Biliإںam - cu.edu. Re nk li iؤںne le r Igne Ne w Me xico'dak i s aؤںlؤ±k bilim le ri m e rk...

download Biliإںam - cu.edu. Re nk li iؤںne le r Igne Ne w Me xico'dak i s aؤںlؤ±k bilim le ri m e rk e zi, ؤ°ؤںne

of 102

 • date post

  12-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Biliإںam - cu.edu. Re nk li iؤںne le r Igne Ne w Me xico'dak i s aؤںlؤ±k bilim le ri m e rk...

 • Bilişim Te k nolojile ri ve Yaşam

  w w w.pdfde rgi.com

  Katk ıda Bulunanlar

  w w w .ye nibu.com

  w w w .olym pos .org

  w w w .tom s h ardw are .com .tr

  w w w .turk m ac.com

  w w w .m uz ik k utus u.com

  w w w .s ine m a.com

  w w w .m e rlinink az ani.com

  w w w .te k nom ag.com

  w w w .s ih irlitur.com

  Me s ajınız Var

  Ek ibim iz e k atılm ak is te rs e niz lütfe n w e b s ite m iz de n k ayıt olunuz .

  Re k lam k oşullarını w e b s ite m iz de n göre bilirs iniz .

  De rgim iz de yayınlanm as ını is te diğiniz h abe r bülte nle riniz vars a lütfe n

  pdfde rgi@ gm ail.com adre s ine gönde riniz .

  Dik k at:

  De rgi içe riğinin bir k ıs m ı de rgiye k atk ıda bulunan w e b s ite le rinde n öz e l iz in alınarak yayınlanm ak tadır.

  De rgi içe riği k ıs m e n yada tam am e n k aynak gös te rils e dah i k ullanılam az . Ancak de rgi bir bütün olarak s ınırs ız şe k ilde dağıtılabilir.

  İçe rik te n k aynak lanabile ce k s orunlardan dolayı de rgim iz s orum lu tutulam az .

  Se lam lar,

  Ye ni bir s ayı ile te k

  rar be rab e riz . 6 ay

  lık de rgi o lduk ve

  de rgim iz e olan ilgi s

  üre k li artı yor bu ço

  k güz e l.

  De rgim iz e k atk ıda b

  ulunan içe rik s ağlay

  ıcılar da g ün ge çtik ç

  e

  artm ak ta, bu da ço

  k güz e l :)

  Bu ay yin e dolu do

  lu bir içe r ik s iz le ri b

  e k liyor.

  Bu ayk i y az ım h e r

  z am ank in de n dah a

  k ıs a oldu . :)

  Ek im s ay ım ız da gö

  rüşe bilm e k üm idi ile

  . Ö ne r Z iya Baş

  http://www.pdfdergi.com www.yenibu.com www.olympos.org www.tomshardware.com.tr www.turkmac.com www.muzikkutusu.com www.sinema.com www.merlininkazani.com www.teknomag.com http://www.pdfdergi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32 www.sihirlitur.com

 • Re nk li iğne le r Igne Ne w Me xico'dak i s ağlık bilim le ri m e rk e z i, İğne le rde n k ork anlar için, re nk li iğne le rin yapılm as ına başlam ış. Buradak i bilim adam larının düşünce le rine göre , bu tip iğne le r ins anların k afas ında oluşan ne gatif fik irle rin ortadan k alk m as ını s ağlıyorm uş.

  Duran te s te re Ele k trik li ağaç, odun k e s m e m ak inaları. Kork u ve m ace ra film le rinin ünlü ak törle rinde n. Adam , diğe r adam ı, e le k trik li k e s m e m ak inas ıyla doğram aya çalışır. Bu 'Saw Stop' m ak inas ıyla bu artık m üm k ün olm ayacağa be nz iyor. Ak ıllı bu cih az , odun dışında bir ne s ne olduğunu algılayıp, anında m ak inanın içe ris ine k açıyor.

  Ke ndi K e ndine Çalan Ke m an Violin Ke ndi k e ndine çalan dünyanın ilk k e m anı.

  PS2 Şe k e r Gibi Uk toge tpe ptopink s lim line ps 2 Play Station bir k ız ı s e vm e k gibidir, bir tutk udur. Onunla z am anın nas ıl ge çtiğini anlam az s ınız çoğu z am an. Evde s e vgiliniz /e şiniz s iz i be k le rk e n s iz s abah ın 3' ünde ge ri döne rs iniz , ne olurdu s ank i s e vgiliniz /e şiniz de s e vs e ydi şu k ons olu. İşte Sony... Play Station'ı pe m be ye boyam ışlar ve adını da Pe pto Pink PS2 k oym uşlar. H iç vak it k aybe tm e de n bir tane alm alı ve s e vgiliye ve rm e li.

  te k noloji

  w w w.pdfde rgi.com Eylül 2006

  Te k noloji ve Cih az lar w w w .ye nibu.com

  http://www.yenibu.com http://www.pdfdergi.com

 • Sanal due ll Maz uk anBu cih az ları üz e riniz e tak arak k arşınız dak ine dok unm adan onunla dövüşe biliyors unuz . Bilgis ayarla dövüşm e k ye rine dire k t olarak k arışınız dak iyle k avga e diyors unuz . Bas it e l h are k e tle riyle k e ndiniz i s avunam az s anız , darbe yi alm ış oluyors unuz . H arik a bir oyuncak .

  Soguk popo ile çalışm ak Garip bir USB cih az dah a. Popunuz u s oğuk tutm ak için USB'ye tak ıyors unuz . Çok s ağlık lı m ı pe k i? Şöyle bir şe y ok um uştum : Üşütm e m e k için, yık andık tan s onra, om uz larım ız ı, ayak larım ız ı ve popom uz u k uru tutm alıyız . Eğe r popom uz dan üşütüyors ak , pe k s ağlık lı bir cih az de ğil. Doğru bir bilgi m idir, bile niniz var m ı?

  Cas us Araba Uz ak tan k um andalı bu arabanın üz e rinde k i k am e ra be lirli bir m e s afe ye k adar (75 adım ) çe k tiği görüntüle ri, göz ünüz e tak acağınız bir h e ads e t ile s iz e iz le te biliyor. Ge ce görüş s is te m i de bulunan bu araba, m e rak lı çocuk lar için tas arlanans a da be nce h e r yaşa h itap e de bilir. Siz ne de rs iniz ?

  Ayak ta Tutan Te k e rle k li Sandalye Standingw h e e lch air Te k e rle k li s andalye de oturm ak z orunda olan ins anlar için tas arlanm ış k ons e pt bir ürün. H ayata ge çe rs e birçok ins anın h ayatını de ğiştire bile ce k bu ale t, yüz yılın icadı olan Se gw ay' e be nz iyor.

  te k noloji

  w w w.pdfde rgi.com Eylül 2006

  http://www.pdfdergi.com

 • Balık ların Dadıs ı Aq uarium fis h fe e de r Ev' de balık be s le m e k k adar üs t düz e y bir s orum luluk alıp da bundan k açm ak is te ye nle rde ns e niz Aq uarium Fis h Fe e de r (Balık Be s le yici) s iz in için. Z am an ayarlayıcı öz e lliği ile is te rs e niz günde is te rs e niz de 4 günde bir balık larınız ı be s le ye biliyor. Maxim um 14 güne k adar k apas ite s i olan bu balık dadıs ı, te m be l balık s e ve rle r için. Çiçe k le ri s ulayan ve rs iyonu da olm alı.

  H e rk e s Atlara Re s im de gödüğünüz ale ti at niye tine k ullanabiliyors unuz . Bu ale t At' a bine rk e n k ullandığınız k as ların h e ps ini çalıştırdığı iddia e diyor ( k alça, bacak , s ırt).

  Se s e Duyarlı Aydınlatıcı Ge ce yarıs ı ne fe s ne fe s e tam k apıya ulaşm ışk e n s öne n apartm an lam baları ins anın s abrını ölçm e ye bire bir. Ge l de o k aranlık ta anah tarı de liğine s ok m aya ya da e le k trik düğm e s ini bulm aya çalış . Bu k ilit aydınlatıcı s e s e duyarlı. Kapıya ge ldiğiniz de bir ıs lık çalm anız ya da parm ağınız ı şık latm anız ışığın yanm as ı için ye te rli oluyor.

  Bu arada aynı rah atlığın h ırs ız lar için de ge çe rli olduğunu unutm am ak laz ım .

  Blue tooth ' lu LEGO Araba Blue tooth _ 01111 Z am anında le golardan araba yapm ak için te k e rle k bulm aya çalışm ak , Concorde burnu bulm ak k adar z or bir işti, şim di is e uz ak tan k um andalı le go araba bulm ak bile m üm k ün. Blue tooth ' u olan bu araba arabanın k ontrolü re s im de görüle n m ous e ile yapılıyor.

  Uçan daire şe k linde friz bi

  Fffris be e Ge ce görünm e s i için k ırm ız ı ya da m avi ışık ları olan bir friz bi. Işığını, içinde k i boz uk para büyük lüğünde k i pile borçlu. K e s inlik le s u ge çirm iyor ve s uda batm ıyor. Ayrıca görüne n, k ırılabile ce k e k s tra bir parças ı da yok .

  te k noloji

  w w w.pdfde rgi.com Eylül 2006

  http://www.pdfdergi.com

 • Room De fe nde r Room de fe nde r Odanız ın te m iz le nm e s ini is te m iyors unuz am a te m iz liğe ge le n yardım cınız s üre k li odanız ı te m iz liyor ve k oyduğunuz şe yi bir türlü ye rinde bulam ıyors unuz . H e m e n bir room de fe nde r alıyors unuz . H are k e te duyarlı s e ns örü s aye s inde odanız a gire n de ğil te m iz lik çi k adın, dişi s ine ği bile algılayıp içnde yük lü dis k le ri fırlatm aya başlıyor. Ne olduğunu anlayam ayan te m iz lik çi de h e m e n k açıyor h a h aaa...Tabi fırlatılan dis k le rin de k öpük te n olduğunu s öyle ye lim .

  Göz ünüz de n K im s e Kaçam ayacak Availabot Bu oyuncağın adı Availabot.Ch at yapark e n is te diğim iz ins anın online olup olm adığını anlam aya yarayan bir ürün. Bilgis ayar' a USB' de n bağlanıyor. İs te diğiniz k işiyi(m e s e la s e vgiliniz ) availabot olarak be lirle dik te n s onra yapm anız ge re k e n s ade ce be k le m e k , s e w giliniz online olunca availabot h e m e n s aygıyla ayağa k alk ıyor, ch at' te n çık ınca da h e m e n ye re yığılıve riyor(üz üntüs ünde n ols a ge re k ). Şu anda s ade ce Mac OS X 10.4 iCh at ile çalışan availabot,

  um arım e n k ıs a z am anda w indow s uyum lu h ale ge lir de bu şirin oyuncak la biraz oynayabiliriz .

  Yak laşm ayın Yak arım ! Large _ us bm is s ile launch e r_ 1 Bu oyuncağın yaz ılım ını bilgis ayara yük le dik te n s onra yanınız dan ge çe rk e n gıcık olduğunuz (iş) ark adaşlarınız ı çok rah at bir şe k ilde rah ats ız e de bilirs iniz .(Yak laşm ayın yok s a Kırm ız ı düğm e ye bas arım !!!) Klavye de n füz e ram pas ını k ontrol e de biliyors unuz . İns anları, yürürk e n h e de f alınm as ı fe na ürk üte bilir. (Dur dur dur noolur yapm a...).

  USB'li yağ k ok us u USB ile bilgis ayarınız a tak ıyors unuz , içe ris ine s u ve k ok unuz u/yağınız ı e k liyors unuz . Suyu ve dolayıs ıyla k ok uyu odanız a yayıyor. Kok uyu e le k tronik aparatlarla birle ştirm e k , k ons e pt olarak ge rçe k te n çok ilginç de ğil m i?

  te k noloji

  w w w