donderdag 15 mei 2014 Borne informeertdels verzamelbesluit mei 2014 - Afwikkeling garantstelling...

of 2 /2
donderdag 15 mei 2014 Borne informeert Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Borne GEMEENTE BORNE Evenementenvergunning WETTELIJKE PUBLICATIES Hieronder treft u de volledige tekst van de publicatie. Ingediend Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen voor: Het plaatsen van een stallingsruimte Locatie: Ennekerdijk 34 te Borne Datum ontvangst: 08-05-2014 Het kappen van een eik Locatie: Anemoon 2 te Borne Datum ontvangst: 08-05-2014 Het bouwen van een woning Locatie: Winde 20 te Borne Datum ontvangst: 08-05-2014 Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden in- gesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in de Bornse Courant. In de publicatie zal wor- den aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indie- nen tegen het (ontwerp)besluit. Inzage De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het ge- meentehuis. Verlengingsbesluit Het college van burgemeester en wethouders heeft de termijn, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, voor de vol- gende aanvraag verlengd: Het aanleggen van een oprit Locatie: van Galenstraat 16 te Borne Datum ontvangst: 20 maart 2014 Termijn verlenging: 6 weken Uiterlijke beslistermijn: 26 juni 2014 Verleend Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere proce- dure van toepassing is, te verlenen voor: Het uitbreiden van een gebouw en plaatsen van reclame Locatie: Weideweg 1 te Borne Datum verzending: 6 mei 2014 Het bouwen van een woning Locatie: Morel 54 te Borne Datum verzending: 9 mei 2014 Het kappen van 26 houtopstanden waarvan 20 vergunning- plichtig in verband met reconstructie Locatie: Deldensestraat te Borne Datum verzending: 12 mei 2014 Buiten behandeling gelaten Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te laten: Het plaatsen van een tuinhuisje Locatie: Valkenhof 18 te Borne Datum ontvangst: 13 maart 2014 Omgevingsvergunningvrij Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsver- gunningvrij is: Het aanleggen van een uitrit Locatie: Bruggemaat 54 te Borne Datum ontvangst: 8 april 2014 Inzage Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bezwaar Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzienin- genrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopi- ge voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningen- rechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffie- recht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Zomerfeesten Hertme 2014 De burgemeester heeft, op grond van artikel 2:25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Borne, vergunning verleend voor het organiseren van de Zomer- feesten Hertme op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 mei 2014 op het terrein aan de Hertmerdwarsweg / Zwartkotteweg te Hertme. Omgevingsvergunningen Gemeenteraads- vergadering De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 mei 2014. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Agendapunten Hamerstukken: - Verordening basisregistratie personen gemeenten Borne - Wijzigen van de programmabegroting 2014-2017 mid- dels verzamelbesluit mei 2014 - Afwikkeling garantstelling geldlening Dorpshuis Zende- ren Bespreekpunten: - Jaarstukken, begroting en grondexploitatie XL Business- park (RBT) - Jaarrekening 2013 In de commissiebehandelingen voorafgaand aan de raadsvergadering, is aangegeven dat bij bepaalde stuk- ken geen debat meer nodig is in de raad. Dit noemen wij hamerstukken. Hamerstukken worden in principe niet meer besproken in de raad, tenzij een raadslid aangeeft het voorstel toch nog te willen bespreken. Van harte welkom U bent van harte welkom de gemeenteraadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raad- zaal in het gemeentehuis. Een kopje koffie of thee staat klaar. Meer informatie Als u meer wilt weten over de agenda, kunt u contact op- nemen met de griffier, mw. Saskia Morsink, op telefoon- nummer (074) 265 8675 of via e-mail: gemeenteraad@ borne.nl. De bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en zijn eveneens in te zien op http://gemeenteraad.borne.nl/. Zondag Kloosterpad wandelen De eerste seizoenswandeling van het Kloosterpad Zenderen vindt plaats op zondag 18 mei. Tijdens deze Lentewandeling lopen de wandelaars voor het eerst over het vernieuwde tracé, onder het spoor door en over de Zendersche Esch. Naast het geschikt maken van de onderdoorgang voor de wandelaar, zijn er ook drie bruggen aangelegd. Het Kloosterpad Zenderen kent drie afstanden (11, 8,5 en 5 km) en kan elke dag bewandeld worden. Jaar- lijks worden er twee seizoenswandelingen georganiseerd. Rondleidingen in religieuze gebouwen Gedurende de Lentewandeling van zondag 18 mei kunnen de wandelaars in de aanliggende (religieuze) gebouwen een kijkje nemen, waar rondleidingen worden gegeven. In het Carmelitessenklooster (slotklooster) kan alleen het open- bare gedeelte worden bezichtigd. Vanaf 9.00 tot 14.00 uur kunt u vertrekken bij de Zwanenhof Retraitehuisweg 6 te Zenderen. U wordt aangeraden niet te laat te vertrekken. Er is onderweg veel te zien en te doen. Voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op www.kloosterpadzen- deren.nl. wil je blijven leven wacht dan even Ruim veertig aanrijdingen per jaar op spoorwegovergangen met tien doden als gevolg. Neem dus geen risico. Wat wil je verliezen om een paar seconden te winnen? Hoe begeleid je je kind bij een scheiding? Kinderen reageren allemaal verschillend wanneer hun ouders gaan scheiden. Gevoelens als angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor. Geef je kind de tijd en de ruimte om te wennen aan de nieu- we situatie. Laat hem boos of verdrietig zijn over de scheiding, als dat nodig is. Tip 1 Kinderen hebben behoefte aan een uitleg over de schei- ding. Probeer als ouders elkaar hierin niet af te vallen. Spreek samen met je partner een uitleg voor de scheiding af. Leg uit dat je kind niet de oorzaak is van de scheiding. Tip 2 Neem de tijd om goed naar je kind te luisteren. Spreek op een rustige toon als je kind over de scheiding begint. On- derbreek het verhaal van je kind zo min mogelijk. Op deze manier zal hij zich gehoord voelen. Tip 3 Blijf goed voor jezelf zorgen. Het is van belang dat je tijd voor jezelf neemt om jezelf weer op te laden. Zo kun je alles beter vol houden. Je kind kan dan altijd op je terug- vallen. Meer tips over scheiden? Kijk dan op www.loes.nl en klik op ‘Wegwijs in scheiden’. Je kunt ook terecht op www.villapinedo.nl (bedoeld voor jongeren met gescheiden ouders) en op www.echtschei- dingsplan.nl. Loes op social media Volg Loes op www.facebook.com/loestwente of op Twitter via @loestwente.

Transcript of donderdag 15 mei 2014 Borne informeertdels verzamelbesluit mei 2014 - Afwikkeling garantstelling...

Page 1: donderdag 15 mei 2014 Borne informeertdels verzamelbesluit mei 2014 - Afwikkeling garantstelling geldlening Dorpshuis Zende-ren Bespreekpunten: - Jaarstukken, begroting en grondexploitatie

donderdag 15 mei 2014

Borne informeertWekelijkse informatierubriek van de gemeente BorneG E M E E N T E B O R N E

Evenementenvergunning

WETTELiJKE PUBLiCATiES

Hieronder treft u de volledige tekst van de publicatie.

ingediendHet college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen voor:

Het plaatsen van een stallingsruimteLocatie: Ennekerdijk 34 te BorneDatum ontvangst: 08-05-2014

Het kappen van een eikLocatie: Anemoon 2 te BorneDatum ontvangst: 08-05-2014

Het bouwen van een woningLocatie: Winde 20 te BorneDatum ontvangst: 08-05-2014

Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden in-gesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in de Bornse Courant. In de publicatie zal wor-den aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indie-nen tegen het (ontwerp)besluit.

InzageDe aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het ge-meentehuis.

VerlengingsbesluitHet college van burgemeester en wethouders heeft de termijn, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, voor de vol-gende aanvraag verlengd:

Het aanleggen van een opritLocatie: van Galenstraat 16 te BorneDatum ontvangst: 20 maart 2014Termijn verlenging: 6 wekenUiterlijke beslistermijn: 26 juni 2014

VerleendHet college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere proce-dure van toepassing is, te verlenen voor:

Het uitbreiden van een gebouw en plaatsen van reclameLocatie: Weideweg 1 te BorneDatum verzending: 6 mei 2014

Het bouwen van een woningLocatie: Morel 54 te BorneDatum verzending: 9 mei 2014

Het kappen van 26 houtopstanden waarvan 20 vergunning-plichtig in verband met reconstructieLocatie: Deldensestraat te BorneDatum verzending: 12 mei 2014

Buiten behandeling gelatenHet college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te laten:

Het plaatsen van een tuinhuisjeLocatie: Valkenhof 18 te BorneDatum ontvangst: 13 maart 2014

OmgevingsvergunningvrijHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsver-gunningvrij is:

Het aanleggen van een uitritLocatie: Bruggemaat 54 te BorneDatum ontvangst: 8 april 2014

Inzage Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Bezwaar Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorzieningAls u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzienin-genrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopi-ge voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffi e-recht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Zomerfeesten hertme 2014De burgemeester heeft, op grond van artikel 2:25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Borne, vergunning verleend voor het organiseren van de Zomer-feesten Hertme op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 mei 2014 op het terrein aan de Hertmerdwarsweg / Zwartkotteweg te Hertme.

Omgevingsvergunningen

Gemeenteraads-vergaderingDe gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 mei 2014. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.

Agendapunten

Hamerstukken:- Verordening basisregistratie personen gemeenten Borne- Wijzigen van de programmabegroting 2014-2017 mid-dels verzamelbesluit mei 2014

- Afwikkeling garantstelling geldlening Dorpshuis Zende-ren

Bespreekpunten:- Jaarstukken, begroting en grondexploitatie XL Business-park (RBT)

- Jaarrekening 2013

In de commissiebehandelingen voorafgaand aan de raadsvergadering, is aangegeven dat bij bepaalde stuk-ken geen debat meer nodig is in de raad. Dit noemen wij hamerstukken. Hamerstukken worden in principe niet meer besproken in de raad, tenzij een raadslid aangeeft het voorstel toch nog te willen bespreken.

Van harte welkomU bent van harte welkom de gemeenteraadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raad-zaal in het gemeentehuis. Een kopje koffi e of thee staat klaar.

Meer informatieAls u meer wilt weten over de agenda, kunt u contact op-nemen met de griffi er, mw. Saskia Morsink, op telefoon-nummer (074) 265 8675 of via e-mail: [email protected]. De bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en zijn eveneens in te zien op http://gemeenteraad.borne.nl/.

Zondag Kloosterpad wandelenDe eerste seizoenswandeling van het Kloosterpad Zenderen vindt plaats op zondag 18 mei.

Tijdens deze Lentewandeling lopen de wandelaars voor het eerst over het vernieuwde tracé, onder het spoor door en over de Zendersche Esch. Naast het geschikt maken van de onderdoorgang voor de wandelaar, zijn er ook drie bruggen aangelegd. Het Kloosterpad Zenderen kent drie afstanden (11, 8,5 en 5 km) en kan elke dag bewandeld worden. Jaar-lijks worden er twee seizoenswandelingen georganiseerd.

Rondleidingen in religieuze gebouwenGedurende de Lentewandeling van zondag 18 mei kunnen de wandelaars in de aanliggende (religieuze) gebouwen een kijkje nemen, waar rondleidingen worden gegeven. In het Carmelitessenklooster (slotklooster) kan alleen het open-bare gedeelte worden bezichtigd. Vanaf 9.00 tot 14.00 uur kunt u vertrekken bij de Zwanenhof Retraitehuisweg 6 te Zenderen. U wordt aangeraden niet te laat te vertrekken. Er is onderweg veel te zien en te doen. Voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op www.kloosterpadzen-deren.nl.

wil je blijven leven wacht dan even

Ruim veertig aanrijdingen per jaar op spoorwegovergangen met tien doden als gevolg. Neem dus geen risico.

Wat wil je verliezen om een paar seconden te winnen?

Hoe begeleid je je kind bij een scheiding?Kinderen reageren allemaal verschillend wanneer hun ouders gaan scheiden. Gevoelens als angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor. Geef je kind de tijd en de ruimte om te wennen aan de nieu-we situatie. Laat hem boos of verdrietig zijn over de scheiding, als dat nodig is.

Tip 1Kinderen hebben behoefte aan een uitleg over de schei-ding. Probeer als ouders elkaar hierin niet af te vallen. Spreek samen met je partner een uitleg voor de scheiding af. Leg uit dat je kind niet de oorzaak is van de scheiding.

Tip 2Neem de tijd om goed naar je kind te luisteren. Spreek op een rustige toon als je kind over de scheiding begint. On-derbreek het verhaal van je kind zo min mogelijk. Op deze manier zal hij zich gehoord voelen.

Tip 3Blijf goed voor jezelf zorgen. Het is van belang dat je tijd voor jezelf neemt om jezelf weer op te laden. Zo kun je alles beter vol houden. Je kind kan dan altijd op je terug-vallen.

Meer tips over scheiden?Kijk dan op www.loes.nl en klik op ‘Wegwijs in scheiden’. Je kunt ook terecht op www.villapinedo.nl (bedoeld voor jongeren met gescheiden ouders) en op www.echtschei-dingsplan.nl.

Loes op social mediaVolg Loes op www.facebook.com/loestwente of op Twitter via @loestwente.

Page 2: donderdag 15 mei 2014 Borne informeertdels verzamelbesluit mei 2014 - Afwikkeling garantstelling geldlening Dorpshuis Zende-ren Bespreekpunten: - Jaarstukken, begroting en grondexploitatie

Gemeente BorneRheineplein 17622 DG BorneReguliere openingstijdenMaandag t/m donderdag:08.30 – 1700 uurVrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Postadres: Postbus 200, 7620 AE BorneT: 14074E: [email protected]: www.borne.nlTwitter: @Gem_Borne

Storingsnummer buiten kantooruren:06-5313 3542

Openingstijden publieksbalieMaandag: 12.30 – 18.30 uur Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 – 12.30 uurOp afspraak kunt u ook terecht op woensdag tussen 13.00 – 16.00 uur Plan zelf uw afspraak via www.borne.nl

Wmo-loketDe medewerkers van het Wmo-loket zijn

van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op (074) 265 8500. Mailen kan ook. Dat kan naar [email protected] of kijk op meedoeninbor-ne.nl voor meer informatie over de Wmo.

Redactie en samenstellingTeam Communicatie gemeente Borne

SERViCEBERiChTEn

Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op Twitter (@Gem_Borne) om geïnformeerd te blijven.

Collectes

InzageHet besluit en de stukken liggen ter inzage van 15 mei 2014 tot en met 25 juni 2014 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

BezwaarAls belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen deze ver-gunning. U kunt van 15 mei 2014 tot en met 25 juni 2015 een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar de bur-gemeester, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorzieningAls u een bezwaarschrift indient blijft de vergunning geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Be-stuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Komende week wordt er gecollecteerd door de Maag Lever Darm stichting.