YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim,...

28
51 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN «SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI»

Transcript of YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim,...

Page 1: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK

DÖNÜŞÜM İÇİN

«SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI»

Page 2: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Kamu alımları, dünyada, yerli sanayinin ve teknolojinin gelişmesine büyük katkı sağlayan bir

sanayi politikası aracıdır.

Birçok ülke, kamu alımlarını gerçekleştirirken sanayi işbirliği, sanayi katılımı, offset, sanayi

dengesi, yerli katkı gibi çeşitli uygulamalara başvurmaktadır.

Sanayi İşbirliği Programı, kamu alımları yoluyla;

Sanayide yerlileşme, yenileşme ve teknoloji transferinin sağlanması,

Üretim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi,

Uluslararası karşılıklı işbirliği ve yatırım imkânlarının oluşturulmasını

amaçlayan bir kamu alım politikası aracıdır.

Sanayi İşbirliği Programları

Page 3: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Ülke Yıl Kapsam Tanım Taahhüt Oranı Uygulayıcı Kurum

İsrail 1995 5 Milyon ABD Doları’nı aşan

tüm alımlar Offset

DTÖ-KAA*’ya taraf olan ülkeler için tedarik

sözleşmesi bedelinin en az % 20’si, diğer ülkeler

için ise %35’i

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi İşbirliği Kurumu

Güney Afrika

1996 İthal kısmı 10 Milyon ABD Doları’nı aşan tüm alımlar

Ulusal Sanayi İşbirliği

Programı

Tedarik sözleşmesinin ithal kısmının %30’u

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi İşbirliği Sekreterliği

Çekya 2010

Yabancı yükleniciler için 41 Milyon Euro, yerli

yüklenicilerin yabancı alt yüklenicileri için 20 Milyon

Euro'yu aşan alımlar

Sanayi İşbirliği Programı

Tedarik sözleşmesi bedelinin %100

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Malezya 2013 50 Milyon RM’yi (12 Milyon ABD Dolarını) aşan alımlar

Sanayi İşbirliği Programı

Tedarik sözleşmesi bedelinin %100

Maliye Bakanlığı

* Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması

Dünyadan Uygulama Örnekleri

Page 4: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (u) maddesi:

"Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı uygulamalarını

içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kanuna tabi değildir."

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Geçici Madde 4:

"3 (u) maddesine ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,

Kamu İhale Kurumu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir."

Yasal Dayanak

Page 5: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

2018 Tarihli Yönetmelik

Yenilik

Yerlileşme

Teknoloji Transferi

• Mal

• Hizmet

• Yapım işi

4734 sayılı KİK 3 (u) istisnası alım modeli

Sanayi İşbirliği Projelerinin

Uygulanmasına İlişkin

Yönetmelik

(17 Şubat 2018)

Page 6: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Organize Sanayi Bölgeleri

Ar-Ge Destekleri

Kümelenmeler Ticarileşme Destekleri

Girişimcilik Destekleri

Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Yenilik Destekleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin merkezi bir yapıda yürütülmesi

Sanayi katılımı ve teknoloji yönetimine ilişkin bilgi birikimi ve tecrübenin merkezi bir yapıda toplanması

Merkezi Yapı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Page 7: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Tedarik İhalesi

Teknik ve İdari Bölüm

Sanayileşme ve Teknoloji

Bölümü

Teklif Değerlendirme

Yüklenici Seçimi

Tedarik Sözleşmesi

Bakanlık A

Tedarik İhalesi

Teknik ve İdari Bölüm

Sanayileşme ve Teknoloji

Bölümü

Teklif Değerlendirme

Yüklenici Seçimi

Tedarik Sözleşmesi

Belediye C

Teknik ve İdari Bölüm

Sanayileşme ve Teknoloji

Bölümü

Teklif Değer.

Yüklenici Seçimi

Tedarik Sözleşmesi

Belediye D

Tedarik İhalesi

Teknik ve İdari Bölüm

Sanayileşme ve Teknoloji

Bölümü

Teklif Değer.

Yüklenici Seçimi

Tedarik Sözleşmesi

Tedarik İhalesi

Bakanlık B

Merkezi Yapı

Page 8: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51 12

Genel Esaslar

Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek ve tüm idareler tarafından uygulanabilecek bir

tedarik süreci

Yeniden düzenlenmiş ihale usulleri, sadeleştirilmiş ihale süreçleri, etkinleştirilmiş teklif

değerlendirme süreci

İhalelerde rekabetin devamlılığının sağlanabilmesine imkan veren düzenlemeler

Yurtiçinde gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik zorunluluk

Hazır alım odaklı klasik satın alma yaklaşımı yerine teknoloji geliştirmeye ve

yerlileştirmeye yönelik proje yönetim yaklaşımı

Sanayi işbirliği ile ilgili uygulama birliği

Page 9: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

İhale Aşaması

STK Esasları

koordinasyon

Teknik bölüm İdari bölüm

Kamu İdaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tedarik Grubu STK Grubu

• Yurt içinde üretim ve yerli katkı isterleri

• Teknolojik işbirliği isterleri

• İhracat isterleri

• KOBİ iş payı isterleri

• Yan sanayi iş payı isterleri

• STK Sözleşmesi

SİP bildirimi

• İdari Şartname

• Teknik Şartname

• Tedarik Sözleşmesi

• Proje Modeli

• Aday ve İsteklilerin Yapısı

• ..........

Page 10: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Yurt içinde mevcut imkan ve

kabiliyetlerin tespit edilmesi

Sanayileşme modelinin ve

sanayileşme planının hazırlanması

Sanayi ve teknoloji kazanım

ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ana Yüklenici

Alt Yüklenici

KOBİ’ler

Üniversite ve Araştırma Merkezleri

Ar-Ge projelerinin çıktılarının kullanılması

Sektörel ve teknolojik derinlik

Tabana yayılmış sanayi katılımı

Sanayileşme Modeli

Page 11: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Konu Düzenleme

STK yükümlülükleri

• Kategori-A: Yerli Katkı

• Kategori-B: Teknolojik İşbirliği

• Kategori-C: İhracat

KOBİ İş Payı Kategori-A yükümlülüğünün belirli bir oranının KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmesi

zorunludur.

Yan Sanayi İş Payı Kategori-A yükümlülüğünün belirli bir oranının Yüklenici ve KOBİ’ler dışındaki

şirketler/kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.

STK Planı • Proje kapsamındaki Kategori-A faaliyetlerinin detayları yer almaktadır.

• Yüklenici, KOBİ’ler ve Yan Sanayi faaliyetleri ayrı ayrı belirtilmektedir.

İhale Aşaması

Taahhüt edilmesi gereken asgari STK

yükümlülüğü, teklif bedelinin en az %50’si

olacak şekilde STB tarafından belirlenir.

Page 12: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

YERLİ KATKI

(Kategori-A)

Tedarik sözleşmesi kapsamında yurt içindeki şirketler ile

kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde

gerçekleştirilen faaliyetler

STK Kategorileri

Raylı sistem aracı ihalesi kapsamında Cer

sisteminin yurt içinde X firması tarafından

üretilmesi ve raylı sistem aracında kullanılması

İHRACAT

(Kategori-C)

Tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen mal, hizmet

veya yapım işinin veya Bakanlık tarafından belirlenen

alanlardaki mal, hizmet veya yapım işinin ihracatı

X firması tarafından üretilen Cer sisteminin

raylı sistem aracı ihalesi yüklenicisi

tarafından başka ülkelere ihracatı

Page 13: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ

(Kategori-B)

Tedarik sözleşmesi kapsamında Kategori-A faaliyetleri ile ilgili

olarak yapılacaklar hariç olmak üzere;

• Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, sanayileşme,

yerlileşme ve ticarileşme amacıyla;

• Yurtiçindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından

gerçekleştirilecek Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım

geliştirme, test ve benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve

akademik çalışmalara yönelik;

• Altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman,

eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve

benzeri destekler

Raylı sistem aracı ihalesi yüklenicisi

tarafından;

• X Meslek Lisesine atölye kurulumu,

• Y üniversitesindeki laboratuvarın

akreditasyon maliyetinin karşılanması,

• Z üniversitesindeki lisans öğrencilerinin

yurt dışında konferansa katılım

maliyetinin karşılanması

STK Kategorileri

Page 14: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

• Enerji

• Çevre ve İklim Değişikliği

• Sağlık

• Kimya

• Gıda-Tarım-Hayvancılık

• Ulaşım

• İmalat Teknolojileri ve Makineleri

• Diğer Makineler

• Diğer Makineler

• Elektrik-Elektronik

• Malzeme Teknolojileri

• Bilişim ve Dijital Teknolojiler

• Endüstriyel Biyoteknoloji

• İnsan Kaynağı

Kategori-B ve Kategori-C için belirlenmiş alanlar (STK Rehberi Ek-5: STK Katsayı Tablosu):

STK Kategorileri

Page 15: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

STK Rehberi Ek-5: STK Katsayı Tablosu Kategori-A

(Yerli Katkı)

Kategori-B

(Teknolojik İşbirliği)

Kategori-C

(İhracat)

Genel 1 1-4 1-4

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2 + 1 + 1

Endüstri Bölgeleri 2 + 1 + 1

Organize Sanayi Bölgeleri 2 + 1 + 1

KOBİ’ler 2 + 1 + 1

Ar-Ge Merkezleri veya Tasarım Merkezleri 2 + 1 + 1

STB ile bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları

tarafından verilen destekler neticesinde

geliştirilen ürün/hizmetler

+ 1

Tedarik Sözleşmesi kapsamında geliştirilen

ürün/hizmetler + 1

STK Kategorileri

Page 16: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Kategori

Program Dönemleri İtibarıyla STK Taahhüt Oranları

1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem Toplam

A %10 %30 - - %40

B - %5 %5 %10 %20

C - - - %10 %10

Toplam %10 %35 %5 %20 %70

STK Yükümlülük Tablosu

(Örnek)

STK Planı

(Örnek)

No İş Paketi İşin Niteliği İşi Yapacak

Şirket/Kurum/Kuruluş

İşin Bedelinin Teklif Bedeline Oranı (%)

Yüklenici

1 Jeneratör Montaj - %5

2 Proje yönetimi Üretim - …..

…. ……. ……. - …..

Toplam %20

Yan sanayii

Aydınlatma sis. Tasarım A firması % 10

Çelik Üretim B firması …..

…. ……. ……. ……. …..

Toplam %20

KOBİ

Kablo Üretim C firması % 3

Valf Üretim D firması …..

…. ……. ……. ……. …..

Toplam %10

Kategori-A STK Toplam % 50

Yabancı alt yükleniciler

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. …..

Toplam % 50

STK Teklifi

Page 17: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

İhale Aşaması

STK Esasları

koordinasyon

Teknik bölüm İdari bölüm

Kamu İdaresi STB

İhaleye çıkılması Teklifler

STK Grubu

SİP bildirimi

Teknik teklif İdari teklif

Asgari STK yükümlülük oranları ile, Yan

Sanayi İş Payı ve KOBİ İş Payı yükümlülük

oranlarından herhangi birini sağlamayan

teklif değerlendirmeye alınmaz

Tedarik Grubu

İhale dokümanı

STK teklifi

Page 18: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Teklif Değerlendirme Aşaması

STK Tekliflerinin değerlendirilmesi

Üye

Teknik Tekliflerin değerlendirilmesi

Yüklenici adayının seçimi

İdari Tekliflerin değerlendirilmesi

Tedarik İhale Komisyonu

Kamu İdaresi STB

STK Komisyonu

STK puanı Teknik puan İdari puan

• Yurt içinde üretim ve yerli katkı taahhütleri

• Teknolojik işbirliği taahhütleri

• İhracat taahhütleri

• KOBİ iş payı taahhütleri

• Yan sanayi iş payı taahhütleri

• .....................

Page 19: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Sözleşme Aşaması

Yüklenici adayı

Tedarik Sözleşmesi

müzakereleri

STK Sözleşmesi

müzakereleri

koordinasyon

Kamu İdaresi STB

Tedarik İhale Komisyonu

Tedarik Sözleşmesi STK Sözleşmesi

Tasarım, üretim, test faaliyetleri

Teknik isterlerin karşılanması

Performans gerekleri

Ödemeler

Kabuller

............

STK yükümlülük tablosu

STK Planı

Yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetler

Cezai yaptırımlar

............

STK Komisyonu

Page 20: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Potansiyel SİP Uygulama Alanları

Araç ve konteyner

tarama sistemleri

Devriye botları

Bagaj tarama cihazları

Aşılar

Tıbbi görüntüleme cihazları

Tıbbi sarf malzemeleri

Medikal araç ve donanımları

Sahra hastaneleri

Hızlı tren projeleri

Demiryolu projeleri

Liman projeleri

Kamu santrallerindeki

rehabilitasyon yatırımları

Yüzer santraller

Sondaj platformları

Yüksek gerilim güç laboratuvarı

Otomatik meteoroloji gözlem istasyonları

Meteoroloji radarları

Fotokapanlar, GPS İzleme Tasmaları

Yüksek atmosfer gözlem sistemleri

Yangın tespit radarları

Metro aracı projeleri

Tramvay projeleri

Elektrikli otobüs projeleri

Page 21: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Gelinen Aşama

İdare Proje Mevcut Durum

Sağlık Bakanlığı – Kamu Hastaneleri Gn. Md.

Beş Kalem Tıbbi Görüntüleme Cihazı İhale açılmıştır

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

Yüksek Gerilim ve Güç Deney Laboratuvarı Kompleksi Etüdü

İhale açılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro Aracı İhale çalışmaları devam etmektedir

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem Aracı İhale çalışmaları devam etmektedir

Orman ve Su İşleri Bak. - Meteoroloji Gn. Md.

X-Band Meteoroloji Radarı İhale çalışmaları devam etmektedir

Orman ve Su İşleri Bak. - Meteoroloji Gn. Md.

Radyosonde Cihazı İhale çalışmaları devam etmektedir

Orman ve Su İşleri Bak. – Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn. Md.

GSM/GPS İzleme Tasmaları İhale çalışmaları devam etmektedir

Orman ve Su İşleri Bak. – Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn. Md.

Fotokapan İhale çalışmaları devam etmektedir

Page 22: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK

DÖNÜŞÜM İÇİN

«SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI»

Page 23: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

İhale Aşaması

Konu Düzenleme

Projenin başlatılması Düzenleme yapma yetkisi idarelere verilmiştir.

Proje maliyeti Herhangi bir alt – üst limit bulunmamaktadır.

İhale usulleri

• Açık ihale

• Belirli istekliler arasında ihale

İstekli sayısına yönelik kısıt bulunmamaktadır.

Ön yeterlilik zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Tek teklif alma imkanı

Stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde

olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık

gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması

Page 24: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

İhale Aşaması

Konu Düzenleme

İhale dokümanı

• Tedarik Grubu tarafından hazırlanmaktadır.

• İhale dokümanında yer alan STK Esasları STK Grubu tarafından hazırlanmaktadır.

• İhale dokümanında yer alan;

Asgari STK yükümlülük oranlarının, yurtiçinde gerçekleştirilmesi zorunlu

faaliyetlerin, STK esaslarının kabul edilmesi zorunludur.

• Teklif değerlendirmede esas alınacak formül yer almaktadır.

• Zeyilname ile değişiklik yapılabilmektedir.

Teklif içeriği Teknik teklif, İdari teklif ve STK teklifinden oluşmaktadır.

Fiyat teklifi Ayrı bir kapalı zarfta sunulmaktadır.

Page 25: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Teklif Değerlendirme Aşaması

Konu Düzenleme

Teklif değerlendirme

komisyonları

• Tedarik ihale komisyonu (teknik ve idari teklifleri değerlendirir)

• STK komisyonu (STK tekliflerini değerlendirir)

Teklif değerlendirme

• Teknik, idari ve STK teklifleri eş zamanlı değerlendirilmektedir.

• Tüm değerlendirme ve puanlama tamamlanmadan fiyat teklifi

açılamamaktadır.

Tekliflerin iyileştirilmesi

• Eksik belgeleri tamamlama ve uygun olmayan belgeleri düzeltme,

• Zorunlu kriterlere ve zorunlu olmayan kriterlere tekrar cevap verme,

• Fiyat teklifindeki yazı ve rakam farklılığı veya aritmetik hataları düzeltme

imkanı bulunmaktadır.

Teklif puanları Teknik Puan, İdari Puan ve STK Puanı hesaplanmaktadır.

Page 26: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

Sözleşme Aşaması

Konu Düzenleme

Sözleşme

müzakereleri

• Sözleşme müzakereleri zorunludur.

İstekli sayısına ve müzakere süresine yönelik kısıt bulunmamaktadır.

• Tedarik Sözleşmesi müzakereleri idare tarafından yürütülmektedir.

• STK Sözleşmesi müzakereleri Bakanlık tarafından yürütülmektedir.

Sözleşme imzası

• Sözleşmelerin imzasına yönelik süre kısıtı bulunmamaktadır.

• Sözleşmeler eş zamanlı olarak imzalanmaktadır.

Tedarik Sözleşmesi idare ile, STK Sözleşmesi Bakanlık ile imzalanmaktadır.

STK sözleşmesi tedarik sözleşmesinin ekidir.

Sözleşmelerin

yürütülmesi

• Tedarik Sözleşmesi idare tarafından yürütülmektedir.

• STK Sözleşmesi Bakanlık tarafından yürütülmektedir.

Page 27: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

STK Sözleşmesi

Konu Düzenleme

Yükümlülüklerin

Gerçekleştirilmesi

Kategori-A ve Kategori-C yükümlülüklerinin gerçekleşmesinde YİKD esas alınmaktadır.

Gerçekleşen YİKD belirli bir katsayı ile çarpılmaktadır.

Kategori-B ve Kategori-C sadece STB tarafından belirlenmiş alanlarda

gerçekleştirilebilmektedir.

Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C için ayrı ayrı katsayı düzenlemesi bulunmaktadır.

Yurt İçi Katma

Değer

• Yerli katkı hesaplaması yapılmaktadır.

Yurtiçinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet, işçilik, vb. bedelleri,

İdarî (seyahat, konaklama, yemek, danışmanlık hizmetleri, posta, vb.) masraflar hariç

olmak üzere, ilgili genel yönetim giderleri

Kârlar ve ilgili vergiler

Yurtiçinden tedarik edilen ancak yurtdışı menşeli olan hammadde, malzeme, ürün,

hizmet, işçilik vb. YİKD olarak kabul edilmemektedir.

Page 28: YURT İÇİ ÜRETİM VE SANAYİDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM İÇİN … · 2018. 7. 17. · eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve ... Yurtiçinden tedarik edilen

51

STK Sözleşmesi

Konu Düzenleme

Teminat Mektubu • STK yükümlülüğünün %6’sı oranındadır.

Cezai Şart

• Yerine getirilmeyen STK yükümlülüklerine ceza uygulanmaktadır.

• Ceza oranı %6’dır.

• Cezanın ödenmesi yükümlülüğü yerine getirme sorumluluğunu

kaldırmamaktadır.

Ön kredilendirme

• Hâlihazırda STK yükümlülüğü bulunmayan bir şirketin/kurum ve kuruluşun

Kategori-B ve/veya Kategori-C STK faaliyetleri için gelecekteki muhtemel

STK yükümlülüklerine sayılmak üzere, ön kredilendirme yapılabilmektedir.

• Ön krediler 5 yıl süreyle geçerlidir.