Brochure Premies 2010

of 24 /24
Premies 2010 Stad Ieper Grote Markt 34 | 8900 Ieper tel. 057 239 200 | fax 057 239 295 [email protected] | [email protected]

Embed Size (px)

description

Brochure met overzicht van de premies 2010

Transcript of Brochure Premies 2010

Page 1: Brochure Premies 2010

→ Premies2010

Stad Ieper Grote Markt 34 | 8900 Ieper

tel. 057 239 200 | fax 057 239 295 [email protected] | [email protected]

Page 2: Brochure Premies 2010

| 2 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

▪ Gemeentelijke premies 1. Premie gemeentelijke sanering en klein comfort .........................................................p. 3 2. Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie ....................................................p. 5 3. Gemeentelijke aankooppremie sociale woning ............................................................p. 5 4. Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen ...........................................................p. 6 5. Afkoppeling hemelwater ................................................................................................p. 6 6. Zonne-energie .................................................................................................................p. 7 7. FSC-hout ..........................................................................................................................p. 7 8. Groendaken .....................................................................................................................p. 8 9. Ecoluiers ..........................................................................................................................p. 8 10. Kleine landschapselementen ..........................................................................................p. 9

▪ Provinciale premies 1. Premie ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging .........................................p. 10 ▪ Gewestelijke premies 1. Renovatiepremie .............................................................................................................p. 11 2. Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden ...............................................p. 12 3. Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden ..............................................p. 13 4. Verbeteringspremie voor isolatie van dak of zoldervloer .............................................p. 13 5. Aanpassingspremie .........................................................................................................p. 14 6. Vlaamse premie voor dakisolatie ...................................................................................p. 15

▪ Verzekering gewaarborgd inkomen .................................................................p. 16

▪ Federale tegemoetkomingen 1. Fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen ........................................................p. 17 2. Belastingvermindering voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand ......p. 18 3. Verlaagd btw-tarief bij renovatie ....................................................................................p. 19 4. 6% btw voor privéwoningen en sociale huisvesting .....................................................p. 19 5. 6% btw op een schijf van 50.000 EUR bij aankoop van een nieuwe woning ............p. 20 6. Afbreken en heropbouwen tegen 6% (verlengd tot eind 2010) ...................................p. 20 7. Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil...................................................p. 20 8. Intrestbonus voor energieleningen ................................................................................p. 21

▪ Eandis 1. Huishoudelijke premies bij nieuwbouw .......................................................................p. 22 2. Huishoudelijke premies bij bestaande woningen ........................................................p. 22

Inhoud

Page 3: Brochure Premies 2010

| 3 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

1. Premie gemeentelijke sanering en klein comfort

Welke werken?→ Aansluiting op het openbaar

drinkwaternet en voorzien van een aansluiting in het keukengedeelte van de woning voor zover het bestaande circuit voor regenwater, dat niet bestemd is voor gebruik als drinkwater (zoals in badkamer, toilet, garage en tuin), niet wordt gesloopt.

→ Het installeren van een eerste binnen-wc met spoeling en noodzakelijke rioleringswerken en verbouwingswerken:

- de werkzaamheden bestaan uit het installeren van een basisuitrusting, namelijk een wc met spoeling, een efficiënt verluchtingssysteem, alle leidingen en afvoeren en aansluiting op de riolering. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking;

- de wc in kwestie is voorzien van een waterspaarsysteem.

→ Het installeren van een eerste sanitaire voorziening en de noodzakelijke ruwbouwwerken.

Hieronder wordt verstaan: het installeren van een bad

of douche, het voorzien van een warmwatervoorziening (vervanging van een versleten warmwatervoorziening zonder

andere werken aan de sanitaire installaties komt niet in aanmerking), alle noodzakelijke leidingen voor aansluiting op het waterleidingsnet en riolering, het bijhorend kraanwerk en de nodige hulpstukken. De badkamer moet uitgerust zijn met een geschikt

verluchtingssysteem. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking.

De kosten voor vloeren en betegeling komen niet in aanmerking.

De verwarming van het water gebeurt via een veilig geplaatst doorstroomtoestel of zonneboiler.

→ Het bestrijden van opstijgend grondvocht (hetzij door onderkappen en voorzien van ondoordringbaar membraan hetzij door injecteren onder druk).

→ Het verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektrische installaties voor huishoudelijk gebruik.

Voorwaarden?→ De woningen moeten meer dan

20 jaar oud zijn en het kadastraal inkomen bedraagt minder dan 750 EUR (het betreft het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het laatste aanslagjaar voor de start van de werken).

→ Deze premie kan voor een zelfde woning maar éénmaal uitbetaald worden, per categorie van werken.

Gemeentelijke premies

Page 4: Brochure Premies 2010

| 4 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

→ De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door de huurder. In dit laatste geval moet er een schriftelijk akkoord zijn van de eigenaar over de uit te voeren werken.

→ Een eigenaar van verschillende woningen kan slechts voor één woning de gemeentelijke premie aanvragen.

→ Tweede verblijven en vakantiewoningen worden uitgesloten voor deze premie.

Hoeveel bedraagt de premie?

Aard der werken Minimum bedrag van de voor te leggenfactuur (btw incl)

Subsidiebedrag

aansluiting op het waternet en voorzien van aansluiting tot in keukengedeelte

250 EUR 250 EUR

installeren of naar binnen brengen van een eerste wc met waterspoeling

125 EURbedrag van de facturen met een minimum van125 EUR en maximum van 250 EUR

installeren van eerste sanitaire voorziening 750 EUR 500 EUR

bestrijden van grondvocht 1.250 EUR 750 EUR

verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektriciteitsvoorziening

750 EUR 500 EUR

Hoe aanvragen?→ De premie moet vóór de start van de werken aangevraagd worden aan de hand van het

aanvraagformulier. Hierna volgt mogelijk een plaatsbezoek.→ De aanvraag tot uitbetaling van de premie wordt aangevraagd op het daartoe bestemde

formulier samen met de facturen (kasticketten, bestelbons, verzendingsnota’s komen niet in aanmerking).

→ Facturen ouder dan 1 jaar op datum van de aanvraag komen niet in aanmerking (met uitzondering van de facturen voor werken mbt opstijgend grondvocht. Deze facturen mogen tot 3 jaar oud zijn ingevolge gefaseerde uitvoering van de werken). De facturen moeten op naam van de aanvrager opgemaakt zijn; zowel facturen van aangekochte materialen als facturen voor uitgevoerde werken komen in aanmerking.

Waar kan ik terecht?Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

Page 5: Brochure Premies 2010

| 5 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

2. Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

Wie komt in aanmerking?Personen die genieten van de gewestelijke verbeterings- of aanpassingspremie.

Hoeveel bedraagt de premie?30% van het bedrag van de gewestelijke verbeterings- of aanpassingspremie.

Hoe aanvragen?De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de definitieve toekenning van de gewestpremie.

Het aanvraagdossier bevat het aanvraagformulier, de originele berekeningsnota van het Vlaams Gewest en de originele begeleidingsbrief.

Waar kan ik terecht?Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

3. Gemeentelijke aankooppremie sociale woning

Wie komt in aanmerking?Personen die een sociale woning hebben aangekocht bij een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

Voorwaarden?→ Een bewijs voorleggen dat voldaan

werd aan de voorwaarden om een sociale woning te kopen door het voorleggen van een voor eensluidend verklaarde kopie van de aankoopakte van de woning.

→ Op datum van de eenzijdige belofte tot aankoop, voldoen aan de inkomensvoorwaarde bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

De bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex van december 2005 en worden jaarlijks aangepast.

Hoe aanvragen?→ Binnen het jaar na de datum van het

verlijden van de aankoopakte bij de notaris.

→ Om als volledig te worden beschouwd, dienen bij het ingevulde aanvraagformulier de volgende stukken gevoegd:

- Een attest afgeleverd door de verkopende sociale bouwmaatschappij waarin is vermeld: de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris en een verklaring waaruit blijkt dat betrokkene aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

- Een kopie van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting van het gezinsinkomen.

- Een attest van de kinder-bijslag (indien van toe-passing).

Hoeveel?1.000,00 EUR te verhogen met 125,00 EUR per persoon ten laste.

Als persoon ten laste wordt beschouwd:→ het inwonend kind dat op de

aanvraagdatum geen 18 jaar is of waarvoor op dezelfde datum aan de aanvrager kinderbijslag of wezenrente wordt uitbetaald of dat, op voorlegging van bewijzen, door de minister wordt beschouwd als zijnde ten laste;

→ de aanvrager en elk familielid, met een handicap van meer dan 66% dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning betrekt of zal betrekken.

Waar kan ik terecht?Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

Page 6: Brochure Premies 2010

| 6 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

4. Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

Een hemelwaterput is een reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op drinkwater en een vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of riolering.

Een infiltratievoorziening zorgt voor het doorsijpelen van hemelwater (dakwater) in de bodem, zodat dit regenwater vertraagd wordt afgevoerd.

Wie komt in aanmerking?Enkel voor bestaande woningen en renovaties. Nieuwbouw en hernieuwbouw komen hier niet in aanmerking.

Hoeveel?500 EUR (= maximum 50% van het factuurbedrag, incl. btw).

Hoe aanvragen ?Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, [email protected].

Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

5. Afkoppeling hemelwater

Afkoppelen van hemelwater van het afvalwaterriool op privaat domein bij een bestaande woning vraagt een onvoorziene investering.

Aanvullend wordt daarom een toelage voorzien voor de afkoppeling tot het gescheiden stelsel (gebieden groen of oranje ingekleurd op het zoneringsplan). Bij de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel in de straat dienen de woningen die op deze riool lozen hun huishoudelijk afval- en hemelwater te ontkoppelen op perceelsniveau en gescheiden aan te bieden op het ge-scheiden stelsel.

De eigenaars van de woningen dienen zelf in te staan voor de kosten van deze afkoppeling op privaat domein.

De uitvoering van deze werken kan gebeuren door een geregistreerd aannemer naar keuze of door de eigenaar, maar dienen onder toezicht van het stadsbestuur of een door het stadsbestuur aangewezen instantie te gebeuren.

Wie komt in aanmerking?Wanneer de openbare weg uitgerust wordt met een nieuw gescheiden rioolstelsel kent het College van Burgemeester en Schepenen een premie toe aan de eigenaars van de woningen voor het gescheiden afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en de werken hiertoe vereist op privaat domein.

Deze premie geldt alleen indien de aanleg van een gescheiden afvoersysteem niet reeds was opgelegd door een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening en/of via de stedenbouwkundige vergunning.

Hoeveel?De premie voor het afkoppelen van hemelwater/huishoudelijk afvalwater voor werken uitgevoerd op het privaat domein bedraagt maximaal de helft van de gefactureerde kostprijs met een maximum van 200,00 EUR voor rijwoningen en maximum van 1.000 EUR voor halfopen of open bebouwing.

Hoe aanvragen?Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, [email protected].

De premieaanvraag voor het afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater dient ingediend uiterlijk 10 werkdagen vóór het uitvoeren van de werken via een aanvraagformulier door het stadsbestuur ter beschikking gesteld, te gebeuren.

Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

Page 7: Brochure Premies 2010

| 7 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

6. Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijk alternatief voor verbranding van fossiele brandstoffen. Fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Een zonneboiler produceert warm water.

Voor wie?Elke woning (nieuw of bestaand) komt in aanmerking als er fotovoltaïsche cellen en/of zonnecollector met zonneboiler worden geplaatst.Hoeveel?15% van de aangetoonde kostprijs (inclusief btw) van de installatie, met een maximum van 620 EUR.

Andere toelagen:→ Eandis (enkel zonneboiler)→ Vlaamse Overheid

(groenestroomcertificaten)→ Federale Overheid (voor beide

belastingsvermindering)

Hoe aanvragen?Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, [email protected].

Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

7. FSC-hout

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een niet- gouvernementele organisatie die wereldwijd streeft naar een duurzaam bosbeheer. Het winnen van dit hout gebeurt met respect voor de wetgeving, rechten van inheemse volkeren, economische functie van het bos, ecologische en sociale betekenis.

Voor wie?Elke woning komt in aanmerking voor deze toelage. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning, dient de eigenaar zich via mede-ondertekening akkoord te verklaren.

Hoeveel?Voor daktimmerwerk: 30 EUR per m³ met maximum 250 EUR.

Voor buitenschrijnwerk: 10% van de factuur met een maximum van 250 EUR.

Beide zijn cumuleerbaar.

Hoe aanvragen?Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, [email protected].

Indienen voor de aanvang van de werken.Gelieve de kopie van de factuur van de werken met vermelding FSC-registratie-nummer toe te voegen.

Page 8: Brochure Premies 2010

| 8 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

8. Groendaken

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Een groendak werkt isolerend, beschermt het dak, buffert het hemelwater en vormt een microbiotoop in een verstedelijkte omgeving.

Voor wie?Voor de toelage komen zowel particulieren, bedrijven, vzw’s als verenigingen in aanmerking. Zowel voor platte als (licht) hellende daken.

Hoeveel?31 EUR per m² groendak.Minimumaanvraag 6 m² groendak.Maximum bedrag van 3.100 EUR per adres.

9. Ecoluiers

Een ecoluier is een voorgevormde katoenen luier waarin een katoenen inlegger met een papieren inlegger wordt gelegd. Comfortabel en niet te verwarren met de ouderwetsekatoenen doek.

Op die manier vermindert de afvalberg én bespaar je op de afvalfactuur.

Voor wie?Voor elk kind geboren vanaf 01/01/2009. Toelage voor wie een startpakket luiers aankoopt van minimum 150 EUR.

Hoeveel?75 EUR (= max. 50 % van het aankoopbedrag), éénmalig per kind.

Hoe aanvragen?Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, [email protected].

Bijlagen: → Kopie van je geboorteakte;→ Kopie van factuur van het startpakket.

Page 9: Brochure Premies 2010

| 9 |

GEM

EENT

ELIJK

E PR

EMIE

S

10. Kleine landschapselementen

De stad Ieper betoelaagt sinds 1997 het beheer van Kleine Landschapselementen (KLE) bij landbouwers.

Vanaf 2009 voorziet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) nieuwe en interessante toelagen voor het inrichten en het beheer van kleine landschapselementen bij erkende landbouwers.

Vanaf 2009 voorziet de stad ook voor niet-landbouwers een toelage voor het onderhoud van knotbomen. Nieuw voor landbouwers is de toelage voor het aanplanten en het onderhoud van hagen, houtkanten en poelen. Dit gebeurt via een beheersovereenkomst die telkens 5 jaar loopt.

Deze toelagen zijn dus enkel bedoeld voor actieve landbouwers.

Meer info: VLM, mevr. Ria Cardoen, via 0499 994 336, [email protected] of VLM Brugge,tel. 050 458 117.

Het onderhoud van knotbomen wordt door de VLM echter niet betoelaagd. Omdat knotbomen in onze streek erg belangrijk zijn als typerend landschapselement, blijft deze toelage, zoals in het verleden, wel beschikbaar vanuit de stad Ieper.

De Ieperse landbouwers die knotbomen beheren kunnen dus blijven rekenen op een tussenkomst van 12,50 EUR per knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar.

De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 50 cm bedragen.

Deze toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd, en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden.

Nieuw voor niet-landbouwersDe stad Ieper voorziet een toelage voor het beheer van knotbomen, voor zover de knotboom zich bevindt binnen het landelijk gebied (op het gewestplan: gele en groene zones).

De voorwaarden zijn dezelfde als bij landbouwers: 12,50 EUR per knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar. De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 50 cm bedragen. De toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd, en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden.

Door deze nieuwe maatregelen wil de stad, naast de landbouwers, nu ook de particulieren steunen die op het platteland wonen en er op hun percelen knotbomen behouden en goed beheren. Ook hiervoor kan men terecht bij de stadsdiensten.

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst Leefmilieu, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 273, [email protected],de Groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 530 of de dienst Milieueducatie en landschapszorg, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 535.

Page 10: Brochure Premies 2010

| 10 |

PROV

INCI

ALE

PREM

IES

1. Premie ter voorkoming van kool-stofmonoxidevergiftiging

Wie komt in aanmerking? → Eigenaars-bewoners (of toekomstige

bewoners)→ Eigenaars-verhuurders→ Vruchtgebruikers→ Huurders

Welke werken? De vervanging van onveilige geisers met een open verbrandingsruimte opgesteld in badkamer of doucheruimte door:

- gasgeisers met een gesloten verbrandingsruimte (Type C);

- elektrische waterverwarmers met goede aarding;

- centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel geïncorporeerd is.

De vervanging van kolenkachels met een open verbrandingsruimte door:

- verwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte;

- elektrische verwarmingstoestellen met goede aarding;

- centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte.

Voorwaarden? → De woning moet gebruikt worden als

hoofdverblijfplaats; → De woning moet minimum 25 jaar

oud zijn;

→ De woning moet in West-Vlaanderen gelegen zijn.

Hoeveel bedraagt de premie? → 50% van de kostprijs der uitgevoerde,

betoelaagbare werken met een maximum van 250 EUR voor de vervanging van badgeisers.

→ 50% van de kostprijs der uitgevoerde, betoelaagbare werken met een maximum van 250 EUR voor de vervanging van kolenkachels.

Hoe aanvragen? Aan de hand van het aanvraagformulier ten laatste 1 jaar na factuurdatum.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen www.west-vlaanderen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, [email protected]

Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos,Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (St.-Andries), tel. 050 403 324, [email protected]

Provinciale premies

Page 11: Brochure Premies 2010

| 11 |

GEW

ESTE

LIJK

E PR

EMIE

S

1. Renovatiepremie

Wie komt in aanmerking ? → Eigenaars-bewoners die op de

aanvraagdatum en in de periode tot drie jaar voor die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad hebben en die voldoen aan de inkomensvoorwaarde

(inkomen 2007 - aanslagjaar 2008).

Inkomen:- 37.130 EUR voor een

alleenstaande.- 53.030 EUR voor een

alleenstaande met één persoon ten laste. Dit bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met 2.970 EUR per extra persoon.

- 53.030 EUR voor gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met 2.970 EUR per persoon ten laste.

Als persoon ten laste wordt beschouwd: kinderen jonger dan 18 jaar of kinderen van 18 jaar en ouder voor wie je kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, een inwonende ernstig gehandicapte (66% of meer), voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd.

→ Eigenaar-verhuurders die hun woning minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Hierop zijn volgende uitzonderingenvoorzien: → De woning is op de aanvraagdatum

het voorwerp van een onteigenings-besluit.

→ De woning is op de aanvraagdatum gesloopt en jij (of je partner) hebt op deze datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.

→ De woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd.

→ De woning valt onder toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd, die niet in aanmerking komen voor renovatie- verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden. Je geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en je was de laatste bewoner ervan.

Gewestelijke premies

Page 12: Brochure Premies 2010

| 12 |

GEW

ESTE

LIJK

E PR

EMIE

S

Welke woningen? → Gelegen in het Vlaamse Gewest.→ Minstens 25 jaar oud op de

aanvraagdatum.

Hoeveel bedraagt de premie ? 20% of 30% van de aanvaarde kostpijs (excl. btw) van de werken, afhankelijk vanje inkomen, met een maximum van 10.000 EUR.

Welke werken? → Funderingen en binnen- en

buitenmuren - facturen voor maximum 15.000 EUR;

→ Draagvloeren - facturen voor maximum 15.000 EUR;

→ Dakwerkzaamheden - facturen voor maximum 15.000 EUR;

→ Buitenschrijnwerk - facturen voor maximum 15.000 EUR;

→ Vervangen van een veilige binnentrap - facturen voor maximum 3.750 EUR;

→ Elektriciteit - facturen maximum 3.750 EUR;

→ Sanitair - facturen voor maximum 3.750 EUR

→ Centrale verwarming - facturen voor maximum 7.500 EUR

Let wel: - minimum kostprijs van de werkzaamheden 10.000 EUR (excl. btw). - facturen maximum 3 jaar oud.

Hoe aanvragen?Je kan de premie aanvragen van zodra de werken voltooid zijn en gefactureerd zijn en als je in de woning woont. Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van Wonen Vlaanderen, www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper,tel. 057 239 271, [email protected].

2. Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden

Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Voorwaarden?Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:

- voor eigenaar-bewoners: 26.520 EUR te verhogen met 1.380 EUR per inwonende persoon

ten laste.- voor eigenaar-verhuurders: 53.030 EUR

De woning moet minstens 20 jaar oud zijn.Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR.

Welke werken en hoeveel bedraagt de premie?

→ Dakwerkzaamheden (1.250 EUR)→ Buitenschrijnwerk (1.250 EUR)→ Werkzaamheden aan gevels (1.500 EUR)→ Optrekkend vocht behandelen (750 EUR)→ Sanitaire installatie (750 EUR)→ Elektrische installatie (750 EUR)→ Plaatsing waterverwarmingstoestel

met gesloten verbrandingsruimte (250 EUR)

→ Plaatsing verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte

(250 EUR/toestel/maximum 3)→ Installatie van of overschakeling op

centrale verwarming (1.000 EUR)→ Bouwen, herstellen of aanpassen van

een rookkanaal (500 EUR)

Om van deze premies te kunnen genieten, moet je een factuur kunnen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie.

Let wel: facturen maximum 1 jaar oud.

Page 13: Brochure Premies 2010

| 13 |

GEW

ESTE

LIJK

E PR

EMIE

S

Hoe aanvragen?Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan u vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, [email protected].

3. Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden

Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:

- voor eigenaar-bewoners: 26.520 EUR te verhogen met 1.380 EUR per inwonende persoon

ten laste.- voor eigenaar-verhuurders: 53.030 EUR.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR.

Welke werken? Je kan een verbeteringspremie aanvragen om werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van je woning.

Let wel: facturen maximum 1 jaar oud.

Hoeveel bedraagt de premie? Deze verbeteringspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental.

De premie bedraagt maximaal 1.250 EUR en minimaal 600 EUR.

Hoe aanvragen?Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, [email protected].

4. Verbeteringspremie voor de isolatie van het dak of de zoldervloer

Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:

- voor eigenaar-bewoners: 26.520 EUR te verhogen met 1.380 EUR per inwonende persoon

ten laste.- voor eigenaar-verhuurders: 53.030 EUR.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR.

Page 14: Brochure Premies 2010

| 14 |

GEW

ESTE

LIJK

E PR

EMIE

S

Welke werken?Je kan deze premie aanvragen als je je dak of je zoldervloer, die gelegen is onder een hellend dak, laat isoleren door een geregistreerde aannemer.

Hoeveel bedraagt de premie? Deze verbeteringspremie bedraagt 100 EUR als je minstens 40 m² isolatie laat plaatsen, 300 EUR als je minstens 100 m² isolatie laat plaatsen en 500 EUR als je minstens 150 m² laat plaatsen.

Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, [email protected].

5. Aanpassingspremie

Wie komt in aanmerking? Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende 65+er, dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen.

Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan 26.520 EUR te verhogen met 1.380 EUR per inwonende persoon ten laste.Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR.

Welke werken? → Het maken van een badkamer die

of het toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde.

Een tweede badkamer of toilet kan enkel betoelaagd worden als dit zich op een andere verdieping bevindt;

→ Het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;

→ Het aanbrengen van vast verankerde electromichanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning;

→ Het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen;

→ Het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken;

→ Het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken;

→ Het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen;

→ Het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping;

→ Het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen;

→ Verbouwings- en inrichtings-werkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Hoeveel bedraagt de premie? De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1250 EUR en minimaal 600 EUR.

Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op

Page 15: Brochure Premies 2010

| 15 |

GEW

ESTE

LIJK

E PR

EMIE

S

de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, [email protected].

6. Vlaamse premie voor dakisolatie

Wie komt in aanmerking? → Zowel doe-het-zelvers als mensen

die een beroep doen op een geregistreerde aannemer.

→ Zowel eigenaars als huurders.

Welke werken? → De isolatie van het dak of de

zoldervloer van een woning, waarbij de facturen dateren vanaf 1 januari 2009.

Hoeveel bedraagt de premie? → De premie bedraagt 500 EUR.→ Het totale bedrag van alle bekomen

premies kan nooit groter zijn dat het factuurbedrag.

→ Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen.

Wie is beschermde afnemer? → Iedereen die van de sociale

maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten.

→ Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

→ Personen in collectieve schuldenregeling.

→ Personen in budgetbegeleiding of -beheer bij het OCMW.

Wat zijn de voorwaarden? → De geïsoleerde dakoppervlakte

bedraagt minstens 40 m².→ Je moet voldoen aan de voorwaarden

die je netbeheerder oplegt.

Wat moet ik doen om de premie te bekomen? Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen, moet je het subsidieaanvraagformulier voor een dakisolatiepremie van je elektriciteitsdistributienetbeheerder gebruiken en bij hem indienen. Het aanvraagformulier kan je bij je netbeheerder aanvragen of downloaden van zijn website. Op dit formulier kan je de toelating geven aan de netbeheerder om je gegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid voor de aanvullende dakisolatiepremie.

Indien de netbeheerder je op basis van je premieaanvraag dakisolatie een premie toekent én de geïsoleerde dakoppervlakte (in dat dossier) bedraagt minstens 40 m², zal de Vlaamse overheid automatisch een bijkomende premie uitbetalen. Je hoeft hiervoor met andere woorden geen apart aanvraagformulier in te vullen.

Page 16: Brochure Premies 2010

| 16 |

VERZ

EKER

ING

GEW

AARB

ORGD

INKO

MEN

Gratis verzekering gewaarborgd wonen vanaf 01/04/2009.

Wie een hypothecaire lening aangaat voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan vanaf 1 april 2009 een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten voor een periode van 10 jaar. Deze verzekering vangt het inkomensverlies op dat je zou lijden ingevolge ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

De verzekeringskosten worden door het Vlaamse Gewest gedragen: je hoeft als aanvrager dus geen premie te betalen.

Als je na het afsluiten van deze verzekering werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van 3 maanden gedurende maximum drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van je hypothecaire lening.

De tegemoetkoming die de verzekeraar zal uitkeren aan jouw kredietinstelling is afhankelijk van:

- het werkelijk geleden inkomensverlies;

- de maandelijkse afbetaling; - de duur van de periode dat je beroep

hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor de verzekering dien je jouw eerste kapitaalsopname op 1 april 2008 of later te hebben gedaan. Ze mag ook niet langer dan een jaar voor het indienen van de aanvraag hebben plaatsgevonden.

De aanvraagdocumenten en het toelichtingsformulier met meer informatie betreffende de voorwaarden en het bedrag van de tegemoetkoming kunnen aangevraagd worden bij:

→ Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

→ www.bouwenenwonen.be

Verzekering gewaarborgd inkomen

Page 17: Brochure Premies 2010

| 17 |

FEDE

RALE

PRE

MIE

S

1. Fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen

Wie komt in aanmerking? De eigenaars, huurders, erfpachters en/of vruchtgebruikers.

Welke investeringen komen in aanmerking? → Vervanging of onderhoud van

oude stookketels (niet voor nieuwbouwwoningen).

→ Installatie van een zonneboiler. → Installatie van fotovoltaïsche

zonnepanelen. → Geothermische warmtepompen → Plaatsing van ramen met

hoogrendementsbeglazing. → Plaatsing van dak-, muur- en

vloerisolatie. → Plaatsing van thermostatische

kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling.

→ Uitvoering van een energieaudit van de woning.

→ Passiefwoning.→ Lage energiewoning.→ Nul energiewoning.

Hoeveel bespaar je? Wie investeert in energiebesparende maatregelen wint twee keer. Allereerst bespaar je flink op je toekomstige energiefacturen. Alle energie die je niet langer verbruikt, hoef je ook niet te betalen. Een jaarlijkse winst dus. Je winst kan oplopen tot honderden euro’s per jaar.

Vervolgens krijg je bij de eindafrekening van jouw belastingaangifte ook nog eens een flinke bonus.

Je krijgt 40% van het geïnvesteerde bedrag terug, met een maximum van 2.000 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) bij nieuwbouw en renovatie (voor de aangifte 2010 - inkomsten 2009 is het geïndexeerde bedrag 2.770 EUR).

Voor de installatie van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen wordt het maximum niet-geïndexeerd bedrag verhoogd tot 2.600 EUR (voor de aangifte 2010 - inkomsten 2009 is het geïndexeerde bedrag 3.600 EUR).

Voor de fiscale aftrek bij een passiefhuis met passiefhuiscertificaat bedraagt de belastingsvermindering 600 EUR/jaar gedurende een periode van 10 jaar (voor de aangifte 2010 - inkomsten 2009 is het geïndexeerde bedrag 830 EUR).

Voor de fiscale aftrek van de bouw van een lage energiewoning bedraagt de belastingsvermindering gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken telkens zo’n 300 EUR (het geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2010 bedraagt 420 EUR).

Voor de fiscale aftrek van een nul energiewoning bedraagt de belastings-vermindering gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken telkens zo’n 1.200 EUR (het geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2010 bedraagt 1.660 EUR).

Federale tegemoetkomingen

Page 18: Brochure Premies 2010

| 18 |

FEDE

RALE

PRE

MIE

S

Wat moet ik doen om deze fiscale aftrekte bekomen?

→ Alle werkzaamheden moeten uitgevoerd en gefactureerd zijn door een geregistreerd aannemer.

→ Om de fiscale aftrek voor het uitvoeren van een energieaudit te bekomen, moet deze audit uitgevoerd en gefactureerd worden door een erkende energiedeskundige en volstaat het dat de belastingplichtige het desbetreffende vakje invult in de belastingaangifte.

→ Je voegt tevens een fotokopie van de facturen (of ereloonnota’s) van de werkzaamheden bij de aangifte samen met de betalingsbewijzen.

→ De factuur moet de volgende formulering bevatten: “verklaring met toepassing van artikel 63-11 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die bedoeld zijn in artikel 145-24 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992” en ‘Ik, ondergetekende, ........, bevestig dat ..... (per maatregel moeten de vermeldingen overgenomen worden die worden opgelegd door bijlage Ibis van het KB/WIB 92).

Wijzigingen vanaf inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010)

→ Overdraagbaarheid van de belastingvermindering naar volgende 3 jaren.

→ Uitbreiding energiebesparende maatregelen naar muur- en vloerisolatie.

→ De belastingvermindering bij isolatiewerken wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet (uitgaven 2009 en 2010).

→ Intrestbonus voor energieleningen (groene leningen).

→ Belastingvermindering in functie van het belastbaar inkomen in plaats van in functie van het eigendomsaandeel.

Vanaf inkomstenjaar 2010 vervangt het federale belastingskrediet de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers.Personen die weinig of geen belastingen betalen kunnen bijgevolg genieten van de federale belastingsvermindering van 40% van de uitgaven voor volgende werken: dak-, muur- en vloerisolatie, vervanging van cv-ketel door een condensatieketel, plaatsen van ramen met hoogrendementsbeglazing, plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat en de uitvoering van een energieaudit.

2. Belastingvermindering voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand

Wie komt in aanmerking? De eigenaars, bezitters, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruiker of huurder van een onroerend goed.

Welke investeringen komen in aanmerking? → Water- en poederblussers van 6 kg. → Automatisch blustoestel in lokalen

van verwarmingsketels op stookolie. → Deuren met een brandweerstand van

een half uur: - tussen de garage en woning;- aan de binnenkant van de

keuken;- tussen het slaap- en

woongedeelte van de woning;

- aan de binnenkant van het verwarmingslokaal.

→ Inbraakvertragende elementen:- inbraakvertragende gevel-

elementen (bijv. gepantserde deuren, inbraakvertragende

ramen, …);- specifiek inbraakwerend

glas met een gelaagde kant veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken,

Page 19: Brochure Premies 2010

| 19 |

FEDE

RALE

PRE

MIE

S

garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

→ Diefstaldetectie:- alarmsystemen;- kosten voor de aansluiting

op een alarmcentrale (abonnement);

- camera’s uitgerust met een registratiesysteem.

Hoeveel bespaar je? 50% van de werkelijk betaalde uitgaven. Voor het aanslagjaar 2010 - inkomstenjaar 2009 bedraagt het maximumbedrag van de belastingvermindering 690 EUR per woning.

Let wel: deze tegemoetkoming is NIET cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde geplaatste materieel zouden gelden.

Wat moet ik doen om deze fiscale aftrek te bekomen?

→ Alle werkzaamheden moeten uitgevoerd en gefactureerd zijn door een geregistreerd aannemer.

→ Het volstaat dat de belastingplichtige het desbetreffende vakje invult in de belastingaangifte.

→ Je voegt een fotokopie van de facturen (of ereloonnota’s) van de werkzaamheden bij de aangifte samen met de betalingsbewijzen.

→ Op de factuur moet de aannemer aangeven waar de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de kwaliteit van de installatie.

3. Verlaagd btw-tarief bij renovatie (verlengd tot eind 2010)

6% btw-tarief bij renovatie Voorwaarden:

→ Het gaat om werken aan een privé-woning.

→ De woning werd minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen (vanaf 1 januari 2011 moet de woning minstens 15 jaar geleden in gebruik genomen zijn).

→ De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

→ De werken moeten rechtstreeks aan de eigenaar of huurder worden gefactureerd.

4. 6% btw op een schijf van 50.000 EUR bij nieuwbouw

Voorwaarden:→ De bouwwerken worden uitgevoerd

en gefactureerd door een geregistreerd aannemer.

→ Het werk in onroerende staat en de ermee gelijkgestelde handelingen hebben de oprichting van een nieuwe woning tot voorwerp.

→ Het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt (art. 22 btw-wetboek) valt voor de eerste ingebruikneming van het gebouw.

→ De bouwheer zal het goed gedurende en minste 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning gebruiken, d.w.z. er zijn domicilie hebben tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming.

Wat moet je doen?→ Voordat de btw opeisbaar wordt (dus

voor de facturatie of betaling van een voorschot) dien je een verklaring (formulier 121.1) in bij de bevoegde btw-dienst.

Page 20: Brochure Premies 2010

| 20 |

FEDE

RALE

PRE

MIE

S

→ Dit formulier kan bekomen worden bij de bevoegde btw-dienst of via de site www.myminfin.be.

5. 6% btw op een schijf van 50.000 EUR bij aankoop van een

nieuwe woning

Voorwaarden:→ De woning mag voor 1 januari 2009

nog niet in gebruik zijn genomen. → De koper zal het goed gedurende

ten minste 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als vaste privéwoning gebruiken d.w.z. er zijn domicilie hebben tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van de woning door de koper.

Wat moet je doen?→ Voordat de btw opeisbaar wordt (dus

voor de facturatie of betaling van een voorschot) dient de verkoper een verklaring (formulier 121.2) in bij het bevoegde btw-controlekantoor. De koper moet de verklaring mee ondertekenen.

→ Dit formulier kan bekomen worden bij de bevoegde btw-dienst of via www.myminfin.be.

6. Afbreken en heropbouwen tegen 6% (verlengd tot eind

2010)

Voorwaarden:→ De afbraak en heropbouw moet

worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerde aannemer.

→ De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en vormen samen één handeling.

→ Na de uitvoering van de werken wordt de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als vaste privéwoning gebruikt.

Wat moet je doen?→ voordat de btw opeisbaar wordt (dus

voor de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient de bouwheer bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is een verklaring en een kopie van de bouwvergunning in.

De verklaring vermeldt dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal worden gebruikt als privéwoning.

Belangrijk is dat een geregistreerde aannemer tot eind 2010 facturen kan opmaken aan 6% btw voor werken waarvoor de aanvraag voor het bekomen van de stedenbouwkundige bouwvergunning wordt ingediend vóór 1 april 2010.

7. Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend aan het gebouw.

De termijn kan ten vroegste aanvangen vanaf 2009. Dat geldt ook voor gebouwen waarvan het vereiste E-peil werd toegekend vóór 2008. De termijn van 10 jaar wordt in dat geval niet verminderd met de reeds verlopen jaren.

Page 21: Brochure Premies 2010

| 21 |

EAND

IS

8. Intrestbonus voor energie- leningen

Vanaf 1 januari 2009 neemt de federale overheid de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die natuurlijke personen voor privédoeleinden tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende uitgaven. De rest van de intresten op die leningen die de personen zelf betalen, genieten een belastingsvermindering van 40%.

Deze belastingsvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de bonificatie.

Er is geen maximumbedrag bepaald. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt deze verminderd omgedeeld over de echtgenoten in functie van het inkomen van elk van de echtgenoten. Intresten die in 2012 en later worden betaald voor deze leningen blijven recht geven op een belastingsvermindering.

Page 22: Brochure Premies 2010

| 22 |

EAND

IS

1. Huishoudelijke premies bij nieuwbouw

→ E-peil (van 200 EUR tot 4.100 EUR) → Domotica (100 EUR) → Aardgaswasdroger (250 EUR) → CO-melder (25 EUR/stuk)

Het energieprestatiepeil of E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en de vaste installaties ervan.

De energiescore van je woning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat dat voor nieuwbouwwoningen verplicht is sinds 1 januari 2006.

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is en hoe lager de energiefactuur.

2. Huishoudelijke premies bij bestaande woningen

→ Condensatieketel op aardgas (125 EUR). → Warmtepomp (min. 850 EUR, max.

1.680 EUR).→ Thermostaatkraan op radiatoren (5 EUR/stuk). → Zonneboilervoor sanitair warm water

en ruimteverwarming (75 EUR/m² zonnecollectoroppervlakte met een min. van 525 EUR en een max. van 1.500 EUR).

→ Zonneboiler uitsluitend voor sanitair warm water (75 EUR/m² zonnecollectoroppervlakte met een min. van 525 EUR).

→ keukengeiser op aardgas (100 EUR). → Ventilatiesysteem met

warmterecuperatie (150 EUR).→ Superisolerend glas (10 EUR/m²).→ Dakisolatie (4 EUR/m² of 2 EUR/m²

indien zelf geplaatst + 500 EUR van de Vlaamse overheid vanaf 40 m²).

→ Buitenmuurisolatie (4 EUR/m² of 2 EUR/m² indien zelf geplaatst). → Buitenzonwering (10 EUR/m²). → Domoticasysteem (150 EUR). → Verbouwen van een woning volgens

het ‘Passiefhuis’-principe (2.000 EUR).→ Verbouwen van een appartement

volgens het ‘Passiefhuis’-principe (700 EUR).

→ Aardgaswasdroger (250 EUR).→ CO-melder (25 EUR/stuk).

Wat zijn de algemene voorwaarden? → De acties zijn geldig binnen

het gebied van de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit in Vlaanderen: Gaselwest, IMEAn Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.

Neem een kijkje op www.vreg.be om na te gaan wie jouw distributienetbeheerder is.

→ De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van bovenstaande distributienet-beheerders en is strikt gebonden aan het installatieadres.

Eandis

Page 23: Brochure Premies 2010

| 23 |

→ De premie is geldig voor facturen met datum tussen 01/01/2010 en 31/12/2010 en moeten aangevraagd worden voor 01/07/2011.

Premies betreffende facturen opgemaakt in 2009 kunnen nog aangevraagd worden tot 01/07/2010.

→ Een bestaande woning is minstens 3 jaar aangesloten op het distributienet elektriciteit.

→ Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd (behalve voor aardgaswasdroger).

Wie is beschermd afnemer? Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten.

→ OCMW staat leefloon toe → Attest van het OCMW → Gewaarborgd inkomen bejaarden

→Attest rijksdienst voor pensioenen → Inkomensgarantie ouderen → Attest rijksdienst voor pensioenen → Inkomensvervangende

tegemoetkoming personen met een handicap

→ Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid

→ Integratietegemoetkoming personen met een handicap (categorie II, III, IV of V)

→ Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid

→ Tegemoetkoming hulp aan bejaarden → Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid

→ Tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65%

→ Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid of attest rijksdienst voor pensioenen.

→ Tegemoetkoming hulp van derden → Attest federale overheidsdienst

sociale zekerheid

→ OCMW staat voorschot toe op één van bovenstaande categorieën

→ Attest OCMW → Financiële steun OCMW aan personen

uit vreemdelingenregister met verblijf voor onbeperkte duur, die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op maatschappelijke integratie

→ Bewijs sociale steun OCMW + bewijs van regelmatigheid van toestand

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming te bekomen?

→ Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

→ Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het.

→ Laat, indien gevraagd, de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.

→ Voeg de factuur bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden. Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de uitbetaling van de premie.

→ Stuur dit alles naar: Eandis REG-afdeling, Postbus 50,

9700 Oudenaarde (fax 09 263 48 56) of ga langs bij het kantoor in Ieper, Stationsstraat 39, 8900 Ieper.

EAND

IS

Page 24: Brochure Premies 2010

Stad Ieper Grote Markt 34 | 8900 Ieper | tel. 057 239 200 [email protected]

On

twer

p: G

rafi

sche

die

nst

sta

d Ie

per

| mei

20

10

Nuttige adressen

dienst HuisvestingGrote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 [email protected]

dienst LeefmilieuGrote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 [email protected], [email protected]

Provincie West-VlaanderenProvinciehuis BoeverbosKoning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (St.-Andries)tel. 050 403 324, [email protected]

Wonen VlaanderenWonen West-VlaanderenWerkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 050 442 880www.bouwenenwonen.be

Federale Overheidsdienst FinanciënArsenaalstraat 4A, 8900 Ieper, tel. 057 227 280btw-diensten, tel. 057 227 355, www.myminfin.be

EandisStationsstraat 39, 8900 Ieper, www.eandis.be

Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de premies die na de uitgave van deze brochure plaatsvinden.