Farm & Country Fair

of 8 /8
* de Gelderlander WOENSDAG 19 JUNI 2013 Fleurige ode aan plattelandsleven PAGINA 7 Farm & Country Fair in Aalten op 21-22-23 juni Veel blijft bij het oude, maar ,,de Fair moet elke keer an- ders zijn’’, zegt Joke Ruesink. ,,Zo raak je niet uitgekeken.’’

Embed Size (px)

description

Farm & Country Fair

Transcript of Farm & Country Fair

 • * de Gelderlander WOENSDAG 19 JUNI 2013

  Fleurige ode aanplattelandsleven

  PAGINA 7

  Farm & Country Fair in Aalten op 21-22-23 juni

  Veel blijft bij het oude, maar,,de Fair moet elke keer an-ders zijn, zegt Joke Ruesink.,,Zo raak je niet uitgekeken.

 • Weversstraat 4, 7091 CM Dinxperlo 0315-65 16 85

  www.harmtakke.nl

  Grote keuze in transportfi etsen

  Prijzen vanaf e 529.-

  PREFAB TUINHUIZEN EN DIERENVERBLIJVENEen sieraad voor uw tuin, een thuis voor uw dieren

  Timmerbedrijf B.G. HijinkGelkinkweg 4, 7095 CB De Heurne T: 0315-651060 / www.bghijink.nl

  Beeklaan 7, 7122 BG Aalten, Tel.: 0543 - 47 30 81

  Vintage BehangHARLEQUIN

  Orla kiely

  WWW.DECOHOMEPENNINGS.NL

  Klein Wolterinkv a s t g o e d

  Telefoon : 0543 47 81 13Internet : kleinwolterinkvastgoed.nl

  ing. J.W. (Jan Willem) Klein Wolterink RTDrs. I.J. (Irma) Schutte

  Actief in het buitengebied

  MAKELAARDIJ

  TAXATIES

  WET- EN REGELGEVING

  BEDRIJFSONTWIKKELING

  de lekkerste van heel Nederland!

  Kom proeven tijdens de farm & Country fair!

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 19 JUNI 2013 EXTRA 3

  Alleen in augustus,als het festivalter-rein is opgeruimd,laat de organisatiede teugels evenvieren, verklap-pen de initiatief-

  nemers van de Fair, Joke en ErikRuesink. Het werk op hun boer-derij gaat ondertussen gewoondoor, dag in dag uit.,,Maar de organisatie, dat zijn wijniet, zegt Joke met nadruk. Hetkarwei kan volgens haar alleenmaar worden geklaard met de in-zet van enkele beroepskrachtenop kantoor en het veebedrijf enniet te vergeten de tientallen vrij-willigers van verenigingen uit deomliggende dorpen. Scholen,voetbalclubs en dorpsverenigin-gen uit Aalten en Dinxperlo ver-zorgen onder meer de publieksbe-geleiding en de aankleding.Ook de oudervereniging van bre-de Daltonschool t Warmelinckin IJzerlo (83 leerlingen) spantzich met een daarvoor in het le-ven geroepen werkgroep in voorde Fair. Sinds de eerste afleveringin 1995 hebben honderdenouders van de basisschool- enpeuterspeelzaalleerlingen als vrij-williger meegewerkt. Vrijdag, za-terdag en zondag bestieren ze op-nieuw de kassas van de Fair enzien ze toe op het parkeren.De bereidheid een steentje bij tedragen is groot, vertelt RianneKruisselbrink van de ouderver-eniging. ,,Meestal is er een wacht-lijst. Er is dan ook nauwelijkseen ontkomen aan; alle kinderen

  krijgen elk voorjaar een verzoek-je mee naar huis. Waarna het ver-volgens aan Kruisselbrink enhaar collega Jeanet Ruwhof is omvan alle aanmeldingen een even-wichtig rooster te maken.Niet alleen de ouders maar ookde opas en omas van leerlingenzijn van de partij. Van sommigevrijwilligers zijn de kinderen allang van school. ,,Omdat deschool een belangrijk trefpunt isin ons buurtschap, zegt Jan vanHerksen, directeur van t Warme-linck, ,,is de betrokkenheid bijschoolactiviteiten groot.Gerard Helmink denkt dat debuurt zich verantwoordelijkvoelt voor het evenement. ,,Wezijn er ook echt trots op. Met El-

  bert te Lindert en Lon Rabenvormt Helmink de Farm & Coun-try Fair-commissie. ,,In een klei-ne gemeenschap als IJzerloheerst het gevoel dat we op el-kaar moeten kunnen terugvallen.Als we willen dat er iets gebeurt,moeten we iets ondernemen. Enhet mooie is dat dan ook lukt,zonder subsidie.In ruil voor de gedane arbeid ont-vangt t Warmelinck, net als de

  andere organisaties die zich inzet-ten, een donatie. Dat bedrag isvolgens de schooldirecteur meerdan welkom. Van Herksen: ,,Wekunnen dat geld goed gebruiken,hoewel niet de school maar deoudervereniging over de beste-ding beslist. De sponsoringkomt meestal ten goede aan bui-tenschoolse activiteiten en, voorde peuterspeelzaal, de aanschafvan schoolattributen. ,,Uiteinde-lijk kunnen we de ouderbijdragedaardoor wat lager houden.Volgens de oudervereniging is debeloning een mooi extraatje.Rianne Kruisselbrink: ,,Alleenvoor de gezelligheid zou ik hetook doen. Jeanet Ruwhof: ,,Zo-iets met zijn allen ondernemen

  is wat wonen in een buurtschapleuk maakt.Het is eervol het visitekaartje vande Fair te zijn, zeggen ze. GerardHelmink: ,,Wat ik mooi vind, isdat de Fair nog steeds boeren enbuitenlui trekt, maar ook ande-ren. Dat zie je aan de autos, aande uitdossingen. Bovendien voe-len we ons gewaardeerd door Jo-ke en Erik Ruesink. Niet alleenomdat de vrijwilligers niets tekort komen. Je merkt aan allesdat onze mening telt. Het is eenserieuze taak om de publieksstro-men in goede banen te leiden.En als het eens tegenzit, doet tAchterhoeks wonderen. ,,Dan zieje ook verstokte stedelingen ont-dooien.

  De meest Engelse fair van Nederland. Zo wordtde driedaagse Farm & Country Fair in Aalten welgenoemd. Die roem is gebaseerd op de veelzijdig-heid van het buitenevenement, dat de afgelopenedities steeds minstens dertigduizend bezoekersnaar de Achterhoek trok. Van de gezelligheid kun-nen ze op aan.Inhoudelijk en uiterlijk moet elke Fair zich onder-scheiden, vinden de bedenkers Joke en Erik Rues-ink. Ons streven is dat er elk jaar iets nieuws, ietsleuks, iets bijzonders te ontdekken valt. De erva-ring leert dat mensen zelfs na drie dagen nog ogenen oren te kort komen.Voor de bazaar zijn 375 standhouders geselecteerddoor de organisatie. Ze bieden decoratieve en han-dige gebruiksartikelen aan: van outdoor-kledingtot wellness- en dierenverzorgingsproducten totlandbouwmachines.

  ,,Geen stand is hetzelfde, zegt Maril Ruesink na-mens de Fair, die ook het voor het eerst het Vinta-ge Festival aan het programma toevoegde.Het recept van de culinaire tent is verfijnd. Kookde-monstraties zorgen voor vermaak en proeverijenstillen de trek.Naast het keukentheater is er een verkwikkendshowprogramma met dierenkeuringen en optre-dens van artiesten.In de muziektent delen regionale muzikanten hetpodium met aanstormend poptalenten (The Ep-stein) en de gangmaker van de illustere Kelly Fami-ly (Kathy Kelly).Net naast de Fair, maar wel de moeite waard omop te nemen in de route, ligt het rariteitenbos vande familie Ruesink. De smalle paden en gangenzijn een attractie op zich, en tegelijk een plek omop adem te komen

  Het buurtschap voelt zichverantwoordelijk voor deFair, we zijn er trots opVrijwilliger Gerard Helmink

  dg.nl/bijlagen

  Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

  COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

  Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: [email protected], 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: [email protected] , 0314-372123

  *+

  De vrijwilligers van de Farm & Country Fair die werken aan de opbouw van het festivalterrein aan de Dinxperlosestraatweg in Aalten. foto Jan van den Brink

  foto Farm & Country Fair

  Vrijdag begint de Farm& Country Fair. Achterde schermen is elf maan-den aan het belevenisfes-tival gewerkt.

  Redactionele leiding: Anne NijtmansVormgeving: Rudi GerritsAan dit nummer werkten mee: Jeroen Schwartz, Jan van den Brinken Theo Kock

  Achterhoeks doet wonderen

  Roem dankzij veelzijdigheid

 • 4 EXTRA 5DE GELDERLANDER WOENSDAG 19 JUNI 2013

  Potten, pannen en slingers. Dedeel van de Haartse boerderijvan Els en Has ter Burg heefteen extra keuken: De Kook-muts, een kookstudio voor(vooral) kinderen.Buiten, aan het begin van de

  oprijlaan, herinnert een onbewaakte boe-kenkraam aan de vorige nering van Els.Binnen staat een kast met wereldse kookli-teratuur, met Engelse maar ook Egypti-sche gerechten. Groenten blijven bewaard

  in wat in andere tijden als trog werd ge-bruikt.Tientallen kinderen uit de Achterhoekhebben hier de afgelopen jaren geoefendachter het fornuis. Als Els wordt gecompli-menteerd op het schoolplein, weet ze dathaar recepten thuis zijn herhaald.De Farm & Country Fair is allang uitge-groeid tot een smaakvolle aangelegenheid.Het evenement is een aanrader voor lek-kerbekken, een proeverij waar in een culi-naire tent streekproducten worden aange-

  boden en plattelandsgerechten wordenklaargemaakt. Telers en kwekers leren be-zoekers te koken met verstand. Keuken-prinsen en -prinsessen geven tips.Els ter Burg kokkerelt er drie dagen meten voor kinderen. Samen maken ze mis-schien hun favoriete wentelteefjes. En an-ders misschien het geheime knoflookge-recht. Ze verkoopt op de Fair ook haar ei-gen, vaak op de Engelse keuken georin-teerde bakmixen voor taart, koek enbrood, zoals shortbread met espresso, flap-jacks en chocolade-walnotencake.Els vertelt dat De Kookmuts door toeval isontstaan maar met beleid is uitgebreid. Ikheb in verschillende boekenwinkels ge-werkt. Vaak was ik dan laat thuis, het etenstond al op tafel. Nu wisselen Hans en ikelkaar meestal af. Een gediplomeerd kok

  ben ik niet, alles wat ik weet, heb ik vanmijn moeder geleerd. En daarna van Hansen ook mijn dochter Mandy, die vegetariris. Op een gegeven moment merkte ik hoeleuk het is om te koken met kinderen.Eerst met mijn eigen kinderen, later metde oppas- en overblijfkinderen vanschool.Al gauw kreeg Els de smaak te pakken, enzette ze De Kookmuts op. Het geeft meveel voldoening om ze te leren koken: tezien hoe gedreven ze een ei klutsen, temerken hoe nauwkeurig ze de weegschaalwillen gebruiken. 60 gram is 60 gram.Niet minder, niet meer. Niemand lustspruiten maar als ze er allemaal n in depan doen, eten we uiteindelijk spruiten-soep. De kinderen hebben er veel schik inen ik weet zeker dat ze, door wat ik vertel

  en doordat ze samenwerken, er wat van op-steken.Ook volwassen eters experimenteren inDe Kookmuts, bijvoorbeeld omdat ze ietste vieren hebben. Hoewel de etende mensdankzij de vele gemakken tegenwoordigveel minder tijd - alleen opwarmen is vol-doende - in de keuken hoeft door te breng-en, is (zelf) koken hartstikke populair,merkt Els aan het succes van de work-shops en lessen van De Kookmuts. Ple-zier staat in onze keukens voorop, maar ge-zondheid ook. Ik gebruik verse producten,meestal afkomstig van boeren en mole-naars uit de omgeving. Alleen als het hele-maal niet anders kan, voeg ik wel eens eenzakje toe. Het hoeft niet per se uitgebreiden ingewikkeld. Het is ook een beetjeknutselen.

  Behalve een eerbetoon aan hetlandleven is de Fair ook eennetwerkplatform van plattelan-ders. Het eenheidsgevoel leeftsterk, zeggen Robert ter Maaten Lisette Arends, die namensde Plattelands Jongeren Gelder-land (PJG) met een vraagbaaken vertier op de boerendrie-daagse present zijn. De uit hetHengelose buurtschap Bekveldafkomstige Ter Maat (27) isnaast zijn baan als vertegen-woordiger in de agrarische sec-tor voorzitter van de PJG, dat

  uit twee werkgroepen bestaat.Rechtenstudente Arends (23, uitSteenderen) maakt deel uit vanhet bestuur van een ervan, hetGelders Agrarisch JongerenKontakt (GAJK). Van de tweewerkgroepen samen zijn bijnadertig Gelderse verenigingen liden in totaal zestienhonderd ledentussen de 16 en 35 jaar. Dat aan-tal is stabiel, zegt Ter Maat.Maar die leden komen ons nietaanwaaien. De PJG moet zichsteeds opnieuw bewijzen, we kun-nen niet wr aankomen met de

  cursus koken voor mannen .Het is een van de redenen waar-om de belangenvereniging nietverstek laat gaan op de Fair.Arends, die opgroeide op een

  melkveebedrijf: Ik kwam er al alskind, het was een dagje uit voormijn ouders. Op de Fair laat dePJG zien wat dankzij de jongerenop het platteland te beleven valt.

  Onze jongeren krijgen veel voorelkaar, vult Ter Maat aan. Daarzit veel organisatietalent en over-tuigingskracht. Dat is nodig, zegthij, want in veel dorpen enbuurtschappen staat de leefbaar-heid onder druk.Door samen te werken lukt hetde plattelandsjongeren evenemen-ten te organiseren: van sporttoer-nooien tot uitgaansfeesten en bij-eenkomsten over mestbeleid, toe-komstperspectieven en bedrijfs-overnames. Hoewel jongeren te-genwoordig misschien minderaan het platteland gebonden hoe-ven te zijn, blijven ze zich sterkmet elkaar verbonden voelen.Zelfs als ze naar de stad vertrek-ken. Er is een groot eenheidsge-voel en het belang van netwerkenen organiseren wordt erkend. Wehebben elkaar nodig.

  Nederland telt 115 zeldzame land-bouwhuisdierrassen: konijnen,runderen, geiten, paarden, scha-pen, hoeders, watervogels, var-kens, honden, eenden, ganzen,

  duiven Bijna alle erfgoedrassenzijn te bewonderen op de Fair.Aan de vorige Fair wordt Jan Kipnog geregeld herinnerd. Danwijst iemand op een pluimveeten-

  toonstelling naar hem, en wordter gelachen. De Achterhoeker waseen jaar geleden de grote anima-tor van het eerste voetbaltoernooivoor kippen. En anders dan hetechte Oranje die zomer was mijnNederlandse kippenteam wel hetsterkste van allemaal.Tot in Limburg zocht Kip naar dejuiste eieren, opdat de voetballersin onderscheidende teamkleurenin de wei zouden verschijnen.Thuis in Breedenbroek timmerdehij de doelen en werden de voet-balkippen getraind.Kip, die ruim 150 kippen bezit, isal sinds jaar en dag als deelnemeren medeorganisator betrokken bijhet populaire kleindierenpleinvan de Fair. Voor eerdere editiesverzon de hobbyfokker ondermeer wedstrijden hanenkraaienen caviasprinten.

  Joyce Ruesink, een van de driedochters van Joke en Erik Rues-ink, is de knaagdierenspecialistevan de Fair en was jarenlang con-cirge van het caviaplein op hetevenement. Ze is helemaal verzotop de dieren. Ditmaal heeft DeHeurnese onder meer een schoon-heidsverkiezing voor cavias(Miss Universe) en schapen (deS-Factor) georganiseerd en is zemedeverantwoordelijk voor deknuffelhoek, waar kinderenknaagdieren mogen aaien.Op verzoek van Stichting Zeldza-me Huisdierrassen brengen Janen Joyce zoveel mogelijk zeldza-me landbouw- en huisdierrassensamen op de Fair. Leden van destichting lieten op een eerdereDag van het Levende Erfgoed hetpubliek kennismaken met vijftigzeldzame rassen, zoals Lakenvel-

  ders, Blaarkoppen, Twentselandganzen en Kempische hei-deschapen.Dat bleek een hele toer voorde organisatie, maar wij zullendat aantal verdubbelen, ver-wacht Joyce. Voor ons is hetde uitdaging om ze bij elkaar tekrijgen. Bezoekers krijgen eenindruk van de diversiteit en deachtergronden van landbouw-huisdieren in Nederland. Jestaat ervan versteld hoeveel die-ren worden ingezet.Met een stapeltje kwartetkaar-ten kunnen kinderen de dierenontdekken. Ter voorbereidinghebben Kip en Ruesink stad enland afgezocht naar de zeldza-me dieren. Ruesink: De be-reidheid om de dieren uit te le-nen was groot, de meeste fok-kers vinden het prachtig.

  Het geeft me veelvoldoening om kinderente leren koken en tezien hoe gedreven zeeen ei kunnen klutsenEls ter Burg van De Kookmuts

  Plattelandsjongeren Robert ter Maat en Lisette Arends. foto Theo Kock Jan Kip en Joyce Ruesink tonen op de Fair erfgoedrassen. foto Theo Kock

  De Farm & Country Fair wordt op 21, 22 en 23 juni gehouden op een terrein aan de Dinxperlo-sestraatweg tussen Aalten en Dinxperlo.

  Openingstijden: 21 en 22 juni van 10 tot 21 uur, 23 juni van 10 tot 18 uur. Op de driedaagse Fair staan 375 (inter-)nationale standhouders. Het beursterrein beslaat 11 hectare. Een gebied ter grootte van vijftig voetbalvelden doet

  dienst als parkeerplaats. Op de Fair zijn meer dan 2.000 levende boerderij- en huisdieren te zien. Toegang: 5 euro (4 t/m 14 jaar) en 15 euro. Internet: www.countryfair.nl

  In de keuken van Els en Hans ter Burg is het gewoonlijk dringen.Het Haartse echtpaar maakt werk van koken, ook tijdens deFarm & Country Fair. Op het festivalmenu staat kinderpret, driedagen lang. Kinderen willen heel nauwkeurig koken.

  De Fair kookt:aanrader voorlekkerbekken

  Van jongerennetwerktot schapenverkiezing

  De reptielenshow: op veler verzoek terug. foto Farm & Country Fair

  Dieren genoeg op de Farm & Country Fair. foto Farm & Country Fair

  Els ter Burg, in het midden, heeft thuis een tweede keuken ingericht om kinderen te leren ko-ken. foto Theo Kock

  N819

  Aalten

  Dinx

  perlo

  Spekkendijk

  Westendorpw

  egFarm &CountryFair

  informatie

  informatieshow-programma

  stands

  toiletten

  catering

  EHBO

  Farm & Country Fair 201321, 22 en 23 juniDinxperlosestraatweg, Aaltenwww.countryfair.nl

  infographic DG | fotos www.countryfair.nl

  paardendorp

  kleindierdorp

  keuringminiatuur-

  paardentoilet

  ingangdeelnemers

  culinaircatering

  muziek-podium

  klein-dieren

  klokken

  en wekkers

  kleine knaagdieren

  koffiepotten

  museum

  schapen en wolcreaties

  sheepfactorshow

  VintageFestival

  Bewegendmaterieel

  hondendorp

  groen

  paars

  rose

  oranje

  grotering

  middenring

  organisatie

  rood

  creme

  wit

  blauw

  brui

  n

  geel

  honden-ring

  in- enuitgang

  schapen-/geitendorp

  koeiendorp

  FESTIVALINFORMATIE

 • 4 EXTRA 5DE GELDERLANDER WOENSDAG 19 JUNI 2013

  Potten, pannen en slingers. Dedeel van de Haartse boerderijvan Els en Has ter Burg heefteen extra keuken: De Kook-muts, een kookstudio voor(vooral) kinderen.Buiten, aan het begin van de

  oprijlaan, herinnert een onbewaakte boe-kenkraam aan de vorige nering van Els.Binnen staat een kast met wereldse kookli-teratuur, met Engelse maar ook Egypti-sche gerechten. Groenten blijven bewaard

  in wat in andere tijden als trog werd ge-bruikt.Tientallen kinderen uit de Achterhoekhebben hier de afgelopen jaren geoefendachter het fornuis. Als Els wordt gecompli-menteerd op het schoolplein, weet ze dathaar recepten thuis zijn herhaald.De Farm & Country Fair is allang uitge-groeid tot een smaakvolle aangelegenheid.Het evenement is een aanrader voor lek-kerbekken, een proeverij waar in een culi-naire tent streekproducten worden aange-

  boden en plattelandsgerechten wordenklaargemaakt. Telers en kwekers leren be-zoekers te koken met verstand. Keuken-prinsen en -prinsessen geven tips.Els ter Burg kokkerelt er drie dagen meten voor kinderen. Samen maken ze mis-schien hun favoriete wentelteefjes. En an-ders misschien het geheime knoflookge-recht. Ze verkoopt op de Fair ook haar ei-gen, vaak op de Engelse keuken georin-teerde bakmixen voor taart, koek enbrood, zoals shortbread met espresso, flap-jacks en chocolade-walnotencake.Els vertelt dat De Kookmuts door toeval isontstaan maar met beleid is uitgebreid. Ikheb in verschillende boekenwinkels ge-werkt. Vaak was ik dan laat thuis, het etenstond al op tafel. Nu wisselen Hans en ikelkaar meestal af. Een gediplomeerd kok

  ben ik niet, alles wat ik weet, heb ik vanmijn moeder geleerd. En daarna van Hansen ook mijn dochter Mandy, die vegetariris. Op een gegeven moment merkte ik hoeleuk het is om te koken met kinderen.Eerst met mijn eigen kinderen, later metde oppas- en overblijfkinderen vanschool.Al gauw kreeg Els de smaak te pakken, enzette ze De Kookmuts op. Het geeft meveel voldoening om ze te leren koken: tezien hoe gedreven ze een ei klutsen, temerken hoe nauwkeurig ze de weegschaalwillen gebruiken. 60 gram is 60 gram.Niet minder, niet meer. Niemand lustspruiten maar als ze er allemaal n in depan doen, eten we uiteindelijk spruiten-soep. De kinderen hebben er veel schik inen ik weet zeker dat ze, door wat ik vertel

  en doordat ze samenwerken, er wat van op-steken.Ook volwassen eters experimenteren inDe Kookmuts, bijvoorbeeld omdat ze ietste vieren hebben. Hoewel de etende mensdankzij de vele gemakken tegenwoordigveel minder tijd - alleen opwarmen is vol-doende - in de keuken hoeft door te breng-en, is (zelf) koken hartstikke populair,merkt Els aan het succes van de work-shops en lessen van De Kookmuts. Ple-zier staat in onze keukens voorop, maar ge-zondheid ook. Ik gebruik verse producten,meestal afkomstig van boeren en mole-naars uit de omgeving. Alleen als het hele-maal niet anders kan, voeg ik wel eens eenzakje toe. Het hoeft niet per se uitgebreiden ingewikkeld. Het is ook een beetjeknutselen.

  Behalve een eerbetoon aan hetlandleven is de Fair ook eennetwerkplatform van plattelan-ders. Het eenheidsgevoel leeftsterk, zeggen Robert ter Maaten Lisette Arends, die namensde Plattelands Jongeren Gelder-land (PJG) met een vraagbaaken vertier op de boerendrie-daagse present zijn. De uit hetHengelose buurtschap Bekveldafkomstige Ter Maat (27) isnaast zijn baan als vertegen-woordiger in de agrarische sec-tor voorzitter van de PJG, dat

  uit twee werkgroepen bestaat.Rechtenstudente Arends (23, uitSteenderen) maakt deel uit vanhet bestuur van een ervan, hetGelders Agrarisch JongerenKontakt (GAJK). Van de tweewerkgroepen samen zijn bijnadertig Gelderse verenigingen liden in totaal zestienhonderd ledentussen de 16 en 35 jaar. Dat aan-tal is stabiel, zegt Ter Maat.Maar die leden komen ons nietaanwaaien. De PJG moet zichsteeds opnieuw bewijzen, we kun-nen niet wr aankomen met de

  cursus koken voor mannen .Het is een van de redenen waar-om de belangenvereniging nietverstek laat gaan op de Fair.Arends, die opgroeide op een

  melkveebedrijf: Ik kwam er al alskind, het was een dagje uit voormijn ouders. Op de Fair laat dePJG zien wat dankzij de jongerenop het platteland te beleven valt.

  Onze jongeren krijgen veel voorelkaar, vult Ter Maat aan. Daarzit veel organisatietalent en over-tuigingskracht. Dat is nodig, zegthij, want in veel dorpen enbuurtschappen staat de leefbaar-heid onder druk.Door samen te werken lukt hetde plattelandsjongeren evenemen-ten te organiseren: van sporttoer-nooien tot uitgaansfeesten en bij-eenkomsten over mestbeleid, toe-komstperspectieven en bedrijfs-overnames. Hoewel jongeren te-genwoordig misschien minderaan het platteland gebonden hoe-ven te zijn, blijven ze zich sterkmet elkaar verbonden voelen.Zelfs als ze naar de stad vertrek-ken. Er is een groot eenheidsge-voel en het belang van netwerkenen organiseren wordt erkend. Wehebben elkaar nodig.

  Nederland telt 115 zeldzame land-bouwhuisdierrassen: konijnen,runderen, geiten, paarden, scha-pen, hoeders, watervogels, var-kens, honden, eenden, ganzen,

  duiven Bijna alle erfgoedrassenzijn te bewonderen op de Fair.Aan de vorige Fair wordt Jan Kipnog geregeld herinnerd. Danwijst iemand op een pluimveeten-

  toonstelling naar hem, en wordter gelachen. De Achterhoeker waseen jaar geleden de grote anima-tor van het eerste voetbaltoernooivoor kippen. En anders dan hetechte Oranje die zomer was mijnNederlandse kippenteam wel hetsterkste van allemaal.Tot in Limburg zocht Kip naar dejuiste eieren, opdat de voetballersin onderscheidende teamkleurenin de wei zouden verschijnen.Thuis in Breedenbroek timmerdehij de doelen en werden de voet-balkippen getraind.Kip, die ruim 150 kippen bezit, isal sinds jaar en dag als deelnemeren medeorganisator betrokken bijhet populaire kleindierenpleinvan de Fair. Voor eerdere editiesverzon de hobbyfokker ondermeer wedstrijden hanenkraaienen caviasprinten.

  Joyce Ruesink, een van de driedochters van Joke en Erik Rues-ink, is de knaagdierenspecialistevan de Fair en was jarenlang con-cirge van het caviaplein op hetevenement. Ze is helemaal verzotop de dieren. Ditmaal heeft DeHeurnese onder meer een schoon-heidsverkiezing voor cavias(Miss Universe) en schapen (deS-Factor) georganiseerd en is zemedeverantwoordelijk voor deknuffelhoek, waar kinderenknaagdieren mogen aaien.Op verzoek van Stichting Zeldza-me Huisdierrassen brengen Janen Joyce zoveel mogelijk zeldza-me landbouw- en huisdierrassensamen op de Fair. Leden van destichting lieten op een eerdereDag van het Levende Erfgoed hetpubliek kennismaken met vijftigzeldzame rassen, zoals Lakenvel-

  ders, Blaarkoppen, Twentselandganzen en Kempische hei-deschapen.Dat bleek een hele toer voorde organisatie, maar wij zullendat aantal verdubbelen, ver-wacht Joyce. Voor ons is hetde uitdaging om ze bij elkaar tekrijgen. Bezoekers krijgen eenindruk van de diversiteit en deachtergronden van landbouw-huisdieren in Nederland. Jestaat ervan versteld hoeveel die-ren worden ingezet.Met een stapeltje kwartetkaar-ten kunnen kinderen de dierenontdekken. Ter voorbereidinghebben Kip en Ruesink stad enland afgezocht naar de zeldza-me dieren. Ruesink: De be-reidheid om de dieren uit te le-nen was groot, de meeste fok-kers vinden het prachtig.

  Het geeft me veelvoldoening om kinderente leren koken en tezien hoe gedreven zeeen ei kunnen klutsenEls ter Burg van De Kookmuts

  Plattelandsjongeren Robert ter Maat en Lisette Arends. foto Theo Kock Jan Kip en Joyce Ruesink tonen op de Fair erfgoedrassen. foto Theo Kock

  De Farm & Country Fair wordt op 21, 22 en 23 juni gehouden op een terrein aan de Dinxperlo-sestraatweg tussen Aalten en Dinxperlo.

  Openingstijden: 21 en 22 juni van 10 tot 21 uur, 23 juni van 10 tot 18 uur. Op de driedaagse Fair staan 375 (inter-)nationale standhouders. Het beursterrein beslaat 11 hectare. Een gebied ter grootte van vijftig voetbalvelden doet

  dienst als parkeerplaats. Op de Fair zijn meer dan 2.000 levende boerderij- en huisdieren te zien. Toegang: 5 euro (4 t/m 14 jaar) en 15 euro. Internet: www.countryfair.nl

  In de keuken van Els en Hans ter Burg is het gewoonlijk dringen.Het Haartse echtpaar maakt werk van koken, ook tijdens deFarm & Country Fair. Op het festivalmenu staat kinderpret, driedagen lang. Kinderen willen heel nauwkeurig koken.

  De Fair kookt:aanrader voorlekkerbekken

  Van jongerennetwerktot schapenverkiezing

  De reptielenshow: op veler verzoek terug. foto Farm & Country Fair

  Dieren genoeg op de Farm & Country Fair. foto Farm & Country Fair

  Els ter Burg, in het midden, heeft thuis een tweede keuken ingericht om kinderen te leren ko-ken. foto Theo Kock

  N819

  Aalten

  Dinx

  perlo

  Spekkendijk

  Westendorpw

  egFarm &CountryFair

  informatie

  informatieshow-programma

  stands

  toiletten

  catering

  EHBO

  Farm & Country Fair 201321, 22 en 23 juniDinxperlosestraatweg, Aaltenwww.countryfair.nl

  infographic DG | fotos www.countryfair.nl

  paardendorp

  kleindierdorp

  keuringminiatuur-

  paardentoilet

  ingangdeelnemers

  culinaircatering

  muziek-podium

  klein-dieren

  klokken

  en wekkers

  kleine knaagdieren

  koffiepotten

  museum

  schapen en wolcreaties

  sheepfactorshow

  VintageFestival

  Bewegendmaterieel

  hondendorp

  groen

  paars

  rose

  oranje

  grotering

  middenring

  organisatie

  rood

  creme

  wit

  blauw

  brui

  n

  geel

  honden-ring

  in- enuitgang

  schapen-/geitendorp

  koeiendorp

  FESTIVALINFORMATIE

 • DRU PARK ULFT HUNTENPOP.NL

  23VR

  24ZA

  THE FLEXICAN & MC SEF

  DJ DANJAHTRIBUTE NIGHT

  Powered byRabobank

  PRESENTATIE

  WIM KOENS

  KENSINGTONMISTER & MISSISSIPI

  PENDULUMDJ SET & VERSE

  HANDSOMEPOETS

  BLF

  AND MANY MORE >>

  AUG

  AUG

  follow us!twitter.com/huntenpop

  SCRUMMAGIC FISH

  THE KILLERS MUSE

  LED ZEPPELINBRUCE SPRINGSTEEN

  ILSE DELANGE

  THE HOAX (UK) MOVITS (SWE)BOEMKLATSCH TENEMENT KIDS

  RILAN & THE BOMBARDIERS

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 19 JUNI 2013 EXTRA 7

  Ze hebben beslistgeen hekel aan hetheden, doen televi-sie en internetniet in de ban.Maar Willy enGert-Jan Kip heb-

  ben wel een hang naar vroeger.Samen met onder anderen (initia-tiefnemers) Joke en Erik Ruesinkkleden de Vordenaren een deelvan het beursterrein aan metspullen uit de vorige eeuw: vanserviesgoed tot autos en kunstat-tributen, van naaimachines totsieraden en andere snuisterijen.Ook is er een expositie, en eenmode- en dansshow. Het is geenantiek, wel oud en huiselijk,zegt Willy (54).De nadruk ligt op voorwerpenuit het interbellum, maar ook defifties, sixties en seventies zullenvrijdag, zaterdag en zondag herle-ven. Je eet arretjescake en drinkter ranja met een rietje met eenEngelse wals of een elpee vanThe Beatles op de achtergrond.Het is onze bedoeling de Fairsteeds weer te vernieuwen, zegtJoke Ruesink, zo blijft de beursinteressant, voor de trouwe be-zoekers en voor onszelf.De kans bestaat, zeggen de orga-nisatoren, dat het Vintage Festi-val een evenement op zichwordt. Want vintage staat in debelangstelling en retro is hip.Wie Jokes collectie ouderwetsekinderwagens al eens heeft be-wonderd, weet dat de Achter-hoekse bedreven is in verzame-len. Dat het een eigentijdse sportgeworden is, blijkt wanneer ze

  trots een kortgeleden opgeschar-relde hippieachtige broek om-hooghoudt. Dochter Maril pro-beert zich de wijde broekspijpenin haar garderobe voor te stellen.Volgens Willy Kip is vintage eenstroming die is overgewaaid uitEngeland, net als de Fair zelf. Mo-dieuze Engelsen verheelijken devintagestijl: ze houden theekran-sen met zelfgebakken taarten. Zedragen oude kleren. Ze houdendansmiddagen en trouwfeestenzoals ze net voor en net na deTweede Wereldoorlog werden ge-vierd.De sfeer is knus en zonder op-smuk. Op een fair in Engeland,een paar jaar geleden, vielen mede attributen voor het eerst op. Ikdenk dat vintage ook bij ons aan-slaat. Misschien veroorzaakt dehuidige recessie nostalgie: eenverlangen naar vroeger, naar hetplezier en al het goede van toen.Om te verzamelen is een beursmisschien niet echt nodig, wanthet meeste staat gewoon op inter-net. Maar sfeervol is anders... Er

  is een behoefte om zelf iets tedoen en te maken, een onder-scheidingsdrang.Wat opvalt aan de Vordense wo-ning van het echtpaar Kip is hethoutgestookte, ook al uit Enge-land afkomstige fornuis. Heteten smaakt er lekkerder door,

  zegt Gert-Jan. Het fornuis wordtvooral in Groot-Brittanni ge-bruikt om op te koken en te bak-ken, maar ook om de woning teverwarmen. Het is een ideaal ap-paraat voor slow-cooking, zegtWilly, die vorig jaar het kook-boek Koken op hout publiceer-

  de, met recepten en instructies.Nadat ze de gietijzeren fornuizenhadden ontdekt, besloten de Vor-denaren twee Engelse merken teimporteren voor de Nederlandsemarkt. Sommige apparaten zijndoor Gert-Jan tweedehands opde kop getikt en opgeknapt.Inmiddels zijn de eerste honderdtoestellen verkocht, aan liefheb-bers die overal vandaan blijken tekomen. Gert-Jan: Van gepensio-neerden uit het westen van hetland die in een boerderijtje ophet platteland gaan wonen totjonge gezinnen die niet meer af-hankelijk van een energieleveran-cier willen zijn.Belangstellenden worden ontvan-gen in een prachtige, vintage in-gerichte showroom, waar ze hetfornuis - en dus het eten - mo-gen uitproberen. Ook op de Fairin Aalten wordt op hout gekookt.Willy hoopt dat de bezoekerszich er thuis voelen. Dat is vinta-ge. Van mij mogen ze zonderhet te vragen in de pannen roe-ren. Daar hoop ik eigenlijk op.

  Misschien veroorzaakt derecessie nostalgie, eenverlangen naar vroegerWilly Kip

  Metselaars gezocht

  Als er toch gestapeld wordt, maaker dan iets bruikbaars van. Mis-schien kunnen we voor de boer eenschuurtje metselen.Dick Hob, docent bouwtechniekvan het Schaersvoorde college inAalten, is praktisch ingesteld. Na-mens de school is hij met een met-seldemonstratie aanwezig op deFarm & Country Fair, ter vermaakn om de vmbo-opleiding te promo-ten.Die boer, dat is Erik Ruesink, beden-ker van de Fair. Hem is er veel aangelegen de invalshoek van het vanorigine agrarische evenement te ver-ruimen. Dick Hob is verheugd met

  Ruesinks bouwvergunning en laatde jongste bezoekers, met hulp vaneen aantal enthousiaste timmerlie-den in opleiding, vrijdag, zaterdagen zondag een muurtje bouwen.

  Metselen spreekt groot en kleinaan, zegt Hob, die op die manierbelangstelling voor de bouwtech-niek en het Schaersvoorde hoopt tekweken.

  Dat is nodig omdat Hob, met oogop de aanwas op zijn school, een te-kort aan bouwpersoneel voorziet.Het gaat niet goed met de bouwen dat merken wij ook aan de terug-loop van aanmeldingen. Dat kunnenwe nu nog opvangen door als bouw-opleiding samen te werken met deopleiding elektrotechniek, waarmeewe personeel en machines delen. En-kele jaren geleden was het overi-gens nog andersom. Nu radenouders hun kinderen af voor debouw te kiezen. Maar tegen de tijddat ze klaar zijn met de opleidingzullen de zaken er weer beter voorstaan. En dan zijn er wel nieuwe bou-wers nodig. Bouwbedrijven hame-ren daar ook op, nu al.Volgens Hob staan, in weerwil vande crisis in de bouwsector, de Ach-terhoekse firmas goed op de kaart.Die vele bouwvakkers rijden niet

  voor niets elke morgen in alle vroeg-te over de A18 naar het westen. Zewerken hard en meestal voordelig,mentaliteit en kwaliteit gaan handin hand. Dat wordt gewaardeerd.Hob spreekt uit eigen ervaring,want toen de Aaltenaar zeven jaargeleden docent werd, was hij dertigjaar in de bouw in touw geweest, ensteeds voor dezelfde baas. Ik benonderaan begonnen maar hebsteeds doorgeleerd, totdat ik uit-voerder was. Mijn plan was om nogminstens tien jaar door te gaan,maar op dat moment werd ik ge-vraagd om voor de klas te staan.Iets wat ik voordat ik de bouw inwas gegaan, eigenlijk het liefst hadwillen doen. Het bouwen had ik nietwillen missen. Het is dankbaar omiets te repareren, te maken. Het isgeweldig om dat op jonge mensenover te mogen brengen.

  Oud is nieuw op deFarm & Country Fair. Deachttiende editie heeftde primeur van het Vin-tage Festival. Hoe knus-ser, hoe beter.

  Ouderwets is nieuw op Fair

  Leerlingen Bouwtechniek van Schaersvoorde: v.l.n.r. Burak Sahin, KevinToebes, Ingmar Hummelink en Ricardo Roode. foto: Theo Kock

  Willy Kip kookt op een houtgestookt fornuis. Thuis en op het Vintage Festival, een nieuw onderdeel van de Farm & Country Fair. foto Jan van den Brink

  Het Vintage Festival: nieuw onderdeel van de Fair. foto Farm & Country Fair

 • Min./max. gecombineerd verbruik: 5,0-14,9 l/100 km, resp. 20-6,7 km/l, CO2-uitstoot resp. 129-348 g/km.

  Terlouw Land Rover De Overmaat 90, Arnhem 026-323 33 44 www.terlouwlandrover.nl

  TERLOUW LAND ROVERDEALER VOOR UW REGIO

  PROD_DAG-R_DG_RA-H01_130619_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-H02_130619_2.pdfPROD_DAG-R_DG_RA-H02R_130619_1.pdfPROD_DAG-R_DG_RA-H04_130619_1.pdfPROD_DAG-R_DG_RA-H04R_130619_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-H06_130619_2.pdfPROD_DAG-R_DG_RA-H06R_130619_2.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-H08_130619_1.pdf

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice