· 2020. 9. 17. · कलात्मक विनोि (1952) कबीर (1942) नाथ...

of 88 /88
www.gradeup.co भाग 1 सामाय हिदी 1. Ǒिए गए िकपɉ मɅ सȯ सहȣ कȡ चयन कर ǐरत èथȡन भरɅमȡतȡ - पतȡ कशȪरɉ कȪ èियȲ कȯ ... सȯ सȢखनȯ मɅ मिि करतȯ हɇ । A. मȡयम B. भȪगɉ C. अनǕभिɉ D. मयȡािȡ Ans. C मȡतȡ पतȡ कशȪरɉ कȪ सियȲ कȯ अनǕभिɉ सȯ सखȡनȢ मɅ मिि करतȯ हȰ. मयȡािȡ कȡ मतलब हȰ हर पǐरǔèथǓत मɅ नȰǓततȡपǕरणåयिहȡर करनȡ और उपयǕत Ǔनणाय करनȡ, मयȡािȡ एक सȡमȡǔिक गǕण हȰ तथȡ िȯह बह Ǖ आयȡमȢ ĮȪतɉ सȯ आ सकतȢ हȰ. मȡयम सȯ आशय हȰ ǔिसकȯ ɮिȡरȡ िèतǕएȲ ĤिȡǑहत हȪतȢ हȪ, िȰसȯ अनǕभि मȡतȡ पतȡ कȯ मȡयम सȯ बचȪ मɅ सȲèकȡर लȯट हȰ. 2. 'सǕि' कȡ Ǔतयाक बह Ǖ िचन Ǒिए गए िकपɉ मɅ सȯ कȫन-सȡ हȰ ? A. सǕियɉ B. सǕिȢिन C. सǕििन D. सǕिगण Ans. ʷ सǕि कȡ बह Ǖ िचन ‘सǕििन’ हȪगȡ. Ǖ छ शिɉ मɅ गǕण,िणा ,भȡि आǑि शि लगȡकर बह Ǖ िचन बनȡयȡ िȡतȡ हȰ। िȰसȯ- åयȡपȡरȣ ……………………åयȡपȡरȣगण मğ ………………………..मğिगा सǕिȢ ………………………सǕििन 3. Ǔनन िȡय कȯ कस भȡग मɅ ğǕǑट हȰ ? आिȢ रȡत सȯ सȪनȯ कȯ कȧमत मȯ भȢ भȡरȣ उछȡल आयȡ हȰ।

Embed Size (px)

Transcript of  · 2020. 9. 17. · कलात्मक विनोि (1952) कबीर (1942) नाथ...

1
1. - ...
A.
Ans. C
• . • ,
. • ,
.
2. '' - ?
A. B.
C.
D.
Ans. C
• ‘’ . • , ,
• -
• ……………………….. • ………………………
3. ?

B. C.
D.
Ans. A
• –
.
• ‘’ . • -
?
4. " "
A.
Ans. B
• " ” . • , () ,

• : , , , , , , , ,
• .
5.
(1)
(2) -
(3) (4) ,

- ,
6. _______
______
D. ,
• -
to .
• – .
7. , ... _______
A. ,
B. , C. , D. ,
Ans. D
• –
, ,
• ‘ ’.
• 1989 ‘’ . • .
8. - ?
A. B.
C. D.
Ans. C
• . • .

9. ?

A. B.
C.
D.
• –

• ‘ , , ’ . – . .
10. ?
A. B.
C.
D.
Ans. B
• ‘’ . • • , . • –


11. " A.
B.
C.
D.
Ans. C
• ‘ ’ ‘’ . •

• ‘’ ‘’ .
12. "" , , A.
B.
D.
Ans. D
• "" , -
, , , , ,
• ‘ ’ ‘’ .
- -
13. '' , ,
D.
Ans. D
• ‘’ ‘’ . • '' –
, , , , , . • ‘’
, , , ,
14. " "-
A.
B.
C.
D.
Ans. D
• " " . • ‘’ ‘’
‘’ ‘’
• -
15. - ?
A. B.
• ‘’ . • , • – , , , , , , , ,
– , , • - ,
16. 1978 " " ?
A.
B.
C. D.
Ans. C
• 1978 " " . • 1970
. • . • - (1936) (1940)
(1952) (1942) (1950) (1952)
17.
A.
B. C.
D. Ans. B
• –

• .
• - , .
18. '' ?
A.
B.
Ans. C
• . • - ‘ ’ '' -

• . •
• .
19. " , , "-
A.
B.
C.
D. Ans. C
• " , , ’ .

• , () .
• , . .
• .
20. " "
A.
B.
C.
D.
Ans. A
• ‘ ’ . • ,

• – , , . • - ,

• -
21. - ?
A. ,
B. -
C.
D.
Ans. D
• d . • d -
• ‘’ ‘ ’ . • ‘ ’ ‘ ’ to ‘’ .
22. '' - ?
A.
Ans. D

-
A.
B.
• –


• ’’ ,
• – • .
• .
24. " , , , " A. B.
C. D.
Ans. C
• ‘ ’ , • , ,
• - " , , , "
, ,
• , ,
• - , , , - , , '
- ,
25. " , '
A. B. C. D. Ans. A
• ‘ , ’ – .
26. "' - ?
C. D. Ans. C

- ,,, , , , , , , ,

, , , ,
27. - ...
A.
• –
.
• ‘’ , , .
28. " "
A. B. C. D. Ans. C
• ’ . • - ,

-
• ‘ ’
( . . 29-31): " -- , , , , , , ? ‘'
29. ?
A. B. C. D. Ans. C
• .
• ‘’ .
30. ?
A. B. C.
D. Ans. A
• ‘’ . • -
‘’ . • ‘’
.
31.
A.
C.
Ans. C
• ‘ ’ . • , ‘’ . • ‘’
.
32. '' - ?
A.
B.
D.
Ans. A
• ‘’ . • - • –
• –
33. '' - ?
A.
Ans. A
• ‘’ ‘’ . • ‘’ -, , ,
• , .
34. ........ , ........ .
A. , (a) ,
C. ,
D. ,
Ans. B
• – , .
• ‘’ ‘’ .
35. - ?
A.
B. -
C. D. Ans. C
• . • ,


36. 1974 " " ?
A.
B.
Ans. D
• 1974 " " .
• + . . – ‘ 2020’ .
• . – .
37. "... "... ............
A. , C. ,
B. , D. , Ans. B
• –
.
• ‘ ’ • -

38. ....... ........ .
A. , B. ,
(b) , (c) ,
Ans. A
• – • . • ‘ ’ ‘ ’ .
– .
39. ?
A. -
B.
C. ,
D.
Ans. B
• ‘ ’ . • - • / . • ,

40. " ?
A.
B.
C.
D.
• . • • 21
• 279
2 /
41. - ?
A.
B.
C. , :
D.
Ans. B
• . • 61
• 66 61 . • - ,
, , , , , , , , , , .
42. ?
A. 47 B. 29 C. 34 D. 17
Ans. A
• 47 . • 84 . • 545 . • . • .
.
• 330 .
43. - ?
A. . .
B.
C. . .
D.
Ans. C
• . .
. • (1987) 4463
,
• .
44. - ,
A.
B. ) (
C.
D.
Ans. A
• , .
• .
• . • 1260 V2PX . • – , , , , , .
45. 1914 ?
A. B. C.
D.
Ans. A
• 1914 . • 351 4 1914 ,

• .
• 27 1917 .
• 100
46. 1956 : ?
A. B. C. D.
Ans. C
• 1956 . • 1956 ‘ ’

• 14 6 .
• .
47. , 1860 ?
A. B. C.
D. A. C.
Ans. C
• , 1860 .
• 1862
• 1834 1838 .
48. ?
A. B. C.
D.
Ans. B
• . • . • 1920
• ‘ ’ - ‘ - 1919’ ‘ ’ .
• 04 , 1928
49. , - ?
A. ,
B.
A. B.
B. A.
C. A. B. D. A. (B ) Ans. B
• IV .
• 36 51 . • 38
. •
. •
.
50. 30 , 2017 ?
A.
D.
Ans. C
• 30 , 2017 . • 1990 10 1992
. • • . •

51. - ?
A. B.
D. Ans. B
• . • . • - ( ),
( ), ( ), , , .
• .
52. ?
A. B.
C. D. ans. A
• ‘ ’.
• .
53. ?
A.
Ans. B
• .
• () , 2017-18 67
• 2017-18 6.94 .
• , 23 4 5
54. ,
- ,
A.
B.
C. . .
D. ) (
Ans. A
• , - , .
• 5 .
55. ?
A.
B.
C. D.
Ans. D
• .
• 1948
• 4 1947 , 18 1947 .
56. ?
A.
B.
C.
D.
ans. D
• . • , ,
. • •
. •
.
57. , " "
A. ) (
B. C. ) (
D.
Ans. A
• , .
• . • . • .
58. - -"
A. 9
B. 7
C. 3
D. 79
Ans. D
• 79 - .
• 3- , , • 7- . • 9 – ,
.
59. , ?
A. ,
B. C. D.
Ans. C
• . • 153 , . •
. • 155 , .
60. - ?
A.
B.
Ans, A
• .
• , - . •
.
61. , 2016 500 ?
A.
B.
Ans. D
• , 2016 500 .
• .

• .
62. ) ( , - ?
1.
2. ,
A. 2
C. 1 2 D. 1
Ans. A
• , .
• .
• 30 , 48
63. - ?
A. )(
B. )(
C. )(
D. )(
Ans. C
• )( .
• . • () ,
.

64. ) , (, 2013 ,
1.
2. 3. - ,

A. 1. 2.
B. 2. 3.
C. 1. 2.
Ans. A
• ) , (, 2013 .
• 2013 , " " ,
• 2013 - 1. , , ,
2. -, , , ,

3.
4. 5.
65. , , 2007 ?
A.
B. ) (
C.
D.
Ans. C
• , , 2007 ‘ ’ .
• (NCPCR) 2007 2005, ( 2005)
• .
66.
A.
B.
Ans. C
• . • ,
. •
. •

67. - ?
A.
B. -
C. -
D.
Ans. B
• . • - - • -
30-40 % .
• – , 80-100 % .
• \ - ‘ ’
68. ?
A. B. C. D.
Ans. A
• . • 1883 1896 -


69. / - -/ / ?
A.
B.
C. ,
D.
Ans. B
• . • ‘ 1951’ 1966
. •
. • .
70. " ) ( ?
A. B. C.
D. -
Ans. C
• . •

• .
71. , - ?
1. ,
2. , ,
A. 1.
B. 1. 2. C. 2.
D. 1. 2.
Ans. A
• – • ,
• 153 . •

• ,
72. ?
A.
B.
Ans. C
• .
• ‘ ’ . •
. • ' '
73. -2017 ?
A.
B.
C.
D.
Ans. B
• 2017 . • 2017 ‘’ . • ' ' . • . • 89 ' '
.
74. , 2016 ?
A.
B.
• , 2016 .
• 75 (MDL),
• - .
• 2018 ‘’ (INS Karanj) .
75. , - ?
(1) , (2)
A. (1)
B. (1) (2) C. (2)
D. (1) (2)
Ans. D
• , . • , . • . • . • to
. • 14 .
76. ...
D.
Ans. B
• .
• ( ) . ‘‘ :
• , -
77. ?
A.
D.
Ans. A
• . • . • . • , , , . • , , .
78. - ?
A. 1950
C. 1949
B. 1952
D. 1947
Ans. C
• 1952 . • 1952 . • 13 1952 • 80 250
, 12 . • 84 .
79. ... - ) , ,
(
A. 26AS
B. 16
C. 12
D. 16A
Ans. B
• 16 - ) , , (
• 16 / 16A
• Form 12B PAN Number TAN number
80.
(1) (2) (3)
(4)
A. (1) (2)
B. (1) (3)
C. (2) (3)
Ans. A
‘ ’ ‘ ’
• 19 22 . • 19 -
• 19()
• 19() • 19(),
• 19()
• 19()
• 19() , ,
81. 560 12 11 11 9 , ?
A. 120
B. 150
C. 100
D. 140
Ans. D
• = 12 • = 11 • = 11 9
12 11
= × 560 = 140
82. 3 80000 , 5 2 150000 ?
A. Rs 100000
C. Rs 50000
B. Rs 500000
D. Rs 10000
Ans. D
• 3 (m) + 1 (w)= 80000 1
5 (m)+ 2(w) = 150000 2
1 2 = 6m + 2w = 160000
5m + 2w = 150000
1m = 10000

3 (
3 )
)
83. 10
3, 7, 6, 5, 6, 4, 9, 6 5
A.
B. 7
C. 6
D. 4
Ans. C
• |
• 6 | • 6 | • c |
84. 2:5 25% , ?
A. 75%
B. 33.33%
C. 66.67%
D. 50%
Ans. C
• = 2:5 = 4:10 (2x2 : 5x2) • 25% = 4 25% = x 25 = 1
• = 4+ 1= 5
• = 5:10
• = x 100 =66.67%
85. 20 71 45 425 , ?
A. 12.5
B. 11
C. 11.4
D. 6
Ans. C
• 20 7 = 20× 7 = 140
• = 425 – 140 = 285
• = 45-20= 25
• = = 11.4
86. 2001 - 2001 ?
A. 2004
B. 1999
C. 2011
D. 1990
Ans. D
• 11 | • 28 | • 2001 1990(1990 + 11= 2001) | • d |
87. 17 12 24 ?
• 1 = 12
• 1 (60) = 12 x 60
• 24 = 24 x 12 x 60
• = 16 • = 24
• = 24 – 16= 8
• 8 = 24 x 12 x 60
• 1 =
• 16 = x 16 = 34560=
8. , 26 , 28 30 , 7 , ?
A. 336
B. 259
C. 154
D. 77
Ans. B
26 28 30 to
CosA = B2 + C2– A2 / 2 BC -
∠A = 59.49
∠B = 53.13
∠C = 67.38°
= \sqrt{ s(s - a)(s - b)(s - c)}
= 336
= ½ r²∠A+ ½ r² ∠B+ ½ r² ∠C
24 + 22 + 27 = 73

336 – 73 = 259
89. : 4, 8, 10, 12, 18 20 , 30 ?
A. 4
B. 3
C. 6
D. 5
Ans. C
• | • 4, 8, 10, 12, 18 = 4, 8,
10,12, 18(LCM( = 360
• 360 (360/60 = 6) |
• 30 = 1 + 30/6=1+5 = 6 |
90. 25% , 5 ?
A. 250
B. 200
C. 300
D. 400
Ans. D
• 25% = 5 • 100% (25% x4=100( = 5 x 4 = 20 • = 20
• = 20 x 20 = 400
91. 1.96 x 11.96 + 11.96y + 0.04 y ...
A. 0.02
B. 0.8
C. 0.08
D. 0.2
Ans. C
• 11.96× 11.96+ 11.96y + 0.04× 0.04
= . + 11.96y + .
+ + = ( + ) | 11.96y= 2 × 11.96 × 0.04
= y=2 × 0.04 = 0.08
y = 0.08
92. MANAGEMENT MANAGEMENT
A. 1280
B. 720
C. 960
D. 1080
Ans. D
• MANAGEMENT = 6(MNGMNT), = 4(AAEE) • MN, AE 2-2 | • MANAGEMEN x |
• x = x4x3x2x1 2x1x2x1 = 1080
93. 110/x 42/5 = 840, x A. 22
C. 8/9
B. 11/10
D. 26
Ans. B
= 110 x 42/5=840x
94. 'A' 6 20 / 'B' 7 10 / - A B
100 ?
A. 9.40
B. 10.15
C. 10.10
D. 9.15
Ans. A
• = 100
• 6 7 (1 ) = 20
• 7 = 100 – 20= 80
• = 20+ 10= 30/ • = 80/30 = 8/3 = 2 40
• 7 2 40 = 9:40
( . . 95-97) - ( (
95. - ?
A. 2012
B. 2015
= 85000 x 100/45000 = 188 %
• 2012 = 90000, 45000
= 90000 x 100/45000 = 200%
• 2014 = 80000, 50000
= 80000 x 100/50000 = 160%
• 2015 = 80000, 30000
= 80000 x 100/30000 = 266%
2015 |
96. 2011 2012 2012 ?
A. 1:1
C. 1:2
D. 2:1
Ans. A
• 2011 2012 = 45000 + 45000 = 90000
• 2012 = 90000
• = 90000 : 90000 = 1: 1
• a |
97. ?
A. 224000
B. 220000
Ans. B
• 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 = 85000 + 90000 + 60000 +
100000 + 85000
= 420000
• 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 = 45000 + 45000 + 30000
+ 50000 + 30000
= 200000
= 420000– 200000 = 220000 |
98. 30 80% 25 4/5 ?
A. 4
B. 6
C. 9
D. 12
Ans. A
• 30 80% = 30 x 80/100 = 24
• 25 4/5 = 25 x 4/5 = 20
• 30 80% 25 4/5 = 24 – 20= 4
• a |
99. 600 , 420 780 2 , ?
A. 10
B. 30
C. 15
D. 16
Ans. C
• 600 , 420 780 | 600, 420, 780 .
• 600, 420, 780 (HCF)= 60
• 60 | • = + + = 10+ 7 + 13 = 30
• 2 h = = 15
100. x y 12 10 z x y 6000 5 z
A. 550
D. 500
B. 400
C. 250
Ans. D
• x y = 12 10
• x, y = 5 • 12, 10, 5 (LCM) = 60
• 60 , : x = 60/12= 5
y = 60/10 = 6
x,yz = 60/5 = 12
x + y = 11
z = 1
z5 = 5
• z = 5/60
• z = x6000 =500
101. 6, 10 10 , ?
a) 384 , 420 , 420 B. 240 , 322 , 340 C. 281 , 220 , 230 D. 288 , 240 , 240
Ans. D
• = x
• 6,8,10 ( + = = ( |
• = 1 2x 6 x 8 =24
2 , = 10
• = 24 x 10 =240
• 240 2 d d |
102. U 70 A, B U - n A. = 20, n B. = 30 n(A∩B) = 10 at n(A'∩B')=
A. 40
B. 60
C. 30
Ans. C
• ( ∪ ) = () + () − ( ∩ )
() = 20, () = 30, ( ∩ ) = 10
( ∪ ) = 20+ 30 – 10= 40
• ( ∪ )′ = U - ( ∪ ) U 70 | ( ∪ )′ = 70 – 40 = 30
• ( ∪ )′ = (′ ∩ ′)
• (′ ∩ ′) = 30
103. , 0.232323... , ?
A. 23/99
B. 1/9
C. 2/9
D. 1/5
Ans. A
• | • 0.232323…= 0.23
• 9 |
• 0.23 =
104. 12 , 20 , 4 20
- ?
A. 30 B. 10 C. 20 D. 40
Ans. C
• 12 = 1200, 8 20 = 820 , 4 20 = 420 • (HCF( 1200, 820, 420
| • 1200 = 2×2×2×2×3×5×5
820 = 2×2×5×41
420 = 2×2×3×5×7
• 1200, 820, 420 HCF = 2×2×5 = 20
• 20 |
105. 3/4 , 20 , ?
A. 30
B. 45
C. 60
D. 120
Ans. C
• 4 = 4 x ¾ = 3

3 4
• = 4 – 3 = 1 • = 20 • 1 = 20
3 3 x 20 = 60
106. p 5% 10 , g 10% 5 r, q/p ?
A. 1/32
B. 1/4
C. 4
D. 1
Ans. B
• q10% = 5
• r = q/p =50/200 =1/4
A. 14
B. 10
C. 15
D. 12
Ans. D
• 2 60
2 30
3 15
5 5
1
60 = 2 x 2 x 3 x 5 = 22 31 51
• |
• 60 = (2+1( x(1+1( x (1+1( = 3 x 2 x 2 = 12
108. A B 110 M A 7
B 20 / P B 8
A 25 / ?
A. 9.00
B. 10.00
C. 10.15
D. 11.00
Ans. B
• A B = 110
• A 1 (7 8 ) = 20
• 8 = 110-20= 90
• A B = 20 + 25= 45/ • = 90/45= 2
• 10:00(8+2=10( |
109. 20% ?
A. 35%
B. 55%
C. 60%
D. 75%
Ans. C
• 400 | • (3/4( =x 400 = 300
• (400) 20% = x 120 = 480
• = 480 – 300 = 180
• = x 100 = 60%
110. , 5:7: 8 40%, 50% 75% ?
A. :4 : 6
• 50% =× 150 = 21/2
• 75% = × 175 = 14
• = 7: 21/2 : 14 = 14: 21 : 28 = 2: 3: 4
111. 10 24 / 6 60 / ?
A. 42.5 /
C. 37.5 /
B. 36 /
D. 42 /
Ans.C
• 10 = 10× 24= 240 • 6 = 6× 60= 360 • = 240 + 360= 600
• = 10+ 6 = 16
• = = 37.5
112. (x)2 + (146)2 = (232)2 - (52)2 - 5468 x
A. 158
B. 183
C. 156
D. 162
Ans. C
• (x)2 + 21316 = 53824– 2704– 5468
• (x)2 + 21316 =53824– 8172

• =_ _ _ 4 ( 4 ( • = _ _ _ 4 ( 4 ( • (232)2 - (52)2 - 5468 = _ _ _ 4 - _ _ _ 4 – 5468
• (x)2 + (146)2= _ _ _ 4 - _ _ _ 2 ( 4 8 ) • (x)2 +_ _ _ 6 ( 6 ( =_ _ _ 2
• (x)2= _ _ _ 2 - _ _ _ 6
• (x)2 = _ _ _ 6
• x= _ _ _ 6 x 6 c x = 156 |
113. 2000 6% 3 ?
A. 21
B. 26
C. 24
D. 22
…….
114. 60 85 84 20% , ?
A. 1: 2
C. 2:1
D. 1:3
Ans. b
• 84 20% = ×100 = 70
• 60 85 70 |
• 85 – 70= 15 70 – 60= 10
• = 15 10= 3:2
115. 21 , 21 - ?
A.
• 21 21 = 31
• 7 | • 21 = 31/7 = 3 = 3
• | • 21 |
116. 2 1120
5 1300 ? ((?
A. 800
B. 1000
C. 960
D. 900
• 5 = 1300
• 3 ( 2 5 ( =1300– 1120 =180
• 1 = 180/ 3= 60
• 2 = 60 x 2 = 120
• = 1120– 120 = 1000
117. 56 2/9 , ?
A. 14: 56
C. 16: 72
B. 15: 56
D. 16: 81
Ans. C
• x y | • x – y = 56 y = x
• x - x = 56
• y = x = × 72 = 16
• 16:72 |
118. 5 ?
A. 4/36
C. 5/36
B. 1/36
D. 6/36
Ans. A
• = {1,2,3,4,5,6,} = 6
• = 6 x 6 = 36
• 5 = 1 4
2 3
3 2
4 1
• 5 = 4/36
119. 16% 10% Rs
14 , 25% ?
A. 400
B. 380
C. 420
D. 360
Ans. A
• 100 | • 16% 116 | • 10% = 100 – 10= 90
• 25 % = =112.5
• (116( (112.5( =116 – 112.5=3.5
• = 14
• 3.5 = 14
• 1 = = 4
• 100( ( = 100× 4= 400
120. 5 1 , 1 25% ?
A. 3
B. 1
C. 4
D. 6
Ans. C
• 5 = 1 • 1 = 1/5
• 1 25%
= 1×100 125 = 4/5
• 1/5 1 |
4/5 = 4/5 1/5=4
1 4 25% |
3 / /
121. )?)
cdE :WVu :: ghI : ?
• cdEghI
• WVu -1 | • WVuSRq
+1 ( f )
WVu 2 2 |
122. .
2, 8, 81, 32, 54
A. 32
B. 8
C. 2
D. 54
Ans. D
• 2 881 32 54
+6 +10 +14 +18
• 32 18 50 54 | • d |
123. , -/ ) ( /
/ / ?
:

:
-1 ( t )
B. I II
C. I II D. II
Ans. C


C .
.
.
124.
Ans. C
.
125. 42 86 40 37 39 34

, ?
A. 34
B. 39
C. 36
D. 38
Ans. D
= 34< <39
• 37 39 | • 38 |
126. 7 , 5
3 5 ?
A.
Ans. C
• | • c |
127. BBE, BEF, BHI, AGC
A. AGC
B. BEF
C. BHI
D. B
Ans. A
• B | • AGC A | • AGC ( AG( (GC(| • AGC | • a |
I II ,
128.
I. 8:25 10
II. 8:55
A. II
B. I II
C. 1 II
D. I
Ans. B
• 10 |
• 8:25, 8:55 | • 8:35 8:45 | • | • I II

129. VENTURE 'UCKPPLX' , 'PROCESS' ?
A. OPLYZML
B. LPLYZMO
C. QPLYZMO
D. QPLYNMT
Ans. A
• VENTURE UCKPPLX
• V (-1( U
• PROCESS OPLYZML
• PROCESS OPLYZML |
130. , -/ ) ( / / ?
:
-1
-2
-2
-1
http://www.gradeup.co/
www.gradeup.co

:
A. II
B. I II
C. I II D. I
Ans. D

• | • | • I II
131. Q, C A M, Q M A ?
A. /
C.
Ans. D
• M, Q A |
132. , ?
A. B.
D.
Ans. B
• | • | • |
133. /
M
N
E
W
S
http://www.gradeup.co/
www.gradeup.co
Ans. D
• • 4
( . . 134-135)
( /- (
: Weste 18 worst young 06 Best 41 covered 64House 100 88
1: Best waste 18 worst young 06 41 covered 63 house 100 88
2: Best 06 waste 18 worst young 41 covered 63 House 100 88
3: Best 06 covered waste 18 worst young 41 63 House 100 88
4: Best 06 covered 18 waste worst young 41 63 House 100 88
5 : Best 06 covered 18 house waste worst young 41 63 House 100 88
6 : Best 06 covered 18 house 41 waste worst young 63 100 88
7 : Best 06 covered 18 House 41 waste 63 worst young 100 88
8 : Best 06 covered 18 House 41 waste 63 worst 88 young 100
8
134. , 4
A. Pound 15 Near 01 Gold 42 Push Tallest 55 85
B. Push Tallest 55 85 42 01 Gold 15 Near Pound
C. 85 55 Tallest Push 42 Gold 01 Near 15 Pound
D. Gold 01 Near 15 Pound 55 85 Tallest Push 42
Ans. D
• – , .
135. , ?
: Near 55 Pound 85 15 Tallest 01 Push Gold 42
A. 4
B. 7
C.
D. 5
Ans. B
• 7 . • 7 - 1. GoldNear 55 Pound 85 15 Tallest 01 Push 42
2. Gold 01 Near 55 Pound 85 15 Tallest 01 Push 42
3. Gold 01 Near 15 55 Pound 85Tallest Push42
4. Gold 01 Near 15 Pound 55 85Tallest Push42
5. Gold 01 Near 15 Pound 55 Push 85 Tallest 42
6. Gold 01 Near 15 Pound 55 Push 42 85 Tallest 7. Gold 01 Near 15 Pound 55 Push 42 tallest 85
136. , 5 6 / /
: Near 55 Pound 85 15 Tallest 01 push gold 42
A. 15
B. 55
C. pound
D. 42
Ans. B
• – 1. GoldNear 55 Pound 85 15 Tallest 01 Push 42
2. Gold 01 Near 55 Pound 85 15 Tallest 01 Push 42
3. Gold 01 Near 15 55 Pound 85Tallest Push42
4. Gold 01 Near 15 Pound 55 85Tallest Push42
5. Gold 01 Near 15 Pound 55 Push 85 Tallest 42
6. Gold 01 Near 15 Pound 55 Push 42 85 Tallest 7. Gold 01 Near 15 Pound 55 Push 42 tallest 85
• - Gold 01 Near 15 Pound 55 Push 85 Tallest 42
’55’ .
( . . 137-139)
: -
(i) -- 10,000
(ii) -- 2
(ii) 5
(iv)
,
A. (i) , 20 , - B. (ii) , 6
137. ?
A, 25 100 KB

A. -
B.
C. 6 -
D. --
Ans. B138. ? P , 12000 3 150
A.
B. 6 -
C. -
D. -
• - •
139. ? s , 8000 2 50 KB /
A. 6 -
B.
C. -
D. -
Ans. A
• . • 8000 100000
6 . • 2 km 50
.
140. - ?
: , , | ?
:
I. ,
II ,

A. I II
B. II C. I II
D. I
Ans. D
• I . •
. • II ,
, in .
I II ,
141. P, Q, R, S, T U s ?
I. P, R , S T Q, R
II, T, P
A. II
B. I II
C. I II
D. I
Ans. D
S Q , I II .
142. )?) - ?
1.5, 5, 10.5, ?, 27.5.
A. 12
B. 18
C. 11
D. 14
Ans. B
• 2
• 5 - 1.5 = 3.5 • 10.5 - 5 = 5.5 • 18 - 10.5 = 7.5 • 27.5 - 18 =9.5
143. - 10 , 22 - 10 5
- 8 , 5 - 3 ?
A. 27 B. 25 C. 13 D. 12
Ans. D
5
BC = AD = 10
ED = 22-10 = 12
144. - /
Ans. A
• , .
, .
, .
145. -
, ,


• • , • (Silchar),

146. )?) - ?
362, 133, 284, ?
A. 168
B. 155
C. 712
D. 248
Ans. B
• 155 . • . • 362 = 3*2 = 6
• 133 = 1*3 = 3
• 284 = 2*4 = 8
• 155 = 1*5 = 5
147. “SANSKRIT" “ TBPVNTJU” 'CHILDREN' ?
A. DILOGTEN
B. DKIGOTMF
• • “SANSKRIT" “ TBPVNTJU”
'CHILDREN'DIKOGTFO
148. )?) : : : ... :
A.
Ans. A

149. P,Q,R,S T 5 - , , ,
- , - , , ,
(i) s T (ii) R Q , R Q :
(iii)
T Q ?
A. R
B. P
C. S
D. E
Ans. C
I II III IV V X X S X X X X Q X X X X X X X T X X X X X R X P X X X X X
T, III Q I , II S .
150. , " " ?
A. B. C. D.
Ans. A NN
NN- /
N2–
P-
151. I II /
/
?
:
: I
II.
A. I
B. I
C. I II D. I II
Ans. C
• . • I ‘ ’
. • II ‘ ’
, .
152. , " " ?
A. B. C.
D. /
Ans. A

` ..................
• .
153. I II -
/ / ?
: I.
II. ,
A. I II B. II
C. I
D. I II
Ans. C
• . • - . .
154. - ?
: ?
: I.
II. I
A. I B. I II
C. I II
D. II
Ans. A
• I .
• .
• II , . .
• .
155.
A. B. C.
D. )(
Ans. A
• , , () 3 D
• 2 D |

156. -
, ((, )(
Ans. C
• () ()

157.
A.
D.
Ans. D
• , ,
• , , .

158. '0CEAN' '15972' , NORTH' ' 21836'
'HORN' ?
A. 6128
B. 6281
C. 6182
D. 6218
Ans. C
• • H 6
• O 1 • R 8 • N 2
• HORN 6182
159. I II ,
V, W, X, Y Z , ?
I. W X Z V II. Y
A. I II
B. I II
C. II
D. I
Ans. B
Y < W, X, Z,V
1 , 2, 3 –
y .
W, X Z, V .
160. /
Ans.B
B .
1 –
2 – , ,
3 - ,