Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

of 22 /22
REGIO LOIRESTREEK INHOUD Steden met een eigen karakter Pagina 2 Cultuur Pagina 6 Wijn en gastronomie Pagina 8 Nieuws Pagina 13 Agenda van evenementen Pagina 14 Beschrijving Pagina 16 Orléans, Festival de Loire CRT Centre C. De Nardi Perscontact : Rama BODIAN-COLY – [email protected] - Tel. +33 (0)2 38 79 95 27 Comité Régional du Tourisme Centre – 37 avenue de Paris 45000 ORLEANS – www.visaloire.com

description

Het persdossier 2009 van de Centre-Val-de-Loire in het Nederlands

Transcript of Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

Page 1: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

REGIO LOIRESTREEK

INHOUD Steden met een eigen karakter Pagina 2 Cultuur Pagina 6 Wijn en gastronomie Pagina 8 Nieuws Pagina 13 Agenda van evenementen Pagina 14 Beschrijving Pagina 16

Orléans, Festival de Loire – CRT Centre – C. De Nardi

Perscontact : Rama BODIAN-COLY – [email protected] - Tel. +33 (0)2 38 79 95 27

Comité Régional du Tourisme Centre – 37 avenue de Paris 45000 ORLEANS – www.visaloire.com

Page 2: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

2

Steden met een eigen karakter, die in de schijnwerpers worden gezet Boven de Loire liggen drie historische steden met veel oude kunst en twee kastelen, er zijn vier kathedralen te vinden, waarvan er twee op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. De lange rivier vormt de verbinding tussen deze elementen waar veel beroemdheden hebben gewoond: Jeanne d'Arc, Saint-Martin, Jacques Cœur, Frans I en Leonardo da Vinci. Kleine met stenen bedekte straatjes nodigen uit voor een wandeling... en er zijn veel bezienswaardigheden te ontdekken in de musea of in de straatjes: magie, gebrandschilderd glas, grote historische evenementen en kleine wetenswaardigheden, feeën en ridders, nachtelijke schouwspelen... Dit inventaris dat door Prévert opgesteld had kunnen zijn toont het karakter van de steden aan. We stoppen een moment in de zes steden en ontdekken de activiteiten s’ avonds. ‘‘‘CCChhhaaarrrtttrrreeesss eeennn LLLuuummmiiièèèrrreeesss (((iiinnn dddeee sssccchhhiiijjjnnnwwweeerrrpppeeerrrsss)))’’’ vvvaaannn 111888 aaappprrriiilll tttooottt 111999 ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr 222000000999...

Chartres ligt in de omgeving van Parijs en de kastelen van de Loire en het is een stad die u zal verleiden, ten eerste door de kathedraal, die op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat en beroemd is door de architectuur en de gebrandschilderde ramen. Men zal vervolgens van de schilderachtige straten genieten, de oude huizen met houten balken en de oude bruggen die tot een wandeling uitnodigen. De winkels, handwerkslieden en de restaurants die zich in de oude binnenstad bevinden, zullen uw wandeling nog aangenamer maken. Van april tot september, hult de stad zich in het licht en is het ijd voor ‘Chartres en Lumières’ (Chartres in de schijnwerpers). Een rondleiding ‘s avonds maakt het mogelijk om Chartres `by night` te ontdekken, doorhet sprookjesachtig verlichte traject te volgen langs een twintigtal niet te missen monumenten en bezienswaardigheden, die tevens muzikaal worden begeleid: de Kathedraal, het Museum van de Schone kunsten, de historische wijken, de oevers van de Eure, het Theater… Het Feest van het Licht zal het evenement prachtig afsluiten met talrijke animaties en straatvoorstellingen. Vanaf zonsondergang, elke avond. Op 19 en 20 september, wordt deze fresco, die net zo groot is als de stad zelf, afgesloten door het ‘Feest van het Licht’, waarbij vele staatartiesten van hun creativiteit blijk geven: straattoneel, fanfares, grote optochten, vuurwerk… Office de Tourisme (toeristeninformatie) �: +332.37.18.26.26 - [email protected] - www.chartres-tourisme.com

E. Mangeat – CRT Centre

Page 3: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

3

‘‘‘NNNuuuiiitttsss LLLuuummmiiièèèrrreee (((vvveeerrrllliiiccchhhttteee nnnaaaccchhhttteeennn))) iiinnn BBBooouuurrrgggeeesss‘‘‘ vvvaaannn mmmeeeiii tttooottt ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr 222000000999...

Bourges is een stad met prachtig erfgoed en nodigt u uit om de mooiste gebouwen te komen ontdekken, die in het licht baden, waarop afbeeldingen worden geprojecteerd en waarbij muziek wordt gemaakt. De ‘Nuits Lumière (verlichte nachten) zullen u gegarandeerd ontroeren. De bezoekers slenteren van de ene straat naar de andere, geleid door de blauwe lantaarns, en stoppen bij kleine bezienswaardigheden, van portalen tot gevels, waarbij de hele architecturale rijkdom van de oude stad zich onthult... De met creativiteit en poëzie verlichte gebouwen openbaren de gotische hotels en Renaissance-gebouwen, het Klooster van het Augustijnen, het Paleis Jacques Coeur, de Kapel Saint Aoustrillet en natuurlijk de kathedraal die op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat. Vanaf zonsondergang, op donderdag, vrijdag en zaterdag in mei, juni en september - Alle avonden vanaf zonsondergang in juli en augustus.

Office de Tourisme (toeristeninformatie) - www.ville-bourges.fr

�: +332 48 23 02 60 - [email protected] - www.bourges-tourisme.com

AAAmmmbbboooiiissseee kkkllleeeeeeddd zzziiiccchhh iiinnn hhheeettt llliiiccchhhttt::: Één van de oudste schouwspelen met ‘geluid en licht’ Aan het CCCooouuurrr ddduuu RRRoooyyy FFFrrraaannnçççoooiiisss (((HHHooofff vvvaaannn KKKooonnniiinnnggg FFFrrraaannnsss))) van juni tot augustus 2009, 500 vrijwilligers werken mee aan deze nachtelijke show die in verschillende aktes een fresco van het leven aan het Hof presenteert. Een andere recentere voorstelling is de Promenade sous les Étoiles (wandeling onder de sterren) die de bezoeker uitnodigt om in het kasteelpark te gaan wandelen. Het thema ‘‘‘DDDeee jjjeeeuuugggddddddrrrooommmeeennn vvvaaannn dddeee kkkooonnniiinnngggeeennn‘‘‘ laat het Kasteel van Amboise zien als de plaats waar de koningskinderen zijn opgegroeid: Karel de achtste, Frans I en de kinderen van Hendrik II en van Catherine de Medici woonden er, ver van de epidemieën en het politieke tumult. Op de terrassen klinken de stemmen van de kleine prinsen en prinsessen nog na. De tuinen worden geanimeerd door de windhonden en de favoriete paarden van de koningskinderen. ’s Avonds, na de vele activiteiten van de dag, kan er worden nagedacht over de jonge prinsen en hun lot als toekomstige Koning. Wat u niet mag missen: HHHeeettt FFFeeeeeesssttt vvvaaannn dddeee TTTooouuurrraaaiiinnneee PPPrrriiimmmeeeuuurrr op 20 november 2009. Om zijn nieuwe wijn te vieren, viert Amboise een avond lang feest: optocht, gastronomisch dorp en nachtelijke wijnoogsten in de wijngaarden bij het Kasteel. Office de Tourisme (toeristeninformatie) Val d’Amboise �: +332 47 57 09 28 - [email protected] - www.amboise-valdeloire.com AAA lllaaa cccooouuurrr ddduuu RRRoooyyy FFFrrraaannnçççoooiiisss (((aaaaaannn hhheeettt HHHooofff vvvaaannn KKKooonnniiinnnggg FFFrrraaannnsss))): Chateau Royal in Amboise, op alle woensdagen en zaterdagen. ARA in Amboise - �: +332 47 57 02 14 PPPrrrooommmeeennnaaadddeee sssooouuusss llleeesss ééétttoooiiillleeesss (((wwwaaannndddeeellliiinnnggg ooonnndddeeerrr dddeee sssttteeerrrrrreeennn))): château d’Amboise, op alle vrijdagen van 3 juni tot 31 augustus, vanaf 22.30 uur in juli en om 22 uur in augustus HHHeeettt fffeeeeeesssttt vvvaaannn TTTooouuurrraaaiiinnneee PPPrrriiimmmeeeuuurrr,,, 222000 nnnooovvveeemmmbbbeeerrr: Place Saint-Denis en place du château in Amboise

Thomas Brandily – OT Bourges

Page 4: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

4

IIIeeedddeeerrreeeeeennn oooppp dddeee bbbrrruuuggg iiinnn BBBllloooiiisss het festival voor hedendaagse muziek ’Tous sur le Pont’ (allemaal op de brug) vindt plaats tijdens de eerste zomeravonden, van 9 tot 13 juli 2009. Franse en internationale artiesten treden op in de stad en in het erfgoed: de concerten vinden plaats op de binnenplaats van het kasteel in Blois, in de tuinen van het Bisdom en op de beroemde brug van Blois. www.toussurlepont.com Om het begin van de zomer muzikaal te verlengen bieden ‘Des Lyres ddd ’’’ééétttééé’’’ van 19 juli tot 30 augustus een gevarieerd programma van Franse liedjes, straatvoorstellingen en een inwijding in circuskunsten voor een jong publiek, zodat er aan alle leeftijden activiteiten worden geboden, op de meest bezochte plaatsen van het stadscentrum. www.ville-blois.fr Office de Tourisme (toeristeninformatie) in Blois-Pays de Chambord �: +332 54 90 41 41 - [email protected] - www.bloispaysdechambord.com

OOOrrrllleeeaaannnsss rrriiiccchhhttt zzziiiccchhh oooppp dddeee LLLoooiiirrreee mmmeeettt hhheeettt FFFeeessstttiiivvvaaalll vvvaaannn dddeee LLLoooiiirrreee, van 23 tot 27 september 2009 Dit festival vindt plaats op de herstelde rivierkades die prachtig zijn gerestaureerd (Chatelet en Fort Aleaume). Het gaat om de grootste samenkomst van de binnenvaart in Frankrijk, honderden traditionele boten uit de Loire en andere Franse en buitenlandse rivieren nemen aan het feest deel. Dit jaar wordt de grote Portugese rivier ‘le Douro’ in de schijnwerpers gezet. Animaties rond de binnenvaart en de Loire, thematische activiteiten in de dorpen op de havenkades, animaties op

straat en ‘s nachts (elke avond): ook staat een watershow op het programma en bewijst men eer aan de Loire. Dit is tevens een mooie gelegenheid om de oude wijken van de stad met veel antieke gevels en de gerestaureerde pleinen te ontdekken. Een uitstekend begin van een lange zomervakantie… �: +332.38.24.05.05 - [email protected] - www.festivaldeloire.com

CRT Centre - E. Mangeat

CRT Centre C. Mouton

Page 5: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

5

iiidddeeeeeeëëënnn vvvoooooorrr uuuwww vvveeerrrbbbllliiijjjfff::: ‘‘‘HHHeeettt FFFeeeeeesssttt vvvaaannn dddeee LLLoooiiirrreee iiinnn OOOrrrllleeeaaannnsss ’’’,,, 111 dddaaaggg///111 nnnaaaccchhhttt Een dag en een nacht om Orleans te ontdekken met het hotel Groslot, de kathedraal St-Croix, het Beaux Arts museum, het huis van Jeanne D'arc en de historische wijken… Een goede gelegenheid om de feestelijke sfeer van het FFFeeessstttiiivvvaaalll dddeee LLLoooiiirrreee te beleven, een grote bijeenkomst van bootliefhebbers die om het jaar plaatsvindt. Dit verblijf omvat een lunch, een avondmaaltijd en een nacht (B&B) in een drie sterren hotel, in het centrum van Orleans. Tarief: vanaf € 112 per persoon, in een tweepersoonskamer Loisirs Accueil Loiret - �: +332.38.62.04.88 www.tourismeloiret.com – [email protected] TTTooouuurrrsss::: eeeeeennn fffaaabbbeeelllaaaccchhhtttiiiggg vvveeerrrllliiiccchhhttt pppaaacccooouuurrrsss Tours is een stad vol kunst en geschiedenis die bol staat van de culturele activiteiten: musea, monumenten, parken, tuinen en theaters. Het is een charmante stad die van de Franse levenskunst getuigt. Het oude Tours met zijn beroemde plein Plumereau (het `Plum'-plein voor hen die hier bekend zijn), omgeven met mooie stenen huizen met houten balken, is een onweerstaanbare trekpleister waar plezier en gastronomie samen gaan. Een ambitieuze ‘verlichte plattegrond’ laat de monumenten van de stad ’s avonds mooi uitkomen. De eerste steen van het gebouw werd op 19 september 1996 gelegd, toen de paus Jan-Paul II in Tours kwam. De kathedraal werd verlicht door Pierre Bideau, die uit Tours afkomstig is en die onder meer de Eiffeltoren verlichtte. Sindsdien zijn er vele andere monumenten verlicht: het stadhuis, de bruggen over de Loire, de Charlemagne-toren, de Klokkentoren en de basiliek Saint Martin. Deze monumenten kunnen het hele jaar tijdens avondwandelingen worden ontdekt. Zij zijn in de zomer eveneens het onderwerp van een nachtrondleiding om het erfdeel van de stad te herontdekken. De nachtelijke rondtocht door Tours, vindt plaats op alle vrijdagen in juli en in augustus. Vertrek van het Office de Toerisme (toeristeninformatie) in Tours om 31 uur 30. Het parcours duurt twee uur. Reservering verplicht bij het Office de Tourisme. Tarieven: volwassenen: 9 €, kinderen: 7 € (tot 12 jaar). Office de Tourisme in Tours �: +332 47.70.37.37 [email protected] - www.ligeris.com

Page 6: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

6

Cultuur Hoewel de kastelen en de monumenten waardevolle getuigen van het verleden vormen, zijn ze nog springlevend en laten de bezoekers van alles ontdekken en leren of zich gewoon vermaken. Elk seizoen heeft tentoonstellingen, festivals en animaties… Enkele momenten die u in 2009 niet mag missen: HHHeeettt 111888eee IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleee tttuuuiiinnneeennnfffeeessstttiiivvvaaalll, in Chaumont Sur Loire, van 29 april tot 18 oktober 2009 We hoeven het niet meer te presenteren. Als de lente komt wachten we vol ongeduld op het tuinenfestival. Iedereen probeert er achter te komen wat het ‘thema’ van dat jaar zal zijn... Het Internationale tuinenfestival, in Chaumont sur Loire is het niet te missen evenement om het werk van een nieuwe generatie tuinarchitecten, architecten, decorontwerpers en tuiniers te ontdekken. Door de 26 tuinen die elk jaar geheel worden vernieuwd, vormt het een verbazingwekkend overzicht van de hedendaagse tuinen in de wereld. Het thema voor 2009 in nu bekend. Het festival staat in het teken van de ‘tuinen vol kleuren’. Het plantaardige palet biedt een oneindige verscheidenheid aan kleuren en kleurencombinaties, die ontegenzeggelijk de zintuigen en de geest beïnvloeden. Leve de kleuren in 2009 en vooral de kleuren die van nature in Chaumont-sur-Loire aanwezig zijn. Het licht aan de oevers van de Loire doet de kleuren nog beter uitkomen en laat harmonisch alle pastelkleuren samengaan. �: +332.54.20.99.22 - [email protected] - www.domaine-chaumont.fr

EEExxxpppooosssiiitttiiieee ‘‘‘PPPsssyyyccchhheee iiinnn dddeee ssspppiiieeegggeeelll vvvaaannn AAAzzzaaayyy’’’ iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll vvvaaannn AAAzzzaaayyy---LLLeee---RRRiiidddeeeaaauuu,,, van 20 Mei tot 30 augustus 2009 Deze tentoonstelling staat in het teken van de mythe van Psyche in de decoratieve en de schone kunsten, van de Renaissance tot de negentiende eeuw. Een groot aantal kunstwerken wordt aan het publiek gepresenteerd: literatuur en theater, gravures, tekeningen, schilderkunst, beeldhouwwerk, emailleerwerk, faience, porselein, tapijtwerk, zilverwerk. De chronologische, artistieke en poëtische tocht die de bezoekers langs de kunstwerken maken, volgt alle etappes van de metamorfose van het meisje in godin, door beproevingen die ze heeft ondergaan, door de ontmoetingen met goden en godinnen en de confrontatie met de magie. �: +332.47.45.68.60 - [email protected] - www.monum.fr NNNaaaccchhhttteeellliiijjjkkkeee ssshhhooowww ‘‘‘RRRêêêvvveee dddeee LLLuuummmiiièèèrrreeesss ’’’ (((vvveeerrrllliiiccchhhtttttteee dddrrrooommmeeennn))) iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll CCChhhaaammmbbbooorrrddd,,, Van 1 juli tot 13 september 2009 Sinds de zomer van 2008, presenteert het Nationale Park van Chambord elke avond de nachtvoorstelling ‘Chambord, rêve de lumières’ (((vvveeerrrllliiiccchhhtttttteee dddrrrooommmeeennn))). Geprojecteerd op de beroemde noordgevel van het kasteel, laat hij de bezoeker naar de tijd van de Renaissance teruggaan. Een ontdekking van de enorme bouwwerkzaamheden aan het monument, die er uit ziet als een vesting, en die beurtelings werd gebruikt als etappeplaats van het rondreizende hof van Frans I, als jachtpaviljoen, als plaats voor feesten en bals… Chambord beleeft opnieuw zijn glansperiodes. Openingstijden: Bij het vallen van de nacht Elke dag vanaf 26 Juni-juli: rond 23 uur – in Augustus elke dag rond 22.45 uur

CRT Centre - E. Mangeat

Page 7: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

7

In september elke dag tot 12 september: rond 22 uur 15 Tarieven: 12 € - Half Tarief: 9,50 € - Gezamenlijk biljet met toegang tot het kasteel: 17 € (individuen) / 12€ (groepen) - Gratis voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar �: +332.54.50.40.00 - [email protected] - www.chambord.org GGGiiiuuussseeeppppppeee VVVeeerrrdddiii iiinnn CCChhhaaammmbbbooorrrddd,,, 19 september 2009 In Chambord zal voor de eerste keer de zeer romantische volksopera `Rigoletto' van Giuseppe Verdi worden uitgevoerd. Als eerste opera van Verdi, vormt hij met de Traviata en Il Trovatore de beroemde `volkstrilogie'. Deze muzikale gebeurtenis wordt in de open lucht en voor de voorgevel van het kasteel op 19 september volgend jaar opgevoerd. De regisseur is Francis Perrin en de dirigent is Mélanie Thiebaut. De ‘Vereniging van Opera's in de volle lucht’ organiseert elk jaar evenementen in de mooiste kastelen van Frankrijk, om zo jonge lyrische talenten te promoten en het culturele erfgoed onder de aandacht te brengen. Informatie en reserveringen op www.akouna.com – of op 0892 707 920 (0,34 €/min) DDDeee 111000888 ssstttrrruuuiiikkkrrrooovvveeerrrsss vvvaaannn YYYaaannn PPPeeeiii---MMMiiinnnggg,,, kkkooonnniiinnnkkkllliiijjjkkk kkkaaasssttteeeeeelll iiinnn BBBllloooiiisss,,, van 11 maart tot 20 september 2009 In samenwerking met het nationale Fonds van Hedendaagse kunst en de regio Centre, stelt het kasteel in Blois de kunstwerken van deze grootmeester van de Chinese schilderkunst ten toon. Yan Pei-Ming woont sinds 1980 in Frankrijk, en heeft een serie portretten gemaakt die de Chinese epische roman ‘nabij het water, 108 struikrovers’ illustreren. Deze monumentale installatie van 120 in meerdere rijen opgehangen grote schilderijen wordt gepresenteerd in de zaal van de Algemene Staten. De beelden van deze internationaal befaamde hedendaagse kunstenaar, een meester in de portretkunst, biedt bezoekers een onvergetelijke ervaring.

SSSccchhhiiillldddeeerrriiijjjeeennn uuuiiittt dddeee GGGooouuudddeeennn EEEeeeuuuwww,,, kkkooonnniiinnnkkkllliiijjjkkk kkkaaasssttteeeeeelll iiinnn BBBllloooiiisss, van 15 november 2008 tot 20 oktober 2009 De zeventiende eeuw was voor Blois een zeer rijk tijdperk op het gebied van de kunsten. Ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van de geboorte van Gaston van Orleans, presenteren het kasteel en het museum van Blois een opmerkelijke tentoonstelling. Langs een vernieuwd bezoekerstraject door de vleugel Lodewijk de Twaalfde in het museum voor de Schone kunsten, ontdekt u tijdens de tentoonstelling `Schilderijen uit de Gouden Eeuw' een honderdtal werken van alle kunstgenres, met talrijke Franse en buitenlandse kunstwerken uit de zeventiende eeuw: Italië, Vlaanderen, Holland en Duitsland. Intieme religieuze schilderijen of schilderijen met historische taferelen, Vlaamse genrescènes en praalportretten geven aan de eeuw van Lodewijk XIII en Lodewijk XIV opnieuw vormen en kleuren. Grote te ontdekken schilders. Koninklijk kasteel in Blois �: +332.54 90 33 33 - [email protected] - www.chateaudeblois.fr

Page 8: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

8

Wijn en gastronomie

In dit dal van de kastelen, waren de koningen al fijnproevers en genoten van de authenticiteit, de charme en de diversiteit van de lokale producten. Niet minder dan 24 ‘Appellations d’Origine Contrôlée’-keurmerken (AOC’s) maken van de Centre-Val de Loire de derde grote Franse wijnstreek, na Bordeaux en Bourgogne.

Er zijn talrijke beroemde wijnen: Chinon, Bourgueil, Cheverny, Sancerre, Menetou-

Salon… Twee wijnroutes gaan door de regio en maken het ontdekken van landschappen en wijnkelders voor u gemakkelijk. De wijnhuizen (Huizen van de Sancerre en de Villa Quincy bijvoorbeeld) en de toeristische wijnkelders bieden vriendelijke ontmoetingen met de wijnbouwers die hun vakkennis graag delen

Kazen met veel karakter hebben ook een ‘Appellations d’Origine Contrôlée’- keurmerk

(AOC), en maken een combinatie van subtiele smaken van de wijn en de kaas uit de regio Centre-Val de Loire mogelijk. De kazen Crottin de Chavignol, Pyramide de Valençay, Pouligny-Saint-Pierre, Selles-sur-Cher, Sainte-Maure-de-Touraine, zonder de Feuille de Dreux te vergeten, veraangenamen alle gastronomische maaltijden, of ze nu door amateurs of chefs zijn bereid. DDDeee wwwiiijjjnnnrrrooouuuttteee iiinnn hhheeettt hhhaaarrrttt vvvaaannn FFFrrraaannnkkkrrriiijjjkkk (((222000000 kkkmmm))) Van de Indre tot de Loiret en van de Cher tot de Nièvre (in Bourgogne) wijzen borden de bezoekers de weg naar rijke ontdekkingen: natuurlijke landschappen, culturele bezienswaardigheden, steden en dorpen met veel karakter en wijngaarden, zoals:- Sancerre. De wijngaard is 2770 hectare groot.- Menetou-Salon. Deze ligt in de buurt van Bourges en bedekt 465 hectare. - Quincy, één van de oudste wijngaarden in het Loiredal, die 180 hectare bedekt. - maar ook de wijngaard van Reuilly (186 hectare). Gratis brochure na eenvoudige aanvraag: (Interprofessioneel bureau voor Wijnen uit het Centre - (BIVC) �: 00332 48 78 51 07 - [email protected] – www.vins-centre-loire.com DDDeee wwwiiijjjnnnrrrooouuuttteee vvvaaannn dddeee LLLoooiiirrreee,,, die ongeveer 800 km lang is, slingert langs enkele van de meest interessante delen van wijngebieden van de Touraine streek, met wijngaarden, dorpen van grotwoningen en kastelen als Villandry en Azay-le-Rideau. De route loopt door Vouvray en Montlouis-sur-Loire, daarna ten zuiden van Tours door het dal van de Indre en eindigt met een tocht door Bourgueil en Chinon. De Touraine wijngaarden, met het ‘Appellations d’Origine Contrôlée’-keurmerk (AOC), bedekken meer dan 8000 hectare. Vouvray en Chinon bedekken beide 2000 hectare.

CRT Centre - C. Lazi

Page 9: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

9

DDDeee tttoooeeerrriiissstttiiisssccchhheee wwwiiijjjnnnkkkeeellldddeeerrrsss vvvaaannn dddeee wwwiiijjjnnngggaaaaaarrrdddeeennn aaaaaannn dddeee LLLoooiiirrreee Er is begonnen met een meer kwaliteitsvolle en persoonlijk ontvangst, met gemakkelijke toegang, reguliere openingstijden, de verkoop per fles, een gratis proeverij met uitleg (voor particulieren) op een daarvoor ingerichte plaats... Op verzoek of voor groepen, bieden sommige gebieden hun bezoekers een tocht door de wijngaarden en wijnkelders aan, met daarna een wijnproeverij van lokale wijnen. Een gratis tweetalige brochure Frans-Engels, getiteld ‘Uitnodiging in de wijngaarden van de Loire’ en een kaart brengen deze gebieden die graag hun passie met u delen in kaart. Brochure op aanvraag: Interloire �: 00332 47 60 55 00 [email protected] - www.vinsvaldeloire.com VERJAARDAG! DDDeee AAAOOOCCC MMMeeennneeetttooouuu---SSSaaalllooonnn bbbeeessstttaaaaaattt 555000 jjjaaaaaarrr In 2009 viert de AOC Menetou-Salon zijn vijftigste verjaardag. Bij deze gelegenheid zullen de traditionele dagen 'Open Kelders' een bijzonder karakter krijgen. De restaurants in de wijngaard bieden tevens een speciaal menu aan om u de AOC-wijnen te laten waarderen. Een ‘wandeling naar Menetou-Salon' van 10 km lang zal op 6 september worden gehouden en biedt tevens animaties rond de wijnen van de wijngaard. Tarief: 5€ �: +33 2.48.64.80.71 - www.vins-centre-loire.com

EEEeeennn iiidddeeeeee::: vvveeerrrbbbllliiijjjfff eeeeeennn nnnaaaccchhhttt iiinnn dddeee wwwiiijjjnnngggaaaaaarrrddd --- 222 dddaaagggeeennn /// 111 nnnaaaccchhhttt In het hart van de wijngaarden van Sancerre, belooft deze tocht rijke momenten en echte ontmoetingen: eerst met een wijnbouwer, die graag zijn passie voor zijn vak met u zal delen rond een glas wijn van eigen makelij, vervolgens met een producent van geitenkaas, want het is hier dat de crottin de Chavignol AOC wordt gemaakt. Het driesterren hotel in Saint-Satur, een dorp aan de oevers van de Loire op twee kilometer van Sancerre, biedt u een half-pension. Tarief: 119 € per persoon. De prijs

omvat een nacht B & B in een drie sterren hotel, een gastronomisch diner (exclusief dranken), wijnproeven bij de wijnbouwer en een bezoek aan een producent van geitenkaas. Service Loisirs Accueil du Cher - �: +332.48.48.00.18 [email protected] – www.berrylecher.com

CRT Centre - E. Mangeat

Page 10: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

10

Enige animaties in de wijnkelders VVViiitttiiillloooiiirrreee, in Tours op 23 en 24 mei 2009 Het wijnfeest van de Loire en Centre en de locale gastronomie van Tours. 140 producenten en wijnbouwers presenteren gedurende een weekend in het centrum van Tours alle subtiliteiten van 69 wijnen. Vele activiteiten, culturele voorstellingen, conferenties, tentoonstellingen rond dit thema, introductie tot wijnproeven. Gratis toegang – glazen ter plaatse te koop. Op meerdere plaatsen: Stationsplein, Tuin van de Préfecture, Boulevard Heurteloup… �: +332.47.21.68.66 / +33 6.73.92.20.86 - [email protected] - www.vinsdeloire.fr WWWiiijjjnnnssstttoookkkkkkeeennn,,, wwwiiijjjnnneeennn eeennn wwwaaannndddeeellliiinnngggeeennn, 5 en 6 september 2009 Afspraak voor een thematische wandeling, toegankelijk voor iedereen, in het gezelschap van wijnmakers. Ze delen hun passie met u, hun streken, hun vakkennis en leiden u door landschappen die als werelderfgoed door de UNESCO zijn beschermd. Korte culinaire pauzes worden tijdens de wandelingen ingelast om te genieten van de landschappen en om andere wandelaars te ontmoeten. Merk op dat deze paden gedurende het hele jaar toegankelijk zijn, echter zonder animaties �: +332.47.60.55.00 - www.vinsvaldeloire.fr WWWiiijjjnnn eeennn llliiiccchhhttt iiinnn BBBooouuurrrgggeeesss op 17, 24 & 30 juli - 7 & 14 augustus 2009 De bezoekers slenteren op hun eigen ritme, geleid door de blauwe lantaarns en stoppen bij kleine bezienswaardigheden, van portalen tot gevels, waarbij de hele architecturale rijkdom van de oude stad zich onthult... U hebt ook het voorrecht om de magische sfeer van gotische en renaissance-hotels te betreden, net als de intimiteit van het Augustijner klooster, waar een scenografie vol dromen en poëzie op wacht... De wijnen van de Centre-Loire bieden op dit parcours een korte wijnpauze. 5 pauzes waar de wijnboeren hun wijnen presenteren en met de wandelaars een vriendelijk praatje maken. Vanaf het vallen van avond. Gratis animatie. Office de Tourisme (toeristeninformatie) in Bourges �: +332.48 23 02 60 [email protected] - www.bourges-tourisme.com (Interprofessioneel bureau voor Wijnen uit het Centre - (BIVC) �: 00332 48 78 51 07 - [email protected] - vins-centre-loire.com

Page 11: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

EEEnnniiigggeee pppooorrrtttrrreeetttttteeennn vvvaaannn vvvrrrooouuuwwweeellliiijjjkkkeee......... wwwiiijjjnnnmmmaaakkkeeerrrsss!!! De Clos is sinds 1999 eigendom van Lucas en Marie-Claire Dumange, na eerder vanaf 1966 toebehoord te hebben aan de heer Christian Dumange. De Clos heeft een belangrijke plaats in Vouvray, op het hoofdplateau boven het dorp. Er zijn de woonhuizen, een tuin en natuurlijk de wijnstokken. Een datum op de gevel ‘1702’ toont de leeftijd van deze wijngaard aan. Sinds 2004 zijn er twee comfortabele slaapkamers gemaakt, die 10 personen kunnen ontvangen. De wijnstokken en de wijn hebben natuurlijk de volle aandacht van Luke, die er trots op is een onafhankelijke wijnbouwer te zijn. Domaine du Clos de l’Epinay Le Clos de L’Epinay 37210 Vouvray - Frankrijk �: + 332 47 52 61 90 - [email protected] - www.vinvouvray.com

Domaine DOZON Laure Dozon vormt de 5e generatie van de familie en heeft de fakkel overgenomen om wijn te verbouwen en Chinon wijn te maken. ‘Het Domaine Dozon ligt in het zuiden van de Chinon streek op de linkeroever van de Vienne. Het omvat 24 ha met een meerderheid aan oude wijnstokken (meer dan 70% van de wijngaard is ouder dan 35 jaar). De verdeling van de druivenrassen is eenvoudig. De cabernet franc domineert voor de Rode Chinon en de Rosé en het wijnras chenin wordt op 54 are verbouwd voor de Witte Chinon. De druiven worden geteeld volgens de methode TERRA VITIS die de kwaliteit van de productie garandeert en die

het milieu respecteert’. Open dagen – van 21-05 tot 01-06-2009 E.A.R.L DOZON - 52 Rue du Rouilly � 37500 LIGRE - Frankrijk �: + 332 47 93 17 67 - dozon@terre�net.fr � www.domaine�dozon.fr

Domaine du Clos de l’Epinay

Domaine DOZON

11

Page 12: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

12

In de wijnkelder L'Ange Vins Cave biedt Sabine L. een keuze aan van meer dan 650 wijnen uit Frankrijk en de wereld. Sabine organiseert tevens animaties rond de wijn. Het merendeel van de wijngaarden van de Loire, AOC-wijnen en AOVDQS-wijnen, maar ook wijnen die net het keurmerk hebben aangevraagd en geselecteerde wijnen zijn vertegenwoordigd. Wat ze gemeenschappelijk hebben? Sabine heeft ze allemaal geproefd. U zult hier slechts wijnen vinden die haar bevallen. Haar grote ervaring bij het kiezen, de permanente mogelijkheid om elke wijn te testen, maken hun ontdekking tot een plezier dat u vast regelmatig wilt vernieuwen. De smaak, de sensationele smaken, de aroma’s…vormen een eigen taal. www.langevinscave.com

Domaine Mardon Helene Mardon is de achterkleindochter van de stichter van de wijngaard Edme Houssier en is in 2002 op de wijngaard teruggekeerd. Ze is er trots op om de familietraditie op dit gebied voort te zetten, in een wijnhuis dat zich generatie na generatie rustig uitbreidt. En dankzij de inrichting van een kleine kelder voor het wijnproeven in het oudste deel van het thuis, heeft zij nu de mogelijkheid om u in een gezellige ruimte te ontvangen. ‘In het Domaine Mardon zijn we er trots op onze eigen wijnen te maken: van de wijnstokken tot de verkoop. Deze ambachtelijke aanpak van onze activiteiten, staat ons toe het label Zelfstandige Wijnmakers te mogen gebruiken. Het gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van wijnbouw, gecombineerd met een rationeel opbinden van de wijnstokken, zorgt er voor dat we een Sauvignon produceren die de kenmerken van onze bodem heeft. Vervolgens dankzij het werk in de kelder, een combinatie van moderniteit en traditie, vervolmaken wij onze Quincy wijn, die de vrucht is van onze passie voor de oorsprongsbenaming'. Domaine Mardon 40 route de Reuilly � 18120 QUINCY - Frankrijk �: +332 48 51 31 60 contact@domaine�mardon.com - www.domaine�mardon.com

Hélène MARDON – Domaine MARDON

Sabine L. - COUETTEUR

Page 13: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

13

Nieuws 2009 CCCaaammmpppiiinnnggg HHHuuuttttttooopppiiiaaa SSSeeennnooonnnccchhheeesss::: gaat open op 3 juli 2009 In de Eure-et-Loir, in het centrum van de Perche, rond het meer Badouleau, ontvangt het geheel nieuwe `kamp' Huttopia Senonches vanaf 3 juli kampeerders die op zoek zijn naar authenticiteit en groen. 126 zeer ruime plaatsen, die in 10 hectare bos liggen verdeeld, om met de natuur te kunnen communiceren. Er zijn meerdere opties mogelijk: zijn eigen tent meebrengen en deze in het midden van het bos opzetten, op de plaatsen `bos' van meer dan 300 m² of een hut of een Canadese Huttopia huren. De infrastructuren zijn van goede kwaliteit en ecologisch. Suggesties voor activiteiten in verband met de natuur worden aan de vakantiegangers voorgesteld. Etang de Badouleau 28250 Senonches - Frankrijk �: + 332 37 37 81 40 - www.huttopia.com HHHuuutttttteeennn iiinnn tttoooppp vvvaaannn dddeee bbbooommmeeennn... GGGeeebbbiiieeeddd vvvaaannn AAAllliiicccooouuurrrtttsss Op het kruispunt van de mooiste plaatsen in het Dal van de Loire, de geheimzinnige Berry, de Touraine met zijn lekkernijen en de wilde Sologne, ten zuiden van Parijs, op slechts 2 uur in auto, ligt het centrum voor vormherstel en balneotherapie in het Park van Alicourts, een echte favoriet. Een ruimte voor hydrotherapie, massage, een fitnessruimte die toegankelijk is voor al diegenen die vakantie met ontspanning laten rijmen… Na de ruimte van de balneotherapie, massage, welzijn… in 2008, zal het Park van Alicourts uitgerust worden met 6 boomhutten die in de drie eeuwen oude bomen worden gebouwd. Een aangename sfeer voor deze zachte nesten… Domaine des Alicourts**** Pierrefitte-sur-Sauldre - Frankrijk �: + 332 54 88 63 34 – [email protected] – www.lesalicourts.com Eco-gîte vvvaaannn dddeee CCClllooosss dddeeesss AAAuuugggeeerrrsss::: wwwooorrrdddttt gggeeeooopppeeennnddd iiinnn mmmaaaaaarrrttt 222000000999 In maart zal de eco-bio-gîte `Clos des Augers’ openen, in Azay-sur-Cher in de Touraine streek.. Het is één van het eerste accommodaties van dit type in Frankrijk, die volkomen in de omgeving is geïntegreerd. Ontmoeting met Philippe en Danny Héllio, eigenaars en bedenkers van het project. Sterk geïmpliceerd in de bewustmaking voor duurzame en verantwoordelijke groei. Met deze filosofie zal deze accommodatie bijdragen aan de bescherming van de natuurlijke rijkdommen, een zo klein mogelijk negatief effect op het milieu hebben, gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, en bij de bouw of bij de restauratie natuurlijke, plaatselijke en te recycleren materialen gebruiken die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. http://ecobiogite.com EEEeeennn hhhuuuiiisss ‘‘‘FFFeeeeeesssttteeellliiijjjkkkeee dddaaaggg ’’’ iiinnn SSSaaaiiinnnttteee SSSééévvvèèèrrreee oooppp 444 aaappprrriiilll In 1947 werd het dorp van Sainte Sévère in de Indre door de komst van een filmteam veranderd. Jacques Tati kwam er ‘Feestdag’ opnemen. In 2007 vierde het dorp de zestigjarige verjaardag van de film en de honderdste geboortedag van de filmmaker. Het volgende voorjaar zal het huis van de Feestdag geopend worden. Dit museum zal met geluidseffecten en in 3D, de geschiedenis van het draaien van de film vertellen, vanuit de ogen van een kind in het dorp. De bezoeker zal zo in de wereld van de film kunnen opgaan door zich door de stem van enkele personages te laten wegvoeren en zo de ontroering, het lachen en bepaalde grappen van de film meemaken. Voorwerpen, zoals de schoudertas van de beroemde bezorger, zullen er eveneens tentoongesteld worden. Office du Tourisme - 134 rue Nationale 36400 LA CHATRE - Frankrijk �: + 332 54 06 09 15 - www.pays-george-sand.com

Page 14: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

14

AAAgggeeennndddaaa vvvaaannn eeevvveeennneeemmmeeennnttteeennn EEExxxpppooosssiiitttiiieee ‘‘‘SSSccchhhiiillldddeeerrriiijjjeeennn uuuiiittt dddeee GGGooouuudddeeennn EEEeeeuuuwww,,, kkkooonnniiinnnkkkllliiijjjkkk kkkaaasssttteeeeeelll iiinnn BBBllloooiiisss, tot 20 oktober 2009 [email protected] - www.chateaudeblois.fr EEExxxpppooosssiiitttiiieee ‘‘‘DDDeee 111000888 ssstttrrruuuiiikkkrrrooovvveeerrrsss vvvaaannn YYYaaannn PPPeeeiii---MMMiiinnnggg iiinnn hhheeettt kkkooonnniiinnnkkklll iii jjjkkk kkkaaasssttteeeeeelll iiinnn BBBllloooiiisss,,, van 11 maart tot 20 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.ville-blois.fr NNNaaaccchhhtttvvvoooooorrrsssttteeelllllliiinnnggg ‘‘‘ZZZooo wwwooorrrdddttt BBBllloooiiisss uuu vvveeerrrttteeelllddd ’’’,,, Ming in het koninklijk kasteel in Blois van 11 april tot 27 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chateaudeblois.fr CCChhhaaarrrtttrrreeesss eeennn LLLuuummmiiieeerrreeesss (((CCChhhaaarrrtttrrreeesss iiinnn dddeee sssccchhhiiijjjnnnwwweeerrrpppeeerrrsss))),,, van 18 april tot 19 september 2009 -‘Feest van het Licht’, op 18 en 19 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chartres-tourisme.com DDDeee llleeennnttteee vvvaaannn BBBooouuurrrgggeeesss,,, van 21 tot 26 april 2009 Meer informatie op [email protected] - www.printemps-bourges.com IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleee tttuuuiiinnneeennnfffeeessstttiiivvvaaalll,,, Chaumont Sur Loire van 29 april tot 18 oktober 2009 Meer informatie op [email protected] - www.domaine-chaumont.fr FFFeeeeeesssttt vvvaaannn JJJeeeaaannnnnneee ddd '''AAArrrccc,,, Orleans van 29 april tot 8 mei 2009 Meer informatie op [email protected] - www.fetesjeannedarc.fr EEExxxpppooosssiiitttiiieee ‘‘‘PPPsssyyyccchhhééé iiinnn dddeee ssspppiiieeegggeeelll vvvaaannn AAAzzzaaayyy’’’ iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll vvvaaannn AAAzzzaaayyy---LLLeee---RRRiiidddeeeaaauuu,,, van 20 mei tot 30 augustus 2009 Meer informatie op [email protected] - www.monum.fr VVViiitttiiillloooiiirrreee, in Tours op 23 en 24 mei 2009 Meer informatie op [email protected] - www.vinsdeloire.fr NNNaaaccchhhtttrrrooonnndddllleeeiiidddiiinnnggg iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll vvvaaannn CCChhheeennnooonnnccceeeaaauuu, op vrijdag en zaterdag en zondag in de maand juni en elke avond van 1 juli tot 31 augustus 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chenonceau.com OOOrrrllléééaaannnsss '''JJJaaazzzzzz, van 16 tot 27 juni 2009 Meer informatie op [email protected] - www.orleansjazz.fr EEEeeennn zzzooommmeeerrr iiinnn BBBooouuurrrgggeeesss van 21 juni tot 19 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.ville-bourges.fr NNNaaaccchhhtttvvvoooooorrrsssttteeelllllliiinnnggg iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll AAAzzzaaayyy LLLeee RRRiiidddeeeaaauuu --- ‘‘‘DDDrrrooommmeeennn eeennn llliiiccchhhttteeennn ’’’ van 1 juli tot 31 augustus 2009 Meer informatie op [email protected] - www.monum.fr NNNaaaccchhhttteeellliiijjjkkkeee ssshhhooowww ‘‘‘RRRêêêvvveee dddeee LLLuuummmiiièèèrrreeesss ’’’ (((vvveeerrrllliiiccchhhtttttteee dddrrrooommmeeennn))) iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll CCChhhaaammmbbbooorrrddd,,, van 1 juli tot 13 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chambord.org

Page 15: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

15

EEExxxpppooosssiiitttiiieee ‘‘‘HHHeeettt RRRooommmaaannntttiiisssmmmeee ttteeennn tttiiijjjdddeee vvvaaannn AAAlllbbbeeerrrttt SSStttaaapppfffeeerrr iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll vvvaaannn TTTaaalllcccyyy,,, van juli tot oktober 2009 Meer informatie op [email protected] - http://talcy.monuments-nationaux.fr FFFeeessstttiiivvvaaalll ‘‘‘IIIeeedddeeerrreeeeeennn oooppp dddeee bbbrrruuuggg ’’’ in Blois van 9 tot 13 juli 2008 Meer informatie op [email protected] – www.toussurlepont.com SSSpppeeekkktttaaakkkeeelll iiinnn SSSccchhheeerrrmmmeeennn eeennn RRReeennnaaaiiissssssaaannnccceeemmmuuuzzziiieeekkk iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll vvvaaannn BBBllloooiiisss,,, van 14 juli tot 23 augustus 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chateaudeblois.fr DDDeee bbbeeezzzoooeeekkkeeennn mmmeeettt kkkaaaaaarrrssseeennn vvvaaannn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll vvvaaannn VVVaaallleeennncccaaayyy, op 17 juli en 14 augustus 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chateau-valencay.com IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaaaaalll fffooolllkkklllooorrreeefffeeessstttiiivvvaaalll iiinnn MMMooonnntttoooiiirrreee sssuuurrr llleee LLLoooiiirrr,,, van 11 tot 16 augustus 2009 Meer informatie op [email protected] - http://festival.montoire.free.fr NNNaaaccchhhttteeennn vvvaaannn SSSooolllooogggnnneee in Nouan Le Fuzelier, op 5 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.nuitsdesologne.com OOOpppeeerrraaa iiinnn dddeee ooopppeeennn llluuuccchhhttt iiinnn hhheeettt kkkaaasssttteeeeeelll CCChhhaaammmbbbooorrrddd oooppp 19 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chambord.org FFFeeessstttiiivvvaaalll vvvaaannn dddeee LLLoooiiirrreee in Orleans van 23 tot 27 september 2009 Meer informatie op [email protected] - www.festivaldeloire.com EEExxxpppooosssiiitttiiieee ‘‘‘SSSccchhhiiillldddeeerrriiijjjeeennn uuuiiittt dddeee GGGooouuudddeeennn EEEeeeuuuwww ’’’ kkkooonnniiinnnkkkllliiijjjkkk kkkaaasssttteeeeeelll iiinnn BBBllloooiiisss, tot 20 oktober 2009 Meer informatie op [email protected] - www.chateaudeblois.fr DDDeee WWWooonnndddeeerrreeennn vvvaaannn dddeee AAAdddvvveeennnttt iiinnn hhheeettt DDDooommmaaaiiinnneee vvvaaannn CCChhhaaauuummmooonnnttt---SSSuuurrr---LLLoooiiirrreee op 6 en 20 december 2009 Meer informatie op [email protected] - www.domaine-chaumont.fr FFFiiilllmmmfffeeessstttiiivvvaaalll vvvaaannn VVVeeennndddooommmeee,,, van 4 tot 11 december 2009 Meer informatie op [email protected] - www.vendome-filmfest.com CCCaaarrrnnnaaavvvaaalll dddeeesss FFFlllaaammmbbbaaarrrtttsss iiinnn Dreux, op 12 en 13 december 2009 Meer informatie op [email protected] - www.dreux.com

Page 16: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

16

Beschrijving De regio Centre Val de Loire bestaat uit 6 departementen:

Departementen Aantal inwoners per departement

Hoofdsteden Aantal inwoners per stad

Le Cher

315.000 Bourges 70.800

L’Eure-et-Loir

419.000 Chartres 40.000

L’Indre

232.000 Châteauroux 47.500

L’Indre-et-Loire

571.500 Tours 136.400

Le Loir-et-Cher

322.500 Blois 47.900

Le Loiret

645.000 Orleans 113.200

WWaatt hheett eerrffggooeedd bbeettrreefftt

• 280 km lang, tussen Sully-sur-Loire in de Loiret en Chalonnes-sur-Loire in de Anjou, op de werelderfgoedlijst van de Unesco opgenomen. De grootste beschermde plaats in Frankrijk.

• 800 kastelen waarvan 442 als historisch erfgoed zijn beschermd. 18 grote plaatsen hebben een werkmethode van voortreffelijkheid aangenomen, van Sully-sur-Loire tot Nantes

• 6 steden en dorpen met veel karakter: Chartres, Bourges, Orléans, Blois, Amboise en Tours.• Een honderdtal tuinen die zijn verdeeld over het hele gebied en 25 tuinen die hun

deuren voor de toeristen openzetten • 3 Regionale Natuurparken (PNR): La Brenne, Loire Anjou-Touraine en de Perche en 2 grote

natuurlijke leefomgevingen: de Sologne en het bos van Orleans. • 600 km ingericht, beveiligd en aangeduid als `de Loire op de Fiets'. 2 nieuwe routes in 2009.

Het ‘Land van de Kastelen op de fiets': 300 km van fietstrajecten, afgebakend en beveiligd rond het kasteel van Chambord en zijn omgeving.

•• De voetpaden 3000 km wandelpaden ‘Grande Randonnée’ (GR) 2500 km wandelpaden ‘Grande Randonnée de Pays’ (GRP) 15000 km wandelpaden ‘Promenade et Randonnée’ (PR)

•• 33 golfbanen in de regio Centre-Val de Loire.

AAccccoommmmooddaattiieess ddiiee vvaann uunniieekk ttoott nnaattuuuurrlliijjkk ggaaaann 2 campings Huttopia (in Rillé en Senonches) Boomhutten in de bomen: ‘de hutten in het Bos Landry’ en het Domein van Alicourts in Pierrefitte-sur-Sauldre Indiaanse Tipis in het Domein d'Inyan la Huchette in Argent sur Sauldre 1 Ecobiogite, de ‘Clos des Augers’ in Azay-sur-Cher… SStteeddeenn eenn ddoorrppeenn 8 `Mooiste dorpen' van Frankrijk die de omweg waard zijn! Acht schilderachtige dorpen met een authentieke charme die deel uitmaken van het label `Mooiste dorpen' van Frankrijk, een

Apremont-sur-Allier, in de Cher Candes-Saint-Martin, Crissay-sur-Manse en Montrésor, in de Touraine Lavardin, in de Loir-et-Cher Gargilesse-Dampierre, Saint-Benoît-du-

Page 17: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

17

netwerk van 32.000 dorpen. Zij nodigen u uit om hun geschiedenis, hun grond, hun cultuur te komen ontdekken…

Sault, in de Indre Yèvre-le-Châtel (commune de Yèvre-la-Ville), in de Loiret

7 Steden ‘art et d'histoire’ (geschiedenis en kunst) De Steden en streken ‘art et d'histoire’ (geschiedenis en kunst) vormen een netwerk dat 137 steden en steken die hechten aan de valorisatie en de animatie van het erfgoed en de architectuur: presentatie van hun activiteiten (ontdekkingen, rondleidingen, exposities, educatieve diensten…), cultureel toerisme...

Blois, Bourges, Chinon, Loches, Orleans, Tours, Vendôme.

Page 18: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

18

TRANSPORT NAAR DE REGIO

Legende Vertrekplaatsen Autoroutes routes TGV lijnen Spoorlijnen Vliegvelden Reisroute via autoroutes (afstanden vanaf Parijs) Autoroute du Soleil A6:

Dordives: 89 km Courtenay: 110 km Autoroute Océane A11: Chartres oost: 55 km

Autoroute A71: Orleans Centrum: 99 km Bourges: 210 km Vierzon noord: 178 km Autoroute A20: Vierzon: 178 km / Châteauroux: 224 km

Autoroute d'Aquitaine A10: Orleans Centrum: 99 km Blois: 149 km Tours Centrum: 207 km Amboise / Château Renault: 179 km

Met de trein (gemiddelde reistijd) Met de T.G.V. Atlantique

Vertrek Parijs – Vliegveld Roissy: Tours/Saint Pierre des Corps: 1 uur 30 min. Tours Centrum: 1 uur 40 min. Vertrek Parijs – Montparnasse: Vendôme: 40 minuten Tours/Saint Pierre des Corps: 55 minuten Tours Centrum: 1 uur 5 min.

Treinen ‘ Corail ‘ Vertrek Parijs – Montparnasse: Chartres:1 uur 5 min. Vertrek Parijs – Austerlitz: Orleans Centrum: 1 uur / Blois: 1 uur 35 min. Bourges: 1 uur 50 / Tours: 2 uur 15 Châteauroux: 2 uur 10 min

Per vliegtuig

Paris-Charles de Gaulle- Kanton Vanaf het vliegveld Charles de Gaulle, krijgt u makkelijk toegang tot de regio Centre - Val de Loire via de spoorwegen (TGV). www.aeroportsdeparis.fr

Paris - Orly: Met de pendeldienst die het Het Bestuur van Eure-et-Loir ter beschikking stelt kunt u Chartres in 1 uur 30 min. bereiken De luchthaven geeft eveneens toegang tot de stations van Parijs. www.aeroportsdeparis.fr

Tours - Val de Loire: Informatie Vliegveld Tours Val de Loire 40, rue de l'Aéroport - 37100 Tours Tel. 02 47 49 37 00 - Fax: 02 47 41 23 23 [email protected] www.tours.aeroport.fr Verbinding Tours - Londen Stansted) via RYANAIR Informatie: 0 892 232 375

Page 19: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

19

De Nederlandse cliëntèle in het gebied Centre

Totale bevolking 16.7 miljoen inwoners In Frankrijk: Aantal toeristen in 2007 7.3 miljoenOntwikkeling 2007/2006 -3%

Bronnen : Le Monde (landengegevens 2007) – Directie van Toerisme (EVE 2007) De belangrijke cijfers van de Nederlandse markt in het gebied Centre:

(Bron: BVA-Enquête onder toeristen in de regio Centre (april tot september 2002)

13,4% van de buitenlandse gasten 17.5% van de overnachtingen door buitenlanders

� 5,8 nachten gemiddeld in de regio Centre

Op één na grootste klantenkring uitgedrukt in verblijven en overnachtingen. De voornaamste etappes in de regio Centre (in verblijven):

� 41,9% als rondreizend verblijven in het gebied, � 21% in de Indre-et-Loire, � 15,5% in de Loir-et-Cher, � 13,3% in de Eure-et-Loir.

Gedrag van Nederlanders in de regio Centre: (Bron: Enquête BVA – April tot september 2002) De voornaamste types accommodatie zijn de camping (56,1% van de overnachtingen) en hotels (28,9% van de overnachtingen).

In % van verblijven

- Bezoek monumenten 76%

- Bezoek steden 51%

- Wandelingen 37%

- Bezoek tuinen 15%

- Bezoek musea, exposities 14%

Voornaamste beoefende activiteiten

In % verblijven

- Kasteel de Chambord 40%

- Kathedraal van Tours 33%

- Kathedraal in Chartres 33%

- Kasteel van Chenonceau 28%

- Kasteel van Blois 26%

Voornaamste bezochte plaatsen (op de basis van personen die minsten 1 plaats hebben bezocht )

In % van verblijven

- Historisch erfgoed 86%

- natuur, milieu 62%

- Rust 21%

factoren die tot de keuze van de regio leiden

62 € tegen 89 € gemiddeld voor de andere buitenlanders

Uitgave per persoon per dag

Page 20: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

20

De conjuncturele gegevens 2007:

Bronnen : onderzoeken INSEE/Afgevaardigde ministerie voor toerisme/CRT voor de hotels (met inbegrip van niet gehomologeerd aan hotelketens) en de campings, departementale reserveringsdiensten voor plattelandsgîtes en CRT/UDOTSI/FROTSI voor de toeristeninformatie. De Nederlandse cliëntèle betekent in het gebied Centre

Plaats/buitenlanders: Ontwikkeling 2007/2006113.500 hotel-overnachtingen, 2de +4% 130.000 overnachtingen op campings, 1ste Niet beschikbaar.590 contracten in landelijke gîtes, 2de -6%

Page 21: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

21

De Nederlandse cliëntèle in het gebied Centre 2007

Arrivées hôtelières

0

5

10

15

20

25

30

35

J F M A M J J A S O N D

milliersArrivées hôtelières

3 et 4 étoiles31%

2 étoiles46%

0 et 1 étoile23%

Arrivées campings

0

10

20

30

40

50

60

70

Mai Juin Juillet Août Septembre

milliers

Arrivées campings

1 et 2 étoiles37%

3 et 4 étoiles63%

tableaux : arrivées hotelires = hotel-overnachtingen arrivées campings= overnachtingen op campings milliers = duizend etoiles = sterren mai juin juillet aout septembre = mei juni juli augustus september

10,2%

36,1%

15,1%

8,6%

14,6%

15,4%

Verdeling van hotel-overnachtingen van Nederlanders (in % van de komst in 2007)

5,4%

22,8%

11,0%

11,8%

26,8%

22,1%

Verdeling van overnachtingen op campings van Nederlanders (in % van de komst in 2007)

0% – 8,9%

9,0% – 16,9%

17,0% – 26,9%

27,0% – 100,0%

Legende:

7,6%

21,1%

13,0%

10,3%

19,0%

19,0%

Verdeling van hotel & camping-overnachtingen van Nederlanders (in % van de komst in 2007)

Page 22: Centre-Val-de-Loire Persdossier 2009 Nederlands

22

Situatie eind december 2008 Ontwikkeling van de Nederlandse overnachtingen in hotels - Resultaten eind december 2008

Resultaten eind december 2008 % ontwikkeling 2008/2007118.335 hotel-overnachtingen, +4,3% 162.072 hotel-overnachtingen, +10,7%

18 28 36 37 41 45 Aankomsten 19.659 � 8.429 � 7.659 � 18.603 � 17.282 � 46.709 � Overnachting 23.972 � 10.918 � 9.454 � 28.772 � 27.887 � 61.066 �