20120911 vck keynote valklezing

of 80 /80
Zicht op organisa.eontwikkeling en performanceverbetering www.cubrix.nl !! #$%&$'($) *+!* ,-. / ,0121$3456 7$895:%:14# ;$89$1$5 Een fasegewijze, waardengedreven en contextgeoriënteerde visie op kwaliteit en audi:ng Marcel van Marrewijk

description

Presentatie van Marcel van Marrewijk in de VCK Valklezingen cycluys, Technolpolis Mechelen, 11 september 2012

Transcript of 20120911 vck keynote valklezing

Page 1: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

!!"#$%&$'($)"*+!*""

,-."/",0121$3456"7$895:%:14#";$89$1$5"

Een  fasegewijze,  waardengedreven  en  contextgeoriënteerde  

visie  op  kwaliteit  en  audi:ng

Marcel van Marrewijk

Page 2: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Managen?Wat  een  onzin!                             NRC  25-­‐8-­‐2012

Het maakt niet uit wat voor methode je kiest, volg je gevoel, want op basis van evidence kom je er toch ook niet uit.

2

“Volg je droom” Passie van jonge advocaat - toegankelijk voor derden om hen te verdedigen tegen onrecht => maar MBA aanpak maakt dat hij nu in de rode oceaan, het zelfde doet als alle andere advocaten.

Page 3: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Managen?Alleen  wanneer  het  kan?

Managen, of beter, leidinggeven, is een vak. Een complex vak. Het vergt het vermogen de complexiteit van de context goed in te schatten en conform naar te handelen.

Managen is een adequate aanpak wanneer de context stabiel is en goed voorspelbaar.

3

Page 4: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Een  fasegewijze,  waardengedreven  en  contextgeoriënteerde  visie  op  

kwaliteit  en  audi:ng

1. Complexiteit

2. Fasegewijze  ontwikkelingo Differen'a'e  van  kwaliteit

3. De  Cubrix  en  toepassingen  van  de  Cubrixo Organisa'ematrixo Organisa'evormeno Projectorganisa'evormeno Veranderambi'es

4. Waarderend  Audi>en4

Page 5: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Complexiteit  en  Chaos

5

!"#$%&"'%(')$*$+,$-.%

!"#$%%&"'%%

('$'-/0%,$-.%

!"#$%&'(')*')+#,-.$*/')*')+

0")1'22*$'"3+45'67*'8&3598*"+

Stacey vs Graves

Page 6: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Kenneth  BouldingSociety  for  General  Systems  Research  

 het  raamwerkniveau:  sta0sche  systemen  zoals  kristallen

 het  uurwerk-­‐niveau:  dynamische  systemen  zoals  het  zonnestelsel

het  thermostaatniveau:  cybernePsche  systemen  of  regelsystemen

het  celniveau:  zelf-­‐handhavende  systemen,  leven

het  gene0sch-­‐sociaal  niveau:  de  planten

het  animale  niveau:  de  dieren

het  mens-­‐niveau

het  sociale  niveau:  organisaPes

het  transcendentale  niveau,  wat  de  zintuiglijke  waarnemingen  te  boven  gaat.  

6

Page 7: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl7

Page 8: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl8

!"#"$"%"&"'"("&"!"!")"

Page 9: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl9

Page 10: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Here’s  to  the  crazy  ones

10

Page 11: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl11

De  wereld  zal  zich  niet  verder  ontwikkelen  als  we  dezelfde  denkwijzen  blijven  gebruiken  die  tot  de  huidige  situaPe  hebben  geleid.                          ALBERT  EINSTEIN

Page 12: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Denkmodellen  van  verandering

12

!"#$%&'(')*')+#,-.$*/')*')+

0")1'22*$'"3+45'67*'8&3598*"+

!"#""$%&'()

!"#$%&&"'(")*+

!"#$%&#'&#(

Page 13: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl13

Page 14: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl14

Page 15: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl15

Page 16: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl16

Autoriteitsparadigma

Beheersings- paradigma

Betrokkenheidsparadigma

Page 17: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Twee  denkmodellen  naast  elkaar

17

Wereld  van  controle

Command

Control

Communica0on

Bureaucra0sch

Rule-­‐based

Sturen  op  wantrouwen

Kwaliteit via structuren / systemen, extrinsiek

Wereld  van  verbinding

Visie

Vakmanschap

Vertrouwen

Professionele  organisa0e

Principle-­‐based

Sturen  op  vertrouwen

Kwaliteit via mensen / vakmanschap, intrinsiek

Page 18: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Twee  denkmodellen  naast  elkaar                                                                                                                                                                        vervolg

18

Wereld  van  controle

Taakgericht

Standaardisering

Kostenbeheersing

SchaalgrooHe

Top  down

DoelgerichtSturen op resultaat

Wereld  van  verbinding

Rol  en  func0e

Keuzemogelijkheden

Toegevoegde  waarde

Menselijke  mate

BoHom  up

MensgerichtSturen op verbinding

Page 19: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

OrganisaPonal  Excellence  in  controlled  environments

 Towards  especially  its  owners  and  governing  authoriDes,  OrganizaDonal  Excellence  refers  to  the  opDmal  use  of  human,  physical  and  financial  resources,  as  well  as  informaDon,  knowledge  and  market  opportuniDes,  in  order  to  achieve  maximum  financial  or  budgetary  results.  The  acDviDes  relate  to  all  enDDes  and  means  over  which  the  organizaDon  has  direct  control.

19

Page 20: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Organisational Excellence in relational environments

 The  organizaDon  striving  to  reach  OrganizaDonal  Excellence  seeks  to  maximize  its  material,  commercial,  social  and  intellectual  capaciDes  –  internally  and  in  exchange  with  all  stakeholders  –  in  order  to  achieve  its  goals  and  those  of  other  stakeholders  by  adding  value  to  the  economic,  social  and  ecological  realms.

20

Page 21: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl21

Page 22: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Clare  Graves  (1914  -­‐  1986)

22

How does the mind process reality?

Page 23: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Contexten,  volgens  GravesEen  staat  der  natuur  

Beangs0gend  en  mysterieus

Een  jungle:  hard,  waar  de  sterken  overleven  

Beheerst  en  gestuurd  door  een  hogere  orde  

Vol  met  levensvatbare  alterna0even  tot  welvaart

Global  village:  De  woonplaats  van  de  hele  mensheid  

In  gevaar  van  instorten  

Een  levend  geheel23

Page 24: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl24

Page 25: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Waardensystemen

Een  waardesysteem  representeert  een  'wereldbeeld'  en  omvat  een  groep  verwante  waarden  en  overtuigingen  en  daaraan  gerelateerd  gedrag  en  kan  aangetroffen  worden  in  mensen,  groepen  en  maatschappijen.

Ieder  nieuw  waardensysteem  omvat  en  overs0jgt  de  voorgaande  stadia.

Waardesystemen  bloeien  op  en  verdwijnen  wanneer  omstandigheden  wezenlijk  veranderen.

Het  ontwikkelpad  voltrekt  zich  niet-­‐lineair,  maar  sprongsgewijs,  en  volgens  een  specifieke  volgorde  van  ontwikkelstadia.    

25

Page 26: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Waardensystemen  (2)

Waardesystemen  bepalen  hoe  mensen  denken  en  niet  wat  ze  denken.

De  geaardheid  van  de  verschillende  waardesystemen  alterneert  tussen  de.....  o ik-­‐georiënteerde  of  expressieve  systemen  (interne  locus  of  control)

• de  warme  kleuren:  beige,  rood,  oranje  en  geel

o wij-­‐georiënteerde  of  opofferingsgerichte  systemen  (externe  locus  of  control)

• de  koele  kleuren:  paars,  blauw,  groen  en  turkoois  

26

Page 27: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Waardensystemen  (3)

Waardesystemen  ontwikkelen  zich  door  de  con0nue  interac0e  tussen  ‘mind  capaci'es’  (MC)  en  ‘life  condi'ons’  (LC).o De  levensomstandigheden  worden  bepaald  door  vier  factoren:  de  

historische  0jd,  de  geografische  plaats,  existen0ële  problemen  en  maatschappelijke  omstandigheden  

o Ontwikkeling  van  het  denkvermogen:  ins0nc0ef  handelen,  animis0sch,  egocentrisch,  lineair,  mul0ple  &  berekend,  sociocen0sch,  systemisch  en  holis0sch  denken  

Biologische  kwaliteiten  beïnvloeden  het  coping  behaviour,  de  wijze  waarop  mensen  reageren  op  hun  omgeving  om  zich  zo  doende  staande  te  kunnen  houden.

27

Page 28: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Waardensystemen  (4)

Een  mens  is  psychologisch  open,  geblokkeerd  of  gesloten.  

Elk  waardesysteem  kent  een  reeks  posi0eve  en  nega0eve  manifesta0es,  gezonde  en  ongezonde  elementen.  Een  waardesysteem  kan  ondersteunen  en  afremmen,  vitaliseren  en frustreren.

28

Page 29: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

1st  Per/bandbreedte  :  LC  =>  MC

Angst  domineert  de  1st  0er:  angst  om  …..o überhaupt  te  overleven;  fysieke  veiligheid,  existenPële  angst

o buiten  de  groep  te  vallen;  om  nergens  bij  te  horen;  uitgestoten  te  worden

o onderaan  de  pikorde  uit  te  komen;  als  slachtoffer  geen  mogelijkheden  te  hebben  op  noodzakelijke  levensvoorwaarden

o Onder  te  gaan  aan  chaos  en  gebrek  aan  structuur;  een  hogere  autoriteit  moet  zeggen  wat  moet  gebeuren;  ik  ben  te  klein...

o te  falen  (faalangst);  niet  goed  genoeg  zijn  om  als  beste  uit  de  bus  te  komen

o Als  persoon  niet  geaccepteerd  te  worden

29

Urgentiegevoel

Page 30: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Hypothese:  2nd  Per/bandbreedte:                                                MC  =>  LC  De  kracht  van  ......o verbeeldingo authen0citeito crea0e

• >  sociaal  construc0onisme

 Construeert  de  manifesta0es  van  de  2de  bandbreedte

o lange  termijno verbinding  en  eenwording  met  het  Geheelo Infinite  possibiliDes

30

shere joy, liefde, creatie

Page 31: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

EFQM  model  for  organisaPonal  excellence

31

Page 32: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Kwaliteitsfasen  volgens  het  INK-­‐managementmodel

AcPviteitgeoriënteerd:  Het  gaat  hierbij  om  de  kwaliteit  in  de  eigen  werksitua0e,  waarbij  iedereen  stree_  het  werk  zo  goed  mogelijk  te  doen.

Procesgeoriënteerd:  Men  beheerst  de  afzonderlijke  stappen  in  het  werkproces.  De  bijbehorende  taken,  rollen  en  bevoegdheden  liggen  vast.

Systeemgeoriënteerd:  Op  alle  niveaus  wordt  gewerkt  aan  een  con0nue  verbeterslag.  Er  is  samenhang  en  afstemming  tussen  processen.  Men  is  erop  gericht  problemen  te  voorkomen  in  plaats  van  te  verhelpen.

Ketengeoriënteerd:  Samen  met  partners  wordt  gestreefd  naar  een  maximale  toegevoegde  waarde.

TransformaPegeoriënteerd:  De  strategie  is  erop  gericht  als  bedrijf  bij  de  top  te  horen.

32

Page 33: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Global  Excellence  Model  (GEM,  variaPe  op  INK/EFQM+)

Leider-schap

Middelen

Communicatie & Besluitvorming

Proces-sen

Leren & Innoveren

Personeelsbeleid

Strategie

     

Goed  Onder-­‐  nemerschap

Goed  Nabuurschap

Goed  Werkgeverschap

 Organisa0e  gebieden  (enablers)        Resultaat  gebieden

StakeholdersPeoplePlanetProfit

33

2.  De  crea0e  van  het  Global  Excellence  Model  is  een  next  level  model  ten  opzichte  van  het  Business  Excellence  -­‐en  het  INK  managementmodel.  Het  geneert  de  zeven  ontwikkelpaden,  de  enablers,  die  organisa0es  in  staat  stelt  adequaat  te  reageren  op  uitdagingen  van  verschillende  niveaus  van  complexiteit  en  inclusiviteit.  Hierdoor  kan  kwaliteit  van  mensen,  processen,  producten  en  organisa0es  beter  worden  geduid  en  gedifferen0eerd  in  de  verschillende  bedrijfscontexten.  De  GEM,  de  verkorte  naam  van  het  model,  biedt  het  fundament  voor  de  drie  resultaatgebieden,  zoals  daar  zijn  Goed  Werkgeverschap,  Goed  Ondernemerschap  en  Goed  Nabuurschap  

Page 34: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Structuur  van  de  Cubrix

Ontwikkel-­‐stadia

Ontwikkel-­‐paden

(Enablers)

Organisatie …… ontwikkeling ...... performance

R GE ES BU IL ET DA EA NT

34

Page 35: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

De  Cubrix

35

Page 36: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Toepassingen  van  de  CubrixOrganisa0ematrix

Zeven  organisa0etypen

Vier  veranderambi0es  

Vier  projectmanagementmethoden36

Page 37: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

7  Toepassingen:Raamwerk  voor  tools  en  instrumentenBibliotheek7  Organisa0evormen4  Projectorganisa0evormenEconomische  systemenChange  managementOnderzoek

Page 38: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

De  zeven  organisaPetypen

38

Clan organisatie

Machts-

organisatie

Netwerk

organisaties

Professionele

organisaties

Effectieve

organisatie

Bureaucratische

organisatie

Page 39: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl39

Page 40: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl40

Page 41: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

VeiligheidTradi0esRituelenSymbolen

GeborgenheidVertrouwen

Clanorganisa0e

 KameraadschapVerbondenheid

 Wederkerigheid

Clanorganisatie

41

"Medewerkers ervaren kwaliteit voornamelijk als een set ongeschreven regels."

Middelen In traditionele clanorganisaties worden middelen in de eigen kring verschaft en beschikbaar gesteld. Zaken die niet gemaakt konden worden, werden via ruilhandel verkregen. Zo ontstonden de eerste partnerschappen en handelsrelaties.

Ook in moderne clans spelen autarkie en wederkerigheid een belangrijke rol in het verschaffen van de middelen.

Processen De wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd ligt vast in de rituelen en de wijze waarop werkzaamheden van vader op zoon, meester op gezel, zijn overgebracht. Hoe het was, zo zal het blijven. Iedere aanpassing is een inbreuk op de ‘heilige’ traditie.

Page 42: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl42

Page 43: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Macht  en  Energie

Machtsorganisa0e

HeersenVeroverenExploiterenAutoritair

WilskrachtStrijdvaardig

StoutmoedigMeedogenloos

Machtsorganisatie

43

"Kwaliteit definieer ik als direct merkbaar effect"

Middelen Het repertoire van 'machtsorganisaties' in het zich verschaffen van middelen omvat ontvreemding (piraterij), verleiding, corruptie, intimidatie, dwang. Toch toont dit waardesysteem prachtige voorbeelden van kwaliteit, o.m. vanwege de passie en doorzettingsvermogen van de makers. Processen De opdrachten en instructies van leidinggevenden zijn nog niet zo gedetailleerd en planmatig verantwoord als in bureaucratische organisaties, waardoor de uitvoerende medewerkers betrekkelijk veel vrijheidsgraden behouden voor een individuele invulling van de werkzaamheden. Dit geeft medewerkers een gevoel van macht, een privilege dat zij zichzelf verschaften en dat zij niet graag afstaan voor een gestandaardiseerde werkwijze van de bureaucratische organisatie.

Page 44: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl44

Page 45: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Orde  en  Structuur

Bureaucra0sche  organisa0e

Perfec0eNormenGeloven

Plicht

BeheersenGehoorzaamheidRechtvaardigheidDeskundigheidKwalifica0esDoelgericht

Bureaucratische organisatie

45

“Kwaliteit is gedefinieerd in normen, richtlijnen en procedures en draagt bij aan de voorspel-baarheid en de borging van standaarden.”

Middelen Gegeven het beheersingsparadigma heeft de bureaucratische organisatie de voorkeur ... 1.  productiemiddelen in de hiërarchie te organiseren; 2.  haar invloedssfeer uit te breiden door kritische

productiestromen onder direct toezicht te brengen en te integreren in haar kwaliteitsbeleid en logistiek.

3.  Als er middelen op de markt worden gekocht, zullen deze moeten voldoen aan strikte voorwaarden.

Processen •  Primaat aan planning- en controlecyclus. •  Een toezichthoudend proces voor handhaving en rapportage, dat vanaf de werkvloer, stapsgewijs, uiteindelijk de top van de organisatie informeert. •  In het productieproces staat standaardisatie centraal, zodat de variaties tenderen naar de genormeerde uitkomsten. Zo is en blijft het systeem voorspelbaar.

Page 46: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl46

Page 47: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Succes

Effec0eve  organisa0e

PresterenEffec0viteitCompe00eVerbeteren

OndernemerschapWinstgedreven

Pres0geImago

Effectieve organisatie

47

"Kwaliteit wordt gerelateerd aan prestaties en het scoren op (kwantitatieve) kengetallen en benchmarks."

De kwaliteit van de processen bepaalt het succes van een organisatie.

De nadruk blijft dus op beheersing. De processen worden planmatig aangestuurd, maar via monitoring wordt de effectiviteit van de aanpak beoordeeld en vinden feedback plaats en aanpassingen waar nodig.

De processen worden zodanig ingeregeld dat incrementele verbetering voortdurend kan plaatsvinden.

Een proces, de throughput, moet de doorstroming in stand houden en dit vereist een andere logica en werkwijze dan van bureaucratische organisaties.

Page 48: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl48

Page 49: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Gemeenschap

Professionele  organisa0e

BeherenZorg

EmpathieMededogen

SolidariteitGelijkheid

HarmonieDraagvlak

Professionele organisatie

49

“Productie en dienstverlening is kwalitatief hoogwaardig wanneer professionals zich intrinsiek gemotiveerd tonen, betrokken zijn en in hoge mate bereid te voldoen aan de behoeften van de stakeholders.”

De professionele organisatie wenst de belangen van stakeholders tegemoet te komen in haar bedrijfsvoering. Door het ontluikende ketendenken wordt strategische samenwerking met toeleveranciers relevant.

Page 50: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl50

Page 51: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Synergie

Netwerkorganisa0e

InzichtVisionair

DuurzaamAuthen0ek

Vlechtwerk

Kop-­‐lopers

Doorbraak

Netwerkorganisatie

51

Kwaliteit manifesteert zich wanneer alle belanghebbenden voordeel realiseren."

ProcessenWaar de professionele organisatie in staat is alle interne processen op elkaar af te stemmen tot een coherent geheel, ziet de netwerkwerk-organisatie kans processen te integreren op ketenniveau.

Wanneer het procesmanagement zich kan richten op de persoonlijke en procesmatige afstemming tussen organisaties zijn deze organisaties – met elkaar – in staat toegevoegde waarde te optimaliseren op ketenniveau, tot aan uiteindelijk de totale sector toe.

Page 52: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl52

Page 53: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Holisme

WijsheidInspira0eAltruïsmeCoheren0e

EcosysteemIntegra0e

Flow

Eenheidsbeleving

Fluïde  organisa0e

Fluïde organisatie

53

MiddelenCirculair: de gebruikte middelen zijn voor zover mogelijk zo ontworpen dat ze na gebruik weer volledig kunnen worden benut als input voor een volgende toepassing (cradle to cradle). ProcessenMet de kwaliteit van leven als centraal uitgangspunt worden processen alsmede de diensten en producten die ermee worden voorgebracht afgestemd op het maatschappelijk belang. Werd in de voorgaande organisatievorm de toegevoegde waarde in de keten geoptimaliseerd, nu staat de maatschappelijke oriëntatie centraal.

Page 54: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Als de wereld ….. is, dan zullen doeltreffende mensen ...

Een  staat  der  natuur  –  handelen  en  overleven  als  dieren2.  Beangs0gend  en  mysterieus  –  zich  veilig  verenigen  en  de  

geesten  guns0g  stemmen3.  Hard,  waar  de  sterken  overleven  –  vechten  en  zeker  stellen  

van  territorium  om  te  overleven  ondanks  anderen4.  Beheerst  en  gestuurd  door  een  hogere  orde  –  geloven  in  de  

waarheid  en  gehoorzamen  aan  hogere  macht5.  Vol  met  levensvatbare  alterna0even  tot  welvaart  –  doelma0g  

succes  testen6.  De  woonplaats  van  de  hele  mensheid  –  zich  verenigen  in  

gemeenschappen  om  groei  en  ontwikkeling  te  ervaren7.  In  gevaar  van  instorten  –  pragma0sche  wegen  kiezen  en    

leren  effec0ef  te  zijn8.  Een  levend  geheel  –  de  orde  onder  de  ogenschijnlijke  chaos  

zoeken

54

Page 55: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

VeranderambiPes

55

Vitaliseren Optimaliseren Heroriënteren Transformeren

PLAN

IMPROVE

CHECK

DO

Inspireren

Mobiliseren Waarderen

Reflecteren

Page 56: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl56

Optimaliseren Transformeren

Vitaliseren Heroriënteren

Page 57: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Vitaliseren

57

Opknappen  van  het  fundament  van  de  organisa0e.  Eigenlijk  betre_  het  achterstallig  onderhoud,  want  de  interven0es  vinden  plaats  in  waardesystemen  -­‐  of  contexten  -­‐  die  de  dominante  werkwijzen  ondersteunen.  

Page 58: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Voorbeelden  van  vitaliseren

58

Saamhorigheid  versterken;  sociale  veiligheid  garanderen;  gemeenschappelijk  idenPteit  levendig  houden;  trots  culPveren

Besluitvaardigheid  en  legiPmaPe  organiseren;  boegbeeld  creëren;  passie  en  daadkracht  versterken,    can-­‐do  mentaliteit  bevorderen.

Afspraken  nakomen;  regels  en  procedures  beoordelen  op  effecPviteit;  adequate  administraPe  en  verslaglegging;  heldere  richtlijnen  en  eerlijke,  rechtvaardige  maatregelen;  efficiënPe

Nu:gheid  en  effecPviteit;  bijdrage  aan  winstgevendheid  en  imago

Breed  gedragen  (consensus)  besluitvorming;  gelijkwaardigheid,  iedere  belanghebbende  wordt  gehoord;  harmonie;  inlevingsvermogen,  solidariteit

Focus  op  visie;  gericht  op  systemische  doorbraken;  voortdurende  afstemming  met  belanghebbenden;  regie;  besluiten  op  basis  van  consent  en  voortschrijdend  inzicht;  ruimte  voor  zelforganisaPe

Community

Succes

Orde

Macht

Veiligheid

Synergie

Page 59: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

OpPmaliseren

59

Het  op0maliseren  en  het  beter  doen  renderen  van  de  huidige  werkwijzen.  Door  bijvoorbeeld  'slimmer'  werken  en  benchmarken  om  te  zien  hoe  andere  in  een  vergelijkbare  context  en  situa0e  func0oneren.  

Page 60: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Heroriënteren

60

Beter  en  meer  flexibel  inspelen  op  gewijzigde  situa0es  en  systemische  knelpunten.  Aanpassingen  van  (strategische)  prioriteiten.

Interne Oriëntatie

Externe Oriëntatie

Creativiteit Flexibiliteit

Efficientie Effectiviteit

Oriëntatie op beheersing

Oriëntatie op Veranderen

“Wake up”

“Calm down”

Page 61: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Transformeren

61

         Wanneer  nieuwe  uitdagingen  te  complex  zijn  ten  opzichte  van  de  huidige  werkwijze,  zal  getransformeerd  moeten  worden  naar  een  nieuwe  ontwikkelingsfase,  waardensysteem  of  context.  Dit  impliceert  paradigma  shiMs  in  alle  disciplines.

! " #

nieuw !

$

* alfa evenwicht / huidige status * bèta toestand / weerstand * gammaval / chaos * deltagolf / integratiefase * nieuwe alfa fase / de nieuwe status quo

Page 62: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Wilber’s  AQAL:  vier  dimensies

62

Individueel

Collectief

Binnen- kant

Buiten- kant

Proces Gedrag

o.a. biologie

Systeem Beleid, rolmodel

o.a. economie

Cultuur Verstehen, gedeelde waarden Antropologie, sociologie

Intentie Waarden, bewustzijn, competenties, drijfveren Psychologie

Ik Het

Wij Het

!"#$%"&'"##()*+",,%*-./#

Page 63: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Beïnvloeden  van  gedrag

63

!"#$%$#&''()

*+((',-'.)

/$""'"0)12"3)

/&$3'"0)12"3)

Ik Het

Wij Het

4'#526)

7893'':)*&(3&5''()

!"3'"-')

Page 64: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

van  Goed  naar  Excellent  Werkgeverschap

De traditionele benadering van Goed Werkgeverschap is gericht op het pleasen en pamperen van werknemers in de hoop dat zij beter (willen) presteren.

64

Excellent Werkgeverschap impliceert betrokken werknemerschap: waardering, vertrouwen en het bouwen aan een professionele cultuur brengt professionals voort die zich richten op de ontwikkeling van hun talent, hun inzet en effectiviteit.

Page 65: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Missie  van  Eforis

Eforis wil bijdragen aan het verbeteren van de prestaties van medewerkers en organisaties.

Door op hoogwaardige en laagdrempelige wijze inzicht, advies en ondersteuning te geven op de thema’s bevlogenheid, productiviteit en veerkracht (= weerbaarheid tegen lifestyle risico’s). (‘BPR’).

Eforis draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van goed werkgeverschap, goed ondernemerschap en goed nabuurschap.

65

Page 66: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

BPR  Toolbox

66

De BPR-Toolbox is een beveiligde online omgeving die medewerkers helpt hun bevlogenheid, productiviteit en veerkracht/weerbaarheid tegen (lifestyle) risico’s in hun werkomgeving te verbeteren.

BPR-Toolbox geïntegreerd aanbod inzicht+advies+ondersteuning

BPR-Scan meet hoe je ervoor staatscience inside (kwaliteit van hi-end survey – compacter)

Persoonlijk Adviesrapport BPRtoont je belangrijkste aandachtspunten en doet verbetersuggesties

Producten en Diensten ondersteunt je met de voor jou geschikte producten en diensten

Eigen regieJe bepaalt zelf wat je wilt verbeteren en welke producten

en diensten je wilt gebruiken.

BPR-Toolbox

•  Medewerkers •  Organisaties •  Professionals •  Wetenschap •  Arbodiensten

Page 67: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

BPR  KPI’s

67

Page 68: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl68

Page 69: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Page 70: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Projectmanagement

70

!"#$%&'#()#*!• !"#$%&'!()*#+,'*'-.!'-!!!!!-'/0'*1!!!!!2)*#'-.!+(,,-.",)/

• !3(4/'##%-5!/)/!5'#''-4673898',%:1'!.)',9!!• !!!4/',,%-5'-!

0,,"1,,(%#23!; !)-/0%11',%-5!23-!33-831!; !'<'6&2%/'%/!6'-/*33,!

=*3:'6/#3&5>!• !)-/0'*8'-.!• !.)',5'*%67/!• !5'(34''*.!• !+%/2)'*'-!

Toenemende complexiteit

Verandering van werkwijzen

Page 71: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Cubrix  Projectmanagement

71

- I - “Traject”

- II - “Haalbaarheid

- III - “Draagvlak”

- IV - “Vlechtwerk”

Aanpak Implemen- teren

Inventa- riseren Oriënteren Ontwikkelen

Onder- steuning

Compe- tenties

Cultuur

Stabiel Meervoudig Verbindend Meerduidig Context

Page 72: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Waarderend  audioenStel je eens voor ... wanneer auditors niet langer op zoek gaan naar zaken die beter kunnen, maar op zoek gaan naar zaken die nog beter kunnen? Op zoek gaan naar die aspecten waar een organisatie al een beetje van heeft, maar meer van wil hebben?

72

Page 73: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Worlds  creates  worlds

Kunt  u  mij  over  twee  dagen  bellen  en  me  laten  weten  hoe  het  met  u  gaat?

73

Kunt  u  mij  over  twee  dagen  bellen  en  me  

         laten  weten  hoe  goed  het  met  u  gaat?

Page 74: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

 AppreciaPve  Inquiry

74

Waarderen:* een waarde toekennen* op prijs stellenDe aandacht vestigen op de kwaliteiten van iemands werk, op de sterke punten, op wat iemand goed doet.

> Wat aandacht krijgt, gaat groeien> Waarderen is een belangrijke basis voor vertrouwen

Waarderen impliceert verbinden. Je kunt geen passieve waarnemer meer zijn.

Page 75: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

 AppreciaPve  Inquiry

75

Onderzoek (to inquire):* ontdekken, exploreren

> bevragen met als doel nieuwe mogelijkheden te ontdekken; een eerlijk verlangen om iets te weten te komen.> Kies een generatieve vraag .> Het onderzoek brengt de dynamiek op gang!

Het onbekende toelaten betekent oude zekerheden laten varen.

AI is een constructieve, generatieve vorm van action research, gericht op het ontwikkelen van potentieel in een systeem en waarin onderzoeken, leren, ontwikkelen en veranderen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Affirma0ef:  Onderwerp  waar  het  onderzoek  zich  op  richt  en  waarover  we  willen  leren,  dat  nieuwsgierigheid  opwekt:  Let  op:  wat  aandacht  krijgt  groeit:  kies  een  posi0ef  geformuleerd  doel.  Dit  bepaald  het  resultaat  dat  we  willen  behalen.

Eerst  waarderend  naar  het  verleden  kijken,  op  een  energie  genererende  manier,  daarna  zal  poten0e  toenemen..

Welke  elementen  hebben  er,  in  rela0e  tot  het  gekozen  onderzoeksthema,  voor  gezorgd  dat  je  staat  waar  je  nu  staat?  Welke  factoren  hebben  dat  mogelijk  gemaakt?Welke  mogelijkheden  bestaan  er  om  het  in  de  toekomst  beter  te  doen?

Starten  met  de  tweede  vraag  beperkt  de  mogelijkheden

Page 76: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

 AppreciaPve  Inquiry

76

AI = waarderend onderzoeken

Focus op positieve krachten

>      Op  zoek  naar  succesfactoren  en  elementen  die  kracht          en  vitaliteit  uitstralen,  die  poten0e  bieden,  energie          geven,  die  je  voornemens  verruimen  ...>      Ontwikkelen  van  samenwerkings-­‐  en  veranderings-­‐          poten0eel  door  verbinding,  dialoog,  verhalen  en            metaforen

De 'kunst van het waarderen'> de AI-grondhouding, AI als levensstijl

Affirma0ef:  Onderwerp  waar  het  onderzoek  zich  op  richt  en  waarover  we  willen  leren,  dat  nieuwsgierigheid  opwekt:  Let  op:  wat  aandacht  krijgt  groeit:  kies  een  posi0ef  geformuleerd  doel.  Dit  bepaald  het  resultaat  dat  we  willen  behalen.

Eerst  waarderend  naar  het  verleden  kijken,  op  een  energie  genererende  manier,  daarna  zal  poten0e  toenemen..

Welke  elementen  hebben  er,  in  rela0e  tot  het  gekozen  onderzoeksthema,  voor  gezorgd  dat  je  staat  waar  je  nu  staat?  Welke  factoren  hebben  dat  mogelijk  gemaakt?Welke  mogelijkheden  bestaan  er  om  het  in  de  toekomst  beter  te  doen?

Starten  met  de  tweede  vraag  beperkt  de  mogelijkheden

Page 77: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

 AppreciaPve  Inquiry

77

Nadruk  op  samenwerking>  Samen  creëren  wat  gezond,  succesvol  en  posi0ef  is>  Wat  gebeurd  er  als  het  systeem  op  zijn  best  werkt.

AI  betrekt  iedereen  erbij>  Van  tweetallen  tot  large  scale  events

AI  is    genera0ef>  Performa0ef,  zet  aan  tot  ac0e  en  nieuwe  ini0a0even>  Genereert  nieuwe  taal,  nieuwe  beelden  en  nieuwe            mogelijkheden  door  het  onderhouden  van  intensere            werkrela0es

Creëren van gedeelde beelden van een gewenste toekomst

Affirma0ef:  Onderwerp  waar  het  onderzoek  zich  op  richt  en  waarover  we  willen  leren,  dat  nieuwsgierigheid  opwekt:  Let  op:  wat  aandacht  krijgt  groeit:  kies  een  posi0ef  geformuleerd  doel.  Dit  bepaald  het  resultaat  dat  we  willen  behalen.

Eerst  waarderend  naar  het  verleden  kijken,  op  een  energie  genererende  manier,  daarna  zal  poten0e  toenemen..

Welke  elementen  hebben  er,  in  rela0e  tot  het  gekozen  onderzoeksthema,  voor  gezorgd  dat  je  staat  waar  je  nu  staat?  Welke  factoren  hebben  dat  mogelijk  gemaakt?Welke  mogelijkheden  bestaan  er  om  het  in  de  toekomst  beter  te  doen?

Starten  met  de  tweede  vraag  beperkt  de  mogelijkheden

Page 78: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

 AppreciaPve  Inquiry

78

Destiny Verwerkelijken

Backward casting: welke interventies zijn

nu nodig?

Discovery Verwonderen

Wat zijn onze beste ervaringen tot nu toe? Waarderen

“wat is”

Dream Verbeelden

Het genereren van beelden over de toekomst die

we wensen Design

Verankeren Systemisch ontwerp

van de gewenste werkelijkheid

Positief kernthema

Page 79: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

Problem  solving  vs                              Strength  based  change

79

Hyperzones: stressAlsmaar problemen oplossen, voortdurend onder spanning staan, en negatieve gevoelens creëren stress, uitputting en verlies aan productiviteit, creativiteit en zelfverzekerdheid.

ZinzonesPositieve gevoelens maken dat mensen nieuwsgieriger zijn, zich langer kunnen concentreren en een bredere kijk op de dingen hebben.Een open houding leidt sneller tot inzicht en zet aan tot innovatie.

Page 80: 20120911 vck keynote valklezing

Zicht  op  organisa.eontwikkeling  en  performanceverbetering  -­‐  www.cubrix.nl

CONTACT

Marcel  van  Marrewijkemail:  [email protected]

gsm:  06  8  1953  777

profiel:  hHp://www.mindz.com/profiles/Marcel_van_Marrewijk

Plaza:  www.cubrix.nl

Bronnen:•    Cubrix,  zicht  op  organisa0eontwikkeling  en      Performanceverbetering  (M.  Van  Marrewijk)•  Spiral  Dynamics  (Beck  &  Cowan  )

80