De Nieuwe Tijd - maart 2009

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Transcript of De Nieuwe Tijd - maart 2009

 • DeNieuweTijdmaandb lad A C V - Openba re D iens tenmaar t 2008

  Vera

  ntw

  oord

  elijk

  e ui

  tgev

  er: L

  . Ham

  elin

  ck, H

  elih

  aven

  laan

  21,

  100

  0 Br

  usse

  l

  Studiedag rond hervormingen in hoger onderwijs

  Stad Herentals plooit onder vakbondsprotest

 • Inhoud

  Colofon

  2

  KORTWEG ACV Openbare Diensten

  FOCUS 5

  VLAAMSE OVERHEID 8

  LOKALE & REGIONALE BESTUREN 11

  FEDERALE OVERHEID 16

  BIJZONDERE KORPSEN 18

  VERVOER 20

  PENSIOENEN 22

  maart 2009 De Nieuwe Tijd

  Redactie:Luc Hamelinck, Ann-Michle Wieleman, Chris Herreman, Marc Saenen, Nico Poorters, Frderic De Glissen, Amlie Janssens,

  Eindredactie:Amlie Janssens

  Vormgeving:Peeters & Peeters Compleet Grafischwww.peetersenpeeters.be

  Druk:Corelio Printingwww.corelio.be

  Contacteer onswww.acv-openbarediensten.be

  [email protected]

  AlgemeenSyndicale premie

  Wie in 2008 personeelslid was van een overheidsdienst, zal voor 31 maart 2009 een aan-vraagformulier ontvangen van zijn werkgever. Dit formulier moet zo snel mogelijk inge-vuld worden en bezorgd worden aan onze secretariaten.

  maart: maand van het gelijk loon

  Deze maand starten ACV en KAV een campagne om de loonkloof tussen mannen en vrou-wen te dichten. Uit berekeningen blijkt dat vrouwen tot maart 2009 moeten werken, om hetzelfde te verdienen dan mannen in 2008. In veel ondernemingen bestaat nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen en daar willen we verder wat aan doen. Daarom roepen ACV en KAV maart uit tot de maand van gelijk loon, een maand waarin we de cam-pagne aftrappen en acties voeren om de loonkloof van 21% te dichten.

  VacatureACV- Openbare Dienstenwerft aan (m/v)een ADministrAtieVe meDewerker

  Profiel:

  je kan goed zelfstandig werken en bent sociaal vaardig,

  een PC stelt voor jou geen problemen (Word, Excel, ),

  je bent minstens in het bezit van een diploma secundair onderwijs

  eventuele ervaring of een diploma A1 secretariaat zijn uiteraard pluspunten),

  je bent lid van het ACV en wil op een gengageerde manier aan de slag binnen onze organisatie.

  Betrokkene zal worden tewerkgesteld op de hoofdzetel van de centrale te Brussel.

  ACV-Openbare Dienstenwerft een stAfmeDewerker (m/v) aan

  Betrokkene zal voornamelijk instaan voor de analyse, opvolging en aanpak van pro-blemen inzake mobiliteit en vervoer en voor de uitwerking van algemene ondersteu-nende propagandistische initiatieven in dit verband.

  Profiel:

  Je hebt een vorming hoger onderwijs en bent vertrouwd met de vervoersproblematiek.

  Je bent vlot in schriftelijke en mondelinge communicatie en werkt resultaatgericht.

  Je bent lid van het ACV en wilt op een gengageerde manier aan de slag binnen onze vakorganisatie.

  sollicitaties:

  Kandidaturen met c.v., dienen uiterlijk op 31 maart a.s. toe te komen op volgend adres:ACV-Openbare Diensten, t.a.v. L. HAMELINCK, VoorzitterHelihavenlaan 21, 1000 Brussel

  Benevens een gesprek zullen selectieproeven voorafgaan aan de aanstelling.

 • 3De Nieuwe Tijd maart 2009

  ACV Openbare Diensten EDITO

  moeilijke tijden

  De afgelopen maanden is het gemeen-goed geworden: bedrijven wentelen de cri-sis op allerlei manieren af op werknemers. In de textielsector bijvoorbeeld, zijn arbei-ders maandenlang technisch werkloos. En wie kent niet de berichten over bedienden die worden verplicht om deeltijds te gaan werken, om tijdskrediet te nemen,

  Globaal gesproken gaat men ervan uit dat in verschillende sectoren werknemers in bedrijven dit jaar zowat een maandloon zullen verliezen! Het is een echte aderla-ting voor vele gezinnen.

  Terecht gaat daarom veel aandacht naar de mogelijkheden om bedrijven in proble-men te redden.

  leSSen trekken

  De crisis is mee ontstaan door hebzucht: het overdreven streven naar steeds meer, naar steeds hogere winsten van 10, 15 of 20% per jaar, brengt vandaag de ganse economie in de problemen.

  Sommige economen die zichzelf blijkbaar graag in de kijker werken, roepen op om een zakenkabinet te vormen. Dat zou dan in het algemeen belang de juiste econo-mische beslissingen moeten nemen.

  We verwerpen dat soort voorstellen met kracht: zij die mee verantwoordelijk zijn voor de economische problemen, zouden nu opeens gaan handelen in het alge-meen belang? Geloof dat maar! Als we na het financile debacle nu ook nog onze democratische besluitvorming moeten opgeven, zijn we zeker nog verder af van oplossingen.

  De komende maanden zal het, net zoals de afgelopen weken, erop aan komen om in een eerste fase de gevolgen van de crisis op te vangen. Maar tegelijk moet er nage-dacht worden over de manier waarop de toekomst kan aangepakt worden.

  De economische crisis Die we beleven is een van De ergste sinDs meer Dan 50 jaar. De problemen stellen zich internationaal. ze zullen maar worDen opgelost Door een internationale aanpak. een ing-econoom berekenDe Dat het welvaartsniveau in De verenigDe staten Door De crisis zelfs 9 jaar terug gekatapulteerD is in De tijD. De huiDige crisis bewijst De zwakheDen van het neoliberaal beleiD van De afgelopen 30 jaar. zij Die Dachten Dat De vrije markt alle problemen vanzelf zou oplossen, hebben het goeD fout. tijD Dus om te zoeken naar een anDere aanpak.

  Door: Luc Hamelinck

  Hefbomen om de economische crisis aan te pakken

  Fotos: Guy Puttemans

  Het gemeenschappelijk vakbondsfront voerde op maandag 9 maart actie aan het Brus-selse Beursgebouw om de regering op te roepen zich te blijven inzetten tegen de gevol-gen van de crisis.

 • 4 maart 2009 De Nieuwe Tijd

  EDITO ACV Openbare Diensten

  5 hefbomen

  1. Als de crisis ons iets leert, is het toch wel dat meer transparantie, regulering en verantwoordelijkheidszin nodig zijn. Zonder dat is het normaal verloop van de economie niet mogelijk.

  Winststreven is gezond, maar dat finan-cile groepen bedrijven zo onder druk zetten dat zij voortdurend superwinsten moeten realiseren, is niet houdbaar. Ook de internationale financile speculatie moet men kunnen indammen. Het-zelfde geldt voor de grote bonussen die bedrijfsleiders zichzelf al te gemakkelijk toekennen en die helmaal niet meer in verhouding staan tot hun rele presta-ties.

  We denken daarom ook dat het goed is dat overheden internationaal een ste-vige vinger in de pap blijven houden in de financile wereld.

  2. Ons economisch bestel zal zich moe-ten aanpassen. De petroleumcrisis van de jaren 1970 is in West-Europa beant-woord door energiezuiniger te gaan werken.

  Vandaag moet werk gemaakt worden van een duurzame aanpak. Meerdere opties kunnen daartoe bijdragen:

  Groene energie (wind- en zonne-ener-gie; energieschone wagens,) moet bedrijven en gezinnen volledig onaf-hankelijk maken van andere energie-bronnen.

  Genformatiseerde toepassingen zullen morgen meer dan vandaag van belang zijn. Vanuit de overheid moet dat wor-den voorbereid en bewerkstelligd.

  Vandaag beperkt het overheidsoptre-den in de crisis er zich er vooral toe ga-ranties te verlenen (onder verschillende vormen). Er is nochtans meer nodig. We moeten onze economie klaar maken voor de toekomst. Het optreden van de overheid zou ook daar moeten op ge-richt zijn. Zullen onze politici op enkele maanden voor de verkiezingen hiertoe in staat zijn?

  Wat bijvoorbeeld, worden de produc-ten en noden van morgen? Hoe ervoor zorgen dat we daar economisch op in-spelen? We weten ook dat de uitvoer van ons land de jongste jaren achteruit boert. Hoe gaan we dat keren?

  De economische crisis zal zwaar wegen

  op de overheidsbudgetten. Het is daar-om nodig dat de inspanningen die de overheid doet, goed gekozen en gedo-seerd worden.

  3. De internationale samenhang van de crisis is evident. Dat vergt antwoorden op dat niveau.

  Europa speelt alvast onvoldoende zn rol. Europa beperkt er zich toe te waken als een klokhen over de tekorten op de staatsbegrotingen, over de staatschuld en over de regels van vrije concurren-tie. Een lichtpunt is wel dat Europa zich afzet tegen economisch nationalisme. Maar we verwachten meer: waar blijft eigenlijk het inspirerend Europese plan om onze economie uit het slop te halen?

  Als Europa zich nu niet bewijst, dan moet men morgen niet

  verwonderd zijn over de kloof tussen de burger en Europa!

  Concrete internationale sociale normen en meer internationale rechtvaardig-heid moeten in de plaats komen van de huidige internationale sociale dumping en uitbuiting. Er moet meer oog zijn voor de opbouw van de economien in het zuiden van de wereld. Niet met prestigeprojecten. Wel zodanig dat de mensen er vooruit komen, dat armoede en voedseltekorten internationaal ge-bannen worden. Voor schurkenregimes die geen oog hebben voor de behoef-ten van hun bevolking mag er in de 21 eeuw op de wereld eigenlijk geen plaats meer zijn.

  4. Fiscale systemen zullen moeten worden aangepast. Vandaag weegt de fiscaliteit vooral op arbeid. Wie veel geld heeft, wordt gemakkelijk rijker door beleggin-gen, in de plaats van door te werken. Dat is niet logisch. De OESO verdedigt daar-om dat de fiscaliteit meer op verbruik en eigendom (dus ook vermogen) zou moeten liggen. Dat soort pistes moeten grondig onderzocht worden.

  5. Sociale voorzieningen en collectieve dienstverlening moeten doelmatig werken voor iedereen. De gevolgen van de crisis worden deels opgevangen door onze sociale zekerheid. Dat is een groot verschil met andere continenten: In de Verenigde Staten werkt president Obama aan de uitbouw van een sys-teem van collectieve gezondheidszorg. Ook China gaat na of het geen sociale verzekeringen kan uitwerken naar West-Europees model.