Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa...

of 15 /15
Avrupa Avrupa Birli Birli ğ ğ i i Hayvanc Hayvanc ı ı l l ı ı k k Politikalar Politikalar ı ı Dr.Mustafa ALTUNTA Dr.Mustafa ALTUNTA Ş Ş Uzman Uzman Veteriner Veteriner Hekim Hekim 1. 1. 1. - - - S S S ığı ığı ığı r ve Dana Eti r ve Dana Eti r ve Dana Eti 2. 2. 2. - - - Koyun ve Ke Koyun ve Ke Koyun ve Ke ç ç ç i Eti i Eti i Eti 3. 3. 3. - - - Kuru Yem Kuru Yem Kuru Yem 4. 4. 4. - - - S S S ü ü ü t ve S t ve S t ve S ü ü ü t t t Ü Ü Ü r r r ü ü ü nleri nleri nleri 5.Kanatl 5.Kanatl 5.Kanatl ı ı ı Eti ve Yumurta Eti ve Yumurta Eti ve Yumurta Avrupa Avrupa Avrupa Birli Birli Birli ğ ğ ğ i i i Ortak Ortak Ortak Tar Tar Tar ı ı ı m m m Politikalar Politikalar Politikalar ı ı ı

Transcript of Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa...

Page 1: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

AvrupaAvrupa BirliBirliğğiiHayvancHayvancııllııkk PolitikalarPolitikalarıı

Dr.Mustafa ALTUNTADr.Mustafa ALTUNTAŞŞUzmanUzman VeterinerVeteriner HekimHekim

1.1.1.---SSSığıığıığır ve Dana Etir ve Dana Etir ve Dana Eti2.2.2.---Koyun ve KeKoyun ve KeKoyun ve Keçççi Etii Etii Eti3.3.3.---Kuru YemKuru YemKuru Yem4.4.4.---SSSüüüt ve St ve St ve Süüüt t t ÜÜÜrrrüüünlerinlerinleri5.Kanatl5.Kanatl5.Kanatlııı Eti ve YumurtaEti ve YumurtaEti ve Yumurta

AvrupaAvrupaAvrupaBirliBirliBirliğğğiiiOrtakOrtakOrtakTarTarTarııımmmPolitikalarPolitikalarPolitikalarııı

Page 2: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

AvrupaAvrupa BirliBirliğğiiHayvancHayvancııllııkk PolitikalarPolitikalarıı

Dr.Mustafa ALTUNTADr.Mustafa ALTUNTAŞŞUzmanUzman VeterinerVeteriner HekimHekim

5.Kanatl5.Kanatl5.Kanatlııı Eti Eti Eti ve Yumurtave Yumurtave Yumurta

AvrupaAvrupaAvrupaBirliBirliBirliğğğiiiOrtakOrtakOrtakTarTarTarııımmmPolitikalarPolitikalarPolitikalarııı

Page 3: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

•Düzenleme; 1967

•Son şekli ; 1975

Page 4: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

•Canlı kanatlı hayvanlar,

•Kanatlı eti ve türev ürünleri,

•Taze ve işlenmiş, pişirilmişkabuklu veya soyulmuşkanatlı yumurtaları

KapsamKapsam

Page 5: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

Kanatlı eti ve yumurtalar için pazarlama standartları

Kalite,Ağırlık,Paketleme,

Depolama, Taşıma,Sunuş,İşaretleme

StandartlarStandartlar

Page 6: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

Benzer kurallar;yumurtalar, kuluçkahane ve civcivler için de bulunmaktadır,

StandartlarStandartlar

Page 7: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

Müdahale alımları,İstisnai pazar Önlemleri;

Destek ve Destek ve ÖÖdemelerdemeler

Page 8: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

İstisnai pazar Önlemleri;Hayvan hastalıklarından korunmak için alınan önlemler nedeniyle serbest dolaşım açısından kısıtlamalara dayalıproblemler yaşanması halinde uygulanır.Bu destek belirli bir ülke için belli dönemde uygulanır

Destek ve Destek ve ÖÖdemelerdemeler

Page 9: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

Topluluğa ithal ve ihraç edilen kanatlı eti ve yumurta lisansa tabidir,İthalatta temel gümrük vergileri uygulanmaktadır,Dünya fiyatları tetik fiyatın, ithalat da tetik fiyatın altına düşerse ilave bir vergi uygulanmaktadır,

İİthalat ve thalat ve İİhracathracat

Page 10: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

Topluluk fiyatları ciddi anlamda artar ise ithalat vergileri askıya alınabilmektedir,Tercihli koşullar çerçevesinde, belirli bir tarife kotası altındaki kanatlı eti ve yumurta ürünleri ithalatında daha düşük vergiler de uygulanmaktadır,

İİthalat ve thalat ve İİhracathracat

Page 11: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

Kanatlı eti ve yumurta ithalatı, en azından üç ayda bir tesbit edilen ihracat sübvansiyonlarından yararlanmaktadır,

İİthalat ve thalat ve İİhracathracat

Page 12: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

Sübvansiyon düzeyinin tesbitindekomisyon, topluluktaki ve dünyadaki piyasa durumunu toplulukta kesilmiş 1 kg kanatlıveya kabuklu yumurta üretebilmek için gerekli kesif yem miktarının topluluk ve dünya fiyatı arasındaki fark dikkate alınmaktadır.

İİthalat ve thalat ve İİhracathracat

Page 13: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

AB

A

B

AB

Hay

v an c

Hay

v an c

Hay

v an cıı ı ll l ıı ı kk k

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la r

Pol

iti k

a la rıı ı KanatlKanatlıı Eti ve YumurtaEti ve Yumurta

İhracat subvansiyonundanfaydalanılacak toplam miktar GATT anlaşması ile sınırlandırılmıştır

İİthalat ve thalat ve İİhracathracat

Page 14: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

AvrupaAvrupa BirliBirliğğiiHayvancHayvancııllııkk PolitikalarPolitikalarıı

Dr.Mustafa ALTUNTADr.Mustafa ALTUNTAŞŞUzmanUzman VeterinerVeteriner HekimHekim

555...KanatlKanatlKanatlııı Eti Eti Eti ve Yumurtave Yumurtave YumurtaSON SON

Page 15: Avrupa Birliği Hayvancılık PolitikalarıAvrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.1.--SSıığğıır ve Dana Etir ve Dana Eti 2.2.--Koyun

AvrupaAvrupa BirliBirliğğiiHayvancHayvancııllııkk PolitikalarPolitikalarıı

Dr.Mustafa ALTUNTADr.Mustafa ALTUNTAŞŞUzmanUzman VeterinerVeteriner HekimHekim

1.1.1.---SSSığıığıığır ve Dana Etir ve Dana Etir ve Dana Eti2.2.2.---Koyun ve KeKoyun ve KeKoyun ve Keçççi Etii Etii Eti3.3.3.---Kuru YemKuru YemKuru Yem4.4.4.---SSSüüüt ve St ve St ve Süüüt t t ÜÜÜrrrüüünlerinlerinleri5.Kanatl5.Kanatl5.Kanatlııı Eti ve YumurtaEti ve YumurtaEti ve Yumurta

AvrupaAvrupaAvrupaBirliBirliBirliğğğiiiOrtakOrtakOrtakTarTarTarııımmmPolitikalarPolitikalarPolitikalarııı

SON SON