Farm & Country Fair

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Farm & Country Fair

Transcript of Farm & Country Fair

 • * de Gelderlander WOENSDAG 19 JUNI 2013

  Fleurige ode aanplattelandsleven

  PAGINA 7

  Farm & Country Fair in Aalten op 21-22-23 juni

  Veel blijft bij het oude, maar,,de Fair moet elke keer an-ders zijn, zegt Joke Ruesink.,,Zo raak je niet uitgekeken.

 • Weversstraat 4, 7091 CM Dinxperlo 0315-65 16 85

  www.harmtakke.nl

  Grote keuze in transportfi etsen

  Prijzen vanaf e 529.-

  PREFAB TUINHUIZEN EN DIERENVERBLIJVENEen sieraad voor uw tuin, een thuis voor uw dieren

  Timmerbedrijf B.G. HijinkGelkinkweg 4, 7095 CB De Heurne T: 0315-651060 / www.bghijink.nl

  Beeklaan 7, 7122 BG Aalten, Tel.: 0543 - 47 30 81

  Vintage BehangHARLEQUIN

  Orla kiely

  WWW.DECOHOMEPENNINGS.NL

  Klein Wolterinkv a s t g o e d

  Telefoon : 0543 47 81 13Internet : kleinwolterinkvastgoed.nl

  ing. J.W. (Jan Willem) Klein Wolterink RTDrs. I.J. (Irma) Schutte

  Actief in het buitengebied

  MAKELAARDIJ

  TAXATIES

  WET- EN REGELGEVING

  BEDRIJFSONTWIKKELING

  de lekkerste van heel Nederland!

  Kom proeven tijdens de farm & Country fair!

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 19 JUNI 2013 EXTRA 3

  Alleen in augustus,als het festivalter-rein is opgeruimd,laat de organisatiede teugels evenvieren, verklap-pen de initiatief-

  nemers van de Fair, Joke en ErikRuesink. Het werk op hun boer-derij gaat ondertussen gewoondoor, dag in dag uit.,,Maar de organisatie, dat zijn wijniet, zegt Joke met nadruk. Hetkarwei kan volgens haar alleenmaar worden geklaard met de in-zet van enkele beroepskrachtenop kantoor en het veebedrijf enniet te vergeten de tientallen vrij-willigers van verenigingen uit deomliggende dorpen. Scholen,voetbalclubs en dorpsverenigin-gen uit Aalten en Dinxperlo ver-zorgen onder meer de publieksbe-geleiding en de aankleding.Ook de oudervereniging van bre-de Daltonschool t Warmelinckin IJzerlo (83 leerlingen) spantzich met een daarvoor in het le-ven geroepen werkgroep in voorde Fair. Sinds de eerste afleveringin 1995 hebben honderdenouders van de basisschool- enpeuterspeelzaalleerlingen als vrij-williger meegewerkt. Vrijdag, za-terdag en zondag bestieren ze op-nieuw de kassas van de Fair enzien ze toe op het parkeren.De bereidheid een steentje bij tedragen is groot, vertelt RianneKruisselbrink van de ouderver-eniging. ,,Meestal is er een wacht-lijst. Er is dan ook nauwelijkseen ontkomen aan; alle kinderen

  krijgen elk voorjaar een verzoek-je mee naar huis. Waarna het ver-volgens aan Kruisselbrink enhaar collega Jeanet Ruwhof is omvan alle aanmeldingen een even-wichtig rooster te maken.Niet alleen de ouders maar ookde opas en omas van leerlingenzijn van de partij. Van sommigevrijwilligers zijn de kinderen allang van school. ,,Omdat deschool een belangrijk trefpunt isin ons buurtschap, zegt Jan vanHerksen, directeur van t Warme-linck, ,,is de betrokkenheid bijschoolactiviteiten groot.Gerard Helmink denkt dat debuurt zich verantwoordelijkvoelt voor het evenement. ,,Wezijn er ook echt trots op. Met El-

  bert te Lindert en Lon Rabenvormt Helmink de Farm & Coun-try Fair-commissie. ,,In een klei-ne gemeenschap als IJzerloheerst het gevoel dat we op el-kaar moeten kunnen terugvallen.Als we willen dat er iets gebeurt,moeten we iets ondernemen. Enhet mooie is dat dan ook lukt,zonder subsidie.In ruil voor de gedane arbeid ont-vangt t Warmelinck, net als de

  andere organisaties die zich inzet-ten, een donatie. Dat bedrag isvolgens de schooldirecteur meerdan welkom. Van Herksen: ,,Wekunnen dat geld goed gebruiken,hoewel niet de school maar deoudervereniging over de beste-ding beslist. De sponsoringkomt meestal ten goede aan bui-tenschoolse activiteiten en, voorde peuterspeelzaal, de aanschafvan schoolattributen. ,,Uiteinde-lijk kunnen we de ouderbijdragedaardoor wat lager houden.Volgens de oudervereniging is debeloning een mooi extraatje.Rianne Kruisselbrink: ,,Alleenvoor de gezelligheid zou ik hetook doen. Jeanet Ruwhof: ,,Zo-iets met zijn allen ondernemen

  is wat wonen in een buurtschapleuk maakt.Het is eervol het visitekaartje vande Fair te zijn, zeggen ze. GerardHelmink: ,,Wat ik mooi vind, isdat de Fair nog steeds boeren enbuitenlui trekt, maar ook ande-ren. Dat zie je aan de autos, aande uitdossingen. Bovendien voe-len we ons gewaardeerd door Jo-ke en Erik Ruesink. Niet alleenomdat de vrijwilligers niets tekort komen. Je merkt aan allesdat onze mening telt. Het is eenserieuze taak om de publieksstro-men in goede banen te leiden.En als het eens tegenzit, doet tAchterhoeks wonderen. ,,Dan zieje ook verstokte stedelingen ont-dooien.

  De meest Engelse fair van Nederland. Zo wordtde driedaagse Farm & Country Fair in Aalten welgenoemd. Die roem is gebaseerd op de veelzijdig-heid van het buitenevenement, dat de afgelopenedities steeds minstens dertigduizend bezoekersnaar de Achterhoek trok. Van de gezelligheid kun-nen ze op aan.Inhoudelijk en uiterlijk moet elke Fair zich onder-scheiden, vinden de bedenkers Joke en Erik Rues-ink. Ons streven is dat er elk jaar iets nieuws, ietsleuks, iets bijzonders te ontdekken valt. De erva-ring leert dat mensen zelfs na drie dagen nog ogenen oren te kort komen.Voor de bazaar zijn 375 standhouders geselecteerddoor de organisatie. Ze bieden decoratieve en han-dige gebruiksartikelen aan: van outdoor-kledingtot wellness- en dierenverzorgingsproducten totlandbouwmachines.

  ,,Geen stand is hetzelfde, zegt Maril Ruesink na-mens de Fair, die ook het voor het eerst het Vinta-ge Festival aan het programma toevoegde.Het recept van de culinaire tent is verfijnd. Kookde-monstraties zorgen voor vermaak en proeverijenstillen de trek.Naast het keukentheater is er een verkwikkendshowprogramma met dierenkeuringen en optre-dens van artiesten.In de muziektent delen regionale muzikanten hetpodium met aanstormend poptalenten (The Ep-stein) en de gangmaker van de illustere Kelly Fami-ly (Kathy Kelly).Net naast de Fair, maar wel de moeite waard omop te nemen in de route, ligt het rariteitenbos vande familie Ruesink. De smalle paden en gangenzijn een attractie op zich, en tegelijk een plek omop adem te komen

  Het buurtschap voelt zichverantwoordelijk voor deFair, we zijn er trots opVrijwilliger Gerard Helmink

  dg.nl/bijlagen

  Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

  COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

  Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: [email protected], 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: [email protected] , 0314-372123

  *+

  De vrijwilligers van de Farm & Country Fair die werken aan de opbouw van het festivalterrein aan de Dinxperlosestraatweg in Aalten. foto Jan van den Brink

  foto Farm & Country Fair

  Vrijdag begint de Farm& Country Fair. Achterde schermen is elf maan-den aan het belevenisfes-tival gewerkt.

  Redactionele leiding: Anne NijtmansVormgeving: Rudi GerritsAan dit nummer werkten mee: Jeroen Schwartz, Jan van den Brinken Theo Kock

  Achterhoeks doet wonderen

  Roem dankzij veelzijdigheid

 • 4 EXTRA 5DE GELDERLANDER WOENSDAG 19 JUNI 2013

  Potten, pannen en slingers. Dedeel van de Haartse boerderijvan Els en Has ter Burg heefteen extra keuken: De Kook-muts, een kookstudio voor(vooral) kinderen.Buiten, aan het begin van de

  oprijlaan, herinnert een onbewaakte boe-kenkraam aan de vorige nering van Els.Binnen staat een kast met wereldse kookli-teratuur, met Engelse maar ook Egypti-sche gerechten. Groenten blijven bewaard

  in wat in andere tijden als trog werd ge-bruikt.Tientallen kinderen uit de Achterhoekhebben hier de afgelopen jaren geoefendachter het fornuis. Als Els wordt gecompli-menteerd op het schoolplein, weet ze dathaar recepten thuis zijn herhaald.De Farm & Country Fair is allang uitge-groeid tot een smaakvolle aangelegenheid.Het evenement is een aanrader voor lek-kerbekken, een proeverij waar in een culi-naire tent streekproducten worden aange-

  boden en plattelandsgerechten wordenklaargemaakt. Telers en kwekers leren be-zoekers te koken met verstand. Keuken-prinsen en -prinsessen geven tips.Els ter Burg kokkerelt er drie dagen meten voor kinderen. Samen maken ze mis-schien hun favoriete wentelteefjes. En an-ders misschien het geheime knoflookge-recht. Ze verkoopt op de Fair ook haar ei-gen, vaak op de Engelse keuken georin-teerde bakmixen voor taart, koek enbrood, zoals shortbread met espresso, flap-jacks en chocolade-walnotencake.Els vertelt dat De Kookmuts door toeval isontstaan maar met beleid is uitgebreid. Ikheb in verschillende boekenwinkels ge-werkt. Vaak was ik dan laat thuis, het etenstond al op tafel. Nu wisselen Hans en ikelkaar meestal af. Een gediplomeerd kok

  ben ik niet, alles wat ik weet, heb ik vanmijn moeder geleerd. En daarna van Hansen ook mijn dochter Mandy, die vegetariris. Op een gegeven moment merkte ik hoeleuk het is om te koken met kinderen.Eerst met mijn eigen kinderen, later metde oppas- en overblijfkinderen vanschool.Al gauw kreeg Els de smaak te pakken, enzette ze De Kookmuts op. Het geeft meveel voldoening om ze te leren koken: tezien hoe gedreven ze een ei klutsen, temerken hoe nauwkeurig ze de weegschaalwillen gebruiken. 60 gram is 60 gram.Niet minder, niet meer. Niemand lustspruiten maar als ze er allemaal n in depan doen, eten we uiteindelijk spruiten-soep. De kinderen hebben er veel schik inen ik weet zeker dat ze, door wat ik vertel

  en doordat ze samenwerken, er wat van op-steken.Ook volwassen eters experimenteren inDe Kookmuts, bijvoorbeeld omdat ze ietste vieren hebben. Hoewel de etende mensdankzij de vele gemakken tegenwoordigveel minder tijd - alleen opwarmen is vol-doende - in de keuken hoeft door te breng-en, is (zelf) koken hartstikke populair,merkt Els aan het succes van de work-shops en lessen van De Ko