Activiteitenplan 2016 BTG Mobiliteit, Transport, Logistiek & Maritiem

of 46 /46
Activiteitenplan 2016 Bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem Btg MTLM ”In Vliegende Vaart Vooruit”

Embed Size (px)

Transcript of Activiteitenplan 2016 BTG Mobiliteit, Transport, Logistiek & Maritiem

 • Activiteitenplan 2016 Bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem

  Btg MTLM

  In Vliegende Vaart Vooruit

 • Auteur(s) Nies Oostenbrink MBO Raad Houttuinlaan 6

  Postbus 2051 3440 DB Woerden T: 0348 - 75 35 00 E: [email protected] I: www.mboraad.nl

  Woerden 16 november 2015 Versienummer 2

  mailto:[email protected]

 • NOO/244719/2015 3/46

  Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan 2016 voor de bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem, kortweg btg MTLM. De activiteiten in dit plan zijn ingestoken vanuit de visie van de btg MTLM: Aanbieden van goed en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem. Deze visie willen we vooral bereiken door: meer en vooral actieve samenwerking tussen leden onderling, met bedrijfsleven, vmbo en hbo en

  overige voor de sector relevante partijen betere kennisuitwisseling en veelvuldiger kennisdeling tussen de leden, bedrijfsleven, vmbo en

  hbo hogere deskundigheid (vaktechnisch en pedagogisch-didactisch) van docenten en

  leermeesters/praktijkopleiders

  De titel van dit activiteitenplan is In Vliegende Vaart Vooruit. Waar we in 2015 vooral instaken op verbinding en versterking: samen waar het samen kan en gescheiden waar het specifieke karakter van activiteiten het nodig maakt, willen we in 2016 in vliegende vaart vooruit met de themas kwalificatiestructuur, examinering, samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, professionalisering docenten en doelmatige opleidingsinfrastructuur om onze visie te realiseren. Binnen deze themas is er ruimte voor de onderwijsclusters om hieraan hun eigen invulling te geven en bijdrage te leveren. De leden van de btg MTLM hebben afgelopen jaar blijk gegeven van grote betrokkenheid en de bereidheid om mee te denken en mee te werken. De kerngroep heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de activiteiten uit dit activiteitenplan weer veel bijdragen aan het goed reilen en zeilen binnen de instellingen die opleidingen aanbieden in de dynamische bedrijfstak MTLM. Ronald Wilcke Voorzitter btg MTLM

 • NOO/244719/2015 4/46

  Inhoudsopgave 1 Algemeen 5 1.1 MBO Raad en btg MTLM 5 1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen 6 1.3 Over de btg MTLM 6 1.3.1 Missie en visie 6 1.3.2 Doelstelling(en) 7 1.3.3 Structuur btg MTLM 8 1.4 SBB en bedrijfstakgroepen 10 2 Landelijke ontwikkelingen 2016 en verder 12 2.1 Algemeen 12 2.2 Landelijke ontwikkelingen vanuit onderwijs 12 2.3 Kansen en bedreigingen vanuit de arbeidsmarkt voor de btg MTLM 13 2.4 Wat betekent dit voor de activiteiten voor de btg MTLM in 2016 en verder? 14 3 Activiteiten 2016 15 3.1 Implementatie herziene kwalificatiestructuur en examinering 16 3.2 Samenwerking onderwijs bedrijfsleven 18 3.3 Professionalisering docenten 19 3.4 Aansluiting vmbo-mbo-hbo 20 3.5 Doelmatige opleidingsinfrastructuur 21 3.6 Communicatie en kennisdeling 21 Bijlagen 22 Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (pdca-cyclus) 23 Bijlage 2 Organogram 28 Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia 29 Bijlage 4 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep MTLM 32 Bijlage 5 Toelichting landelijke ontwikkelingen onderwijs 33 Bijlage 6 Externe analyse 44

 • NOO/244719/2015 5/46

  1 Algemeen

  1.1 MBO Raad en btg MTLM In 2015 heeft de MBO Raad de bedrijfstakgroepen (btgs) opnieuw ingericht. Er zijn er nu acht. Overeenkomstig met de acht nieuwe sectorkamers die binnen SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) per 1 augustus 2015 formeel zijn gestart. De bedrijfstakgroepen kennen, vergeleken met de vorige situatie, een versterkte bestuurlijke samenstelling en een directe verbinding met de geledingen binnen de sectorkamers van SBB. In 2016 zal de verdere opbouw en herijking van de structuur van de btgs in een aantal gevallen de nodige aandacht vragen. Ook de goede verbinding met sectorkamers en marktsegmenten en het versterken van de ondersteuning van de onderwijsclusters zal, naast de nodige inhoudelijke themas, op het netvlies van btgs dienen te staan. De bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem is n van de acht bedrijfstakgroepen van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor mbo-scholen. Het college van bestuur van iedere mbo-school benoemt per sector/btg een instellingsvertegenwoordiger, mits de school opleidingen in deze sector of dit opleidingencluster aanbiedt. De instellingsvertegenwoordiger is lid van de btg. Hij/zij heeft mandaat om namens zijn/haar mbo-school voor de betreffende sector onderwerpen in te brengen dan wel in te stemmen met sectorale vraagstukken en voorstellen. Ook vaardigen zij vertegenwoordigers af naar de onderwijsclusters. Een bedrijfstakgroep kent een onderstructuur van n of meerdere onderwijsclusters, gegroepeerd rondom een cluster van verwante opleidingen (crebos). De bedrijfstakgroepen hebben twee kerntaken: De btg behartigt namens en samen met het sectorale onderwijsveld de sectorale en

  overstijgende onderwijsbelangen passend binnen het beleid van de MBO Raad. Doel is de sectorale onderwijskwaliteit te verbeteren dan wel te optimaliseren.

  De btg behartigt de sectorale belangen van het onderwijsveld in de sectorkamers. Het gaat hierbij om een doeltreffende inbreng voor: - de door SBB in sectorkamers belegde themas (kwalificeren en examineren, bpv en

  doelmatigheid), en - andere themas op basis van het sectorkamerjaarplan.

  De kerngroep van de btg heeft het mandaat (van/via de btg-leden) om binnen de landelijk vastgestelde uitgangspunten van de MBO Raad sectorale afspraken en besluiten te nemen. Last en ruggenspraak met de btg-leden is daarbij essentieel. Meer informatie over de btgs vindt u via de website van de MBO Raad (http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx).

  http://www.mboraad.nl/?category/43102/Bedrijfstakgroepen.aspx

 • NOO/244719/2015 6/46

  1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen De btg ontwikkelt beleid gericht op het landelijke sectorale onderwijsveld. Het hoofddoel is een optimale aansluiting van het onderwijs op het afnemende, sectorale werkveld en (vmbo- en hbo-)onderwijs. Hierbij horen de volgende doelen en taken: Belangenbehartiging middels het maken van in- en extern bindende afspraken

  - Zorgen voor positionering en standpuntbepaling van het sectorale onderwijs in het krachtenveld met sociale partners, vakministeries, et cetera;

  - Last en ruggespraak verzorgen voor de vertegenwoordigers in SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) via de sectorkamers en de marktsegmenten als ook andere landelijke gremia door (vormen van) achterbanraadpleging;

  - Verwerven van formeel en materieel draagvlak bij het sectorale onderwijs, inclusief het maken sectorale afspraken.

  Faciliteren van kennisdeling en informatievoorziening/netwerkfunctie - Inventariseren van relevante informatie en zorgen voor verspreiding van deze informatie

  naar de leden/achterban; - Zorgen voor en stimuleren van kennisdeling gericht op inhoudelijke (opleidings)vraag-

  stukken; - Klankbord zijn voor de landelijke, sectorale vertegenwoordigers, met name gericht op

  inhoudelijke (opleidings)vraagstukken; - Stimuleren van uitwisseling en samenwerking op het gebied van professionalisering.

  Projecten - Landelijke, sectorale projecten initiren voor versterking van het sectorale onderwijs,

  zoals (meer) standaardisering om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en borgen en zo het vertrouwen van sectorale branches in het mbo-diploma te vergroten.

  Het bestuur van de MBO Raad bekijkt jaarlijks of en zo ja welke themas gerichte (sector)activiteiten vragen van alle bedrijfstakgroepen. In 2015 waren dat examinering en de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Voor 2016 zijn deze themas met enkele andere nog steeds belangrijk. Hierover leest u verderop in dit activiteitenplan. Een handreiking met alle relevante informatie over de bedrijfstakgroepen en sectorkamers is beschikbaar via de beleidsadviseur(s) van de bedrijfstakgroep.

  1.3 Over de btg MTLM

  1.3.1 Missie en visie

  Wie is de btg MTLM? (Identiteit) De btg MTLM is een onderdeel van de MBO Raad. De MBO Raad is de vereniging/brancheorganisatie van bestuurders van instellingen die publiek bekostigde middelbare beroepsopleidingen aanbieden. De bedrijfstakgroep MTLM is een brancheplatform

 • NOO/244719/2015 7/46

  van mbo instellingen die beroepsopleidingen in de sectoren mobiliteit, transport, logistiek en maritiem aanbieden. Wat is het bestaansrecht, wat wil de btg MTLM betekenen voor haar leden? (Missie) De btg MTLM is: belangenbehartiger en adviseur van mbo instellingen met de opleidingen MTLM sectorale gesprekspartner voor bedrijfsleven in de sectoren MTLM implementatieplatform van activiteiten van, voor en door haar leden Wat willen de leden van de btg MTLM samen bereiken? (Visie) De MBO Raad heeft als slogan: sterk onderwijs van vandaag voor de beroepen van morgen Voor de leden van de btg MTLM kan dit vertaald worden naar: Aanbieden van goed en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem. Het gewenste toekomstbeeld dat zij hierbij voor ogen hebben is: Scholen leiden leerlingen op met actuele en toekomstbestendige competenties (kennis,

  vaardigheden, gedrag en houding) die bedrijven nodig hebben (arbeidsmarkt) Scholen leiden leerlingen op met de skills om een leven lang te kunnen leren (doorstroom) Scholen leiden leerlingen op tot burgers die goed kunnen functioneren in de maatschappij Scholen werken onderling intensief samen Bedrijven en scholen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten Er vindt continue kennisuitwisseling plaats tussen scholen en bedrijven Scholen en bedrijven leiden gezamenlijk opleiders op (docenten,

  leermeesters/praktijkopleiders)

  1.3.2 Doelstelling(en)

  Hoe gaan we dat doen? (Strategie) Dit gewenste toekomstbeeld willen we bereiken door: meer en vooral actieve samenwerking tussen leden onderling, met bedrijfsleven, vmbo en

  hbo en overige voor de sector relevante partijen betere kennisuitwisseling en veelvuldiger kennisdeling tussen de leden, bedrijfsleven, vmbo

  en hbo hogere deskundigheid (vaktechnisch en pedagogisch-didactisch) van docenten en

  leermeesters/praktijkopleiders Hiervoor concentreren we ons in 2016 op de volgende themas Implementatie herziene kwalificatiestructuur Gemeenschappelijke examenagenda Samenwerking onderwijs bedrijfsleven Professionalisering BPV

 • NOO/244719/2015 8/46

  Professionalisering docenten Aansluiting vmbo-mbo-hbo Doelmatige opleidingsinfrastructuur

  1.3.3 Structuur btg MTLM

  Alle mbo-instellingen die een of meerdere opleidingen binnen de mobiliteit, transport, logistiek en maritieme sector uitvoeren zijn lid van de btg MTLM. In totaal zijn dit 41 instellingen. De btg bestaat uit een Algemene Ledenvergadering, een kerngroep, onderwijsclusters en onderwijsnetwerken. Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door de instellingsvertegenwoordigers / waarnemers die door de instellingen zijn aangewezen. Zij handelen met mandaat van hun College van Bestuur. In de mijlpalen notitie van de MBO Raad van 22 september 2014 is het mandaat van de instellingsvertegenwoordigers als volgt omschreven: Inbreng hebben in, dan wel instemmen met: (Meerjaren)beleidsplan, jaarplan/activiteitenplan van de btg inclusief begroting; Retributiehoogte van btg; Vraagstukken m.b.t. landelijke sectorale afspraken; Sectorale doelmatigheidsvraagstukken op landelijk sectoraal niveau, na voorafgaande

  instemming van de bestuurder; Vraagstukken sectorale aspecten kwalificatiestructuur en bpv; Afvaardiging experts, opleidingsmanagers/teamleiders in onderwijsclusters van een

  bedrijfstakgroep of deelname in werk- of ontwikkelgroepen t.b.v. gezamenlijke activiteiten. Kerngroep De kerngroep vormt het dagelijks bestuur van de btg. De kerngroep van de btg MTLM bestaat uit tien leden: zes CvB leden en vier directeuren/afdelingsmanagers. De zes CvB leden zijn tevens lid van sectorkamer MTLM. De vier directeuren/afdelingsmanagers zijn de voorzitters van de onderwijsclusters en vormen zo de linking pin tussen de kerngroep en de onderwijsclusters. Globaal kent de kerngroep de volgende taken: Beleidsvoorbereidende taken positionering van de branches / versterken beroepskolom MTLM branches, voorbereiden van agenda sectorkamer, Afstemmen met onderwijsclusters Mobiliteit, Transport&Logistiek, Luchtvaart&Rail en

  Maritiem Naar buiten treden namens de btg MTLM in politiek/ bestuurlijke kwesties

 • NOO/244719/2015 9/46

  Opstellen van Jaarplan sectorkamer en activiteitenplan btg MTLM Voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering Onderwijsclusters Binnen de btg MTLM onderscheiden we vier onderwijsclusters: Mobiliteit Transport en Logistiek Luchtvaart en Rail Maritiem Een onderwijscluster kan bestaan uit drie gremia: Onderwijscluster (leden) Clustercommissie Onderwijsnetwerk Binnen de btg MTLM zijn per onderwijscluster verschillende keuzes gemaakt over de het toepassen en vormgeven van deze drie gremia (zie bijlage 2 voor het organogram). Onderwijscluster De leden van het onderwijscluster zijn door de instellingsvertegenwoordigers binnen de btg aangedragen. Onderwijsclusters bestaan uit de onderwijsmanagers/ teammanagers/ teamleiders van de instellingen die de opleidingen binnen dit cluster aanbieden. Zij leveren input op strategisch/tactisch niveau aan de kerngroep/sectorkamerleden en voeren activiteiten uit het activiteitenplan van de btg uit. De btg haalt, na instemming van de ledenvergadering, hiertoe retributie binnen om deze activiteiten te kunnen bekostigen. Clustercommissie De clustercommissie heeft de rol van agendacommissie binnen het onderwijscluster. De clustercommissie cordineert de activiteiten van het onderwijscluster. De leden van de clustercommissie zijn bij voorkeur de onderwijsleden van de marktsegmenten bij SBB en de voorzitters van de onderwijsnetwerken binnen het onderwijscluster. In de ALV van 4 februari zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van de kerngroep om voor de clustercommissies de leden te benaderen uit de kerngroepen oude stijl; de kerngroep MCT en de kerngroep T&L. Dit om de continuteit te waarborgen.

 • NOO/244719/2015 10/46

  Onderwijsnetwerk De oude btgs kenden ook de zogenaamde onderstructuren. Deze onderstructuren hebben een platform- en netwerkfunctie voor opleidingsmanagers en docenten en houden zich bezig met meer inhoudelijke en operationele aspecten van de opleidingen. De btg MTLM heeft ervoor gekozen om deze onderstructuren te behouden. Om verwarring met andere platforms binnen de MBO Raad te voorkomen en de functie van de onderstructuren meer recht te doen, noemen wij de oude onderstructuren voortaan onderwijsnetwerk. Afhankelijk van de wijze waarop de instellingen zijn georganiseerd, zullen de leden van de onderwijsnetwerken opleidingsmanagers, teamleiders of docenten zijn. De vergaderplanning voor de eerste helft van 2015 is opgenomen in bijlage 5.

  Beleids- en secretarile ondersteuning van de btg MTLM De btg MTLM wordt in haar activiteiten ondersteund vanuit de MBO Raad door Nies Oostenbrink (beleidsadviseur), telefoon 0348-753525 en 06-43164159, e-mail

  [email protected], Jos van Kollenburg (beleidsadviseur), telefoon 0348-753541 en 06-50272679, e-mail:

  [email protected] en Marjan ter Wee (secretaresse), telefoon 0348-753528, e-mail: [email protected]

  1.4 SBB en bedrijfstakgroepen De nieuwe samenwerkingsorganisatie SBB kent acht sectorkamers. Daarin bespreken onderwijs en sociale partners in paritair verband de sectorale (aansluitings)vraagstukken die te maken hebben met het onderwijs en de arbeidsmarkt (kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid). De leden van de sectorkamers richten n of meerdere marktsegmenten in rond verwante opleidingsclusters of themas. Deze marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de sectorkamer. Om de last en ruggenspraak van het sectorale onderwijs te borgen is er een directe verbinding tussen de onderwijsleden van de sectorkamers en de kerngroepen van de bedrijfstakgroepen. De onderwijsleden van de sectorkamers (bestuurders van mbo-scholen) zitten in ieder geval in de kerngroep van de btg. Binnen een btg zijn een aantal onderwijsclusters geformeerd rond verwante opleidingsclusters waarbij sprake kan zijn van een (cordinerende) clustercommissie. De onderwijsleden van de marktsegmenten zijn actieve btg-leden, die onder verantwoordelijkheid van de kerngroep zijn geworven en afgevaardigd en een rol spelen in de onderwijsclusters (en/of clustercommissies). De beleidsadviseurs van de bedrijfstakgroepen dragen bij aan de voorbereiding en voor- en nazorg van de overleggen binnen de sectorkamer en marktsegmenten.

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • NOO/244719/2015 11/46

  De sectorkamer die gelieerd is aan de btg heet sectorkamer Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM). Deze sectorkamer kent de volgende marktsegmenten: Mobiliteit Carrosserie Transport en Logistiek Luchtvaart Rail Maritiem Achtergrondinformatie Op de website van SBB vindt u onder andere meer informatie over de sectorkamers en marktsegmenten. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.htmlcontactpersonen per sectorkamer. U vindt deze documenten via www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html.

  http://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.htmlhttp://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.htmlhttp://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.htmlhttp://www.s-bb.nl/inrichting-sectorkamers.html

 • NOO/244719/2015 12/46

  2 Landelijke ontwikkelingen 2016 en verder

  2.1 Algemeen De bedrijfstakgroepen bevinden zich op het snijvlak van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en zijn de gesprekspartners van het (sectoraal georganiseerde) bedrijfsleven in SBB-verband. Ze acteren bijvoorbeeld op aspecten van de totstandkoming van nieuwe kwalificaties en landelijke afspraken rondom beroepspraktijkvorming (bpv) en sectorale doelmatigheid. Daarnaast faciliteren de bedrijfstakgroepen informatie- en kennisdeling voor hun leden. Ze vervullen daarmee een schakel in de implementatievraagstukken van de opleidingen van aangesloten leden. Deze kennisdeling heeft betrekking op ontwikkelingen in landelijk beleid en ook op ontwikkelingen die raken aan de inhoud in de betreffende sectoren. De sociteitsfunctie die de bedrijfstakgroepen daarbij invullen draagt bij aan een overlegstructuur tussen vergelijkbare opleidingen van verschillende mbo-scholen. Aangezien de bedrijfstakgroepen opereren op het snijvlak van onderwijs-arbeidsmarkt volgt hieronder een opsomming van de landelijke ontwikkelingen vanuit het onderwijs (paragraaf 2.2) en de kansen en bedreigingen voor de btg vanuit de arbeidsmarkt (paragraaf 2.3) en ten slotte wat dit betekent voor de activiteiten van de btg MTLM in 2016.

  2.2 Landelijke ontwikkelingen vanuit onderwijs Vanuit onderwijs zijn tal van ontwikkelingen en maatregelen die de omgeving van de instellingen bepalen. De volledige beschrijving van deze ontwikkelingen vindt u in bijlage 5. Hieronder volgt een opsomming van de ontwikkelingen en maatregelen die van invloed zijn op de activiteiten van de btg MTLM. In 2016 spelen de volgende ontwikkelingen een rol: Visiebrief ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht MBO van de minister van

  OCW van 2 juni 2014 MBO 2025 SBB en sectorkamer MTLM Implementatie herziene kwalificatiestructuur Examinering BPV Doelmatigheid Taal en rekenen Doorstroom hbo Techniekpact Regionaal investeringsfonds

 • NOO/244719/2015 13/46

  2.3 Kansen en bedreigingen vanuit de arbeidsmarkt voor de btg MTLM Voor het inventariseren van de kansen en bedreigingen is een analyse gemaakt van de trends en ontwikkelingen op demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek gebied. Deze analyse vindt u in bijlage 6. Hieronder treft u de kansen en bedreigingen aan voor de btg MTLM. Als we naar de kansen kijken, dan zien we dat De vervangingsvraag naar hoogwaardig (technisch) opgeleide medewerkers stijgt, Er een doelmatige regionale opleidingsinfrastructuur nodig is Er meer behoefte is aan breder opgeleide studenten en docenten (techniek en keten) Er meer aandacht voor leven lang leren en werkplekleren in het curriculum moet zijn Als we naar de bedreigingen kijken, dan zien we dat: Het totaal aantal potentile mbo leerlingen daalt, met forse regionale verschillen; Studenten in de technische opleidingen niet voldoen aan de hogere eisen die werkgevers

  stellen. Doordat leerlingen in het vmbo nog onvoldoende eindniveau hebben, is er veel inspanning nodig om leerlingen op het juiste niveau en in de juiste opleidingsrichting te krijgen;

  Studenten, docenten en leermeesters (technische) kennis en vaardigheden op een hoger niveau moeten brengen en houden en moeten voldoen aan nieuwe/ andere eisen;

  Het voor werknemers, docenten en studenten moeilijk is om bij te blijven door de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen gepaard gaan;

  Meer ICT, elektronica, systemen, robotica, volgen van protocollen, duurzaamheid en veiligheid in het curriculum moet worden opgenomen;

  Scholen door de verblijfsduur bekostiging minder geld hebben om in te spelen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt (hoger technisch niveau en stapsgewijs opstromen/ stapelen);

  Brancheorganisaties steeds vaker met initiatieven komen om de opleidingsinfrastructuur doelmatiger in te richten en scholen de regie naar zich toe moeten trekken door in de regio afspraken te maken;

  Scholen minder tijd overhouden voor vaktechniek in het curriculum, doordat de overheid meer eisen stelt aan het niveau en de inhoud van algemeen vormende vakken (Nederlands en rekenen);

  Scholen afhankelijk zijn van vakministeries en internationale beroepsvereisten voor het civiele effect van deze opleidingen en er risico is dat zij met deze opleidingen stoppen.

 • NOO/244719/2015 14/46

  2.4 Wat betekent dit voor de activiteiten voor de btg MTLM in 2016 en verder?

  De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om nog meer flexibiliteit van de onderwijsinstellingen en om investeringen in het curriculum/ opleidingen. Daarvoor zijn ook investeringen nodig in de vakbekwaamheid en het pedagogisch didactisch handelen van docenten (en leermeesters/praktijkopleiders). Daarnaast moeten scholen inspelen op diverse ontwikkelingen in het onderwijs zelf (mbo 2025) en maatregelen vanuit de overheid (invoering FOV/(inter)nationale wet- en regelgeving, kwalificatiestructuur, examinering, taal en rekenen etc). Door de verblijfsduurbekostiging hebben zij minder tijd en middelen om in te spelen op de arbeidsmarkt (hoger technisch niveau, stapsgewijs opstromen/ stapelen). Hierdoor lopen we het risico dat de mbo instellingen te weinig toekomstige werknemers en daarnaast toekomstige werknemers met de verkeerde skills opleiden voor de arbeidsmarkt (kwalitatieve en kwantitatieve mismatch). Kernvraag: Wat kan de btg MTLM doen om haar leden te helpen bij het aanbieden van goed en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem, waarmee studenten, opleiders (docenten, leermeesters/praktijkopleiders) en bedrijven het beste zijn gediend? De voormalige btgs MCT en T&L zijn in 2015 samengevoegd tot de btg MTLM. Dank zij de financile positie, betrokkenheid leden van de onderwijsclusters en de innovatiekracht van de btg MTLM is er voldoende potentie om van de btg MTLM een succes te maken. De btg MTLM moet zich echter nog bewijzen. In de oude btg's waren er relatief grote verschillen tussen het functioneren van de btgs MCT en T&L. Het ontbreken van een lange termijn visie/focus, de geringe zichtbaarheid en draagvlak voor de btg activiteiten bij bestuurders en instellingsvertegenwoordigers en het verschil in werkwijze en tempo van de onderwijsclusters vormt echter een afbreukrisico. Hiervoor is het nodig dat de oude btgs naar elkaar toegroeien en een vergelijkbare werkwijze gaan hanteren.

 • NOO/244719/2015 15/46

  3 Activiteiten 2016 Een aantal themas vragen om gerichte (sector)activiteiten van alle bedrijfstakgroepen. Het bestuur van de MBO Raad vraagt passend binnen het (meerjaren)beleid van de Raad om bij de activiteiten accenten te leggen bij de onderstaande themas. Het doel is in sectoraal verband de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs verder te verbeteren of te optimaliseren daar waar het landelijk versterkend en nuttig is.

  Het gaat om: 1. Activiteiten gericht op examinering

  Het ministerie van OCW, de MBO Raad en NRTO ondertekenden op 1 oktober 2015 een gezamenlijke examenagenda. Deze bevat afspraken om de examinering in het mbo qua processen, producten n kwaliteitsborging op een hoger plan te brengen. De bedrijfstakgroepen hebben in 2015 al een aantal examineringsprojecten in gang gezet. Hiermee gaan ze door in 2016. Elke btg beziet welke aanvullende activiteiten nodig zijn voor onomstreden examinering van (nieuwe) kwalificaties en keuzedelen in 2020 die het vertrouwen geniet van studenten, bedrijfsleven, inspectie, OCW en het toeleverend/afnemend onderwijsveld.

  2. Activiteiten gericht op de implementatie van herziene kwalificaties en keuzedelen Een aantal scholen is in augustus 2015 gestart met (een aantal van) de herziene dossiers in het zogenoemde vrijwillig jaar. In augustus 2016 starten alle scholen met de nieuwe dossiers, inclusief keuzedelen. Een majeure verandering voor studenten, opleidingsteams en het werkveld. De introductie van keuzedelen in combinatie met nieuwe dossiers en kwalificaties vraagt om gerichte en samenhangende activiteiten van alle btgs om scholen te ondersteunen, stimuleren en in samenwerking met elkaar te zorgen voor een uitstekende en onbesproken implementatie. Scholen examineren de keuzedelen en zijn ook onderwerp van inspectietoezicht. Naar verwachting vallen keuzedelen vanaf cohort 2018-2019 onder de slaag-/zakregeling.

  3. Activiteiten gericht op belangenbehartiging via btgs en sectorkamers In het najaar van 2015 hebben de sectorkamers, met input vanuit de marktsegmenten, hun jaarplan voor 2016 opgesteld. Dat jaarplan is gerelateerd aan de beleidsagenda van SBB. Om de te realiseren doelen en resultaten te behalen is een stevige structuur van en verbinding tussen alle btg- en SBB-gremia nodig. Veel bedrijfstakgroepen hebben hun nieuwe structuur nog deels gebouwd op basis van de vroegere indelingen en bezien in 2016 of aanpassingen nodig zijn. Daarnaast vindt in het najaar van 2016 een uitgebreide evaluatie plaats van de sectorkamers en marktsegmenten. Op basis van een SWOT-analyse brengen alle btgs hiervoor punten in over het functioneren van en de gewenste veranderingen in de sectorkamers/marktsegmenten.

  4. Activiteiten gericht op analyse van arbeidsmarkt- en doelmatigheidscijfers In diverse branches spelen (via de sectorkamers SBB) vraagstukken op het gebied van een landelijk sectoraal dekkend en doelmatig opleidingsaanbod. De bedrijfstakgroepen als landelijk sectoraal platform voor scholen zijn het gremium om de feiten en cijfers door SBB

 • NOO/244719/2015 16/46

  aangeleverd te duiden (kwantitatief en kwalitatief) en de door bedrijfsleven geadresseerde (landelijke, sectorale) vraagstukken in btg-verband te bespreken.

  5. Sectorale activiteiten: MBO Kennisakkoord Logistiek Op 4 juni 2013 is het MBO Kennisakkoord Logistiek ondertekend door 20 actief deelnemende partijen: de Human Capital Group Logistiek, de brancheorganisaties TLN en EVO, Kenniscentrum Transport en Logistiek, MBO Raad, btg T&L en veertien mbo instellingen (leden van de btg T&L). Het doel van het MBO Kennisakkoord Logistiek is: bijdragen aan de verbetering van het logistieke profiel van Nederland realiseren dat de arbeidsmarkt kan beschikken over voldoende toekomst gerichte en

  integraal opgeleide logistici. Achterliggend doel van het MBO Kennisakkoord Logistiek is ook het mbo meer profiel geven aan de tafel Human Capital Group. De activiteiten vanuit het MBO Kennisakkoord Logistiek vinden plaats vanuit vier actielijnen, te weten: Professionalisering van docenten (AL 1); Versterken van de band tussen onderwijs en beroepspraktijk (AL 2); Versterken samenwerking in beroepskolom VMBO-MBO-HBO (AL 3); Wekken van interesse voor logistieke opleidingen bij jongeren (AL 4).

  De kerngroep van de btg MTLM heeft een aantal speerpunten benoemd om haar visie te bereiken. Hieronder volgt per speerpunt het doel en de activiteiten per onderwijscluster. In deze speerpunten zijn bovenstaande activiteiten verwerkt per onderwijscluster.

  3.1 Implementatie herziene kwalificatiestructuur en examinering Doel van de activiteiten onder dit speerpunt in 2016: de leden van de btg MTLM zijn tevreden over de ondersteuning vanuit de btg MTLM bij de

  invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers en gemeenschappelijke examenagenda (cijfer >7)

  In 2015 zijn vanuit de btg MTLM twee examineringsprojecten gestart: het ontwikkelen van een digitale beoordelingstool (in de BPV) en de start en inrichting van ESTEL (examenstichting transport en logistiek). In 2016 vindt de afronding van deze projecten plaats. Onderwijscluster Mobiliteit Binnen het onderwijscluster mobiliteit leven de volgende vraagstukken op het gebied van kwalificeren en examineren: Examinering van keuzedelen Door- en afstroom van leerlingen binnen dossiers Stapeling en houdbaarheid van keuzedelen

 • NOO/244719/2015 17/46

  Inschrijven van leerlingen op niveau Concrete activiteiten: Faciliteren ontwikkeling van keuzedelen (branche specifiek en BBL) Informeren leden en trainen van docenten en leermeesters om met de digitale

  beoordelingstool te werken. Organiseren van themadagen en bijeenkomsten onderwijsnetwerken Onderwijscluster Transport & Logistiek In het najaar van 2015 vindt een themadag over keuzedelen plaats. In 2016 vindt een follow up van deze themadag plaats in de bijeenkomsten van het onderwijscluster en het onderwijsnetwerk. Concrete activiteiten: Faciliteren ontwikkeling van keuzedelen (branche specifiek en BBL) Informeren leden en trainen van docenten en praktijkopleiders om met de digitale

  beoordelingstool te werken. Werven van deelnemers voor de ontwikkelnetwerken en valideringscommissies van ESTEL Organiseren van themadagen en bijeenkomsten onderwijsnetwerk Onderwijscluster Luchtvaart & Rail In het onderwijscluster luchtvaart en rail leven de volgende themas op het gebied van kwalificeren en examineren: Ontwikkeling en implementatie van keuzedelen (Luchtvaart en Rail) Kwaliteitsborging examinering in de BPV (Luchtvaart) Onderbrengen examens in een gezamenlijke examenbank (Examenservices). Uitlevering via

  ESTEL of Examenwerk (Luchtvaart) Internationale BPV, erkenningen van BPV (Luchtvaart) Eenheid voor praktijkopdrachten (Rail) Tijdens de bijeenkomsten van dit onderwijscluster komen deze themas aan bod. Concrete activiteiten voor Luchtvaart: Faciliteren ontwikkeling van en vraagstukken rondom keuzedelen Professionalisering van begeleiders en assessoren in de BPV Aansluiten bij het project digitale beoordelingstool Organiseren van bijeenkomsten voor het onderwijscluster Concrete activiteiten voor Rail: Faciliteren ontwikkeling van en vraagstukken rondom keuzedelen Aansluiten bij het project digitale beoordelingstool Organiseren van bijeenkomsten voor het onderwijscluster

 • NOO/244719/2015 18/46

  Onderwijscluster Maritiem In het najaar 2015 komt er waarschijnlijk duidelijkheid over op welke manier de STCW(F) vereisten in de herziene kwalificatiedossiers zullen worden weergegeven. Daarnaast spelen binnen dit cluster de volgende themas op het gebied van kwalificeren en examineren: Ontwikkeling en implementatie van keuzedelen Meer eenheid in het curriculum van de STCW(F) dossiers Examinering van wettelijke beroepsvereisten Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de clusterbijeenkomsten en de bijeenkomsten van de onderwijsnetwerken. Concrete activiteiten Faciliteren van de ontwikkeling van keuzedelen voor de maritieme dossiers (STCW(F),

  binnenvaart, maritieme techniek) Gezamenlijk optrekken om examens voor de opleidingen nautisch (STCW(F)), binnenvaart

  en maritieme techniek te verbeteren. Hiervoor is een subsidie aangevraagd vanuit de projectgelden voor het project professionalisering examens.

  Gezamenlijk curriculum ontwikkelen voor de STCW(F) dossiers met onderwijsnetwerken en bedrijfsleven

  Aansluiten bij projecten start en inrichting ESTEL en digitale beoordelingstool Organiseren bijeenkomsten onderwijscluster en onderwijsnetwerken

  3.2 Samenwerking onderwijs bedrijfsleven Doel van de activiteiten onder dit speerpunt in 2016: de leden van de btg MTLM nemen actief deel aan het (regionaal) overleg met bedrijfsleven

  (sectorkamer, marktsegmenten, regionale platforms) de leden van de btg MTLM hebben overeenstemming over wat bedrijven minimaal van

  scholen mogen verwachten op het gebied van BPV (contactmomenten, administratieve handelingen)

  Binnen alle onderwijsclusters vindt regelmatig overleg plaats met het bedrijfsleven. Om de doelstellingen onder dit speerpunt te bereiken vinden de volgende activiteiten plaats: Kerngroep Voorbereiden en bijwonen vergaderingen sectorkamer Onderwijscluster Mobiliteit Faciliteren bijeenkomsten werkgroep BPV Actualiseren bestand BPV cordinatoren Faciliteren Knooppunt mobiliteit (overleg cluster mobiliteit met brancheorganisaties, vmbo en

  bedrijfstakinstituten) Ontwikkelen keuzedeel 'leermeester'

 • NOO/244719/2015 19/46

  Format ontwikkelen voor leermeesteravonden (uniformiteit, onderwerpen) Faciliteren en bijwonen vergaderingen regionale arbeidsmarktcommissies (RACs) Voorbereiden en bijwonen vergaderingen marktsegmenten Mobiliteit en Carrosserie Onderwijscluster Transport & Logistiek Faciliteren activiteiten vanuit MBO Kennisakkoord Transport en logistiek actielijn 2:

  samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. In 2015 is hiervoor een inventarisatie uitgevoerd. In 2016 worden vervolgactiviteiten georganiseerd.

  Voorbereiden en bijwonen vergaderingen marktsegment Transport en Logistiek Onderwijscluster Luchtvaart & Rail Samenwerking en het overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven vindt plaats in CBOL

  (luchtvaart) en sectoroverleg Rail (wordt tevens marktsegment van SBB) Verder uitrollen gezamenlijke BPV opdrachten Rail sector Kennismaken met bedrijfsleven in marktsegment Luchtvaart Voorbereiden en bijwonen marktsegmenten Luchtvaart en Rail Maritiem Ontwikkelen gezamenlijk BPV boek; is onderdeel van curriculum project Uitnodigen vertegenwoordigers bedrijfsleven voor bijeenkomsten onderwijscluster en

  onderwijsnetwerken (ca. 2 keer per jaar) Voorbereiden en bijwonen marktsegment Maritiem

  3.3 Professionalisering docenten Doel van de activiteiten onder dit speerpunt in 2016: 25% van de docenten werkzaam voor de opleidingen van de btg MTLM neemt deel aan een

  van de professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de btg MTLM (n= ca. 750) Om deze doelstelling te bereiken worden vanuit de onderwijsclusters de volgende activiteiten georganiseerd: Onderwijscluster Mobiliteit Trainingen (incl. hybride training in USA) in samenwerking met Hogescholen en Stichting

  Mobiliteitsleren. In 2015 is hiervoor een opleidingsconcept ontwikkeld. In 2016 zal dit concept verder worden uitgerold en ook worden gebruikt voor de docenten die de afgelopen jaren hebben deel genomen aan de hybride training.

  Kennisdelen en leren van elkaar in bijeenkomsten onderwijsnetwerken Organiseren van themadagen Voorbereiden study event Mobiliteit in beweging 2017 Organiseren van docentenstages

 • NOO/244719/2015 20/46

  Faciliteren van de uitwisseling tussen leermeesters en docenten (gastlessen, leermeesterbijeenkomsten)

  Organiseren van studiereizen Onderwijscluster Transport & Logistiek Kennisdelen en leren van elkaar in bijeenkomsten onderwijsnetwerken Organiseren van masterclasses voor docenten logistiek in samenwerking met Hogescholen

  (Actielijn 1 MBO Kennisakkoord Logistiek) Faciliteren Dag van de Logistieke docent op 4 november 2016 Organiseren van Docentenstages Organiseren van een studiereis Onderwijscluster Luchtvaart & Rail Kennisdelen en leren van elkaar in bijeenkomsten onderwijsnetwerken Onderwijscluster Maritiem Kennisdelen en leren van elkaar in bijeenkomsten onderwijsnetwerken Organiseren Dag van de Maritieme Docent

  3.4 Aansluiting vmbo-mbo-hbo Doel van de activiteiten onder dit speerpunt in 2016: btg leden hebben inzicht in de relevante ontwikkelingen in zowel vmbo als hbo, waardoor zij

  hierop beter kunnen aansluiten in hun eigen regio In schooljaar 2016/2017 wordt in het vmbo een nieuw eindexamenprogramma ingevoerd. De voormalige eindexamenprogrammas voertuigentechniek en transport en logistiek zijn in dit nieuwe eindexamenprogramma samengevoegd tot een eindexamenprogramma Mobiliteit en Transport. Daarnaast is voor de maritieme sector vmbo eindexamenprogramma Maritiem en Techniek. De aansluiting tussen vmbo en mbo speelt vooral in de onderwijsclusters Mobiliteit en Transport & Logistiek. Voor de aansluiting met het hbo worden door mbo- en hbo-instellingen gezamenlijk doorstroomprogrammas uitgevoerd. Ook zijn er keuzedelen beschikbaar om de doorstroom van mbo naar het hbo te faciliteren. Om de doelstelling onder dit speerpunt te bereiken worden vanuit de onderwijsclusters de volgende activiteiten georganiseerd: Onderwijscluster Mobiliteit Organiseren uitwisseling tussen vmbo en mbo docenten Gezamenlijk organiseren van professionaliseringstrajecten Faciliteren samenwerking met HBO instellingen (keuzedelen, professionalisering)

 • NOO/244719/2015 21/46

  Onderwijscluster Transport & Logistiek MBO Kennisakkoord Logistiek: actielijn 3: uitwisselen docenten mbo en vmbo en hbo Inventariseren welke vmbos profiel Mobiliteit en Transport en / of keuzedelen logistiek

  aanbieden Samenwerken met partijen vanuit HBO Kennisakkoord Logistiek en Human Capital Agenda Onderwijscluster Luchtvaart & Rail Geen specifieke activiteiten. Onderwijscluster Maritiem Geen specifieke activiteiten. Er zijn drie vmbos die het profiel Maritiem en Techniek aanbieden. Aansluiting wordt geborgd door lid marktsegement Maritiem die tevens directeur van een van de maritieme vmbos is.

  3.5 Doelmatige opleidingsinfrastructuur Doel van de activiteiten onder dit speerpunt in 2016: de kerngroep van de btg MTLM heeft inzicht in de knelpunten in het opleidingsaanbod van de

  aangesloten leden en neemt daarin actie. In 2015 is in de btg MTLM discussie gevoerd over het toekomstig opleidingsaanbod voor de truckbranche. De verwachting is dat vergelijkbare discussies ook in andere branches binnen deze btg zullen gaan spelen. Om de doelstelling onder dit speerpunt te bereiken, worden de volgende activiteiten georganiseerd. Kerngroep Instellingsvertegenwoordigers informeren over arbeidsmarkt- en doelmatigheidsinformatie Leden btg MTLM bewust maken van hun rol en verantwoordelijkheid vanuit de wet

  macrodoelmatigheid in het mbo Alle onderwijsclusters: Leden onderwijsclusters informeren over arbeidsmarkt- en doelmatigheidsinformatie Inventariseren knelpunten in het opleidingsaanbod

  3.6 Communicatie en kennisdeling Om draagvlak te verkrijgen bij onze leden is het van belang om te zorgen dat informatie over de activiteiten van de btg MTLM, over ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt bij de juiste personen terecht komt. In 2016 maken we een plan om dit te stroomlijnen.

 • NOO/244719/2015 22/46

  Bijlagen Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (PDCA-cyclus) Bijlage 2 Organogram Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia Bijlage 4 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep MTLM Bijlage 5 Toelichting landelijke ontwikkelingen onderwijs Bijlage 6 Externe analyse Bijlage 7 Vergaderschema 2016

 • NOO/244719/2015 23/46

  Bijlage 1 Activiteitenoverzicht (pdca-cyclus) Onderwerp/gremium waar het activiteitenoverzicht voor is

  Nr Thema Doelstelling Activiteit Verantwoordelijk Uitvoerder Datum Gereed

  Status Kleur- code

  Opmerkingen

  3.1 Implementatie herziene kwalificatiestructuur en examinering

  De leden van de btg MTLM zijn tevreden over de ondersteuning vanuit de btg MTLM bij de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers en gemeenschappelijke examenagenda (cijfer >7)

  Faciliteren ontwikkeling van keuzedelen (branche specifiek en BBL)

  Faciliteren ontwikkeling van en vraagstukken rondom keuzedelen

  Faciliteren van de ontwikkeling van keuzedelen voor de maritieme dossiers (STCW(F), binnenvaart, maritieme techniek)

  Onderwijscluster mobiliteit, T&L Luchtvaart&Rail Maritiem

  ntb 31-12-2016

  Informeren leden en trainen van docenten en leermeesters om met de digitale beoordelingstool te werken.

  Aansluiten bij het project digitale beoordelingstool

  Werven van deelnemers voor de ontwikkelnetwerken en valideringscommissies van ESTEL

  Aansluiten bij projecten start en inrichting ESTEL

  Gezamenlijk optrekken om examens voor de opleidingen nautisch (STCW(F)), binnenvaart en maritieme techniek te verbeteren.

  Mobiliteit, T&L Luchtvaart&Rail Maritiem T&L Maritiem Maritiem

  ntb 31-12-2016

  Organiseren van themadagen en bijeenkomsten onderwijsnetwerk

  Mobiliteit T&L Luchtvaart&Rail Maritiem

  ntb 31-12-2016

 • NOO/244719/2015 24/46

  Gezamenlijk curriculum ontwikkelen voor de STCW(F) dossiers met onderwijsnetwerken en bedrijfsleven

  Maritiem ntb 31-12-2016

  3.2 Samenwerking onderwijs bedrijfsleven

  De leden van de btg MTLM nemen actief deel aan het (regionaal) overleg met bedrijfsleven (sectorkamer, marktsegmenten, regionale platforms)

  Voorbereiden en bijwonen vergaderingen sectorkamer

  Voorbereiden en bijwonen vergaderingen marktsegmenten

  Kerngroep Onderwijsclusters

  ntb 31-12-2016

  Samenwerking onderwijs bedrijfsleven

  Faciliteren Knooppunt mobiliteit (overleg cluster mobiliteit met brancheorganisaties, vmbo en bedrijfstakinstituten)

  Faciliteren en bijwonen vergaderingen regionale arbeidsmarktcommissies (RACs)

  Faciliteren activiteiten vanuit MBO Kennisakkoord Transport en logistiek actielijn 2: samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.

  Samenwerking en het overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven vindt plaats in CBOL (luchtvaart) en sectoroverleg Rail (wordt tevens marktsegment van SBB)

  Kennismaken met bedrijfsleven in marktsegment Luchtvaart

  Uitnodigen vertegenwoordigers bedrijfsleven voor bijeenkomsten onderwijscluster en onderwijsnetwerken (ca. 2 keer per jaar)

  Mobiliteit Mobiliteit T&L Luchtvaart&Rail Luchtvaart Maritiem

  ntb 31-12-2016

  BPV De leden van de btg MTLM hebben overeenstemming over wat bedrijven minimaal van scholen mogen

  Faciliteren bijeenkomsten werkgroep BPV

  Actualiseren bestand BPV cordinatoren

  Mobiliteit Mobiliteit

  ntb 31-12-2016

 • NOO/244719/2015 25/46

  verwachten op het gebied van BPV (contactmomenten, administratieve handelingen)

  Ontwikkelen keuzedeel 'leermeester' Format ontwikkelen voor

  leermeesteravonden (uniformiteit, onderwerpen)

  Verder uitrollen gezamenlijke BPV opdrachten Rail sector

  Ontwikkelen gezamenlijk BPV boek; is onderdeel van curriculum project

  Mobiliteit Mobiliteit Rail Maritiem

  3.3 Professionalisering docenten

  25% van de docenten werkzaam voor de opleidingen van de btg MTLM neemt deel aan een van de professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de btg MTLM (n= ca. 750)

  Kennisdelen en leren van elkaar in bijeenkomsten onderwijsnetwerken

  Organiseren van themadagen

  Mobiliteit T&L Luchtvaart&Rail Maritiem

  ntb 31-12-2016

  Trainingen (incl. hybride training in USA) in samenwerking met Hogescholen en Stichting Mobiliteitsleren.

  Organiseren van masterclasses voor docenten logistiek in samenwerking met Hogescholen (Actielijn 1 MBO Kennisakkoord Logistiek)

  Mobiliteit T&L

  ntb

  31-12-2016

  Voorbereiden Mobiliteit in Beweging 2017

  Faciliteren Dag van de Logistieke docent op 4 november 2016

  Organiseren Dag van de Maritieme Docent

  Mobiliteit T&L Maritiem

  ntb 31-12-2016

  Organiseren van studiereizen Mobiliteit T&L

  ntb 31-12-2016

  Organiseren van Docentenstages Mobiliteit T&L

  ntb 31-12-2016

  Faciliteren van de uitwisseling tussen leermeesters en docenten

  Mobiliteit ntb 31-12-2016

 • NOO/244719/2015 26/46

  (gastlessen, leermeesterbijeenkomsten)

  3.4 Aansluiting vmbo-mbo-hbo

  Btg leden hebben inzicht in de relevante ontwikkelingen in zowel vmbo als hbo, waardoor zij hierop beter kunnen aansluiten in hun eigen regio

  Organiseren uitwisseling tussen vmbo en mbo docenten

  Gezamenlijk organiseren van professionaliseringstrajecten vmbo en mbo docenten

  Faciliteren samenwerking met HBO instellingen (keuzedelen, professionalisering)

  Mobiliteit ntb 31-12-2016

  MBO Kennisakkoord Logistiek: actielijn 3: uitwisselen docenten mbo en vmbo en hbo

  Inventariseren welke vmbos profiel Mobiliteit en Transport en / of keuzedelen logistiek aanbieden

  Samenwerken met partijen vanuit HBO Kennisakkoord Logistiek en Human Capital Agenda

  T&L ntb 31-12-2016

  3.5 Doelmatig opleidingsaanbod

  De kerngroep van de btg MTLM heeft inzicht in de knelpunten in het opleidingsaanbod van de aangesloten leden en neemt daarin actie.

  Instellingsvertegenwoordigers informeren over arbeidsmarkt- en doelmatigheidsinformatie

  Leden btg MTLM bewust maken van hun rol en verantwoordelijkheid vanuit de wet macrodoelmatigheid in het mbo

  Kerngroep ntb 31-12-2016

  Leden onderwijsclusters informeren over arbeidsmarkt- en doelmatigheidsinformatie

  Inventariseren knelpunten in het opleidingsaanbod

  Onderwijsclusters ntb 31-12-2016

  3.6 Communicatie en kennisdeling

  Opstellen communicatieplan Kerngroep ntb 31-12-2016

 • NOO/244719/2015 27/46

  groen = afgerond oranje = lopend rood = loopt niet of loopt niet volgens planning (of nog niet gestart) blauw = on hold of geschrapt

 • NOO/244719/2015 28/46

  Bijlage 2 Organogram

  Btg MTLM - ALVInstellingsvertegenwoordigers met mandaat van CvB

  (41 ROCs; 1 vakinstelling)

  Kerngroep MTLM 6 sectorkamerleden (CvB leden)4 voorzitters onderwijsclusters (directieniveau)

  Onderwijscluster Mobiliteit(37 ROCs)

  Onderwijscluster Transport en logistiek

  (33 ROCs; 1 vakinstelling)

  Onderwijscluster Luchtvaart en Rail

  (11 ROCs; 1 vakinstelling)

  Onderwijscluster Maritiem(5 ROCs; 1 vakinstelling)

  Clustercommissie6 leden

  Clustercommissie5 leden

  Clustercommissie4 leden

  Clusterleden6 leden

  Onder-wijsnetwerk

  Motor-Voer-tuigen

  Onderwijs-netwerk

  Luchtvaart

  Onderwijs-netwerk Transport, Logistiek & Havens

  Onder-wijsnetwerk

  Twee-wielers

  Onder-wijsnetwerk

  Carros-serie

  Onder-wijsnetwerk

  Binnenvaart

  Onder-wijsnetwerk

  STCW (F)

  Onderwijs-netwerk Rail

  Onder-wijsnetw

  erk maritie-

  me techniek

 • NOO/244719/2015 29/46

  Bijlage 3 Samenstelling diverse gremia Samenstelling kerngroep MTLM

  Naam Mbo-school/vakschool Functie (in kerngroep) J.P.H. Jongen Arcus College lid A. Kerling ROC van Amsterdam lid/vz cluster Luchtvaart & Rail F. Gronsveld STC-Group lid P. Koster STC-Group lid / vz cluster T&L M.C.F. Nelen Scalda lid / financieel contactpers. M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College lid / vz cluster Maritiem W. van de Pol Noorderpoort lid F. Potze Graafschap College lid / vz cluster Mobiliteit J.E. Snijders ROC Nova College lid R.C.A. Wilcke ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Voorzitter

  Samenstelling clustercommissie Mobiliteit

  Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) T. Bunthof Koning Willem I lid H. Duifhuizen Rijn IJssel College lid P. Hennekam Zadkine lid H. Labee ROC Nova College lid F. Potze Graafschap College voorzitter Arien Reyngoudt ROC Mondriaan lid

  Samenstelling clustercommissie Transport & Logistiek

  Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) B. Baelemans ROC Tilburg lid K. Bakker Deltion College lid K. Hartog Friesland College lid P. Koster STC-Group voorzitter

  Samenstelling clustercommissie Luchtvaart & Rail

  Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) D. den Arend Albeda College lid G. Hoogmoed-Compagnie STC-Group lid A. Kerling ROC van Amsterdam voorzitter M. van der Leeuw Deltion College secretaris

 • NOO/244719/2015 30/46

  Samenstelling cluster(commissie) Maritiem Naam Mbo-school/vakschool Functie (in onderstructuur) L. Derksen STC-Group lid E. van Herk STC-Group lid G. Knufman ROC Kop van NH lid M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College voozitter A. Siereveld Scalda lid D. van Tricht STC-Group lid M. Visser ROC Friese Poort lid

  Onderwijsleden sectorkamer MTLM

  Naam Mbo-school/vakschool J.P.H. Jongen Arcus College F. Gronsveld STC-Group M.C.F. Nelen Scalda W. van de Pol Noorderpoort J.E. Snijders ROC Nova College R.C.A. Wilcke ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland

  In een sectorkamer zijn meerdere marktsegmenten geformeerd rond verwante opleidingsclusters of themas. Deze marktsegmenten brengen (inhoudelijke) adviezen en standpunten ter besluitvorming in bij de sectorkamer. Onderwijsleden marktsegment Mobiliteit

  Naam Mbo-school J. de Gooijer NRTO P. Kamminga Noorderpoort H. Labee ROC Nova College M. van der Meer Graafschap College J. Nicolai Friesland College

  Onderwijsleden marktsegment Carrosserie

  Naam Mbo-school R. Akkerman Summa College P. Hennekam Zadkine A. Reyngoudt ROC Mondriaan

 • NOO/244719/2015 31/46

  Onderwijsleden marktsegment Luchtvaart Naam Mbo-school/vakschool D. den Arend Albeda College G. Hoogmoed-Compagnie STC-Group A. Kerling ROC van Amsterdam M. van der Leeuw Deltion College

  Onderwijsleden marktsegment Transport & Logistiek

  Naam Mbo-school/vakschool A. Jansen Graafschap College P. Koster STC-Group E. van de Laar NCOI (NRTO) O. Swart Friesland College

  Onderwijsleden marktsegment Rail

  Naam Mbo-school/vakschool G. Hoogmoed-Compagnie STC-Group Th. Prins ROC van Amsterdam

  Onderwijsleden marktsegment Maritiem

  Naam Mbo-school/vakschool L. Derksen STC-Group E. van Herk STC-Group A. Mintjes Maritieme Academie M.A. Nieuwenhuizen ROC Nova College A. Siereveld Scalda D. van Tricht Scalda

 • NOO/244719/2015 32/46

  Bijlage 4 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep MTLM

  Instelling Naam

  ROC Tilburg mevrouw Baelemans, B.

  ROC De Leijgraaf de heer Berns, J.W.

  ROC Midden Nederland de heer Bos, W.

  ROC Leiden de heer Bosch, E.

  Koning Willem I College de heer Bunthof, T.

  ROC TOP mevrouw Danilova, O.

  Summa College mevrouw de Haas, H.H.M.

  ID College de heer de Jong, H.

  ROC Kop van Noord-Holland mevrouw de Schutter, A.

  MBO Utrecht de heer de Vries, C.

  ROC Horizon College mevrouw den Bakker, G.C.M.

  Drenthe College mevrouw Dijkstra, A.

  Friesland College de heer Eilert, G.A.M.

  Regio College de heer Frijns, J.C.M.

  ROC Leeuwenborgh de heer Hermans, T.M.W.

  ROC van Twente de heer Huizenga, K.

  Zadkine mevrouw Kaim-Lamers, A.

  ROC van Amsterdam mevrouw Kerling, A.

  STC-Group de heer Koster, P.

  Noorderpoort de heer Leenes, H.

  Deltion College de heer Leeuwis, H.

  Albeda College mevrouw Lentz, K.

  ROC Nova College de heer Nieuwenhuizen, M.A.

  Graafschap College de heer Potze, F.

  ROC Mondriaan de heer Reyngoudt, M.W.A.

  Hoornbeeck College de heer Roos, C.

  ROC Friese Poort de heer Schuitema, W.J.

  Scalda de heer Stevens, H.

  Arcus College de heer ter Stege, H.C.A.

  ROC Nijmegen de heer Terpstra, W.

  Rijn IJssel de heer van Boekel, J.A.M.

  Gilde Opleidingen de heer van de Laar, M.J.J.L.

  ROC West-Brabant de heer van den Oord, J.

  Landstede de heer van der Neut, J.P.

  Alfa-college de heer van der Wijk, J.B.

  ROC A12 de heer van Dijk, A.

  Aventus de heer van Vught, A.A.J.

  ROC Rivor de heer van Woesik, F.E.

  Da Vinci College de heer Veldboer, A.

  MBO Amersfoort de heer Vinke, S.

  ROC van Flevoland de heer Wilcke, R.C.A.

 • NOO/244719/2015 33/46

  Bijlage 5 Toelichting landelijke ontwikkelingen onderwijs

  Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo Onder de titel Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo verscheen op 2 juni 2014 een visiebrief van de minister van OCW over de toekomst van het mbo. De komende jaren staan in het teken van het uitwerken en invoeren van de voorstellen in deze brief. Daarvan zijn de volgende onderwerpen relevant voor de btgs: experimenten met cross-overs vanaf studiejaar 2016-2017, combinaties van onderdelen van

  meerdere kwalificaties; experimenten met een gecombineerde leerweg bol-bbl vanaf studiejaar 2015-2016; experimenten met het opdelen van kwalificaties in eenheden waaraan studiepunten worden

  verbonden; een mogelijke versoepeling van de eisen voor taal, rekenen, Loopbaan en Burgerschap bij

  volwassenen; de uitbreiding van de doorlopende leerroutes vmbo-mbo: experimenten met de

  vakmanschaps- en technologieroute, uitbreiding van de vakcolleges, uitbreiding van de experimenten VM2 naar VM3, verbreding van de technologieroute naar andere sectoren;

  de ontwikkeling van excellentieprogrammas (via de kwaliteitsafspraken); verbetering van de kwaliteit van de examens door de scholen te verplichten examens in te

  kopen bij gecertificeerde examenleveranciers of schoolexamens te laten valideren door een externe instantie;

  het per 1 januari 2017 mogelijk maken dat alleen vakscholen en aocs bepaalde kwalificaties mogen aanbieden;

  een verkenning naar een nieuwe landelijke vakschool voor kleine, unieke opleidingen (N.B. Deze is al uitgevoerd en de minister vindt dat deze nieuwe vakschool er niet moet komen).

  Het mbo in 2025 Het mbo in 2025 is de titel van het manifest van de MBO Raad over de toekomst van het mbo. Dit is het resultaat van een lang visieontwikkelingstraject binnen de vereniging. Het manifest bevat de agenda van de mbo-scholen en de bijdrage aan het debat over een toekomstbestendig mbo. Het bestaat uit twee hoofdlijnen met daaronder zes onderwerpen met een denklijn. Het is de bedoeling dat daarover de komende tijd wordt gediscussieerd. Dat kan uitstekend binnen de btgs. Zij vormen uitstekende podia om elementen uit het manifest vanuit een landelijke sectorale invalshoek op de agenda te zetten en verder te brengen. Lijn 1 Het mbo bereidt studenten voor op een dynamische arbeidsmarkt. 6. herdefinitie van beroepsvaardigheden en algemene vaardigheden; 7. korter ontwikkelingstraject beroepsopleidingen; 8. globale landelijke uitgangspunten en kaders; 9. flexibele inrichting en vormgeving van het onderwijs; 10. flexibiliteit in leerwegen; 11. kwalitatief goede examens. Lijn 2 Studenten gaan soepel door de beroepskolom met een eigen portfolio.

 • NOO/244719/2015 34/46

  1. effectief voorsorteren op het beroepsonderwijs; 2. goede afstemming en overgangen tussen het mbo en hbo; 3. herprofilering en nieuwe naamgeving van opleidingsniveaus; 4. begrenzing in leerbaarheid en schoolbaarheid; 5. een leven lang leren: vanzelfsprekend; 6. het onderwijsstelsel anno 2025.

  SBB Het bestuur van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heeft de beleidsagenda 2015-2020 vastgesteld. Hieronder staan de ijkpunten die voor bedrijfstakgroepen van belang zijn voor hun benvloeding via de sectorkamers en marktsegmenten, dan wel raadpleging in de bedrijfstakgroepen. Kwalificeren en examineren (K&E) voldoende dekkingsgraad en variatie aan (gekoppelde) keuzedelen; voor alle kwalificatiedossiers dekkende sectorale examenafspraken (examenprofielen); een proeftraject samenwerking vmbo-mbo (landelijk en regionaal) voor keuzedelen. Beroepspraktijkvorming (bpv) sectorale opschoning en/of aanvulling op de landelijke bpv-erkenningsregeling; bpv-plaatsen: duiding en interventies op tekorten of overschotten; opbouwfase van de bpv-monitor: inhoud/vorm/afname; digitale bpvo (beroepspraktijkvormingsovereenkomst ofwel pok).

  (macro)Doelmatigheid arbeidsmarktinformatie en het ontwikkelen van een centrale onderzoeksmethodiek voor de

  duiding van feiten en cijfers; doelmatig opleidingsaanbod, waarbij in 2016 de eventuele problematiek rond de 100

  opleidingen (kwalificaties met landelijk minder dan 100 ingeschreven studenten) geagendeerd wordt in de sectorkamers;

  informatie over stage- en leerbanenmarkt. Overige gerelateerde onderwerpen analyse (per sector) van de daling in de bbl, eventueel inclusief beleidsadviezen; professionalisering praktijkopleiders (inzicht, uitwisseling docenten-praktijkopleiders,

  doorlopende leerroute); Leven Lang Leren (modularisering, cross-overs, certificaten, et cetera); rol SBB in beroepskolom.

  Implementatie herziene kwalificatiestuctuur De afgelopen jaren hebben diverse partijen hard gewerkt aan de herziening van de kwalificatiestructuur. De kwalificatiedossiers en een aantal keuzedelen is inmiddels opgeleverd en beschikbaar. Scholen staan voor de uitdaging nieuwe examens en curricula te ontwerpen op basis van deze nieuwe structuur.

 • NOO/244719/2015 35/46

  Om scholen te helpen om van structuur naar onderwijs te komen heeft de MBO Raad het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) ingericht. Dit servicepunt werkt nauw samen met het Servicepunt examinering mbo. Het servicepunt IHKS werkt vraaggericht. Het ondersteunt scholen om van structuur naar onderwijs te komen. Rondom de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur organiseert het servicepunt activiteiten zoals bijeenkomsten en trainingen met vertegenwoordigers van scholen, al dan niet in btg-verband. Uitgangspunt bij deze aanpak is, op basis van de behoefte van de scholen, informatie uit te wisselen. Daarnaast ontwikkelt het servicepunt daar waar vraag is ondersteuningsdocumenten rondom zeven themas, zoals keuzedelen, beroepsgerichte taaleisen en beroepskolom. Dit kan zowel sectoraal, binnen de structuur van de bedrijfstak-groepen (en aanpalende sectorkamers), als bovensectoraal (via het Servicepunt IHKS). Bedrijfstakgroepen kunnen meeliften op activiteiten vanuit het servicepunt en daar een verdere sectorale invulling aan geven, of zelf activiteiten hiervoor ontplooien en daarvoor financiering krijgen.

  Examinering Vertrouwen in de waarde van mbo-diplomas is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Mbo-scholen hebben daarom de afgelopen jaren veel genvesteerd in gerichte scholing van medewerkers, verbetering van exameninstrumenten, evaluaties en audits van het examenproces. Desondanks is de examenkwaliteit bij teveel opleidingen nog onvoldoende en dat geldt ook voor de borging van de examenkwaliteit en de publieke verantwoording. Om dat zo snel mogelijk in orde te brengen en de noodzaak en urgentie hiervan bij alle scholen te onderstrepen zich hier voldoende voor in te spannen, is de Gezamenlijke examenagenda mbo 2015-2020 opgesteld. In deze agenda hebben publiek en privaat bekostigde scholen in het mbo en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit van de examinering. De gezamenlijke afspraken gaan over het ontwikkelen van exameninstrumenten voor de herziene kwalificatiestructuur, verbeteren van examenprocessen, versterken van examen-commissies, verdere professionalisering en transparante verantwoording. De afspraken zijn concreet, zodat scholen weten wat van hen verwacht wordt en waar ze elkaar aan kunnen houden. Ze werken daarbij ook samen in btg-verband, stemmen af met het (regionale) bedrijfsleven, delen goede voorbeelden, praktijken, kennis en producten met elkaar en leren van elkaar over effectieve en doelmatige maatregelen. De bedrijfstakgroepen zijn in studiejaar 2014-2015 vijfentwintig projecten gestart om gericht de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak te verbeteren. De btgs zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten. De resultaten leveren zij uiterlijk in juni 2016 op, en delen deze met elkaar, zodat alle opleidingen in het mbo hiermee hun voordeel kunnen doen.

 • NOO/244719/2015 36/46

  BPV In 2015 houdt de SBB thema-adviescommissie beroepspraktijkvorming (TAC BPV) zich met een aantal onderwerpen bezig: Eenduidige erkenningsregeling leerbedrijven

  SBB gaat werken met een eenduidig erkenningsreglement voor alle leerbedrijven. Naast het erkenningsreglement is een lijst met sectorale aanvullingen vastgesteld. Het streven is om het aantal sectorale aanvullingen tot een minimum te beperken. In het najaar van 2015 heeft SBB aan de sectorkamers gevraagd in hoeverre de sectorale aanvullingen op het erkenningsreglement die voor hun sector zijn vastgesteld, noodzakelijk zijn.

  Eenduidig competentieprofiel van de praktijkopleider Er is een modelcompetentieprofiel voor de praktijkopleider vastgesteld. Met dit model beoordelen de SBB-adviseurs bij de erkenning van een leerbedrijf of de praktijkopleider voldoende deskundig is en voldoende begeleiding kan bieden.

  Bpv-monitor In het afgelopen studiejaar is gezocht naar een oplossing voor een aantal technische problemen bij de opzet van de bpv-monitor. De TAC BPV heeft geconcludeerd dat de opzet van de bpv-monitor moet worden aangepast. Aankomend studiejaar wordt een nieuwe opzet voor het verzamelen van gegevens voor de bpv-monitor uitgewerkt. Onderwijs en bedrijfsleven onderstrepen het belang van het in kaart brengen van het oordeel van de student, de bpv-begeleider en de praktijkopleider over de kwaliteit van de bpv.

  Servicedocument stages Het bureau SBB actualiseert het servicedocument stages. Hierin staat een model-praktijkovereenkomst en een toelichting op relevante wet- en regelgeving voor met name leerbedrijven.

  Doelmatigheid De overheid heeft het thema doelmatigheid prominent op haar beleidsagenda gezet, via onder meer het Actieplan 2011-2015 Focus op vakmanschap, de visiebrief Ruim baan voor vakmanschap; een toekomstgericht mbo van juni 2014, de wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs die sinds 1 augustus 2015 van kracht is en de instelling van de Adviescommissie macrodoelmatigheid mbo (commissie-Leijnse) met een concept-beleidsregel die momenteel voorligt in de Tweede Kamer. De nieuwe wet heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de WEB: 7. Scholen moeten het starten of stoppen van opleidingen aan de minister melden. Dat moet

  uiterlijk anderhalf jaar van tevoren op 1 februari gebeuren. De minister maakt deze meldingen openbaar. Naast de al bestaande zorgplicht arbeidsmarktperspectief is er nu ook een zorgplicht doelmatigheid. Mbo-scholen moeten bij het vormgeven van het eigen opleidingsaanbod rekening houden met het opleidingsaanbod van andere scholen. Onderling overleg is daartoe wenselijk. Over beide zorgplichten en over mutaties in het opleidingsaanbod moeten mbo-scholen verantwoording afleggen in hun Gentegreerd Jaardocument.

  8. Mbo-scholen moeten aspirant-studenten uitgebreider informeren: over de school, het opleidingsaanbod, het arbeidsmarktperspectief, de inhoud en inrichting van het onderwijs, de examinering, de vooropleidingseisen en de kwaliteit van de opleidingen (naar het oordeel van de inspectie). Hiervoor kan de studiebijsluiter worden gebruikt. .

 • NOO/244719/2015 37/46

  9. Er komt een adviescommissie voor de minister, die ondoelmatige situaties kan onderzoeken en daarover aan de minister adviseert. Ook kan de minister deze commissie verzoeken periodiek het opleidingsaanbod in het mbo door te lichten in verband met de naleving van de zorgplichten en de minister daarover te adviseren. Deze commissie kan ook geschillen behandelen tussen mbo-scholen onderling en tussen scholen en het bedrijfsleven. De onafhankelijke geschillencommissie die de SBB zou instellen, is met deze adviescommissie samengevoegd tot n commissie.

  10. De minister kan sancties opleggen als mbo-scholen niet voldoen aan de zorgplichten. Dat gebeurt doorgaans op basis van een advies van de commissie. Na een waarschuwing kan opschorting van de bekostiging volgen of het intrekken van een opleidingslicentie gedurende twee jaar.

  11. De deelnemersraad (studentenraad) heeft nu adviesrecht over de wijze waarop de mbo-school informatie aan aspirant-studenten verstrekt.

  12. Het oordeel van de studenten over de kwaliteit van het onderwijs is mede van invloed op de kwaliteitsbeoordeling. Studenten moeten ook op het niveau van vakken en docenten kunnen evalueren, maar de privacy van docenten moet daarbij gewaarborgd worden.

  Onderwijs en bedrijfsleven hebben in SBB-verband via de TAC Doelmatigheid zeven adviezen aan de minister van OCW uitgebracht. De rode draad: zelfregulering door onderwijs en bedrijfsleven via een (hoofdzakelijk) regionale benadering en escalatie als mbo-scholen onderling of onderwijs en bedrijfsleven er samen niet uitkomen. Geschilbehandeling geschiedt via de bovengenoemde Adviescommissie. In de MBO Raad heeft de doelmatigheid ook een doorwerking gekregen in de Branchecode goed bestuur in het mbo, van kracht sinds 1 augustus 2014. In het hoofdstuk over de verantwoordelijkheden van de colleges van bestuur, die gelden als lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de MBO Raad, zijn twee bepalingen opgenomen die relevant zijn voor de doelmatigheid: Het college van bestuur: 17. treedt in overleg met andere leden van de vereniging, als het van plan is een reguliere

  opleiding te starten in regios waarin andere leden al actief zijn, met de bedoeling met de andere leden tot afstemming en afspraken te komen.

  18. voert overleg met andere leden van de vereniging, die in dezelfde regio opleidingen aanbieden en die onder druk staan vanwege geringe arbeidsmarktperspectieven en indien nodig ook overleg met het regionaal bedrijfsleven, met de bedoeling met deze partijen tot afstemming en afspraken te komen.

  Als handreiking voor de leden is bij 17 een toelichtende tekst opgenomen, hoe zij kunnen handelen bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid. Enkele landelijke sectorale brancheorganisaties in het bedrijfsleven hebben initiatieven genomen om het aantal opleidingslocaties in de branche te beperken, vanuit overwegingen rond (teruglopend) arbeidsmarktperspectief, doelmatigheid of (nadere prioritering in) investeringen in opleidingen. De verwachting is dat het bedrijfsleven zaken deze sectorale doelmatigheid in toenemende mate agendeert in de sectorkamers. De MBO Raad werkt aan een procesaanpak hiervoor.

 • NOO/244719/2015 38/46

  Leven Lang Leren/flexibilisering mbo De minister zoekt naar mogelijkheden om het mbo op te delen in kwalificeerbare eenheden (ook wel credits, units, modules, ECVET-eenheden genoemd). Het certificeren (en/of opdelen) van onderdelen van de kwalificatiestructuur heeft grote invloed op de vormgeving en inrichting (het hoe) van het onderwijs. De MBO Raad heeft aangedrongen bij OCW om samen op te trekken in de gedachtenvorming op dit dossier. De minister heeft ook een steunpunt validering aangekondigd. Dit steunpunt wordt ondergebracht bij het Servicepunt examinering mbo. Het doel van het steunpunt is scholen te ondersteunen bij het erkennen en waarderen van eerder verworven competenties binnen het onderwijs.

  Taal en rekenen Formele invoering van de centrale examens In 2016 is het merendeel van de generieke eisen voor taal en rekenen ingevoerd. In studiejaar 2014-2015 zijn de centrale examens voor Nederlands voor niveau 4 ingevoerd. In studiejaar 2015-2016 volgen de centrale examens voor Nederlands voor niveau 2 en 3 en

  voor rekenen voor niveau 4. In studiejaar 2016-2017 wordt rekenen ingevoerd voor niveau 2 en 3. Voor de entreeopleiding wordt de centrale examinering van zowel Nederlands als rekenen

  verplicht in studiejaar 2016-2017. In 2017-2018 wordt voor mbo-4 het centrale examen verplicht. Aangepaste normering en examinering rekenen Voor rekenen hebben de bewindspersonen een aantal maatregelen genomen voor studenten voor wie de eisen onhaalbaar blijken: Het ER-examen is bedoeld voor studenten met een specifieke rekenbeperking. Dit examen is

  voor alle mbo-niveaus beschikbaar. Het 2A-examen is bedoeld voor studenten voor wie het rekenexamen te moeilijk is. Dit

  examen kan worden ingezet voor studenten in de entreeopleiding en op mbo-niveau 2. Het behalen van het 2A-examen in plaats van het 2F-examen heeft consequenties voor het recht op doorstroom.

  Indien in het eerste jaar dat het rekenexamen meetelt, het meetellen van het rekenexamen tot gevolg heeft dat vijf procentpunten extra studenten geen diploma halen zal de minister een vangnet in werking laten treden. Zij beslist dan dat het diploma ook met een 4 voor rekenen kan worden behaald.

  De komende jaren moet het mbo nog flink investeren in het rekenonderwijs, omdat er nog veel studenten zijn die het geiste rekenniveau nog niet beheersen. Ook vindt er nog de nodige politieke discussie plaats over het nut en de noodzaak van het rekenexamen voor bepaalde doelgroepen. Ook voor Nederlands is nog de nodige inspanning nodig.

 • NOO/244719/2015 39/46

  Beroepsgericht taal en rekenen De minister vindt het beroepsgericht inzetten van rekenen belangrijk. De MBO Raad ontwikkelt binnen het project IHKS een instrument waarmee beroepstaal- en rekentaken gemakkelijk zichtbaar worden gemaakt binnen de kwalificatiedossiers. Btgs kunnen er voor kiezen om hiervoor gezamenlijk onderwijs- en examenproducten te ontwikkelen. In het kader van de kwaliteitsverbetering van de examinering wordt ook voor Nederlands een pilot uitgevoerd om zelfontwikkelde examens extern te valideren. Keuzedelen taal en rekenen Er is een aantal keuzedelen ontwikkeld gericht op beroepsgerichte toepassing van moderne vreemde talen. Deze zijn toepasbaar voor veel verschillende dossiers. In btg-verband kan worden bezien of de ontwikkelde keuzedelen toepasbaar zijn voor de betreffende opleidingen of dat er behoefte is aan een meer op maat gesneden keuzedeel moderne vreemde talen.

  Toegankelijkheid van het mbo Sinds augustus 2014 is passend onderwijs in het mbo van kracht. Voor studenten die toelaatbaar zijn tot het mbo moet een school onderzoeken of zij extra begeleiding nodig hebben om hun diploma te kunnen behalen. De school moet extra ondersteuning bieden als dat nodig is en bepaalt hoe die ondersteuning er uitziet. Veel mbo-scholen hebben het thema meegenomen in hun intakeprocedures en onderwijsteams hebben de opdracht gekregen voor de ondersteuning te realiseren. De minister heeft een aantal maatregelen aangekondigd over kansen voor jongeren in een kwetsbare positie. Een van die maatregelen is de 1 april-aanmelding. Op deze wijze blijven potentile studenten voor het mbo in beeld, ook als ze zich niet op tijd melden bij een mbo-school. In dit kader maken vo- en mbo-scholen en gemeenten afspraken over het aanbod voor studenten zonder startkwalificatie die het onderwijs liever mijden. Een andere maatregel is dat een mbo-school potentile studenten niet mag weigeren als zij aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat scholen potentile studenten die niet tot de opleiding van hun keuze kunnen worden toegelaten, daarover in een vroeg stadium informeren en hen een alternatief bieden. Samenwerking met het vmbo in de regio, met name in het licht van LOB, is dan ook van groot belang.

  Die samenwerking is ook belangrijk als het gaat om de vernieuwde beroepsgerichte vmbo-programmas. Het is belangrijk om te weten met welke bagage de jongeren in de toekomst (studiejaar 2018-2019) het mbo instromen. En belangrijk om te zien hoe de programmatische aansluiting tussen vmbo en mbo op verschillende niveaus kan plaatsvinden. Via experimenten met doorlopende leerroutes (vakmanschapschapsroute en technologieroute) kunnen scholen die samenwerking vormgeven. Dit kan uiteraard ook zonder deze experimenten en hun voorschriften.

  Entreeopleiding De entreeopleiding is met ingang van 1 augustus 2014 in het mbo gentroduceerd. Sindsdien hebben scholen ervaring opgedaan met de toelatingseisen (niet toelaatbaar tot mbo-niveau 2), het studieadvies en de nominale studieduur. Mbo-scholen moeten met ingang van 1 augustus 2016 met het entreedossier, nu in het nieuwe format, aan het werk. Vanaf die datum moeten

 • NOO/244719/2015 40/46

  scholen keuzedelen aanbieden, kunnen ze de examens gebruiken die het Platform Entree heeft ontwikkeld en zijn ook de examens voor taal en rekenen ingevoerd. Als gevolg van dat laatste is er dan sprake van twee diplomas: het basisentreediploma zonder doorstroomrecht naar mbo-niveau 2 en het entreediploma dat wel toegang biedt tot niveau 2.

  Doorstroom hbo Vooropleidingseisen Sinds 1 mei 2015 gelden er voor opleidingen uit bepaalde mbo-domeinen vooropleidingseisen bij doorstroom naar bepaalde opleidingen uit hbo-clusters. Het merendeel van de hogescholen heeft hieraan voor de instroom per 1 september 2015 nog geen invulling gegeven. De verwachting is dat meer hogescholen dat voor de instroom per 1 september 2016 wel gaan doen. Het is daarom belangrijk dat mbo-scholen en hogescholen regionaal afspraken maken over voorwaarden voor doorstroom vanuit de betreffende opleidingen. Toelatingseisen pabo Sinds 1 mei 2015 gelden er bovendien nadere toelatingseisen voor instroom in de pabo. Studenten die vanuit het mbo naar de pabo willen, moeten toelatingstoetsen doen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ter voorbereiding hierop is er voor mbo-studenten (en havoleerlingen) ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning bestaat uit studiemateriaal en (klassikale) lessen, vragenuurtjes en e-learning in twaalf regios. Meer informatie vindt u op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Keuzedelen Vanaf 1 augustus 2016 wordt de nieuwe kwalificatiestructuur ingevoerd, met keuzedelen als een officieel onderdeel van de mbo-opleiding. Keuzedelen kunnen een goede functie vervullen in de voorbereiding op de doorstroom van het mbo naar het hbo. Dit kan gaan om generieke keuzedelen doorstroom, maar ook om sectorspecifieke keuzedelen. In btg-verband kan worden bezien of er behoefte is aan het ontwikkelen van sectorspecifieke keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo. Een werkgroep keuzedelen met leden vanuit het mbo en hbo vervult een adviserende rol voor ontwikkelde keuzedelen. Zo kan worden geborgd dat mbo- en hbo-scholen keuzedelen daadwerkelijk zien als een waardevolle toevoeging aan de mbo-opleiding.

  Associate degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding in het hoger onderwijs die sterk arbeidsmarktrelevant is. Deze opleiding is met name interessant voor studenten en werkenden met een niveau 4-opleiding. In samenspraak met het bedrijfsleven en hogescholen kan het voor mbo-scholen binnen een regio of op landelijk niveau interessant zijn een Ad-opleiding te starten. De Ad wordt een meer volwaardige en zelfstandige opleiding binnen het hoger onderwijs. De verwachting is dat het aantal Ad-opleidingen hierdoor de komende jaren toeneemt. Het is voor mbo-scholen zeer interessant om hierover in gesprek te gaan met de hogescholen in de regio.

  http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/

 • NOO/244719/2015 41/46

  LOB en L&B LOB Loopbaanorintatie en -begeleiding (LOB) staat politiek zeer in de belangstelling, vanuit het perspectief van het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het terugbrengen van jeugdwerkeloosheid. In debatten en diverse brieven is aangekondigd dat LOB moet worden versterkt en dat binnen LOB meer aandacht moet komen voor werknemersvaardigheden en loopbaancompetenties in het v(s)o en mbo. Loopbaan en Burgerschap Mede naar aanleiding van de debatten in de Kamer over radicalisering worden de L&B-eisen aangescherpt wat betreft kritische denkvaardigheden en het kunnen voeren van een dialoog over complexe themas als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie. De aanpassingen in de kwalificatie-eisen L&B gaan vanaf 1 augustus 2016 in.

  Sociale veiligheid Als onderdeel van de plannen van het kabinet gericht op het bestrijden van radicalisering ontwikkelt de Stichting School en Veiligheid een portal voor het mbo met handreikingen en informatie over het bevorderen van sociale veiligheid en een veilig schoolklimaat. Over dit onderwerp worden ook de L&B-eisen aangescherpt (zie voorgaande paragraaf). Het platform Sociale Veiligheid van de MBO Raad is in gesprek met de inspectie over de uitwerking van sociale veiligheid in het nieuwe waarderingskader. De resultaten van de monitor sociale veiligheid voor het MBO zijn begin 2016 bekend.

  Techniekpact Het techniekpact loopt nu twee jaar. De 23 acties en de voortgang daarvan staan op www.techniekpact.nl. De MBO Raad is betrokken bij de meeste acties. Voor de verbetering van de zij-instroom van technische vakkrachten (actie 11) is de MBO Raad de trekker. De MBO Raad laat in het najaar 2015 een onderzoek uitvoeren in samenwerking met de bedrijfstakgroepen over de te verwachten tekorten aan docenten voor de techniekopleidingen. Het Techniekpact probeert om de initiatieven vanuit de topsectoren (de human capital agenda) en het actieprogramma van Smart Industry met elkaar te verbinden. De resultaten na twee jaar Techniekpact zijn bemoedigend, maar speciale aandacht moet komend jaar uitgaan naar: het dreigende tekort aan techniekdocenten; de doorontwikkeling en verduurzaming van publiek-private samenwerkingsverbanden zoals

  Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise; het nog altijd lage aandeel van meisjes en vrouwen in de techniek.

  Regionaal investeringsfonds De publiek-private samenwerking in het mbo wordt komend jaar bevorderd door het openstellen van de derde aanvraag ronde (januari 2016) van het regionaal investeringsfonds. Afgelopen

  http://www.techniekpact.nl/

 • NOO/244719/2015 42/46

  twee jaar zijn tientallen projecten gestart. De samenwerkingsverbanden onderwijs-bedrijfsleven richten zich niet alleen op techniek, maar ook op andere sectoren. Net zoals vorig jaar organiseert de MBO Raad komend jaar weer evaluatie- en kennisdelingsbijeenkomsten.

  Sectorplannen In het najaar 2015 sluit het derde tijdvak waarin sectorplannen kunnen worden ingediend bij het ministerie van SZW. In dit tijdvak is 150 mln. beschikbaar gesteld. De maatregelen in het derde tijdvak zijn gericht op het aan het werk helpen van mensen die met werkloosheid worden bedreigd of werkloos zijn. De regeling is er op gericht om hen te ondersteunen in omscholing naar (ander) werk. Dat kan via de zogenoemde brug-WW. Hierin ontvangt een werknemer een WW-uitkering over de uren waarin hij scholing volgt, in combinatie met een baan bij een andere werkgever. Daarnaast betaalt de werkgever salaris voor de uren waarin de werknemer werkt. Sectorplannen vereisen een samenwerkingsverband dat altijd bestaat uit ten minste een werkgevers- en een werknemersorganisatie. Provincies en (centrum)gemeenten kunnen een actieve rol spelen bij regionale sectorplannen. De cofinanciering door SZW bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Op www.sectorplannen.nl is een overzicht te vinden van alle beschikbare sectorplannen.

  Excellentie Alle mbo-scholen hebben ervoor gekozen, via een apart excellentieplan of via een paragraaf in het kwaliteitsplan, aandacht te besteden aan excellentie. De excellentieplannen richten zich o.a. op de meester-gezelroute, vakwedstrijden en internationalisering. Ook is er aandacht voor ondernemerschap, vakinhoudelijke verdieping en vakoverstijgende modules. Meer informatie over de excellentieprogrammas is te vinden op de website www.excellentvakmanschap.nl.

  Ondernemerschap mbo Het belang van ondernemerschap in het onderwijs en in het bijzonder in het mbo wordt, zowel nationaal als internationaal, door alle stakeholders onderschreven. De Onderwijsraad, de WRR en de Europese Commissie adviseren allen het ondernemerschap te bevorderen. Meer ondernemende ondernemers kunnen ervoor zorgen dat de economie niet alleen groeit maar ook innovatiever wordt. Deze breed maatschappelijk gedragen opvatting zien we terug in het mbo. Daar is in toenemende mate aandacht voor ondernemerschap en ondernemendheid. Elke mbo-school werkt, op vele verschillende manieren, aan de bevordering van ondernemerschap. Zo blijkt uit het Netwerk Ondernemerschap1 dat de MBO Raad faciliteert. De Certificeerbare Eenheid (CE) Ondernemerschap is voor veel scholen een belangrijke toevoeging aan het reguliere onderwijsprogramma. Het biedt studenten de mogelijkheid, ongeacht de opleiding die ze volgen, om zich voor te bereiden op ondernemerschap. Het is extra onderwijs dat tot nu toe vaak aangeboden wordt in de vrije ruimte van de scholen, of als

  1 Dit netwerk bestaat uit 46, door het cvb gemandateerde, cordinatoren ondernemerschap.

  http://www.sectorplannen.nl/http://www.excellentvakmanschap.nl/

 • NOO/244719/2015 43/46

  contractactiviteit. Een keuzedeel komt hiervoor in de plaats. Voor ondersteuning over keuzedelen (w.o. ondernemerschap) kunnen scholen terecht bij SBB en het Servicepunt IHKS.

 • NOO/244719/2015 44/46

  Bijlage 6 Externe analyse Kansen Bedreigingen

  Demografisch: vergrijzing, hierdoor stijging

  vervangingsvraag naar medewerkers (maritiem, schadeherstel/carrosserie)

  Demografisch: ontgroening, hierdoor daling aantal

  leerlingen in het mbo

  Economisch/arbeidsmarkt: behoefte aan personeel in logistiek (BBL 2,

  niveau 3/4) stijgt, tekort aan personeel in carrosserie en rail, hierdoor hebben leerlingen hebben meer kans op een baan en is een goede regionale opleidingsinfrastructuur nodig (T&L, schadeherstel/carrosserie, rail)

  ketenbenadering wordt belangrijker, hierdoor moeten leerlingen en docenten hele keten in beeld hebben en breder zijn opgeleid.

  Behoefte aan hoger opgeleid technisch personeel

  Economisch/arbeidsmarkt: behoefte aan hogere kwaliteit instroom,

  hierdoor veel effort nodig om leerlingen op juiste eindniveau te krijgen.

  behoefte aan hoger geschoold (technisch) personeel stijgt, hierdoor moeten docenten en leermeesters kennis en vaardigheden op hoger niveau brengen en houden

  toenemende behoefte aan 21st century skills en sociale vaardigheden bij technici, hierdoor worden nieuwe eisen aan leerlingen (toekomstige werknemers) en docenten gesteld

  branchevervaging niet technische beroepen en daling behoefte aan mboers in niet technische beroepen. Hierdoor daalt aantal leerlingen in niet- technische opleidingen mobiliteitsbranche (doelmatigheid)

  Sociaal/cultureel: Werknemers moeten langer doorwerken:

  werknemers moeten duurzaam inzetbaar zijn, hierdoor is er meer aandacht nodig voor leven lang leren en werkplekleren tijdens de opleiding

  Sociaal/cultureel: kwaliteit onderwijs afhankelijk van docent

  en leermeester, hierdoor is het nodig dat docenten en leermeesters hun kennis en vaardigheden op peil brengen en houden

  instroom vanuit vmbo wordt diverser, als gevolg van het nieuwe examenprogramma hierdoor is er veel effort nodig om leerlingen op juiste eindniveau en in het juiste opleidingsprogramma te krijgen

  Technologisch: technologische ontwikkelingen stellen

  andere eisen aan werknemers, leerlingen en docenten en zorgen voor branchevervaging technische beroepen, hierdoor is er meer behoefte aan techniek breed onderwijs (schaalvergroting)

  Technologisch: door robotisering verdwijnen veel

  werkzaamheden op niveau 3, hierdoor minder behoefte aan niveau 3 leerlingen

  technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat ze nauwelijks zijn bij te houden (time to market), hierdoor is ontwikkeling al

 • NOO/244719/2015 45/46

  verouderd voordat het in het curriculum is doorgevoerd (Mobiliteit, Maritiem, Schadeherstel/carrosserie)

  behoefte aan meer kennis/ specialisatie in elektronica, systemen, telecommunicatie, ICT robotisering, hierdoor is er meer ICT, elektronica, systemen, robotica en volgen van protocollen in opleidingen/curriculum nodig

  meer kennis van elektronica en elektrische voertuigsystemen nodig op alle opleidingsniveaus, hierdoor verdwijnt de klassieke opleiding schadeherstel (schadeherstel)

  Ecologisch:

  Ecologisch: wet- en regelgeving milieu en veiligheid

  wordt voortdurende aangescherpt, hierdoor is er in toenemende mate aandacht voor duurzaamheid en veiligheid in curriculum nodig (Maritiem, Mobiliteit)

  Politiek:

  Politiek: focus op vakmanschap: onderwijs moet

  efficinter en effectiever, door verblijfsduurbekostiging is er minder geld om in te spelen op veranderende arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen en moeten opleidingen doelmatiger worden ingericht

  overheid stelt eisen aan algemene vakken (avosering), hierdoor is er minder tijd voor vakspecifieke onderdelen in het curriculum

  (Inter)nationale en Europese Wet en regelgeving bepalen inhoud van onderwijs Maritiem en T&L, hierdoor zijn instellingen afhankelijk van vakministeries en internationale organisaties voor het de uitvoering van onderwijs en examinering (T&L, Maritiem, Rail)

  onduidelijkheid over wie hoge examineringskosten T&L, Maritiem en Rail moet betalen, hierdoor is er het risico dat instellingen stoppen met opleidingen of

 • NOO/244719/2015 46/46

  dat opleidingen uit het mbo verdwijnen en in handen komen van private aanbieders (Maritiem, T&L, Rail)

  1 Algemeen1.1 MBO Raad en btg MTLM1.2 Doelen en taken bedrijfstakgroepen1.3 Over de btg MTLM1.3.1 Missie en visie1.3.2 Doelstelling(en)1.3.3 Structuur btg MTLM

  1.4 SBB en bedrijfstakgroepen

  2 Landelijke ontwikkelingen 2016 en verder2.1 Algemeen2.2 Landelijke ontwikkelingen vanuit onderwijs2.3 Kansen en bedreigingen vanuit de arbeidsmarkt voor de btg MTLM2.4 Wat betekent dit voor de activiteiten voor de btg MTLM in 2016 en verder?

  3 Activiteiten 20163.1 Implementatie herziene kwalificatiestructuur en examinering3.2 Samenwerking onderwijs bedrijfsleven3.3 Professionalisering docenten3.4 Aansluiting vmbo-mbo-hbo3.5 Doelmatige opleidingsinfrastructuur3.6 Communicatie en kennisdeling

  BijlagenBijlage 1 Activiteitenoverzicht (pdca-cyclus)Bijlage 2 OrganogramBijlage 3 Samenstelling diverse gremiaBijlage 4 Aangesloten mbo-scholen bij bedrijfstakgroep MTLM