4dee29b197d09_rapport HvA hbo-ba Maritiem Officier

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 4dee29b197d09_rapport HvA hbo-ba Maritiem Officier

 • Adviesrapport accreditatie Maritiem Officier - MAROF voltijd Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek

 • Hobon Certificering BV Datum 21 oktober 2010 Auditteam Drs. W.G. van Raaijen J.G.W. Vink M. ten Wolde Msc J.P.A.M. Jacobs Secretaris Drs. B. Friele

  Adviesrapport accreditatie Maritiem Officier - MAROF voltijd Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek CROHO nr. 34384

  Scheveningseweg 46

  2517 KV Den Haag

  T (070) 30 66 800

  F (070) 30 66 870

  I www.hobeon.nl

  E [email protected]

 • INHOUDSOPGAVE

  1. INLEIDING 11.1. Bereik van de beoordeling 11.2. Aanpak 11.2.1. Beoordelingsprocedure en werkwijze 11.2.2. Auditteam 31.2.3. Deelnemers visitatie 41.2.4. Programma visitatie 29 april 2010 41.2.5. Beslisregels 41.3. SAMENVATTENDE BEOORDELING 6

  2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING 9Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 9Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 9Facet 1.2. Niveau Bachelor 11Facet 1.3. Orintatie HBO 13Onderwerp 2: Programma 14Facet 2.1. Eisen HBO 14Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 16Facet 2.3. Samenhang Programma 18Facet 2.4. Studielast 19Facet 2.5. Instroom 20Facet 2.6. Duur 21Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 22Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 23Onderwerp 3: Inzet van Personeel 25Facet 3.1. Eisen HBO 25Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 26Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 27Onderwerp 4: Voorzieningen 28Facet 4.1. Materile Voorzieningen 28Facet 4.2. Studiebegeleiding 29Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 30Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 30Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 31Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 32Onderwerp 6: Resultaten 33Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 33Facet 6.2. Onderwijsrendement 35

  3. SAMENVATTEND OORDEEL 373.1. Oordeelschema Maritiem Officier, voltijd 373.2. Integraal oordeel / advies aan NVAO HBO bachelor opleiding

  Maritiem Officier, voltijd 38

  BIJLAGE I: CURRICULA VITAE AUDITOREN EN ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING EXTERNE AUDITOREN 39 BIJLAGE II: PROGRAMMA VISITATIE 29 APRIL 2010 45

 • Hobon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor MarOf Hogeschool van Amsterdam Versie 1.0 1

  1. INLEIDING 1.1. Bereik van de beoordeling

  De Hogeschool van Amsterdam verzorgt de HBO bachelor opleiding Maritiem Officier. 1 De MAROF-opleiding is een voltijd opleiding en is ondergebracht in de faculteit Domein Techniek. Hobon Certificering heeft als Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) de MAROF-opleiding onderzocht en beoordeeld. De basis voor het onderzoek van Hobon Certificering werd gevormd door de Management Review van de MAROF-opleiding. De beoordeling, in het onderhavige rapport weergegeven, is gericht op een accreditatiebeslissing met betrekking tot de HBO bachelor opleiding Maritiem Officier, voltijd CROHO nr. 34384. 1.2. Aanpak

  1.2.1. Beoordelingsprocedure en werkwijze 1.2.1.1. Bij de beoordeling van de MAROF-opleiding is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatie-kader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en bij elk onderwerp de facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin, per facet, de criteria opgenomen aan de hand waarvan een VBI moet bepalen, of de basiskwaliteit van de onderzochte opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Om de beoordeling voor alle partijen inzichtelijk te maken heeft Hobon Certificering bovengenoemd Accreditatiekader nader uitgewerkt in een checklist (Checklist Accreditatie HBO Bachelor) waarin per facet het betreffende NVAO-criterium nader is gespecificeerd in zogeheten deelvragen. Voorafgaand aan het feitelijk accreditatie-onderzoek heeft Hobon Certificering de Hogeschool van Amsterdam en de MAROF-opleiding ervan op de hoogte gesteld, dat deze checklist bij de beoordeling van de MAROF-opleiding gehanteerd zou worden. 1.2.1.2. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de MAROF-opleiding geldt het volgende: de MAROF-opleiding heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en

  onderwijskundige doelstellingen gebaseerd op tenminste het landelijk MAROF-beroepsprofiel en de daaraan gerelateerde opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de maritieme HBO-opleidingen en het beroepenveld (zie facet 1.1.: Domeinspecifieke eisen).

  Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke MAROF-referentiekader beoordeeld en vervolgens vastgesteld, dat het in voldoende mate gespecificeerd is en ook passend is voor een MAROF-opleiding op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1.

  1 In het rapport kortheidshalve MAROF-opleiding of de opleiding genoemd

 • Hobon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor MarOf Hogeschool van Amsterdam Versie 1.0 2

  1.2.1.3. De beoordelingsprocedure van Hobon Certificering kent twee hoofdonderdelen: Documentanalyse Het betreft hier een analyse en beoordeling van de door de MAROF-opleiding geleverde schriftelijke informatie: (i) Management Review, (ii) de in het kader van de interne HvA- kwaliteitscyclus opgeleverde periodieke managementverslagen en (iii) de onderliggende documentatie die o.a. betrekking had op: strategische keuzen en de positie in de markt, interne organisatie, systematiek interne kwaliteitszorg, ontwikkelingen in het beroepenveld, beroeps- en opleidingsprofielen, (validatie) eindkwalificaties, curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, werkvormen, stagebeleid, toetsing en beoordeling, kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, internationalisering, instroombeleid, studiebegeleiding, rendement. Op basis van de door de MAROF-opleiding aangeleverde documentatie kon het auditteam zich een goed beeld vormen van de primaire en secundaire processen van de opleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, werkveldrelevantie, resultaatgerichtheid, continuteit, studenten- en docentenbelangen. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een ndaagse visitatie2, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten n lead auditor vanuit Hobon Certificering, n externe onafhankelijk deskundige op maritiem gebied, n externe auditor maritiem onderwijs, een student en een secretaris, eveneens vanuit Hobon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan dat het auditteam op verschillende niveaus (management, cordinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn gemplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materile voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de tijdens de visitatie geraadpleegde additionele documentatie: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de MAROF-opleiding

  overleg voert; verslagen Opleidingscommissie; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld (rondetafel gesprekken); Commissie Breed Maritiem Onderwijs Overleg; HBO cluster Maritiem Officier; overzicht CVs van (gast)docenten; de zogeheten beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden

  opgeleverd; de eindproducten van studenten; mediathieke ondersteuning;

  Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het MAROF-opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materile en ruimtelijke voorzieningen. 2 Visitatie heeft op 29 april 2010 plaatsgevonden

 • Hobon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor MarOf Hogeschool van Amsterdam Versie 1.0 3

  Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs vermelde facetten beoordeeld op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een concept-rapport dat aan de het Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam en MAROF-opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. 1.2.2. Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld.

  werkveld vak / discipline

  onderwijs kwaliteits-zorg /audit

  student- perspectief

  voorzitter Drs. Willem van Raaijen, partner Hobon Groep, lead auditor Hobon Certificering

  werkvelddeskundige Maarten ten Wolde Msc, (domeindeskundige), voormalig koopvaardij-officier, hoofd training en opleiding rederij Wagenborg;

  vakdeskundige Jim Vink, onderwijsdeskundige, voormalig koopvaardij-officier en voormalig docent scheepsbedrijfsvoering en maritieme simulatoren;

  student Jolanda Jacobs, 3e jaars studente MAROF Maritiem Instituut de Ruyter (Vlissingen)

  secretaris Drs. Bert Friele, adviseur Hobon Certificering

  Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de MAROF-opleiding noodzakelijke expertise aanwezig is. Enerzijds expert