Euroguidance Vlaanderen Nieuws ... 3 Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67...

Euroguidance Vlaanderen Nieuws ... 3 Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67 professionals
Euroguidance Vlaanderen Nieuws ... 3 Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67 professionals
Euroguidance Vlaanderen Nieuws ... 3 Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67 professionals
Euroguidance Vlaanderen Nieuws ... 3 Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67 professionals
download Euroguidance Vlaanderen Nieuws ... 3 Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67 professionals

of 4

 • date post

  17-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Euroguidance Vlaanderen Nieuws ... 3 Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67...

 • Euroguidance Study Visit ‘Guidance for vulnerable groups (NEETs)’ Van 4-7 september 2018 organiseerden Euroguidance Slovenië en Euroguidance Kroatië een studiebezoek rond de begeleiding van kwetsbare groepen, waaron- der de NEETs.

  Het gevarieerde programma stond open voor keuze- begeleiders en beleidsmedewerkers uit alle uithoeken van Europa. Euroguidance Vlaanderen kon 3 deelne- mers selecteren. Zij kregen meer inzicht in de natio- nale onderwijs- en opleidingssystemen, (onderwijs)/ (leer)loopbaanbegeleiding, een aantal methodieken en tools. Presentaties, workshops en in situ bezoeken wisselden elkaar af.

  NEET jongeren zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar die geen opleiding volgden in een referentieperiode van 4 weken, geen regulier onderwijs volgen, geen oplei- ding volgen buiten het regulier onderwijs en niet aan het werk zijn (ook niet als jobstudent). Deze jongeren blijven vaak onder de radar van instellingen die onder- steuning en hulp bieden bij onderwijs, welzijn en werk. Hierdoor kunnen we moeilijk exacte aantallen vaststel- len. Eurostat cijfers bieden wel een algemeen beeld.

  In Vlaanderen nam het aandeel NEETs toe sinds de eco- nomische crisis, maar vanaf 2014 zien we het aandeel weer dalen. In 2017 waren er in het Vlaams Gewest 7,2% NEETs, wat onder het Belgisch gemiddelde ligt (9,3%). Door de leerplicht is het percentage NEETs on- der de 18 zeer gering. Tabel 1 geeft o.a. het percentage NEET jongeren weer per Europese lidstaat. Het Belgisch gemiddelde (9,3%) ligt duidelijk onder het Europese (10,6%).

  Tabel 1: Aandeel NEET jongeren tussen 15-24 jaar, in het eerste kwartaal van 2018 (%)

  Bron: Eurostat

  Deelnemer Sarah Neyts (Departement Onderwijs en Vor- ming) aan het woord: “In Slovenië bezochten we een production school : een school die jongeren met schoolmoeheid opvangt tussen 15 en 18 jaar met als doel hen terug in het regulier onderwijssysteem te laten participeren. Het deed mij denken aan onze naad- loos flexibele trajecten (NAFT) in Vlaanderen. Toch waren er

  Euroguidance Vlaanderen Nieuws

  December 2018

  In deze editie 1-2 Euroguidance Study Visit ‘Guidance for

  vulnerable groups (NEETs)’ 2 Learning by Leaving Conference, Keulen 3 ERASMUS+ Deadlines 2019 3 Euroguidance Survey 2018 4 Onderzoek naar Internationale Leermobiliteit

  in het Duitse beroepsonderwijs en -opleiding 4 Allerlei 4 Euroguidance Studiebezoek ‘Guidance in a

  Multicultural Context’

 • 2

  opmerkelijke verschillen, zoals de duur en de actoren van het traject. De leerlingen die zich inschrijven doorlopen een tra- ject van 1 jaar, maar ook de ouders lopen dat jaar een traject met de moderatoren van de production school. Het is vooral hun visie en werking met de ouders die ik zeer inspirerend vind voor Vlaanderen.” … “De begeleiding van de Eurogui- dance staf was aangenaam. Ze stonden steeds open om in

  gesprek te gaan en namen hun tijd om alles grondig toe te lichten of te laten toelichten.“ Op 23 november 2018 organiseerde Euroguidance Vlaan- deren een studienamiddag waarbij de NEETs in Vlaande- ren en Europa centraal stonden. De presentaties kan je opvragen via mail (joke.verlinden@epos-vlaaanderen.be).

  Learning by Leaving Conference, Keulen Learning by Leaving conferenties willen leermobiliteit stimuleren in onderwijs, opleiding en werk, en werkgelegenheid bevorderen binnen Europa. De conferen- ties bieden vertegenwoordigers van de Euroguidance, Europass, Eures en Eurodesk netwerken de kans om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en hun competenties te ontwikkelen.

  In november 2018 had de Learning by Leaving conferentie plaats in Keulen (DE). Uit 23 Europese landen participeerden 125 deelnemers. Tijdens de conferentie werden verscheidene voorbeelden van goede praktijk gedeeld. Euroguidance Vlaanderen stelde het mobiliteitsadvies voor dat we aan leerlingen, leerkrachten, begeleiders en het brede publiek aanbieden tijdens de SID-IN beurzen. Ook het artikel Naar het buitenland dat we aanleveren voor de brochure Wat na het Secundair Onderwijs? Brachten we onder de aandacht.

 • 3

  Euroguidance Survey 2018 Aan de Euroguidance Survey namen 67 professionals deel. Bijna 60% van de deelnemers gaf aan niet vertrouwd te zijn met Euroguidance Vlaanderen, terwijl 37% enigszins vertrouwd is en bijna 6% vertrouwd blijkt te zijn met ons.

  Deelnemers hebben veel tot zeer veel interesse in het thema Begeleiden van specifieke doelgroepen (72%). 67% gaf ook aan veel tot zeer veel interesse te hebben in het Ontwikkelen van (onderwijs)/(leer)loopbaancom- petenties. Eveneens blijkt veel tot zeer interesse voor Multiculturele begeleiding (62%). Er is duidelijk minder interesse in het thema ‘Nederlandstalig onderwijs in het buitenland’ (34%).

  Fijn om weten is dat 37% van de deelnemers wil meewer- ken aan een Euroguidance studiebezoek in Vlaanderen. Eveneens 37% wil expertise aanleveren rond specifieke thema’s (voor publicaties, workshops, …), terwijl 24% van de deelnemers de eigen werking wil voorstellen tijdens Euroguidance activiteiten (webinar, conferentie, …).

  In lijn met deze resultaten organiseerde Euroguidance Vlaanderen op 28 november een studienamiddag ‘Cul- tuursensitief werken: Keuzebegeleiding in een multicultu- rele context’.

  Tijdens deze nascholing werden theoretische en prakti- sche handvaten aangereikt om kwaliteitsvol te werken in een multiculturele context. Verscheidene competenties die nodig zijn om met een divers cliënteel te werken kwa- men aan bod – onder meer via het ‘Career Capital Model’.

  Deelnemers kregen de kans om te werken met de heer Mika Launikari, een Fins expert in Internationale Leermo- biliteit en (onderwijs)/(eer)loopbaanbegeleiding. Hij pu- bliceerde diverse artikels en handboeken en verdedigde recent zijn doctoraatsproefschrift Career Learning, Intercul- turality and Identity Development in the Context of intra-EU Labour Migration aan de Universiteit van Helsinki.

  Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, oplei- ding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 14,7 miljard euro geeft het vier miljoen Europeanen van alle leeftijden de kans om in het buitenland te studeren, erva- ring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn.

  Erasmus+ is een programma dat loopt tot 2020 en allerlei kansen biedt, niet alleen voor studenten. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van onderwijs en opleiding in Europa. Het is een bundeling van zeven voorgaande programma’s dat onder meer mogelijkheden biedt voor professionals en organisaties.

  In de Programmagids van Erasmus+ vind je de moge- lijkheden, toelatingscriteria én prioriteiten terug. Ook

  projecten rond onderwijs/leerloopbaanbegeleiding zijn mogelijk.

  De deadline voor KA1 aanvragen (Individuele leermobili- teit) valt op 5 februari 2019. De deadline voor KA2 aanvragen (Strategische Partner- schappen) valt op 21 maart 2019. Alle data van de schrijfsessies voor KA1 en KA2 (periode: januari-februari ’19) vind je terug op www.epos-vlaanderen.be

  Meer info: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus www.epos-vlaanderen.be (KA1 en KA2) eacea.ec.europa.eu/ (KA3)

  ERASMUS+ Deadlines 2019

 • 4

  Allerlei In 2018 werden de Wiki Spaces voorgoed verleden

  tijd, waardoor de vernieuwing van www.euroguidan- ce-vlaanderen.be (voorheen aangeboden via Wiki Space) zich vroeger aandiende dan voorzien. De nieu- we website werd ontworpen door Kanooh/Paddle en zal in de loop van 2019 verder worden ontwikkeld.

  De brochure Recent Developments in Guidance – Belgium (ontwikkeld i.s.m. Euroguidance Belgique Francophone) werd in 2018 verspreid op diverse inter- nationale evenementen, zoals de IAEVG conferentie in Göteborg (SE) en de GOAL! slotconferentie in Brussel. De brochure vind je op www.euroguidance-vlaande- ren.be (onder ‘In de kijker’).

  Op 14 december organiseerde EPOS het jaarlijkse eve- nement ‘Grensverleggers’ in het thema ‘Sociale inclusie’. De aanwezigen maakten er o.m. kennis met de wijze

  waarop Euroguidance Vlaanderen bijdraagt tot sociale inclusie. Noteer alvast: Op 12 september 2019 organi- seert SIHO een studiedag waarop innovatieve eviden- ce-based begeleidingsinstrumenten voor studenten met een functiebeperking in de kijker zullen staan.

  www.universitiesuk.ac.uk biedt regelmatige updates over de implicaties van de Brexit op studenten en uni- versiteiten. Zij voorzien onder meer een FAQ pagina.

  In 2018 vierde VLIR-UOS - ‘Sharing minds, changing lives’ - zijn 20 jarig bestaan. Een recente impactstudie toont aan dat de VLIR-UOS ervaring een positief effect heeft op de verdere loopbaan van studenten. Meer weten? Surf naar www.vliruos.be

  Last but not least … STEL JE KANDIDAAT ! Euroguidance Studiebezoek ‘Guidance in a Multicultural Context (Focusing on the New Skills Agenda in Upskilling Pathways)’

  Van 19-21 februari 2019 organiseert het Ierse Euroguidance centrum een stu- diebezoek in Dublin. Het centrale thema is ‘Guidance in a multicultural context (Focusing on the New Skills Agenda in Upskilling Pathways)’. De focus zal liggen op diensten en goede praktijken binnen de beroepsopleiding. De aandacht zal hierbij vooral uitgaan naar de uitwisseling tussen keuzebegeleiders rond begeleiding in een multiculturele context - met de nadruk op de New Skills Agenda in Upskilling Pathways. Zoals steeds voorziet Euroguidance Vlaanderen enige financiële ondersteuning. Indien je interesse hebt om deel te nemen, kan je je kandidaat stellen via www.euroguidance-vlaanderen.be (deadl