Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste...

36
Bedieningshandleiding met onderhoudsinformatie Third Edition Second Printing Part No. 114002DU

Transcript of Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste...

Page 1: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleidingmet onderhoudsinformatie

Third Edition

Second Printing

Part No. 114002DU

Page 2: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Tweede druk

Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Copyright © 1996 Genie Industries

Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001

Tweede uitgave: Tweede druk, april 2004

Derde uitgave: Tweede druk, december 2008

“Genie” en “AWP” zijn gedeponeerdehandelsmerken van Genie Industries in deVerenigde Staten en een groot aantal anderelanden. “Super Series” is een handelsmerk vanGenie Industries.

Gedrukt op gerecycled papier L

Gedrukt in de Verenigde Staten

Belangrijk

Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veilig-heidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordatu de machine bedient. De machine mag alleen doorgetraind en bevoegd personeel worden bediend. Dezehandleiding dient als vast onderdeel van uw machinete worden beschouwd en moet altijd bij de machineblijven. Bel Genie Industries als u vragen hebt.

Inhoud

PaginaVeiligheidsvoorschriften .............................................. 1Bedieningselementen .................................................. 8Legenda ...................................................................... 9Inspectie voor het gebruik ......................................... 10Onderhoud ................................................................ 12Functietests .............................................................. 15Inspectie van de werkplek ......................................... 18Bedieningsinstructies ................................................ 19Instructies voor het laden van accu’s ........................ 21Transportinstructies .................................................. 22Bedieningsinstructies voor achteroverhellen.............. 25Stickers .................................................................... 28Specificaties ............................................................. 32

Neem contact met ons op via:

Internet: http://www.genielift.comE-mail: [email protected]

Page 3: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 1

Veiligheidsvoorschriften

Gevaar

Als u zich niet houdt aan deinstructies en veiligheidsvoor-schriften in deze handleiding, heeftdit de dood of ernstig lichamelijkletsel tot gevolg.

Bedien de machine niet tenzij:U de principes van het veilig bedienen van demachine die in deze bedieningshandleidingworden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriftenkent en begrijpt voordat u verder gaat met devolgende sectie.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u demachine gebruikt.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

U de instructies en veiligheidsvoorschriften vande fabrikant en de veiligheids- en bedienings-handleidingen en machinestickers hebt gelezenen begrepen en u zich hieraan houdt.

U de veiligheids- en werkplekvoorschriften vande werkgever hebt gelezen en begrepen en uzich hieraan houdt.

U alle van toepassing zijnde overheidsvoor-schriften hebt gelezen en begrepen en u zichhieraan houdt.

U getraind en gekwalificeerd bent om dezemachine veilig te bedienen.

Er de eerste keer dat deze machine wordtopgesteld voor gebruik een ontluchtingsdopwordt geplaatst. Zie de sectie Inspectie voorhet gebruik.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 4: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

2 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie:elektrocutie mogelijk

Deze machine is, zelfs met het optionele platformvan fiberglas, niet elektrisch geïsoleerd en biedtgeen bescherming tegen contact met of nabijheidvan elektrische stroom.

Blijf uit de buurt van de machine wanneer dezecontact maakt met elektriciteitsdraden onderspanning of elektrisch geladen wordt. Personeel opde grond of op het platform mag de machine nietaanraken of bedienen totdat de elektriciteitsdradenonder spanning zijn uitgeschakeld.

Blijf op veilige afstand van elektriciteitsdraden enelektrische apparaten in overeenstemming met devan toepassing zijnde overheidsvoorschriften en devolgende tabel.

Spanning MinimumFase-tot-fase veiligheidsafstand meter

0 tot 300V Contact vermijden

300V tot 50KV 3,05

50KV tot 200KV 4,60

200KV tot 350KV 6,10

350KV tot 500KV 7,62

500KV tot 750KV 10,67

750KV tot 1.000KV 13,72

Houd rekening met platformbeweging, slingeren endoorhangen van stroomdraden en bewegingen tengevolge van sterke wind of windvlagen.

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk.

Machines op AC-voeding en DC-acculaders mogenuitsluitend worden bediend bij gebruik van een3-kabel verlengsnoer aangesloten op een geaardeAC stroomkring. Pas 3-kabel geaarde stekkers nietaan en maak deze ook niet onklaar.

Gevaarlijke situatie: machinekan omkantelen

Breng het platform pas omhoog als de basis vlakstaat, alle vier de stempels correct zijn geplaatst ende nivelleringskrikken goed contact met de grondmaken.

Stel de stempels niet af en verwijder deze nietzolang er iemand op het platform aanwezig is of hetplatform geheven is.

Verplaats de machine niet als het platformgeheven is.

Plaats geen ladders of steigers op het platform oftegen welk deel van deze machine dan ook.

Plaats of bevestig geen overhangende ladingop/aan enig deel van deze machine.

Vervoer alleen gereedschappen en materialen alsdeze gelijkmatig zijn verdeeld en veilig door depersoon op het platform kunnen worden gehanteerd.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 5: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Breng het platform pas omhoog als de machinevlak staat. Stel de machine niet op een ondergrondop waar deze niet met alleen de nivelleringskrikkenkan worden vlakgesteld.

Stel de machine niet bloot aan horizontale krachtenof zijbelasting door een vaste of overhangendelading te heffen of neer te laten.

Duw niet tegen en trek niet aan objecten die zichbuiten het platform bevinden.

Maximaal toegestanekracht van opzijANSI / CSA222 N

Maximaal toegestanehandkrachtCE / AUS200 N

Bedien de machine niet vlakbij afgereden kanten engaten, op oneffen terrein, puin, een onstabiele ofgladde ondergrond of in andere gevaarlijkeomstandigheden.

Breng geen veranderingen aan in machine-onderdelen en schakel machineonderdelen die openige wijze invloed hebben op de veiligheid en destabiliteit niet uit.

Vervang onderdelen die van invloed zijn op destabiliteit niet door onderdelen met een andergewicht of andere specificaties. Gebruik alleen doorGenie goedgekeurde vervangende onderdelen.

Duw de Genie AWP niet aan de platformkant vande machine.

Wanneer de machine met een vorkheftruck of andertransportvoertuig wordt verplaatst, dient hetplatform volledig te zijn neergelaten, de machine tezijn uitgeschakeld en mag er zich geen personeelop het platform bevinden.

Gebruik de machine niet op een bewegende ofmobiele ondergrond of een bewegend voertuig.

Breng het platform niet omhoog wanneer de windharder dan 12,5 m/s waait. Wanneer dewindsnelheid 12,5 m/s overschrijdt terwijl hetplatform omhoog is gebracht, breng dan hetplatform omlaag en werk niet verder met demachine.

Werk niet met de machine bij harde wind of bijwindstoten. Vergroot het oppervlak van het platformof de lading niet. Als u het oppervlak vergroot dataan de wind is blootgesteld, neemt de stabiliteit vande machine af.

Inzittenden, apparatuur en materialen mogen hetmaximum laadvermogen van het platform nietoverschrijden.

Maximum vermogenAWP-20S 159 kgAWP-25S 159 kgAWP-30S 159 kgAWP-36S 159 kgAWP-40S 136 kg

Maximum bezetting 1 persoon

Derde uitgave • Tweede druk

Page 6: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

4 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie: kansop vallen

Het veiligheidsrelingsysteem voorziet inbescherming tegen vallen. Als inzittenden van hetplatform volgens de op de werkplek geldende regelsof de voorschriften van de werkgever verplicht zijnpersoonlijke bescherming tegen vallen te dragen,dient de bescherming te voldoen aan de vantoepassing zijnde overheidsvoorschriften en teworden gebruikt volgens de instructies van defabrikant.

Zit, sta of klim niet op deplatformveiligheidsreling.Ga altijd stevig op deplatformvloer staan.

Blijf op het platformzolang dit geheven is. Ingeval van eenstroomstoring moet hetgrondpersoneel hetnooddaalventielactiveren.

Houd de vloer van het platform vrij van puin.

Laat het platformtoegangsmiddenstuk of -hekzakken voordat u de machine in bedrijf neemt.

Gevaarlijke situatie: kansop botsingBedieners dienen wat betreft het gebruik vanpersoonlijke bescherming te voldoen aan devoorschriften van de werkgever, werkplek enoverheid.

Controleer het werkgebied op hoog aangebrachteobstakels en andere mogelijke gevaren.

Wees u bewust van het risico van verbrijzelingwanneer u de platformveiligheidsreling vasthoudt.

Laat het platform pas neerals het gebied eronder vrijis van mensen enobstakels.

Gebruik gezond verstanden denk vooruit om debewegingen van demachine te regelen op of inde buurt van hellingen.

Blijf uit de buurt van hetplatform als dit wordtneergelaten.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 7: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 5

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie: onjuistgebruikLaat de machine niet onbeheerd staan, tenzij desleutel verwijderd is, om onbevoegd gebruik tevoorkomen.

Gevaarlijke situatie: lichamelijkletsel mogelijk

Werk niet met de machine als er hydraulische olieweglekt of als er perslucht ontsnapt. Perslucht ofhydraulische olie kan de huid binnendringen en/ofbrandwonden veroorzaken.

Explosie- en brandgevaarBedien de machine niet en laad de accu niet opgevaarlijke plaatsen of op plaatsen waar mogelijkbrandbare of explosieve gassen of deeltjesaanwezig zijn.

Gevaarlijke situatie: machinebeschadigdGebruik een beschadigde of niet goedfunctionerende machine niet.

Zorg ervoor dat al het onderhoud is uitgevoerdvolgens de specificaties in deze handleiding en deservicehandleiding Genie AWP Super Series.

Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten enleesbaar zijn.

Zorg ervoor dat de bedienings-, verantwoorde-lijkheids- en veiligheidshandleidingen compleet enleesbaar zijn en zich in de opbergruimte op hetplatform bevinden.

Voer een grondige inspectie voor het gebruik vande machine uit en test alle functies voor elkedienst. Voorzie een beschadigde of niet goedfunctionerende machine van een label en neemdeze onmiddellijk uit bedrijf.

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 8: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

6 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Veiligheid accu en acculader -DC-modellen

Gevaarlijke situatie: kans opbrandwondenAccu’s bevatten zuur. Trek altijd beschermendekleding aan en draag een veiligheidsbril wanneer umet accu’s werkt.

Vermijd morsen en zorgervoor dat u niet in aanrakingkomt met accuzuur.Neutraliseer gemorstaccuzuur met zuiveringszouten water.

Het accupak dient altijdrechtop te staan.

Gevaarlijke situatie: kansop explosies

Accu’s geven een explosiefgas af. Houd vonken,vlammen en brandende tabakuit de buurt van de accu.

Laad de accu op in een goedgeventileerde ruimte.

Verbreek de verbinding tussen de DC-uitgangskabels van de acculader en de accu nietwanneer de acculader is ingeschakeld.

Gevaarlijke situatie: elektrocutiemogelijk

Sluit de acculader uitsluitendaan op een geaarde AC-stroomkring.

Stel de accu of acculaderniet bloot aan water of regen.

Controleer voorafgaand aangebruik altijd opbeschadigingen. Vervangbeschadigde onderdelenvoorafgaand aan gebruik.

Gevaarlijke situatie: tillenHet accupakket weegt 40,8 kg. Gebruik het juisteaantal mensen en de juiste heftechnieken bij hettillen van het accupakket.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Derde uitgave • Tweede druk

Page 9: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 7

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Legenda stickers

Op de stickers op Genie-producten wordensymbolen, kleurcoderingen en signaalwoordengebruikt om het volgende aan te geven:

Veiligheidswaarschuwings-symbool - gebruikt om personeelte waarschuwen voor mogelijklichamelijk letsel. Volg alleveiligheidsberichten achter hetsymbool op om mogelijk letsel ofde dood te voorkomen.

Rood - gebruikt om aan te gevendat een gevaarlijke situatie teverwachten is die, indien deze nietwordt voorkomen, de dood ofernstig lichamelijk letsel tot gevolgzal hebben.

Oranje - gebruikt om aan te gevendat een mogelijk gevaarlijkesituatie kan optreden die, indiendeze niet wordt voorkomen, dedood of ernstig lichamelijk letseltot gevolg kan hebben.

Geel met veiligheidswaar-schuwingssymbool - gebruikt omaan te geven dat een mogelijkgevaarlijke situatie kan optredendie, indien deze niet wordtvoorkomen, licht tot middel-zwaar lichamelijk letseltot gevolg kan hebben.

Geel zonder veiligheidswaar-schuwingssymbool - gebruikt omaan te geven dat een mogelijkgevaarlijke situatie kan optredendie, indien deze niet wordtvoorkomen, schade aaneigendommen tot gevolgkan hebben.

Groen - gebruikt om bedienings-of onderhoudsinformatie aante geven.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 10: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

8 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

1 3

67

2 4

5

STOP

+ -

109 1

®

Interlock Display

Air PressureGauge

All four interlock display lightsmust be illuminated before attempting to

operate the machine. See operator's manual.

8 3 2 1

Bedieningselementen

1 Rode noodstopknop

2 Contactslot

3 Stempelbegrenzerlampjes (vier)

4 Indicatielampje ‘accu bijna leeg’ voorhulpsysteem voor neerlaten platform

5 DC-modellen: indicatielampje ‘accu bijna leeg’

6 Voedingslampje

7 Knop voor hulpsysteem neerlaten platform

8 Luchtdrukmeter

9 Knop voor activering bedieningselementen

10 Op/neer-schakelaar

Grondbediening -luchtmodellen

Platformbediening

Grondbediening -AC- en DC-modellen

Derde uitgave • Tweede druk

Page 11: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 9

23

10

24

25

26

27

28

29

30

311 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

19

Legenda

10 Vorkheftruck pocket11 Stelknop

smeerinrichtingluchtleiding

12 Luchttoevoer voormachine

13 Smeerinrichtingluchtleiding

14 DC-modellen:accupak met lader

15 Hydraulische groep16 Lierbevestigings-/

vastzetpunt

17 Waterpas18 Basis19 Schuivende

T-handgreep20 AC-contactdoos21 Platformbediening22 Opbergruimte voor

bedieningshandleiding23 Nooddaalventiel

(onder machine)24 Basisopbergsteun

voor stempel

1 Hijsoog2 AC-modellen: zekering3 Opbergsteun voor

stempel4 Opsluitpen

achteroverhelframe inveerpootopbergsteun

5 Achteroverhel-veerpoot6 Zwenkwielvergrendeling7 Achteroverhelframe8 Aanslagbeugel voor

laden9 Draaistang voor laden

25 Stempel metnivelleringskrik

26 Stempelborgpen27 Platform28 Platformtoegangs-

middenstuk of -hek29 AC-modellen:

voeding machineDC-modellen:voeding naarplatform

30 Grondbediening31 Mast

Derde uitgave • Tweede druk

Page 12: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

10 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Inspectie voor het gebruik

Bedien de machine niet tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van demachine die in deze bedieningshandleidingworden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor hetgebruik uit.

Zorg ervoor dat u de inspectie voor hetgebruik kent en begrijpt voordat u verdergaat met de volgende sectie.

3 Voer altijd functietests uit voordat u demachine gebruikt.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Ontluchtingsdop -AC- en DC-modellenAls de machine zonder ontluchtingsdop gebruiktwordt, zullen onderdelen beschadigd raken.Controleer of de ontluchtingsdop op de juiste plaatsin het hydraulische reservoir is geplaatst.

AWP-36 en AWP-40:de eerste keer dat dezemachines wordenopgesteld voor gebruik,dient de leidingplug in hethydraulische reservoirverwijderd te worden enpermanent te wordenvervangen door eenontluchtingsdop.

Er is een ontluchtingsdop meegeleverd. Dezebevindt zich in een envelop die aan de mast isvastgeplakt nabij de platformbediening.

Grondbeginselen

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener omeen inspectie voor het gebruik en routineonderhouduit te voeren.

De inspectie voor het gebruik is een visueleinspectie die de bediener voor elke dienst uitvoert.De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er ietsduidelijk mis is met de machine voordat debediener de functietests uitvoert.

De inspectie voor het gebruik dient ook om tebepalen of routineonderhoudsprocedures vereistzijn. Alleen gedeelten van het routineonderhoud diein deze handleiding genoemd worden, mogen doorde bediener worden uitgevoerd.

Zie de lijst op de volgende pagina en controleer alleonderdelen.

Indien er schade wordt ontdekt, of een onge-autoriseerde wijziging van de toestand waarin demachine door de fabriek is geleverd, dient demachine te worden voorzien van een label en uitbedrijf te worden genomen.

Reparaties aan de machine mogen alleenuitgevoerd worden door een gekwalificeerdeservicemonteur, in overeenstemming met despecificaties van de fabrikant. Als de reparatiesvoltooid zijn, moet de bediener opnieuw eeninspectie voor het gebruik uitvoeren voordat defunctietests worden uitgevoerd.

Periodieke onderhoudsinspecties moeten doorgekwalificeerde servicemonteurs wordenuitgevoerd, in overeenstemming met despecificaties van de fabrikant en de eisen diegenoemd worden in de verantwoordelijkheids-handleiding.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 13: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 11

INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK

Inspectie voor het gebruik

� Zorg ervoor dat de bedienings-, verantwoorde-lijkheids- en veiligheidshandleidingen compleeten leesbaar zijn en zich in de opbergruimte ophet platform bevinden.

� Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zittenen leesbaar zijn. Zie de sectie Stickers.

� Ga na of er een lek van accuvloeistoffen is encontroleer het vloeistofpeil. Voeg indien nodiggedestilleerd water toe. Zie de sectieOnderhoud.

� AC- en DC-modellen: ga na of er een lek vanhydraulische olie is en controleer het oliepeil.Vul olie bij als dit nodig is. Zie de sectieOnderhoud.

� Modellen met RT-basis: controleer debandenspanning. Pomp de banden op als ditnodig is. Zie de sectie Onderhoud.

� Luchtmodellen: controleer het oliepeil in desmeerinrichting van de luchtleiding. Zie desectie Onderhoud.

� Luchtmodellen: controleer de druppelsnelheidvan de oliesmeerbus. Stel de snelheid af als datnodig is. Zie de sectie Onderhoud.

� Luchtmodellen: controleer de bus van hetluchtfilter/de regelaar. Tap water af als dit nodigis. Zie de sectie Onderhoud.

Controleer de volgende onderdelen of gedeelten opschade, onjuist geplaatste of ontbrekendeonderdelen en ongeautoriseerde aanpassingen:

� Elektrische onderdelen, bedrading enelektrische kabels

� AC- en DC-modellen: hydraulische groep,slangen, koppelingen en cilinder

� Luchtmodellen: luchtvoedingseenheid,luchtleidingen, koppelingen en cilinder

� Platformtoegangsmiddenstuk of -hek

� Sequentiekabels en -katrollen

� Hefkettingen en spanrollen

� Moeren, bouten en andere bevestigingen

� Mastkolommen en contragewicht

� Ontluchtingsdop

� Stempels, nivelleringskrikken envoetkussens

� Verstelbare glijblokken

Controleer de gehele machine op:

� Deuken of beschadigingen

� Corrosie of oxidatie

� Scheuren in lasnaden of constructiedelen

� Controleer de accupolen en alle accukabelaan-sluitingen en reinig deze.

� Zorg ervoor dat alle constructiedelen en anderecruciale onderdelen aanwezig zijn en dat allebijbehorende bevestigingen en pennen op hunplaats zitten en stevig zijn vastgemaakt.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 14: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

12 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Onderhoud

Houd u aan het volgende:Alleen gedeelten van het routineonderhoud die indeze handleiding genoemd worden, mogen doorde bediener worden uitgevoerd.

Periodieke onderhoudsinspecties moeten doorgekwalificeerde servicemonteurs wordenuitgevoerd, in overeenstemming met despecificaties van de fabrikant en de eisen diegenoemd worden in de verantwoordelijkheids-handleiding.

Legenda onderhoudssymbolen

De volgende symbolen worden indeze handleiding gebruikt om debedoeling van de instructies teverduidelijken. Wanneer een ofmeer symbolen aan het begin vaneen onderhoudsprocedure wordenweergegeven, heeft dit devolgende betekenis.

Geeft aan dat er gereedschappen nodigzijn om deze procedure uit te voeren.

Geeft aan dat er nieuwe onderdelennodig zijn om deze procedure uit tevoeren.

Accu controleren - DC-modellen

Het is voor een goede en veilige werking van demachine van groot belang dat de accu zich ingoede staat bevindt. Een onjuist vloeistofpeil ofbeschadigde kabels en aansluitingen kunnenschade aan de onderdelen en gevaarlijke situatiestot gevolg hebben.

Gevaarlijke situatie: elektrocutiemogelijk. Contact met hete ofonder spanning staande circuitskan de dood of ernstig letsel totgevolg hebben. Doe alle ringen,horloges en andere sieraden af.

Gevaarlijke situatie: lichamelijkletsel mogelijk. Accu’s bevattenzuur. Vermijd morsen en zorgervoor dat u niet in aanraking komtmet accuzuur. Neutraliseergemorst accuzuur metzuiveringszout en water.

Voer deze test uit nadat de accuvolledig is geladen.

1 Trek beschermende kleding aan en draag eenveiligheidsbril.

2 Verwijder de accu-ontluchtingsdoppen.

3 Controleer het accuzuurniveau. Vul indien nodiggedestilleerd water bij tot onder aan de vulbuisvan de accu. Vul niet te veel bij.

4 Plaats de ontluchtingsdoppen.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 15: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 13

ONDERHOUD

Controleer het peil van dehydraulische olie

Het is voor een goede werking van de machine vanessentieel belang dat het juiste peil van dehydraulische olie wordt gehandhaafd. Bij een onjuistpeil van de hydraulische olie kunnen hydraulischeonderdelen beschadigd raken. Met dagelijksecontroles kan de controleur wijzigingen in hetoliepeil vaststellen die kunnen wijzen op problemenmet het hydraulische systeem.

1 Zorg ervoor dat het platform volledig isneergelaten.

2 Controleer het kijkglas aan de zijkant van hethydraulische reservoir.

Resultaat: het hydraulische-oliepeil dientzichtbaar te zijn in het midden van het kijkglas.Vul niet te veel bij.

Specificaties hydraulische olie

Type hydraulische olie Chevron RykonPremium MV-equivalent

Bandenspanning controleren -modellen met RT-basis

Het is van essentieel belang in alle luchtgevuldebanden de juiste spanning te handhaven. Niet goedopgepompte banden kunnen invloed hebben op hetgedrag van de machine.

1 Controleer alle banden met een luchtdrukmeter.Voeg lucht toe als dit nodig is. De juistebandenspanning staat op de band gedrukt.

Oliepeil in de smeerinrichtingvan de luchtleiding controleren -luchtmodellen

Het is voor een goede en veilige werking van demachine van groot belang dat het juiste oliepeil inde smeerbus wordt gehandhaafd. Als het juisteoliepeil in de smeerbus niet wordt gehandhaafd, kandit onveilige omstandigheden en schade aanonderdelen tot gevolg hebben.

1 Zorg ervoor dat het platform volledig isneergelaten.

2 Controleer of het oliepeil in de smeerbus juist is.

Resultaat: het oliepeil dient zich op binnen12,7 mm van de bovenkant van de smeerbuste bevinden.

3 Verwijder om olie toe te voegen de smeerbusvan de voet van de smeerinrichting en vul dezemet olie. Plaats de bus terug op de voet van desmeerinrichting.

Specificaties olie

Olietype 10W automotorolie

Derde uitgave • Tweede druk

Page 16: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

14 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

ONDERHOUD

Druppelsnelheid van deoliesmeerbus controleren -luchtmodellen

Het is voor een goede en veilige werking van demachine van groot belang de juiste oliedruppelsnel-heid in de smeerbus te handhaven. Als de juistedruppelsnelheid niet wordt gehandhaafd, kunnenonderdelen van de machine beschadigd raken.

1 Controleer terwijl het platform omhoog wordtgebracht visueel het kijkglas van de oliesmeerin-richting.

Resultaat: er mogen niet meer dan 1 tot 2druppels olie in het kijkglas zichtbaar zijn.

2 Draai om de druppelsnelheid af te stellen hetventiel van de volumeregelaar rechtsom om destroom te verkleinen en linksom om deze tevergroten.

3 Herhaal deze procedure totdat de juisteoliedruppelsnelheid is verkregen.

Bus luchtfilter/regelaarcontroleren - luchtmodellen

Het is voor goede prestaties en een langelevensduur van de motor van groot belang het waterin de bus van het luchtfilter/de regelaar af tetappen. Als gevolg van een met water gevulde buskan de luchtmotor slecht gaan werken en bijaanhoudend gebruik kunnen onderdelen beschadigdraken.

1 Controleer of er water in de bus van hetluchtfilter/de regelaar zit.

2 Draai als er water zichtbaar is de aftapplug aande onderkant van de bus los en laat het waterweglopen.

3 Draai de aftapplug vast.

Periodiek onderhoudOnderhoud per kwartaal, per jaar en per twee jaardient uitgevoerd te worden door een persoon diegetraind en gekwalificeerd is om onderhoud aandeze machine uit te voeren in overeenstemmingmet de procedures die te vinden zijn in deservicehandleiding voor deze machine.

Een machine die langer dan drie maanden buitengebruik geweest is, moet, alvorens in gebruik tekunnen worden genomen, eerst de kwartaal-inspectie ondergaan.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 17: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 15

Functietests

Bedien de machine niet tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van demachine die in deze bedieningshandleidingbeschreven worden, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u demachine gebruikt.

Zorg ervoor dat u de functietests kent enbegrijpt voordat u verder gaat met devolgende sectie.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Grondbeginselen

De functietests zijn bedoeld om eventuelestoringen te ontdekken voordat de machine ingebruik wordt genomen. De bediener moet destapsgewijze instructies volgen om allemachinefuncties te testen.

Een niet goed functionerende machine mag nooitworden gebruikt. Als er storingen worden ontdekt,moet de machine worden voorzien van een label enuit bedrijf worden genomen. Reparaties aan demachine mogen alleen uitgevoerd worden door eengekwalificeerde servicemonteur, in overeen-stemming met de specificaties van de fabrikant.

Als de reparaties voltooid zijn, moet debediener een inspectie voor het gebruik en defunctietests uitvoeren voordat de machine ingebruik wordt genomen.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 18: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

16 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

FUNCTIETESTS

Functietests

Opstelling1 Plaats de machine op een stevige ondergrond

recht onder het gewenste werkgebied.

2 Sluit de juiste krachtbron aan:DC-modellen: sluit de machine aan op hetaccupak.AC-modellen: sluit de machine aan op eengeaarde 15A AC-voeding. Gebruik een 3,3 mm2

3-kabel geaard verlengsnoer van max. 13 m.Luchtmodellen: sluit de luchtleiding aan.

3 Steek de sleutel in het contactslot en draai dezenaar platformbediening.

4 Trek de rode noodstopknop van de grond-bediening uit naar de stand aan.

5 Draai de rode noodstopknop van deplatformbediening om deze vrij te zetten.

Resultaat: AC- en DC-modellen: hetvoedingslampje dient aan te gaan.Luchtmodellen: de luchtdrukmeter dient op5,5 - 7,8 bar te staan.

6 Selecteer een stempelen schuif deze in eenbasisopbergsteun totdatde stempelborgpenvastklikt. Stel destempel af om demachine vlak te stellenen de basiszwenkwielenenigszins van de grondomhoog te brengen. Stelde machine alleen vlakmet de stempels.

7 Controleer de begrenzer-lampjes bij de grond-bediening. Controleer of hetbetreffende lampje brandt.

8 Herhaal deze procedurevoor de overige stempels.

9 Stel met behulp van hetwaterpas de nivelleringskrikken af totde machinebasis vlak staat.

Noodstop testen

10 Druk de rode noodstopknop van de grond-bediening in naar de stand uit.

11 Druk de knop voor activering van de bedienings-elementen in en draai de op/neer-schakelaar inde gewenste rijrichting.

Resultaat: de op/neer-functie mag niet inwerking treden.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 19: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Derde uitgave • Tweede druk

Page 20: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

18 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Inspectie van de werkplek

Bedien de machine niet tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van demachine die in deze bedieningshandleidingworden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u demachine gebruikt.

4 Controleer de werkplek.

Zorg ervoor dat u de inspectie van dewerkplek kent en begrijpt voordat u verdergaat met de volgende sectie.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Grondbeginselen

De inspectie van de werkplek helpt de bediener tebepalen of de werkplek geschikt is om de machineveilig te bedienen. Deze inspectie dient door debediener te worden uitgevoerd voordat de machinenaar de werkplek wordt verplaatst.

Het is de verantwoordelijkheid van de bedienerom de instructies over mogelijke gevaren op dewerkplek door te lezen en te onthouden, ervervolgens op te letten en deze te vermijden bijhet verplaatsen, opstellen en bedienen vande machine.

Inspectie van de werkplek

Let op en vermijd de volgende gevaarlijke situaties:

· afgereden kanten of gaten

· hobbels, obstakels op de vloer of puin

· hellingen die steiler zijn dan denivelleringscapaciteit van de machine

· een onstabiele of gladde ondergrond

· hoog aangebrachte obstakels en hoog-spanningsgeleiders

· gevaarlijke plaatsen

· een te zachte ondergrond om alle belastings-krachten te weerstaan die door de machineopgewekt worden

· wind- en weersomstandigheden

· de aanwezigheid van onbevoegd personeel

· andere eventueel onveilige omstandigheden

Derde uitgave • Tweede druk

Page 21: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 19

Bedien de machine niet tenzij:

U de principes van het veilig bedienen van demachine die in deze bedieningshandleidingworden beschreven, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u demachine gebruikt.

4 Controleer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals isbedoeld.

GrondbeginselenIn de sectie Bedieningsinstructies staan instructiesvoor elk aspect van de bediening van de machine.Het is de verantwoordelijkheid van de bediener alleveiligheidsvoorschriften en instructies in debedieningshandleiding, veiligheidshandleiding enverantwoordelijkheidshandleiding op te volgen.

Het gebruik van de machine voor een ander doeldan het heffen van personen, samen metgereedschappen en materialen, naar eenwerklocatie in de lucht is onveilig en gevaarlijk.

Als meer dan één bediener op verschillendetijdstippen in dezelfde dienst een machine moetbedienen, wordt van alle bedieners verwacht datzij alle veiligheidsvoorschriften en instructies inde bedieningshandleiding opvolgen. Dat betekentdat elke nieuwe bediener een inspectie voor hetgebruik, functietests en een inspectie van dewerkplek moet uitvoeren voordat hij demachine gebruikt.

Opstelling1 Plaats de machine op een stevige ondergrond

recht onder het gewenste werkgebied.

2 Sluit de juiste krachtbron aan:DC-modellen: sluit de machine aan ophet accupak.AC-modellen: sluit de machine aan op eengeaarde 15A AC-voeding. Gebruik een 3,3 mm2

3-kabel geaard verlengsnoer van max. 13 m.Luchtmodellen: sluit de luchtleiding aan.

3 Steek de sleutel in het contactslot en draai dezenaar platformbediening.

4 Trek de rode noodstopknop van de grond-bediening uit en draai de rode noodstop van deplatformbediening om deze vrij te zetten. Zorgervoor dat het voedingslampje brandt, of dat deluchtdrukmeter op 5,5 - 7,8 bar staat.

5 Plaats de stempels en stel deze af om demachine vlak te stellen en de basiszwenkwielenenigszins vanaf de grond omhoog te brengen.

6 Controleer of alle vier de begrenzerlampjes bijde grondbediening branden en of alle vier destempels stevig op de grond staan.

7 Gebruik het waterpas om tecontroleren of de machinevlak staat.

Opmerking: gebruik, als afstelling noodzakelijk is,opnieuw het waterpas en het begrenzerdisplay omte controleren of de machine vlak staat en alle vierde begrenzerlampjes branden.

Bedieningsinstructies

Derde uitgave • Tweede druk

Page 22: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

20 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Noodstop

Druk de rode noodstopknop van de platform- of degrondbediening in om de functie ‘platform op’ testoppen.

Platform omhoogbrengen enneerlaten

1 Trek de rode noodstopknop van de grond-bediening uit naar de stand aan. Draai de rodenoodstopknop van de platformbediening omdeze vrij te zetten.

2 Druk de knop voor activering van de bedienings-elementen in en draai de op/neer-schakelaar inde gewenste rijrichting.

Nooddalen

1 Activeer hetnooddaalventiel aande onderzijde vande hydraulischecilinder.

Hulpsysteem neerlatenplatform - AC- en DC-modellen

1 Draai het contactslot naar grondbediening.Trek de rode noodstopknop uit naar destand aan.

2 Activeer het hulpsysteem voor het neerlaten vanhet platform bij de grondbediening.

Bescherming tegen vallen

Persoonlijke bescherming tegen vallen is bij debediening van deze machine niet verplicht. Alspersoonlijke bescherming tegen vallen verplicht isvolgens de op de werkplek geldende regels of devoorschriften van de werkgever, geldt het volgende:

Alle persoonlijke bescherming tegen vallen dient tevoldoen aan de van toepassing zijnde overheids-voorschriften en moet worden gecontroleerd engebruikt in overeenstemming met de instructies vande fabrikant.

Na elk gebruik

1 Kies een veilige stallingsplaats uit: een stevige,horizontale ondergrond vrij van obstakels enverkeer en beschermd tegen weersinvloeden.

2 Blokkeer de wielen om te voorkomen dat demachine gaat rollen.

3 Verwijder de sleutel om onbevoegd gebruik tevoorkomen.

4 DC-modellen: laad de accu.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 23: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 21

Instructies voor het laden van accu’s

Instructies voor accu enacculader

Houd u aan het volgende:Gebruik geen externe lader of hulpaccu.

Laad de accu op in een goed geventileerderuimte.

Gebruik de juiste AC-ingangsspanning,aangegeven op de acculader, voor het opladen.

Gebruik alleen door Genie goedgekeurde accu’sen acculaders.

Accu opladen

1 Open het deksel van het accupak om toegangtot de accu te krijgen.

2 Verwijder de accu-ontluchtingsdoppen encontroleer het accuzuurniveau. Voeg indiennodig net genoeg gedestilleerd water toe om deplaten te bedekken. Vul de accu’s voordat delaadcyclus begint niet te veel bij.

3 Plaats de accu-ontluchtingsdoppen terug.

4 Zorg ervoor dat de DC-uitgangskabel juist opde accu is aangesloten.Zwart op negatief, rood op positief.

5 Sluit de acculader aan op een geaardeAC-stroomkring.

6 De acculader wordt automatisch uitgeschakeldzodra de accu volledig is geladen.

7 Controleer het accuzuurniveau als de laadcyclusis voltooid. Vul met gedestilleerd water bij totonder aan de vulbuis. Vul niet te veel bij.

Instructies voor het vullen enladen van droge accu’s

1 Verwijder de accu-ontluchtingsdoppen enverwijder de kunststof afdichting van de accu-ontluchtingsopeningen permanent.

2 Vul elke cel met accuzuur (elektrolyt) totdathet niveau hoog genoeg is om de platen tebedekken.

Vul pas tot het maximum niveau bij als delaadcyclus van de accu voltooid is. Te veelbijvullen kan tot gevolg hebben dat het accuzuurtijdens het laden overstroomt. Neutraliseer gemorstaccuzuur met zuiveringszout en water.

3 Plaats de accu-ontluchtingsdoppen.

4 Laad de accu.

5 Controleer het accuzuurniveau als delaadcyclus is voltooid. Vul met gedestilleerdwater bij tot onder aan de vulbuis. Vul niet teveel bij.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 24: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

22 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Hefinstructies

Het aantal mensen dat nodig is om een machine teladen en lossen is afhankelijk van een aantalfactoren, waaronder (maar niet uitsluitend):

· de fysieke conditie, kracht en beperkingen ofeerder letsel van de betreffende mensen

· de verticale en horizontale afstand waaroverde machine moet worden verplaatst

· het aantal keren dat de machine moetworden geladen of gelost

· de houding, het postuur en de greep van debetrokken mensen

· de gebruikte heftechnieken

· de omstandigheden en het weer op delocatie waar de werkzaamheden wordenuitgevoerd (bijv. glad, bevroren, regen)

Het juiste aantal mensen en de juiste heftechniekmoeten worden gebruikt om lichamelijk letsel tevoorkomen.

Transportinstructies

Houd u aan het volgende:Zorg ervoor dat de capaciteit van het transport-voertuig en het laadvlak voldoende zijn om hetgewicht van de machine te kunnen dragen. Ziede serielabel voor het gewicht van de machine.De laadkleppen van sommige pick-ups zijn nietsterk genoeg om het gewicht van de machine tekunnen dragen en dienen verstevigd te worden.

De machine mag uitsluitend op een transport-voertuig worden geladen als het voertuig op eenstevige ondergrond is geparkeerd.

Het transportvoertuig moet worden vastgezet omwegrollen bij het laden van de machine tevoorkomen.

De machine moet stevig aan het transport-voertuig worden bevestigd. Gebruik kettingen ofriemen die een grote belasting aankunnen.

Zorg ervoor dat beide zwenkwielen op hetachteroverhelframe vergrendeld zijn.

De machine mag niet steunend op hetachteroverhelframe worden getransporteerd.

Transportinstructies

Derde uitgave • Tweede druk

Page 25: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 23

Laden voor transport1 Laat het platform volledig neer.

2 Druk de rode noodstopknoppen in, draai hetcontactslot in de stand uit en verwijderde sleutel.

3 Verwijder de stempels van de basis en plaatsdeze in de opbergsteunen.

4 DC-modellen: maak de accukabel los enverwijder het accupak.

5 Controleer de gehele machine op losse of niet-vastgezette onderdelen.

6 Schuif de aanslagbeugel in de bovenstevergrendelingsstand.

a aanslagbeugelb draaistang voor laden

Alle modellen zonder achteroverhelframe

a aanslagbeugelb draaistang voor laden

Alle modellen met achteroverhelframe

7 Haak de draaistang voor laden aan deaanslagbeugel.

TRANSPORTINSTRUCTIES

8 Plaats de machinevlak tegen hetlaadoppervlak. Laat deaanslagbeugel neer envergrendel deze in delaagste stand van deborgpen boven hetlaadoppervlak.

9 Alle modellen met achteroverhelframe:

Zorg ervoor dat beide borgpennen van deaanslagbeugel volledig vergrendeld zijn.

Zorg ervoor dat beide zwenkwielen van hetachteroverhelframe vergrendeld zijn.

10 Schuif de T-handgreep uit tot de borgpen op deplaats vastklikt.

11 Breng de T-handgreepomhoog om demachine op hetlaadoppervlak tekantelen. Gebruik hetjuiste aantal mensenen de juisteheftechniek.

12 Duw de machinevoorzichtig in detransportstand.

13 Zet de schuivendeT-handgreep terugin de transport-stand.

14 Zet de machinebasis en de mast vast op hettransportvoertuig. Zie Machine vastzetten op devolgende pagina.

15 Voer deze procedure in omgekeerde volgorde uitom de machine af te laden.

a

b

a

b

Derde uitgave • Tweede druk

Page 26: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

24 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

TRANSPORTINSTRUCTIES

Machine met een lier op eendieplader hijsen1 Laat het platform volledig neer.

2 Druk de rode noodstopknoppen in, draai hetcontactslot in de stand uit en verwijderde sleutel.

3 Verwijder de stempels van de basis en plaatsdeze in de opbergsteunen.

4 Controleer de gehele machine op losse of niet-vastgezette onderdelen.

5 Bevestig de kabel aan de lierbevestiging aan deachterkant van de basis.

6 Hijs de machine voorzichtig op de dieplader.

7 Zet de machinebasis vast op hettransportvoertuig. Zie Machine vastzetten.

Machine laden met een kraanGebruik het hijsoog dat op de achterste mastkolomis gemonteerd.

Het accupak moet worden verwijderd voordat demachine met een kraan wordt geheven. Maak destekker van de accu los voordat u het accupakverwijdert.

Controleer de machine enverwijder losse of niet-vastgezetteonderdelen.

Steek de takel altijd zo door hethijsoog dat deze van de machineaf is gericht.

Machine vastzettenGebruik kettingen of riemen die een grotebelasting aankunnen.

Gebruik ten minste twee kettingen.

Stel de takelage bij om beschadiging aan dekettingen te voorkomen.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 27: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 25

Bedieningsinstructies voorachteroverhellen

Houd u aan het volgende:De opsluitpen moet zijn geplaatst omte voorkomen dat het verende achter-overhelframe valt.

Kantel de machine uitsluitend achterover alshet gebied vrij is van mensen en obstakels.

Ga niet achter of onder het achteroverhelframestaan wanneer dit omhoog of omlaag wordtgebracht.

Achteroverhelframe

De Genie AWP SuperSeries is voorzien van eenachteroverhelframewaarmee het mogelijk is demachine door een standaarddeuropening te rollen. Hetachteroverhelframe behoorttot de standaarduitrustingvan de modellen AWP-36Sen 40S met standaard basisen is optioneel op demodellen AWP-15S, 20S,25S en 30S met standaardbasis. Het achter-overhelframe is nietleverbaar voor machinesmet een smalle basis envoor machines met ruw-terrein basis.

HefinstructiesHet aantal mensen dat nodig is om een machine teladen en te lossen is afhankelijk van een aantalfactoren, waaronder (maar niet uitsluitend):

· de fysieke conditie, kracht en beperkingen ofeerder letsel van de betreffende mensen

· de verticale en horizontale afstand waaroverde machine moet worden verplaatst

· het aantal keren dat de machine moetworden geladen of gelost

· de houding, het postuur en de greep van debetrokken mensen

· de gebruikte heftechnieken

· de omstandigheden en het weer op delocatie waar de werkzaamheden wordenuitgevoerd (bijv. glad, bevroren, regen)

Het juiste aantal mensen en de juiste heftechniekmoeten worden gebruikt om lichamelijk letsel tevoorkomen.

Bedieningsinstructies voorachteroverhellen

Derde uitgave • Tweede druk

Page 28: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

26 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR ACHTEROVERHELLEN

Achteroverhelpakket neerlaten1 Zorg ervoor dat het gebied achter de machine en

onder het achteroverhelframe vrij is van mensenen obstakels.

2 Laat het platform volledig neer.

3 Verwijder de stempels van de basis en plaatsdeze in de opbergsteunen.

Het achter-overhelframe isverend en klaptonmiddellijk naarbuiten als deopsluitpen wordtverwijderd. Houdhet achter-overhelframe goedvast en verwijderde opsluitpen.

4 Laat het achteroverhelframe dalen en leid deachteroverhel-veerpoot de in de veerpoot-opbergsteun.

5 Steek de opsluitpen in de veerpootopbergsteun.

Machine achterover kantelen

1 Schuif deT-handgreep uit tot deborgpen op de plaatsvastklikt.

2 Hef de machine metbehulp van deT-handgreep in dehalf gekantelde stand: de zwenkwielen op hetachteroverhelframe maken contact met de gronden de machine wordt ondersteund door deuitgeschoven achteroverhel-veerpoot. Gebruikhet juiste aantal mensen en de juisteheftechniek.

3 Ga door met heffen tot detelescoopachteroverhel-veerpoot volledigingedrukt is.

4 Zet de schuivende T-handgreep terug in detransportstand.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 29: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 27

Machine rechtop zetten

1 Zorg ervoor dat het gebied onder demachinebasis en de T-handgreep vrij is vanpersonen en obstakels.

2 Schuif de T-handgreep uit tot de borgpen op deplaats vastklikt.

3 Trek de T-handgreepvoorzichtig omlaag totde machine in de halfgekantelde stand staat.

4 Laat de machine met deT-handgreep neer tot debasiszwenkwielen contact met de grond maken.Gebruik het juiste aantal mensen en de juisteheftechniek.

5 Zet de schuivende T-handgreep terug in detransportstand.

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR ACHTEROVERHELLEN

Achteroverhelpakket intransportstand plaatsen

1 Verwijder de opsluitpen.

2 Pak het achteroverhel-frame stevig vast enverwijder deachteroverhel-veerpoot uit deveerpoot-opbergsteun.

3 Hef het achteroverhel-frame, houd dit rechtoptegen de veer en zethet frame vast metde opsluitpen.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 30: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

28 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Stickers

Part No. Description Quantity

27838 Warning - Tilt-back Hazards/Instructions 1

27839 Label - Sliding T-handle 1

27840 Label - Retaining Pin 1

27841 Label - Stop Bracket 1

27842 Label - Loading Pivot 1

27843 Label - Tilt-back Strut 1

27844 Label - Strut Socket 1

27857 Caution - Pipe Plug 1

27863 Warning - Collision Hazard 3

27864 Notice - Lower Stop Bracket Before . . . 1

27865 Label - Bubble Level 1

27867 Label - Swivel Lock 1

27868 Danger - Relief Valve 1

27872 Danger - Tip-over Hazard, Outriggers 1

27873 Notice - Maintain Firm Grasp 1

27874 Label - Insert Retaining Pin 1

28174 Label - Power to Platform, 230V 2

28235 Label - Power to Platform, 115V 2

28372 Caution - Quick Disconnect 1

31070 Danger - Tip-over Hazard, Moving 1

31071 Warning - Failure to Read 1

31245 Warning - Collision Hazard 1

37141 Notice - Manual Lowering Instructions 1

37142 Notice - Operating Instructions 1

37143 Notice - Max Capacity 350 lbs / 136 kg 1AWP-20S, 25S, 30S, 36S

37144 Notice - Max Capacity 300 lbs / 159 kg 1AWP-40S

Part No. Description Quantity

37145 Label - Manual Lowering Valve 1

38122 Label - Manual Storage Container 1

38142 Label - Circuit Breaker, AC models 1

41266 Label - Interlock Display, Air Models, 1Standard Base

41268 Label - Interlock Display, Air Models, 1Narrow Base and Rough Terrain Base

52996 Cosmetic - Genie Logo 1

52999 Cosmetic - AWP-20S 2

62992 Cosmetic - AWP-25S 2

62993 Cosmetic - AWP-30S 2

62994 Cosmetic - AWP-36S 2

62995 Cosmetic - AWP-40S 2

72086 Label - Lifting Eye 1

82366 Label - Chevron Rykon 1

82780 Label - Interlock Display 1

82781 Label - Interlock Display 1

82802 Label - Function Enable 1

82907 Danger - Battery Charger Safety 1

82975 Danger - Collision Hazard 1

82986 Danger - Electrocution Hazard 1

97522 Label - Wheel Load 4

97523 Label - Outrigger Load 4

114008 Notice - Max Side Force 50 lbs / 222 N, 1ANSI/CSA

114009 Notice - Max Manual Force 45 lbs / 200 N, 1AUS

114011 Danger - General Safety 1

Inspectie van stickers met tekstGa na of er op de stickers op uw machine tekst ofsymbolen worden gebruikt. Controleer aan de handvan de betreffende inspectie of alle stickers zich ophun plaats bevinden en leesbaar zijn.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 31: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 29

82802

27857

37141

82366

27867

31245283728298631071

38122

97522

97522

114011

37142

28174or 28235

28174or 28235

52996

27839 27863

27865

37144or 37143

82780or 82781or 41266or 41268

27840

27864

2786831070

829073814272086

27838

27873

27874

27844

27841

27842

SerialLabel

37145 27863

27872

27843

82975

52999or 62992or 62993or 62994or 62995

97523

9752397523

27864

2786831070

829073814272086

27841

27842

SerialLabel

37145 27863

27872

9752397523

97523

114008or 114009

STICKERS

Models with Tilt-back Frame

Note: Platform decalsmay be in different

locations on optionalfiberglass basket.

Models without Tilt-back Frame

Derde uitgave • Tweede druk

Page 32: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

30 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

STICKERS

Inspectie van stickers metsymbolenGa na of er op de stickers op uw machine tekst ofsymbolen worden gebruikt. Controleer aan de handvan de betreffende inspectie of alle stickers zich ophun plaats bevinden en leesbaar zijn.

Onderdeelnr. Beschrijving Aantal

28174 Label - Voeding naar platform, 230V 2

28235 Label - Voeding naar platform, 115V 2

52996 Uiterlijk - Genie logo 1

52999 Uiterlijk - Genie AWP-20S 2

62992 Uiterlijk - Genie AWP-25S 2

62993 Uiterlijk - Genie AWP-30S 2

62994 Uiterlijk - Genie AWP-36S 2

62995 Uiterlijk - Genie AWP-40S 2

82481 Gevaar - Veiligheid acculader 1

82487 Label - Handleiding lezen 1

82614 Voorzichtig - Gevaarlijke situatie: 1kans op botsing

82780 Label - Begrenzerdisplay 1

82781 Label - Begrenzerdisplay 1

82802 Label - Functie inschakelen 1

82913 Gevaar - Max. vermogen, 159 kg 1Genie AWP-20S, 25S, 30S, 36S

82914 Gevaar - Max. vermogen, 136 kg 1Genie AWP-40S

82915 Label - Nooddaalventiel 1

82916 Gevaar - Maximum 1handkracht 200 N, CE

Onderdeelnr. Beschrijving Aantal

82973 Waarschuwing - Pen plaatsen 1

82974 Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: 1kans op botsing

82976 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 51 cm

82977 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 66 cm

82978 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 77 cm

82979 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 91 cm

82980 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 1,02 m

82981 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 1,17 m

82982 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 1,52 m

82983 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 1,91 m

82984 Gevaar - Windsnelheid, 4stempel van 2,16 m

82987 Gevaar - Gevaarlijke situatie: 1elektrocutie mogelijk

82988 Label - Handleiding lezen,achteroverhelframe 1

97522 Label - Wielbelasting 4

97523 Label - Stempelbelasting 4

97815 Label - Onderste middenstuk 1

114010 Gevaar - Maximum 1handkracht 222 N, ANSI

Derde uitgave • Tweede druk

Page 33: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 31

82802

8248728174of 28235

28174of 28235

52996

82614

97523

97523

82913of 82914

82780of 82781

82974

97522

82481

82988

Serielabel

82915 9752397523

* 82976 of 82977 of 82978 of 82979 of 82980of 82981 of 82982 of 82983 of 82984

Serielabel

82915

82481

*

*

9752397523

97522

82987

97815

*

*

* * * *

82913of 114010

52999of 62992of 62993of 62994of 62995

Opmerking:platformstickerskunnen zich op eenoptionele mand vanfiberglas op andereplaatsen bevinden.

STICKERS

Modellen metachteroverhelframe

Modellen zonderachteroverhelframe

Derde uitgave • Tweede druk

Page 34: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Bedieningshandleiding Derde uitgave • Eerste druk

32 Genie AWP Super Series Onderdeelnr. 114002DU

Specificaties stempelStandaard basis AWP-20S AWP-25S AWP-30S

Stempelmaat 1,5 x 1,3 m 1,5 x 1,3 m 1,8 x 1,6 m(l x b) ANSI / CSA

Stempelmaat 1,5 x 1,3 m 1,8 x 1,6 m 1,9 x 1,7 m(l x b) CE / AUS binnen

Stempelmaat 2,1 x 1,9 m 2,3 x 2,1 m 3,0 x 2,8 m(l x b) CE / AUS buiten

Hoekafstand/wandafstand* 36,9 / 7,4 cm 35,1 / 7,4 cm 46,6 / 11,9 cmANSI / CSA

Hoekafstand/wandafstand* 36,9 / 7,4 cm 48,6 / 18,2 cm 56,5 / 20,3 cmCE / AUS binnen

Hoekafstand/wandafstand* 76 / 42,4 cm 82,5 / 43,4 cm 1,3 m / 73 cmCE / AUS buiten

*Hoek van bovenste reling platform tot hoek van wand met mogelijkheid om nivelleringskrik te draaien.

Specificaties

Machinespecificaties

Maximum werkhoogteAWP-20S 8,0 mAWP-25S 9,4 mAWP-30S 10,8 mAWP-36S 12,9 mAWP-40S 4,1 m

Maximum platformhoogteAWP-20S 6,1 mAWP-25S 7,6 mAWP-30S 9,0 mAWP-36S 11,1 mAWP-40S 12,3 m

TransporthoogteAWP-20S, 25S, 30S 2,0 mAWP-36S, 40S 2,8 m

BreedteStandaard basis 73,6 mSmalle basis 55,8 cmRuw-terrein basis 75 cm

Lengte, AWP-20S, 25S, 30SStandaard basis 1,2 mSmalle basis 75 cmRuw-terrein basis 1,5 m

Lengte, AWP-36S, 40SStandaard basis 1,4 m

Gewicht Zie serielabel

Maximum wielbelasting 231 kg

Maximum stempelbelasting 181 kg

HefvermogenAWP-20S, 25S, 30S, 36S 159 kgAWP-40S 136 kg

KrachtbronDC model 12VAC model 110V of 220VLuchtmotor 6,9 bar bij

37.760 cc/sec

Omgevingstemperatuur -29 °C tot 57 °C

Geluidsuitstoot door de lucht 80 dBMaximum geluidsniveau van normaalfunctionerende werkstations (A-gewogen)

Afmetingen platform (lengte x breedte x hoogte)

Standaard platform met hek of 69 cm x 66 cm x 1,1 mschuifbaar middenstuk

Ultrasmal platform met hek 56 cm x 46 cm x 1,1 m

Smal platform met hek 66 cm x 51 cm x 1,1 m

Standaard platform 74 cm x 67 cm x 1,1 mvan fiberglas

Smal platform 66 cm x 56 cm x 1,1 mvan fiberglas

Smal platform met 51 cm x 66 cm x 1,1 mtoegangshek aan voorzijde

Extra groot platform met 76 cm x 71 cm x 1,1 mtoegang aan voorzijde en zijkant

Derde uitgave • Tweede druk

Page 35: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

BedieningshandleidingDerde uitgave • Eerste druk

Onderdeelnr. 114002DU Genie AWP Super Series 33

SPECIFICATIES

Specificaties stempelStandaard basis AWP-36S AWP-40S

Stempelmaat 2,1 x 1,9 m 2,3 x 2,0 m(l x b) ANSI / CSA

Stempelmaat 2,1 x 1,9 m 2,3 x 2,0 m(l x b) CE / AUS binnen

Stempelmaat 3,5 x 3,3 m 3,9 x 3,7 m (l x b) CE / AUS buiten

Hoekafstand/wandafstand* 72,7 / 36,2 cm 79,4 / 37,1 cm ANSI / CSA

Hoekafstand/wandafstand* 72,7 / 36,2 cm 79,4 / 37,1 cmCE / AUS binnen

Hoekafstand/wandafstand* 1,3 m / 79,3 cm 1,3 m / 73 cmCE / AUS buiten

*Hoek van bovenste reling platform tot hoek van wand met mogelijkheid om nivelleringskrik te draaien.

Specificaties stempelSmalle basis / ruw-terrein basis AWP-20S AWP-25S AWP-30S

Stempelmaat 1,6 x 1,2 m 1,6 x 1,2 m 1,8 x 1,5 m(l x b) ANSI / CSA

Stempelmaat 1,8 x 1,5 m 1,8 x 1,5 m 1,9 x 1,6 m(l x b) CE / AUS binnen

Stempelmaat 2,1 x 1,9 m 2,4 x 2,2 m 2,8 x 2,8 m(l x b) CE / AUS buiten

Hoekafstand/wandafstand* 36,2 / 21,6 cm 33 / 15,2 cm 47 / 18,4 cmANSI / ANSI

Hoekafstand/wandafstand* 53,3 / 31,1 cm 49,5 / 24,7 cm 55,8 / 22,8 cmCE / AUS binnen

Hoekafstand/wandafstand* 76,2 / 44,4 cm 98,4 / 53,3 cm 1,3 m / 67,3 cm

*Hoek van bovenste reling platform tot hoek van wand met mogelijkheid om nivelleringskrik te draaien.

Het beleid van Genie is gericht op voortdurende verbetering van de producten. Productspecificaties kunnenzonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

Derde uitgave • Tweede druk

Page 36: Bedieningshandleiding ThirdEdition Second Printing … · 2018. 3. 15. · Eerste uitgave: Achtste druk, oktober 2001 Tweede uitgave:Tweede druk, april 2004 Derde uitgave: Tweede

Genie North AmericaTelefoon 425.881.1800

Gratis USA en Canada800.536.1800

Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.Telefoon +61 7 3375 1660

Fax +61 7 3375 1002

Genie ChinaTelefoon +86 21 53852570

Fax +86 21 53852569

Genie MalaysiaTelefoon +65 98 480 775

Fax +65 67 533 544

Genie JapanTelefoon +81 3 3453 6082

Fax +81 3 3453 6083

Genie KoreaTelefoon +82 25 587 267

Fax +82 25 583 910

Genie BrasilTelefoon +55 11 41 665 755

Fax +55 11 41 665 754

Genie HollandTelefoon +31 10 220 7911

Fax +31 10 220 6642

Genie ScandinaviaTelefoon +46 31 3409612

Fax +46 31 3409613

Genie FranceTelefoon +33 (0)2 37 26 09 99

Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie IbericaTelefoon +34 93 579 5042

Fax +34 93 579 5059

Genie GermanyTelefoon +49 (0)4202 88520

Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.Telefoon +44 (0)1476 584333

Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico CityTelefoon +52 55 5666 5242

Fax +52 55 5666 3241 Ged

istr

ibue

erd

door

: