De toekomst van de wijk in Nederland

Click here to load reader

download De toekomst van de wijk in Nederland

of 15

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Real Estate

 • view

  1.726
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Voor de wijkaanpak – de wijkgerichte aanpak van maatschappelijke kwesties in de 40+ wijken – is 2011 het jaar van de waarheid. Het netwerk ‘Leiders in de wijkaanpak’ van gemeenten en corporaties (Mitros, de Alliantie, Pré Wonen, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Ymere), geïnitieerd en gefaciliteerd door Twynstra Gudde boog zich over de vraag, hoe nu verder? Dat resulteerde in een rapport en in diverse publicaties op het weblog van CorporatieNL gedurende de WijkWeek van 27 juni - 1 juli 2011.

Transcript of De toekomst van de wijk in Nederland

 • 1. De toekomst vande wijk in NederlandVan wijkaanpak naar wijkondersteuning en ruimte voor bewoners
 • 2. Woord vooraf De integrale aanpak van wijken en buurten bevindt zich in 2011 op een kruispunt. In 2007 kreeg de wijkaanpak een impuls door het aanwijzen van de 40 aandachtswijken, Vogelaar- wijken, genoemd naar de toenmalige minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Vier jaar later is in deze wijken een voorzichtige verbetering merkbaar, maar de vooruit- gang is broos en de wijken blijven kwetsbaar. Het huidige kabinet heeft echter besloten om na 2011 de extra investeringen stop te zetten. Gecombineerd met bezuinigingen bij gemeenten en de verslechterde nancile positie van woningcorporaties maakt dit een onzekere toekomst voor de wijkaanpak. Tegelijkertijd wil het kabinet inzetten op het geven van ruimte aan de eigen kracht van bewoners en deze ondersteunen. Hoe kunnen we met minder geld en een veranderde politieke koers een vervolg geven aan de realisatie van de wijkaanpakdoelstellingen? Over deze vraag bogen zich de deel- nemers van het netwerk Leiders in de wijkaanpak. Het netwerk bestaat uit professionals van woningcorporaties en gemeenten (directeuren, managers, hoofden wijkaanpak), genitieerd en gefaciliteerd door Twynstra Gudde. Over n ding zijn alle deelnemers het eens: de wijkgerichte aanpak moet doorgaan! Deze publicatie bundelt de uitkomsten van individuele gesprekken en netwerkbijeen- komsten van de deelnemers van het netwerk Leiders in de wijkaanpak. Het resultaat is een viertal katalysatoren voor een gezonde doorstart van de wijkaanpak, uitmondend in een appl aan de betrokken en belanghebbende partijen om hiermee in gezamenlijkheid met bewoners aan de slag te gaan. Om dr te gaan met de wijkgerichte aanpak van problemen n mogelijkheden. Namens de deelnemers aan het netwerk Leiders in de wijkaanpak, Jeroen den Uyl, partner Twynstra Gudde Sandy van Marrewijk, adviseur Twynstra Gudde Juni 20112 | De toekomst van de wijk in Nederland De toekomst van de wijk in Nederland | 3
 • 3. Deelnemers netwerk Leiders in de wijkaanpak Oktay Aslan hoofd wijkaanpak, Stadsdeel Amsterdam Noord Chris Zeevenhooven wijkprogrammaleider, gemeente Arnhem Sander Siegmann hoofd afdeling buurtregie en participatie, Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam Ted Zwietering directeur Krachtwijken, gemeente Den Haag Karin Verdooren directeur Mitros Wonen Utrecht Annechien de Gast stedelijk programmamanager krachtwijken, gemeente Utrecht Lizette Ploeg hoofd wijkaanpak Slotervaart, gemeente Amsterdam Martine Koehein programmamanager wijkaanpak, gemeente Amsterdam Karin Schrederhof vestigingsdirecteur Woonbron Delft Mirjam van Oosterhout programmamanager Charlois, Woonstad Rotterdam Jacqueline Vermaat programmamanager wijkaanpak en particuliere woning- voorraad, gemeente Rotterdam Hettie Politiek programmaleider wijkaanpak, DMO gemeente Amsterdam Hans Zuiver bestuurder Combiwel Groep Menno Westveld manager rayon zuid, De Alliantie Eemvallei Piet Breebaart manager taskforce wijkaanpak ad interim, Ymere Sandra Roozen vestigingsmanager Zuid-Kennemerland, Pr Wonen Jaap van Zwet programmamanager maatschappelijke projecten Woonbron Roger van der Kamp adviseur, gemeente Rotterdam Hedwig von Ende hoofd maatschappelijke ontwikkelingen, gemeente Purmerend Sandy van Marrewijk adviseur Twynstra Gudde Jeroen den Uyl partner Twynstra Gudde Penvoering Sandy van Marrewijk adviseur Twynstra Gudde Jeroen den Uyl partner Twynstra Gudde4 | De toekomst van de wijk in Nederland De toekomst van de wijk in Nederland | 5
 • 4. Samenvatting Wijkaanpak moet doorgaan De vraag die alle betrokkenen bij een wijkgerichte aanpak van maatschappelijke kwesties bezighoudt, is hoe zij verder moeten. Er is al veel in gang gezet. Maar nu de budgetten krimpen worden de mogelijkheden minder. Het kabinet zet in op het geven van ruimte aan de eigen kracht van bewoners en het loslaten van professionals. Het jaar van de waarheid breekt aan. Kernvraag is hoe ener- zijds het goede van de wijkaanpak te behouden samenwerkingsverbanden, nieuwe en succesvolle projecten en de organisatievormen richting wijkgericht werken anderzijds met minder geld de wijkaanpak voort te kunnen zetten. Deelnemers aan het netwerk Leiders in de wijkaanpak zochten en zoeken naar antwoorden en benoemen vier katalysatoren voor een doorstart. Over n ding zijn zij het eens: De wijkaanpak moet doorgaan. In gezamenlijkheid mt bewo- ners dat staat voorop. Positieve ontwikkelingen Belangrijk voor een toekomstige projecten en de organisatievormen vorm van wijkaanpak is het behouden richting wijkgericht werken. Het van de goede dingen. Veel positieve laatste wat de deelnemers willen, is ontwikkelingen zijn al in gang gezet terugvallen naar het niveau van mini- en gegroeid: de nieuwe en verste- male afstemming op wijkniveau. vigde samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan over de grenzen van Kritisch afdelingen en organisaties heen, de Men heeft ook zijn lessen geleerd nieuwe initiatieven en succesvolle en is over sommige punten dan ook6 | De toekomst van de wijk in Nederland De toekomst van de wijk in Nederland | 7
 • 5. kritisch gestemd. Omdat in zon korte 1. Gezamenlijke herorintatie (gebiedsmanagers, programmama- tijd projectplannen moesten worden nagers wijkaanpak, leefbaarheid- gemaakt, is niet altijd even goed Zowel woningcorporaties als consulenten, managers wijkbeheer nagedacht over de bijdrage van een