Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

of 20 /20
29/07/2014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

Page 1: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

29/07/2014

Page 2: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

29-07-2014

Page 3: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

29-07-2014

INHOUDSOPGAVE

PREMIES EN TEGEMOETKOMINGEN ................................................ 1

1. ALGEMEEN .............................................................................. 1

2. PREMIES ................................................................................. 1

2.1. Wist u? ..................................................................................... 1

3. PREMIES VOORZIEN DOOR DE GEMEENTE .............................. 2

3.1. Geboortepremie ....................................................................... 2

3.2. Prenuptiaal sparen (=voorhuwelijkssparen) ............................. 3

3.3. Tegemoetkoming - Gratis water ............................................... 3

3.4. Tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik .................................................................................... 4

3.5. Subsidie voor de aankoop van tuincompostvaten en open compostbakken .................................................................................. 5

3.6. Kleine landschapselementen .................................................... 6

3.7. Zwaluwnestjes in Knokke-Heist ................................................ 6

3.8. Premie voor het verbeteren van een woning ............................ 8

4. PREMIES VOORZIEN DOOR HET SOCIAAL HUIS KNOKKE-HEIST 8

4.1. Subsidies voor kinderdagverblijven .......................................... 8

4.2. Toelage vakantiekampen ........................................................ 12

4.3. Sociaal-pedagogische toelage ................................................ 13

4.4. Tegemoetkoming in de kosten voor huur van een personenalarmtoestel voor bejaarden, zwaar gehandicapten of langdurig zieken .............................................................................. 13

4.5. Premie voor specifiek aanpassingswerk aan woningen van senioren en personen met een handicap .......................................... 14

5. DIVERSE ANDERE FORMULIEREN TER BESCHIKKING BIJ DE GEMEENTE ................................................................................... 15

Page 4: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

1

29-07-2014

Op de site www.rechtenverkenner.be kan iedereen te weten komen op welke sociale

tegemoetkomingen en voordelen hij aanspraak kan maken.

De site geeft onder andere informatie over gratis elektriciteit, fiscale aftrek voor kinderopvang en

bouw- of verbouwingspremies.

Iedereen kan een eigen profiel op de site ingeven waarna alle persoonlijke sociale rechten en

voordelen worden weergegeven. Ook specifieke doelgroepen, zoals mensen met een handicap,

mensen met een laag inkomen of werklozen kunnen op de site terecht.

Niemand zal tegenspreken dat u altijd op de hoogte wordt gebracht wanneer u welke belasting

ook moet betalen.

Indien u echter zelf recht hebt op een financiële tegemoetkoming wordt u daar niet altijd attent

op gemaakt.

2.1. Wist u?

Wist u bijvoorbeeld dat u - bij huwelijk of geboorte van een kind recht hebt op een gemeentelijke

premie - of indien u mindervalide bent bepaalde financiële tegemoetkomingen kunt bekomen?

Om u wegwijs te maken in die voor u misschien wel onbekende rechten, geven wij een kort

overzicht van de bestaande gemeentelijke premies.

Page 5: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

2

29-07-2014

3.1. Geboortepremie

Wanneer u bij de dienst Burgerzaken de geboorte van uw kind

aangeeft, krijgt u een aanvraagformulier om een geboortepremie te

bekomen. Deze premieaanvraag moet binnen 6 maanden na de

geboorte van het kind ingediend worden bij de dienst Burgerzaken.

De geboortepremie wordt toegekend aan de moeder of vader die op

datum van geboorte ingeschreven is in het bevolkingsregister van

Knokke-Heist.

De geboortepremie bedraagt vanaf 1 januari 2002:

1e kind: 100 EUR

2e en volgende: 75 EUR

U bent steeds welkom tijdens de openingsuren:

Burgerzaken KNOKKE Burgerzaken HEIST

Stadhuis Knokke, Alfred Verweeplein 1

Dienst Burgerzaken (gelijkvloers)

Algemeen nummer: 050 630 100

Dienst Burgerzaken: 050 630 119

Open:

maandag tot vrijdag: 8.30 – 12 uur

13.30 – 16.30 uur

zaterdag: 9 – 11.30 uur

Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1

Algemeen nummer: 050 630 100

Dienst Burgerzaken: 050 630 119

Open:

maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

Page 6: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

3

29-07-2014

3.2. Prenuptiaal sparen (=voorhuwelijkssparen)

Dit aanvraagformulier ontvangt u samen met het trouwboekje.

Deze gemeentelijke premie wordt toegekend aan de personen die:

hun huwelijk aangaan vóór de leeftijd van 30 jaar;

op het ogenblik van het huwelijk minstens 1 jaar in Knokke-Heist

ingeschreven zijn;

minstens 3 jaar aangesloten zijn bij een prenuptiale spaarkas,

aangenomen door het Ministerie van Sociale Voorzorg.

De gemeentelijke premie bedraagt 30 % van het gespaarde bedrag bij uw spaarkas. Het

aanvraagformulier dient binnen 6 maanden na het huwelijk behoorlijk ingevuld opnieuw te worden

ingediend bij de dienst Burgerzaken.

U bent steeds welkom tijdens de openingsuren:

Burgerzaken KNOKKE Burgerzaken HEIST

Stadhuis Knokke, Alfred Verweeplein 1

Dienst Burgerzaken (gelijkvloers)

Algemeen nummer: 050 630 100

Dienst Burgerzaken: 050 630 122

Open:

maandag tot vrijdag: 8.30 – 12 uur

13.30 – 16.30 uur

zaterdag: 9 – 11.30 uur

Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1

Algemeen nummer: 050 630 100

Dienst Burgerzaken: 050 630 122

Open:

maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

3.3. Tegemoetkoming - Gratis water

AGSO Knokke-Heist – Waterbedrijf staat in voor de openbare watervoorziening

in de gemeente.

Met ingang van 1 januari 1997 levert AGSO Knokke-Heist – Waterbedrijf aan

elke huishoudelijke abonnee jaarlijks gratis een hoeveelheid leidingwater gelijk

aan 15 m³ per persoon die op 1 januari van het lopende jaar ingeschreven is op

het adres van de aansluiting op het openbare waterleidingsnet.

Voor de abonnees die over een individuele watermeter van het Waterbedrijf beschikken: de

gratis hoeveelheid wordt automatisch berekend op de factuur van het Waterbedrijf.

Voor de abonnees die NIET over een individuele watermeter beschikken zal het Waterbedrijf

de beheerder van het gebouw inlichten over de verplichting tot het ter beschikking stellen van

de gratis hoeveelheid water.

NIEUW: Sedert 2005 wordt via de waterfactuur ook een saneringsbijdrage aangerekend. Dit is het

aandeel in de kosten van de afvoer en de zuivering van het water die u verbruikt heeft. Het gratis

water wordt dan ook slechts toegekend aan de waterprijs, dus zonder deze saneringsbijdragen.

Page 7: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

4

29-07-2014

VOORBEELD:

Voor een gezin bestaande uit 5 gedomicilieerde personen wordt 75 m³ water per jaar niet

aangerekend.

INFO:

AGSO Knokke-Heist

Afdeling Waterbedrijf

T Walletje 104 bus 101

8300 KNOKKE-HEIST

050 44 25 00

E-mail: [email protected]

Website: www.agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx

3.4. Tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik

Sinds 1 januari 2005 wordt via de waterfactuur een saneringsbijdrage

aangerekend. Dit is het aandeel in de kosten van de afvoer en de zuivering van

het water dat u verbruikt heeft. Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet,

heeft u recht op een tegemoetkoming in de saneringsbijdrage, ook indien u geen

water dient te betalen omdat u bijvoorbeeld in een zorginstelling of

geloofsgemeenschap verblijft. Bijkomen kan er vanaf 2014 een tegemoetkoming

gegeven worden op de vaste vergoeding (abonnement), indien u voldoet aan de

bijkomende onderstaande voorwaarde (punt 4):

1. op 1 januari van het verbruiksjaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Knokke-

Heist;

2. op 1 januari van het verbruiksjaar voldoen aan één van de volgende specifieke voorwaarden en

daarvan het bewijs voorleggen:

a) gehandicapte personen: een inkomensvervangende tegemoetkoming / een

integratietegemoetkoming / een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (toegekend

door de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid);

b) gepensioneerden: een gewaarborgd inkomen voor bejaarden / een

inkomensgarantie voor ouderen (toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen);

c) een leefloon / een levensminimum (toegekend door het OCMW);

d) een collectieve schuldenregeling, beslist door de Beslagrechter;

e) een verhoogde kinderbijslag wegens handicap van het kind;

f) minstens 2 kinderen fiscaal ten laste.

NOOT:

In de laatste 2 gevallen mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin gedurende

het vorige belastingsjaar niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag (vb. verbruiksjaar

2014: gezamenlijk belastbaar inkomen (inkomsten 2012) niet hoger dan 16 306,86 euro,

verhoogd met 3 018,84 euro per persoon ten laste.)

De schriftelijke aanvraag dient voor 31 december 2014 bij de drinkwatermaatschappij

ingediend te worden.

Bijkomende voorwaarde voor de tegemoetkoming in de vaste vergoeding: de aanrekening

van de vaste vergoeding op de waterfactuur gebeurt per wooneenheid.

Page 8: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

5

29-07-2014

3. De tussenkomst bestaat in 2014 uit:

- bijkomend 15 m³ drinkwater per persoon in het gezin voor wie aan de voorwaarden onder

2.a., 2.b., of 2.c. voldoet en 10m³ drinkwater per persoon in het gezin voor wie aan de

voorwaarden onder 2.d., 2.e. of 2.f. voldoet;

- vrijstelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage tot 30 m³ per persoon in het gezin

voor wie aan de voorwaarden onder 2.a., 2.b. of 2.c. voldoet en 25m³ per persoon in het

gezin voor wie aan de voorwaarden onder 2.d., 2.e. of 2.f. voldoet;

- vijstelling van de bovenlokale saneringsbijdrage (volledige vrijstelling op een individuele

watermeter, tot 30 m³ per persoon op een algemene watermeter) voor wie aan de

voorwaarden onder 2.a, 2.b of 2.c voldoet;

- vrijstelling vaste vergoeding (abonnement) per wooneenheid

4. Toekenning.

Wie over een INDIVIDUELE watermeter van het waterbedrijf beschikt, merkt de tussenkomst

rechtstreeks op de waterfactuur.

Wie water verbruikt op een ALGEMENE watermeter van het waterbedrijf (meer dan 1 gezin

aangesloten op die watermeter), krijgt de tussenkomst via een compensatie uitbetaald. Dit is een

forfaitair bedrag.

De tussenkomst wordt enkel toegekend op het adres waar de begunstigde zijn/haar domicilie

heeft.

INFO:

AGSO Knokke-Heist – Waterbedrijf probeert de toekenning zo veel mogelijk automatisch te laten

verlopen.

Individuele teller: indien u de korting niet op uw afrekeningsfactuur kreeg toegekend, maar toch

meent in aanmerking te komen, moet u het attest uiterlijk op 31 december van het betreffende

jaar indienen.

Algemene teller: indien u op 1 oktober van het betreffende jaar nog geen brief voor compensatie

ontving, of nog geen uitbetaling van uw compensatie mocht ontvangen, neemt u best contact op.

AGSO Knokke-Heist

Afdeling Waterbedrijf

T Walletje 104 bus 101

8300 KNOKKE-HEIST

050 44 25 00

E-mail: [email protected]

Website: www.agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx

3.5. Subsidie voor de aankoop van tuincompostvaten en open compostbakken

Om de kleinschalige compostering van het groenten-, fruit- en tuinafval te

bevorderen wordt door het Gemeentebestuur een toelage gegeven bij de

aankoop van een tuincompostvat of open compostbak.

De subsidie is gelijk aan de aankoopwaarde met een maximum van 50 EUR en

geldt voor een composteringseenheid met een minimuminhoud van 200 liter;

met uitzondering van de wormenbak. Enkel de aankoop van het compostvat of -

bak wordt betoelaagd echter niet de beluchtingsstok, compostversneller,

compostverbeteraar of andere producten. Per woongelegenheid kunnen

maximum 2 composteringseenheden gesubsidieerd.

De voorwaarden zijn:

op het ogenblik van de aanvraag uw verblijfplaats hebben in Knokke-Heist;

Page 9: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

6

29-07-2014

op het ogenblik van de aanvraag uw 2de verblijf hebben in Knokke-Heist;

het vat dient in Knokke-Heist geplaatst te worden; dit wordt vastgesteld door een

gemeentelijk ambtenaar ter plaatse;

een duidelijk en volledig ingevuld aanvraagformulier met aankoopbewijs van het

compostvat;

het formulier aan de Milieudienst vóór 1 november van het lopende werkjaar

overmaken; de formulieren zijn te bekomen bij de verkopers van de compostvaten en

bij de Milieudienst;

voldoen aan de technische voorschriften.

INFO:

Stadhuis Knokke – dienst MILIEU/NATUUR

Alfred Verweeplein 1

050 630 100 (algemeen)

050 630 197 (Milieu/Natuur)

e-mail: [email protected]

3.6. Kleine landschapselementen

Het Gemeentebestuur heeft sinds 26 januari 2005 een gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg en beheer van kleine landschapselementen. Alle eigenaars en grondgebruikers in het landelijke gebied van onze gemeente kunnen hiervan gebruik maken. Onder landelijk gebied wordt begrepen: agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, parkgebied, bosgebied, buffergebied en groengebied. Zo kunnen zowel actieve landbouwers als niet-landbouwers een subsidie aanvragen voor aanleg en/of onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen en natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. poelen en veedrinkputten). Deze subsidie is niet cumuleerbaar met subsidies van andere instanties voor dezelfde kleine landschapselementen. Zo zijn er subsidies per nieuwe plant of boom, en dan nog eens beheerssubsidies voor onderhoud ervan. Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk landbouwers en particulieren die op het platteland wonen en hun erf of tuin met streekeigen beplantingen willen verfraaien, in deze samenwerking zullen stappen. De precieze voorwaarden vind je in het reglement. Het reglement kan je downloaden via de website www.knokke-heist.be. Je kan ook even contact opnemen met de dienst Milieu/Natuur.

INFO:

Stadhuis Knokke – dienst MILIEU/NATUUR

Alfred Verweeplein 1

050 630 100 (algemeen)

050 630 197 (Milieu/Natuur)

e-mail: [email protected]

3.7. Zwaluwnestjes in Knokke-Heist

Het beeld van grote groepen zwaluwen die in september op telefoondraden verzamelen vooraleer zuidwaarts te trekken, was bij ons stilaan verleden. Tot de Milieuraad in oktober 2002 met een voorstel op de proppen kwam. Het voorstel kreeg groen licht van de Gemeenteraad en werd verder uitgewerkt door de dienst Milieu/Natuur.

Page 10: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

7

29-07-2014

Wat houdt het project in? Het Gemeentebestuur geeft subsidies aan inwoners die zwaluwen “onderdak” verlenen. Deze toelage bedraagt 25 EUR per jaar voor een kolonie kleiner dan 3 nesten. Dit bedrag wordt verdubbeld naar 50 EUR indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie blijft. Indien de aanvrager een beheersovereenkomst ondertekent waarin hij/zij zich engageert om een aantal voorwaarden na te leven ter bescherming van de huis –en boerenzwaluw, kan de subsidie oplopen tot een jaarlijks bedrag van 100 EUR. Voor een grote kolonie (meer dan 3 nesten) bedraagt de subsidie aanvankelijk 65 EUR per jaar. Ook hier verdubbelt het bedrag tot 130 EUR als de kolonie langer dan een jaar op de locatie blijft. Bij een beheersovereenkomst ontvangt de aanvrager jaarlijks 260 EUR. Voor wie Boerenzwaluwen nestelen zich heel graag in boerderijen en stallingen. De huiszwaluw voelt zich meer aangetrokken tot plekken midden in de bebouwde kom. Dus naast de landbouwers komen ook eigenaars of huurders van huizen in woonwijken in aanmerking voor deze subsidie. Op deze manier willen we de mensen aanmoedigen om na het vertrek van de zwaluwen, in september, de nestjes overal te laten hangen. De lichte overlast, zoals de uitwerpselen onder het nest, wordt ruimschoots gecompenseerd door het plezier dat mensen bij het observeren van zo’n stel zwaluwen hebben én door het financieel steuntje in de rug.

Page 11: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

8

29-07-2014

INFO:

Stadhuis Knokke – dienst MILIEU/NATUUR

Alfred Verweeplein 1

050 630 100 (algemeen)

050 630 197 (Milieu/Natuur)

e-mail: [email protected]

3.8. Premie voor het verbeteren van een woning

1. De gemeentelijke premie voor het verbeteren van een woning wordt

toegekend aan particulieren die voor eigen rekening en voor eigen gebruik

in de gemeente een woning verbeteren.

2. Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgesteld op 421,42 EUR

voor de verbeteringspremie.

3. Om van de gemeentelijke premie te kunnen genieten moet de aanvrager

het bewijs voorleggen dat de gewestpremie werd toegekend.

4. De gemeentelijke premie dient aangevraagd binnen een termijn van vijf jaar, die ingaat op de

datum van de aanvraag van de gewestpremie.

Het aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie is kosteloos te bekomen bij de afdeling

Stadsontwikkeling, dienst Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw.

5. Folders en aanvraagformulieren in verband met het bekomen van een verbeteringspremie door

het Vlaamse Gewest zijn eveneens te bekomen bij de afdeling Stadsontwikkeling, dienst

Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw.

INFO:

Stadhuis Knokke – dienst Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw

Alfred Verweeplein 1

050 630 100 (algemeen)

050 630 180 (Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw)

4.1. Subsidies voor kinderdagverblijven

4.1.1. Zelfstandige kinderdagverblijven.

Onder zelfstandig kinderdagverblijf wordt verstaan één of

meerdere personen, verenigingen of instanties die op

bestendige wijze zorgen voor de gelijktijdige opvang van meer

dan vijf kinderen beneden de twaalf jaar. De eigen kinderen

beneden de zes jaar zijn daarbij inbegrepen. Hiervoor

verwijzen we naar het ‘attest van toezicht’ van Kind en Gezin.

Het OCMW Knokke-Heist verleent binnen de perken van de op haar begroting goedgekeurde

kredieten een tussenkomst aan de zelfstandige kinderdagverblijven die voor eigen rekening in de

gemeente een woonverblijf oprichten, aankopen, vernieuwen of verbouwen met het oog op het

uitbaten van een zelfstandig kinderdagverblijf op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

Page 12: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

9

29-07-2014

De tussenkomst wordt uitbetaald tot maximum 75 % van de investeringen noodzakelijk voor het

uitbaten van een zelfstandig kinderdagverblijf

met een maximum van 4708,58 EUR per zelfstandig kinderdagverblijf met een

capaciteit van maximum 14 kinderen;

en met een maximum van 9418,24 EUR per zelfstandig kinderdagverblijf met een

capaciteit vanaf 15 kinderen.

Deze tussenkomst is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Bestaande kinderdagverblijven, die hun opvang uitbreiden of die bijkomende opvang voorzien op

een andere locatie, kunnen ook van een bijkomende investeringssubsidie genieten.

Voorwaarden:

bewijs van melding aan Kind en Gezin;

bewijs van aanvraag aan Kind en Gezin van het attest van toezicht van een zelfstandig

kinderdagverblijf;

bewijs van registratie van een huurovereenkomst voor minimum vijf jaar of het

eigendomsattest;

voorleggen van een raming van de kosten en ontvangsten voor de eerstvolgende

jaren;

voorzien in opvang vanaf 0 jaar en/of nachtopvang;

de bestemming van het zelfstandig kinderdagverblijf mag gedurende 5 jaar niet

gewijzigd worden; de looptijd van 5 jaar begint in de maand waarin de premie wordt

toegekend;

de premieaanvraag moet ingediend worden bij het Infopunt Sociaal Huis Knokke-Heist

uiterlijk binnen het jaar na de aanvraag van het attest tot toezicht als zelfstandig

kinderdagverblijf.

De tussenkomst wordt uitbetaald nadat de bewijzen van investering werden voorgelegd.

Bij wijziging van de bestemming, bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van het zelfstandig

kinderdagverblijf of bij beëindiging van de uitbating, binnen de periode van 5 jaar, kan de

terugbetaling van de premie geëist worden, à rato van 20 % per jaar.

Het materiaal, waarvoor de bewijzen van investering werden voorgelegd, dient als borgstelling

tegenover het OCMW Knokke-Heist.

Het OCMW Knokke-Heist verleent vanaf een huurtussenkomst of een tussenkomst in de leninglast

aan zelfstandige kinderdagverblijven in de gemeente Knokke-Heist.

De subsidie bedraagt

Maximum 313,91 EUR per maand voor een zelfstandig kinderdagverblijf met een

capaciteit van maximum 14 kinderen.

Maximum 626,73 EUR per maand voor een zelfstandig kinderdagverblijf met een

capaciteit vanaf 15 kinderen.

Deze tussenkomst is gekoppeld aan de gezondheidsindex

Bestaande zelfstandige kinderdagverblijven die bijkomende opvang vanaf 0 jaar en/of

nachtopvang voorzien op een andere locatie, kunnen ook van een bijkomende tussenkomst

genieten.

Page 13: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

10

29-07-2014

Voorwaarden:

binnen vier maanden na het opstarten van het zelfstandig kinderdagverblijf het attest

van toezicht van Kind en Gezin voorleggen;

het huurcontract en bewijs van betaling van de huurprijs of een bewijs van betaling

van de leningslast voorleggen;

de premieaanvraag moet ingediend worden bij het Infopunt Sociaal Huis Knokke-Heist

Deze premie wordt uitbetaald per kwartaal.

De subsidieaanvraag moet ingediend worden binnen de maand na het kwartaal waarop de

aanvraag betrekking heeft en moet voorzien zijn van de nodige bewijsstukken.

Het recht op tussenkomst blijft gehandhaafd zelf wanneer het zelfstandig kinderdagverblijf erkend

is en gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin.

4.1.2. Twee samenwerkende onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders die kinderopvang voorzien in een huis dat niet privaat bewoond is

Onder samenwerkende onthaalouders verstaan we: 2 onthaalouders die aangesloten zijn bij een

dienst voor onthaalouders, die elk maximum 7 kinderen kunnen opvangen, eigen kinderen onder

de 6 jaar inbegrepen. De totale opvangcapaciteit bedraagt dus 14 kinderen.

Deze opvang moet voorzien worden in een woning die niet privaat bewoond wordt.

Het OCMW Knokke-Heist verleent binnen de perken van de op haar begroting goedgekeurde

kredieten een tussenkomst aan de 2 samenwerkende onthaalouders die voor eigen rekening in de

gemeente een woonverblijf oprichten, aankopen, vernieuwen of verbouwen met het oog op het

uitbaten van een zelfstandig kinderdagverblijf op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist.

De tussenkomst wordt uitbetaald tot maximum 75 % van de investeringen noodzakelijk voor het

uitbaten van een kinderopvang door 2 samenwerkende onthaalouders.

met een maximum van € 4708,58 EUR per kinderopvang door 2 samenwerkende

onthaalouders

Deze tussenkomst is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Indien in de overeenkomst met de dienst voor onthaalouders een lagere opvangcapaciteit

omschrijft, wordt deze tussenkomst verhoudingsgewijs verminderd.

Voorwaarden:

de 2 samenwerkende onthaalouders dienen aangesloten te zijn bij een dienst voor

onthaalouders

de schriftelijke overeenkomst(en) met de dienst voor onthaalouders voorleggen,

waarin oa de opvangcapaciteit is opgenomen;

bewijs van registratie van een huurovereenkomst voor minimum vijf jaar of het

eigendomsattest;

voorleggen van een raming van de kosten en ontvangsten voor de eerstvolgende

jaren;

voorzien in opvang vanaf 0 jaar en/of nachtopvang;

de bestemming van de kinderopvang mag gedurende 5 jaar niet gewijzigd worden; de

looptijd van 5 jaar begint in de maand waarin de premie wordt toegekend;

een verklaring van beide onthaalouders voorleggen, waarin is opgenomen hoe de

subsidie gestort mag worden (ofwel op rekening van één van de onthaalouders, ofwel

op rekening van beide onthaalouders)

Page 14: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

11

29-07-2014

de aanvraag dient door beide onthaalouders te gebeuren.

de subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het Infopunt van het Sociaal Huis

Knokke-Heist uiterlijk binnen het jaar na de start van de samenwerking;

De tussenkomst wordt uitbetaald nadat de bewijzen van investering werden voorgelegd.

Bij wijziging van de bestemming, bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de kinderopvang

door 2 samenwerkende onthaalouders of bij beëindiging van de uitbating, binnen de periode van 5

jaar, kan de terugbetaling van de tussenkomst geëist worden, à rato van 20 % per jaar.

Het materiaal, waarvoor de bewijzen van investering werden voorgelegd, dient als borgstelling

tegenover het OCMW Knokke-Heist.

Het OCMW Knokke-Heist verleent een huurtussenkomst of een tussenkomst in de leninglast aan 2

samenwerkende onthaalouders in de gemeente Knokke-Heist.

De subsidie bedraagt

Maximum 313,91 EUR per maand voor een gezamenlijke opvangcapaciteit van 14

kinderen

Deze tussenkomst is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Indien in de overeenkomst met de dienst voor onthaalouders een lagere opvangcapaciteit

omschrijft, wordt deze tussenkomst verhoudingsgewijs verminderd.

Voorwaarden:

de 2 samenwerkende onthaalouders dienen aangesloten te zijn bij een dienst voor

onthaalouders

de schriftelijke overeenkomst(en) met de dienst voor onthaalouders voorleggen,

waarin oa de opvangcapaciteit is opgenomen. Ook elke daarop volgende aanpassing

met betrekking tot de opvangcapaciteit en onthaalouders dient voorgelegd worden;

het huurcontract en bewijs van betaling van de huurprijs of een bewijs van betaling

van de leningslast voorleggen;

een verklaring van beide onthaalouders voorleggen, waarin is opgenomen hoe de

subsidie gestort mag worden (ofwel op rekening van één van de onthaalouders, ofwel

op rekening ven beide onthaalouders)

de aanvraag dient door beide onthaalouders te gebeuren.

de subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het Infopunt van het Sociaal Huis

Knokke-Heist.

Deze subsidie wordt uitbetaald per kwartaal.

De subsidieaanvraag moet ingediend worden binnen de maand na het kwartaal waarop de

aanvraag betrekking heeft en moet voorzien zijn van de nodige bewijsstukken.

AANVRAGEN EN INFO:

Infopunt Sociaal Huis

Kraaiennestplein 1 bus 1

050 53 09 00

e-mail: [email protected]

Page 15: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

12

29-07-2014

4.2. Toelage vakantiekampen

Onder de hierna vermelde voorwaarden wordt voor iedere dag die een kind of

volwassene met een handicap in een vakantiekamp doorgebracht heeft een

toelage van 5 EUR verleend aan het gezin dat het kind of de volwassene ten

laste heeft en dat de gemeente bewoont op 1 januari van het jaar waarop de

toelage betrekking heeft.

Voorwaarden:

gedurende en minstens 3 achtereenvolgende nachten verblijven in

een vakantiekamp of -centrum door een bevoegde instantie

voor minstens 66 % getroffen zijn door een ontoereikendheid van lichamelijke aard.

Dit moet blijken uit een attest voorgelegd door een bevoegde instantie

De aanvraag dient te gebeuren bij het Infopunt Sociaal Huis Knokke-Heist vóór 15 november.

Volgende stukken dienen samen met het aanvraagformulier ingediend te worden:

attest van een geneesheer waarbij het percentage van de invaliditeit wordt

vastgesteld of een bewijsstuk waaruit blijkt dat een verhoogd kinderbijslag voor dit

kind wordt uitbetaald;

attest waarbij de organisatoren van het vakantiekamp uitdrukkelijk vermelden dat de

mindervalide daar met vakantie is geweest;

een betalingsbewijs waaruit blijkt dat de kosten voor het vakantiekamp aan die

instelling zijn voldaan.

de toelage kan slechts 3 maal per jaar toegekend en uitbetaald worden

AANVRAGEN EN INFO:

Infopunt Sociaal Huis

Kraaiennestplein 1 bus 1

050 53 09 00

e-mail: [email protected]

U bent steeds welkom tijdens de zitdagen van de maatschappelijk werker:

maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag:

9.00 – 11.30 uur

u kunt ook steeds persoonlijk een afspraak maken.

Page 16: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

13

29-07-2014

4.3. Sociaal-pedagogische toelage

Het OCMW Knokke-Heist kan een sociaal-pedagogische toelage verlenen aan

de gezinnen die op 1 januari van het jaar van de toelageaanvraag in Knokke-

Heist gehuisvest zijn en waarvan moeder en/of vader thuis de verzorging en

opvoeding op zich nemen van hun zwaar gehandicapt kind dat:

ofwel bestendig thuis verblijft (premie bedraagt 161 EUR);

ofwel semi-intern is opgenomen in een instelling (premie bedraagt

87 EUR);

ofwel school loopt in een instelling voor gewoon of buitengewoon

onderwijs en dagelijks huiswaarts keert (premie bedraagt 87 EUR).

Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet voor het jaar dat de toelage voorafgaat de

Provincie West-Vlaanderen een sociaal-pedagogische toelage verleend hebben. Bij de

toelageaanvraag dient hiervan het bewijs geleverd te worden.

De aanvraag dient uiterlijk op 15 november van ieder jaar bij het Infopunt Sociaal Huis

Knokke-Heist ingediend te worden. Het aanvraagformulier kan er ook kosteloos worden bekomen.

AANVRAGEN EN INFO:

Infopunt Sociaal Huis

Kraaiennestplein 1 bus 1

050 53 09 00

e-mail: [email protected]

U bent steeds welkom tijdens de zitdagen van de maatschappelijk werker:

maandag – dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag:

9.00 – 11.30 uur

u kunt ook steeds persoonlijk een afspraak maken

4.4. Tegemoetkoming in de kosten voor huur van een personenalarmtoestel voor bejaarden, zwaar gehandicapten of langdurig zieken

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet de aanvrager:

woonachtig zijn te Knokke-Heist;

de desbetreffende tegemoetkoming bekomen hebben van de

provincie West-Vlaanderen.

De gemeentelijke premie wordt toegekend voor de kosten van de huur van een

personenalarmtoestel dat deel uitmaakt van een ander communicatiesysteem.

De gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 50 % van de provinciale tussenkomst.

De gemeentelijke tegemoetkoming, vermeerderd met de gebeurlijke tussenkomsten door andere

instanties, mag echter niet hoger zijn dan de effectieve huurprijs.

De aanvraag moet ingediend worden bij het Infopunt van het Sociaal Huis Knokke-Heist vóór 15

november van het lopende werkjaar.

Page 17: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

14

29-07-2014

Bij de aanvraag moet ingediend worden:

bewijs van betaling van de provinciale premie;

bewijs van betaling van huur van een toestel aan het ziekenfonds.

AANVRAGEN EN INFO:

Infopunt Sociaal Huis

Kraaiennestplein 1 bus 1

050 53 09 00

e-mail: [email protected]

U bent steeds welkom tijdens de zitdagen van de maatschappelijk werker:

maandag – dinsdag – woensdag - donderdag - vrijdag:

9.00 – 11.30 uur

u kunt ook steeds persoonlijk een afspraak maken

4.5. Premie voor specifiek aanpassingswerk aan woningen van senioren en personen met een handicap

Om het zelfstandig (blijven) wonen te ondersteunen, kan het OCMW, onder de hierna bepaalde

voorwaarden en binnen de perken van het op de goedgekeurde begroting voorziene krediet, een

premie verlenen voor de kosten voor specifiek aanpassingswerk aan de woning van senioren of

personen met een handicap.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet de aanvrager:

woonachtig zijn te Knokke-Heist

de desbetreffende tegemoetkoming bekomen hebben van het Vlaamse Gewest.

Hoe aanvragen gewestelijke premie?

Aanvraagformulier opvragen bij :

Wonen Vlaanderen

Wonen West-Vlaanderen

VAC Jacob Van Maerlantgebouw

Koning Albert I-laan 1.2 bus 93

8200 Brugge

050/24 82 50

Dit ingevuld formulier terugsturen samen met:

doktersattest;

kopie van factuur gedane werken;

kopie van aanslagbiljet (van 3 jaar voor de aanvraag);

als u de premiewoning minder dan een jaar geleden aankocht, een kopie van de

volledig geregistreerde aankoopakte of een attest van de notaris waaruit blijkt dat u of

de persoon waarmee u getrouwd bent of samenwoont, eigenaar is van deze woning

als u huurder bent en zelf de verbeteringswerken gedaan hebt: een kopie van uw

huurcontract

(dit formulier kan ook opgevraagd worden bij het Infopunt Sociaal Huis (Kraaiennestplein 1 bus 1,

8300 Knokke-Heist, 050 53 09 00)

Page 18: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

15

29-07-2014

De gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 50 % van de gewestelijke tussenkomst.

De gemeentelijke premie, vermeerderd met de tussenkomst door andere instanties, mag

nochtans niet hoger zijn dan de effectieve kostprijs van het werk.

De aanvraag voor deze gemeentelijke premie moet gedaan worden bij het Infopunt Sociaal Huis

Knokke-Heist ten laatste 6 maanden na toekenning van de gewestelijke premie en moet voorzien

zijn van volgende bewijsstukken:

bewijs van betaling van de gewestelijke premie;

een bewijs van betaling van de kosten voor aanpassing woning.

Het Infopunt Sociaal Huis Knokke-Heist is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die zij nuttig

acht teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan.

AANVRAGEN EN INFO:

Infopunt Sociaal Huis

Kraaiennestplein 1 bus 1

050 53 09 00

e-mail: [email protected]

U bent steeds welkom tijdens de zitdagen van de maatschappelijk werker:

maandag – dinsdag – woensdag - donderdag - vrijdag:

9.00 – 11.30 uur

u kunt ook steeds persoonlijk een afspraak maken

Volgende formulieren in verband met een financiële tegemoetkoming liggen ter

beschikking in de dienst Burgerzaken:

Formulier “Beknopte richtlijn” betreffende fiscaal voordeel inzake BTW,

inschrijvingstaks en verkeersbelasting voor bepaalde categorieën van

invaliden en gehandicapten bij aankoop of invoer van een automobiel voor

personenvervoer.

Formulier met informatie betreffende de maatregelen inzake directe

belastingen ten gunste van gehandicapten.

Aanvraagformulier voor het bekomen van het sociaal tarief Elektriciteit en Gas.

Aanvraagformulier voor het bekomen van het sociaal telefoontarief.

Aanvraagformulier voor het bekomen van een speciale parkeerkaart.

U bent steeds welkom tijdens de openingsuren:

Burgerzaken KNOKKE Burgerzaken HEIST

Stadhuis Knokke, Alfred Verweeplein 1

Dienst Burgerzaken (gelijkvloers)

Algemeen nummer: 050 630 100

Dienst Burgerzaken: 050 630 122

Open:

maandag tot vrijdag: 8.30 – 12 uur

Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1

Algemeen nummer: 050 630 100

Dienst Burgerzaken: 050 630 122

Open:

maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

Page 19: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

16

29-07-2014

13.30 – 16.30 uur

zaterdag: 9 – 11.30 uur

Page 20: Informatiebrochure Premies en tegemoetkomingen

17

29-07-2014

In de reeks informatiebrochures voor de bevolking van Knokke-Heist verschenen

volgende nummers:

Algemeen – Wegwijs in de gemeente

Deel 1 – Verhuizen

Deel 2 - Premies en tegemoetkomingen

Deel 3 – Aanvragen van een milieuvergunning of een melding in het kader van het

VLAREM

Deel 4 – Overlijden – Gids voor nabestaanden

Deel 5 – Onderwijs

Kinderopvang

Wonen, bouwen en verbouwen in Knokke-Heist

De brochures zijn GRATIS te verkrijgen bij

Onthaal – Stadhuis Knokke

Alfred Verweeplein 1

8300 Knokke-Heist

tel. 050 630 100

Sociaal Huis

Kraaiennestplein 1

8300 Knokke-Heist

Tel. 050 530 900

Onthaal – Cultuurcentrum Scharpoord

Meerlaan 32

8300 Knokke-Heist

tel. 050 630 430

TER INZAGE:

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

Meerlaan 32

8300 Knokke-Heist

tel. 050 630 400

Filiaal Heist - De Buze

Kerkstraat 32

8300 Knokke-Heist

Uitleenpost Westkapelle

Dorpsstraat 60

8300 Knokke-Heist