1987 editie 2

of 31 /31
deerheund elub apgericht 1 januari 1983 gevestigd te 's- Gr»^-haqe erkend door de Raad van Beheer verschijnt 6 maal per jaar Nprmer 2 naart 1987 INHOUDSOPGAVE pagina 4ededelingen bestuursvergadering 19 maart 1987 2 - 3 fotulen ALV 33 maart 1987 4-11 üëntewandeling Girilcelse Reide 10-mei 12 - 13 teshondendag - Amsterdam 23 augustus 14-17 Deerhound sprokkels De oude landheer en zijn honden Q door Ad Horst 18 ~ 2X Medische rubriek Routine urine onderzoek bij honden 23 - 26 Keurverslagen Eindhoven 1987 27 - 29 Buitenlands succes 29 Deerhound evenementen 30 Rectificatie 31 Bestuurssamenstelling 32 Evenementen ocnndssie 32 Redactie samenstelling en adres 32 Binnenzijde achterpagina Kontributie lidmaatschap Aanmelding lidmaatschap Opzegging lidmaatschap Advertentietarieven

Embed Size (px)

description

Verenigingsblad Deerhoundclub

Transcript of 1987 editie 2

 • deerheund elub apgericht 1 januari 1983 gevestigd te ' s - Gr^-haqe

  erkend door de Raad van Beheer

  verschijnt 6 maal per jaar Nprmer 2 naart 1987

  INHOUDSOPGAVE pagina

  4ededelingen bestuursvergadering 19 maart 1987 2 - 3

  fotulen ALV 33 maart 1987 4 - 1 1

  ntewandeling Girilcelse Reide 10-mei 12 - 13

  teshondendag - Amsterdam 23 augustus 1 4 - 1 7

  Deerhound sprokkels De oude landheer en z i jn honden Q door Ad Horst 1 8 ~ 2X

  Medische rubriek Routine urine onderzoek b i j honden 23 - 26

  Keurverslagen

  Eindhoven 1987 27 - 29

  Buitenlands succes 29

  Deerhound evenementen 30

  Rect if icat ie 31

  Bestuurssamenstelling 32

  Evenementen ocnndssie 32

  Redactie samenstelling en adres 32

  Binnenzijde achterpagina Kontributie lidmaatschap Aanmelding lidmaatschap Opzegging lidmaatschap

  Advertentietarieven

 • VERSLAGEN

  BESTUUHS

  VERGADERINGEN

  Mededelingen uit de be-stuursvergadering d.d. 19 maart 1987 te Zeist Aanwezig: allen.

  1. Met de kandidaat-bestuursleden, mevr.Brink-man en dhr. Van Andel worden huishoudelijke zaken doorgenomen.

  2. Notulen bestuursvergadering 19 januari '87 Na. een enkele wijziging goedgekeurd. Van de Ierdee is nog geen kopy inzake lever-shunt voor het clubblad ontvangen.

  3. Over de a.s. rashondendag te Amsterdam en de windhondenrubriek in de Hondenwereld. Dit wordt met de Rasgroep Windhonden overlegd.

  4. Clubmatch 13 september a.s. Met de drie-hoofdige Evenementencommissie moet deze een goede generale repetitie zijn voor de kampioenschapsclubmatch in 1988. Ideen genoeg: een boekenstand ; verloting van ingezette "kostbaarheden"; verkopen van zelf-gemaakte gerechten; practhige bekers etc.etc. Ad van der Snee blijft er na zijn vertrek uit het bestuur deel van uitmaken. Veel succes Evenementencommissie en iedereen die zijn steentje bijdraagt.

  5. Tentoonstelling Leeuwarden. Met steun van een der leden heeft de DC een extra beker beschikbaar gesteld voor deze "bijzondere" keuring door Miss Noble.

  - 2 -

 • 6. Deerhound bestand. Via een telefonische enqute bij alle leden zal het hondenbestand vanwege de vereniging worden genventariseerd. Nadere uitwerking volgt.

  7. Wandeling 10 mei a.s. Voor een oproep : zie elders in dit blad. 8. Relatie lerdee - DC. Teleurgesteld wordt kennis genomen van de lerdee poging de belangenbehartiging van de deerhound opnieuw bij de Raad van Beheer af te dwingen. Zie elders hierover het verslag van de leden-vergadering.

  Jean Engelen,voorzitter

  HOOGWAARDIG KOMPLEET KONPIT1EVOER De KmwintrlliiKj van Viondog wordt regelmatig gecontroleerd door de ACV te Ktswnjk.

  3 -

 • NOTULEN van de Algemene Jaarvergadering van de Deerhound Club op 22 maart 1987 in de Koe-horst te Maarn. Aanwezig: 13 leden. Afwezig met kennisgeving: mevr.Cramer.

  1. OPENING: door de voorzitter om 14.15 uur met de volgende rede: "Gaarne heet ik iedereen hartelijk welkom op deze Jaarvergadering. Met genoegen kan ik constateren dat de intro-ductieboekjes beschikbaar zijn. Een pluim voor de DC die dit vr haar eerste lustrum klaar-speelde. Ook de eerste ontwerper,Gert Matser

  daarvoor dank. Diegenen die vandaag niet aan^ wezig zijn zullen het boekje met het a.s. club-blad ontvangen.

  Gegeven de omstandigheden waarin de Deerhound Club zich bevindt is het bestuur redelijk te-vreden met de gang van zaken.

  Rustig maar gestaag en zonder interne conflic-ten doet iedereen zijn werk. Binnen het bestuur heerst een coperatieve geest en elk bestuurslid doet de taken die hij of zij op zich heeft genomen. Zijn er ver-schillende meningen dan worden die niet verdoe-zeld, maar uitgesproken en doorgesproken; juist door discussies ontstaan nieuwe ideen en een nieuw beleid.

  Toen de Raad van Beheer een dubbel keurmees-ters examen niet zag zitten, hebben we niet het hoofd in de schoot gelegd, maar een enkelvoudig voorgesteld en verkregen. Het resultaat is dat Nederland nu 4 nieuwe keurmeesters voor Deerhounds rijker is.

  Ook het ledenbestand van de vereniging heeft de nodige hoofdbrekens gekost. We vroe-gen ons af hoe ver we moesten gaan mensen op hun aangegane verplichtingen te wij zen.Uitein-delijk kozen we voor arondige sanering van het

 • ledenbestand, zonder ons in allerlei procedures te gaan verwikkelen. Ons ledenbestand is nu ge-schoond,, zodat voor ons niet alleen duidelijk is welke de financile basis van de vereniging is, maar ook op welke mensen we kunnen rekenen.

  De diverse evenementen die we organiseerden wa-ren alle plezierig, gezellig en inspirerend. Inmiddels is de evenementencommissie op volle terkte, zodat dit veel goeds beloofd voor dit aar, in het bijzonder voor de Clubmatch op 3 september a.s.

  De redactie doet onder vaardige handen gestaag haar werk en weet ondanks de smalle kostenbasis iet 2-maandelijks blad tijdig te laten verschij-nen. Vlet de redactie is het bestuur van mening dat we opnieuw op iedereen een beroep moeten doen ook Arat meer alledaagse en luchtige kopy aan te le-deren; degelijkheid is prima, maar een beetje ninder ernstig mag ook wel.

  en woord van dank ook aan dhr.Bolhuis met zijn jeautomatiseerde steun op afstand van het adres-enbestand.

  HOUND

 • In onze relatie met de lerdee leek eind 1986 opnieuw enige voortgang te worden gemaakt. Van de zijde van de D.C. zijn toen 2 voorstel-len gedaan: a) maak van de lerdee een overkoepelende fede-ratie van 2 zelfstandige rasverenigingen; n voor de Ierse wolfshonden; de ander voor de Deerhounds. De federatie organiseert dan evenementen en geeft het clubblad uit. b) organiseer onder gemeenschappelijke vlag, vooruitlopend op zo'n federatie, een Kamp. Clubmatch, waarbij de lerdee t.o.v. de RvB ver-antwoordelijk is voor de Ierse Wolfshonden en de DC voor de Deerhounds.

  Beide voorstellen werden helaas afgewezen. De lerdee gaf er de voorkeur aan haar vermeend recht op de belangenbehartiging van de deer-hound t.o.v. de RvB, desnoods via de rechter af te dwingen. Gelijktijdig zaken doen met de DC zou daaraan afbreuk doen. Intussen is vernomen dat de lerdee in een brief aan de RvB de betekenis van de DC minimaliseert door een zwak beeld van de DC te schetsen qua bestuur, ledensamenstelling, activiteiten etc.

  Het bestuur van de DC betreurt deze nieuwe aanpak en acht haar heilloos voor de onder-linge verenigingsverhoudingen en de belangen van de DH in Nederland. Gelukkig is de visie van de RvB duidelijk en standvastig m.b.t. het alleenbehartigingsrecht van de DH-belangen in Nederland. Het bestuur doet een dringend beroep op de lerdee van deze door haar ingeslagen weg terug te keren.

 • Niet onbelangrijk in dit verband is tenslotte het besluit van de RvB om 50, te"laten be-talen voor elke nestaangifte, indien de fokker NIET bij een voor dat ras erkende rasvereni-ging is aangesloten. Alle fokkers van een ras worden daardoor gestimuleerd lid van die vere-niging te worden. Op langere termijn komt dit de kwaliteit van het ras ten goede, omdat het verenigingsbeleid daardoor op steeds meer honden van dat ras in-vloed uitoefent.

  Dames en heren, ik wilde het hierbij laten. Ik dank u voor uw aandacht ".

  2.NOTULEN van de Jaarvergadering van 1 maart 1986, (zie clubblad no. 2 van 1986) worden goedgekeurd en vastgesteld.

  3.NOTULEN van de tweede Jaarvergadering van 1 maart 1986 (idem clubblad no. 2 van 1986) worden evens goedgekeurd en vastgesteld.

  4. JAARVERSLAG van de SECRETARIS; De secretaris leest het jaarverslag voor en noemt 1986 het kritieke jaar voor onze club,die mede door zich onpartijdig opstellende, actieve mensen, overeind bleef. In dit jaar daalde het ledenbestand van 125 le-den naar 81 leden in 1987.Hierin verwerkt zit tevens de "schoning" van het ledenbestand.

  Het bestuur verwacht veel van de clubmatch 1987 en spreekt de hoop uit dat 1987 het jaar zal zijn van de duidelijkheid in de deerhoundwereld.

  Vervolgens vraagt hij de vergadering naar even-tuele opmerkingen n.a.v. zijn jaarverslag. Daar deze uitblijven wordt het jaarverslag met dank aan de secretaris goedgekeurd.

 • 5.STAAT VAN LASTEN en BATEN en BALANS, alsmede verslag Kascontrole-commissie.

  De kascontrolecommissie heefteen goedkeurende verklaring over de jaarstukken overlegd. De vergadering gaat accoord met de staat van Lasten en Baten en met de Balans,inclusief het verslag van de Kascontrole-commissie. De vergadering verleent het bestuur dcharge voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt de kascontrole-commissie voor haar werk. Verkiezing van de nieuwe Kascontrole-commissie. De penningmeester stelt voor dhr.Matser en het 3=eservelid mevr.Braakman als leden en te be-noemen en als reserve de heer Sluyk. Accoord en benoemd. 6. BEGROTING 1987 en Contributievaststelling 1988. De penningmeester geeft een toelichting.Er is een sluitende begroting zonder enige rek. Er is geen reserve. Er zal misschien bespaard kun-nen worden op de kosten van het clubblad.

  De ledenvergadering zou haar goedkeuring moeten geven om zonodig,wanneer een tekort blijkt in de loop van het jaar, in 1988 de contributie te verhogen. De voorzitter vraagt de ledenvergadering om suggesties inzake het clubblad. Mevr.Braakman vraagt naar het bedrag van 270,- advertentiekosten in de begroting 1987. Dit bedrag is minder dan in 1986. De penningmeester antwoordt dat het verschil in prijs zat in een advertentiewijziging in de Hondenwereld. Inzake de clubmatch voor 1987 dacht mevr. Braakman dat dit voor veel mensen moeilijk bereikbaar is. Er zal via de Evenementen-commissie een pooling worden geregeld.

 • Gert Matser vraagt hoeveel leden wij momen-teel hebben i.v.m. contributieverhoging. De penningmeester antwoordt dat de begroting is gebaseerd op 80 leden, hetgeen niet te op-timistisch is.

  Gert Matser oppert keurverslagen te verzame-len en te verkopen om de clubkas te spekken. Hierover wordt in de vergadering druk van gedachten gewisseld. Uiteindelijk beslist de vergadering de verslagen te blijven plaat-sen in het clubblad.

  Mevr. Braakman. Wanneer men na 1 juni lid wordt van de vereniging, betaalt men dan ook de helft van de contributie ? De voorzitter verwijst naar art.6 van het introductieboekie.

  Mevr.Van Andel vraagt of er inzicht is in het aantal honden en mensen. De voorzitter antwoordt dat hierover in de laatste bestuursvergadering is gesproken. Be sloten is hiernaar te gaan informeren in sa-menhang met de Clubmatch 1987.

 • De voorzitter vraagt de ledenvergadering toe-stemming voor contributieverhoging. Dhr.Hesseling vindt 40,-v nogal zwaar klin-ken. Dhr. Gerritsen wil dat er meer toeloop van deerhoundleden komt en denkt dat deze prijs te hoog is. Hierover volgt een discussie. De penningmeester constateert dat men het niet eens is met het voorstel en stelt voor te proberen met 35,- verder te gaan. Het bestuur trekt het voorstel in, zodat de contributie 1988 niet wordt gewijzigd.

  De vergadering keurt de begroting 1987 goed.

  7. BESTUURSSAMENSTELLING / VERKIEZING. De nieuwe bestuursleden mevr. Brinkman en dhr. Van Andel worden bij acclamatie vast-gesteld. De voorzitter neemt afscheid van de vertrek kende bestuursleden mevr. Boidin en dhr. Van der Snee en bedankt hen voor hun inzet, plezierige samenwerking en objectiverende op-stelling.

  8. RONDVRAAG De heer Gerritsen wenst dhr. Van Andel veel succes toe.

  Dhr. Matser en mevr. Boidin willen liever vertalingen van de keurverslagen.. De heer Hesseling wil de verslagen liever niet vertaald hebben.Dhr. Van der Snee gaat hierop in en zegt dat de handschrift-ver-slagen vaak erg onduidelijk zijn. De rasver-eniging krijgt altijd de doorslagen van de RvB. Het bestuur zal zich hierover beraden.

  Er wordt gevraagd om in het begin van het kalenderjaar een overzicht van voorgaand jaar in het clubblad te plaatsen.

  10

 • Mevr. Van Andel vraagt informatie over de Federatievorm tussen Ierdee en Deerhound Club. Zij meent dat de RvB dit niet wil. De voorzitter gaat hier uitvoerig op in. Een Federatie zal en kan geen erkenning krijgen, maar wel voor beide erkende rasclubs werkzaamheden kunnen uitvoeren.

  De heer Gerritse informeert naar de stand van zaken DC - UICL.(zie notulen 1 maart 1986). De voorzitter deelt mee dat het vertrouwen in de UICL niet is toeaenomen en daarop is het ook geen onderwerp in de ledenvergadering

  De redactie zal duideliik publiceren dat een clubmatch ook toeqankelijk is voor NIET-leden

  G.Matser stelt voor aan de windhondenvereni-gingen en adverteerders een brief-te sturen sturen met informatie over de clubmatch. Accoord.

  Voorstel om de keurmeesters van de deerhound het clubblad gratis toe te sturen.

  De heer Van der Snee wijst het bestuur er op dat zij de verrichtingen van de UICL blijven volgen. De heren Gerritsen en Van der Snee zullen het bestuur- op de hoogte houden.

  Tenslotte spreekt de penningmeester een woord van Dank aan de voorzitter voor de moeilijke 1*$ jaar waar hij de club doorheen heeft ge-leid.

  Met dank aan iedereen voor de actieve deel-name, sluit de voorzitter na 17.00 uur een zijns inziens geslaagde Algemene Ledenverga-dering.

  11

 • Ginkelse

  heide

  Lentewandeling

  10 mei 13.00 uur

  Op 10 mei a.s. gaan we traditiegetrouw met de hele club en iedereen die belangstelling heeft wandelen op de Ginkelse heide bij Ede.

  Dit is hetzelfde gebied als andere jaren,allee nu vanuit een andere invalshoek, namelijk gele gen aan de weg Ede - Arnhem. Aan deze oude provinciale weg " de Verlengde Arnhemseweg no.99 " ligt de Herberg Zuid Ginkel.

  1?

 • Voor ons allemaal is dit een uitstekend middel om kennis te maken met nieuwe leden, bestaande contacten uit te diepen en gezellig en ontspan-nen met elkaar en onze honden bezig te zijn. 10 mei is tevens Moederdag, dus wie weet zit er noa wel een gezellig etentje voor ons aan vast. Dit alles kan ik u van harte aanbevelen in Herberg Zuid Ginkel, waar wij met onze honden welkom zijn.

  Vergezeld van een mei-zonnetje hoopt het be. stuur u welkom te heten tussen 12.30 en 13.00 uur op het terras van bovengenoemde herberg. Tel: 08380 - 19687.

  AANVANG VAN ONZE LENTE WANDELING

  13.00 uur

  Douth Boidin

  Is er nog betaalbaar kwaliteits hondevoer?

  jazeker... Vleesbrokken, Krokant, Diner, Puppy-brokjes en Puppy-melk zijn kwaliteitsprodukten van Jonker, modern uitgebalanceerd diervoedscl. Ze bevatten in de juiste verhouding vlees, granen (gexpandeerd), mineralen en alle vitaminen die nodig zijn voor een gezonde voeding van uw hond. Resultaat van research. Bovendien bewijst de prijs . . . dat topkwaliteit niet duur Inlichtingen en produkunformatie: hoeft te zijn. Fa. Jonker diervoeders, 4264 ZG Veen

  Postbus 3 - Telefoon 04164 1217

 • KYNOLOGENCLUB- AMSTERDAM 2Qste NATIONALE RACHJNJENDAG op ZONDAG 23 AUGUSTUS 1987

  VONDELPARK AMSTERDAM ingang Emmalaan AANVANG 10.30 uur.

  Or> zonda

 • De kosten van deelneming zijn evenals altijd bijzonder laag gehouden t.w. 8, per deel-nemer, ongeacht het aantal honden dat door de deelnemer wordt meegebracht.

  Tegen het einde van de rashondendag wordt een presentatie van groepen gehouden. Het kunnen groepen zijn in de klederdracht van het land van herkomst van de hond, het kan echter ook de gelegenheid zijn om nog eens een keer met alle honden van uw ras op het showterrein te komen om via deze presentatie nog weer eens extra aandacht te vestigen op de bij zondere kwaliteiten van uw ras.

  Voor alle inlichtingen kunt u zich wenden tot L.den Boef, H.Cleijndertweg 410, 1025 EN Amsterdam ,tel: 020- 34 02 80. Inschrijfgelden kunnen worden gestort op post-giro 107 415 t.n.v. Penningmeester KCA,Amster-dam. Inschrijving per briefkaart,(vermelding van het ras en van het aantal honden) aan boven-staand adres is voldoende. Op dit adres ook voor de aanmelding voor een stand op ons informatieplein.

  VOORLOPIG PROGRAMMA 20ste NATIONALE RASHONDEN DAG. zondag 23 augustus 1987 10.30 uur Vondelpark Amsterdam ingang Emmalaan

  10.30 uur openinq door de voorzitter KCA 10.40 uur presentatie van de rasgroep

  Lopende honden en das>>onden 10.55 uur demonstratie Jachtproeven door

  leden van de K.N.J.V. 11.25 uur presen van de rasgroep

  Spaniels,Retrievers en Staande Honden 11.40 uur presentatie van de rasgroep

  Windhonden 11.50 uur demonstratie mini-renbaan voor honden 12.10 uur presentatie van de rasgroep

  Terrirs,Pinchers en Schnauzers 12.25 uur demonstratie

  15

 • 12.45. uur presentatie rasgroep Pool- en Keeshonden

  12.55 uur demonstratie behendigheid door de leden van de KCA met honden

  13.15 uur presentatie van de rasgroep Dogachtigen

  13.30 uur demonstratie schapen-drijven met Border Collies

  13.50 uur presentatie van de rasgroep Gezlschapshonden

  14-10 uur demonstratie GG door leden van de KCA met honden

  14.30 uur presentatie van de rasgroep Herdershonden

  14.50 uur demonstratie Blindegeleidehonden-school

  15.20 uur dfil van groepen en van indivi-duele deelnemers

  15.40 uur slotmanifestatie

  16.15 uur prijsuitreiking

  16.30 uur sluiting

  WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN TIJDEN BIJ BENADERING AANGEGEVEN.

  Heeft u nog nooit eerder meegedaan aan een dergelijke manifestatie ? Doe het dan deze keer. U behoeft geen angst te hebben dat onze prach-tine deerhound eensklans een modehond zal gaan worden. Maar .... het is wel goed onze trotse, aanhankelijke, eigenzinnige Schot wat meer be-kendheid te geven. En hoe kan dat dan beter dan tezamen met en temidden van de andere windhondrassen. Laat ook anderen genieten bij het 7.ien van zoveel gratie en oerkracht samen-qebundeld in onze deerhound.

  16

 • Ga naar die Nationale . Rashondendag, in de dagelijkse of zondagse kleding, in kilt of Schotse ruit; met f zonder doedelzak, maar ga en ga gezamenlijk. Maak er voor u zelf en de honden een vrije, feestelijke dacf van.

  U kunt contact opnemen met de Evenementen Com-missie van de Deerhoundclub, die een en ander zal cordineren.

  Wacht niet tot het allerlaatste moment.

  Wees trots op uw deerhound en uw Deerhound Club.

  Het is NIET de bedoeling dat uw HOND in on-derstaand tenue verschijnt.

  17

 • DEERHOUND SPROKKELS

  Met "deerhoundsprokkels leven brengen die, ande clubmede deling en, weten over de deerhound naar Eet woord sprokkels dui onderwerpen, die ik wil blad van de deerhound c Ik besef dat tot levenb in levenhouden een opga de "sprokkels" u enig l bij tot de liefhebberij DE DEERHOUND.

  " wil ik een serie tot rs dan verslagen en swaardigheden rond en voren brengt, dt op de willekeur va?

  halen uit het club lub in Engeland, vengen een vreugde en ve is. Hopenlijk geve? eesgenot en dragen zij

  van ons ras: A.J.Horst.

  DE OUDE LANDHEER EN ZIJN HONDEN

  Mocht ooit het pad u voeren door d voorbij de stad Callender, dan zou gebeuren dat u in een klein dorpje komt. Het dorpje is eigenlijk niet dan een postkantoor,een herberg, winkels en een kerk. Het is de kerk waar u op moet lett eigenlijk het kerkhof erachter- Op is een grafsteen waaraan een vreem denis verbonden i s . Het is meer ee dan een grafsteen. Het heeft n.l. van een bank, waar de stenen gesta ligt van een fijngevormde, oude ma wordt geflankeerd doo~ twee enorme

  e Trossachs het kunnen terecht veel meer

  n of twee

  en, of het kerkho

  de geschie-n monument de vorm van Ite op n. De bank , liggende

  18

 • stenen honden. De honden zijn z groot, dat de hoofden ruim boven de bank uitsteken. De handen van de man rusten op de hoofden van de stenen honden en op zijn gezicht ligt iets van een glimlaoh3 waardoor het lijkt alsof iets hem genoegdoening heeft gegeven.

  De man was de landheer van een heerlijkheid, net voorbij het dorp en hij was een zeer goed mens, innig geliefd bij al zijn pachters. Het kan zijn dat hij niet direct een heilige was3 maar zelfs nu3 na zo'n lange tijd3 zal het niet gemakkelijk vallen, om de mensen3die op het landgoed wonen, te laten geloven dat hij dat niet was. Zo hij dat wilde kon hij zich hard opstellen en kon hij verschrikke-lijk woedend worden als men daartoe aanlei-ding gaf. Maar je moest wel iets verschrikkelijks doen voor hij zijn boosheid op je zou botvieren. Hij had slechts n zoon en die was in elk opzicht minstens even goed als zijn vader. De zoon was officier in het leger van de ko-ning en de landheer was enorm trots op zijn zoon en dat niet ten onrechte.

  In iedere familie is altijd wel een zwart schaap en in de familie van de landheer was dat zijn neef. Deze was een drinkebroer en een nietsnut. Wat de landheer ook voor hem deed of tegen hem zei 3 niets bracht daar ver-andering in. De landheer duldde hem zo lang mogelijk, maar ten slotte was het slechte ge-drag zo onverdraaglijk geworden dat de land-heer zich voorgoed van de neef afwendde.

  De landheer had twee honden die hij grootge-bracht had vanaf de tijd dat ze oud genoeg waren waren om van hun moeder weggehaald te worden. Daar hij een eenzaam man was, zijn vrouw was lang geleden gestorven en zijn zoon door het soldatenleven erg vaak weg, haalde de landheer

 • de twee honden in huis en trainde hen cm hem als huishonden gezelschap te houden. Hij raakte gehecht aan de honden en zij aan hem en zelfs als heel jonge hondjes waren zij altijd aan zijn zijde. Je zou beslist gedacht hebben dat hij ze aan de een of andere riem had, z dicht bleven ze altijd naast hem.Maar al wat hen bond was hun liefde.

  Of hij nu aan tafel zat of over zijn land-goed liep, of in huis uitrustte, altijd wa-ren zij daar ook. En 's nachts lagen zij op de grond, aan iedere kant van zijn bed n, om de wacht over hem te houden, terwijl hij sliep. Vanaf de dag dat hij ze kreeg en ze zo klein waren dat ze over hun eigen poten struikelden, zag niemand de landheer zonder zijn twee honden. Bij de leeftijd van n jaar\ waren ze volgroeid en mijlen ver in de streek het onderwerp van gesprek door hun reusachti-ge grootte. Nooit tevoren had iemand zoiets gezien en vreemden bleven stilstaan om naar de honden te kijken en konden hun ogen niet geloven.

  Op zekere dag kwam de zoon van de landheer thuis met zijn baby in de armen. De moeder van het kind was gestorven en de zoon van de landheer had het bevel gekregen om in den vreemde ten strijde te trekken. Hij kon het kleine kereltje niet meenemen en hij kon ook niet zelf achterblijven om voor hem te zorgen, dus bracht hij het kind naar de oude landheer, zodat deze voor het kind zou zorgen totdat de vader huiswaarts kon keren.

  Het jongetje groeide voorspoedig op en weldra was hij de oogappel van de landheer en van alle bedienden van het huis en het landgoed-Biet dat iemand de jongen verwende .,want zij wisten dat de oude landheer dat niet graag had. Maar een ieder droeg zijn steentje bij in de opvoeding en deed dit graag. Zelfs de

  !0

 • honden van de landheer waren dol op hem3 al lieten zij zich niet weglokken van de zijde van de oude landheer. Het gebeurde slechts n keer dat de honden hun -plaats verlieten en dat was na de dood van de oude landheer.

  Toen het jochie zo'n zes jaar oud was, kregen ze te horen dat de zoon van de landheer ge-sneuveld was in n van de buitenlandse oor-logen. In die dagen was nieuws schaars en verbreidde zich vaak langzaam en langs een omweg. Soms was het de waarheid, soms* niet. De landheer zei dat hij er geen geloof aan hechtte en dat ook niet van plan was zolang, het bewijs niet meer inhield dan een vaag ge-rucht. Maar naderhand dacht hij vaak na over de toekomst van zijn kleinzoon. Bij begon oud te worden en was niet meer zo sterk als hij graag zou willen. Be man werd ongerust als hij eraan dacht wat er zou kunnen gebeu-. ren als hij kwam te overlijden en de jongen alleen in de wereld achterbleef', met niemand om over hem te waken. Het kon een voorgevoel zijn geweest dat de oude man had. Hoe dan ook, vr nog een jaar om was kreeg de oude land-heer een soort koorts en ondanks alles wat de artsen in het werk stelden, stierf hij.

  de twee honden legden zich neer op hun plaats naast het bed. Er klonk een langgerekt gejank van rouw en ze lieten het hoofd op de poten rusten. Toen de bedienden kwamen om de landheer naar het kerkhof te dragen, lagen de honden :, evenals d landheer, dood.

  wordt vervolgd

  ?1

 • *^S;

  MEDISCHE RUBRIEK

  ROUTINE URINE-ONDERZOEK BIJ HONDEN

  Eigenlijk zou ieder eigenaar van een hond 1 x per jaar wat urine van de hond naar de dieren-arts moeten brengen voor een routine-onderzoek. Dat is zeker te doen, aangezien elke hond ieder jaar voor zijn entingen naar de dierenarts moet. Terwijl de hond wordt ingent, wordt de urine nagekeken en een goede dierenarts laat die ge-gevens op de patintenkaart noteren. Veel mensen vinden het grote onzin om de urine van een gezonde hond ter controle aan te bieden, Toch heeft het zin om de gegevens van deze con-trole te noteren. Wanneer er veranderingen op-treden bij een jaarlijkse controle, dan worden deze direkt opgemerkt. Ook kan het zijn dat de hond ogenschijnlijk gezond is, maar dat een urine-onderzoek al in een vroeg stadium afwij-kingen laat zien. De uitslag is voor de meeste mensen hokus pokus, maar toch is het interes-sant om te weten wat er zoal gezegd wordt. Als uw dierenarts het niet nodig vindt om deze ge-gevens op de patintenkaart te schrijven ("NEE er is niets aan de hand, de hond is gezond"), vraag dan of de uitslag op een briefje geschre-wordt, of in het pasport van de hond. Zo kunt u alles zelf in de gaten houden. Hoe kunt u het beste urine opvangen ? Erg be-langrijk is dat het "schone" urine is, dus mid-den uit de straal opvangen. Het is dus niet juist om b.v. wat urine van de kennelbodem op te lepelen. Het beste kunt u een klein,schoon-gemaakt flesje met goed afsluitende dp in uw jaszak doen en een soeplepel (van het lepelrek) in uw hand meenemen. Laat de hond aan de lijn uit en wanneer de teef gaat zitten of de reu zijn poot optilt houdt u snel de lepel eronder.

 • U heeft echt geen liters nodig, een klein beet-je is ruim voldoende. U pakt het flesje uit uw zak en giet de urine daar in over. Brengt u nu de accessoires maar naar huis. De urine behoeft niet direkt naar de dierenarts, in de koelkast

  kunt u het best een uur of 6 bewaren. Bij de dierenarts wordt als eerste de kleur bekeken.Ziet de urine er mooi helder uit of is die troebel of donker of stinkend? Dan volgt met behulp van een urinestrip het volgend onderzoek.Op de strip staan meestal 4 vakjes.De strip wordt in de urine gedoopt en afgeslagen. Wat is er te zien?

  de ph of zuurgraad: hoe zuur is de urine? Is de ph lager dan 7, dan is de urine zuur. Is de ph hoger dan 7, dan is de urine basisch. Er is geen gemiddelde ph-waarde. Elke urine kan een andere ph hebben. Toch willen we het in bepaalde gevallen weten, aangezien er in basische urine een kans bestaat op vorming van blaasgruis of stenen. Ook in zure urine kan er gruis of stenen ont-staan, maar dat komt weinig voor.

  glucose: of "suiker",normaal is dit negatief. Wanneer er glucose wordt aangetroffen kan er sprake zijn van diabetes mellitus,oftewel suikerziekte.

  eiwit : in principe mag er geen eiwit in de urine aanqwezig zijn,maar een spoortje eiwit is niet zo'n probleem.Vele oudere honden met slechte nieren lekken eiwit. In het voedsel wat de hond krijgt zit voor deze oude nieren teveel eiwit. De nieren kunnen dit niet ver-werken en via de urine worden de eiwitten uit-gescheiden. Een speciaal nierdieet -eiwitarm kan verbetering brengen.

  24

 • bloed JL moet negatief zijn. Wanneer dit niet het geval is, moet u nagaan of het opvangen van de urine "schoon" is ge-beurd. Het kan zijn dat de teef loops is of dat er tijdens de urineopvang vlooienpoep (is gedroogd bloed) in de urine is gevallen. Wanneer dit niet het geval is, is er in de meeste gevallen sprake van een blaas- of nierontsteking.

  Een antibioticum-kuur wordt gegeven en u kunt vlak voordat de kuur is afgelopen wat urine ter controle aanbieden. Niet alle die-renartsen vragen hierom, maar het is toch zeer verstandig dit te doen. Het is namelijk mogelijk dat de klachten verdwenen zijn. maar dat wil nog niet zeggen dat de boosdoeners geheel verdwenen zijn. Als er dan te snel wordt gestopt met de kuur bestaat de kans dat de eventueel nog aanwezige bacterin resis-tent worden voor het antibioticum. Het wordt dan steeds moeilijker een ontsteking de baas te blijven. Er kan ook bloed in de urine zitten omdat er door een trauma, b.v. een verkeersongeluk of een schop, een kneuzing van de blaas of nie-ren is ontstaan. Dit laatste is eigenlijk niet van toepassing op een routine-onderzoek.

  NB Wanneer er bloed wordt aangetroffen is het normaal dat er ook eiwit op de strip te zien is, omdat er in bloed ook eiwit zit.

  soortelijk gewicht: of soortelijke massa. In deze ee rheid drukt men de concentratie van de urine ten opzichte van water uit en deze wordt met behulp van een speciaal metertje, een z.g. ref xactometer, bepaald*Er wordt een druppel je urine op een plaatje gelegd men kan aflezen wat het s.g. is. De refractometer loopt van s.g. 1000 tot 1060. Het s.g. van de een hond zit gemiddeld tussen de 1018 en 1060.

 • Een s.g. lager dan 1018 wil zeggen dat de hond een weinig geconcentreerde urine heeft en veel drinkt (en dus ook veel plast) of veel moet plassen (en daarom ook veel moet drinken).

  1000 geeft het s.g. van gewoon water aan. Wanneer een hond een zeer laag s.g. zou heb-ben b.v. 1004, zou het betekenen dat de hond bijna puur water plast. Er zijn legio ziekten en afwijkingen die dit beeld kunnen geven.

  Wanneer het s.g. erg hoog is betekent dit dat de hond erg weinig of te weinig drinkt (uitdrogen). Het kan een kwestie van aanleg zijn -de hond kan met weinig water toe- maar het kan ook, om het andere uiterste te noemen, een laatste stadium van niervergiftiging zijn.

  U begrijpt dat dit bij lange na niet alle beschrijvingen van afwijkingen bij een urine-onderzoek zijn, maar dat is ook niet de bedoeling. Het is de taak van uw dierenarts om u, indien nodig, volledig voor te lichten. Een routine onderzoek is niet voor niets, maar ik hoop dat u ieder jaar zegt :"Zie je wel, weer niets aan de hand."

  zo

 • KEURVERSLAGEN EINDHOVEN

  Keurmeester: mevr.M.Smetsers-v.d.Nieuwenhuizen

  Reuen Kamp.klas. Curamach Cuma of the Funny Hill. Eia. dr.N.J.G. en mevr. C.Fernhout 1 U CAC CACIB BOB Vier iaar oude reu met goed aevormd hoofd, goed oog, goed gedragen oor , qebit voldoende.Goede hals en ruglijn, voldoende diepe borst. Hoeking mocht voor iets uitgesprokener,achter juist voldoende. Vrij sound in gangen. Een typischevertegenwoordiger van zijn ras, ze wel qua bouw en in gangwerk.

  Teven open klas Beryll Beli's of the Dirty Mind Eig. Ido Vunderink en Frank Giesen 2 Zeer goed 3 jaar oude teef, typisch vrouweliike hond met goed gevormd hoofd,, goed gedragen oor. Gebit kon beter scharen, voldoende hals, goede top-line. Kon voor iets sterker gehoekt zijn. Achter voldoende stuwkracht, voldoende diepe borst. Vrij licht in bone.

  Chubby Clair of the Dirty Mind Eig: Koert Hesseling 2 jaar oude teef met voldoende gevormd hoofd, vaak een goed gedragen oor, goed gebit,voldoen-de topline en hals, hoekingen voldoende,maar zag de hond vr graag iets sterker. Heeft typische deerhound-uitdrukking.Gaat vrij sound in gangen 1 U Res CAC res CACIB.

  Kamp.klas Cu Cabhag of the Funny Hill Eig.: Ido Vunderink 1 U CAC CACIB 4 jaar oude teef met goed gevormd hoofd.vol-doende qebit Goed gedragen oor, sterke hals

  97

 • overgaand in goede topline. Vr zowel als achter goed gehoekt. Sound in gangen. Goede beharing.

  Jerk Jennifer of the Funny Hill Eig: dr.N.J.G.Fernhout en mevr.C.Fernhout 2 U 2^ jaar oude teef. Goed gevormd hoofd, gd gedragen oor, gebit goed, voldoende hals. Voorhand voldoende gehoekt,achterhand vol-doende gehoekt met voldoende stuwkracht. Na eerst wat aarzelend te ziin gegaan, op het laatst beter in gangen, beharing voldoende. Laat zich niet optimaal zien.

  ZUIDLAREN Keurmeester R.H.Matheeuwsen

  Reuen Open klas Duke Devlin of the Dirty Mind Eig: Ria Koers 22 maanden.Aardig type maar een totaalbeeld t fijn voor een reu. Hoofd met sterk gebom-beerde schedel,tanggebit, mooie expressie en oor. Goede hals. Te steil in schouder en opperarm. Goede rugbelijning,maar te kort in de lendenpartij. Te steil hellend bekken, matig gehoekte achterhand, goede vacht, aantrekkelijk gangwerk.

  Actavish Gal of the Dirty Mind Eig: Koert Hesselina 1 U CAC CACIB Mooi type, hoofd zou wat beter besneden kunner zijn.Zag liever een wat kleiner oor, uitge-balanceerde bouw. fraaie belijning, prima vacht. Gaat zeer fraai van opzii bezien. Zuiv ver gangwerk komend, maar nauw gaand.

  Chubby Clair of the Dirty Mind Eig: Koert Hesseling Mooi type, fraai hoof en expressie, prima gar-nituur, mooi oor, goede hals en fraai belijnd

 • en goed gebouwd. Goede bone en goede voeten. Prima vacht, gaat achter wat nauw, voor zuiver, zou van opzij gezien iets typischer moeten gaan, zeer fraai totaalbeeld.

  Teven open klas Imachar Ivy of Maropa's Arran Eig: Paula en Roger Dictus 1 U 3 jaar, heel mooi type, goed gevormd hoofd, mooi garnituur, goede kleine oortjes,mooie hals, heel fraaie bovenbelijning, mooie nderbeliining, Drima borstdiepte en ribwelving mooie vacht. Gaat achter iets nauw.Verder een fraai en rastypisch gangwerk.

  Kamp.klas Cu Cabhag of the Funny Hill Eig: Ido Vunderink 1 U CAC CACIB BOB Zeer fraai type, schitterend hoofd en expres-sie. Goede hals, fraaie bouw en mooie belij-ning. Vacht van goede structuur die ik liever iets langer zag, rastypisch en zuiver in beweging.

  Jerk Jennifer of the Funny Hill Eig. drs.N.J.G.Fernhout en mevr.C.N.Fernhout 2 U Res.CAC res CACIB Buitengewoon fraai hoofd,schitterende expres-sie, mooi oor, goede hals, mooie lichaamsleng-te, maar wat vlak in rug, goed gehoekte ach-terhand, prima vacht, gaat fraai van opzij gezien, achter wat breed.

  BUITENLANDS SUCCES

  Chubby Claire of the Dirty Mind3 behaalde in Berlijn op 21 maart 1987 -keurmeester: mevr.Ph.Heerkens-Verschuuren -CAC s CACIB, BOB,VDH Ch. eigenaar: Koert Hesseling

 • Houdt U rekening met onderstaande data ?

  10 mei Lente wandeling op de Ginkelse hei. aanvang 13.00 uur zie elders

  23 augustus Deelname, door deerhoundbezit-ters aan de Rashondendag in het Vondel-park te Amsterdam . zie elders.

  13 september - Clubmatch Nieuw van opzet, mooie prijzen , origi-nele attracties. Een gezellige dag voor honden, eigenaars; familieleden en kennissen.

  De moeite van het deelnemen en/of bezoe-ken dubbel en dwars waard. ALLE bezitters van deerhounds kunnen in-schrijven .

  30

 • Rectificatie: Op de doorslag van het keurmeestersverslag dat wij van de Raad van Beheer ontvingen stond niet vermeld dat de deerhound reu: Curamach-Cuma of the Funny Hill, eigenaar drs. N.J.G.Fernhout behalve het behalen van het CAC en CACIB ook nog beste van het Ras was geworden-waarvan hier dus de rectificatie.

  Mevr.Fernhout vroeg mij ook te melden,dat door het behalen van dit CAC de deerhound tevens voldoet aan de eisen voor toekenning van het Nederlands Kampioenschap. Hartelijk gefeliciteerd.

  NIETS UIT DIT CLUBBLAD MAG WORDEN OVERGENOMEN

  TENZIJ TOESTEMMING VAN DE REDACTIE IS

  VERKREGEN .

  31

 • I&mound club

  BESTUUR

  voorzitter

  secretaris

  penningmeester/ ledenadministratie

  notuliste

  pupbemiddeling/ stamboekredactie

  EVENEMENTEN COMMISSIE

  CONTACT ADRES

  REDACTIE

  REDACTIE ADRES

  drs.J.J.H.Engelen Couwenhovejn 90-09 3703 GB Zeist tel:03404 - 52434

  C. van Andel Boslaan 17 3951 CB Maarn tel: 03432 - 1279

  A.M.Hageraeijer Laarhoekseweg 5 8107 AP Broekland tel: 05703 - 1729

  mevr.S.Brinkman Acacialaan 18 A 3707 EV Zeist tel: 03404 - 16713

  A.J.Horst Faunaweg 14 3852 AZ Ermelo tel: 03417 - 53453

  A.H.van der Snee mevr.A,Cramer T.Quartel A.H. van der Snee Julianalaan 12 6717 JK Ede tel: 08380 - 33509

  S.A.Braakman-Machielsen drs.J.J.H.Engelen

  S.A.Braakman-Machielsen Stougjesdijk 252 3261 KW Oud Beyerland tel: 01860 - 15364

  - 32 -