Alles over groene energie in uw buurt.

of 20 /20
Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Ooms over hun zonneboiler De familie Karatzis over hun warmtepomp De familie De Lille over hun groene stroom De familie Vander Steene over hun zonnecellen

Embed Size (px)

Transcript of Alles over groene energie in uw buurt.

Page 1: Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt.

De familie Decraeneover hun houtpelletketel

De familie Oomsover hun zonneboiler

De familie Karatzis over hun warmtepomp

De familie De Lilleover hun groene stroom

De familie Vander Steeneover hun zonnecellen

Page 2: Alles over groene energie in uw buurt.

Groene energie maakt deel uit van onze toekomst.

De nabije toekomst welteverstaan.

Want groene energie is geen sciencefiction.

Wat schaars is, is duur. Olie-, steenkool- en gasvoorraden zijn niet on-

uitputtelijk. Dat merken we volop aan de elektriciteitsfactuur, aan de

rekening van onze verwarming, aan de benzinepomp. En het ziet er

niet naar uit dat de situatie zal omslaan. Daarnaast veroorzaakt het

gebruik van fossiele brandstoffen een enorme milieuvervuiling. Kort-

om: dringende maatregelen zijn meer dan ooit nodig. Zuinig omsprin-

gen met energie is alvast een goed begin. Maar de toekomst ligt ook

in het uitbouwen van een ruim aanbod aan groene energie. De nabije

toekomst welteverstaan.

Groene energie is absoluut geen sciencefiction.

“Vlaanderen is ambitieus wanneer het om groene energie gaat.

Want tegen 2010 willen we 25% van de elektriciteitsleveringen mi-

lieuvriendelijk opwekken, 6% uit groene energiebronnen en 19% uit

warmtekrachtkoppeling. Een doelstelling die bedrijven en particulie-

ren samen kunnen realiseren.”

Hilde Crevits, Vlaams minister bevoegd voor het Energiebeleid.

2

Page 3: Alles over groene energie in uw buurt.

Groene energie maakt deel uit van onze toekomst.

De nabije toekomst welteverstaan.

Want groene energie is geen sciencefiction.

Inhoudstafel

Inleiding 2

Vormen van groene energie 4

Grootschalige toepassingen 5

Uit het leven gegrepen 7

Cases

De zonneboiler 8

Zonnecellen 10

De warmtepomp 12

De houtpelletketel 14

Groene stroom 16

Verklarende woordenlijst 18

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: Luc Peeters, wnd. administrateur-generaal, Vlaams Energieagentschap Redactie en lay-out: Absoluut Fotograaf : Kristof Ramon Depotnummer: D/2008/3241/167 Uitgave: juni 2008

Wat is groene energie?

Groene enerGIe, bereIkbaarder dan je denktGroene energie wordt gemaakt uit onuitputtelijke

energiebronnen zoals zon, wind, water, biomassa,...

Het gebruik van deze duurzame energiebronnen belast

het milieu niet. Kiezen voor groene energie betekent dus

kiezen voor een vermindering van de CO2-uitstoot en

voor het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Je kan op verschillende manieren overschakelen op

groene energie. De installatie van een systeem waarbij

je energie opwekt met hernieuwbare bronnen, is één

mogelijkheid. Maar er zijn nog andere manieren. De

verschillende alternatieven komen in deze brochure

ruim aan bod.

3

Page 4: Alles over groene energie in uw buurt.

Vormen van groene energie1.

Laten we eens alternatief doenSlinkende voorraden fossiele energiebronnen, immer stijgende brandstofprij-zen, milieuvervuiling... redenen genoeg om over te schakelen op groene energie. en daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Maar vooraleer je een dergelijke installatie overweegt, ga je best na of je huis voldoende geïsoleerd is. anders heeft een systeem om duurzame energie op te wekken weinig zin. Het is ook goed om weten dat de meest groene energie, de energie is die je niet verbruikt. dus zuinig omspringen met energie blijft de voornaamste boodschap.

ZonneboIlerGeen koude douche door de energiefactuur

Met een zonneboiler verwarm je op een milieu-

vriendelijke manier sanitair water door gebruik te

maken van zonnewarmte. Naast sanitair water, zijn

er ook systemen die warm water leveren voor vloer-

verwarming. Een zonneboiler kan op jaarbasis ge-

middeld de helft van je sanitair water verwarmen.

ZonneCellenHelp, de meter draait terug

Zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in elektri-

citeit. Deze gebruik je onmiddellijk. De stroom die

je systeem teveel opwekt, lever je af aan het net.

’s Nachts of op donkere dagen, neem je elektriciteit

af van het net. De prijzen van deze systemen zijn de

laatste jaren voortdurend gedaald. Een trend die

zich door de toenemende massaproductie beslist

zal doorzetten.

WarMte UIt Grond, lUCHt, Water“Pump it up” met de warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit een warmte-

bron zoals grond, water of lucht, en geeft die op

een hogere temperatuur af aan het verwarmings-

systeem (woningverwarming, sanitair warm water).

De warmtepomp pompt dus warmte van een laag

naar een hoog temperatuurniveau. En dat op een

doeltreffende, energiezuinige manier.

de HoUtPelletketel bio-energie thuis

Bio-energie is energie uit materiaal van organi-

sche oorsprong zoals planten en bomen. Ook al

wordt hieruit vooral op industriële schaal duur-

zame energie gewonnen, toch kan je thuis bio-

energie opwekken met een houtpelletketel. Dit

type ketel gebruikt kleine staafjes samengeperst

hout – de houtpellets – als brandstof. De ver-

branding gebeurt zeer efficiënt.

4

Page 5: Alles over groene energie in uw buurt.

Grootschalige toepassingen van groene energie2.

Denk grootParticuliere projecten alleen kunnen nooit de doelstellingen voor groene ener-gie volledig realiseren. daarvoor zijn grootschalige installaties nodig. tot nu toe is 2,7 % van de totale Vlaamse energieproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen. tegen 2010 moet dat 6% zijn. en het aandeel warmtekrachtkoppeling moet stijgen van 14 naar 19%. naast particulieren investeren gelukkig ook heel wat bedrijven en overheden in duurzame, milieuvriendelijke energieopwekking. en ook hier zien we

verschillende alternatieven.

WIndenerGIelaat maar waaien

Windenergie is de elektrische energie die door een

windturbine gewonnen wordt uit de wind. Zo wekt

een gemiddelde windturbine elektriciteit op voor

1000 gezinnen. In het totaal wordt op dit moment

17,2% van de groene stroom in Vlaanderen geprodu-

ceerd door windenergie.

doordachte inplanting

In Vlaanderen besteden we veel aandacht aan

een goede inplanting van de windturbines. We

proberen de turbines vlak bij andere infrastructuur

te plaatsen zoals haven- en industriegebieden,

autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen.

Daarbij wordt rekening gehouden met de

mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook

de natuur zoveel mogelijk te ontzien, plannen we

windturbines op veilige afstand van beschermde

natuur- en vogelgebieden.

bIoMaSSaenergie halen uit wat de natuur teruggeeft

Met de houtpelletketel hebben we het al gehad

over het gebruik van biomassa in de huiskamer.

Uiteraard gebeurt dit op veel grotere schaal in de

industrie. Nog een belangrijk verschil: via biomassa

wordt naast warmte ook elektriciteit opgewekt in

industriële installaties. En dat via verbanding van

hout of via vergisting van nat organisch materiaal

zoals mest, bermmaaisel, GFT noem maar op. Van

de totale groenestroomproductie in Vlaanderen

neemt biomassa 55,5% voor zijn rekening, biogas

15,4% en restafval 11,4%. Deze vorm van groene

energie is dus de belangrijkste in onze regio.

Grootschalige projecten kennen een alsmaar groeiend succes in Vlaanderen.

En dat is maar goed ook. Je leest er regelmatig over in de media. Er zijn beslist

ook een aantal groene projecten in jouw omgeving.5

Page 6: Alles over groene energie in uw buurt.

v etHISCH VerantWoordOmdat bio-energie de energie is die gehaald wordt uit onder an-

dere bomen en planten, roept dit bij verschillende mensen vragen op.

Worden daarvoor oerwouden gekapt? Is het wel ethisch verantwoord

om voedsel als brandstof te gebruiken? Wordt de biodiversiteit hier-

door niet bedreigd?

Europa is volop bezig met het uitwerken van duurzaamheidscriteria. We

leggen de industrie normen op en via certificeringssytemen garanderen

we duurzaamheid. Dit betekent dat enkel duurzame biomassa-projecten

ondersteund kunnen worden.

WarMtekraCHtkoPPelInGniets verloren laten gaan

Warmtekrachtkoppeling is de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en

warmte. Daarbij wordt de warmte die in een gewone elektriciteitscen-

trale verloren gaat, gerecupereerd voor industriële processen, verwar-

ming van gebouwen, van serres, enz. Gemiddeld besparen kwalitatieve

warmtekrachtinstallaties in Vlaanderen ongeveer 16% energie ten op-

zichte van de gescheiden productie van dezelfde hoeveelheid elektrici-

teit en warmte. Van de totale elektriciteitslevering in Vlaanderen, nemen

de warmtekrachtinstallaties 14% voor hun rekening.

De totale zonnestra-

ling per jaar op de

totale aardop-

pervlakte is gelijk

aan 10.000 keer de

totale vraag naar

energie per jaar op

wereldvlak. Het is

de kunst om dat

aanbod zo goed

mogelijk op te

vangen en in nuttige

energievormen om

te zetten tegen aan-

vaardbare kosten.

Groene energie is veel meer dan alleen

zonne- of windenergie. Ook met weinig

zon of wind zal het licht in Vlaanderen be-

slist blijven branden met groene stroom.

6

Page 7: Alles over groene energie in uw buurt.

Wat kan je zelf doen?Sommigen doen het om ecologische redenen. anderen schake-

len over op groene energie uit financiële overwegingen. ook de

mogelijkheden om te kiezen voor groene energie verschillen.

Maar ze zijn allemaal goed voor je energiefactuur. en het milieu.

Ga Voor MInderDe meeste groene energie is de energie die je niet verbruikt. Door je

huis goed te isoleren, hoogrendementsglas en een condensatieketel te

plaatsen en de thermostaat een graadje lager in te stellen, spaar je veel

verwarmingskosten uit. Energiezuinige elektrische toestellen, spaarlam-

pen en maatregelen tegen sluipverbruik halen gegarandeerd de elek-

triciteitsfactuur naar beneden.

InStallerenMisschien droom ook jij van een systeem dat draait op hernieuwbare ener-

gie. Er is wel de éénmalige installatiekost, maar eens die terugverdiend is,

geniet je volop van gratis energie. Toch is er een belangrijke randvoorwaar-

de vooraleer je een systeem laat installeren. Zorg er eerst voor dat je huis

goed geïsoleerd is. Anders heeft zelfs groene energie weinig zin.

Ben je van plan om je woning te renoveren, dan is dit het

uitgelezen moment om een energie-audit te laten uitvoe-

ren. De concrete tips van deze doorlichting door experts

kunnen je op termijn duizenden euro’s besparen.

GROENE

TIP €

Groene energie uit het leven gegrepen3.

Ontdek op volgende bladzijden hoe je thuis zelf groene energie opwekt.

7

Page 8: Alles over groene energie in uw buurt.

Hoe kwam u erbij om een zonneboiler te installeren?Mijn schoonbroer, die ingenieur is, onderzocht enkele jaren

geleden hoe hij zijn energiefactuur kon doen dalen. Want

er waren toen al signalen dat de stookolieprijs gevoelig

zou stijgen. Een zonneboiler verwarmt op jaarbasis de

helft van het sanitair water dat een doorsnee gezin ge-

bruikt. Op basis van zijn onderzoek heb ik toen ook beslist

om een zonneboiler te installeren.

en tevreden?Meer dan ooit. Toen ik een zonneboiler kocht, zou ik de

aankoopprijs op 10 jaar terugverdiend hebben. Dat is aan

de huidige brandstofprijzen al gedaald naar 8 jaar. Het

is een aangenaam gevoel te weten dat je vanaf dan van

midden maart tot aan de winter het water van je bad en

douche volledig gratis verwarmt.

Hoe zit het dan in de winter?Zelfs bij 0 graden verwarmt de zonneboiler het water tot

30-35 graden, bij volle zon. Dat komt omdat ik een vacu-

umsysteem heb laten installeren. Zo blijven de warmtever-

liezen beperkt bij lage buitentemperaturen.

overweegt u nog andere milieuvriendelijke investeringen?Ik onderzoek volop de mogelijkheden van fotovoltaïsche

zonnecellen. Ik heb nog plaats op mijn dak, dus in de toe-

komst geniet ik meer dan waarschijnlijk ook van goed-

kope elektriciteit.

CASE 1:

De zonneboiler:Hoe de familie Ooms zelfs in de winter geniet van zonverwarmd water...

Geïnstalleerd in: oktober 2006

Type: verwarming sanitair water

Terugverdiend in: 8 jaar

Een zonneboiler die ook aangesloten is op de

woningverwarming, kan tussen 10 en 25% van

de warmte gratis leveren in de winter. 8

GROENE

TIP

Page 9: Alles over groene energie in uw buurt.

Hoe Werkt een ZonneboIler?Om de zonnestraling op te vangen, wordt op het dak van de woning een zwarte plaat of zonnecollector gemonteerd. Deze bevat een vloeistof die door het zonlicht wordt ver-warmd. De vloeistof geeft zijn warmte af aan het koude lei-dingwater in de boiler. ‘s Zomers verwarmt de zonneboiler voldoende water op tot comforttemperatuur. In de winter of op minder zonnige dagen springt de gewone warmwa-

terinstallatie bij.

Wat koSt Het?Het materiaal voor een zonneboiler met de capaciteit voor een gezin van 4 personen, bedraagt gemiddeld 4250 euro, incl. 6% BTW (voor een woning ouder dan 5 jaar). De installatiekosten bedragen gemiddeld 800 euro. Wan-neer je het vergelijkt met een traditionele boiler, dan be- taal je ongeveer 1000 tot 3000 euro meer voor het mate-riaal en 500 euro extra voor de installatie. Daartegenover staat wel dat met een zonneboiler de jaarlijkse energiekost

voor de verwarming van water slechts de helft bedraagt.

SUbSIdIeS Voor PartICUlIerenEen deel van de investeringskosten kan je terugbetaald krijgen dankzij een aantal subsidies:

• Je kan de factuur van je zonneboiler inbrengen bij de jaarlijkse belastingsaangifte. Het belastingvoordeel heeft wel een bovengrens.

• Er zijn de premies van de netbeheerders.• Sommige gemeenten en provincies geven subsidies

voor zonneboilers of voor hernieuwbare energie in het algemeen.

De subsidies kunnen wel wijzigen. Kijk op www.energiesparen.be voor meer informatie. Je kan er ook de terugverdientijd berekenen voor je eigen zonneboiler.

Verlicht je rekening met de zonneboiler

Geïnstalleerd in: oktober 2006

Type: verwarming sanitair water

Terugverdiend in: 8 jaar

de ZonneboIler Van de FaMIlIe ooMS

9

Page 10: Alles over groene energie in uw buurt.

Hoe kwam u erbij om fotovoltaïsche zonnecellen te installeren?Op een dag had ik een som geld ter beschikking. Wat ging

ik ermee doen: beleggen op de bank of op het dak? Aan de

huidige energieprijzen was de keuze vlug gemaakt. Nadat

we ons dak lieten isoleren en hoogrendementsglas hadden

geplaatst, was het tijd voor zonnepanelen.

Is alles vlot verlopen?De nodige vergunningen aanvragen, verliep redelijk vlot.

Bovendien ondersteunde de leverancier ons hierin maxi-

maal. Ook de installatie zelf liep van een “leien dakje”.

Onze eerste opbrengst van 1000 kWh was al snel een feit.

Negen maanden na de indienstname hebben we al bijna het

tweede groenestroomcertificaat van 450 euro verdiend.

bent u tevreden over uw beslissing?Het kon niet beter. Het aantal panelen komt mooi overeen

met ons verbruik en dat was geen probleem voor ons dak.

Je kan er natuurlijk niet naast kijken. De installatie wekt

dan ook veel nieuwsgierigheid bij buren en familie. Ik kan

het iedereen alleen maar warm aanbevelen.

CASE 2:

Zonnecellen:Waarom de familie Vander Steene liever op “hoog niveau” belegt

Oppervlakte: 16 panelen van 990x1425

Geïnstalleerd in: september 2007

Opbrengst per jaar: 3000 kWh (raming)

Verbruik gezin:3800 kWh (periode 2006 – 2007)

Terugverdiend binnen:9,5 jaar

Door een optimaal ontwerp van de woning, doorgedreven

isolatie en een ideale oriëntatie van de ramen, kan je ook

zonder zonnepanelen of zonneboiler genieten van de zon

in huis. De zon zal je woning aangenaam verlichten en voor

een comfortabele binnentemperatuur zorgen.

10

GROENE

TIP

Page 11: Alles over groene energie in uw buurt.

Zonnecellen:Waarom de familie Vander Steene liever op “hoog niveau” belegt

Oppervlakte: 16 panelen van 990x1425

Geïnstalleerd in: september 2007

Opbrengst per jaar: 3000 kWh (raming)

Verbruik gezin:3800 kWh (periode 2006 – 2007)

Terugverdiend binnen:9,5 jaar

Het FotoVoltaïSCH SySteeM Van de FaMIlIe

Vander Steene

Hoe Werken ZonneCellen?In een zonnecel wordt licht rechtstreeks omgezet in elektri-citeit. Een zonnecel bestaat uit een dun plaatje met aan de bovenzijde een negatieve lading en aan de onderzijde een positieve lading. De energie van het invallende licht brengt dan een elektrische stroom op gang van de voorkant van de cel via de elektrische toepassing terug naar de metalen achterkant van de zonnecel.

Wat koSt Het?Een installatie om een gemiddeld gezin bijna het hele jaar van stroom te voorzien, kost ongeveer 24.000 euro, incl. 6% BTW (voor een woning ouder dan 5 jaar). Een inves-tering die op ongeveer 10 jaar terugverdiend is. Daarna brengt het geld op.

SUbSIdIeS Voor PartICUlIerenEen deel van de investeringskosten kan je terugbetaald krijgen dankzij een aantal subsidies:

• Je kan de factuur van je fotovoltaïsche installatie in-brengen bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het belas-tingvoordeel heeft wel een bovengrens.

• Sommige gemeenten en provincies geven subsidies voor fotovoltaïsche systemen.

Op 1 januari 2006 startte de Vlaamse overheid met een systeem van productiesteun voor elektriciteit uit fotovol-taïsche zonnepanelen. Voor elke 1000 kWh elektriciteit opgewekt met deze zonnepanelen, ontvang je een “groe-nestroomcertificaat”. Dit ruil je in bij je netbeheerder tegen een gegarandeerde waarde van 450 euro. En dat geduren-de 20 jaar vanaf de indienstname.

De subsidies kunnen wel wijzigen. Kijk op www.energiesparen.be voor meer informatie. Je kan er ook de terugverdientijd berekenen voor je fotovoltaïsch systeem.

Word energieleverancier met zonnecellen op je dak

11

Page 12: Alles over groene energie in uw buurt.

Hoe kwam u erbij om een warmtepomp te installeren?Eigenlijk was ik het niet onmiddellijk van plan. Het was

niet gebudgetteerd, laat het mij zo stellen. Maar door na

te denken over de schaarste van gas en olie, en door met

deskundigen daarover te spreken, vond ik toch dat ik iets

moest doen. Een onderhoud met mijn energieleverancier

heeft mij over de streep getrokken: ik wilde mijn woning

niet verwarmen met dure, schaarse fossiele brandstoffen,

maar wel met een milieuvriendelijk alternatief.

Was het een makkelijke beslissing?Toch niet. Ik twijfelde in het begin. Wij hebben namelijk

een groot huis met veel en grote raampartijen. Ik wist niet

of een warmtepomp mijn huis wel voldoende zou kunnen

verwarmen.

en?Aangezien mijn woning goed geïsoleerd is, doet de warm-

tepomp absoluut zijn werk. We krijgen het overal aange-

naam warm.

Is uw elektriciteitsverbruik niet veel hoger dan vroeger?Toch niet. Ook al verbruikt een warmtepomp stroom, het

gebeurt op een heel zuinige manier. Ik beveel het aan ieder-

een aan die het wil horen. Toegegeven: het is een eenmalige

grote kost, maar als je de mogelijkheid hebt, twijfel niet.

CASE 3:

De warmtepomp:Hoe de warmtepomp van de familie Karatzis zelfs een groot huis comfortabel verwarmt

Type: geothermische warmtepomp

met verticale warmtewisselaar

COP: 4,7

Geïnstalleerd in: 2006

Terugverdiend binnen:minder dan 10 jaar

Een warmtepomp kan gemiddeld tot 4 keer meer

warmte leveren dan dat ze elektriciteit verbruikt. Dat

is een serieuze besparing op de energiefactuur.12

GROENE

TIP

Page 13: Alles over groene energie in uw buurt.

Hoe Werkt een WarMtePoMP?De warmtepomp pompt warmte van een laag naar een

hoog temperatuurniveau. Het systeem haalt warmte uit

de grond, water of lucht, en geeft het af aan de vloerver-

warming of verwarming van water. Om dat te kunnen doen,

maakt het toestel gebruik van een speciale vloeistof die

warmte kan transporteren.

Wat koSt Het?Een warmtepomp verbruikt weinig energie in verhouding tot

de hoeveelheid warmte die ze levert. De jaarlijkse verbruiks-

kost ligt dan ook veel lager dan bij een verwarmingsinstallatie

op stookolie of aardgas. Hier tegenover staat dat de inves-

teringskost in een geothermische warmtepomp beduidend

hoger ligt dan in een installatie op stookolie of op aardgas.

De kostprijs kan enorm variëren naargelang het type warm-

tepomp. Daarom is het aangeraden om verschillende offertes

op te vragen bij gespecialiseerde bedrijven.

SUbSIdIeS Voor PartICUlIerenEen deel van de investeringskosten in een warmtepomp

kan je terugbetaald krijgen dankzij een aantal subsidies:

• Je kan de factuur van een geothermische warmtepomp

inbrengen bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het belas-

tingvoordeel heeft wel een bovengrens.

• Voor warmtepompen worden er aanvullende premies

gegeven door sommige netbeheerders. Het bedrag is

afhankelijk van het vermogen van de compressor van de

warmtepomp.

• Sommige gemeenten geven subsidies voor warmtepom-

pen of voor hernieuwbare energie in het algemeen.

De subsidies kunnen wel wijzigen.

Kijk op www.energiesparen.be voor meer informatie. Je kan

er ook de terugverdientijd berekenen voor verschillende

energiebesparende maatregelen.

Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp

De warmtepomp:Hoe de warmtepomp van de familie Karatzis zelfs een groot huis comfortabel verwarmt

Type: geothermische warmtepomp

met verticale warmtewisselaar

COP: 4,7

Geïnstalleerd in: 2006

Terugverdiend binnen:minder dan 10 jaar

de WarMtePoMP Van FaMIlIe karatZIS

13

Page 14: Alles over groene energie in uw buurt.

Hoe kwam u erbij om een houtpelletketel te installeren?Onze oude stookolieketel was aan vervanging toe. Toen we

op zoek gingen naar een alternatief, hanteerden we twee

criteria: het systeem moest zuinig zijn en milieuvriendelijk.

Een warmtepomp was niet meteen aan de orde omdat

onze tuin net aangelegd was. Voor een zonneboiler zouden

we de subsidie mislopen omdat ons dak net niet goed ge-

noeg georiënteerd was. We hebben wel veel bergingsruim-

te, dus was een houtpelletketel een logische keuze.

bent u tevreden over uw keuze?We hebben het ons nog geen moment beklaagd. Eigen-

lijk merk je er niets van. Het systeem is aangesloten op de

centrale verwarming en werkt volledig automatisch. We

merken het alleen aan onze energiefactuur. Die is op-

merkelijk lager dan vroeger. Pellets kosten namelijk de helft

minder dan stookolie.

Wat vinden uw vrienden of buren?Toen we het met mensen uit de buurt hadden over verwar-

mingssystemen, bleek dat liefst 5 gezinnen in de onmid-

dellijke omgeving een houtpelletketel hebben. Misschien

is het een goed idee om samen de pellets aan te kopen.”

CASE 4:

De houtpelletketel:Hoe het huis van de familie Decraene verwarmd wordt aan de helft van de prijs van stookolie

Gecertificeerde pellets bestaan voor 100% uit zuivere houtresten van

zagerijen en de houtverwerkende industrie. Pellets die voldoen aan

de Duitse of Oostenrijkse norm, zijn gecontroleerd op vochtgehalte,

densiteit en de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Type: automatisch

Geïnstalleerd in: 2005

Kostprijs pellets: tussen 3,60 en 4 euro per 15 kg

14

GROENE

TIP

Page 15: Alles over groene energie in uw buurt.

Hoe Werkt een HoUtPelletketel?Een houtpelletketel gebruikt houtpellets als brandstof. Dat zijn kleine, lichte staafjes van samengeperst hout. Er be-staan twee verschillende systemen: de kachel die je hand-matig moet vullen en de automatische houtpelletketel die aangesloten kan worden op de centrale verwarming. Hou er wel rekening mee dat een pelletketel iets meer onder-houd vraagt dan een klassieke CV-ketel.

Wat koSt Het?Een automatische pelletketel met een vermogen van 20 kW kost ongeveer 10.000 euro. Een ketel die je hand-

matig moet bijvullen, heb je voor 3.000 à 5.000 euro.

SteUn Voor PartICUlIerenWie een bestaande centrale verwarmingsketel vervangt door een automatisch gevoede houtpelletketel, kan de factuur inbrengen bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het belastingvoordeel heeft wel een bovengrens. De subsidies kunnen wel wijzigen. Kijk op www. energiesparen.be voor meer informatie. Je kan er ook de terugverdientijd bereke-nen voor verschillende energiebesparende maatregelen.

Energiezuinig verwarmen met een houtpelletketel

De houtpelletketel:Hoe het huis van de familie Decraene verwarmd wordt aan de helft van de prijs van stookolie

Type: automatisch

Geïnstalleerd in: 2005

Kostprijs pellets: tussen 3,60 en 4 euro per 15 kg

de HoUtPelletketel Van FaMIlIe deCraene

ENErGIEZUINIG BOUWEN: EEN BEPErKTE MEErKOST WAAr JE EEN lEVEN lANG PlEZIEr VAN HEBT

Ir. Arch. Carol Bamps

“Een optimale oriëntatie, perfect geïsoleerd, een groot leefcomfort,...

het zijn de belangrijkste kenmerken van een energiezuinige woning.

70% van mijn klanten komt spontaan naar mij omdat ze een energie-

zuinige woning willen. De andere 30% heb ik meestal snel overtuigd.

Een energiezuinige woning kost meer om te bouwen, maar die meer-

kost heb je tussen de 5 en de 10 jaar terugverdiend. Het blijft vreemd

dat mensen eerder 10.000 euro meer uitgeven aan een keuken, dan

dat geld te besteden aan energiezuinige maatregelen. Een keuken

kan je later nog altijd veranderen, maar achteraf extra isoleren of een

ventilatiesysteem laten installeren, ligt niet zo voor de hand.” 15

Page 16: Alles over groene energie in uw buurt.

Waarom bent u overgestapt op de aankoop van groene energie?Er was enerzijds het financiële aspect. Toen ik de prijzen

van de energieleveranciers met elkaar vergeleek, zag

ik dat overstappen naar een andere leverancier voor

mij zeer voordelig kon zijn. Eén bedrijf, dat trouwens

100% groene stroom levert, gaf mij het beste aanbod.

Scherper zelfs dan de prijs van gewone stroom bij andere

maatschappijen.

en anderzijds?Natuurlijk koop ik ook om ecologische overwegingen duur-

zame, milieuvriendelijke stroom.

Wat vinden uw familie en vrienden van uw beslissing?Ze hadden er geen probleem mee. Sterker zelfs: ik heb

verschillende mensen makkelijk kunnen overtuigen om

hetzelfde te doen. Zo zijn op basis van mijn onderzoek

mijn zoon, mijn dochter en een aantal vrienden over-

gestapt op de aankoop van groene stroom.

CASE 5:

Groene stroom:Waarom de familie De Lille overgestapt is op de aankoop van groene energie

Energiebron:vooral windenergie

Aandeel groene stroom:100%

Sinds:2 jaar

Elke leverancier van groene stroom moet aan de overheid bewij-

zen dat hij genoeg groene stroom heeft aangekocht of zelf heeft

geproduceerd, om te kunnen instaan voor de stroomleveringen bij

al zijn afnemers die voor groene stroom hebben gekozen.

16

Page 17: Alles over groene energie in uw buurt.

In de aanbIedInG: Groene enerGIe bIj de elektrICIteItSMaatSCHaPPIjNaast zelf milieuvriendelijke energie opwekken, kan je ook

de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen steunen

door groene stroom aan te kopen. Je kan de verschillende

leveranciers vergelijken op www.vreg.be. Daarbij wordt

telkens aangegeven welk deel van de stroomproductie van

een bepaalde leverancier afkomstig is van hernieuwbare

energiebronnen. De VrEG controleert nauwgezet of dit op-

gegeven aandeel correct is.

Groene StrooM, GoedkoPer dan je denktVeel mensen denken dat elektriciteit opgewekt uit al-

ternatieve energiebronnen duur is. Toch klopt dit niet

altijd. Gezinnen betalen niet sowieso meer voor groene

stroom dan voor grijze stroom.

Een gemiddeld gezin van 4 personen betaalt jaarlijks tus-

sen 500 en 650 euro voor groene stroom. Het bedrag hangt

af van de leverancier en de netbeheerder. Bij de standaard-

leverancier bedraagt de factuur om en bij de 600 euro.

Veranderen van elektriciteitsleverancier kan dus een mooie

besparing opleveren. Bovendien is het nog goed voor het

milieu ook.

Doe de test en kijk op www.vreg.be welke leverancier voor u

de interessantste formule heeft.

Groene stroom kopen, ook zuinig voor de portemonnee

Groene stroom:Waarom de familie De Lille overgestapt is op de aankoop van groene energie

Energiebron:vooral windenergie

Aandeel groene stroom:100%

Sinds:2 jaar

FaMIlIe de lIlle kooPt Groene enerGIe

17

Page 18: Alles over groene energie in uw buurt.

A-ZVerklarende woordenlijst4 .

bio-energie: • energie gewonnen uit biomassa.

biogas:• ontstaat door vergisting van organisch materiaal.

biomassa:• het biologisch afbreekbare gedeelte van producten, afvalstoffen en plantaardig en dierlijk (rest)-materiaal van de land- en bosbouw, en van industrieel en huishoudelijk afval.

Co• 2: koolstofdioxide. Geurloos en kleurloos gas dat ondermeer vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en dat door een verhoogde uitstoot mee verantwoordelijk is voor het broeikaseffect en dus de opwarming van de aarde.

Fossiele brandstoffen:• brandstoffen die zijn ontstaan als resten van plantaardig en dierlijk leven uit het geologi-sche verleden van de aarde. Aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool zijn fossiele brandstoffen.

Fotovoltaïsche cel: • (PV-cel of zonnecel) plaatje van halfgeleidend materiaal dat zonlicht omzet in elektri-citeit. Fotovoltaïsche cellen worden onderling verbonden en in een zogenaamd foto-voltaïsch paneel (PV-paneel of zonnepaneel) geplaatst.

Groene stroom:• elektrici-teit opgewekt door gebruik te maken van hernieuw-bare energiebronnen.

Groenestroomcerficaat:• een certificaat dat aan-toont dat je 1000 kWh elektriciteit hebt opgewekt uit een hernieuwbare energiebron.

Groene warmte:• warmte geproduceerd uit hernieuw-bare energiebronnen.

Hernieuwbare energie-• bronnen: energiebronnen die onuitputtelijk zijn en telkens opnieuw kunnen worden gebruikt voor het opwekken van energie. Voorbeelden zijn water-kracht, zonne-energie

(via zonnepanelen), wind-energie (via windturbines) en energie uit biomassa (bijv. door vergisting ver-gassing of verbranding).

Hoogrendementsglas:• Hr-glas of superisolerende beglazing. U herkent dit glas aan de lage U-waarde die meestal 1.1 à 1.3 W/m2K bedraagt.

Houtpellets:• brandstof gemaakt van samenge-perst houtafval.

Houtpelletketel:• auto-matische ketel die houtpel-lets als brandstof gebruikt.

kWh:• afkorting van kilowattuur: eenheid van arbeid of energie. Een kWh is de arbeid die wordt verricht of de energie die wordt gebruikt als een ver-mogensbron een kilowatt (1000 watt) gedurende 1 uur moet leveren.

Silicium:• halfgeleidend ma-teriaal dat gebruikt wordt in fotovoltaïsche cellen.

A

18

Page 19: Alles over groene energie in uw buurt.

Standaardleverancier:• de leverancier die door de netbeheerder werd aangeduid om vanaf de vrijmaking van de markt te leveren aan de afnemers die aangesloten zijn op zijn net en die op dat moment geen leveringscontract hadden gesloten met een leverancier.

Vea:• Vlaams Energie-agentschap. Maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energie-productie. Website: www.energiesparen.be

VreG:• Vlaamse regu-leringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Website: www.vreg.be

Warmtekrachtinstallatie: • installatie voor de gecom-bineerde productie van elektriciteit en warmte.

Warmtekrachtkoppeling:• een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Zowel de elektriciteit als de warmte worden dan op een nuttige manier aangewend. Hier-door wordt minder brand-stof verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt.

Waterkracht:• energie die wordt opgewekt uit water door gebruik te maken van het hoogteverschil of de stroomsnelheid van water.

Windenergie:• energie die via een windturbine wordt gewonnen uit de wind.

Windturbine:• naam voor een moderne windmolen.

Zonneboiler:• boiler die warmte uit zonlicht ge-bruikt voor het verwarmen van sanitair water.

Zonnecollector:• dit on-derdeel van de zonneboiler, kan op het dak van een wo-ning gemonteerd worden. Het bevat een vloeistof die door het zonlicht wordt verwarmd. Die vloeistof geeft zijn warmte af aan het koude leidingwater in de boiler.

Zonne-energie:• energie die wordt opgewekt uit zonnestraling.

Z19

Page 20: Alles over groene energie in uw buurt.

VEA

www.energiesparen.be

VU: l

uc P

eete

rs, w

nd. a

dmin

istr

ateu

r-ge

nera

al, V

laam

s Ene

rgie

agen

tsch

ap |

Nie

t op

de o

penb

are

weg

goo

ien

aub