Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen...

38
1 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) Aanbod voor scholen – Basisonderwijs Versie september 2017 Inhoud BABBELDOOS ......................................................................................................................................... 2 ZOMERBABBEL....................................................................................................................................... 4 KAS IS GRAAG OP TIJD IN ZIJN KLAS! ....................................................................................................... 5 DE WOORDENSCHAT .............................................................................................................................. 7 INSTAPJE + ............................................................................................................................................. 8 BOEK & SPEL OP BEZOEK ...................................................................................................................... 10 PITSTOP BASIS ..................................................................................................................................... 12 TERUG NAAR SCHOOL .......................................................................................................................... 14 BASO- ACTIVITEIT ................................................................................................................................. 16 LEESONDERSTEUNING .......................................................................................................................... 18 HUISWERKBEGELEIDING georganiseerd door Stad Hasselt ..................................................................... 19 LEREN IS LEUK! ..................................................................................................................................... 21 PEDAGOGISCH ADVIESGESPREK............................................................................................................ 23 VORMINGSAANBOD OPVOEDINGSWINKEL ........................................................................................... 24 DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Verkeerspark Kiewit ................................................. 26 DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Dode hoekkoffer ..................................................... 28 DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Het Grote Voetgangersexamen ................................ 30 DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Het Grote Fietsexamen ............................................ 32 DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – De Grote Verkeerstoets ........................................... 34 DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Fietsgraveren .......................................................... 35 DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – In vervoering (educatief spel) ................................... 36 DREMPELMETER .................................................................................................................................. 37

Transcript of Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen...

Page 1: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

1 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Aanbod voor scholen – Basisonderwijs

Versie september 2017

Inhoud BABBELDOOS ......................................................................................................................................... 2

ZOMERBABBEL ....................................................................................................................................... 4

KAS IS GRAAG OP TIJD IN ZIJN KLAS! ....................................................................................................... 5

DE WOORDENSCHAT .............................................................................................................................. 7

INSTAPJE + ............................................................................................................................................. 8

BOEK & SPEL OP BEZOEK ...................................................................................................................... 10

PITSTOP BASIS ..................................................................................................................................... 12

TERUG NAAR SCHOOL .......................................................................................................................... 14

BASO- ACTIVITEIT ................................................................................................................................. 16

LEESONDERSTEUNING .......................................................................................................................... 18

HUISWERKBEGELEIDING georganiseerd door Stad Hasselt ..................................................................... 19

LEREN IS LEUK! ..................................................................................................................................... 21

PEDAGOGISCH ADVIESGESPREK ............................................................................................................ 23

VORMINGSAANBOD OPVOEDINGSWINKEL ........................................................................................... 24

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Verkeerspark Kiewit ................................................. 26

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Dode hoekkoffer ..................................................... 28

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Het Grote Voetgangersexamen ................................ 30

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Het Grote Fietsexamen ............................................ 32

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – De Grote Verkeerstoets ........................................... 34

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Fietsgraveren .......................................................... 35

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – In vervoering (educatief spel) ................................... 36

DREMPELMETER .................................................................................................................................. 37

Page 2: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

BABBELDOOS

Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

Omschrijving Tijdens de Babbeldoos worden anderstalige kleuters op een speelse, actieve manier gestimuleerd om Nederlands te spreken. De Babbeldoos duurt 1,5 uur en wordt georganiseerd na de schooluren. Gedurende 5 weken wordt op een talige manier rond een bepaald thema gewerkt. Elke 5 weken verandert het thema.

Kadering van de actie in de beleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

X 2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

X 11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen

1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Babbeldoos Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Kim Ooms Dienst Onderwijs - FOB – medewerker FOB 011 23 94 06 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB - FOB Projectuitvoering Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB - FOB

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, Hogescholen (studenten uit opleiding ergotherapie, leerkracht lager onderwijs, leerkracht kleuteronderwijs, sociaal/cultureel/maatschappelijk werk) en vrijwilligers

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Het zorgteam van de school selecteert de kinderen die in aanmerking komen voor de Babbeldoos. De school vraagt het akkoord van de ouders van deze kinderen, om de ingevulde selectielijst van hun kind te mogen doorgeven aan de Dienst Onderwijs - FOB. Per kind ontvangt de Dienst Onderwijs - FOB een ingevulde selectielijst van de school. De school voorziet een kindvriendelijke locatie met voldoende ruimte voor 15 kinderen.

Doelgroep Kinderen van de 2de en 3e kleuterklas met als thuistaal een andere taal dan het Nederlands.

Doelstelling Kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands stimuleren tot interactie in het Nederlands. De kinderen worden gestimuleerd om actief te participeren. Op die manier worden taaldrempels weggewerkt, vergroot de Nederlandstalige woordenschat van de kinderen, verhoogt het zelfvertrouwen en verbeteren communicatievaardigheden van de kinderen.

Werking/methode/concept De Dienst Onderwijs - FOB organiseert per week 6 Babbeldozen met maximaal 15 kinderen per locatie of per Babbeldoos. De Babbeldoos wordt op dit moment georganiseerd op 4 locaties: KC Tuinwijk (Heilig Hart), KC Mozaïek (Banneux), KC De Boomgaard (Runkst), BS De Puzzel (Runkst). In KC Tuinwijk gaat de Babbeldoos op 2 verschillende momenten per week door. In KC Mozaïek (Banneux) gaan er 2 Babbeldozen na elkaar door.

Page 3: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

3 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Ook kinderen die geen schoollopen in bovenstaande scholen, kunnen naar de Babbeldoos in 1 van deze 4 scholen gaan.

Het zorgteam van de school selecteert de kinderen die in aanmerking komen voor de Babbeldoos. Bij de toekenning van de plaatsen wordt rekening gehouden met een rangschikking, opgemaakt aan de hand van de selectielijst. Bij elk gezin wordt een huisbezoek afgelegd. De ouders krijgen de uitleg over de Babbeldoos en de kinderen maken kennis met de verantwoordelijke van de Dienst Onderwijs - FOB. Elke Babbeldoos duurt 1,5 uur en gaat na de schooluren door. Gedurende 5 weken wordt gewerkt rond een bepaald thema. Hierbij worden passende talige activiteiten gezocht: verhalen lezen, spelletjes spelen, knutselen, verven en knippen, liedjes zingen, … Na 5 weken is het tijd voor een nieuw thema.

Periode/timing of Start- en einddatum

Het project wordt jaarlijks opnieuw aangeboden. Elk schooljaar loopt de Babbeldoos van half september tot half juni. De timing zie er als volgt uit: September en oktober :

- De kinderen van het vorige schooljaar (toen 2e en 3e kleuterklas) krijgen de Babbeldoos na de zomervakantie verder aangeboden. De kinderen die nu in het 1ste leerjaar zitten kunnen deelnemen tot aan de kerstvakantie.

- De scholen ontvangen in het begin van elk schooljaar een mail waarin ze herinnerd worden aan de selectielijst. Het zorgteam van de school maakt een selectie van nieuwe kinderen (2e kleuterklas) en geeft de lijsten door aan de Dienst Onderwijs - FOB.

November en december : - De Dienst Onderwijs - FOB plant huisbezoeken in bij de gezinnen van de geselecteerde

kinderen. December :

- Afscheid van de kinderen die in het 1ste leerjaar zitten. Januari :

- Na de kerstvakantie maken de kinderen van het 1ste leerjaar plaats voor de nieuwe kinderen van de 2de kleuterklas. We verwelkomen de nieuwe kinderen.

Kinderen die tijdens het schooljaar ingeschreven worden in een school kunnen aansluiten indien het max. aantal kinderen per locatie niet bereikt werd. De school volgt dezelfde procedure: het zorgteam selecteert het kind en vult de selectielijst in.

Page 4: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

4 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

ZOMERBABBEL

Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

Omschrijving Taalbad voor kinderen van 2de en 3de kleuterklas van het aflopende schooljaar, in de laatste weken van augustus op verschillende locaties in Hasselt.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

X 2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

X 11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Zomerbabbel Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Kim Ooms Dienst Onderwijs - medewerker FOB 011 23 94 06 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs- FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt – Dienst Onderwijs -FOB

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, Hogescholen (studenten uit opleiding ergotherapie, leerkracht lager onderwijs, leerkracht kleuteronderwijs, sociaal/cultureel/maatschappelijk werk) en vrijwilligers

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Het zorgteam van de school selecteert de kinderen die het meest nood hebben aan de Zomerbabbel. De scholen spreken de ouders aan, overhandigen de brieven, schrijven de kinderen in en geven de inschrijvingen door aan de Dienst Onderwijs - FOB.

Doelgroep Kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands uit de 2e en 3e kleuterklas.

Doelstelling Een taalbad Nederlands aanbieden als voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Kinderen worden via dit taalbad ondergedompeld in de Nederlandse taal om zo de taal sneller te verwerven, zich meer zeker te voelen in het gebruik van het Nederlands, beter voorbereid te zijn op het nieuwe schooljaar na een periode van afwezigheid van de Nederlandse taal tijdens de vakantie.

Werking/methode/concept Voor de start van de Zomerbabbel, neemt de Dienst Onderwijs - FOB telefonisch contact op met de ouders van alle ingeschreven kinderen. In de voormiddag ontvangen we de kinderen uit het basisonderwijs, in de namiddag de kleuters. Per dagdeel kunnen max. 20 kinderen participeren aan de Zomerbabbel. Via de speel-leermethode wordt de Nederlandse taal ondersteund en gestimuleerd: liedjes zingen, spelletjes spelen,…

Periode/timing of Start- en einddatum

Het project Zomerbabbel werd in de zomer van 2013 voor de eerste keer georganiseerd. Aanvankelijk vond de Zomerbabbel tijdens de laatste volledige week van augustus plaats. Vanaf de zomer van 2017 ziet de planning er als volgt uit:

- 07/08 tot 11/08: centrum (BS Lyceum) - 14/08 tot 18/08: Hollandsveld (De Tuimelaar) - 21/08 tot 25/08: Kuringen (Schakelschool)

Page 5: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

5 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

KAS IS GRAAG OP TIJD IN ZIJN KLAS!

Kleuteronderwijs

Omschrijving Het is belangrijk dat kleuters op tijd in de kleuterklas zijn. In de kleuterklas is het eerste half uurtje van de dag een onthaalmoment. Dit moment zorgt voor de overgang van thuis naar school, geeft inzicht in de structuur van de dag en op de dagactiviteiten. Kleuters die vaak te laat komen, bouwen soms een moeilijk goed te maken achterstand op en lopen het risico dit gedrag en deze achterstand mee te nemen in de verdere schoolloopbaan. Met de actie ‘Kas is graag op tijd in zijn klas!’ worden ouders van kleuters in Hasseltse scholen gedurende één week op een leuke manier aangemoedigd om hun kleuter op tijd naar school te brengen.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen x 1 Gelijke onderwijskansen

x 2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

x 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Kas is graag op tijd in zijn klas! Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Heleen Voets Dienst Onderwijs – medewerker FOB 011 23 98 21 [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Stad Hasselt – Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Werkgroep Kleuterparticipatie van het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Hasselt

In samenwerking met Stad Hasselt, Kind en Gezin, CLB, ouderkoepels, basisscholen Hasselt

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De leden van de werkgroep Kleuterparticipatie staan in voor de (logistieke) voorbereiding van de actie. De leden van de werkgroep lichten de scholen van hun scholengroep in over de actie. In elke school wordt een verantwoordelijke voor deze actie aangeduid. Na de campagneweek wordt de actie geëvalueerd in de werkgroep.

Doelgroep Ouders van kleuters in de basisscholen van Hasselt

Doelstelling Ouders op een leuke manier aanmoedigen om hun kind op tijd naar school te brengen. Door nu in te zetten op ‘op tijd komen’ wordt een stevige basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan van elk kind.

Werking/methode/concept Voor de start van de campagneweek krijgen ouders aan de schoolpoort een puzzelstuk en begeleidende brief, als ‘trigger’ voor de campagneweek. De directeur en ouderraad van de scholen

Page 6: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

6 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

ontvangen eveneens een brief met meer uitleg. Ook de buitenschoolse kinderopvang en andere externe partners ontvangen een brief met uitleg over de campagne zodat zij het belang van op tijd komen mee kunnen ondersteunen bij de contacten die zij hebben. Tijdens de campagneweek krijgen ouders elke dag een puzzelstuk aan de schoolpoort. Ouders die hun kind op tijd naar school brengen, krijgen een groen puzzelstuk. Ouders die niet op tijd zijn, krijgen een blauw puzzelstuk waar enkele tips op staan. Op het einde van de campagneweek, kunnen ouders samen met hun kind de puzzel leggen. Als prikactie na de campagne wordt na nieuwjaar een kaartje aan ouders bezorgd waarin ze bedankt worden om hun kind op tijd naar school te brengen. Op die manier worden ze op een positieve manier nog eens herinnerd aan het belang van op tijd komen en aan de actie.

Periode/timing of Start- en einddatum

1 week per schooljaar, deze week wordt in de werkgroep Kleuterparticipatie bepaald.

Page 7: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

7 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DE WOORDENSCHAT Kleuteronderwijs

Omschrijving Tijdens de schooluren wordt extra woordenschatondersteuning aangeboden aan kinderen met een taalachterstand door vrijwilligers i.s.m. de zorgleerkracht.

Kadering van de actie in de beleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

X 2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

X 5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: De woordenschat Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Benedikte Vandormael Dienst Onderwijs – medewerker FOB 011 23 94 07 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, vrijwilligers

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

- De directie, zorgleerkracht en de klasleerkrachten staan achter dit concept. - Er is een nauwe samenwerking en regelmatig overleg tussen de medewerker van de Dienst Onderwijs - FOB en de zorgleerkracht. - De zorgleerkracht coördineert, bepaalt de voorwaarden binnen de school, voorziet de materialen, doet de voorbereiding i.f.v. de uitvoerders, volgt het proces op en communiceert met de betrokken leerkrachten en de Dienst Onderwijs. - De school gaat in zijn eigen netwerk ook op zoek naar vrijwilligers.

Doelgroep Kinderen met taalachterstand uit een anderstalige en/of taalarme thuisomgeving. Het gaat dus niet om kinderen met (pathologische) stoornissen in de taal of andere lichamelijke taal- problematieken zoals dyslexie, articulatieproblemen,…

Doelstelling In de school ondersteuning bieden aan kinderen met taalachterstand met aangepaste methodieken en materialen. De bedoeling is om de Nederlandse taal zoveel mogelijk te stimuleren en de taalachterstand weg te werken.

Werking/methode/concept De kinderen worden tijdens de schooluren in een apart lokaal extra begeleid bij het aanleren en/of verbeteren van het Nederlands. De kinderen worden verdeeld in kleine groepjes van 2 tot 3 personen. Ze krijgen woordenschat aangereikt die nadien in de klas aan bod komt. Een sessie duurt ongeveer een half uur en wordt voorbereid door de zorgleerkracht.

Periode/timing of Start- en einddatum

Het project is gestart in 2012. Het project loopt van september tot juni. Afspraken rond timing worden met de organisator gemaakt.

Page 8: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

8 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

INSTAPJE +

Kleuteronderwijs

Omschrijving Instapje + wilt de onderwijskansen voor kleuters in de leeftijd 2,5 tot 6 jaar optimaliseren. Het project werkt specifiek aan taalstimulering, samen met ouders en in samenwerking met de kleuterschool.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

X 2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

X 11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Instapje + Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Zena Tankowski Kind en Taal vzw 0484 109 411 [email protected] Mireille Theelen Dienst Onderwijs – coördinator FOB 011 23 97 51 [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Kind en Taal vzw

Projectuitvoering Kind en Taal vzw

In samenwerking met Stad Hasselt, basisscholen Hasselt

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

- De aanwezigheid van de kleuterjuf of -meester van de betrokken kleuterklas tijdens de ouderbijeenkomst (max 1,5 uur) is cruciaal.

- Scholen zoeken mee naar vrijwilligers binnen het eigen netwerk a.d.h.v. affiches, flyers en gerichte contacten.

- De school stelt een lokaal ter beschikking waar één keer per maand een ouderbijeenkomst kan plaatsvinden.

Doelgroep Kleuters van 2,5 tot 6 jaar en hun ouders (zowel Nederlandstalige als anderstalige gezinnen).

Doelstelling - Verbeteren van de taal- en denkontwikkeling met het accent op vergroten van de woordenschat.

- Het verbeteren van het ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

Werking/methode/concept Centerbased:

Page 9: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

9 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Instapje + biedt 8 à 10 gestructureerde thema-ouderbijeenkomsten, zonder de kleuters, per kleuterklas aan. Het doel is meer afstemming te krijgen tussen de school- en thuistaal, aanknopingspunten te geven voor meer taalvaardigheid, het aanbrengen van woordenschat, begrippen en andere leerinhouden. Dit gebeurt in groepsgerichte ouderbijeenkomsten in aanwezigheid van de kleuterjuffrouw of -meester en pedagogische taaltrainers van Instapje +. Homebased: Afhankelijk van de vraag of nood bij de ouders, leggen vrijwilligers huisbezoeken af voor een individuele coaching, rolmodel-leren en de opvolging van de opdrachten tussen de ouderbijeenkomsten door. Dit vooral voor laagopgeleide ouders en hun kinderen. Dit gebeurt a.d.h.v. themaboekjes en thuisopdrachten. De pedagogische taaltrainers hebben naast de taalfocus ook aandacht voor de ruimere gezinsopvoeding en gezinscontext. Instapje + volgt op het project ‘Instapje’ (optimaliseren van onderwijskansen voor ouders in achterstandssituaties met jonge peuters in de voorschoolse leeftijd van 1 tot 2,5 jaar), dat eveneens door Kind en Taal vzw wordt aangeboden.

Page 10: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

10 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

BOEK & SPEL OP BEZOEK Lager onderwijs

Omschrijving Een vrijwilliger komt wekelijks op bezoek in een gezin met kinderen tussen 3 jaar en 7 jaar (1ste kleuterklas t.e.m. 2de leerjaar). Zij gaan samen met de ouders aan de slag rond lees- en spelstimulering met behulp van boekjes, spelletjes en ander spelmateriaal.

Kadering van de actie in de beleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

X 2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

X 11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Boek & spel op bezoek Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Inge Vandebeek Dienst Onderwijs – medewerker FOB 011 23 94 04 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, vrijwilligers, ouders

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Het gezin vraagt zelf expliciet om een vrijwilliger op bezoek te laten komen die werkt rond lees- en spelstimulering. Het gezin stemt in met de precieze doelstellingen en voorwaarden van het aanbod. De voorwaarden zijn de volgende:

- Vrijwilliger komt 1 keer per week aan huis - Max 1,5 u per week - Geen bijles of taalles - Ouder(s) zijn aanwezig tijdens sessie

Doelgroep We richten ons op gezinnen: - waar ouders en kinderen nog niet (voldoende) de gewoonte hebben om actief bezig te zijn

met boekjes, spelletjes en andere spelmaterialen. - met kinderen tussen 3 jaar en 7 jaar (1ste kleuterklas tot en met 2de leerjaar).

Doelstelling - De lees- en speelcultuur in het gezin bevorderen. Ouders worden gestimuleerd tot bijvoorbeeld een bibliotheekbezoek, een spelotheekbezoek, voorlezen aan hun kind(eren),…

- De aandacht en betrokkenheid van het gezin op het belang van (voor)lezen en spelen stimuleren.

Werking/methode/concept De aanvraag gebeurt door het gezin zelf of verloopt via de school, het CLB of een andere partner uit het sociaal netwerk.

Page 11: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

11 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

In het gezin wordt een procesbegeleiding rond lezen en spelen opgestart. Tijdens een eerste huisbezoek van de Dienst Onderwijs - FOB wordt het project en de doelstellingen duidelijk gekaderd. Vervolgens gaat een vrijwilliger in het gezin aan de slag met boekjes, spelletjes en andere spelmaterialen. Dit gebeurt in een pakket van 5 sessies van max. 1,5 uur gedurende 5 weken, 1 keer per week. Hierbij worden de ouders nauw betrokken, zodat zij in staat zijn om dit daarna zelfstandig te doen met hun kinderen. Als er in 5 weken te weinig resultaat is geboekt, dan volgt een tweede reeks van 5 weken. Als ouders toestemming geven, wordt vanuit de Dienst Onderwijs - FOB contact gelegd met de school om te melden dat het kind deelneemt aan een traject ‘Boek en Spel op bezoek’. De klasleerkracht van het kind krijgt per regelmatig feedback van de vrijwilliger. De vrijwilliger somt op welke boekjes gelezen werden of welke spelletjes gespeeld werden. Aan de school/leerkracht wordt gevraagd om regelmatig eens te vragen aan het kind naar deze sessies thuis, of bijvoorbeeld een boekje voor te lezen wat het kind ook thuis al eens gelezen heeft.

Periode/timing of Start- en einddatum

Per aanvraag wordt bekeken of een begeleiding opgestart kan worden (afhankelijk van projectvoorwaarden). Dit project is opgestart in schooljaar 2013-2014 en wordt jaarlijks opnieuw aangeboden.

Page 12: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

12 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

PITSTOP BASIS

Lager onderwijs

Omschrijving De weerbaarheid en zelfbeheersing van leerlingen wordt ontwikkeld, versterkt en geactiveerd met een verbetering van de klassfeer en de leermogelijkheden van de klas tot gevolg. De leerkracht neemt deel aan een 2-daagse vorming ‘Weerbaarheid – Aandacht in Actie’ en neemt actief deel tijdens de vormingen.

Kadering van de actie in de beleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

X 4 Probleemgedrag op school

X 5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Pitstop Basis Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Benedikte Vandormael Dienst Onderwijs – medewerker FOB 011 23 94 07 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Arktos vzw (Vormingscentrum Limburg)

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, VLCB, PCLB en CLB GO!

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De klasleerkracht neemt deel aan een 2-daagse vorming ‘Weerbaarheid – Aandacht in Actie’. Grote klasgroepen worden in 2 gesplitst (max. 14 leerlingen per groep). De school voorziet een geschikte locatie (vb. turnzaal). De school heeft een flexibele agenda: het traject wordt uitgevoerd in een periode van 6 weken. De klasleerkracht neemt actief deel aan de vormingen.

Doelgroep Leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar in het basisonderwijs.

Doelstelling De weerbaarheid en de zelfbeheersing van alle leerlingen versterken en activeren met een verbetering van de klassfeer en de leermogelijkheden van de klas als gevolg. Het uitgangspunt is om haalbare en zoveel mogelijk preventieve ingrepen te realiseren.

Werking/methode/concept In theorie kan elke klas of elke leerling aangemeld worden voor een traject. In praktijk worden vooral klassen waar moeilijkheden (pesten, sterke karakters,…) optreden aangemeld voor een traject. Elk schooljaar worden de basisscholen aangeschreven en uitgenodigd om in te gaan op het aanbod. De directie, zorgleerkracht of klasleerkracht meldt een klas aan bij de Dienst Onderwijs - FOB. De methodiek van ‘Weerbaarheid - Aandacht in Actie’ wordt hier toegepast. Dit is een psychofysieke methodiek waarbij de persoonlijke weerbaarheid versterkt wordt. Mentale en sociale vaardigheden worden getraind in functie van zelfbeheersing. Pitstop Basis wordt uitgewerkt op maat van de klas of school.

Page 13: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

13 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Er worden 2 trajecten aangeboden: een kennismakingstraject en een verdiepingstraject. Er is een degelijke opvolging en nazorg (tussentijdse- en eindevaluatie, terugkomdag voor leerkrachten) voor de klassen en kinderen die een traject gevolgd hebben. Samen met elke school (zorgleerkracht, klastitularis, directie) wordt op zoek gegaan naar een structurele inbedding van de werkvorm.

Periode/timing of Start- en einddatum

Elk schooljaar worden 2 trajecten in het najaar en 2 trajecten in het voorjaar aangeboden. Leerkrachten die een klasbegeleiding krijgen, moeten verplicht deelnemen aan de 2-daagse vorming om op die manier de methodiek ‘Weerbaarheid - Aandacht in Actie’ aan te leren. Ook leerkrachten die geen klasbegeleiding krijgen, mogen vrijblijvend deelnemen.

Page 14: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

14 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

TERUG NAAR SCHOOL

Lager onderwijs

Omschrijving In de praktijk is de activiteit vooral een ‘kaft- en ontmoetingsmoment voor ouders en hun kind’ naar aanleiding van het nieuwe schooljaar. De focus ligt op de start van het nieuwe schooljaar met hieraan gekoppeld een leuke activiteit met een meerwaarde (materiaal en begeleidingsaspect).

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen x 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Terug naar school Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Inge Vandebeek Dienst Onderwijs - medewerker FOB 011 23 94 04 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt – Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt – Dienst Onderwijs - FOB

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, Dienst Wijkmanagement van Stad Hasselt, RIMO Limburg vzw, Arktos vzw

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

School: - Akkoord gaan met het concept, de methodiek en de toepassing ervan. - Communicatie voeren met dienst Onderwijs i.f.v. de organisatie rond het concept en de

methodiek. - Afspreken van het meest geschikte moment/ de beste schooldag begin september met

dienst Onderwijs . Deze afspraken reeds in de maand mei van het schooljaar daarvoor vastleggen.

- Voorzien van een geschikte ruimte, begeleiding tijdens het kaften, drankje en hapje aanbieden.

- Promotie maken naar ouders en kinderen. - Een samenwerking hierrond opzetten met hun oudercomité ontmoeting realiseren

tussen ouders.

Page 15: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

15 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Partners : - promotie maken bij ouders en kinderen - mee begeleiding voorzien - geschikte ruimte voorzien - drankje en hapje aanbieden.

Rol van Dienst Onderwijs – FOB:

- Informatie en ondersteuning rond concept, methodiek, organisatie - Kaftpapier en materialen om te kunnen kaften - Vrijwilligers die extra ondersteunen en/of mee begeleiden op vraag van de school.

Doelgroep Alle gezinnen met schoolgaande kinderen in het lager onderwijs

Doelstelling De start van het nieuwe schooljaar in de kijker zetten via een leuke en ondersteunende activiteit om:

• zo de betrokkenheid van ouders met de school te vergroten,

• de mogelijkheid te bieden om op een informele manier over de start van het nieuwe schooljaar ervaringen uit te wisselen,

• kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans geven om met “mooi” kaftpapier het nieuwe schooljaar in te stappen.

Ouders uit kansrijke gezinnen ontmoeten ouders uit kansarme gezinnen en leren mekaar beter kennen en respecteren. Ouders ontmoeten de nieuwe leerkracht op een informeel moment.

Werking/methode/concept Bij de opstart van het schooljaar worden ouders en kinderen samen in de school uitgenodigd. Tijdens dit informeel moment kunnen de kinderen en hun ouders samen boeken kaften. Er wordt begeleiding en kaftmateriaal voorzien. De ouders kunnen gezellig babbelen bij een tasje koffie. Ouders en kinderen leren elkaar kennen. Er kan gepraat worden over de nieuwe school, het nieuwe schooljaar, … op een laagdrempelige manier. Bij de organisatie van dit moment mag de school rekenen op de ondersteuning van een medewerker of vrijwilliger van de Dienst Onderwijs - FOB. Wij verwachten tevens dat leerkrachten aan de activiteit deelnemen/mee de begeleiding tijdens het kaften opnemen. Het ideale concept is dat het oudercomité van de school de organisatie in handen neemt, in overleg met de Dienst Onderwijs - FOB. De Dienst Onderwijs - FOB zal de materialen en extra begeleiding voorzien. Partners als bv. Arktos vzw, RIMO Limburg vzw, het oudercomité, eventuele andere partners van netwerk Huis van het Kind krijgen de rol :

- Toeleiding - Aanwezigheid als vertrouwenspersoon van de ouder(s) - Mee begeleiding van ouders/kinderen tijdens het kaften - Ondersteuning bij praktische organisatie

Page 16: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

16 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

BASO- ACTIVITEIT

Lager onderwijs - 3de graad

Omschrijving Infomoment voor ouders van leerlingen in het 5de en 6de leerjaar, in functie van de overgang naar het secundair onderwijs. De organisatie is zeer laagdrempelig en omschreven als ‘koffiebabbel’.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen x 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

X 5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

X 10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: BaSO-activiteit Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Inge Vandebeek Dienst Onderwijs – medewerker FOB 011 23 94 04 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt – Dienst Onderwijs - FOB

In samenwerking met VCLB, PCLB en CLB GO!, RIMO Limburg vzw (Runkst), Arktos vzw, Dienst Wijkmanagement en basisscholen Hasselt

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De partners (Arktos vzw, RIMO Limburg vzw en de Dienst Wijkmanagement) wonen de overlegmomenten, georganiseerd door Dienst Onderwijs, bij. Voorts werken zij mee aan de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van de BaSO-activiteit. Indien nodig, plannen zij huisbezoeken of spreken zij de doelgroep aan tijdens informele contactmomenten over de BaSO-activiteit. De partners nodigen de betrokken ouders uit en stimuleren hen om aanwezig te zijn op het infomoment. De betrokken basisscholen engageren zich om aanwezig te zijn op het gezamenlijk overlegmoment in het najaar om het infomoment te bespreken en een aantal afspraken te maken. Het is aangewezen dat de basisscholen ook een leerkracht of zorgcoördinator naar het infomoment afvaardigen om de ouders zoveel mogelijk bij te staan en te helpen. De scholen maken het aanbod bekend bij de ouders van de 3de graad in hun school. De school stimuleert vooral de ouders uit de maatschappelijk kwetsbare doelgroep om deel te nemen aan deze activiteit. In een publieke ruimte wordt de drank verzorgt door GZO en WMA

Page 17: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

17 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Doelgroep - Ouders met kinderen die de overstap zullen maken van basisonderwijs naar het secundair onderwijs;

- Kinderen in 5e leerjaar en het 6e leerjaar; - Specifieke aandacht voor gezinnen uit de maatschappelijk kwetsbare doelgroep

Doelstelling - Ouders inzicht geven in de structuur van het secundair onderwijs en meer specifiek in de eerste graad van het secundair onderwijs, zodat ze goed geïnformeerd :

• hun kinderen kunnen begeleiden in de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs;

• en een meer bewuste schoolkeuze kunnen maken voor de inschrijving van hun kind. - Ouders informeren over de gevolgen in het secundair onderwijs van het overslaan van het

6e leerjaar van het basisonderwijs. - Alle kinderen een getuigschrift basisonderwijs laten halen, zodat doorstroom naar

secundair onderwijs niet beperkt is en vlotter kan verlopen.

Werking/methode/concept In een wijk met een hoog aantal kansarme gezinnen (geselecteerd op basis van omgevingsanalyse Onderwijs Hasselt) kan een infomoment rond de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs georganiseerd worden voor de ouders. Dit infomoment wordt in samenwerking met medewerkers van Arktos vzw, RIMO Limburg vzw, de stedelijke diensten Wijkmanagement en Onderwijs voorbereid en georganiseerd in een publiek toegankelijke ruimte (bijv. OC). De inhoud en het verloop van het infomoment wordt op voorhand (periode najaar) met de betrokken partners en de scholen uit de betrokken wijk besproken en voorbereid. Het infomoment zelf wordt in de periode februari-maart georganiseerd, zodat ouders goed geïnformeerd hun kind de overstap naar een secundaire school kunnen laten maken, een secundaire school bewust kunnen kiezen in functie van de competenties en talenten van hun kind en hun kind in maart kunnen inschrijven. BELANGRIJK: het infomoment wordt zeer laagdrempelig georganiseerd, wat vorm (vb. koffiebabbel) en inhoud (vb. zeer eenvoudige boodschap overbrengen) betreft . Dit om de ouders uit de maatschappelijk kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk te bereiken en te informeren. Tijdens de activiteit zitten ouders o.a. in kleine groepjes en wordt vooral vraag-gestuurd gewerkt zodat de reeds aanwezige kennis bij ouders meegenomen wordt. Voor dit infomoment worden ouders aangesproken (tijdens informele contacten of huisbezoeken) door medewerkers van Arktos vzw (Runkst) of medewerkers van de Dienst Wijkmanagement (Ter Hilst) en gestimuleerd om naar het infomoment te gaan. Ook de betrokken basisscholen informeren en stimuleren hun ouders om deel te nemen. Dit moment wordt in overleg met de partners afgesproken. In principe in de avonduren bv. doorlopend tussen 19u – 21u

Page 18: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

18 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

LEESONDERSTEUNING Lager onderwijs

Omschrijving Een vrijwilliger oefent met het kind het luidop lezen (AVI-niveaulezen) in een extra leesmoment op school. Deze kinderen hebben thuis geen optimale ondersteuning in het leesproces.

Kadering van de actie in de beleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

X 5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Leesondersteuning Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Benedikte Vandormael Dienst Onderwijs - medewerker FOB 011 23 94 07 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, vrijwilligers

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De begeleiding gebeurt tijdens de schooluren. De school stelt een gepaste ruimte ter beschikking. De school is bereid om regelmatig overleg en een evaluatiemoment te doen in aanwezigheid van de vrijwilliger en de Dienst Onderwijs - FOB.

Doelgroep Kinderen met een achterstand, wat AVI-niveaulezen betreft, met speciale aandacht voor kinderen uit de maatschappelijk kwetsbare doelgroep. De thuissituatie van deze kinderen laat niet toe dat het leesproces thuis optimaal ondersteund wordt.

Doelstelling - Het leesproces bij kinderen ondersteunen en begeleiden, zodat deze kinderen voor dit item niet uitvallen binnen het klasgemiddelde.

- preventief ingrijpen zodat deze achterstand niet meegenomen wordt tijdens de rest van de schoolloopbaan

Werking/methode/concept De klasleerkracht en zorgleerkracht selecteren kinderen die extra leesondersteuning kunnen gebruiken. De geselecteerde kinderen worden op een afgesproken tijdstip, tijdens de lesuren, even uit de klas gehaald. De vrijwilliger oefent met de kindjes in het luidop lezen tijdens dit extra leesmoment. Het gaat voornamelijk over het technisch lezen – het zogenaamde ‘AVI- niveaulezen’. Aanvullend kan er ook aandacht zijn voor de betekenis van woordjes of inhoud van een verhaaltje.

Periode/timing of Start- en einddatum

Het project loopt het volledige schooljaar. De Dienst Onderwijs - FOB is met dit project gestart schooljaar 2013-2014.

Page 19: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

19 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

HUISWERKBEGELEIDING georganiseerd door Stad Hasselt

Lager onderwijs

Omschrijving Ondersteuning bij het maken van huiswerk. De ondersteuning wordt per wijk, school of individueel per leerling aangeboden. De begeleiding wordt in overleg met de school door vrijwilligers van de Dienst Onderwijs - FOB uitgevoerd.

Kadering van de actie in de beleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

X 5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Huiswerkbegeleiding georganiseerd door Stad Hasselt Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Inge Vandebeek Dienst Onderwijs - medewerker FOB 011 23 94 04 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, vrijwilligers, Auxilia vzw en Arktos vzw

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De selectie van de leerlingen gebeurt door de school. De school geeft een duidelijk kader aan: wat is de functie en de doelstellingen van huiswerk in hun school? De zorgleerkracht van de school heeft een belangrijke rol als brugfiguur tussen de huiswerkbegeleiding en de leerkrachten (terugkoppelingen, verbeterpunten,…). De zorgleerkracht staat ook open voor het bieden van ondersteuning aan de vrijwilligers.

Doelgroep Leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar die thuis niet de juiste omstandigheden en nodige aandacht krijgen om huiswerk te maken. Leerlingen die moeite hebben met het plannen van hun huiswerk en die extra aandacht en bevestiging nodig hebben rond schoolse vaardigheden.

Doelstelling Leerlingen uit de maatschappelijk kwetsbare doelgroep ondersteunen rond huiswerk. Opgelet: het is niet de bedoeling om bijles te geven. Op lange termijn draagt de huiswerkbegeleiding bij aan de zelfredzaamheid van de leerling.

Werking/methode/concept Er bestaan 3 verschillende vormen van huiswerkbegeleiding: wijkgebonden, schoolgebonden en individuele huiswerkbegeleiding. Op maat van elke school wordt bekeken welke vorm het meest geschikt is en voor welke voldoende uitvoerders beschikbaar zijn. Wanneer een initiatief

Page 20: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

20 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

huiswerkbegeleiding wordt opgezet, wordt steeds een opstartoverleg met de betrokken scholen en andere partners gepland. Leerlingen worden begeleid volgens de ABC-methode. A staat voor afspraken: samen de agenda bekijken en een planning opmaken. B staat voor bemoedigen oftewel de leerling positief bekrachtigen tijdens het huiswerk. C staat voor controleren: de begeleider kijkt of de taak is ingevuld. Of het ingevulde juist of fout is, is een taak voor de betrokken leerkracht. Wijkgebonden huiswerkbegeleiding: In een locatie in de wijk worden wekelijks 1 of 2 sessies huiswerkbegeleiding voorzien. Gemiddeld duurt een sessie tussen de 30 en 50 minuten. De kinderen komen zelfstandig naar de wijkgebonden huiswerkbegeleiding. Er wordt een rustige ruimte voorzien en extra aandacht gegeven door de begeleiding. Dit wil zeggen dat er samen met het kind in de agenda gekeken wordt, het kind een ‘duwtje in de rug’ krijgt rond een bepaalde taak, het kind wordt extra aangemoedigd en positief bevestigd. Er is ook ruimte voor zelfstandig werk. Schoolgebonden huiswerkbegeleiding: In de school wordt aansluitend op de schooluren huiswerkbegeleiding voorzien. In overleg met de school wordt beslist welke kinderen in aanmerking komen en op welke momenten huiswerkbegeleiding voorzien wordt. Ook hier duurt een sessie tussen de 30 en 50 min en wordt dezelfde methodiek als bij de wijkgebonden huiswerkbegeleiding voorzien. Regelmatige aanwezigheid van de zorgleerkracht tijdens de huiswerkbegeleiding is een grote meerwaarde. De zorgleerkracht ondersteunt ook op andere manieren door bijvoorbeeld te zorgen voor extra werkblaadjes als er geen huiswerk is, een luisterend oor indien er een knelpunt is, … In beide vormen proberen we ook te werken aan ouderbetrokkenheid. Dit gebeurt door huisbezoeken, contact met ouders ter plaatse, het uitnodigen van de ouders voor een samenkomst,… Individuele huiswerkbegeleiding ‘Huiswerk/Thuiswerk’: Naast de school kan de toeleiding van kinderen ook gebeuren door een vraag van de ouders of de omgeving van het gezin. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers bij de Dienst Onderwijs - FOB start een individuele huiswerkbegeleiding met de vrijwilliger of wordt doorverwezen naar een andere organisatie ( vb. Auxilia vzw, Na Schooltijd Leren (de Voorzorg), Huis van de Vos (Habbekrats vzw), RIMO Limburg vzw (enkel in Runkst), … In dit geval neemt de Dienst Onderwijs - FOB contact op met het gezin in kwestie. De werking van deze organisaties wordt in een aparte folder opgenomen. Speciaal in functie van het oefenen bij AVI – niveaulezen, ontstond ‘Huiswerk/Thuiswerk Plus’ , voor leerlingen uit het 1ste leerjaar. Het accent ligt hierbij op het oefenen van het lezen.

Periode/timing of Start- en einddatum

De initiatieven huiswerkbegeleidingen lopen al verschillende jaren. Het aantal deelnemende kinderen en scholen verandert jaarlijks in functie van de beschikbaarheid van de vrijwilligers en de samenwerking met de scholen. Dit aanbod wordt nog aangeboden tot het einde van het kalenderjaar 2017 en zal daarna herbekeken worden.

Page 21: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

21 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

LEREN IS LEUK!

Lager onderwijs

Omschrijving Een leerrijk aanbod op een spelende, aangename wijze. Voor kinderen die vroegtijdig gedaan hebben met hun huiswerk, of voor kinderen met interesse om hun vaardigheden op deze wijze op te doen/verder te ontwikkelen.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

X 11 Geletterdheid

X 12 Levenslang leren

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Leren is leuk! Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Inge Vandebeek Dienst Onderwijs – medewerker FOB 011 23 94 04 [email protected]

Projecteigenaar Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

Projectuitvoering Stad Hasselt - Dienst Onderwijs - FOB

In samenwerking met Dienst Wijkmanagement, Arktos vzw

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

- Een ruimte ter beschikking stellen en logistieke ondersteuning bieden. - Tijd voorzien voor afstemming, overleg en evaluatie

Doelgroep Kinderen uit het lager onderwijs

Doelstelling - Kinderen ontwikkelingskansen bieden via een niet-schools en laagdrempelig aanbod in de vrije tijd.

- Een nuttige vrijetijdsinvulling voorzien onder begeleiding, waarbij kinderen ook vaardigheden ontwikkelen die ze eveneens in hun verdere schoolcarrière nodig hebben en kunnen inzetten.

Werking/methode/concept De werking loopt parallel met de huiswerkbegeleiding. Wanneer ze sneller klaar zijn met het huiswerk dan andere kinderen, kan hij of zij verder gaan met ‘leren is leuk’ in een andere ruimte. Ook kinderen die geen huiswerk hebben of waar er op dat moment geen aanbod huiswerkbegeleiding is komen naar ‘leren is leuk’ zodat ze met leren en vaardigheden bezig zijn. De kinderen worden verdeeld in groepjes en werken allemaal aan een gemeenschappelijk aanbod, wat wordt aangepast aan het niveau of leeftijd van het kind. Elk week wordt rond een bepaald thema gewerkt dat. De thema’s komen na een aantal weken terug aan bod. De thema’s waarrond gewerkt wordt: werkblaadjes, techniek en crea, educatief spelmateriaal, Franse taal, rekentafels, kloklezen.

Page 22: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

22 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Deze thema’s kunnen in overleg met de Dienst Wijkmanagement veranderd/uitgebreid/ aangepast/ geschrapt worden.

Periode/timing of Start- en einddatum

Leren is leuk! werd opgestart in oktober 2016. Het aanbod loopt van einde september/begin oktober tot en met half juni.

Page 23: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

23 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

PEDAGOGISCH ADVIESGESPREK

Kleuteronderwijs en lager onderwijs

Omschrijving Bij de Opvoedingswinkel Hasselt kunnen professionelen (waaronder leerkrachten), (groot)ouders,… terecht voor een pedagogisch adviesgesprek.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

X 4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

X 10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen

1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Pedagogisch adviesgesprek Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Dienst Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel Hasselt 011/21 14 17 [email protected] www.opvoedingswinkelhasselt.be

Projecteigenaar/opdrachtgever

Stad Hasselt - Dienst Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel Hasselt

Projectuitvoering Stad Hasselt - Dienst Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel Hasselt

In samenwerking met Opvoedingswinkel Hasselt heeft een intergemeentelijke samenwerking met gemeente Zonhoven, Alken en Diepenbeek.

Engagement of voorwaarde waar aanvrager aan moet(en) voldoen

Geïnteresseerde leerkrachten (of andere professionelen) maken een afspraak met de Opvoedingswinkel Hasselt. De contactmomenten worden steeds anoniem geregistreerd.

Doelgroep Leerkrachten, professionelen, (groot)ouders, studenten, … iedereen die met opvoeding te maken heeft.

Doelstelling De pedagogisch medewerkers van de Opvoedingswinkel ondersteunen professionelen en (groot)ouders die met een opvoedingsvraag zitten en werken zo een aanpak op maat uit.

Werking/methode/concept Een pedagogisch adviesgesprek is vraag- gestuurd. De professional of (groot)ouder maakt een afspraak met de Opvoedingswinkel Hasselt. Daarop volgt een eerste adviesgesprek om een vraag, zorg, twijfel of probleem te bespreken. De medewerker voorziet voldoende tijd (+/-1 uur) in een aparte gespreksruimte om de situatie in kaart te brengen. De Opvoedingswinkel kan 5 adviesgesprekken gratis aanbieden. De contactmomenten worden steeds anoniem geregistreerd.

Periode/timing Gedurende het volledige kalenderjaar, steeds op afspraak.

Page 24: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

24 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

VORMINGSAANBOD OPVOEDINGSWINKEL

Lager onderwijs

Omschrijving Opvoedingswinkel Hasselt voorziet jaarlijks een opvoedings-gerelateerd vormingsaanbod, gratis en toegankelijk voor iedereen. Scholen kunnen zelf ook een infoavond aanvragen rond een zelfgekozen thema.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

X 4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

X 6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

X 10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen

1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Vormingsaanbod Opvoedingswinkel Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Dienst Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel Hasselt 011/21 14 17 [email protected] www.opvoedingswinkelhasselt.be

Projecteigenaar/opdrachtgever

Stad Hasselt – Dienst Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel Hasselt.

Projectuitvoering Stad Hasselt – Dienst Gezinsondersteuning - Opvoedingswinkel Hasselt.

In samenwerking met Opvoedingswinkel Hasselt heeft een intergemeentelijke samenwerking met gemeente Zonhoven, Alken en Diepenbeek.

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Indien de school zelf een infoavond wilt aanbieden, betaalt de school de helft van de kosten voor de spreker en legt ook een locatie vast. De infoavond moet gratis zijn voor de deelnemers en toegankelijk voor een breed publiek. Het aanbod dat de Opvoedingswinkel voorziet is te raadplegen op de website: www.opvoedingswinkelhasselt.be

Doelgroep Ouders, professionals, grootouders, studenten…

Doelstelling Ouders, professionals, studenten… informeren over opvoedingsgerelateerde thema’s d.m.v. info- en vormingsavonden, gepresenteerd door professionele sprekers.

Werking/methode/concept De Opvoedingswinkel organiseert een infoavond op maat met professionele sprekers rond opvoedingsgerelateerde thema’s. Vervolgens wordt er reclame gemaakt en inschrijvingen opgenomen. De Opvoedingswinkel zorgt die avond voor het nodige materiaal, de opstelling van de ruimte en het welkom- en eindwoord. Aanwezigen kunnen terecht bij de medewerkers van de

Page 25: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

25 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Opvoedingswinkel voor een aanwezigheidsattest en kunnen vrijblijvend een evaluatieformulier invullen.

Page 26: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

26 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Verkeerspark Kiewit

Lager onderwijs

Omschrijving Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen oefenen en leren hoe ze zich moeten gedragen tussen auto’s, welke regels er in het verkeer zijn en hoe ze deze moeten volgen,… In het verkeerspark Kiewit ervaren ze dit op een leuke manier en krijgen zo meer feeling met verkeer en verkeersveiligheid.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Duurzaam, veilig en gezond naar school – Verkeerspark Kiewit

Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Afdeling sport 011 23 94 57 [email protected] https://www.hasselt.be/nl/verkeerspark-1

Projecteigenaar/opdrachtgever

Stad Hasselt – Afdeling Sport

Projectuitvoering Stad Hasselt – Afdeling Sport

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, vzw Sportpromotie

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Aan de basisscholen wordt aangeraden om vooraf verkeerslessen te organiseren zodat de leerlingen al notie hebben van de verschillende verkeersregels. De lesmethode “Knipperlicht” kan hierbij helpen. De deelnemers zijn tijdens de activiteit in het verkeerspark niet verzekerd via de Afdeling Sport van Stad Hasselt. De school/vereniging is verplicht een verzekering af te sluiten voor de deelnemers. Meestal dekt de school- of groepsverzekering deze activiteit. Even navragen bij de verzekeraar volstaat gewoonlijk. De deelnemers houden zich aan het reglement van het verkeerspark. Het verkeerspark, materiaal en/of begeleiding moet 2 weken op voorhand telefonisch gereserveerd worden.

Doelgroep Leerlingen tussen 6 en 12 jaar of kinderen die in het jaar van deelname 6 jaar worden (controle geboortejaar).

Doelstelling - Leerlingen spelenderwijs leren hoe ze zich als voetganger, fietser of automobilist moeten gedragen in het verkeer.

Page 27: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

27 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

- Spelenderwijs leren hoe je je als voetganger, fietser of automobilist moet gedragen in het verkeer.

Werking/methode/concept In het verkeerspark rijden leerlingen door de straten met fietsen of go-cars, leren alles over verkeersborden en krijgen boetes bij een overtreding. Scholen kunnen kiezen uit een aantal formules:

- Formule 1 - je neemt zelf fietsen mee en staat zelf in voor de begeleiding: gratis - Formule 2 - je reserveert fietsen van het sportcentrum en staat zelf in voor de begeleiding:

15 euro per uur. - Formule 3 - je reserveert fietsen van het sportcentrum en 1 ervaren monitor: 30 euro per

uur. - Formule 4 - je combineert 2 uur sportbos + 1 uur verkeerspark met ervaren monitoren en

fietsen: 6,5 euro per deelnemer (met een minimum van 80 euro). Hasseltse groepen kunnen genieten van een korting. Tijdens zon- en feestdagen betaal je 13 euro per deelnemer (met een minimum van 160 euro).

Lagere scholen in Hasselt kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer (max. 136 personen per bus, max. 2 busritten per school, tot de middelen uitgeput zijn). Inschrijven voor het busvervoer kan bij de sportdienst.

Periode/timing of Start- en einddatum

Het verkeerspark, materiaal en/of begeleiding moet 2 weken op voorhand telefonisch gereserveerd worden.

Page 28: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

28 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Dode hoekkoffer

Lager onderwijs 2de en 3de graad

Omschrijving De educatieve ‘dode hoekkoffer’ is een initiatief van de Fietsersbond waarmee men jonge fietsers bewust wilt maken van de gevaren rond de ‘dode hoek’. Met dit materiaal kan je de theorie van het dodehoekprobleem visueel en begrijpelijk maken.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Duurzaam, veilig en gezond naar school – Dode hoekkoffer

Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Hilde Stoop Dienst Mobiliteit en Parkeren – sensibiliseren en verkeerseducatie 011 23 93 11 [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

De Fietsersbond

Projectuitvoering Dienst Mobiliteit en Parkeren, basisscholen Hasselt

In samenwerking met Basisscholen Hasselt

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De leerkrachten geven zelf de les rond het dodehoekprobleem met het materiaal van de dode hoekkoffer.

Doelgroep Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Doelstelling - Visualiseren van de dode hoek opdat leerlingen bewust worden van het gevaar en hun positie t.o.v. een vrachtwagen.

Werking/methode/concept De Fietsersbond heeft lesmateriaal ontwikkeld waarmee het dodehoekprobleem visueel en begrijpelijk gemaakt wordt. Elke school in Hasselt kan de dode hoekkoffer gratis uitlenen gedurende 1 week (meermaals per schooljaar indien nodig). Een handleiding voor de leerkracht en werkboekjes voor leerlingen zijn te downloaden op de website van de Fietsersbond. Een praktijkles kan volgen op de theorieles. Scholen kunnen bij de Dienst Mobiliteit en Parkeren een vrachtwagen en dode hoekzeil aanvragen. Let op! De chauffeur van de vrachtwegen geeft geen uitleg. De leerkracht staat zelf in voor de uitleg bij de praktijkles (zie handleiding ‘Goed gezien?’).

Page 29: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

29 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Periode/timing of Start- en einddatum

Er wordt aangeraden om de dode hoekkoffer elk schooljaar opnieuw in minstens 1 leerjaar te gebruiken.

Page 30: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

30 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Het Grote Voetgangersexamen

Lager onderwijs 4de leerjaar

Omschrijving De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert “Het Grote Voetgangersexamen”. Samen met de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad, biedt de stad Hasselt ondersteuning aan deelnemende scholen. Het Grote Voetgangersexamen test in de praktijk of kinderen uit het vierde leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Duurzaam, veilig en gezond naar school - Het Grote Voetgangersexamen

Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Hilde Stoop Dienst Mobiliteit en Parkeren – sensibiliseren en verkeerseducatie 011 23 93 11 [email protected] Joke Croughs Politie LRH – dienst verkeerspreventie 011 26 73 32 [email protected] [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Projectuitvoering Politie Limburg Regio Hoofdstad, Stad Hasselt – Dienst Mobiliteit en Parkeren

In samenwerking met Basisscholen Hasselt

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Politie LRH organiseert een infosessie voor leerkrachten waarop zij zich verplicht vooraf moeten inschrijven door te mailen naar [email protected].

Doelgroep Leerlingen van het 4de leerjaar

Doelstelling - Leerlingen krijgen op een praktische manier een levenservaring mee.

Page 31: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

31 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

- Ouders en leerkrachten krijgen meer inzicht en kennis om na te gaan of het kind beschikt over voldoende psychomotorische vaardigheden, ervaring, attitude en maturiteit om veilig over te steken.

- Hiaten komen naar boven waar in de 3de graad nog aan gewerkt kan worden.

Werking/methode/concept Leerkrachten geven op voorhand theorielessen over belangrijke verkeersregels en oefenen samen met de leerlingen (liefst in de schoolomgeving) om hen zo voor te bereiden op het voetgangersexamen. Tijdens het examen worden 5 basisvaardigheden beoordeeld. De politie LRH zorgt voor agenten op de locaties waar deze 5 basisvaardigheden beoordeeld worden.

Periode/timing of Start- en einddatum

Timing voor leerkrachten: - Voor eind december: scholen schrijven zich via de website

(www.hetgrotevoetgangersexamen.be) in en ontvangen een gratis doe-pakket waarmee ze stap voor stap het voetgangersexamen kunnen organiseren.

- Februari: collega-leerkrachten worden op de hoogte gebracht van het voetgangersexamen. Ouders worden eveneens ingelicht via de flyer in het doe-pakket. De affiche wordt opgehangen op school en de examendatum wordt bekend gemaakt (nieuwsbrief, website school,…) . Op het einde van de maand geeft de leerkracht theorielessen over de belangrijkste verkeersregels.

- Maart: training (liefst in de schoolomgeving) en voorbereiding van de leerlingen. - Dag van het examen (april): de bewegwijzering van de te volgen route wordt aangebracht

door de school en een laatste controletocht wordt uitgevoerd. De politie LRH zorgt voor agenten op de locaties waar de vijf basisvaardigheden beoordeeld moeten worden. De politie zorgt voor ondersteuning voor, tijdens en na het examen.

- Na het examen: de leerkracht ontvangt de beoordelingsfiches van de agenten en vult de evaluatiegegevens in op de website. Geslaagde leerlingen ontvangen een voetgangersbrevet en alle leerlingen ontvangen een verrassing van de politie.

Page 32: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

32 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Het Grote Fietsexamen

Lager onderwijs 6de leerjaar

Omschrijving Het Grote Fietsexamen is een praktijktest in het echte verkeer voor leerlingen van het 6de leerjaar. De leerlingen fietsen langs een vooraf uitgestippelde parcours. Tijdens deze rit controleren agenten de minimale basisvaardigheden van de leerling om veilig en zelfstandig te fietsen.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Duurzaam, veilig en gezond naar school - Het Grote Fietsexamen

Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Hilde Stoop Dienst Mobiliteit en Parkeren – sensibiliseren en verkeerseducatie 011 23 93 11 [email protected] Joke Croughs Politie LRH – dienst verkeerspreventie 011 26 73 32 [email protected] [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Projectuitvoering Politie Limburg Regio Hoofdstad, Stad Hasselt – Dienst Mobiliteit en Parkeren

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, vzw Basis

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Politie LRH organiseert een infosessie voor leerkrachten waarop zij zich verplicht vooraf moeten inschrijven door te mailen naar [email protected].

Doelgroep Leerlingen van het 6de leerjaar

Doelstelling - Leerkrachten krijgen zicht op vaardigheden van de leerlingen om te bekijken of ze voorbereid zijn om zich zelfstandig als fietser in het verkeer te verplaatsen.

Page 33: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

33 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Werking/methode/concept Leerkrachten geven op voorhand theorielessen over belangrijke verkeersregels en oefenen samen met de leerlingen (liefst in de schoolomgeving) om hen zo voor te bereiden op het examen. Daarnaast organiseert de school voor het fietsexamen een fietscontrole en trainen en testen ze de stuurvaardigheid en verkeersvaardigheid van de leerlingen (in beschermde omgeving en op de openbare weg).

Periode/timing of Start- en einddatum

Timing voor leerkrachten: - Vanaf september: scholen vragen de datum en het uur aan waarop ze met de leerlingen

het fietsexamen (mei) willen afleggen bij de dienst verkeerspreventie van politie LRH. - Vanaf september: scholen schrijven zich voor het grote fietsexamen via de website

(www.hetgrotefietsexamen.be) - Vanaf januari kunnen scholen fietscontroles reserveren bij de Dienst Mobiliteit en

Parkeren. - Februari: collega-leerkrachten worden op de hoogte gebracht van het fietsexamen. Ouders

worden eveneens ingelicht via de flyer in het doe-pakket. De affiche wordt opgehangen op school en de examendatum wordt bekend gemaakt (nieuwsbrief, website school,…) .

- Maart: de belangrijkste verkeersregels worden herhaald in de klas. Scholen organiseren een fietscontrole (ouders verwittigen!). De stuurvaardigheden van leerlingen worden getraind en getest.

- April: de verkeersvaardigheid wordt getraind in een beschermde omgeving en daarna op de openbare weg. Het parcours van het grote fietsexamen wordt bekend gemaakt aan de scholen.

- Mei: Het Grote Fietsexamen vindt plaats. - Na het examen: de leerkracht ontvangt resultaten en diploma’s per mail of per post. De

schepen van mobiliteit en de schepen van onderwijs reiken aan de leerlingen de fietsbewijzen uit.

Page 34: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

34 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – De Grote Verkeerstoets

Lager onderwijs 5de leerjaar

Omschrijving De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) biedt ‘De Grote Verkeerstoets’ aan aan leerlingen van het 5de leerjaar.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Duurzaam, veilig en gezond naar school – De Grote Verkeerstoets

Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Hilde Stoop Dienst Mobiliteit en Parkeren – sensibiliseren en verkeerseducatie 011 23 93 11 [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Projectuitvoering Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Dienst Mobiliteit en Parkeren

In samenwerking met Basisscholen Hasselt

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

Leerkrachten kunnen hun klas vanaf september inschrijven om mee te doen aan De Grote Verkeerstoets op een aantal vaste momenten in april. Leerkrachten kunnen met de leerlingen op voorhand oefenen via de website en het daarop aangeboden lesmateriaal.

Doelgroep Leerlingen van het 5de leerjaar.

Doelstelling - Spelenderwijs het verkeersbewustzijn aanscherpen. - Peilen of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico's voor voetgangers en fietsers te

herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben.

Werking/methode/concept Leerkrachten schrijven hun school in via de website (https://www.verkeerstoets.be/) vanaf september om in april de grote verkeerstoets af te nemen. De grote verkeerstoets bevat 25 vragen over 5 thema’s (verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitudes en algemene verkeersregels).

Periode/timing of Start- en einddatum

De grote verkeerstoets wordt op een aantal vaste momenten in april afgenomen bij leerlingen van het 5de leerjaar als de school zich heeft ingeschreven.

Page 35: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

35 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – Fietsgraveren

Lager onderwijs

Omschrijving De Preventiedienst van de Stad Hasselt komen op Hasseltse scholen de fietsen van leerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneel gratis graveren.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Duurzaam, veilig en gezond naar school - Fietsgraveren Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Guy Geladi Dienst Preventie 011 23 94 69 [email protected] Hilde Stoop Dienst Mobiliteit en Parkeren – sensibiliseren en verkeerseducatie 011 23 93 11 [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Stad Hasselt – dienst preventie

Projectuitvoering Stad Hasselt – Dienst Preventie

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, Stad Hasselt – Dienst Mobiliteit en Parkeren

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De school plant met de preventiedienst wanneer de stadswachten de fietsen van leerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneelsleden,… ter plekke kunnen komen graveren. De school informeert de ouders over dit aanbod.

Doelgroep Leerlingen, leerkrachten en onderhoudspersoneel

Doelstelling - Diefstal van fietsen tegengaan of achtergelaten en/of gestolen fietsen op een vlotte manier terug aan de eigenaar bezorgen.

Werking/methode/concept Scholen leggen samen met de Dienst Preventie een moment vast waarop de stadswachten fietsen kunnen komen graveren. Ter voorbereiding worden door de school kaartjes met het rijksregisternummer aan de fietsen gehangen. Verder voorziet de school een tafel en stroom voor de graveermachine. Eventueel kan het fiets-graveren samen gereserveerd worden met de fietscontroles.

Periode/timing of Start- en einddatum

Periode af te spreken met Dienst Preventie.

Page 36: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

36 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL – In vervoering (educatief spel)

Lager onderwijs 5de en 6de leerjaar

Omschrijving ‘In vervoering’ is een educatief spel. Samen met spelbegeleiders zoeken de leerlingen naar de milieuvriendelijkste en snelste manier om een bepaalde route in de stad af te leggen.

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Duurzaam, veilig en gezond naar school – In vervoering Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Hilde Stoop Dienst Mobiliteit en Parkeren – sensibiliseren en parkeren 011 23 93 11 [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Stad Hasselt – Dienst Mobiliteit en Parkeren

Projectuitvoering Centrum Informatieve Spelen (CIS)/De Aanstokerij vzw

In samenwerking met Basisscholen Hasselt

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De school reserveert een voormiddag voor het spel en voorziet een ruim lokaal met 7 tafels en voldoende stoelen voor de deelnemers. Per voormiddag kunnen 2 klassen spelen (1 klas voor en 1 klas na de speeltijd).

Doelgroep Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Doelstelling - Nadenken over mobiliteit in de stad, door zowel met de factor “tijd” als met de factor “milieu” rekening te houden.

- Leerlingen laten stilstaan bij de impact van de keuze voor een vervoersmiddel op het milieu.

Werking/methode/concept Samen met de spelbegeleiders zoeken leerlingen naar de milieuvriendelijkst en snelste manier om een bepaalde route in de stad af te leggen. Het spel duurt +/- 1,5 uur.

Periode/timing of Start- en einddatum

Het spel duurt +/- 1,5 uur. Per voormiddag kunnen 2 klassen het spel spelen (1 klas voor en 1 klas na de speeltijd). De speeldata zullen in de loop van november doorgaan.

Page 37: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

37 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

DREMPELMETER

Lager onderwijs

Omschrijving De drempelmeter is een instrument om drempels en/of knelpunten op te sporen die ouders of leerlingen enigszins belemmeren om zich vrij te kunnen bewegen en volledig te ontplooien in jouw school. De school krijgt een duidelijk beeld of ze optimaal toegankelijk is voor ouders en leerlingen uit de kwetsbare doelgroep of voor mensen in kwetsbare posities, die extra gevoelig zijn voor deze drempels: mensen in armoede, mensen met een handicap, analfabeten, anderstaligen, ….

Kadering van de actie in de Vlaamse en stedelijke onderwijsbeleidsplannen

Vlaamse onderwijsdoelstellingen X 1 Gelijke onderwijskansen

2 Kleuterparticipatie

3 Spijbelen

4 Probleemgedrag op school

5 Ongekwalificeerde uitstroom

6 Taalstimulering standaard Nederlands

X 7 Betrokkenheid van ouders en omgeving

X 8 Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport

9 Overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt

10 Doorstroming en oriëntering

11 Geletterdheid

12 Levenslang leren

*Kruisje zetten indien actie kadert in de beleidsdoelstelling

Meerjarenplan Flankerend onderwijsbeleid Hasselt – 2014-2019 Beleidsdoelstelling Actieplan Actie

1. De stad wil aan iedereen, zoveel mogelijk, gelijke onderwijskansen

bieden

1.1 Ondersteunen en stimuleren van diverse doelgroepen(kwetsbaar en kansarm gerelateerd)

1.1.1 Ondersteuning van schoolteams en schoolbeleid rond kansarmoede en kwetsbare leerlingen 1.1.2 Ondersteuning van leerlingen uit kwetsbare en/of kansarme gezinnen

1.2 Begeleiden van de leerloopbaan

1.2.1 Controle op de leerplicht 1.2.2 Stimuleren van kleuterparticipatie 1.2.3 Taalstimulering Nederlands 1.2.4 Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom of schooluitval door ondersteuning van scholen en leerlingen met probleemgedrag 1.2.5 Versterken van sociale vaardigheden van leerlingen in BaO en SO

1.3 Creëren van een leerkrachtige, stimulerende en brede schoolomgeving

1.3.1 Verhogen van betrokkenheid tussen ouders, omgeving en school 1.3.2 Ondersteuning van scholen rond duurzame mobiliteit en het ontwikkelen van veilige schoolomgevingen

2. De stad wil de regisseur zijn voor het onderwijs en de buitenschoolse

kinderopvang

2.1 Uitbouw van een centraal punt voor gegevensbeheer 2.1.1 Inventarisatie en communicatie van informatie inzake onderwijs in Hasselt 2.1.2 Opmaak van een omgevingsanalyse-onderwijs

2.2 Uitbouw van een interne en externe overlegstructuur onderwijs

2.2.1 Uitbouw van een interne overlegstructuur onderwijs 2.2.2 Uitbouw van een regierol die het netoverschrijdend overleg met lokale actoren versterkt i.f.v. het FOB 2.2.3 Samenwerking met het LOP BaO en LOP SO

*in geel aanduiden wat van toepassing is

Projectbeschrijving

Naam van de actie: Drempelmeter Contactpersonen stad Hasselt + contactgegevens

Nancy Keuren Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit - participatiemedewerker 011 23 94 41 [email protected]

Projecteigenaar/opdrachtgever

Stad Hasselt – Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit

Projectuitvoering Stad Hasselt – Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit

In samenwerking met Basisscholen Hasselt, focusgroep van sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen en Dienst Onderwijs - FOB

Engagement of voorwaarde waar de partner(s) aan moet(en) voldoen

De school maakt tijd en ruimte vrij om de drempelmeter in te vullen, al dan niet met ondersteuning van de Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de Stad Hasselt. De nadruk ligt op het proces. De uitkomst is geen scoremeting maar een spiegel voor de school. De school is bereid om de eventuele knelpunten of drempels in de school aan te pakken en uiteindelijk weg te werken.

Doelgroep (Basis)scholen Hasselt

Doelstelling - Scholen doen nadenken over eigen toegankelijkheid en de mate van betrokkenheid - Verhoging van ouder- en leerlingenbetrokkenheid - Drempels en/of knelpunten opsporen die het moeilijk maken voor personen (in kwetsbare

posities) om optimaal gebruik te maken van het onderwijsaanbod. - De betrokkenheid van leerlingen en ouders zelf verhogen, om zo drempels en/of

knelpunten aan te pakken. - Scholen versterken in de aanpak van onbetaalde schoolfacturen - Kinderarmoedebestrijding in het algemeen

Page 38: Aanbod voor scholen Basisonderwijs Versie september 2017 · 2019-10-03 · 2 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017) BABBELDOOS Kleuteronderwijs 2de en 3de kleuterklas

38 Aanbod voor scholen – Basisonderwijs (versie 09/2017)

Werking/methode/concept De drempelmeter biedt ondersteuning op 3 manieren: - De meting: a.d.h.v. een werkinstrument wordt de toegankelijkheid, de diversiteit en de

mate van betrokkenheid van de school in beeld gebracht. - De materialenbox bevat theorieën, stappenplannen, methodieken en goede praktijken om

inspiratie op te doen of om te gebruiken. - Een ondersteuningstraject op maat van de school kan uitgewerkt worden om scholen bij

te staan in het invullen van de meting. Ook kan de school een analysegesprek vragen samen met de participatiemedewerker en/of de focusgroep. Daarnaast wordt voorzien in opvolgingsgesprekken en eventuele toeleiding naar partners waar de school mee kan samenwerken.

Periode/timing of Start- en einddatum

Scholen kunnen doorheen het schooljaar een aanvraag indienen bij de Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit via Nancy Keuren.