Dana Lixenberg - Set Amsterdam

of 80 /80
Dana Lixenberg Set amSterDam

description

For Set Amsterdam, Dana Lixenberg photographed dozens of Amsterdam locations featured in the Dutch drama series A dam E.V.A. by Norbert ter Hall and Robert Alberdingk Thijm. Fascinated by the multitude and variety of places in the script, she decided to make a photo series of the city she left for New York more than twenty years ago: her birthplace, Amsterdam. With a text by Jurriaan Benschop. Design: Roger Willems. ISBN 978 90 77459 59 1

Transcript of Dana Lixenberg - Set Amsterdam

Dana Lixenberg

Set amSterDam

01 Achtergracht Woonkamer,huisfamilie

Veder,2010Hetwoonhuisuitcirca1750iseenRijksmonumentenwordtbewoonddooreenvaderendriedochters.

02 AdmiraaldeRuyterweg IJzerhandelDeVijl,2010Devadervandeeigenaarisdezaakbegonnenin1939inDiemen.DeVijlverhuisdenaardehuidigelocatiein1943.Deeigenaarstaatzelfsinds1963indezaak.

03 Amstel Koffiehoek,Stopera,2009Dekoffiehoekinhetstadhuisdientalsbespreekhoekvoorwethoudersenhungasten.Architectprof.CeesDamtekendevoorhetontwerp.

04Asterweg StudioNieuwNoord,2009StudioNieuwNoord,onderdeelvanHetLicht,verhuurtstudioruimteenlichtapparatuurvoorfilmenfotografie.

05 Australiëhavenweg DeBunker,AfvalEnergie

Bedrijf,2010Deelektriciteitscentralestamtuit1993.Dehoog-rendementcentraleisin2007opgeleverd.Perdaglozenongeveer600vuilniswagenserhunafval.Decentraleverwerkt1,4miljoentonafvalperjaar.Ditwordtomgezetinelektriciteit,warmteenbouwstoffen.In1919werddeeersteafvalverbranderinAmsterdamingebruikgenomen.

06 Balistraat Slaapkamer,huisdeheer

Hoek,3december2010Debewonerstierfop26november2010inhetSintJakobshuis.DeuitvaartwerdverzorgddoorTeamUitvaarten,onderdeelvandeDienstWerkenInkomen(DWI).DWIverzorgtnamensdegemeenteAmsterdamdeuitvaartenvanmensenzondernabestaandenofwiernabestaandendeuitvaartnietwil-lenofkunnenbetalen.TeamUitvaartenbeoordeelttevenswiedewoningdientteontruimen,deverhuurderofDienstDomeinen.

07 BijlmerdreefA PentecostRevivalChurch

International,DeKandelaar,2010

B Trappenhuis,DeKandelaar,2010

DeKandelaariseenmultifunctioneelverenigingsgebouwinAmsterdamZuidoost.Hetgebouwbiedtonderdakaanvijftienkerkgenootschappen.Erzijnvijfkerkzalendiesamenplaatsbiedenaan900gelovigen.Hetge-bouw,datwerdgeopendin2007,isontworpendoorRiaSmitArchitectenteAmsterdam.

08 BosenLommerpleinA Lobby,Stadgenooten

Rochdale,2010Gezamenlijkelobbyvantweewoning-

01 Achtergracht Livingroom,homeofthe

Vederfamily,2010Thishouse,anationallylistedbuildingdatingfromcirca1750,ishometoafatherandhisthreedaughters.

02 AdmiraaldeRuyterweg DeVijlhardwareshop,2010Theowner’sfatherstartedthebusinessinDiemenin1939.DeVijlmovedtoitspresentlocationin1943.Theownerhasbeenworkingintheshopeversince1963.

03 Amstel Coffeecorner,Stopera,2009ThecoffeecorneratCityHallisusedformeetingsbycitycouncilmembersandtheirguests.ThedesignisbythearchitectProf.CeesDam.

04 Asterweg StudioNieuwNoord,2009StudioNieuwNoord,partofHetLicht,hasstudiospaceforrent,aswellaslightingequipmentforfilmmakingandphotography.

05 Australiëhavenweg Bunker,Waste-to-Energy

ConversionCompany,2010Thepowerstationdatesfrom1993;thehigh-efficiencystationwascompletedin2007.Eachdaysome600dustcartsdumptheircontentshere.Thestationprocesses1.4millionmetrictonsofwasteayear,convertingitintoelectric-ity,heat,andbuildingmaterials.Am-sterdam’sfirstwasteincineratorcameintousein1919.

06 Balistraat Bedroom,homeofMrHoek,

3December2010Theoccupantdiedon26November2010attheSintJakobshuis.ThefuneralwasorganizedbythefuneralteamatDWI,amunicipalserviceorganization.DWIorganizesfunerals,onbehalfoftheCityofAmsterdam,forthosewhosesurvivingfamilymemberswillnotorcannotpayfortheservice.ThefuneralteamalsodetermineswhetherthelandlordortheStatePropertyServiceisresponsibleforclearingoutthedwelling.07 BijlmerdreefA PentecostRevivalChurch

International,DeKandelaar,2010

B Stairwell,DeKandelaar,2010DeKandelaar(“TheCandlestick”)isamultifunctionalcommunitycentreinAmsterdamZuidoost,usedbyfifteenreligiousdenominations.Itincludesfivechurchmeetinghallswithspacefor900worshippersaltogether.Thebuilding,whichopenedin2007,wasdesignedbytheAmsterdamarchitec-turefirmofRiaSmit.

08 BosenLommerpleinA Lobby,Stadgenootand

Rochdale,2010Sharedlobbyoftwohousingassocia-

bouwcorporatiesopdebeganegrondvanhetBruggebouw,gelegenaandeA4.HetBruggebouwisheteerstekantoorgebouwinNederlanddatovereenrijkswegisgebouwd.B Klantenservice,Stadgenoot,

2010WoningbouwcorporatieStadgenootbeheert30.000woningenenheefteenkleine500medewerkersindienst.Stadgenootisin2008ontstaanuiteenfusietussenHetOostenendeAlge-meneWoningbouwVereniging(AWV).Beidewoningbouwverenigingen,op-gerichtinrespectievelijk1910en1911,hebbeneenvoornamerolgespeeldindegeschiedenisvandeAmsterdamsevolkshuisvesting.Deklantenserviceisaangebouwdin2006.

09 BuikslotermeerdijkA Aula,Noorderbegraafplaats

(I),2010DeNoorderbegraafplaatsbestaatsinds1931.DeaulaisontworpendoorDOKArchitectenuitAmsterdam.Jaarlijksvindenerongeveer260uitvaartenplaats.Eengrafkost2.600eurovooreentermijnvantwintigjaar,inclusiefonderhoudskosten.B Aula,Noorderbegraafplaats

(II),2010DetuinisontworpendoordeafdelingPubliekeWerkenvandeGemeenteAmsterdam.

10 Columbusplein Columbusplein,2010Hetpleinendeomringendewoonblok-kenwerdenopgeleverdin1926naarontwerpvanarchitectW.Noorlander(1877-1940).Hetpleinisin2007heringerichtnaarontwerpvaningeni-eurE.Blitz.

11 Corsicaweg,WesthavenA VrachtschipMSVansQueen,

2009DeMSVansQueenvaartonderLiberi-aansevlag.Hetschipis121meterlangen20meterbreed.DeroepnaamisELDL5.HetWestelijkHavengebiedisuitgegravennadeTweedeWereldoor-log.In2010werdvooreenmiljoentonaancontainerladingovergeslagen.B Kapiteinshut,Vrachtschip MSVansQueen,2009Volgenstraditiewordtindekapiteins-huteenJapansepopbewaard.

12 Dam/Nieuwendijk Paal#115608,2010LantaarnpaalvormgegevendoorhetbureauSinotDesignAssociates.Depaalisin2000geplaatstinhetkadervandeherinrichtingvandeDamdoorarchitectSimonSprietsma.De‘eitjes’onderaandepaalzijnerin2010aange-zetombeschadigingtegentegaan.

13 Damrak KentuckyFriedChicken

Damrak,2010KFCoprichterHarlandSandersopen-dezijneersterestaurantin1930bijeenbenzinestationteCorbin,Kentucky.Overdehelewereldzijninmiddels

tionsonthegroundflooroftheBrug-gebouwovertheA4motorway.This“BridgeBuilding”isthefirstofficebuildingintheNetherlandsconstructedoveranationalhighway.B Customerservice,Stadgenoot,

2010ThehousingassociationStadgenootmanages30,000housingunitsandhasalmost500employees.Stadgenootwasformedin2008bythemergerofHetOostenandtheAlgemeneWon-ingbouwVereniging(AWV).Thesetwopredecessorassociations,foundedin1910and1911respectively,playedadistinguishedroleinthehistoryofAm-sterdampublichousing.Thiscustomerservicecentrewasaddedtothebuild-ingin2006.

09 BuikslotermeerdijkA Auditorium,Noorder-

begraafplaats(I),2010TheNoorderbegraafplaatscemeteryhasbeeninoperationsince1931.TheauditoriumwasdesignedbyDOKarchitecturefirminAmsterdamandac-commodatessome260funeralsayear.Agravecosts2,600eurosforatermoftwentyyears,withmaintenance.B Auditorium,Noorder-

begraafplaats(II),2010ThegardenwasdesignedbyAmster-dam’smunicipalpublicworksdepart-ment.

10 Columbusplein Columbusplein,2010Thissquareandthesurroundingapart-mentblocksweredesignedbythearchitectW.Noorlander(1877-1940)andcompletedin1926.Thesquarewasrenovatedin2007,basedonadesignbytheengineerE.Blitz.

11 Corsicaweg,WesthavenA TheMSVansQueen,2009ThefreighterMSVansQueen,whichsailsundertheLiberianflag,is121metreslongwithabeamof20metres.ItscallsignisELDL5.TheWestelijkHavengebiedbecameaharbourareaaftertheSecondWorldWar.In2010,amillionmetrictonsofcontainerizedcargowashandledthere.B Captain’scabin,MSVans

Queen,2009Inaccordancewithtradition,aJapa-nesedolliskeptinthecaptain’scabin.

12 Dam/Nieuwendijk Lamppost#115608,2010LamppostdesignedbytheagencySinotDesignAssociates.Installedin2000aspartoftherenovationofDamSquarebythearchitectSimonSprietsma.Theegglikeobjectsatthebasewerein-stalledin2010topreventdamage.

13 Damrak KentuckyFriedChicken

Damrak,2010KFCfounderHarlandSandersopenedhisfirstrestaurantin1930atagassta-tioninCorbin,Kentucky.Therearenow20,000KFCrestaurantsallovertheworld,including40intheNetherlands.

20.000KFC-vestigingenwaarvan40inNederland.Wereldwijdworden850miljoenkippenperjaarbereid.HetfiliaalaanhetDamrakwerdin2004naarzijnhuidigevormverbouwddoorarchitectenbureauStarsDesign,Rot-terdam.

14 DeRoosvanDekamaweg Kantine,AVVSloterdijk,2010Voetbalclubopgerichtin1917.Hetclubhuisstamtuit1970.In1980werdeenverdiepingmetkantinetoege-voegd.

15 Dr.Meuerlaan Spinningruimte,ClubWest,

2010Sport-enfitnesscentrumgebouwdin2005.Declubheeftbijna2000klanten.Inderuimtestaandertigspin-ningbikes.Ervindengemiddeldachtgroepslessenperweekplaats.

16 EersteConstantijnHuygensstraatA Groepsruimte(afdeling1B),

MentrumPsychiatrischeKliniek,2010

Zithoekineengeslotenafdeling.Destoelenzijnaangeschaftin2008bijdefirmaVanderBrinkuitStaphorst.B Separeerruimte140(afdeling

1B),MentrumPsychiatrischeKliniek,2010

Separatieiseenvormvandwangdiealleenmagwordentoegepastinnood-situatiesomacuutgevaaraftewenden.Eenpatiëntwordtmeestalnietmeerdan7tot8uurgesepareerd.C Kamer1-75(afdeling1B),

MentrumPsychiatrischeKliniek,2010

Indezekliniekzijnviergeslotenunitsmetelktienpatiënten.Hetdagbudgetvoorhoog-intensievezorgligttussende240en520europerpatiënt.

17 FahrenheitstraatA Restaurant,Zorgcentrum

DeOpenHof(I),2010B Restaurant,Zorgcentrum

DeOpenHof(II),2010InDeOpenHofwonenhonderdmensen.Inhetrestaurantkunnendebewonersomtienuurkoffiedrinkenenomhalfeenlunchen.’sMorgensen’savondsetendebewonersinhuneigenappartement.Inhetrestaurantvindenregelmatigfilmvertoningenenoptre-densvanzang-entoneelgezelschap-penplaats.C Kantine“BijdeTijd”,

ZorgcentrumDeOpenHof,2010

Dekantinebevindtzichopdebeganegrondenistoegankelijkvoorbewoners,medewerkersenbezoekers.

18 Fred.RoeskestraatA RouwkamerJasmijn,

UitvaartcentrumZuid,2010B RouwkamerMargriet,

UitvaartcentrumZuid,2010GebouwontworpendoorS.J.BrattingauitBergen,Noord-Holland.Deeerstesteenvoorhetcentrumwerdgelegdop23augustus1976.Jaarlijkswordener

Worldwide,theycook850millionchickensayear.TherestaurantontheDamrakwasconvertedintoitscurrentformin2004bythearchitecturefirmofStarsDesign,Rotterdam.

14 DeRoosvanDekamaweg Canteen,AVVSloterdijk,

2010Footballclubfoundedin1917.Theclubhousedatesbackto1970.In1980anadditionalfloorwasadded,includingacanteen.

15 Dr.Meuerlaan Spinningroom,ClubWest,

2010Thissportsandfitnessclub,builtin2005,hasalmost2,000members.Thespinningroomhasthirtystationarybicycles.Thereareeightgrouplessonsaweekonaverage.

16 EersteConstantijnHuygensstraatA Grouparea(unit1B),

MentrumPsychiatricClinic,2010

Sittingareainasecureward.Thechairswerepurchasedin2008fromtheVanderBrinkcompanyinStaphorst.B Isolationroom140(unit1B),

MentrumPsychiatricClinic,2010

Isolationisacoercivemeasurepermit-tedonlyinemergencies,todealwithanacutethreat.Patientsarenotusuallyplacedinisolationformorethansevenoreighthours.C Rooms1-75(unit1B),

MentrumPsychiatricClinic,2010

Thisclinichasfoursecureunitswithtenpatientsineach.Thedailybudgetforhighlyintensivecareis240to520eurosperpatient.

17 FahrenheitstraatA Restaurant,DeOpenHof

Nursinghome(I),2010B Restaurant,DeOpenHof

Nursinghome(II),2010DeOpenHofhassome100residents,whocanhavecoffeeattherestaurantat10:00amandlunchat12:30.Inthemorningandtheevening,theyeatintheirownapartments.Therestaurantisalsousedforregularfilmscreeningsandperformancesbychoirsandthea-tregroups.C “BijdeTijd”restaurant,

DeOpenHofNursinghome,2010

Therestaurantonthegroundfloorisopentoresidents,staff,andvisitors.

18 Fred.RoeskestraatA FuneralParlourJasmine,

UitvaartcentrumZuid,2010B FuneralParlourMargriet,

UitvaartcentrumZuid,2010BuildingdesignedbyS.J.BrattingafromBergen,NorthHolland.Thefirstbrickforthemortuarywaslaidon23August1976.Thereareabout2,000funeralservicesannually.Theaveragepriceofacremationis5,500euros.Inrecentyears,wineandpetits fourshavebeen

ongeveer2000uitvaartenverzorgd.Gemiddeldkosteencrematie5.500euro.Delaatstejarenwordtsteedsvakereenglaasjewijnofeenpetitfourgeserveerdinplaatsvandetraditionelekoffiemetcake.

19 Gravestein HuisdeheerJones,2010DeheerJoneskomtoorspronkelijkuitMerseyside,Engelandenwoontsinds1995indegerenoveerdeflatGrave-stein.MetGeldershoofdvormtdieflatdeenigeovergeblevencompletehoningraatvormuithetoorspronkelijkeBijlmermeerontwerp,waarvandebouwin1966werdgestart.

20 HalvemaansteegA Bar,CaféLeMontmartrede

Paris,2010B Garderobe,CaféLe

MontmartredeParis,2010DeAmsterdamsehomobardiein1964zijndeurenopendeonderdenaamChezTonie.Metdekomstvaneennieuweeigenaarin1982kreeghetdehuidigenaam.

21 Hekelveld Kamer208,DeHaven,2010DeHaveniseendaklozenopvangvanhetLegerDesHeils,dielaagdrempe-ligedag-ennachtopvangbiedtvoormensendieonvrijwilligopstraatver-blijven.Eenspreekuur,koffie,broodensanitairefaciliteitenmakendeeluitvanhetaanbod.Deopvangis365dagenperjaaropenentelt53bedden.

22 HygiëapleinA Hal,huisdeheerVanderWal,

12maart2010B Keuken,huisdeheerVander

Wal,12maart2010Debewonerisop19februari2010inzijnwoningoverleden.Hetvaasjemetbloemisneergezetdooreenboven-buurvrouwternagedachtenisaandeoverledene.DeuitvaartwerdverzorgddoorhetBureauUitvaartenvanGe-meentewege(DWI).

23 Kinkerstraat Behandelruimte,Photie

MedicalCenterAmsterdam,2010

Ditcentrumvooralternatievegenees-wijzenverhuisdein2002vanuitHilver-sumnaardehuidigelocatie.Erkomen10à15klantenperdag.Demeestgevraagdebehandelingisacupunctuur.Dezekost25euro.Eenmassagevan30minutenisinbegrepen.

24 Klimopweg Klaslokaal,O.G.

Heldringschool,2010Opdezeschoolvoorzeermoeilijklerendekinderen(ZMLK)zitten70kinderenvan4tot12jaar.

25Leliegracht Iep,2009InAmsterdamstaanongeveer75.000iepenwaarvan6000langsdegrachteninhetcentrum.

servedmoreandmoreofteninsteadofthetraditionalcoffeeandcake.

19 Gravestein HomeofMrJones,2010MrJonesoriginallycomesfromMer-seyside,EnglandandhasbeenlivingintherenovatedGravesteinflatblocksince1995.GravesteinandGelders-hoofdaretheonlytwocompletehoneycomb-patternhousingblocksremainingfromtheoriginalBijlmer-meerdistrictplan,whichwentintoconstructionin1966.

20 HalvemaansteegA Bar,CaféLeMontmartrede

Paris,2010B Cloakroom,CaféLe

MontmartredeParis,2010ThisAmsterdamgaybaropenedin1964underthenameofChezTonie,receivingitscurrentnamewhenitchangedhandsin1982.

21 Hekelveld Room208,DeHaven,2010DeHavenisahomelessshelterrunbytheSalvationArmy,offeringeas-ilyaccessibledaytimeandovernightaccommodationforpeopleforcedbycircumstancestoliveonthestreets.Itsservicesincludeofficehoursforone-on-oneconversations,coffee,bread,andsanitaryfacilities.Theshelterisopen365daysayearandhasfifty-threebeds.

22 HygiëapleinA Entrancehall,homeof

Mr.VanderWal,12March2010

B Kitchen,homeofMrVanderWal,12March2010

Theoccupantdiedinhishomeon19February2010.Theflowerinavasewasplacedherebyanupstairsneighbourinmemoryofthedeparted.Thefuneralwasorganizedbythemunicipalfuneralagency,partofthepublicserviceor-ganizationDWI.

23 Kinkerstraat Treatmentroom,Photie

MedicalCentre,Amsterdam,2010

ThiscentreforalternativemedicinemovedtoitscurrentlocationinAm-sterdamfromHilversumin2002.Ittreatstentofifteenpatientsaday.Themostfrequentlyrequestedtreatmentisacupuncture,whichcosts25euros.Athirty-minutemassageisincluded.

24 Klimopweg Classroom,O.G.

Heldringschool,2010Thisschoolforchildrenwithseriouslearningdisabilitiesservesseventychildrenagedfourtotwelve.

25Leliegracht Elm,2009Thereareapproximately75,000elmsinAmsterdam,6,000ofwhichareplantedalongthecanalsinthecentre.

26 Mercatorplein DirkvandenBroek

Mercatorplein,2010In1942opendeDirkvandenBroekop18-jarigeleeftijdeenmelkwinkelaanhetMercatorplein.Dewinkelwerdin1948omgebouwdtotdeeerstezelf-bedieningswinkelvanAmsterdam.HetfiliaalMercatorpleinheeftongeveer29.000klantenperweek.

27 NieuwZeelandweg Kantine,AfvalserviceWest,

2010AfvalserviceWestishetgrootsteafval-inzamelbedrijfinderegioAm-sterdam.DedienstiswerkzaaminhetnieuwestadsdeelWesteneendeelvanstadsdeelNieuwWest.Dekantineisin2006gebouwd.Perdagwordentussende100en150maaltijdengeserveerd.Demeestpopulairegerechtenzijneenbroodjebaleneenversehamburger.

28 NieuweDoelenstraatA Spiegelkamer,Hotel

DeL’Europe,2010De‘Spiegelkamer’indenieuwevleugelvanhethoteldientalsvergader-enbanquetzaalvoorzakelijkeofprivé-aangelegenheden.HotelDeL’Europe,inmiddelsomgedoopttotDeL’EuropeAmsterdam,opendezijndeurenin1896.Inmaart2010werddenieuwevleugelgeopend:deDutchMastersWing,ontworpendoorprof.CeesDam.B ServiceStation,Hotel

DeL’Europe,2010HetServiceStationbevindtzichnaastdeSpiegelkamerindeDutchMastersWing.

29 Nieuwebrugsteeg TattooPeter,2010TattooPeteropendein1955enisdaarmeedeoudstetattooshopinNederland.Demeestemensenlateneennaamtatoeëren.Eentatoeagekostminimaal60euro.

30 NieuwendammerstraatA Woonkamer,huisdeheer

Witte,20maart2010B Keuken,huisdeheerWitte(I),

20maart2010C Keuken,huisdeheerWitte

(II),20maart2010Debewonerstierfop17maart2010inhetSintLukasAndreasziekenhuis.DeuitvaartwerdverzorgddoorhetBureauUitvaartenvanGemeentewege(DWI).

31 Nieuwmarkt EetsalonPlein26,2010Desnackbarissinds1962gevestigdopdehuidigelocatieenheeftsindsdiendrieverschillendeeigenarengehad.Favorietegerechtenzijnpatatenstamppotjes.

32 OokmeerwegA HondenspeelveldC1,

DierenopvangcentrumAmsterdam,2010

B Washok,DierenopvangcentrumAmsterdam,2010

26 Mercatorplein DirkvandenBroek

Mercatorplein,2010In1942,attheageofeighteen,DirkvandenBroekopenedamilkshoponMer-catorplein.In1948,itwasconvertedintoAmsterdam’sfirstself-serviceshop.Today,theMercatorpleinbranchoftheDirkvandenBroekchainhasapproxi-mately29,000customersaweek.

27 NieuwZeelandweg Canteen,AfvalserviceWest,

2010AfvalserviceWestistheAmsterdamregion’slargestwastecollectioncompany.ItservesthenewdistrictofWestAmsterdamandpartoftheNieuwWestdistrict.Thecanteenwasbuiltin2006andserves100to150mealsaday.Themostpopulardishesarethemeatballsandwichandthefreshlymadehamburger.

28 NieuweDoelenstraatA MirrorRoom,Hotel

DeL’Europe,2010TheMirrorRoominthehotel’snewwingservesasameetingandbanquethallforprivateandbusinessevents.HotelDeL’Europe,recentlyrenamedDeL’EuropeAmsterdam,openeditsdoorsin1896.ThenewDutchMastersWing,designedbyProf.CeesDam,wasopenedinMarch2010.B ServiceStation,Hotel

DeL’Europe,2010NieuweDoelenstraatTheServiceStationisnexttotheMirrorRoomintheDutchMastersWing.

29 Nieuwebrugsteeg TattooPeter,2010NieuwebrugsteegThistattooshop,whichopenedin1955,istheoldestintheNetherlands.Mostcustomersaskfortattooswithnames.Theminimumpriceis60euros.

30 NieuwendammerstraatA Livingroom,homeof

MrWitte,20March2010B Kitchen,homeofMrWitte(I),

20March2010C Kitchen,homeofMrWitte(II),

20March2010Theoccupantdiedon17March2010attheSintLukasAndreashospital.Thefuneralwasorganizedbythemunicipalfuneralagency,partofDWI.

31 Nieuwmarkt Snackbar,Plein26,2010Thissnackbarhasbeeninitspresentlocationsince1962andhashadthreedifferentownerssincethattime.Favouriteitemsincludechipsandmashedpotatodishes.

32 OokmeerwegA DogparkC1,Amsterdam

AnimalShelter,2010B Laundryroom,Amsterdam

AnimalShelter,2010TheAmsterdamanimalshelterwasfoundedin1901.Since2007,ithasoc-cupiedabuildingdesignedbythearchi-

DierenopvangcentrumAmsterdambestaatsinds1901enbevindtzichsinds2007ineengebouwontworpendoorAronsenGelauffarchitecten.Jaarlijksvangthetasielruim2000hondenenkattenopmetalsdoelherplaatsing.Erisruimtevoor380kattenen180honden.Somswordenerookkonijnenenandereknaagdierenopgevangen.Bijdedierenopvangwerkenruimhon-derdvrijwilligersenveertigmenseninloondienst.Hetcentrumheeftookeendierenpension(Pet&Breakfast)eneentrimsalon(OokMeerBeauty).

33 OosterparkA Sectiekamer,Mortuarium

OnzeLieveVrouweGasthuis,2010

B Kistruimte,MortuariumOnzeLieveVrouweGasthuis,2010

Jaarlijkskomen650overledenpatiëntenvanuithetziekenhuisnaarhetmortuarium.Debelangrijkstedoodsoorzakenzijnhartinfarcten,longontstekingenentumoren.Inhetmortuariumzijnzestienkoelruimteswaarvantweebestemdzijnvoorforen-sischegeneeskunde,zoalshetveilig-stellenvanDNA.

34 Ouddiemerlaan VeldDenC,Israëlitische

Begraafplaats,2010BegraafplaatsvandeNederlandseIsraëlitischeHoofdSynagoge(NIHS).Debegraafplaatsbestaatsinds1912.Delaatstejarenvindenongeveer7à8begrafenissenperjaarplaats.OpveldD,heturnenveld,zijndeurnenbijgezetdiena1945uitkampWesterborkzijnverplaatst.

35 OudezijdsAchterburgwal Theater97,2009Theater97iseenlivesekstheaterennetalsCasaRossoendeBananenbaronderdeelvanJanotEntertainmentbv.CasaRossowerdopgerichtin1968.In1991kochtdeeigenaareenextrapandvoorTheater97.Erzijn6of7showsperavondmet5à6verschillendeacts.

36 OudezijdsVoorburgwal Kamer301,HoteldeGlobe,

2010Hethotelbeschiktovertwintigkamers.Intotaalkunnenmaximaal120mensenerverblijven.Doordeweekskosteenbedtussen12en15euro;inhetweek-endtussen35en40euro.

37 PlantageKerklaanA Leeuwenkuil,Artis,2010ArtisisdeoudstedierentuinvanNeder-land.Zeisopgerichtin1838onderdenaamNaturaArtisMagistra(‘Dena-tuurisdeleermeesteresvandekunst’)metalsdoel‘hetbevorderenvandekennisderNatuurlijkeHistorie’.B IJsberenrots,Artis,2010InEuropaleven105ijsberenin43verschillendedierentuinen.In2003overleeddelaatsteijsbeervanArtis,Katrien.Momenteelwordtderotsbewoonddooreenbrilbeer.

tecturefirmofAronsandGelauff.Thesheltertakesinmorethan2,000dogsandcatsannually,withthegoaloffind-ingnewhomesforthem.Ithassufficientcapacityfor380catsand180dogsatatime,aswellasoccasionalrabbitsandotherrodents.Thestaffincludesmorethanonehundredvolunteersandfortypaidemployees.Thecentrealsohasaboardingkennel(Pet&Breakfast)andabeautysalon(OokMeerBeauty).

33 OosterparkA Autopsyroom,Mortuary,

OnzeLieveVrouweGasthuis,2010

B Refrigeratedunit,Mortuary,OnzeLieveVrouweGasthuis,2010

Eachyear,some650deceasedpatientsaretakenfromtheOnzeLieveVrouweGasthuishospitaltothemortuary.Theleadingcausesofdeatharemyocardialinfarction,lungdisease,andtumours.Themortuaryhassixteenrefrigerationunits,twoofwhicharereservedforforensicmedicalproceduressuchasDNAsampling.

34 Ouddiemerlaan SectionsDandC,Jewish

Cemetery,2010CemeteryofAmsterdam’slargestJew-ishcongregation(theNIHS),foundedin1912.Recently,therehavebeenseventoeightfuneralsayear.TheurnsmovedfromWesterborktransitcampafter1945havebeeninterredinthecem-etery’surnfield,sectionD.

35 OudezijdsAchterburgwal Theater97,2009Theater97isalivesextheatreandpartoftheJanotEntertainmentcom-pany,alongwithCasaRossoandtheBananenbar.CasaRossowasfoundedin1968.In1991theownerboughtanadditionalbuildingforTheater97.Therearesixorsevenshowsanightwithfiveorsixdifferentacts.

36 OudezijdsVoorburgwal Room301,HoteldeGlobe,

2010Thehotelhastwentyrooms,whichac-commodateamaximumof120people.Thepriceofaroomis12to15eurosonweekdaysand35to40eurosonweekends.

37 PlantageKerklaanA Lions’den,Artis,2010Artisisthelongest-establishedzoointheNetherlands,foundedin1838underthenameofNaturaArtisMag-istra(‘Natureisart’steacher’)withtheaimof‘fosteringabetterunderstandingofNaturalHistory’.B Polarbearrock,Artis,2010Thereare105polarbearsinEurope,livinginforty-threedifferentzoos.ThelastpolarbearatArtis,Katrien,diedin2003.Thisrockisnowinhabitedbyaspectacledbear.

38 Ravenwerf HomeoftheFlinkevleugel

38 Ravenwerf HuisfamilieFlinkevleugel,

2009MevrouwFlinkevleugelwoontsinds1976inditdoorhaarmanverbouwdehuis.Sindsdienisallesonaangetastgebleven.

39 RuysdeBeerenBrouckstraat/ AnthonyModdermanstraat Eendrachtspark,2010Parkaangelegdindejaren’60.Ver-noemdnaarDeEendracht,eenveen-derijtenwestenvanGeuzenveld.

40 Sarphatistraat Rustruimte,Centrumvoor

SeksueleGezondheid,2010In1970werddeonafhankelijkestich-tingMR70opgerichtmetalsprimairedoelstellingabortushulpverlening.Sinds1990isMR70gevestigdaandeSarphatistraat.In2002heeftMR70takenenpersoneelvandeRutgerstich-tingovergenomen.DestichtingheetnuCentrumvoorSeksueleGezondheid.InmiddelsishetcentrumovergenomendoorhetSlotervaartziekenhuis.Ditziekenhuisvoertdehelftvandecirca6000abortussenuitdiejaarlijksinAmsterdamplaatsvinden.

41 SinaasappelstraatA Hobbykamer,huisfamilie

Otten,2010B Slaapkamer,huisfamilie

Otten,2010TuindorpOostzaan,indevolksmondTuttiFruttibuurt,isgebouwdtussen1919en1921voorwerknemersvanscheepswerfNDSMnaareenontwerpvandearchitectenBoeyingaenMulder.Vader,moederenzoonOttenwonenhiersinds1995.

42 SinjeurSemeynsstraat Keuken,huisfamilieAzim,

2010Familiebestaandeuitvader,moeder,zoonendochterwoonthiersinds2006.Dewoningenzijngebouwdindejaren’60.

43 Sloterweg BrandoefenplaatsSchiphol,

2010Ditterreinvoorrealistischetrainingeninvliegtuigbrandbestrijdingissinds2002ingebruik.ErstaanondermeereennagebouwdeBoeing747,eentankwagenentweepersonenauto’s.

44 Spaarndammerdijk BegraafplaatsSintBarbara,

2010Uitvaartvaneenonbekendeman,gevondeninhetwatervandePrinsHendrikkade.Dekatholiekebegraaf-plaats,ontworpendoorarchitectAdrianusBleys,werdingewijdop27september1893.

45 Statenjachtstraat Spreekonderzoekkamer

PolikliniekGynaecologie,BovenIJZiekenhuis,2010

Hetziekenhuiswerdin1987geopend.

family,2009MrsFlinkevleugelmovedintothishouse,whichherhusbandhadrefur-bished,in1976.Sincethen,nothinghasbeenaltered.

39 RuysdeBeerenBrouckstraat/ AnthonyModdermanstraat Eendrachtspark,2010Thisparkwascreatedinthe1960s.ItisnamedafterDeEendracht(“Unity”),apeaterytothewestofGeuzenveld.

40 Sarphatistraat Restarea,CentreforSexual

Health,2010Theindependentnon-profitassociationMR70wasfoundedin1970,primarilytoassistwomenseekinganabortion.ItmovedtoSarphatistraatin1990,andin2002,itabsorbedsomeoftherespon-sibilitiesandstaffoftheRutgersticht-ing.ItscurrentnameistheCentrumvoorSeksueleGezondheid(“CentreforSexualHealth”),andithasbeentakenoverbySlotervaartziekenhuis,thehospitalresponsibleforhalfofthe6,000abortionsperformedannuallyinAmsterdam.

41 SinaasappelstraatA Hobbyroom,homeofthe

Ottenfamily,2010B Bedroom,homeoftheOtten

family,2010ThegardenvillageofOostzaan,popu-larlyknownastheTuttiFruttivillageforitsfruit-inspiredstreetnames,wasbuiltbetween1919and1921foremployeesoftheNDSMshipyard,basedonadesignbythearchitectsBoeyingaandMulder.TheOttens–afather,amother,andtheirson–havelivedheresince1995.ThereliefpaintingwaspurchasedattheBeverwijkbazaarknownastheBlackMarket.

42 SinjeurSemeynsstraat Kitchen,homeoftheAzim

family,2010Afamilyoffour–afather,mother,son,anddaughter–havelivedheresince2006.Thehousingunitswerecon-structedinthe1960s.

43 Sloterweg FirefighterTrainingFacility,

Schiphol,2010Thissiteisusedtosimulateaircraftfirefightingandhasbeeninusesince2002.ItincludesareplicaofaBoeing747,aroadtanker,andtwopassengercars.

44 Spaarndammerdijk SintBarbaraCemetery,2010FuneralofanunidentifiedmanfoundinthewaternearthePrinsHendrikkade.ThisCatholiccemetery,designedbythearchitectAdrianusBleys,wasdedi-catedon27September1893.

45 Statenjachtstraat Consultingroom,Gynaecology

OutpatientClinic,BovenIJHospital,2010

Thehospitalopenedin1987.Thecon-

Deonderzoekkamerwordtdoortweeartsengebruikt.Deinrichtingdateertuit2004.

46 Stekkenbergweg PraxisMegastoreZuid-Oost,

2010PraxisiseenNederlandsebouwmarkt-keten.Deeerstewinkelwerdin1978inVenlogeopend.Erzijn140vestigingeninNederland.EenPraxismagzichzelfeenMegastorenoemenwanneerdevestiginggroterisdan6000m2,eengrootafzetgebiedbedienteneenuitgebreidassortimentheeftmetonderanderesanitair,tegels,tuinartikelen,raamdecoratie,verlichting,kliklami-naatenparket.

47 TweedeWeteringdwarsstraat BalletschoolDeToverfluit,

2010Deschoolwerdin1948opgerichtdoorAnnSijbrandaenheeftongeveer600leerlingeninalleleeftijdsgroepen.Dejongsteleerlingenzijnpeutersvan3jaar.

48 VanWoustraat DeWitteKoets,2010Inspiratievoordezebruidswinkelwasdebruiloftvandeeigenaressezelf.Dezaakopendein2000enissinds2004gevestigdopdezelocatie.Deprijsvandejurkenlopenuiteenvan500euro(aanbiedingen)totongeveer3000euro.

49 WesterparkA Westerpark,2010B Speelvijver,Westerpark,2010Hetoorspronkelijkeparkvanvijfhec-taredateertuit1890.In2003werdhetuitgebreidmetdenaastgelegenterrei-nenvandevoormaligeWestergas-fabriekengroeideuittothet50hec-tareomvattendeCultuurparkWester-gasfabriek,ontworpendoordeAme-rikaanselandschapsarchitectKathrynGustafson.Dekostenvoordeuitbrei-dingenherinrichtingbedroegencirca80miljoeneuro,waarvan24miljoenwerdgebruiktvoordebodemsanering.

50 Wibautstraat MetrotunnelWeesperplein,

2010Dittunnelsegment,gelegenonderhetmetrostationWeesperplein,wasooitbedoeldvoorhetstationvandenooitgebouwdeOost-Westmetrolijn.TijdensdeKoudeOorlogwasditgedeeltevanhetstationingerichtalsatoomschuil-kelder.

51 ZuiderIJdijk CampingZeeburg,2010Decampingbestaatsinds1997.Dewagonettes,ookwel‘Pipowagens’ge-noemd,werdenspeciaalvoorCampingZeeburggemaakt.Eenovernachtinginhethoogseizoenvoortweepersonenkost50euro,inclusiefbeddengoed.

sultingroomisusedbytwospecialists.Theinterioroftheroomdatesbackto2004.

46 Stekkenbergweg PraxisMegastoreZuid-Oost,

2010PraxisisaDutchchainofDIYstores,thefirstofwhichopenedinVenloin1978.Thereare140PraxisstoresintheNetherlands.Theterm“megastore”isusedwhenaPraxisislargerthan6,000squaremetres,servesalargearea,andhasalargeassortmentofproducts,includingsanitaryfittings,tiles,gardensupplies,windowdecorations,lightingfixtures,clicklaminateflooring,andparquetry.

47 TweedeWeteringdwarsstraat DeToverfluitBalletSchool,

2010ThisschoolwasestablishedbyAnnSij-brandain1948andhasapproximately600studentsofallages.Theyoungestpupilsarethree-year-oldpreschoolers.

48 VanWoustraat DeWitteKoets,2010Thisbridalshopwasinspiredbyitsproprietor’sownwedding.Itopenedin2000andhasbeeninitspresentlocationsince2004.Thepriceofthedressesvariesfrom500euros(forspecialoffers)toapproximately3,000euros.

49 WesterparkA Westerpark,2010B Recreationpond,Westerpark,

2010Theoriginal,five-hectareparkdatesfrom1890.In2003itwasexpandedtoincludetheadjacentsiteofthedefunctWestergasfabriek,anditgrewtobecomethefifty-hectareWestergas-fabriekCulturalPark,designedbytheAmericanlandscapearchitectKathrynGustafson.Theexpansionandrenova-tioncostapproximately80millioneuros,24millionofwhichwasusedforsoilremediation.

50 Wibautstraat Metrotunnel,Weesperplein,

2010ThistunnelsectionunderneaththeWeesperpleinmetrostationwasonceintendedforastationontheEast-Westmetroline,whichwasneverbuilt.Dur-ingtheColdWar,thispartofthestationwasadaptedforuseasafalloutshelter.

51 ZuiderIJdijk CampingZeeburg,2010Thiscampgroundopenedin1997.Thewagonettes,alsoknownas“Pipowagons”,werecustom-made.Thepriceinhighseasonis50eurosanight,includingbedding.

38

00 8A

40

13

18A

00 2

8B

34

19

00 17B

36

25

22A

00 31

30A

14

20A

24

22B

9B

12

00 45

9A

4

27

00 23

46

49B

5

28A

44

10

3

39

1

33B

16C

41B

7B

00 7A

15

51

33A

30C

30B

50

32A

17C

37A

6

35

16A

47

29

48

21

26

41A

20B

32B

11A

11B

18B

28B

43

37B

42

EENDAGZONDERMENSEN

Toenditboekmetfoto’svanAmsterdamvoorheteersttersprakekwamzagikmeteenbeeldenvoorme.Ikzaggrachten,eenbrug,oudehuizen.Maardiebeeldenblekenniettekloppenmetwathiernuisverzameld.Bijlangenanietzelfs.Inditboek,endatlijktmeeenverdienste,staanfoto’svaneenstaddienietdirectalsAmsterdamherkenbaaris.Niethethe-renhuis.Nietdeschaatspretopdegracht.NiethetmulticultureleVondelpark.NiethetRijksmuseum,derodeWallen,defoeterendefietser.Watwel? Set AmsterdamgeefteenmozaïschstadsbeeldvanuithetperspectiefvanmensendieinAmsterdamwonenendaarhunbesogneshebben.Jekrijgttezienwatzijdagelijkszien,ookalisdatnietspeci-aalfotogeniekofbedoeldomgezienteworden.Eenviezekeuken,eengoedkooprestaurant,dekoffiekamerophetwerk:hethoorterbij–zowordtergeleefd.Zozietheteruitalsjedecameranaarbinnenricht,opinterieursenopprivé-domein,inplaatsvannaarbuiten,opesthetiekenhistorischestadsgezichten.Onspecta-culairishetinveelgevallen,schraalensomsooktreurigofakeligmaarsteeds,endanhebikhetoverdefotografie,helderenpreciesmetoogvoordetails.Inhetoogvoorveelzeggendedetailsligtookhetverbandtussendefoto’s.Enhettalentvandefotograaf.Wantdaarmeehaaltzijdestadbinnenstebuitenenverbindtzeuiteenlopendeplekken,zonderdaarbijonderscheidtemakentussenwatmooioflelijkis.Daaromgaathethierniet.Datmaakthetboektoteenanderfotoboekdanveleandere,diedestadmeteenbe-wonderendofhistoriserendoogbekijken.BijDanaLixenbergishetdroog,helderenprecies. Dekeuzevandelocaties,datmoeterbijgezegd,wasdeelsalgegeven.Defo-tograafginguitvanplekkenwaardedra-maserieA’ dam – E.V.A.werdopgenomen,diein2011opdeNederlandsetelevisieinpremièreging.Daaruitmaaktezeeenselectie.Zevolgdeniethetscriptvandeserie,ooknietdeacteurs,maarpuurdesetting.Devraagisdaarmeenietzozeerwaaromzedezeofgeneplekheeftgeko-zen,maarhoezedatheeftingevuld,uitwelkehoek,metwelkekleurenstemmingenhoedelocatiesvervolgenssamenwer-ken.Schuiltdaarineenstadsbeeld? Demensisdegroteafwezigeindezeserie,inclusiefdespreekwoordelijkeschittering.Zodrukenlevendigalsdestadis,zoleegenstilishetopdefoto’s.

WezieneenstadzonderAmsterdam-mers.Zonderhungrappenenrumoer,zonderhunverdrietenbijdehandheid.Althans,weziendatnietdirect.Datmaakthetbekijkenvandefoto’stoteenandereervaringdaneenbezoekaandestad,ofhetbekijkenvaneengefilmddrama.Deaandachtisverschovenvandemensenmethunwoordenendaden,naardespullendiehetbestaanaankleden,naardelocatieswaargeleefdwordt,naardesymbolenenhetgevoelvooresthetiekenorde–ofjuisthetontbrekendaarvan. Wieweleenseenweekinhethuisvaneenanderheeftgewoond,kenthetfenomeendatviameubels,decoratieenkeukenkastlangzaameenbeeldver-schijntvandeafwezigebewoner.Ervormtzicheenbeeldvanzijnofhaarinteresses,hoeburgerlijkofromantischiemandis,oferthrillerswordengelezenoflieverbio-grafieënvanstaatsmannen.Eeninterieurwaarinjelanggenoegrondkijkt,wordtmededeelzaamoverhetlevendaterge-leefdwordt.Opdezelfdemaniervertel-lendefoto’sinditboekeenverhaaloverdemensendiezelfnietinbeeldkomen.Zevormeneenabstractstadsportret. WatzounudereactiezijnvaniemanddienognooitinAmsterdamisgeweest,enditboekziet?Ofiemanddiehetoverhonderdjaarkrijgttezien?Watvoorstadsbeeldverschijntvoorhen?Hetlijktmijgeeneenvoudigtelezenbeeldenooknietonverdeeldpositief.Visueelheersteropmenigplekarmoede,zoonverzorgdenverwaarloosdheteruitziet.Enzozuinigalsmenismetaankledingenma-teriaalkeus.Hetiseenstadvolgoedkopeoplossingen,niksgeenGoudenEeuw.Daartegenoverstaanuitbundigeentotindepuntjesverzorgdeinterieurszoalsdatmetderodebankenhetkristalopdesalontafel.Een“echtAmsterdamse”huiskamerwaartanteLeennietverwegis.Dekatopdebank,debloemenoptafel,bijallesisdevraagofhetechtis.Endan,opeenanderegolflengte,maarmeteven-veelaandacht,hetminimaleinterieurvaneenmortuarium,metdematglanzendedeurenvandekoelcelendebrancardvanedelstaalmethandgrepen.Hetlijktweleendurekeuken,waarindedodenhierwordenopgedist.Indevensterbankligteenzaameenroderoos.Hetbeeldisoverdetop,maardefotograafheefthetzoaangetroffen.Niksaanverzonnen.Zoalsgezegd,hetzijndedetailsdiehethemdoen. Defoto’slatentussenderegelsdevergeefsheidzienvanallepogingenomhetlevenaantekledenenmooitemaken.Indatopzichtzijnzeweinigflatteusen

hard.Nietelkmensiseenkunstenaar,zoonderstrepenze.Hetkomtnatuurlijkookdoordatergeenmenstebekennenis,datelkinterieurzonadrukkelijkwordt.Alshierwelmensenzoudenrondlopen,zoujeniethetgoedkopefineerzienofhetplankjedatnetscheefhangt.Maarhetbeeldisleeg.Defoto’szijngenomenopeendagzondermensenendusvaltallesextraop.Waarzijnzeeigenlijkgebleven,demensen?Hoekunnenzenouallemaaltegelijkernietzijn? Eenvanmijnfavorietefoto’sgeeftzichtopeenpaartuindeurendatopen-staat.Eenoudrozegordijnvangtwindenwaaitnaarbuiten.Hetiseenbeelddateenplotsuggereert,maarnietmeteenverraadtomwatvoorplekhetgaat.HetzoueenTatortkunnenzijn,waardemoor-denaarnetisgevluchtendecommissarisnogmoetarriveren.Opeenanderefotovandezelfdelocatiekomtereencontextinbeeld.Daarishetzaaltjevanuiteenanderehoekgefotografeerdenstaanerdrierijenstoelenopgesteld.Hetisdui-delijkdaterbijeenkomstenplaatsvinden,datiemandzalsprekenennaafloopwordterkoffiegeserveerd.Deplekiszelfsbe-rekendopveelkoffiedrinkers,zoblijktuiteenkijkjeindekeuken.Enwieomhoogkijktzieteenplattegrond.Danwordthetderouwkamervandebegraafplaatsdiehetinwerkelijkheidis. DeAmsterdamsegracht,hetmentalestadsbeeldbijuitstek,isslechtsopéénfototezien.Endannogversluierd,wanteigenlijkgaathetomeenuitzichtvanuiteenwoning,opeengroteboom.Doordetakkenenjongebladerenisietsvanhetrimpelendewatervandegrachttezien.Hierdantoch:echtAmsterdam,hoeweldefotomeerdandateenintrovertege-dachtewereldvertolkt.EenanderefotoisopdeDamgenomen,waareenuitzend-bureauopdehoekziteninspiegelinghetdakvandePeeknognetistezien.Ookdaarniethetshotdatdestadherkenbaarmaakt,maareenuitsnedeuiteenbontehistorischemixmetcentraalinbeeldeendesignlantaarnpaal.Daarverschijntopnieuwdebedoelingdieookindeinte-rieurszosterkpartenspeelt.Denadruk-kelijkeinrichting,metvaasjesbloemen,ishiervoortgezetopstraatinhetontwerpvaneenlantaarnpaaldiewilopvallen.StadsmeubilairheetdatinAmsterdam. Eenfotodieisgenomenbijdeafval-verwerkingmaaktnogeensduidelijkhoeanderseenfotografischetochtdoordestadwerkt,daneenechtewandeling.Defotoismooi;metstrakkelijneneneenwatervalvanstofdiehetvuilinschoon-heidverandert.Hierniethetlawaaien

destankdiebijdeplekhoren.Heteerdergenoemdedrogekaraktervandeserieschuiltookhierin,datjedestadzonderruis,geurenbewegingtezienkrijgt.Of-wel:artificieelendaardoorvaltdeaan-dachtanders.Defotograafweetzelfsdestructuurvanstucwerkinhetblikveldtetrekken,ofhetplasticvaneenboterham-menzakoptafel,datveelbetekenendgaatglanzen.Detailsdiealleenbijfotografischkijkenopvallen. Eenterugkerendmotiefisdeeen-zaamheidindeinterieurs.Huizenwaarmensenzijnverwaarloosd,waardekeukennietmeerwordtschoongemaakt.Waarjeeenpaardagendoodinhuiskuntliggen,zonderdatiemandhetopmerkt.Endaarnaastverschijntdan,alscontra-punt,hoewelnietpersemindereenzaam,deHollandseproperheid,hetalles-aan-dekantenmeteendoekjeafgenomen.Ookalzietheternietuit,hetmoeterwelnetjesnietuitzien.DaarwordtdeserieeenportretvanHolland,vanzuinigheideneenbepaaldgevoelvoororde:stillevenmetflesjemaggi. Veelfoto’szoudenookergensandersgenomenkunnenzijn,ineenanderestad.Detitelisindatopzichtprecies.DesetisAmsterdam,nietteverwarrenmethetonderwerp,desfeerofdeonderlig-gendethematiekvandefoto’s,dieookvananderetijdenenstrekenis.Isdithoenuweleven?Ofhoe“ze”leven,alshettochmeeropdehuiskamervaneenanderlijkt?Jamaarnee.Jaomdatdefotograafeenvoudigheeftgenomenwatzijaantrof.Haarfoto’sliegennietoverdespullendieerstaan,endematerialenwaarmeege-bouwdengeleefdwordt.Zoishet.Maarnee,wantnormaalwordthetzonietwaar-genomenenervaren.Normaalisnietalleszoleegenvanverliesenafwezigheiddoortrokkenenzietdestadernietuitalsstillevenofinterieur.Aandieoverdrijvingdankendefoto’shunkrachtenonverbid-delijkheid.Ofheteenmooiefotoserieis,daaroverkanwordengetwist,maareenrakeserieishetiniedergevalwel.Eenfotoportretdatdestadalsstilleventoontendannietuitdezeventiendeeeuw,maarindetegenwoordigetijd. Inmeerderefoto’shangenklokken,metalshoogtepunthetouderenhuiswaardebewonershuneigenklokhebbenmo-genophangen,bijelkaarindegemeen-schapsruimte.Zokunnenzesamenhetlevenuittikken,entikthettochnogeenbeetjezoalsthuis.

JurriaanBenschop

ADAYWITHOUTPEOPLE

WhenIfirstheardaboutthisbookofAmsterdamphotographs,imagesleaptintomymindunbidden:canals,abridge,oldhouses.Butasitturnsout,thoseimagesbearlittlerelationtothephotospresentedhere–almostnone,infact.ThisbookshowsacitythatcannoteasilybeidentifiedasAmsterdam–andImeanthatasacompliment.Noseventeenth-centuryhouses,noskatersonfrozencanals,nomulticulturalVondelpark.NoRijksmuseum,nored-lightdistrict,nobad-temperedbicyclists.What’sleft? Set Amsterdamoffersamosaicofthecityfromtheperspectiveofthosewholivethere,asthesceneofordinarycares.Youseewhattheyseeeveryday,evenifit’snotespeciallyphotogenicordesignedtobeseen:adirtykitchen,acheaprestaurant,thebreakroomattheoffice.Theyareallpartoflifeasitislived.Thisishowitlookswhenthecameraturnsinward,tointeri-orsandprivatespaces,ratherthanout-wardtoaesthetic,historiccityscapes.Theresultisoftenunspectacularandbleak,andsometimesevensadorrepulsive,butthephotographyisalwayscrispandexact,withaneyefordetail.Thephotographer’ssensitivitytotellingdetailsunitesthephotosandatteststoherskill.Itisherwayofturningthecityinside-outanddrawinglinksbetweenfar-removedplaces,with-outdistinguishingbetweenthebeautifulandtheugly.Thatdistinctionisirrelevanthere,afactwhichsetsthisbookapartfromthemanyphotographycollectionsthatviewthecitywithanadmiringorhis-toricizingeye.DanaLixenberg’svisionisdry,clear,andprecise. Admittedly,thelocationswerepartlyfixedinadvance.ThephotographerwenttoplacesselectedforthedramaseriesA’ dam - E.V.A.,whichpremieredonDutchtelevisionin2011.Yetshewasnotguidedbythescriptfortheseries,norbytheactors,butbythesettingsalone.Thequestionisnot,therefore,whyshechoseoneplaceoranother,butwhatapproachshetook–whatangles,whatcolours,whatmoods–andhowthedifferentlocationsthusbecameinterconnected.Isthisakindofhiddencityscape? Humanbeingsarerigorouslyabsentfromtheseries–andtherefore,astheclichéwouldhaveit,conspicuous.Thelifeandmotionthatnormallyfillsthecitygivesway,inthesescenes,tosilenceandemptiness.WeseeanAmsterdamwith-outitspeople–withouttheirjokes,theirnoise,theirsorrowsandsmartremarks.

Oratleast,noneofthisispresentonthesurface.Thatmakeslookingatthesepho-tosaverydifferentexperiencefromvisit-ingthecity,orwatchingaseriesfilmedthere.Thefocusshiftsfrompeople,theirwords,andtheiractionstothefurnitureoftheworld,theplaceswherelifeunfolds,thesymbolsandthesenseofaestheticsandorder–ortheirabsence. Anyonewhohaseverspentaweekinsomebodyelse’shouseknowsthatthefurniture,decorations,andkitchencup-boardsgraduallyconjureupanimageoftheabsenthostandhisorherinterests:conventionalorromantic?areaderofthrillersorofstatesmen’sbiographies?Ifyouspendenoughtimelookingaroundaninterior,ittellsyouallsortsofthingsaboutthelifelivedthere.Likewise,thesephotostellstoriesaboutthepeoplewhoremainunseen,compilinganabstractportraitofthecity. WhatmightsomeonemakeofthisbookwhohasneverbeentoAmsterdam?Orwhoseesthephotosahundredyearsfromnow?Whatimageofthecitywilltheytakeaway?Notaneasyonetointerpret,itseemstome,andnotentirelyflattering.Visually,manyareasseemoverrunwithpoverty:poorlymaintained,neglected,shabbilyconstructedandfurnished.Weseeacityfulloflow-costsolutions–nohintofaGoldenAge.Thiscontrastswiththeexuberant,meticulouslydecoratedinteriors.Onesittingroom,witharedcouchandcrystalonthecoffeetable,isthekindofplacewhereyou’dexpecttorunintoanAmsterdamiconlikethepostwarsingerTanteLeen.Thecatonthecouch,theflowersonthetable–eve-rythingaboutitmakesyouwonder,isitreal?Andthen,onanotherwavelength,butarrangedwithequalcare,thereisthespareinteriorofamortuary:themattemetaldoorsoftherefrigerationunitandthestainlesssteelgurneywithhandles.Itlookslikeasleekdesignerkitchenwherethedeadarearrangedneatlyondinnerplates.Onthewindowsillliesasolitaryredrose.Theimageisoverthetop,justasthephotographerfoundit,withnothingcontrived.Again,theskillisinthedetails. Betweenthelines,thephotosrevealthepointlessnessofanyattempttodresslifeup,toglamourizeit.Inthisrespect,theyareunflatteringandunforgiving.Noteveryoneisanartist,theyseemtostress.Ofcourse,itispartlytheabsenceofpeo-plethatmakeseveryinteriorsobaldandemphatic.Ifthesepictureswereinhab-ited,youwouldnotseethecheapveneerortheslightlyoff-kiltershelf.Butthepicturesarevacant.Theyweretakenon

adaywithoutpeople,andsoeverythingattractsextraattention.Wheredidallthepeoplego?Howcouldtheyallbegoneatthesametime? Oneofmyfavoritephotosisaviewofapairofdoorsopeningontoagarden.Afadedpinkcurtainbillowsoutsideinthewind.Thescenesuggestsaplotbutdoesnotimmediatelygiveawaywhatkindofplacethisis.ItcouldbeanepisodeofScene of the Crimeafterthemurdererhasfledandbeforethecommissionerarrives.Anotherphotoofthesameplacepro-videssomecontext.Theroomhasbeenphotographedfromadifferentangle,andthreerowsofchairsstandwaiting.Clearly,meetingsareheldhere.Some-onewillspeak,andcoffeewillbeserved.Aglimpseofthekitchenshowsthattheplaceispreparedforalotofcoffee-drink-ers.Andifyoulookup,youseeamapofthecemetery,andtheroombecomesthefuneralparlouritreallyis. TheAmsterdamcanal,thatquin-tessentialiconofthecity,isvisibleinonlyonephoto.Eventhere,itremainsshrouded,forwhatweseeisalargetree,photographedfrominsidesomeone’shome.Throughthebranchesandyoungleaves,wecanmakeouttheripplingwaterofthecanal.Here,afterall,istherealAmsterdam,thoughmorethanthat,thephotoexpressesanintrovertedworldofthought.AnotherphotowastakenonDamSquare,withatempagencyonthecornerandtheroofofthePeek&Clop-penburgjustvisibleinareflection.Again,theshotdoesnotmakethecityfamiliar,butcutsoutonepieceofacolourfulhistoricalpatchwork,centredonastylishlamppost.Herewefindthesameattitudethatsocomplicatestheinteriors;theovertemphasisondecorationseenindoorsinthevasesofflowersspillsoutintothestreetinthelamppost’sdeliberatelyeye-catchingdesign.Cityfurniture,theycallitinAmsterdam. Aphotographtakenatawasteprocessingcentreconfirmshowstarklyaphotographictourofthecitydiffersfromarealwalk.Itisalovelyphoto,withcleancontoursandawaterfallofdustthattransformsgarbageintobeauty.Gonearethereekandracketoftheplace.Imentionedthedrynessoftheseries,whichcomesinpartfromseeingthecitywithoutitssounds,itssmells,itsbustle.Inotherwords,theimageisartificial,andthatchangestheflowofattention.Thephotographerevenmanagestobringoutthetextureofstucco,ortheplasticofasandwichbagonatable,gleamingwithsignificance.Suchdetailsstandoutonlyin

thephotographicgaze. Onerecurringthemeisthelonelinessoftheinteriors:houseswherepeoplehavebeenneglected,wherethekitchenisnolongercleaned,whereyoucouldliedeadforafewdaysbeforeanyonewouldnotice.Andincounterpoint,thoughsometimesnolesslonely,thereisDutchcleanliness,everythingwipedoffandputaway.Everything,howeverhideous,isinitsplace.ThismakestheseriesaportraitofHolland,ofaparticularsenseofthriftandorder:stilllifewithabottleofMaggi. Manyphotoscouldjustaseasilyhavebeentakensomewhereelse,insomeothercity.Thetitlesaysitbest:Amster-damismerelythesetforthesephotos,nottobeconfusedwiththesubjectmatter,atmosphere,orunderlyingthemes,whichalsoevokeothertimesandplaces.Isthisthewaywelivenow?Ortheway“they”live,iftheselivingroomsbearlittleresem-blancetoyourown?Yes,butno.Yes,thephotographertookherlocationsasshefoundthem.Herphotosdonotlieaboutwhatispresent:therawmaterialsofbuild-ingsandoflives.Thisisourworld.Butno,normally,wedonotseeorexperienceitinthisway.Normally,itdoesnotallseemsovacant,sodrenchedinlossandabsence,andthecitydoesnotlooklikeastilllifeoraninterior.Thisexaggerationiswhatgivesthesephotographstheirunrelent-ingpower.Thebeautyoftheseriesmaybeopentodispute,butitcertainlyhitsitsmark.Itisaphotographicportraitofthecity,astilllifenotoftheseventeenthcen-tury,butofourownday. Clocksadornthewallsinmanypho-tos,mostmemorablyinahomewhoseresidentswereinvitedtohangtheirownpersonalclockssidebysideinthecom-monroom.Thatwaytheycantickawaytheirlivestogether,andeachtickisatleastafaintreminderofhome.

JurriaanBenschop

49A

16B

00 17A

VoorSet AmsterdamfotografeerdeDanaLixenbergtientallenplekkenindestaddiedienstdedenalslocatievoordeNederlandsedramaserieA’ dam – E.V.A. / Amsterdam en vele anderenvanNorbertterHallenRobertAlberdingkThijm.Gegrependoordeveelheidendiversiteitvandelocatiesinhetscena-riobeslootzeeenfotoserietemakenvandestaddiezemeerdantwintigjaargeledenverruildevoorNewYork:haargeboorteplaatsAmsterdam. Lixenbergmaakteeenkeuzeuitmeerdan180filmlocatiesenfotografeerdediemeteentechnischecameraopstatief–alseenfilmset,eendécor,nogzondermensen.Juistdeafwezigheidvanmensenvergrootdeconcentratieopdetailsdienormaalonopgemerktblijven.Zowordtzicht-baarhoesterkderuimteomonsheenisvormgegevenenhoeonmiskenbaardezedesporendraagtvanonzetijde-lijkeaanwezigheid.Ineenintiemeenpreciezereeksstillevens,interieursenstadslandschappentoontLixenbergnietalleeneenportretvanhetleveninAmsterdam,maarookvanonzetijd.

DanaLixenberg(1964)staatbekendomhaartreffendeportrettenvanmenseninkleinesocialegemeenschap-pen,diezichvaakineenkwetsbarepositiebevinden.Set Amsterdamneemteenbijzondereplaatsinbinnenhaaroeuvre.Voorheteerstkooszehaargeboortestadalsonderwerp,envoorheteerstzijndemensenfysiekgeheelafwezig.

ForSet Amsterdam,DanaLixenbergphotographeddozensofAmsterdamlocationsfeaturedintheDutchdramaseriesA’ dam – E.V.A.byNorbertterHallandRobertAlberdingkThijm.Fascinatedbythemultitudeandvarietyofplacesinthescript,shedecidedtomakeaphotoseriesofthecitysheleftforNewYorkmorethantwentyyearsago:herbirthplace,Amsterdam. Lixenbergmadeaselectionfrommorethan180locationsusedinthetelevisionseries,andphotographedthemwithatripod-mountedviewcam-era–likefilmsetswithouttheactors.Theabsenceofpeoplefocusestheviewer’sattentionondetailsthatwouldnormallygounnoticed,revealingthecarefullydesignednatureofthespacesaroundus,whichbeartheunmistakabletracesofourpassage.Inapreciseandintimateseriesofstilllifes,interiors,andlandscapes,LixenbergpresentsaportraitnotonlyoflifeinAmsterdam,butalsoofourtime.

DanaLixenberg(b.1964)isbestknownforherincisiveportraitsofpeopleinsmallsocialcommunities,whoareofteninvulnerablepositions.Set Amsterdamholdsaspecialplaceinheroeuvre.Forthefirsttime,shehasturnedherlenstohercityoforigin,andforthefirsttime,thepeopleareentirelyphysicallyabsent.

DanaLixenbergSet Amsterdam

Uitgegevendoor/PublishedbyRomaPublications,Amsterdam,insamenwerkingmet/incollaborationwithWillyWaltzInternational

Fotografie/Photography:DanaLixenberg Ontwerp/Design:RogerWillems Beeldredactie/Editing:DanaLixenberg&RogerWillems Fotoprints/Photographicprints:Aap-lab,Amsterdam Tekst/Text:JurriaanBenschop Vertaling/Translation:DavidMcKay Lithografie/Lithography:Colour&Books,Apeldoorn Drukwerk/Printing:A-DDruk,Zeist Bindwerk/Binding:Patist,DenDolder Achterzijdeomslag/Backcover:MorfologischekaartvanAmsterdam/MorphologicalmapofAmsterdamuit/from:SusanneKomossa,Hollands Bouwblok en Publiek domein,Nijmegen(Vantilt)2010

Distributie/Distribution:IdeaBooks,Amsterdam Webshop:www.orderromapublications.org

Hetprojectenhetboekzijnmedemogelijkgemaaktdoor/Theprojectandpublicationhavebeenmadepossiblewiththesupportof:StadsarchiefAmsterdam,AmsterdamsFondsvoordeKunst,FlinckFilmSpecialedankaan/Specialthanksto:NorbertterHall,RobertAlberdingkThijm,PeterSvenson,GerritBerghuis,AnnekevanVeen,ColinHuizing,TonvanBokhoven,PaulMarbus,WalterKloos,StoffelvanVerrewegen,WytziaSoetenhorst,HanvanderWerff,EdKeij,MichieldeRooij,SabineVeenendaal,MarloesKrijnen,MarcelFeil,SebastiaanHanekroot,GwennethBoelens,NickelvanDuijvenboden,JacquelineHassink,CyrilLixenbergenaaniedereendiemedewerkingheeftverleendbijhetfotograferenvanhunhuis,bedrijfofwerkomgeving/andtoeveryonewhoallowedmetophotographtheirhome,businessorworkenvironment.

InlovingmemoryofKatyB

©2011DanaLixenberg,RomaPublications

RomaPublication156ISBN9789077459591

11

5

27

41 4524 9

51

34

7

46

1943

32

15

39

44

49

14

42

8

26

2

23

16

22

18

17

33

6

4037

50

38

29

36

3135

32820

1312

25

4 30

21

47 1

48

10