Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal...

19
Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussels E-mail: [email protected] Website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDICT

Transcript of Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal...

Page 1: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

Tips voor de succesvolle uitbouwvan E-government

KSZ-BCSS

Frank RobbenAdministrateur-generaal Kruispuntbank Sociale ZekerheidStrategisch adviseur FEDICTSint-Pieterssteenweg 375B-1040 BrusselsE-mail: [email protected]: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT

Page 2: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

2Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 1: beschouw E-government niet louter als een ICT-gebeuren

leg de klemtoon op de verbetering van de dienstverlening heb aandacht voor

- een goed inzicht in de omgeving, de kritische succesfactoren en de stakeholders

- buy-in van de onderscheiden stakeholders

- voorafgaande procesoptimalisatie

- harmonisering van de begrippen

- waar nodig, aanpassing van de regelgeving

- beheer van de verandering

- communicatie

- vorming zorg dus voor een multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid

van de stakeholders

Page 3: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

3Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring

beschikbare componenten- netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken,

FedMAN, extranet van de sociale zekerheid, …- elektronische identiteitskaart- unieke identificatienummers

• natuurlijke personen: rijksregisternummer (bruikbaar mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) en KSZ-nummer (vrij bruikbaar)

• ondernemingen: ondernemingsnummer (vrij bruikbaar)

- bestaande middlewares met bijhorende basisdiensten: Fedict, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), …

- bestaande portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb persoonlijke pagina voor ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid)

- geïntegreerd user management voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars

- beschikbare content management systemen

Page 4: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

4Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 2: hergebruik maximaal beschikbare componenten, gegevens en ervaring

beschikbare gegevens in authentieke bronnen, mits machtiging van (sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer- identificatiegegevens in Rijksregister en KSZ-registers- ondernemingsgegevens in Kruispuntbank Ondernemingen

(KBO)- loon- en arbeidstijdgegevens en gegevens over sociaal

statuut bij KSZ- …

beschikbare ervaring bij Fedict, KSZ, dienstverleners (oa vzw-structuur SmalS-MvM-Egov), best practices in het buitenland, …

Page 5: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

5Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 3: bouw zelf ook multifunctionele compo-nenten uit volgens een degelijke architectuur

op open standaarden gebaseerde, flexibele, modulaire, uitbreidbare, dienstengebaseerde architectuur

Page 6: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

6Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 4: leg de klemtoon op samenwerking met derden en concentreer je op je kernopdrachten

derden- andere overheidsdiensten- tussenpersonen: sociale secretariaten, boekhouders,

ziekenfondsen, vakbonden, belangenverenigingen, banken, verzekeringsondernemingen, …

bouw geïntegreerde waardeketens uit door- de onderlinge afstemming van processen, met een maximale

gegevensuitwisseling van toepassing tot toepassing- de mogelijkheid tot integratie van deeltoepassingen tot

globale diensten, aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens de « levenscyclus » van een burger of een onderneming

Page 7: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

7Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 4: leg de klemtoon op samenwerking met derden en concentreer je op je kernopdrachten

waarborg aan de burgers en de ondernemingen een eenmalige inzameling van feitelijke informatie volgens een gecoördineerd gegevensmodel en gecoördineerde instructies

spreek met derden een taakverdeling af inzake- de aanmaak en het beheer van ter beschikking gestelde informatie

- de gegevensinzameling

- de gegevensopslag

- het gegevensbeheer

- de gegevensvalidatie

- de mededeling van vermeende onjuistheden van gegevens

- de verbetering van gegevens en de automatische mededeling van de verbeteringen

Page 8: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

8Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen

mogelijke gebruikers- burgers en hun vertegenwoordigers

- ondernemingen en hun vertegenwoordigers (sociaal secretariaten, boekhouders, andere dienstverleners, …)

- beroepsbeoefenaars

- eigen medewerkers

- … betrokkenheid met oog op

- de afstemming van de dienstverlening op de (prioritaire) behoeften van de gebruikers

- de afstemming van overheidsprocessen op de eigen processen van de gebruikers (vnl bij dienstverlening van toepassing tot toepassing)

- een aanbod van de diensten volgens de logica van de gebruikers

- het waarborgen van de gebruiksvriendelijkheid

Page 9: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

9Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 5: stem de dienstverlening maximaal af op de gebruikers en betrek hen actief bij de uitwerking van de E-governmenttoepassingen

concentreer je op een kwalitatieve dienstverlening, niet op de loutere aanwezigheid op het web

ondersteun de gebruikers bij het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de gegevens vóór hun overmaking aan de overheid

gebruik de beschikbare gegevens proactief voor- de automatische toekenning van rechten- de voorinvulling bij informatie-inzameling- een gerichte informatieverstrekking aan de gebruikers

Page 10: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

10Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 6: zorg voor een goed projectbeheer en een goede organisatie van de uitrol

projectmanagement- duidelijke doelstellingen- duidelijke scope-afbakening- risico-analyse en -beheer- stappenplan- projectopvolging

werk incrementeel, met prototyping organisatie van de uitrol

- interne test- en externe simulatie-omgeving- vorming en coaching van de gebruikers- multimodaal contact center voor de persoonlijke

ondersteuning van de gebruikers

Page 11: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

11Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering

stel de kritische succesfactoren vast op het vlak van- performantie- beschikbaarheid- kwaliteit- volumes- effectief gebruik- …

bepaal de relevante meetindicatoren voor elk van de kritische succesfactoren, de wijze en de frequentie van de meting van elke indicator en de rapporteringswijze (wie, wat, wanneer)

Page 12: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

12Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 7: zorg voor degelijke meetinstrumenten voor een permanente monitoring en verbetering

waarborg het aanleveren van de meetindicatoren op de vastgestelde wijze en volgens de vastgestelde frequentie door de E-governmenttoepassingen

organiseer de opvolging van de meetindicatoren als basis voor een permanente bijsturing en verbetering

Page 13: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

13Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening

werk een informatieveiligheidsbeleid uit dat gericht is op het waarborgen van- beschikbaarheid- vertrouwelijkheid- integriteit- niet-weerlegbaarheid- auditeerbaarheid

met een geïntegreerd geheel van maatregelen- structureel- organisatorisch- technisch- juridisch

Page 14: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

14Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening

respecteer de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid het finaliteits- en het proportionaliteitsbeginsel

zorg voor een degelijke toegangscontrole gebaseerd op- de identificatie van de gebruiker- de authentificatie van de gebruiker- de autorisatie van de gebruiker

Page 15: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

15Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening

wissel enkel persoonsgegevens uit tussen (toepassingen van) verschillende overheidsdiensten mits- een voorafgaande machtiging van de uitwisseling door

(sectoraal comité van) de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, na controle op de naleving van het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel

- een voorafgaande controle op de naleving van de machtiging bij elke concrete gegevensuitwisseling

- een logging zorg voor transparantie inzake de gemachtigde en de

uitgevoerde uitwisselingen van persoonsgegevens biedt de mogelijkheid tot toegang en verbetering van

de eigen gegevens door de gegevenssubjecten

Page 16: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

16Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Tip 8: zorg dat de gebruikers vertrouwen hebben in de elektronische dienstverlening

deel, telkens persoonsgegevens worden gebruikt voor een beslissing, aan de betrokkene de gebruikte persoonsgegevens mee bij de mededeling van de beslissing

Page 17: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

Naar een netwerk van dienstenintegratoren

InternetInternet

Extranetgewest of

gemeenschap

Extranetgewest of

gemeenschap

FEDMANFEDMAN

Dienstenrepository

FOD

POD

FOD

ISZ

ISZ

Servicesrepository

Extranetsociale

zekerheid

ISZ

GOD

GOD

Dienstenrepository

Publilink, VERA, …

Publilink, VERA, …

Stad Provincie

Gemeente

Dienstenrepository

Dienstenintegrator(FEDICT)

Dienstenintegrator

(KSZ)

Dienstenintegrator

17Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

Page 18: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

Meer informatie

18Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT 2 december 2004

persoonlijke websitehttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheidhttp://www.ksz.fgov.be

FEDICThttp://www.fedict.be

portaal sites- federaal portaal: http://www.belgium.be- sociaalzekerheidsportaal: https://www.socialsecurity.be

Page 19: Tips voor de succesvolle uitbouw van E-government KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT.

D@nk u !

Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidFEDICT