Xavi Llovet Debora Carrai · PDF file 2019. 9. 24. · D e tte in n e b re r a t e...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Xavi Llovet Debora Carrai · PDF file 2019. 9. 24. · D e tte in n e b re r a t e...

 • Xavi Llovet Debora Carrai

 • Xavi Llovet Debora Carrai

 • Xavi Llovet

 • Læreplan i fremmedspråk

  Om faget

  Fagets relevans

  Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Å lære nye språk fremmer elevenes personlige

  utvikling og legger til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre

  mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk.

  Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt, studier og arbeidsliv

  krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett.

  Kjerneelementer

  Kjerneelementene i fremmedspråk rammer inn det mest betydningsfulle innholdet i faget og

  beskriver det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget.

  Kommunikasjon

  Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om å forstå og bli

  forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig både

  muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra første stund både uten og med bruk av ulike medier

  og verktøy.

  Interkulturell kompetanse

  Kunnskap om og en utforskende tilnærming til andre språk, kulturer, levesett og tenkemåter

  åpner for nye perspektiver på verden og oss selv. Interkulturell kompetanse innebærer å utvikle

  nysgjerrighet, innsikt i og forståelse for kulturelt og språklig mangfold, både lokalt og globalt for å

  samhandle med andre.

  Språklæring og flerspråklighet

  Kunnskap om språk og utforskning av egen språklæring gjør elevene bedre i stand til å lære og

  forstå språk i et livslangt perspektiv. I møte med faget fremmedspråk er elevene allerede

  flerspråklige og har omfattende språklæringserfaring fra ulike kontekster. Ved å overføre

  språkkunnskaper og språklæringserfaringer fra andre språk elevene kan og kjenner til, blir

  læringen mer effektiv og meningsfull.

  Språk og teknologi

  Å utforske og utnytte faglig relevant språkteknologi og nye medier gir utvidede muligheter for

  kreativ og kritisk læring, bruk og forståelse av språk, kommunikasjon og interkulturell

  kompetanse.

  Verdier og prinsipper

  Kunnskap om et samfunns språklige og kulturelle mangfold gir verdifull innsikt i egen og andres

  bakgrunn. Opplæringen i fremmedspråk gir elevene kjennskap til ulike identiteter, tenkemåter og

  verdier, uttrykksformer, tradisjoner og samfunnsforhold i målspråksområdene. Dette innebærer

  at elevene utvikler toleranse og forståelse for at vår oppfatning av verden er kulturavhengig. Det å

  lære et nytt språk, kunne kommunisere med andre og gjøre erfaringer fra kulturmøter, åpner for

  Xavi Llovet

 • Xavi Llovet

 • ¿Input?

  ¿Output?

  ¿Process?

  Xavi Llovet

 • 1. Forward design

  2. Central design 3. Backward design

  ¿Cuál es mi punto de partida?

  Richards (2013)

  Xavi Llovet

 • Un pasito para atrás...

  Hvor har læreplanene i fremmedspråk sitt utspring fra?

  • Fra Europa til Norge: • The Council of Europe - Europarådet

  • CEFR (Marco común – Rammeverket) (2001) • The European Language Portfolio

  • CEFR Companion volume (2018)

 • Rollen til Europarådet

  • Drivkraft bak fremmedspråklæring og -undervisning for å fremme: • Kompetanse i minst 3 språk

  • Læring av små (= færre språkbrukere) og store europeiske språk

  • “Respect for the diversity of the Union’s languages” (COM, 2003, s.30)

  • Inkludering

  • Kooperasjon

  • Et spesifikt (og felles) fremmedspråklæringssyn

 • ¿Hacia dónde vamos?

  Rammeverkets og læreplanens retning

  Input-basert

  R74

  Kommunikativ

  L97-LK06

  Action-oriented

  LK20

 • Læring, undervisning, vurdering

  The CEFR’s action-oriented approach represents a shift away from syllabuses based on a linear progression through language structures, or a pre- determined set of notions and functions, towards syllabuses based on needs analysis, oriented towards real-life tasks and constructed around purposefully selected notions and functions. (Companion volume, 2018, s. 26)

 • Rammeverkets kommunikative kategorier

 • Tilbake til Norge…

  • Hva slags læring- og fremmedspråklæringssyn uttrykker LK06 og LK20?

  • Innfrir den norske læreplanen for fremmedspråk forventningene fra... • ... Rammeverkets Companion Volume?

  • ... Den overordnede delen av selve læreplanen?

 • Den nye Overordnede delen peker mot et sosialkonstruktivistisk læringssyn som realiseres gjennom:

  Dybdelæring Tverrfaglighet

  Fag 1

  Fag 3Fag 2

 • Kompetansebegrepet

  Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. (Overordnede del, s.13)

 • Læreplan i fremmedspråk: Læringssyn og intensjoner

  Rammeverkets retning (action-oriented) mot output og learning outcomes og den overordnede delen av læreplanen viser til

  Indikatorer i læreplanen (både LK06 og LK20):

  • Læringsstrategier / selvregulering

  • Elevenes bevissthet over egen læring

  • Målstyring

  • Metodefrihet

  • Innholdsfrihet

 • Fremmedspråklæringssyn i strukturen

  LK06

  • 3 hovedområder

  • Kommunikasjon

  • Språklæring

  • Kultur og samfunn

  LK20

  • 4 kjerneelementer:

  • Kommunikasjon

  • Interkulturell kompetanse

  • Språklæring og flerspråklighet

  • Språk og teknologi

 • Fremmedspråklæringssyn i ferdighetene LK06

  • Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig: • Skrive, lytte og tale

  • Å kunne lese

  • Å kunne regne

  • Å kunne bruke digitale verktøy

  LK20 • Muntlige ferdigheter:

  • Lytte, snakke og samtale

  • Å kunne lese

  • Å kunne skrive

  • Digitale ferdigheter

  • Interaksjon?

  • Mediering?

 • Vurdering i LK20

  • Underveis

  • Sluttvurdering eller Standpunktkarakter

  • Eksamen • Noen indikasjoner i oktober-utkast (2018)

  • Utelatt og utsatt i mars-utkast (2019)

  • Vurderingens washback effekt på undervisning

 • Underveisvurdering i LK20 (Nivå I)

  • Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurdering

  • Elevene viser kompetanse når:

  • De får anledning til å forstå og bruke språket muntlig og skriftlig i dagligdagse situasjoner om kjente og personlige emner

  • De får mulighet til å beskrive og reflektere over språk, samfunn og kultur der språket snakkes, hvis nødvendig også på norsk

 • Slutt- eller standpunktkarakter (eksamen?) i LK20 Elevenes rolle

  • Elevene skal få vise hvordan de mestrer utfordringer og løser oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger

  • Vurdering inkluderer elevenes forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning

  • Elevene skal ha én standpunktkarakter der muntlig og skriftlig kompetanse tillegges like stor vekt

  Lærerens rolle

  • Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse både muntlig og skriftlig

  • Læreren gjør en vurdering av elevens samlede kommunikative og interkulturelle kompetanse

 • https://pollev.com/xavierllovet267

  Xavi Llovet

 • Etter å ha reflektert over sammenhengen mellom læringssyn, kjerneelementer, ferdigheter og krav til vurdering...

 • ¿Hacia dónde vamos o dónde llegamos? Inspirere og motivere Fremme utvikling av læringsstrategier og autonomi

  Verdsette flerspråklighet og evne til sammenligning bidra til kritisk og målrettet bruk av IKT

  En dråpe her, en dråpe der Fasilitere spontan kommunikasjon

  Trene muntlighet (lytting, forberedt og spontan produskjon) Veilede skrivingsprosesser

  Fremme forståelse av kulturelle og interkulturelle forhold Fremme demokratiske verdier

  Skape kommunikative situasjoner hvor behovet for å forhandle kan oppstå Tilgi grammatikkfeil

  Arbeid med andre lærere i andre fag uten å «miste» sitt fag introdusere et tema og ta det opp igjen senere

  Tilgi uttalefeil Fokusere mer på forståelighet og kommunikasjon

  Fokusere på evne til å klare seg i ulike situasjoner (kroppsspråk, interlanguage osv)

  Underveisvurdere og gi til tilbake- og fremovermeldinger bruke autentiske tekster/Autentisk språk

  Tillate kommunikative forsøk beskrive mindre, bruke mer leke med språket

  Tilpasse Fremme kritiske refleksjoner over språk, språklæring og interkulturell kompetanse

 • Litteratur • Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages. https://www.coe.int/en/web/common-eur