STB Clubblad 1987 nr 2

of 48 /48
0 ' {eo 'ía. CLUBBLAD S.r.S. 3e Jaangang 1987 noi 2 *oL"on $ortothon- '- "rrrn . p8444/ NRl ' uGs en nog veel msQ-rL ! O."U*U, rD, ,fua SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

Embed Size (px)

description

 

Transcript of STB Clubblad 1987 nr 2

 • 0' {eo'a.

  CLUBBLAD S.r.S.3e Jaangang1987 noi 2

  *oL"on

  $ortothon- '-

  "rrrn. p8444/

  c NRl 'uGs

  en nogveel msQ-rL !

  O."U*U,rD,

  ,fua

  SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

 • l-

  rr)(o(vo)(om >

 • CLUBBLAD S.T.B nr 2 L987De redactie van jullie club-

  blad biedt weer een exempl-aar aan,dat boordevol informatie is voor,van en ten behoeve van de leden vande S.T.B.hlat U deze keer leest is nieuw.Sommige artikelen zelfs'GL0EDNIEUW".Naast de vaste medewerkers bedankenwij deze keer ook, de schrijverscapaciteitenleden.Wim- en Willem v.d Linden, Hanswim Starmans en Jo Simons. VeeI

  Ypma, Fred Strating,van enkele jeugd-

  Jo Eyck,redactie.leespret wenst U de

  U leest op bladzijde:2 ...van de voorzitter.5 Een minder goede start.6 De marathonkoorts woedt weer bij de STB. . . . .B CLUBREIS PARIJS.10 Uit de bestuursvergaderingtI Begroting 1987 van de penningmeester Jo van Booy.12 Familie fiets-tocht op 30 April.13 Nieuwe Ieden bij STB., De verjaardagskalender.t4 !'Iedstrijdkalender,ook voor de jeugd en recreatief.15 Verslag bezoek P0LITIE-buro Landgraaf van Bart enChristoph Smeets.2t Kindj es krij gen i-s veer in .22 nvulformulier van Uw trainings-kilometers.24 't (S)in(T)er(B)viewtje..met Jo Eyck door Christoph

  en Bart Smeets.25 Medische keuring, waar en hoe ?27 Langlaufles bij STB.28 Tussen 2 ) van Jan van Hees.30 Uitslagen/ wedstrijdverslag van kim en Willem v.d.L34 De ESTAFETE-knuppel van Leon Fels en de "jongens"38 fn gesprek met...Mia Pagen,45 De HEIDEL00P komt er weer aan.Uw copy is steeds de moeite waard. Schri-jf iets in ons clubblad.Wij verwachten Uw inzending voor 10 April 1987. Redactie S8.

  U SP0RT TOCH ZEKER 00K,in CLUBKLEDING van de S.T.B.

 • 2V an de U o o nztt.en , {Bij het ve1chilnen van dt. ctubbtad ia de Canneval aluteetioLnbij, begnnLn hiet en daan qteen wat. lentelzniebe-.s omurQ-e,L *L au"Auitenaytont te beginno-n.0at ia een goed teben.Dat getdt niet voon iedeteen. Enbele van onze clubledenzijn'alwee1 van At,7Lt. gegaa.n met de vootLbe,Leidingen uoonhet neuwe rwnathonaeolen 1987.Wii ziin tzot't op iullie'De ,Stant van dit neuwe loop,sezoen id ooh. het opnemen van"DE JEUGDATLETIEKI. Neuw v'oo'L de sTB, maan met hQ-t oog opde toebon,st: zee,L belo'ngnillzin- ueoi.hltende hantei hbon lz dz bezotgdheid ove'L 'Li^i-;-;:i ;;; i,os net seheel deatzu\dig zi.n .n de b,eg9t9i.d.ng'Oat htopt,"^oo,, we ia da t^teTne v,sie van de hui.dge .-i;;g;,;p:;;io,rnni.s,sie deel ih, en dat hottdt n, dat de

  .peda-"g;g|;;LA anpah in de beg.n$a'se betangn.ibe.n i's dan de"pn-atateve.0ua be,ste ,radgue'ra, laa^t' de ieugd eetl6t deVu,st ian het ,spel en de apt.spont beleven. De prcatatieaan lu.ttie nu al naan uitzien, die lzomt vanzel{'\vetgena ziln wLi niet zo o.nde'sbun-dig'0^n*.

  .hoo$dt'nanenWi^, 7o at tngenL t4a bezig net d,e ^ople.tding va.n atle-tieztnanet 8.-Uii be\teedt -daan veel tid en ene,Lg+e qL:n._1at dwtnt tot. Apn|t van dt iaaa. Das.tna hze$t hli bealiatd.e tild, onA pz'\lectioneeL te natnue,Len. Bovenden i,s ltlin,in p|o1edaie'ptAG11G, en dat lzomt zehe,L onzq leugd tengoede.0lAt. momenteel belangtlben i,S en uteatL uJa.t fiee'L beLang^^tLl'-tiig j" tilo,Ldt veat^frcht i,s: de utbaeding van onze Coctpet*baa. 0e onLctoplengte tilo,Ldt nu 300 pneeiea. Tuz,sen u)eg evtl(t;ppaa- diiuir'en w|i t mete1

  -binnevtwaant's en' " ' de voo4-iiihT"gun t.b.v onrL ieugdatteteb. moeten nog.gemaaht enita ionden.Oe p|anng ,staat voo,L I apttil dit iaan.Het a gz[.oo{ ilz ctvetbodig- tewachten-met een handie hulP.

  zeqqen, dat wii u alen ven-u tzt teneeht eltze zatendag13.00 uut.En net 0.1^ bi eenvooamiddag van hal$ I tot ea.

  bedni{ ol ti! een wed^t,LiidLniil oi ti1 een"uled^tniid, id ooh hiea de leuze." fi'ERK.we . ku p riso". Het i,s voon iul-ie eigen s',T'r (

  uil

  jul.ie eigen S.T.8- Jo Eqcb-

 • Levering van:Orthopeclische kunst en hulpmicldelen

  Tongersestraat 126211 LN MaastrchtTe]. 043 216773

  Het Croene KruisParallelweg Nrd 2Hulsberg

  rCI(ElI lr:VOERENDAAL MAASTRICHT T!Valfeurgerweg 41 Bemelerweg 90 tel.045-75r700 tel.043-621515 :EGELEN SITTARDKaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59lel.077-33433 tel.04490-10707

  -

  .-.

  .#-

 • VLEKVERWARMING B.U.

  Tel. 045-212057

  Wij leveren en monteren uw centraleverurarmingsinstallatie naar al Uw wensen'Naast onze uitstekende seruice geven wri 2 iaarAC|-garantie op particuliere installaties'

  . Kom met ons praten o bel ons gewoon even' wii latenU niet in de kou staan.

  hellebrekers) vmr eno\r'atte,

  ...o orrsu,-"n [-5 utilteitsbolwt-llf

  -l(l)-l_o_i3lf

  .\J-.1-o

  0 xurssti6'ry+++oU)aC:fl --;"

  0nze clubvriend Leon Fels, heeft voor ons nog een bezoekaan de vliegbasis kunnen arangeren op vrijdagtseptember'Deze zeer exclusieve excursie vraagt wel wat voorbereiding.Maximaal toegelaten zijn 40 personen. Beeds voor 30 maartmoeten wij de naam, geb d.d en paspoortnummers opgeven vande deelnemenden.tlrJie mee wil, geeft dit door aan J.v.Hees'De eerste 40 aangemelden kunnen mee. wacht dus niet te lang !

 • 2.{=

  5=!9J= 5!=r!9=E= J= U=E!= I J= r =

  "UMI{-ER DIE KLENGE " , de lijfspreek van onze bijna2 meter lange clubgenoot Hans Kouwenberg. Zou Hij ditook gezegd hebben op 10 februari bij de geboorte vanhun eerste baby?

  Besttur en leden van de STB, hensen Hans en Miain ieder geval veel geluk en plezier net hundoctrerje 'rAI\\Etr.Voor de feestccnmissie SIB (aI) heer een gelegen-heid, cm het SB(ee'tje) te gaan bezorgen.

  *':,fl"r;#

  I foto: IvoNamens de gehelehun zoontje.FredHij mag er zijn,

  Pasmans ( bfj geboorte 3430 gr)STB feliciteren wij Thera en Harrie metStrating en Jo yck hebben hem gezien.net als de kado gegeven STB-beer.

  r

 • week nr.

  datum dag geplande training gerea

  ma'{..t

  di

  wo

  do

  vr

  za

  zo

  totaal aantal

  qerealiseerdaantal trainincen gePland

  aantal Punten ... . ... .........punten trainingen ;i;i;;r""1. trainingen x l0

  xl00=

  x l(X) =

  TIf-,.

 • 23

  liseerde training

  :3:3

  Pagina B

 • 2.4

  ELEKTRICITEIT!fiE,bdtbdd,,#"

  SEroEEN VAK APART

  IhKONAITT\ !.}/ Heisterber;r *"",13[,045-21 2sos{

  =l!=19Iu=III=gr=dEI=ylgElJg.=Dit, beste clubleden wordt een nieuwe rubriek in ons club-blad. De initiatiefnemers zijn Bart Smeets en ChristopheSmeetsZij willen regelmatig iemand van de STB 12 vragen stellen.Dat moet dan in het clubblad komen.Verder deelden deze spontane jongens mee, dat ook anderejeugdteden deze nieuwe rubriek mogen schrijven.. Dus als ie-mand van de STB-jeugd van plan is dit ook eens te wj-llenverzorgen, maken zij een afspraak met Christoph (045-310244of met Bart (045-313710).Als eerste slachtoffer voor een vraaggesprek kozen wij devoorzitter van de STB, Jo Eyck.Vraag 1, Hoelang bent U voorzitter van de STB ?antw: sinds oprichting van de verenigingsvorm ( nov 1984).vraag 2. Wat vindt U van de Cooperbaan ?

  Voorlopig voorziet deze cooperbaan in onze trainings abehoefte.Hoe lang nog, hangt af van de ontwikkelingen t

  en groei bij de S8. 0p de duur valt niet te ontkomen taan een echte athletiek accomodatie met was- en kleed- :gelegenheid.

  vraag 3. Hoeveel marathons heeft U aI gelopen ?In totaal ben ik 49 keer gestart bij een marathon enheb er 46 uitgelopen. Daarbij komt nog 2 keer een50 km wedstrijd en 1 keer een 75 km wedstrijd.

  vraag 4. tiat is de beste marathon tijcl ?Dat was 1982 Hotterdam in 2 uur 53 min en 07 sec.

 • E3

  vraag 5. Heeft U nog andere hobby's buiten de loopsport ?Ja ! vakantie houden, met de caravan op stap gaan.Langlaufen in de wi,ntermaanden. Een beetje zwemmen,tdandeltochten in de bergen, soms wat wielrennen, jadat is het zowat.

  vraag 6. tl{at is Uw lievelingsmuziek ?Geen voorkeur, als het maar heel zacht

  houden.

  klinkt, anderswordt ik teureleurs.

  vraag 7 . tdat vindt Uw vrouw ervan,voor de STB ?

  dat U zo vaak weg bentDat beantwoord ik zelf niet, vraag dat maar aan Jos.rk maak wel een mooi tekeningetje voor jul1ie rubriek,onder het motto : Neem je vrouw ook eens mee sporten.

  vraag B. Hebt U huisdierJa, Joep.. dat is onzewaakhond.

  vraag 9. lrlat eet U het liefste ?A: Biefstuk met friet,spagetti-, ys ( mits gro-te portie-s)en snoepen.

  vraag 10.Wat kunt U beslistniet uitstaan ?A: Te laat komen op afspra-ken of op trainingen.

  vraag lL.Waarom heeft U een snor ?A : Charmante vraag, maar daar

  hoef ik niet lang over tedenken. " een KUS zondersnor, smaakt als een EIzonder zout.Als julliewat ouder worden, begrijpje dat antwoord beter.

  vraag 12.Vindt U het goed datwij nog vaker met iemand't (S) in (T) er (B) viewtj e

  antwoord: Jongens, ik vind dat idee van juIlie beidenHARD-SKKE

  -GOED.

  Bart en Christoph.

  ONZE COOPERBAAN WOBDT UITGEBBEID EN VERBETERD.

  elke zaterdagmorgenHET IS OOK IN JOUhJ

  kunt U meehelPen.0S.00-L3.00VOORDEEL.

 • MetselwerkenUAl{ DE IftEUT

  Metsel- ensteigerwerkenvoor ruwbouw

  6371 CV SchaesbergTeleoon 045-31 1625

  garantie vqlgens d ROMAZO voorwaarden.

  Terns lreancirx van: ZOI{NESCHERI/C}{,MAR!(IEZEII}. JALOEZEEN, }IORREN,er LUXAFLEXPEOOT (TEN.

  Wii rspareien dles ot&t

  IUIIGA zolureringshowroonrsittarderweg 116 heerlen o tel. O45 i21658

  Effiffi* ^RII(SEhI

  AannemersbedrijRiksen B,V.

  Edisonslraat 9Poslbus 310856370 AB SchaesbergTeleloon 045-316222

 • Medische keuring.vroeger verplicht bij de KNAU voorwedstrijdatleten. Nu nog alleengeadviseert. Ook het STB.bestuurwijst al onze actieven( dup ookde trimmers) er op, dat het in Uwei.gen belang is, regelmatig eenpreventief medisch onderzoek teIaten verrichten.U kunt terecht bij de sportarts.Bij ons is dat Hans Ypma, maakwe1 een afspraak via zijn spreek-uurassistente.Dan voor 40 jarigen (eenmalig) demogeli.jkheid voor een uitgebreidekeuring bij de D.G. Kosten F 25,-Tel: 045-71261,L (D.G.D Heerlen).duur is. Fl 90,- terplekke te voldoen. U krijgt dan wel eenonderzoek met belastingscardiagram. De vraag is, of dit welelk jaar nodig is. Voor de jongere atleten zeker niet. BentU 40 jr of ouder, ja dan gaat het net als bij de APK-keuring.Bi.j goed onderhoud, wordt je een uitstekende oldtimer. Praat*"ua

  ""LANGLAUF LESSEN

  2:l

  Ook dit wintersezoenpoging gewaagd op de

  Dan bereikte ons hetvolgende verzoek.naam: GieI K.karakter: goed aan-hankelijk en loopsbij de S8.schoenmaat 41gewicht 73 kgGeeft zich op voorlanglaufles.

  hebben weer meerde clubleden eensmalle latten.

  -A-_ffi4ry

  0nze redactionele tekenaar is tijdens deze les gaan kijken.Peter Wetsels (ski-Ieraar) werd er klein van, toen GieIeen halve draai probeerde te maken.

  Ons advies aan Giel: SLUIT EERST EEN G0EDE VERZEKERING AF.bijvoorbeeld bij "KLEYKERS assurantie Schaesberg.

 • ?8Een nieuwe clubblad rubriek is:

  : =IU!E U = IgEE = ! g 5!E= = :

  Laat dit clubblad ook door Uw huisgenoten lezen voordathet gelezen of ongelezen de prullebak in gaat.Het kan bestzi-jn dat Uw thuisfront belangstelling heeft, voor wat erbij de vereniging zo allemaal omgaat.

  -o-o-o-o-o-o-o*o-o-o-o-o-AIs U leest dat het bestuur van de STB overweegt in 1988de contriJruLie aan te passenaan de uitgaven, en U krabt zich danper ongeluk een vinger open aan de nietjes van dit blaadje,dan niet meteen denken dat wij jullie het bloed onder de na-gels willen uithalen. Dus nu nog niet angstig worden.

  -o-o-o-o-o-o-o-o*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Wij hebben gehoord, dat een van onze leden. het STB-club-blad a1s verplichte lectuur meegeeftl als zijn ega naar de kap-ster gaat. Nu belt Ons deze vrouw op met het verzoek, omer een veertiendaagse uitgave van te maken.

  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ot slot hoorden wij het volgende gesprek:- Vader, ik ben toch onderhand oud genoeg om bij de STBte komen?- Ja, jongen, jij wel, maar de STB nog niet lllvoor onze leden diJ";;"i"';X

  "n' ,. beheersen:" Mien leef kink," zaet de mam, " dae nuie vrundj van dichdae geit draan." " ch geleuf, es de dem ei-ne vinger giefs,dan rit hae dich de kleier vaan 't }ief."" Good dat'ze dat zegs mam," zaet de dochter. " dan dooni-ch mich vanaovend AUk'l kteier aan."

  --o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Jan van Hees''

  0p de foto ziet U onzeCooperbaan op een goedbesneeuwde Zondagmorgen.Hans bezigmet de jeugd, waarvan hij toch

  .1 l;{ noi zaI hrlnnen.

 • TVFIADlt]

  --:^t"* railioiTSBNAIIBteleuisie.ng;i*HlsffrHttq'qris$itig9u''-S'99videoelectrouGrliclttin$

  tGsIEEtUtAil 8l llttnltil,

 • 59 AANVULLING op WEDSTRIJD-UITSLAGEN door: lalim v.d.LindenDE ZUID-NEDERLANDSE CROSS KAMPIOENSCHAPPEN

  Hetzelfde parkoers als bij de Kerstcross. trrlij wisten dus watons te wachten stond: maar net als 14 dagen voorheen Gladheiden sneeuw. Een zeer sterk veld, maar ik ben zeer tevredenmet de bahaalde plaatsen van de STB ers. Voor uitslagen ziesld..:rs. Opmerkelij k moet echter weer de prestatie van onzenieuwe telg Marc Hodenius vermeld worden. Een beste "A" jon-gen kunnen wij hiervan verwachten.

  =!99=UEEE=9yEE= E99EryM=Voor de eerste keer zagen wij deze jonge voetbal-l-er flit-

  sen tijdens de 1./2 naralhon 19BG bij de Landgraaf, 1 uur 20.Dat was niet mis, maar wat deed zo'n jonge knaap op een der-gelijke afstand. Daar hoorde hij beslist nog niet thui-s.Toen hij zich als lid bii de STB melde, heeft t'lim hem bege-leid aan de basis. Kort werk en vooial: snelheid leren. Datwas het parool- en nu worden de resultaten aI zichtbaar.Wij zien hem debuteren bij de kerstcross. Nog wat onwenni-g,qeen cross-schoenen maar wel bij leeftijdsgenoten. Sommigevan deze ( a1 wat meer ervaren ) lopers moete raar opgekekenhebben, toen deze onbekende (spikes-loze ) STB-er) zich opeen 5 e plaats in het eindklassement nestelde. In ieder ge-val zul]en ze nu rekening met hem moeten blijven houden.Bravo

  .ionqeman, qa zo door.=q4EUELqE99=EEE5=

  De crossers moeten wel veel afzien dit jaar. Zeker in hetlimburgse. Normaal gaat de Carmelcross van Ceasar Beek, rondhet sportcompleks over grasveldjes. Nu tlas dit onmogelijk-Men verhuisde uit nood de straat op.Voor de STB was deze keuze goed. Trea v.d-Linden won bij deDmes. 0p het gras had zij beslist ook gewonnen, want reahad er die dag best we1 zin in. Voor overige zie uitslagen.

  {4U=!9YEry=[LEEEEEI=qggBWegberg 15 km silvesterloop. Jan, is de sportman, welke bijde STB, de meeste clubrecords op naam heeft staan. Zoals inwegberg bleek, wi-l hij die voorlopig behouden. Wat betekentbehouden , hij stelt ze scherper. Bij de 15 km loop kwamhij net niet onder de 50 minuten. Dat zijn goede tijden, ze-ker tijdens de winterperiode.De uitslagen van deze wedstrijd hraren nog niet binnen, dusdat houdt U nog tegoed. Alleen nog vermeldingswaardig de 3eplaats van rea bij de Damesklasse.

 • 3lu I M g g E u

  = = u I I g ! 4 g E _N

  = = = U I J L 4 g E !

  = = = U g I _A g E !

  = ! II ! L g q E U

  Landgraaf december 86. org Gemeente politie sportver.Tussen zo'n 200 geuniformeerden, Iiepen ook enkele STB-ers,uiteraard op uitnodiging van onze vrienden bij dit corps.Bij de 10 Km won T.Panjoul Rijkspolitie Waalre in 35m.25s.Karel Trags werd 5 e in 37.16Harrie Raemaekers 6e 37.28Ben Jongen 10e 38.27Luc Klinkers \7e 40.06GieI Kleykers 50e 45.00( 103 personen finishten)

  24.3524.5225.72

  Dan bij de 5 Km. (85 deelnemers)1e Grunwald pol-Linich 19.0033e Jo Eyck34e Leon Hudkowski38e Hans Ypmalltlat mij opviel in de uitslagen-lijst was. de grote deelname vande politieschool uit Heerlen.In de uitslagenlijst bezettenzij bij de 5 km-Ioop, de 46etot 85e plaats. Daar valt dusnog wel wat aan te timmerenvoordat die ingezet kunnen worden.

  Harrie in actieWINEBLAUF AACHEN e KAPELLEBBOSLOOP SCHAESBERGDe uitslagen zijn aI verspreid onder al onze leden.Derhalve geen extra publicatie. Indien er nog club-leden zijn, die geen uitslagenlijst van deze lopenhebben, moeten zij zich even melden bij Jo Eyck.BRUSSEL 8-2. 20 km parkloopMet 1300 deelnemers een geslaagd evenement.Goede tijd voor P.van Haeren 1 uur 10.08 (33 pf)Trea v.d Linden werd 2 e Dame in 1.19.00

  CARMELCR0SS ( dit jaar stratenloop) j-n Beek 4-1 1987Dames: 1 e plaats van 5 deelneemsters, Trea v.d.Linden in 14.00.08Heren: 1 e werd bij 36 deelnemers Mark Jaspers Unitas 35.24-1,10-e Paut v. Hamere. t2 e John Hendrix (niet appart vermeld bijde veteranen ?). lrlim v.d.Linden 13 e. Geen tijden en ook geen af-standen in de uitslagenlijst vermeld.

 • 32KERSTCROSS 26-12'86 org.AVON3300 m Dames . bij 10 deeln won R.Delnoyewerd Trea 5 e in 1-2.556600 m 'ionoens A. Van 12 deelnemers werdeerste in 21.38. Rob Pagen (Unitas) 4 eMarc H0DENIUS (STB) 5 e in 25.56HEREN 10.000 mFoger-Jaspers, (zie foto) stalde show.Deze pittige crosser won ookreeds twee keer de Heideloop.zijn tijd: 32min 51 sec.12 e Jan Hoven STB 35.44

  Kimbria in 1L.39

  L.Krotwaar (PSV)in 25.19 en onze

  parkoers glad was en opde STB-prestaties was Wim

  en

  20 John Borjans27 Fred Pierik29 Wiel Wijnen

  33 Hub Erkens40 Ed Vijgen

  30 Theo Snekers 40.3032 Kees Hoven 40.48

  38 .0140.0540.20

  41.0342.57

  42 Andr Roumen 43.25(totaal 47 deelnemers)Veteranen 10.000 mFrans Rutten won in 37.5LHarri-eBollen5e 4L.O7Theo Schmeits B e 44.25(totaal 11- aan de finish).Wim v.d.Linden merkt in zijnwedstrijdverslag nog op, dathet lopen op tweede kerstdagmet of zonder volle vlabuikgeen pretie is.Daarbij kwam dan ook nog, dat hetsommige plaatsen rreel sneeuw.Overgoed te spreken.

  CBOSS-LAUF 9.2 KM GLRATH 10-1-87Harm van Goor klasse M 35 5 e plaats in 36 min 30 sec.JoWierts u M40 4e " 38.40

 • =!MEryI=UE=lg EIEE!=!c:!s=19!qlss{9I=v g!=9I8, 33Rocherath 19 [email protected], die telkens in Belgiwordt georganiseerd onder de naam LAFANGARDE, kon ook ditjaar weer terugzien op een record aantal deelnemers van 3000.Ook de STB was weer vertegenwoordigd, d eze keer met tweedebutantan: Mark Houbiers en Henk Schiefer.Mark startte in de rij 1250 tot 1500 en finishte knap opeen 750 plaats in 2 uur 3 min. Daarmee was hij de snelsteSTB-er.De rest van de troepen had een minder goede uitgangspositie( zo ongeveer bij de 2500 lijn. Dat mocht echter de uretniet drukken. Al1en zijn wij behouden aangekomen en trebbennog enkele gezellige uurtjes doorgebracht j-n de sporthal.Hier zorgde een blaasorkest voor de nodige ontspanning tus-sen einde wedstrijd en begin huldiging.De uitslagen geschat op eigen tijdwaarneming.Mark houbiers 2 uur 03.Harrie Crijns 2 uur 27Fred Strating 2 uur 3LJo Eyck 2 uur 36Ton Houbiers 2 uur 58Henk Schiefer 3 uur 02.Jammer dat 5 vooraangemelde STB ers verstek lieten gaan. Erwas een maximum aantal inschrijvingen toegelaten, hetgeenbetekent dat mensen een afwijzing krijgen die we1 graaghadden willen stsrten.Heerlen !O-t B7 Z.Ned Veldl.kamp org.AVON-

  33 min 56 secJan Hoven 22e 36.26Fred Pierik 4Be 38.30Paul v.Hameren 59 39.08WieI Wijnen 75e 4O.tZKees Hoven BSe 42.OGAndr Roumen 97e 44.37 (totaal 101 gefinisht)Jongens A , winnaar:MarceI Hodenius STB

  Smissen THOR in 2L-5219 e in 24.21, ( totaal 34 )

  Dames: bij 22 deelnemers won A.Stiphout in 16'50 enonze Trea v.d.Linden finishte aIs 7 e in 18.05Veteranen. Bii21 deelnemerswon J Baremans in 36.38,JFn-fen-_ilmx werd 74 tn 41,.48. Harrie Bollen L4 e in 42.00en Theo Schmeits 20e in 44.IO-

 • '34

  De ESTAFETTE-KNUPPELen zijn sportervaringmet de "jongens"U weet nietwat Uleest !

  7o, de estafette knuppel werd mij op tafel gesmetendoor Harm. Met de moed der wanhoop heb ik mij dan aan hetschrijven gezet.De laatste ti-jd hebben jullie mij maar weinig gezien op detrainingen.Meer dan B maanden s mijn rechter knie aan hetnnnifestern tegen alles wat ook maar met hardlopen te makenheeft.Een meni-scus-operatie wacht mij binnenkort.Daarna res-ten mij nog enkele maanden om mijn conditie weer op te vij-zelen en dan in Mei naar Belgi te verhuizen.AI bij aI heb ik dan 12,5 jaar in het Nederlandse Limburgdoorgebracht, met als gevolg, dat dit mijn tweede vaderlandis geworden. Ik kan niet verdragen dat ook maar n Belg-ische landgenoot iets verkeerds moet zeggen over de "OLLAN-DEHS ".Ik ga even terug in de tijd en vertel juIlie hoe ik tot hetIange afstandslopen gekomen ben:Als jonge snaak van 17 jaar werd ik beroepsmilitair- Nietomdat aI dat militaire gedoe mij zo aantrok, maar het wasin 1948, een zeer moeiti-jke tijd, de wereld likte nog dewonden van de 2 e wereldoorlog. Verder werd ons de hemelop aarde beloofd. De jonge recruten zouden het gaan maken.Belgi zal herrijzen. De eerste jaren bracht ik door in Fla-winne. Ik kon redelijk goed rennen, en werd aI vlug ingescha-keld bij het militaire cross-team. Ieder morgen 5 a- 6 kmrennen en... en keer in de maand ergens naar een wedstrijd'Ik behoorde meer tot de middenmoot.Toen ik nadien naar Duitsland overgeplaatst werd, kwam ikmeer uit op de kortere afstanden. Ik liep vrij goede tijdentot 1500 m. De pistes braren slecht en het schoeisel : datwaren van die militaire knuffeldingetjes.Spikes waren ruwetrappers met vaste 1,5 cm lange pinnen, je kon er evengoedbergklimmen mee doen.

  van Leon FeIs.. .

  *

 • 35

  Einde 1953 gehuwd met Rosette ( ja lach maar. , meer dan33 jaar met dezelfde vrouw, jullie zien, dat kan allemaal).De erste jaren waren niet zo gemakkelijk voor haar" k wasoneindig vel van huis, oefeningen, kampperioden, wachtdens-ten, sport, alles wat maar mogelijk was. Soms was ik meerdan 200 nachten van huis weg per jaar. Maar we hadden eengoed huwelijk en nog steeds.Dan kwamen er 3 kinderen, die inmiddels aI voor 5 kleinkin-deren hebben gezorgd.Sport bleef belangrijk.Buiten de loopsport deed ik nog aanschermen, volleybl,zwemmen, militaire vijfkamp, sportschool,commando-opleiding, enz. . ..Dan is het 1969. Ik kom bij Afcent en vestigde mij in Bruns-sum.Mijn overbuur was Nic Jonker. Ik lep in de Hei en Nicklampt mij aan, vraagt hoeveel km ik loop n een week ' Metmijn Belgische nalviteit tuimel ik in de open val-Ik ren ok wel een beetje zegt hij, niet veel, rustig aan,wij kunnen bst eens samen trainen van tijd tot tijd' danneem ik ook nog twee ander vrinden mee en kun je ons eenstonen hoe het igenlijk moet. Dat vond- ik plezant en de af-soraak werd oemaakt.,"*;is;d; %;a;;brgen staat Nic precies op afgesprokentijd an de voordur, en wij rmnen eerst naar zijn vriendHein VeId. Het ging in sukkIdrafje en ik dacht werkelijkat it< met debuanIen te doen had. Dan gaat het richting Heitot bij de paaltjes. Daar wachtte ons Peter Vos op. k ver-wondere mij, oa oie twee al zover rennen konden' Eigen-lijk had ik-al genoeg gerend. Ik moest ook weer terug thuis,maar ik moest *i3

  "trg houden, want "die jongens" had Nic

  gezegd, kunnen niet zo bijzonder rennen'Mi: iong hangt et zo wathe'Ieinaal uit' maar "de jongens"bli_jven mar piaten onder elkaar. Dan komt er een lang rechtstu"k en ,'de Jongens" gaan versnellen, wat denken ze we} , ikdie van de kort afstand kom zal hier wel eens even gaanscheuren aan het tempo. Ik vlieg er in, 100m"200 m"'"dejongens" schuiven mij voorbij en blijven en blijven maar door-!"u. Mijn hart bonst mij tol in de haarwortels en mijn eerste"0LLANDSE" uitdrukkingen sijpelen mij uit de jagende keel."mafkezen.Ik gaf de pijp aan Maarten, met veel moeite vind ik de wegBrunssum noord. Bosette vangt mij op,"Bfl ik kom niet meervan de rustbank los. s'middags komt Nic honingzoet vragen wan-neer ik nog eens mee ga trainen met " de jongens" '

 • ETECTBO TECIIilISGII BUBO

  G.A.HoeenaarSHN ITDEBOBOI,il 8 IIOEilSBB(IEIT TEI,.2I{308

  uw adrcs voor: Ilcht;kracht;0n zwakstroom lnstollstlos.

  : :hstattatie Technek Bitter b.v.

  Elektronische installatieskabeltelevisie SfEro

  E!kendlekt oiecturisch ina.llateu

  Beukerueo 1Heerlen. T. 045'711010lndustrielereinDe came

  slMoN cl.ootrTBankie:Ned. Cedielbank HeerlenBankek n. 23.09.01.6! rGionumme 10.45.850G-rekening 099.00.01.407Kv.K. Heerlen n. 17.314

  lnstallatiebedrijfGas - Water'SanitairBeitel 1126422 P8 HEERLENel. 045 - 42 19 4'l

  RL'[email protected] BOVOing. J.W. v. Mierlo ing. J.F.L. Negiln Boschstraal 18 Rabobank - BhenenJan ooopstaal 3 Cuneralaan 29 Postbus 306 rek. nr. 36.70.70.0305143 HK Waalwlik 3911 AA Rhenen 5300 AH Zaltbommel Handelseg. Utrechtfel. 04160 -34318 Tel. 08376-5119 Tel. 0480-/605 Numme 63302

  Adviseurs en Specialislen in:Palen - Preab underingen - Preab kelders - Belonarlikelen - Vloeren - Lateien - Daken

 • Met ver-schrikte stem heb ik toen maar gemurmeld dat ik teveel

  37werk

  Leon Fels.

  verenigings-secretaris gecon-naar Gerald Vluggen. U'Iij (de

  aI benieuwd, wat Gerold zal

  had de eerste drie weken. Uiteraard heb ik die drie we-ken stiekum getraind, maar.. dle snelle kleppers, dat waste dol voor mij . Toch liep ik nog vaak s'zondags met Nic enconsorten totdat ik overgeplaatst werd naar Betgi. Hier vondik aansluiting bij een atletiekploeg uit Hasselt en met dejullie ook bekende Bokrijklopers.Ik liep baanwedstrijden ope korte afstanden als veteraan, en een tijdlang was ik re-cordhouder op de 100 m.Dan komt het jaar 1979 en ik ga terug over naar Afcent. Uiter-aard tref ik dan Nic weer en die verteld mij, dat hij nu mees-ta} traint met de STB. Nog denkend aan de vorige ervaringstem ik voorzichtig toe en ga eens een woensdagavond mee trai-nen. Dat valt mij reuze mee, en ik laat mij daar regelmatigzien. Daar ga ik ook opnieuw mee marathon trainen en... ikliep mijn tweede marathon nu een half uur sneller dan vroe-ger. Tijd 3 uu 03 min. Het s helemaal niet slecht, maar ikan toc niet zovaak en veel trainen als de rest van de groep.k }oop daarna nog wel enkele marathons, maar zonder specia-}e opbouw. De resultaten waren dan ook navenant minder, zo omde 3 u 17.Ik ben nooit een kilometervreter geweest, wel ren ik 4 5keer in de week, ga af en toe eens zwemmen of wat gymmen. In,middels is wandeln ook een van mijn hobbies geworden. VooraLhet sportieve wandelen( hiermee bedoel ik afstanden om de 40km met af en toe wat versnellingen of rennen) vind ik reuzefijn.Deze tak van sport kan ik samen met Rosette beoefenen,en zij gaat dan ook bijna overal mee.Hierme-weten julli-e dus een en ander van mij, en dan geef ikdeze estafetteknuppel verder aan ????? HET LAATST BJGEKOMENNEUWE S.T.B.Tid.VeeI plezier, ik lees het wel.

  Daarvoor wordt Jan van Hees, onzesulteerd.De estafetteknuppel gaatredactie) zijn in ieder geval nuschrij ven .

  UURL00P S.T.B op 1 APRIL 1987Inschrijven voor 15 maart bii WILLEM.

  045-250369

 • 3s

  ]N GESPBEK MET:Mia Pagen.Q 17 jan:ari bracfTben r^rij eer-r bezoek bijhaar tfuis.Hiervmr waren b^ee re&ren aan te voerEn.1) ZtJ vuas jarig.2) En wat voor een verjaadag, Mia taierd50 jam. Bij zo'n gelegerf'eid is er neestaliets bijzorders Ims.Jaruel hfor, l,lolffi heb l'uis net enkele tienballen r# ,"r-groob door het terras actrLer zijn fuis, bijde uoonkaren te betrekken. vbedig en vmr-al deskurdig, Mffi heL vrwr

  -1b go:aden.ALes was gelsoleerd en warm gestmkt.In heb mj"dden stond een gezellige bil, retalles drtm en dran, tot de bekerde caf-af-fictes toe.Zoals wrj nadienr l'mrden, nneb het er ge-weldig pzellig toegegaan zijn die bq^rstefeestavo-d. l-be kan het mk arders in Schin-ve1d.

  Dan weer teng bj l,lla, want, dam gold o-sbezoek vmr.Een halve eeu^r, nee dat kan niet ! Zij nne--ten zictr trSens rei de jaargarg vergithebben of....nnm dan vertetd zij net trrotsoven haar zmn B (18) en docfrten lubniWevan bijna 23 jam. Hob, nornnteel remrd-tiilder ffi m in 1.59.m bij thitas. bu:avo , Mia enr l.hl.tnots nee zijn.

  De.familie Pagen, zijn sportmensen in hart en nieren. Bijzo'n.gesprek vraag je meteen hoe zij in contact gekomen zijnmet de STB.

  --Hierop antwoordt No1. ; --' -Wel, dat was in Amsterdam in 1g80. Max van Wersch won toende volksmarathon voor Karel.rags.Wij gingen eigentijk kij_

  -ken voor Karel, omdat wij die kendenlNa afloop van de marathon was er veel gelach ( en drinken)aan een tafel met allemaal srB ers.Max zijn overwinning werdgevierd,. Jo Eyck was 2 e bij de veteranen achter pietj vanAlphen. Harri-e Kremers liep zijn eerste marathon in 3 u 0g.en nog een stelletje waar i_k de namen niet meer zo goed vanken.

  t-_-4

  Daar nng je ectrt

 • STB dacht ik, Heerlen, Brunssummerheide ??? alLemaal beken- .:rode klanken voor m1j 7o te zien ook niet vies van een pilsje . {JKort daarop hebben Mia en No1 zich blj de SB aangesloten.0e doorslag gaf, het meedoen aan onze 2 e Heideloop in 1981.Bij de familie-estafette kwam Mia als tweede Dame over demeet, Nol hoefde dus maar een plaats in te halen om te win-nen, maar ja, hij vergat dat anderen hem weer wilden inhalenen zodoende was dit sportieve echtpaar in de einduitslag 7 e.Mia, in da laatste Bunnerssport sta je vermeld al's 114 e damevan aIle marathonloopsters die in 1986 hebben deelgenomenaan dit onderdeel.Er staan geen leeftljdscatagorien bij,datis jammer. Met 45 jaar, Iopen de dames in de veteranen IIklasse. Het zou mlj niet verwonderen als je bij de 5 besteNederl-andse marathondames V 1I behoorde.Ja zegt Mia, dat was mijn eerste marathon. Met de groep lopersvan STB kon ik niet meetrainen. Gelukkig heeft Annel-ies vanDijk en ook No1 mij veet geholpen. 0f ik dit jaar weer mara-thon loop, weet ik nog niet. De moti-vatie moet nog komen, me-schien aIs het zonnetje weer gaat schijnen.Mia, ik heb jou bij diverse 1/2 marathonwedstrljden zlen mee-doen en ook bij 25 km Iopen.Ja, dat is eigenlijk mijn favoriete afstand. Dat gaat nog net,maar voor de e1e marathon komt veel meer kijken.Kijk bij dezeafstand win ik meestal van NoI, en dat i-s toch ook wel aardig'

  van ti{ersch,z8i .foto.

  Max heeft jarenlangbi-j onze marathon-groep getraind.Onder begeleidingvan de STB, bereik-te hij aansluitingbij de Nederlandsetop.Nu lid bij ach.ToP-Max wordt gesPonsorCdoor "BH00KS".trrJij kunnen nog een enander van hem verwach-ten i-n de toekomst.

  Maxze

  7.!r

 • 4oTijden of uitslagen, daar maakt Mia zich geen zorgen over.Fijn aankomen aan de finish, dat moet er zijn. Zolang datblijft, hou ik er het plezier in.Mia, waar kun je nu het meeste van genieten bij de STB ?0, ik ga zo graag naar sportevenementen kijken samen metNoI. 0nze eigen clubleden of andere bekenden aanmoedigen.vooral triatlon, daar zijn we gek van.Maar ook baanwedstrij-den en technische atLetieknummers genieten wij van.Mia, ik schat jou 1.60 lang met een gewicht van ruim 50 kg.Bijna goed geraden, het is 7,62 n bij precies 50 kilo enik hoef dus niet a1 te veel balast mee te schouwen.Wat zijn je besttijden op de lange afstanden ?Even denken, dat was 1982 in Eindhoven bi-j 7/2 Marathon in1 uur 44 minuten. Dat verbeterde ik pas in 1985 bij de UZmarathon van de Landgraaf. Samen met Annelies Wegh, kwamenwij binnen in 1 uur 42 minuten.Bij de 25 km liep ik goed blj het afscheid van Leo de Har-tog in 1983 met 2 uur 03 minuten. , maar in Huchem-Stammlenvorig jaar was ik toch 1 mnuut snel,]er.Vergeet niet je dee1name bij de Heidel,oop in 1983 waar je2 e werd. Dat is waar, ik liep toen een voorteffelijke 8 km.Ik heb in Gilrath nog eens de 10 km stratenloop in 45 minafgelegd, ik geloof in 1984 was dat.Beste lezers, uj-t dit alles blijkt dat Mia geen sportfanaatis, maar een vrouw die de loopsport beoefend voor haar ple-zier.0nder het genot van een heerlijk glaasje kersenbrande-wijn, wordt nog wat negebabbeld. Mia heeft dit jaar, ookweer de startlicentie genomen. A1s ik er weer zin in krijgzegt zij, dan probeer ik op mijn 50e, de clubrecords bijde STB zo scherp te stellen op alle afstanden, dat julliemij nog tientalle jaren in de boeken moeten blijven verme]-den.Beste Mia, daar houden wij jou aan. 0p naar de volgende 50en......nog veel plezier in de loopsport bij de STB.P.s., Het lievelingsgerecht van Mia is: Koffie met gebak,

  dus weten jullie dat, aIs je haar uitnodi-gd.redactie S.T.B

  Nee, d'r Nol mag niet gestoordworden.Hij is momenteel in dis-cussie met de verslaggever vanStudio SportDat duurt nog b,e1 even denk ik.

 • Pl afondtrorrw I(erkrade b. r'.P. SCHEPPERS

  Showroom: Lindelaan 4. Kerkrade.Verkoop van plaond-materialen. elek trische ma rertalen.hout- DREUMEXhandcleaners. Overtuigt U zich van onze lage prilzen enkom vriibliivend even binnen.Systeemwanden yoo uitbreiding of indeling van uwwoniog. TclcoonO{il55635

  OPENINGSTIJDEN:

  maandag t/m vrijdag13.00 - 18.0O uur

  zaterdag van 13.OO-17.OO uur.

  in de ochtenduren alleen tel.afspr;rken voor Plafonds

  TEGE12ETTERSBEDBIJF

  HILHORST B.V.St. Remigiusstr. 25'27 - SimpelveldTel. O45-442793VOOR AL UW TEGELWERK

  Alle vormen vanwandbetegelingenAllo vormq,n vanvloerbetegelingenPlaatsing van steenstripsPlaatsing natuusteen, mamers,hardsteenBetogeling keukencombinatieswanden'bladenLevering van wand, vloertegels,tegellijnenVoorts alle benodigde materialent.b.v. tegelwerkzaamhedenAllo voorkomende reparaties vanbestaand tegelwerk.

  D

  o

  DD

  o

  o

  o

 • StukadoorsbedrU

  J.NIEVELSTEINB NGE LBADEDorpstraat 9104492- 2183

  STUCADOORWEHKSIEBP LEISTERSIN:NIEUt/l]BOUI,.JRENOVATIERESTAURATIE

  Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers

  Brandhoatraal77,6372 KB Schaeeberg, tel. (045) 31 96 55

  Postbus 31229,6370 AE Schaesberg

  RICHTSPECIALISTEdisonstraal 15 6372 AK Schaesberg (industrieterrein)Bank: AMFIO Hoensbroek nr. 47.19.54.7 19

  R.MULOER

  Tel. (045) 31 5249

 • ===DE=="===rj{=riUULJ=0JULLJLI!E=r=D!=093=l!01!r=g='il]'!E}ILSL==ZONOAG 10 MEI in SCHAESBERG.

  mt het volgende bericht.De organisatie van de Heideloop is ( bijna ) geheel rondop enkele kleinigheden na.Voor de commissieleden een gi.gantische opgave.Bij onze connnissie zijn minstens twee DESKUNDGE MEDE|rIEBKERS.meer nodig. Dit om Piet Dings en Leon Fels te vervangen.U begrijpt het al, de tijdwaarnemeing e.d vragen hulp van

  clubleden, die capabel zijn aan de start- en finish lijn.0m organisatorische redenen, vragen wlj ook de eigen club-leden zich vooraf in te schrijven..0p de dag zelf is hetdruk, en bovendien ook duurder. Dat laatste doen wij be-slist niet om meer te verdienen, integendeel. Wij willende startkaarten en a1le andere zaken liefst zoveel mogelijkde weken vooraf verwerken.Nieuw bi.j onze komende HEDELO0P is het gewijzi-gde jeugd-programma. Hiermee komen wij onze vereniging tegemoet,omdat wij nu "eigen" jeugdleden hebben.Dan vragen wij de dag voor de Heideloop hulp bij het in-richten, markeren en zorg voor goed wegbewijzering. 0e com-missie leden zullen jullie benaderen voor hu1p.Ook zij zijnmaar gewoon lid van de STB, net als U.0p de dag zelf is hulp nodlg bij de parkoerswachterij, hetdistribueren van herinneringen, afnemen startnummers, be-dienlng in de sporthal, opruimen na afloop en nog 100 an-der kleinigheden. lrllj doen weer een beroep op de huisgeno-ten van onze leden, voor zover zij niet zelf willen meelo-pen bij de Heideloop.Denk er aan, De SB is gastheer van 750 sporters.Een gast-heer is vriendelijk en zorgzaam voor zijn bezoekers.Tot slot, wij hebben voor U en onze gasten een verassingin petto ! Tussen finish en prijsuitreiking bieden wij Uin de sportzaal "LEVENDE MUZIEK".

  1r'

  ^

 • 44=U=i+!gr="f=gl!==gg=:tf=q-!==c=qg-pg+b=19I'=

  Aan de ene kant van de Hei, kweelde een }uidspeaker, en moe-digde de lopers van de Kerstcross aan. Aan de uiterste Zuid-West kant ( dus bij de Cooperbaan), was het wintersprt op ni-veau. Alles was er weer. Loipen,benzine en een leuk aantallanglaufers die op de Cooperbaan netjes oefenden in de doorJo Eyck voorgetrokken loi-Pen.Het was we] zowat de enige plaats in de totale Heide' vraarde breedvoetige trampelaars de sneeuw nog onb,eroerd haddengelaten. Helaas, het duurde niet lang, met en warmte-go1fvergezeld van wat regendruppelsren.de pret was er bJeer vanaf.Wij moesten wachten tot 1-0 en 11 januari-Toen ging het met- 16 graden s'morgens om 08.00 uur richting Eifel.Nieuw ditjaar bij langlaufend STB, h,aren Claudia en Giel Kleykers,en Henk en Anne Thijssen.Na dit zeer koude weekend, kwam er h,eer wat sneeuw in eigenomgeving. Ook de Cooperbaan werd weer ingericht

  Heoe, wsren toch wel moselijk. ,"ti5:i""ffi::i;: lriilr-jes een beetje kennen, waar de eerder genoemde trampelaarsgeen parkeerplaats hebben, en vaar de boswachter (nog) nietmet hun aoto's komen.Helaas worden deze plekjes elk jaarzeldzamer.

  PUBLICATIE BESENLIJST'86Dt t2 bladig stuk kan jammer genorg nirt gepubliceerdworeden in dit clubblad. Evenmin is het mogelijk dezelijsten voor ieder clublid gratis te copiren.Digene van onze leden, welke deze bestenlijst '86 percwillen hebben, vragen wij dit kenbaar te meken bij de :eredactie. hlij laten ze dan voor u copiren tegen kostprijs.

  *********************************rt************************:t*******:

  Denk aan tijdige inschrijving voor deelname aan de uuBLooP.Doe dit nu, in ieder gev1 vor 15 maart bij Wi1lem.250369.

  ** * * *** ***-* * ******* ** ** * * ** ** ** ****** ************ *'

  $

 • Beste sportvrienden,l{ij stellen ons aan U voor als ee,n sportvereniging waar het mogelijk is,dat beginners en gevorderde lopers, samen kunnen trainen met de gerouti-neerde wedstrij dathleten.Onze specialisatie is de "DUURL00PSP0HT", ook wel wegathtretiek genaamd.8i-j onze vereniging is de doelstelllng dat het meedoen belangrijker rnoetzijn dan de prestatie. Vermoedelijk is dat ook de sport die U wilt beoefenen.A1s dat zo is, bent U welkom binnen onze vereniging.Het eni-ge waar wj U dringend om wj.11en verzoeken is: een degelijke medischekeuring vooraf. lnlichtingen hierover kunt U krijgen bij onze bestuursleden.ons trainingsgebied ligt in de gehele Oostelijke Mijnstreek, met als Centrum"de brunssummerheide"" Aan de Schachtstraat te Nieuwenhagen hebben wij onzeei-gen sport en trainingsaccomodatie zelf aangelegd. Hier zijn wij erg trotsop" De naam van deze open accomodatie is: C00PEHBAAN S.T.B.'Kom eens kiJken bij een van onze trainingen. Het veelzi"jdige programma staathier aangegeven.

  TRAININGSPR0GRAMMA vanaf 1-987

  tr,Joensdagavond 1"8 .30-20 .00 uur CENTBALE TRAINING "duurloop 5/4 uur

  Donderdagavond L8.30 BAANTRAINING wedstriidt.en gevorderde trimmers.

  Vrijdagavond 18.30 MARATIIONTRAINING "A" eri "8" 'Zaterdagnm. L5,30 BAANTRAINNG voor de jeugd.

  " R0LSKI-TRAINING (op afspraak)Zondagmorgen 08.30-10.00 uur. "TRIM-TREF"

  voor ledereen verdeeld in Eroepjes.Maandagavond 18.30 MARATH0I,{-TRAIN]NG rrA'r en I'Br "

  '' 21.30 ALGMENE CONDITIE TBA]NING(indoor).Dinsdagavond 18.30 BAANTRAINNG voor JEUGD en

  Damesl-oopQroepen r" 19 " 00 CR0SSTRAINIIIG ( alleen in hei

  cross-seizoen) .18.30 Krachttraining marathonlopers.

  De vraag is meestal, h,aar de beginnende sporterterecht kan. l{e} volgens bovenstaand schema is deZondagmorgen het meest geschikte moment, en daarnade Woensciagavond*training in gedeelten, totdat meneen duurloop vaR 5/4 uur beheerst. ( ca l-5 km) "Kun je. dat, dan li-3kt het meedoen aan een wedstrijdof snel-heidstraj-ning op de baan pas aan te bevelen.

 • * GI..AS IN LOOD* GLAS IN KOPER* GIL,SREPARATTES

  Vraag vriiblijvend olfarte aan,Gratis deskundig advias.

  * RIJKSSUBSIDIE AP DUBBELE BEGLAZINGvoor dlo !.rorilon gf* k dit het aangervezen adres

  Pief -anOoyenSCHILDERSBEDRIJFEN GLASHANDEL

  }TUIT GE,BROKT]NRl.l,l. DAN 045 lll l4l3Na 18.00 rrrrr 045 - ;i13222Streperplein 1 O, SchaesbergPrive adres: Joes Jongenstraat 2

  KOZIJNEH!Alle soorten timmerwerk.Levering en plaatsing van hardhou-ten koziinen met enkele o dubbelebeglazing;ramen, deuren, koziinen en trappenvoor nieuwbouw en renovatie.

  De HaenAANNEMER9 EN TIMMERBEDRIJF

  SCHAESBERGACHTER DEN WINKL 42TEL 045-318849

  Werkplaats:Streeperplein 'l O

  jtd