Bosch Service vademecum voor VR gaswandketels BOSCH VRCnl. · PDF file6 720 611 279 (02.10)...

Click here to load reader

 • date post

  28-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bosch Service vademecum voor VR gaswandketels BOSCH VRCnl. · PDF file6 720 611 279 (02.10)...

 • Bosch Service vademecum voor VR gaswandketels

  BOSCH VRC

  BOSCH

  6 7201 610 823 -00.1O

  Bosch 25 VRCBosch 29 VRC

  6 72

  0 61

  1 27

  9 (0

  2.10

  )

 • 6 720 611 279 (02.10)2

  Inhoud

  Inhoud

  Veiligheidsvoorschriften 3

  Verklaring symbolen 3

  1 Toestelopbouw/functieschema 4

  2 Functie van de Bosch Heatronic 52.1 Inschakel controle 52.2 Temperatuuraanduiding 52.3 Weergave van storingen 52.4 Speciale functieprogrammas weergeven 52.5 Servicefuncties 62.5.1 Eerste serviceniveau 62.5.2 Ga als volgt te werk wanneer u alle waarden

  van serviceniveau 1 naar de fabrieksinstelling wilt terugzetten (reset) 6

  2.5.3 Tweede serviceniveau 92.5.4 Op fabrieksinstelling terug zetten (reset 2): 9

  3 Storingen opsporen 103.1 Gebruik van de storingstabellen 103.2 Tonen aanwijzingen van storingen 113.3 Foutcode's in display 12

  4 Elektrische bedrading 344.1 Bosch 25 VRC/29 HRC 34

  5 Voelerwaarde 355.1 Warmwatertemperatuur NTC voeler 355.2 Verwarmingsaanvoertemperatuur NTC

  voeler 35

 • 6 720 611 279 (02.10)

  Veiligheidsvoorschriften

  3

  Veiligheidsvoorschriften

  Reparaties

  B Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend vakman.

  B Schakel het toestel voor het begin van de werkzaam-heden uit met de hoofdschakelaar.

  B Wanneer het toestel is uitgeschakeld met de hoofd-schakelaar staan op de printplaat in de schakelkast nog steeds enkele delen onder spanning. Daarom:

  B Maak het toestel voor werkzaamheden aan het elek-trische gedeelte altijd spanningsvrij (zekering, aard-lekschakelaar of stekker uit wandcontactdoos).

  B Verander delen van de rookgasafvoer niet.

  B Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen.

  Instructies voor de klant

  B Wijs de klant erop dat hij geen veranderingen of reparaties mag uitvoeren.

  B Wijs de klant op de noodzaak van een jaarlijkse onderhoudsbeurt (eventueel onderhoudscontract).

  Verklaring symbolen

  Signaalwoorden geven de zwaarte aan van het gevaar wat kan optreden als de voorschriften niet opgevolgd worden.

  Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte mate-rile schade kan optreden.

  Waarschuwing betekent dat er lichte persoonlijke schade of zwaardere materile schade kan optreden.

  Gevaar betekent dat zware persoonlijke schade kan optreden. In bijzonder zware gevallen bestaat er levensgevaar.

  Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie welke in die gevallen geen gevaar voor mens of toestel oplevert.

  Veiligheidsaanwijzingen in de tekst worden door middel van een grijs vlak en een gevaren driehoek aangeduid.

  iAanwijzingen in de tekst met hiernaast aangegeven symbool worden begrenst met een lijn boven en onder de tekst.

 • 6 720 611 279 (02.10)4

  Toestelopbouw/functieschema

  1 Toestelopbouw/functieschema

  Afb. 13 Drukmeetnippel branderdruk4 Bosch Heatronic6 Temperatuurbegrenzer (ketelblok)6.3 Temperatuurvoeler warmwater7 Drukmeetnippel voor gasverbruiksdruk8.1 Manometer11 Bypass13 Montageplaat 1)

  14 Afvoertrechter 1)

  15 Overdrukveiligheid (verwarmingscircuit)18 Circulatiepomp27.1 Automatische ontluchter29 Brander Inspuiters 30 Brander32 Bewakingselektrode33 Ontstekingselektrode34 Sanitairwaterleiding35 Warmtewisselaar 36 Temperatuurvoeler aanvoer43 Aanvoer44 Warm water45 Gas46 Koud water47 Retour

  48 Afvoer 53 Drukregelaar55 Zeef56 Gasarmatuur 57 Hoofdventielschotel 157.1 Hoofdventielschotel 261 Ontstoringsknop63 Instelschroef voor max. hoeveelheid gas64 Instelschroef voor min. hoeveelheid gas69 Regelklep93 Doseerventiel met waterfilter220 Muurrooster221 Rookgasafvoerpijp224 Drukverschilafname226 Ventilator228 Drukverschilschakelaar229 Luchtkast234 Meetstuts rookgassen234.1 Meetstuts verbrandingslucht317 Display411 Verbrandingskamer413 Volumestroommeter (Turbine )441 Beademingsopening

  1

  2

  3 4

  5

  E

  7 0

  0

  6 720 611 279-01.1O

  4

  6

  6.3

  11

  13

  14

  29 3032 33

  34 35

  36

  43 44 45 46 4748

  61 317

  220234.1 221224226228229 234

  411

  8.1

  18

  27.1

  93

  3

  7

  441

  63

  64

  57.1

  53

  56

  69

  57

  55

  413

  15

  1) behoort niet tot de levering

 • 6 720 611 279 (02.10)

  Functie van de Bosch Heatronic

  5

  2 Functie van de Bosch Heatronic

  De Heatronic heeft de mogelijkheid naast het afwisse-lende aanduiden van de aanvoertemperatuur en de toe-stel storingscodes ook het uitlezen van alle voeler-temperaturen en de bedrijfstanden van ventielen, scha-kelaars e.d.

  2.1 Inschakel controle

  Bij het inschakelen van het toestel word een ca. 5 se-conden durende zelfkontrole-algoritme doorgevoerd. tij-dens deze inschakelcontrole worden de volgende code's na elkaar in de display getoont:

  P2 P3 P4 P6 temperatuur aanduiding

  2.2 Temperatuuraanduiding

  Bij alle toestellen wordt de relevante aanvoertempera-tuur bij de verwarmingsfunctie en bij de warmwaterfunc-tie weergegeven. De weergave loopt van 0C tot 99C.

  2.3 Weergave van storingen

  Storingen worden weergegeven met een lettercode. Deze helpt bij het snel en veilig herkennen en opheffen van de storingsoorzaak.

  De weergegeven storingen zijn verdeeld in drie groe-pen:

  De gaswandketel loopt verder met beperkt bedrijf (bijvoorbeeld C4, C6, ..).

  De gaswandketel loopt met een lager vermogen ver-der (bijvoorbeeld A7, AC, CC, ).

  De gaswandketel is geblokkeerd tot de storingsoor-zaak opgeheven is (bijvoorbeeld b1, C1, E2, ).

  De gaswandketel is geblokkeerd en vergrendeld ( knippert) tot de storingsoorzaak opgeheven en de gaswandketel ontgrendeld is (bijvoorbeeld E0, E9, EA, F7, FA, ).

  2.4 Speciale functieprogrammas weergeven

  Weergave bijvoorbeel 45 _ _ 45 (continu minimumvermogen)

  In de display worden afwisselend de aanvoertempera-tuur en _ _ weergegeven.De functie is in de servicemo-dus opgeslagen.

  De gaswandketel loopt constant met kleinste (min.) capaciteit.

  B Druk op de toets en houd deze vast tot in de dis-play wordt weergegeven.De toets is verlicht.

  B Draai de temperatuurregelaar tot in de display 2.0 wordt weergegeven.Na korte tijd wordt in de display 1 voor minimumver-mogen weergegeven..

  B Draai de temperatuurregelaar helemaal naar links tot in de display 0 wordt weergegeven.

  B Druk op de toets en houd deze vast tot in de dis-play [ ] wordt weergegeven. In de display wordt de aanvoertemperatuur weerge-geven.

  Weergave bijvoorbeeld 55 55 (continu maxi-mumvermogen)

  In de display worden afwisselend de aanvoertempera-tuur en weergegeven. De functie is in de servicemo-dus opgeslagen.

  De gaswandketel loopt constant met maximale warmtevermogen (max. capaciteit).

  B Druk op de toets en houd deze vast tot in de dis-play wordt weergegeven.De toets is verlicht.

  B Draai de temperatuurregelaar tot in de display 2.0 wordt weergegeven.Na korte tijd wordt in de display 2 voor maximumver-mogen weergegeven.

  B Draai de temperatuurregelaar helemaal naar links tot in de display 0 wordt weergegeven.

  B Druk op de toets en houd deze vast tot in de dis-play [ ] wordt weergegeven. In de display wordt de aanvoertemperatuur weerge-geven.

  iDe gaswandketels ontgrendelen:

  B Druk op de toets en houd deze vast tot in de display - - wordt weergegeven.

 • 6 720 611 279 (02.10)6

  Functie van de Bosch Heatronic

  2.5 Servicefuncties

  2.5.1 Eerste serviceniveau

  Bediening

  Ga als volgt te werk wanneer u een servicefunctie wilt wijzigen of aflezen:

  B Druk op de toets en houd deze vast tot in de dis-play wordt weergegeven.De toets is verlicht.

  B Draai de temperatuurregelaar tot de display de gewenste servicecode weergeeft.Na ca 5 seconden verschijnt in de display de actuele waarde van de gekozen functie.

  B Temperatuurregelaar draaien, om de waarde te veranderen. Na het veranderen/uitlezen van de servi-cefunctie.

  Na het veranderen/ uitlezen van de servicefunktie:

  B Druk op de toets en houd deze vast tot in de dis-play [ ] wordt weergegeven.

  B Stel de temperatuurregelaars en in op de oor-spronkelijke waarden.

  2.5.2 Ga als volgt te werk wanneer u alle waar-den van serviceniveau 1 naar de fabriek-sinstelling wilt terugzetten (reset):

  B Schakel het toestel uit.

  B Druk op de toets en houd deze ingedrukt.

  B Schakel het toestel in en houd de toets vast tot de display r1 en vervolgens [ ] weergeeft.

  Waarden die kunnen worden gewijzigd:

  BeschrijvingWeergave-bereik

  Waarde bij reset

  .0 Opgeslagen storingsmelding. 0 - FF 0

  2.0 Functiekeuze: 0 = Bedrijf 1 = Min2 = Max

  0 - 2 0

  2.2 Soort pomschakeling:1 = schakeling door aanvoer NTC2 = schakeling door ruimtetemperatuurregelaar3 = continu draaiende pomp

  1 - 3 2

  2.3 Max.vermogen bij boilerfunctie 0 - 991)

  1) De reset waarde is afhankelijk van de codeerstekker en komt niet overeen met het te tonen bereik!

  99

  2.4 Wachttijd tussen ontsteking verzoeken in functie en de tijd 0 - 15 min 3 min

  2.5 Max. aanvoertemperatuur. 45 - 87 C 87 C

  2.6 Minimumhysterese bij verwarmingsfunctie (T) 0 - 30 K 0 K

  Tabel 1

 • 6 720 611 279 (02.10)

  Functie van de Bosch Heatronic

  7

  Waarden die alleen kunnen worden afgelezen:

  Beschrijving WeergavebereikWaarde bij reset

  .1 Aanvoer-NTC. 0 - 99C -

  .2 Sanitair watertemperatuur-NTC. 0 - 99C -

  .3 Boiler-NTC. 0 - 99C -

  1.2 Bestelnummer codeerstekker 8 714 411 XXX. 0 - 255 -

  1.4 Ruimtetemperatuurregelaaringang (klem 2) (bijvoorbeeld TRQ 21, TR 100).

  0 - 24 VDC -

  1