“Is het wat je weet, of is het wie je kent?â€‌ ... 1.1 De definitie van sociaal kapitaal...

download “Is het wat je weet, of is het wie je kent?â€‌ ... 1.1 De definitie van sociaal kapitaal volgens Bourdieu,

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of “Is het wat je weet, of is het wie je kent?â€‌ ... 1.1 De definitie van sociaal kapitaal...

 • Copyright (2007) Steunpunt SSL p/a Parkstraat 47, 3000 Leuven

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijk te verwijzen naar de bron.

  No part of this material may be made public without an explicit reference to the source.

  De verantwoordelijkheid voor dit rapport berust volledig bij de auteurs en vertolkt niet noodzakelijk de officiële visie van de Vlaamse Overheid.  

   

  “Is het wat je weet, of is het wie je kent?” Een literatuurstudie naar de relatie tussen sociaal kapitaal, levenslang leren en werken

  Heidi Knipprath & Katleen De Rick

 •  

   

   

  “Is het wat je weet, of is het wie je kent?” Een literatuurstudie naar de relatie tussen sociaal kapitaal, levenslang leren en werken

  Heidi Knipprath & Katleen De Rick

  T

  Onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’

  SSL-rapport nr. SSL/OD2/2010.22 datum oplevering eerste versie: 25 januari 2011

  datum publicatie: dd mmmm yyyy

 • Copyright (2007) Steunpunt SSL p/a Parkstraat 47, 3000 Leuven

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijk te verwijzen naar de bron.

  No part of this material may be made public without an explicit reference to the source.

  De verantwoordelijkheid voor dit rapport berust volledig bij de auteurs en vertolkt niet noodzakelijk de officiële visie van de Vlaamse Overheid.

  Voor meer informatie over deze publicatie:

  Steunpunt SSL, onderzoeksdomein ‘2.4‘

  Auteurs: Heidi Knipprath & Katleen De Rick

  Adres: Parkstraat 47 bus 5300, 3000 Leuven Tel.: 016/32 04 52 Fax: 016/32 33 44 E-mail: heidi.knipprath@hiva.kuleuven.be

  Website: http://www.steunpuntloopbanen.be

 • 1   

  Inhoudsopgave

  Inleiding 3

  1. Sociaal kapitaal in de literatuur 5

  1.1 De definitie van sociaal kapitaal volgens Bourdieu, Coleman en Putnam 5

  1.2 Andere onderzoekers over sociaal kapitaal 7

  1.3 De positieve krachten van sociaal kapitaal 9

  1.4 De schaduwzijde van sociaal kapitaal 11

  1.5 De bronnen van sociaal kapitaal 12

  1.6 Conclusie 13

  2. Levenslang leren in de literatuur 15

  2.1 De definitie van levenslang leren 16

  2.2 Determinanten van levenslang leren 17

  2.3 De effecten van levenslang leren 23

  2.4 Conclusie 26

  3. De relatie tussen sociaal kapitaal en levenslang leren in de literatuur 28

  3.1 Het werk van Field 28

  3.2 Het model van Strawn 32

  3.3 Het model van OESO 39

  3.4 Conclusie 45

  4. Integratie en het toetsen van de bevindingen uit de literatuurstudie 47

  4.1 Integratie van de bevindingen van de literatuurstudie 48

  4.2 De bruikbaarheid van bestaande databestanden om de bevindingen te

  Toetsen 55

  4.3 Conclusie 61

  5. Algemeen besluit 62

  5.1 Lessen uit de literatuurstudie 63

 • 2   

  5.2 Hiaten in de huidige onderzoeksliteratuur 66

  5.3 Tot slot 68

  Literatuurlijst 69

 • 3   

  Inleiding

  Het realiseren van gelijke onderwijskansen krijgt bijzondere aandacht in het Vlaamse

  onderwijsbeleid. Gelijke kansen betekent volgens het beleid: zoveel mogelijk halen uit

  elk kind en elke jongere (Smet, 2010). Wanneer jongeren echter niet voldoende kansen

  krijgen om hun talenten te ontplooien en school vroegtijdig verlaten, maken zij minder

  kans op de arbeidsmarkt om een kwalitatief aantrekkelijke job te vinden (Smet, 2009).

  In Vlaanderen verlaat bijna 15% van de jongeren het leerplichtonderwijs zonder diploma

  of getuigschrift (Van Landeghem, Goos, & Van Damme, 2010). Vlaams Minister van

  Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel beschouwt deze relatief grote groep

  ongekwalificeerde uitstromers als problematisch (Smet, 2009).

  Naast de problematiek van de vroegtijdige schoolverlaters, krijgt ook participatie aan

  levenslang leren aandacht van de beleidswereld. Vlaamse en Europese beleidsmakers

  beschouwen deelname aan levenslang leren als zinvol (Commissie van de Europese

  Gemeenschappen, 2000; Smet, 2009; Vanweddingen, 2008; Vlaamse overheid, 2010).

  Volgens de Europese Unie is levenslang leren belangrijk omdat Europa zich ontwikkeld

  heeft tot een op kennis gebaseerde maatschappij en economie. Deelname aan levenslang

  leren bevordert het actief burgerschap en de inzetbaarheid van de beroepsbevolking –

  het vinden en behouden van werk – in deze op kennis gebaseerde maatschappij

  (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2000). Levenslang leren lijkt dus de

  uitgelezen kans te zijn om vroegtijdige schoolverlaters de mogelijkheid te bieden een

  kwalificatie te behalen en zodoende hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Maar

  ondertussen is het duidelijk geworden dat ook op vlak van levenslang leren door

  (jong)volwassenen Mattheüseffecten bestaan. Hoogopgeleiden nemen vaker deel aan

  levenslang leren dan laagopgeleiden. Deze ongelijke deelname aan levenslang leren

  versterkt vervolgens de kloof tussen hoger en lager opgeleiden (De Rick & Maes, 2005;

  Nicaise, 2003; Saliën & De Rick, 2008; Smet, 2009; Van Woensel, 2006; Vanweddingen,

  2008). Laagopgeleiden overtuigen toch deel te nemen aan levenslang leren is met

  andere woorden niet vanzelfsprekend. Voor het Vlaams onderwijsbeleid is het daarom

  relevant om te weten te komen of het zinvol is om laaggeschoolden extra te stimuleren

  deel te nemen aan levenslang leren en, indien het zinvol is, hoe laaggeschoolden

  gestimuleerd kunnen worden.

  Om na te gaan wat de zin en haalbaarheid is van participatie aan levenslang leren door

  (jong)volwassenen, met name laagopgeleiden, moet de vraag gesteld worden wat de

  effecten zijn van levenslang leren op werkgerelateerde aspecten. Met andere woorden in

  welke mate bevordert levenslang leren de positie van (laagopgeleide) volwassenen op de

  arbeidsmarkt? In dit rapport bouwen we op basis van een literatuurstudie een model om

 • 4   

  deze vraag in een later onderzoek te beantwoorden en besteden we daarbij bijzondere

  aandacht aan de rol van sociaal kapitaal. Beleidsmakers, vooral op Europees niveau,

  krijgen steeds meer belangstelling in de rol van sociaal kapitaal omdat ze sociaal kapitaal

  samen met levenslang leren sterk verbonden zien met fundamentele doelstellingen zoals

  welzijn, sociale cohesie en economische groei (Field, 2005; Green, Preston, & Sabates,

  2003; OECD, 2001). Sociaal kapitaal krijgt ook steeds meer aandacht van onderzoekers.

  Onderzoekers stellen vast dat sociaal kapitaal in het bezit is van mensen uit verschillende

  lagen van de bevolking en dat sociaal kapitaal een positief effect heeft op leerprestaties,

  het deelnemen aan levenslang leren en kansen op de arbeidsmarkt. Kortom, er wordt

  veel verwacht van sociaal kapitaal.

  In dit rapport bespreken we eerst de resultaten van onze literatuurstudie naar sociaal

  kapitaal, levenslang leren en de relatie tussen sociaal kapitaal en levenslang leren. In

  hoofdstuk één en in hoofdstuk twee komen de definitie, bronnen of determinanten en de

  effecten van respectievelijk sociaal kapitaal en levenslang leren aan bod. Vervolgens

  kijken we in hoofdstuk drie naar de relatie die gelegd wordt in de onderzoeksliteratuur

  tussen sociaal kapitaal en levenslang leren. In hoofdstuk vier integreren we de

  bevindingen van de eerste drie hoofdstukken in nieuwe modellen en bespreken we met

  welke databestanden de variabelen van deze modellen geoperationaliseerd kunnen

  worden. In hoofdstuk vijf bespreken en vatten we samen de lessen die we hebben

  getrokken uit de literatuurstudie: waarmee moeten we rekening houden in later

  onderzoek naar de effecten van levenslang leren op werkgerelateerde uitkomsten, bij

  laaggeschoolden?

 • 5   

  Hoofdstuk 1. Sociaal kapitaal in de literatuur

  Hoewel het begrip sociaal kapitaal niet nieuw is, werd het pas op het einde van de 20ste

  eeuw erg populair onder onderzoekers en beleidsmakers. Aan de populariteit van het

  begrip hebben vooral socioloog James S. Coleman en politicoloog Robert D. Putnam

  bijgedragen (Balatti & Falk, 2001; Field, 2005, 2009b; Performance and Innovation Unit,

  2002; Portes, 1998; Putnam, 2000). In de onderzoeksliteratuur verwijst men vaak naar

  het werk van Coleman (1988) en Putnam (1995; 2000) en ook naar dat van de Franse

  socioloog Pierre Bourdieu (1980; 1986) om sociaal kapitaal te definiëren. Hieronder

  geven we de definitie van sociaal kapitaal volgens Bourdieu, Coleman, Putnam en andere

  auteurs weer. Daarna bespreken we de positieve en negatieve aspecten die worden

  toegeschreven aan sociaal kapitaal, met name op het vlak van leren en de arbeidsmarkt.

  We ronden dit hoofdstuk af met een samenvatting.

  1.1 De definitie