Eric Bartels

of 24/24
 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Auteur / Spreker / Succes Strateeg. Het volledig realiseren van de eigen potentie noemt Eric “meesterschap” en het is zijn levensdoel en passie om mensen en organisaties te helpen meesterschap te bereiken. Eric onderkent vier verschillende mogelijkheden om mensen en organisaties te helpen de eigen potentie te herkennen en dichter bij de realisatie daarvan te komen: (1) Inspiratie (energie krijgen), (2) Motivatie (energie+doel), (3) Transformatie (energie+doel+oefening) en (4) Integratie (energie+doel+oefening+doen). Organisaties huren Eric in als spreker en/of als succes-strateeg om dit te bereiken. Eigenlijk doe je Eric met het begrip “spreker” te kort. Eric is een ras-performer die zalen in beroering en vervoering kan brengen.

Transcript of Eric Bartels

 • Onze weerstand Om Ons

  bestaande denken te veranderen

  neemt tOe als de uitdaging

  waarvOOr we staan Ons dwingt

  Om niet alleen wat we denken

  (de inhOud) te veranderen, maar

  OOk hOe we denken (het

  prOces van denken zelf).

  managers geven heel veel geld

  uit Om een prObleem Op te

  lOssen vOOrdat ze zullen

  Overwegen hun eigen denken te

  veranderen. gerald zaltman,

  prOfessOr harvard business

  schOOl.

  1

 • eric is een van Onze meest

  spraakmakende auteurs.

  hiJ is niet alleen een

  intellectueel met een

  heldere schriJfstiJl, maar

  OOk in staat een zaal met

  mensen vOlledig Op zn kOp

  te zetten. hiJ weet mensen

  Op alle niveaus diep te

  raken. JOOp bOezeman,

  algemeen directeur

  a.w. bruna uitgevers.

  2

 • AUTEUR

  De meesten van ons kennen Eric Bartels van televisie of radio. Commentaar

  gevend op het normen en waarden debat bij NOVA, een filosofie quiz bij de

  VPRO, boek interview bij NCRVs Casa Luna of opinieleider bij Business News

  Radio. Maar dat is slechts n kant van deze creatieve duizendpoot.

  Zo is hij ook n van de spraakmakende auteurs van non-fictie bij de grootste

  Nederlandse uitgever A.W. Bruna. Zijn filosofieboek MENS - het geheim van

  het zijn over de drijfveren van mens en maatschappij is in 2009 een bestseller

  geworden. Zijn volgende boek The Plan komt voorjaar 2010 op de markt.

  Hiervoor hebben Bartels en zijn team 5 jaar lang 2500 jaar geschiedenis

  bestudeerd op zoek naar de wetmatigheden van succes, geluk en

  zelfactualisatie. Hij heeft ontdekt dat alle uniek succesvolle mensen en

  organisaties steeds weer dezelfde unieke formule hanteren, van de Boeddha

  tot Steve Jobs, van Stradivarius tot Albert Einstein en van Apple tot Virgin.

  Deze formule wordt in de The Plan boeken filosofisch, psychologisch en

  economisch onderbouwd en uitgewerkt, met een uiteindelijke nadruk op de

  praktische toepasbaarheid. The Plan is gericht op mensen en organisaties.

  3

 • neem een stevige scheut

  anthOnY rObbins, een paar

  flinke scheppen sOcrates,

  een handJevOl humOr van

  JOhn cleese en meng dat

  met de OnafhankeliJkheid

  van JOhan cruiJff en Je

  hebt eric bartels.

  inspirerend, leerzaam en

  uitdagend! tOn van

  garderen, algemeen

  directeur apple beneluX.

  4

 • MEESTER

  Als je Eric vraagt wat hem drijft, wat hem bezield, dan zal hij antwoorden:

  Maximale werkelijkheden scheppen!. En als je hem dan verbaasd

  aankijkt zal hij een verhaal beginnen over Aristoteles, potentialiteit en

  actualisatie. Een verhaal dat er kortweg op neerkomt dat ieder mens

  en iedere organisatie een intrinsieke unieke potentie heeft, maar dat de

  meeste mensen en organisaties die potentie nooit weten te realiseren.

  Het volledig realiseren van de eigen potentie noemt Eric meesterschap

  en het is zijn levensdoel en passie om mensen en organisaties te helpen

  meesterschap te bereiken. Ieder mens heeft bepaalde unieke talenten.

  Mijn unieke talent is dat ik altijd de potentie n de bijbehorende actualisatie van

  mensen en organisaties herken en dat ik de communicatieve, psychologische

  en intellectuele vaardigheden bezit deze mensen en organisaties te helpen

  meesterschap te bereiken. Eric onderkent vier verschillende mogelijkheden

  om mensen en organisaties te helpen de eigen potentie te herkennen en

  dichter bij de realisatie daarvan te komen: (1) Inspiratie (energie krijgen), (2)

  Motivatie (energie+doel), (3) Transformatie (energie+doel+oefening) en

  (4) Integratie (energie+doel+oefening+doen). Organisaties huren Eric in als

  spreker en/of als succes-strateeg om dit te bereiken.

  5

 • het is net alsOf eric Je

  elke keer een paar nieuwe

  Ogen geeft. Je bekiJkt de

  wereld na ziJn Optreden

  tOch anders dan daarvOOr.

  het Opent Je geest vOOr

  nieuwe mOgeliJkheden en

  nieuwe kansen. daarOm

  mag eric regelmatig biJ

  Ons Optreden! hOng liem,

  marketing directeur

  walt disneY studiOs.

  6

 • SPREKER

  Eigenlijk doe je Eric met het begrip spreker te kort. Eric is een ras-

  performer die zalen in beroering en vervoering kan brengen. Zijn doel

  als performer is altijd het bereiken van inspiratie (energie) of motivatie

  (energie+doel). Inspiratie om meer uit jezelf en je organisatie te halen en

  de motivatie daar ook daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Eric combineert

  in zijn optredens filosofie, psychologie, neurologie en economie om de

  deelnemers een spiegel voor te houden en te motiveren het maximale uit

  zichzelf te halen. Hij legt een grote nadruk op het menselijk onderbewuste

  en de invloed die het heeft op ons dagelijks gedrag.

  Meesters kennen vier soorten meesterschap. Allereerst zijn ze zich bewust van

  hun onderbewustzijn en de daarin opgeslagen belemmerende overtuigingen.

  Ze werken er voortdurend aan die belemmeringen voor succesvol gedrag op

  te ruimen. Ten tweede werken ze bewust aan hun concentratievermogen en

  het richten van aandacht. Ten derde kennen ze hun eigen potentie en werken

  ze doelbewust en gericht aan het actualiseren van die potentie. Ze hebben dus

  altijd een bevlogen levensmissie. En ten vierde zijn ze zuinig op hun lichaam.

  In mijn optredens help ik mensen zich bewust te worden van die enorme

  mogelijkheden en daar concreet iets mee te gaan doen!

  7

 • eric heeft Ons 2,5 Jaar

  gehOlpen meer uit Ons

  bedriJf univ te halen. dat

  is een leerzaam en

  indrukwekkend traJect

  geweest dat Ons enOrm

  heeft gehOlpen. hiJ is een

  iJzersterke strateeg met

  een aansprekende fOrmule.

  uniek in ziJn sOOrt! dennis

  teiJgeler, directeur

  univ verzekeringen.

  8

 • SUCCES-STRATEEG

  Eric heeft van succes zijn levensmissie gemaakt. Waarom zijn sommige

  mensen en organisaties zo uitzonderlijk veel succesvoller dan anderen?

  Welke lessen kunnen we leren uit de levens van mensen als Aristoteles,

  Einstein, Newton, Stradivarius, Steinway, Edison, Ford, Jobs en Branson? En

  waarom is Apple met 30 producten zoveel succesvoller dan bijvoorbeeld

  Philips met duizenden producten? Dat zijn de vragen die Eric al een leven

  lang bezig houden en die hebben geleid tot uitvoerig en jarenlang

  onderzoek naar succesvolle mensen en organisaties. Hij en zijn team

  ontdekten dat de sleutel ligt in het menselijke brein en dan vooral het

  menselijk onderbewuste. Zijn boek The Plan is daar een weerslag van. Naast

  het houden van lezingen en andere optredens, die zijn gericht op het

  inspireren en motiveren van mensen en organisaties, helpen Eric en zijn team

  organisaties en mensen ook daadwerkelijk te transformeren naar een

  succesvoller bestaan waarbij een sterke nadruk ligt op het ontwikkelen en

  integreren van nieuwe gedrag. Veel managers geven heel veel geld uit om

  een probleem op te lossen voordat ze ook maar zullen overwegen hun eigen

  denken te veranderen. Terwijl meesters juist dr de oplossing zoeken. Alleen

  als je je denken verandert, verander je je omstandigheden.

  9

 • ENTREPENEUR

  10

 • 11

  wiJ zeiden u al: eric is een duizendpOOt. hiJ is

  al 20 Jaar Ondernemer. hiJ begOn in 1989 de

  eerste internet-winkel in eurOpa, startte in

  1991 de eerste eurOpese electrOnic

  marketplace en lanceerde in 1998 het eerste

  multichannel cOmmunicatiebureau. ziJn

  huidige bedriJven ziJn unthink! en the plan.

  uit erics eigen psYchOlOgische prOfiel

  bliJken de eigenschappen schepper,

  Ondernemer en OnderzOeker centraal te

  staan. een biJzOndere cOmbinatie die

  verklaart waarOm hiJ dOet wat hiJ dOet.

 • MOGELIJKHEDEN

  12

 • 13

  inspiratie & mOtivatie:

  - sessies van 1,5 uur tOt 3 dagen.

  - vaste tarieven.

  - dedicated Optredens Of als Onderdeel

  van uw eigen prOgramma.

  transfOrmatie & integratie:

  - wOrkshOps van 8+ dagdelen.

  - prOgramma wOrdt Op uw situatie en

  wensen OntwOrpen.

  - vaste tarieven.

  bOeking, planning en facturering geschiedt via erics bedriJf unthink! bv

 • ZIJ GINGEN U VOOR

  14

 • 15

  Onder andere:

  - univ

  - bOlletJe

  - walt disneY

  - apple

  - wehkamp

  - grOlsch

  - bOvag

  - telegraaf

  - climate neutral grOup

  - stegeman

  - intres

  - hOut brOX

  - eci

  - gOudas glOrie

  - sns bank

  - friesland campina

  - vereniging

  nederlandse

  verpakkings-

  deskundigen

 • TOT SLOT

  16

 • 17

  u Ontwikkelt een interessante visie die te

  denken geeft en die ik OngetwiJfeld de

  kOmende tiJd zal tOetsen. nOgmaals dank

  vOOr uw stimulerende gedachten. minster

  dOnner van sOciale zaken.

  nu ik de laatste bladziJden van mens gelezen

  heb en het bOek terziJde leg, vOel ik diep

  respect vOOr de schriJver. ik beschOuw het

  bOek als een meesterwerk. het is een bOek dat

  lang biJ me zal bliJven. ren kuiper,

  nlp trainer en mede-eigenaar van het nlp-nti

  instituut.

 • BOEKINGEN

  18

 • unthink! bv wiJkerweg 31, 3947 nh langbrOek

  telefOOn: 030 8007307

  mail: [email protected]

  web: www.unthink.us / www.ericbartels.cOm

  19

 • wat we denken, wOrden we.

  siddharta gautamade bOeddha

  20