baanvisie Noord Nederlandse Golf en Country Club

download baanvisie Noord Nederlandse Golf en Country Club

of 8

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Indruk van de baanvisie die Buiting Advies voor de Noord Nederlandse Golf en Country Club heeft geschreven. Door de inhoudsopgave en inleiding weer te geven, schetsen we een indruk wat de baanvisie voor andere geinteresseerden zou kunnnen inhouden.

Transcript of baanvisie Noord Nederlandse Golf en Country Club

 • BaanvisieBaanvisieBaanvisieBaanvisieBaanvisieBaanvisieBaanvisieBaanvisieBaanvisie

  Noord-Nederlandse Golf & Country Club

 • Titel: BaanvisieNoord-NederlandseGolf&CountryClub

  Datum: september2011

  Opdrachtgever: Noord-NederlandseGolf&CountryClub

  Pollselaan5

  9756CJGlimmen

  www.nngcc.nl

  Uitvoerend bureau: BuitingAdviesbv

  Wilhelminaweg64

  6951BPDieren

  www.buiting.nl

  Auteur: Ir.ing.RonaldBuiting

  Vormgeving: EstherNijhuis

  Fotos: Noord-NederlandseGolf&CountryClub

  BuitingAdviesbv

  ErikBazuin

  Buiting Advies, 2011

  Datum: Datum:

  Opdrachtgever: Noord-NederlandseGolf&CountryClubNoord-NederlandseGolf&CountryClubNoord-NederlandseGolf&CountryClubNoord-NederlandseGolf&CountryClub

  Auteur: Ir.ing.RonaldBuiting

  Noord-NederlandseGolf&CountryClub

  Noord-NederlandseGolf&CountryClub

  Pollselaan5

  Opdrachtgever:

  Pollselaan5 Pollselaan5

  Uitvoerend bureau:

  Wilhelminaweg64

  6951BPDieren

  www.buiting.nl

  Auteur:

  Vormgeving:

  Fotos:

  BuitingAdviesbv

  ErikBazuin

  Buiting Advies, 2011

  6951BPDieren

  Auteur:

  Vormgeving:

  BuitingAdviesbv

  ErikBazuin

  Wilhelminaweg64

  6951BPDieren

  Pollselaan5 Pollselaan5

  9756CJGlimmen 9756CJGlimmen 9756CJGlimmen 9756CJGlimmen

  www.nngcc.nl

  BuitingAdviesbvBuitingAdviesbv Uitvoerend bureau: Uitvoerend bureau:

  Wilhelminaweg64

  6951BPDieren

  Wilhelminaweg64

  6951BPDieren

  Wilhelminaweg64

  6951BPDieren

  Wilhelminaweg64

  6951BPDieren

  Wilhelminaweg64

  www.buiting.nl www.buiting.nl www.buiting.nl www.buiting.nl www.buiting.nl www.buiting.nl

  Auteur: Ir.ing.RonaldBuiting Ir.ing.RonaldBuiting Ir.ing.RonaldBuiting Ir.ing.RonaldBuiting Ir.ing.RonaldBuiting

  Vormgeving: Vormgeving: EstherNijhuis EstherNijhuis EstherNijhuis

  Fotos: Fotos: Noord-NederlandseGolf&CountryClubNoord-NederlandseGolf&CountryClubNoord-NederlandseGolf&CountryClub

  BuitingAdviesbv

  ErikBazuin

  BuitingAdviesbv

  ErikBazuin

  BuitingAdviesbv

  ErikBazuin

  Buiting Advies, 2011

  9756CJGlimmen 9756CJGlimmen

  www.nngcc.nl

 • 1. Inleiding 4

  1.1Doelstelling 4

  1.2Leeswijzer 5

  2. Baanvisie 6

  2.1Statusvandevisie 6

  2.2Bijzonderegeschiedenis 6

  2.3Landschapstypologiealsbasis 7

  2.3.1 Historische Park 8

  2.3.2 Parklandschap 12

  2.3.3 Drentse Aa landschap 16

  2.3.4 Boslandschap 20

  3. Randvoorwaarden bij de visie 24

  3.1Groeneomgevingversusspeltechnischerandvoorwaarden 24

  3.2Groeiplaatsomstandigheden 25

  3.3Ecologie 26

  3.4Cultuurhistorischewaarden 26

  3.5Overigerandvoorwaarden 27

  3.6Ontwikkelingbeheersplan 27

  Inhoud

 • 1. Inleiding

  4

  Vooruligtdevisievoordegolfbaaninbeheerbijde

  Noord-NederlandseGolf&CountryClub.Devisieis

  ontwikkeldgerichtopeengoedeenduurzameom-

  gangmetdegroeneomgevingopdegolfbaanenis

  totstandgekomeninnauwoverlegmetdebaancom-

  missie.

  1.1 DoelstellingDegroeneomgevingvandegolfbaanbepaaltinzeer

  grotemate,samenmetdekwaliteitvandegolfon-

  derdelen,deaantrekkelijkheidvandebaan.Onder

  groeneomgevingwordthierverstaanalleonderdelen

  vandegolfbaandienietvoorhetgolfspelzelfworden

  gebruikt:debossen,solitairebomen,natuurroughmet

  kruidenenheidevegetatie,lanenenwaterpartijenmet

  oeversenplas-drassituaties.Deholeszelf,mettees,

  greens,fairwaysmetgolfroughenbunkersvallen

  buitenhetkadervandezevisie.Datgeldtookvoor

  dedirecteclubhuisomgeving,ookdievaltbuitende

  afbakeningvandezevisie.Voordithartvandebaan

  1. Inleiding

 • wordteenzelfstandigevisieontwikkeld,toegespitst

  opdebijzonderesituatieengebruik.

  Doelvandegroenvisieistekomentoteenevenwich-

  tigbeheervandegroeneelementen,waardoordegol-

  fersopdeNoord-Nederlandsenuenindetoekomst

  ineenmooienatuurlijkeomgevingoptimaalvanhet

  golfspelkunnengenieten.Tevenszorgtdevisieervoor

  datderuimaanwezigecultuurhistorische-ennatuur-

  waardenbenoemdwordenenbehoudenblijven.

  Devisiedientalsbasisdocumentvoorhetindetoe-

  komstteontwikkelenbeheersplan.Inditbeheersplan

  wordendebeheermaatregelenvastgelegddiemoeten

  wordenuitgevoerdomdeindezevisieverwoorde

  doelenopdebaanterealiseren.Devisieiszodanigver-

  woorddatbelangstellendenengenteresseerdeleden

  eenvoudigkunnenzienwaardeaandachtbijhetbeheer

  vandegroeneomgevingopdeNoord-Nederlandse

  golfclubindekomenjarenopgerichtgaatworden.

  5

 • september2011