13 caesuur catalogus Just Quist

of 24 /24
DECREET zeeuws DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER LOST PAINTERS JUST QUIST 04 | 05 | 2013 08 | 06 | 2013 catalogus #16 kunstmagazine

Embed Size (px)

description

13 caesuur catalogus Just Quist

Transcript of 13 caesuur catalogus Just Quist

Page 1: 13 caesuur catalogus Just Quist

DECREET zeeuws

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

LOST PAINTERS

JUS

T Q

UIS

T

04

| 0

5 | 2

013

– 0

8 |

06

| 20

13

catalog

us #

16

kunstmagazine

Page 2: 13 caesuur catalogus Just Quist
Page 3: 13 caesuur catalogus Just Quist

inhoud statement Just Quist

beelden

opening 04| 05|2013 tentoonstelling

tekst

Harmen Eijzenga

tafel 16|03|2013

zie ook www.justquist.nl programmablog

www.deschilderhetwerkenhetatelier.com presentatieruimteCAESUUR

www.caesuur.nl LOST PAINTERS

V

a

n

G

o

g

colofon teamCAESUUR 2012-2013: Giel Louws | Michiel Paalvast Harmen Eijzenga | Robbert Jan Swiers Machteld van der Wijst | Ramon de Nennie Willy van Houtum | Hans Overvliet | Anne Breel [ voorlopige ] tentoonstellingsplekken presentatieruimteCAESUUR, Middelburg WALL STREET TWENTY FIVE, Vlissingen zeeuws kunstmagazine decreet Grote Kerk Veere Videoportret Just Quist Anne Breel catalogus tekst: Just Quist fotografie: Hans Overvliet | Merel Brands opmaak: Hans Overvliet

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

met dank aan

DE VROLIJKE AANDEELHOUDERS

& DITO VRIENDEN VAN CAESUUR

Just Quist

Page 4: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just Q

uist - 0

4 | 0

5 | 2013 –

08

| 06

| 2013

Statement Just Quist Ik maak schilderkunstgerelateerde objecten. In mijn werk ben ik niet zozeer opzoek naar het ‘zuivere’ maar naar de realiteit van de voorstel-ling. Het werk positioneert zich beweeglijk ten opzichte van de verschillende contexten waar-binnen het ontstaat. Ik zoek de transitieve ruimte, een nog betekenisar-me ruimte, een ruimte die in overgang is, waar nog geen betekenis kan worden gegeven omdat hij nog niet volledig 'gearriveerd' is. Een ruimte waar bete-kenissen gegenereerd worden door de verbin-dingen die worden aangegaan, waar handelen overgaat in object. Dit gaat samen met een subtiele houding van veronachtzaming in keuze en behandeling van materiaal. Nieuwe fysieke kaders dienen zich aan waarbij formalisme en abstractie mijn belangstel-ling hebben en tegelijkertijd door mij worden bevraagd, zoekend naar een voor mij relevante houding. In de serie 'de schilder het werk & het atelier' heeft

teamCAESUUR een naar mijns inziens belangrijke

beslissing genomen om met de exposerende kunstenaar van gedachten te kunnen wisselen over het werk. Ik wil u graag uitnodigen om dat met mij te doen zodat ik misschien meer duidelijkheid kan schep-pen over de verschillende contexten en uitgan-gspunten en hoe het werk ontstaat. En ofschoon ik dat niet kan beloven zou ik willen dat dat met enig rumoer gepaard zal gaan.

Page 5: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just

Qu

ist

- o

pen

ing

-- 0

4 |

05

| 20

13

Page 6: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JU

ST

QU

IST

- 04

| 05 | 20

13 – 0

8 | 0

6 | 20

13

Page 7: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JUS

T Q

UIS

T -

04

| 0

5 | 2

013

– 0

8 |

06

| 20

13

Page 8: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JU

ST

QU

IST

- 04

| 05 | 20

13 – 0

8 | 0

6 | 20

13

Page 9: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JUS

T Q

UIS

T -

04

| 0

5 | 2

013

– 0

8 |

06

| 20

13

Page 10: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JU

ST

QU

IST

- 04

| 05 | 20

13 – 0

8 | 0

6 | 20

13

Page 11: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JUS

T Q

UIS

T -

04

| 0

5 | 2

013

– 0

8 |

06

| 20

13

Page 12: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JU

ST

QU

IST

- 04

| 05 | 20

13 – 0

8 | 0

6 | 20

13

Page 13: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JUS

T Q

UIS

T -

04

| 0

5 | 2

013

– 0

8 |

06

| 20

13

Page 14: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JU

ST

QU

IST

- 04

| 05 | 20

13 – 0

8 | 0

6 | 20

13

Page 15: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JUS

T Q

UIS

T -

04

| 0

5 | 2

013

– 0

8 |

06

| 20

13

Page 16: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just Q

uist - H

armen

Eijzeng

a -- 04

| 05 | 20

13

WERK IN UITVOERING – Harmen Eijzenga

Enigszins lichtvaardig had ik na mijn opening van de tentoonstelling van Just Quist in Caesuur op verzoek van een aantal aanwezigen toegezegd de tekst daar-van op papier te zullen zetten. Dat bleek nog niet zo eenvoudig: die opening was een soort performance waarin woord en handeling een samenhang vormden die niet zonder meer in woorden alleen te vangen blijkt - áls ze al in woorden uit te drukken is. Want gebaar, mimiek, een terloops heen-en-weer lopen, een achteloze opmerking, en vooral ook betekenisvol zwijgen zeggen vaak meer dan duizend woorden. Ik heb daarom van de nood een deugd gemaakt met een beschrijving van wat er te zien en te horen was: een monoloog met (cursief) regieaanwijzingen en scènebeschrijvingen, en ik heb dat aangevuld met een aantal overwegingen die, deels in enkele aanteke-ningen, maar vooral in mijn hoofd, de ondergrond van mijn openingsact waren, maar die uitgeschreven een voortzetting van mijn gedachten vormen waar ik ook zelf weer mee verder kan. Als volgt:

- Het toneel stelt een expositieruimte voor met tegenover elkaar een roodachtige en een groenachtige muur, beide nauwelijks afgewerkt, alsof ze na sloop van stuclaag en/of tengelwerk slechts provisorisch geschilderd zijn. De derde wand is opgebouwd uit horizontaal op een raamwerk aangebrachte planken, met aan beide zijden een opening tussen wand en muur. Aan deze drie wan-den hangen enkele objecten die men onder zekere om-standigheden en vanuit bepaalde perspectieven kunstwer-ken zou kunnen noemen. De vierde wand bestaat uit twee etalageruiten gescheiden door een glazen deur. Tegen de linker ruit staat rechtop een gebogen messingplaat, op de toneelvloer gezekerd met twee in daartoe aangebrachte gaten gestoken deuvels. Alleen van buitenaf zichtbaar staat er op de plaat middels koperpoets aangebracht de tot dan toe niet-bestaande naam “Rene Joffe”. Het publiek bevindt zich in een kring op het toneel rondom een daardoor ontstane leegte. Na ingeleid te zijn door de toneelmeester maakt H. zich los uit de kring van omstanders en bestemt daarmee de leegte tot het podium waar de openingsact zich zal afspelen. H. neemt het woord:

Page 17: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just

Qu

ist

- H

arm

en E

ijzen

ga

-- 0

4 |

05

| 20

13

Ik begin met een aantal op enkele citaten van de filo-soof Wittgenstein gebaseerde teksten. (neemt een pas-sende spreekhouding aan) Ik zit met een filosoof onder een boom op een bank in het park. (maakt enkele bank-, boom- en parkscheppende gebaren) Hij zegt herhaalde-lijk, wijzend op de boom (wijst): “Dit is een boom,” “Ik weet dat dit een boom is”. Dan (steekt zijn hand op) steekt hij zijn hand op met de woorden: “Dit is een hand” en “Ik weet dat dit een hand is.” Er komt een derde bij (draait zich een halve slag om en gaat bevreemd staan kijken), die enigszins bevreemd staat te kijken. Geruststellend zeg ik tegen hem (draait een halve slag terug): “Hij is niet gek, hoor – we filosoferen alleen maar.” (H. zwijgt even om een overgang te scheppen) Komt een man bij de dokter en (strekt zijn hand horizontaal en kijkt een denkbeeldig persoon aan) legt hem zijn hand voor met de woorden: “Dit lijkt niet alleen op een hand, het ís ook een hand – alleen, ik weet niet of het míjn hand is.” (doet een stap opzij om de denkbeeldige dokter plaats te geven en knikt ger-uststellend) De dokter knikt en zegt: “Ik geef u wel een verwijsbriefje voor de psychiater.”

(H. laat een pauze vallen en richt zich vervolgens

rechtstreeks tot het publiek) “Stel u voor: ik kom een marsbewoner tegen die mij vraagt: “Hoeveel tenen hebben mensen?” Ik zeg: “Tien. Ik zal het je laten zien” en ik trek mijn schoe-nen uit. Als hij nu vraagt: “Wist je dat zonder te kij-ken?” wat zou ik dan moeten antwoorden? “Wij men-sen weten of we zoveel tenen hebben, of we ze nu zien of niet.”?” (H. wacht even om eventuele hilariteit een kans te geven en neemt dan een uitleggerige houding aan) Deze drie teksten gaan, als zo vele van Wittgen-stein, over drie problemen: - de relatie tussen de woorden en de dingen is meestal als verwijzend op te vatten; - van sommige zaken denken we zeker te kunnen zijn zonder ze te hoeven bewijzen; - de betekenis van een woord wordt bepaald door de toepassing ervan in het gebruik binnen een bepaalde context/discours/domein/taalspel.

Goed. (H. loopt naar de buitendeur en wijst) Dit is een deur. Kijk maar, ik kan het laten zien. (opent en sluit de deur) Dat doet een deur nu eenmaal, daar is een deur voor bedoeld, dat is evident. (gaat in de open deur staan en richt zich over zijn schouder tot het publiek)

Page 18: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just Q

uist - H

armen

Eijzeng

a -- 04

| 05 | 20

13

waakt ogenblik ben ik even gaan rommelen in de materialenkistjes daar (wijst in de richting van de opening links van de houten wand) en ik vond deze twee deuvels. Ze pasten precies. Just was er wel blij mee. (H. keert zich van de plaat af en loopt naar de houten wand aan de overzijde, waar een werk hangt bestaande uit twee posterhangers, waarvan de ene schuins over de andere is aangebracht, en vraagt wijzend:) Is dit een schilderij? Er zit wel verf op (legt zijn vinger op de met aluminiumverf overspoten randen), en dat heeft Just zelf gedaan, zegt hij. Het is ook een compositie (bestemt met enkele bezwerende gebaren de twee posterhangers tot compositie), Just heeft er een nauwkeurige maatschets voor gemaakt en hij heeft het ook zo uitgemeten op de wand. Maar toen het hing, zei ik dat het leek alsof het maar zo toevallig was opgehangen, (richt zich tot het publiek) en ik vertelde hem de volgende anekdote. Een aantal jaren geleden had Boekhandel Van Gennep een boekenweekétalage gemaakt met een parkbank (maakt enkele park- en bank-scheppende gebaren) waar-op een regenjas als vergeten leek achtergelaten. Men vertelde me hoeveel moeite het gekost had om die jas zo ‘toevallig’ op die bank te krijgen: nie-mand lukte het om die jas zo te plooien

Maar stel nu eens dat, terwijl ik naar buiten ga, er iemand op me afkomt met de woorden: “Dat is ook toevallig! Ik zoek de ingang – weet u die?” Maar als ik hem de open deur toon en hem naar binnen nodig (maakt een uitnodigend gebaar), zegt hij: “Nee nee, mij belazert u niet: u komt naar buiten, maar ik zoek nou juist de ingang!” (H. sluit de deur en loopt naar een werk van Quist aan de rode muur, dat een deur lijkt) Dit lijkt een deur, maar dat is niet zo - kijk maar: hij kan niet open. (doet enkele denkbeeldige pogingen de deur te openen, en gaat vervolgens met zijn hand langs een van de slechtgezaagde randen van de deur) Slordig gezaagd ook nog. (keert zich om en loopt weg, mompelend:) Het zal wel kunst zijn...

(H. blijft voor (achter?) de messingplaat staan, wijst) Deze plaat staat hier zo om in de bocht het licht van buiten te vangen en om het grensvlak tussen binnen en buiten zichtbaar te maken. Aan de buitenkant (wijst om de plaat heen) heeft Just met koperpoets een naam geveegd, “Rene Joffe”, een zelfverzonnen en tot nu toe niet-bestaande naam, dat heeft hij via Google gecontroleerd. En om die bocht mogelijk te maken had hij de plaat gezekerd met twee grote schroeven in de vloer hier (wijst op de deuvels), en in een onbe-

Page 19: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just

Qu

ist

- H

arm

en E

ijzen

ga

-- 0

4 |

05

| 20

13 (maakt allerlei werpende en plooiende gebaren) dat het

leek alsof die daar ter plaatse was uitgetrokken. Totdat de schrijver K.Schippers liet zien hoe dat moest (verbeeldt het aan- en vervolgens uittrekken en laten vallen van een jas op een bank): hij deed de jas aan, liep naar de bank, trok hem uit en liet hem achter zich op de bank vallen (maakt een voilá!-gebaar). Toen lag hij precies goed. En dat was hier (wijst nogmaals op de compositie van twee posterhangers) voor mij ook zo het geval. (H. keert zich langzaam naar het publiek met de woorden:) In één van de teksten die Just mij stuurde, staat ergens “De mens is zijn voorstellingen” – en dat zinnetje deed mij onmiddellijk denken aan mijn Slibreeks-boekje “Wat je ziet dat ben je zelf”. Ik heb Just toen de tekst daarvan opgestuurd, en hij was het nogal onthutsend met me eens. (H. zwijgt even peinzend voor zich kijkend, keert dan opkijkend in het hier-en-nu terug, loopt naar de groene wand en wijst op de drie panelen die daar naast elkaar hangen) Dat objecten al doende kunstwerken kunnen worden, bleek ons ook bij het ophangen van deze drie panelen die voordien onderling geen verband leken te hebben, maar die dat hier wel kregen. (kijkt in de richting van de maker) “Kijk: de heilige drie-eenheid”, zei Just.

(H. loopt naar de rand van het podium bijna tussen het publiek) De mens is zijn voorstellingen. Dat wil zeg-gen: onze voorstellingen, datgene wat we menen te zien in waar we naar kijken, dat is meestal zó evident dat we dat als werkelijkheid zien zonder de context van onze waarnemingen in acht te nemen. Dit werk bevraagt volgens mij de evidenties áchter onze voor-stellingen, en hopelijk werkt dat bevrijdend en maakt het ontvankelijk voor de eigen verbeelding. H. verdwijnt tussen het publiek. Het podium is weer leeg. - Tot zover de schriftelijke neerslag van deze openingsact. Nu de neerslag van de ondergrond daarvan, van wat er zich al doende in mijn hoofd heeft afgespeeld en van wat daar al schrijvende op is gevolgd . Mijn “performance” had de bedoeling te laten zien dat wat men zich voorstelt bij wat men ziet – of meent te zien – meestal zo evident is, dat men zich niet afvraagt hoe men juist tot díé evidentie of op dát idee is gekomen. Dat is meestal geen probleem, en dat is maar goed ook, want anders zouden we er misschien wel achter kunnen komen, dat we aan alles wat we menen te zien zouden kunnen – of moeten – gaan twijfelen. Ook de voorstellingen die vele

Page 20: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just Q

uist - H

armen

Eijzeng

a -- 04

| 05 | 20

13

ten (aarde water lucht vuur) nog ongescheiden en onscheidbaar dooreenwoelden en waarin de kiemen van alles wat bestaat en leeft als mogelijkheid verscholen lagen. Mijn ‘afdaling’ (maar Hinab--steigung is een veel treffender woord) leidde uit-eindelijk tot het besef dat elke evidentie me op me-zelf terugwijst en dat ik dus door het onderzoeken, het “bevragen” van die evidenties, en dus ook het onderzoeken van alle voorstellingen die zich aan mij lijken voor te doen, mezelf kan leren kennen als betekeniscirkel, als domein van mogelijkheden waarin alles in en vanwege mijn aanwezigheid betekenis krijgt. Dat onderzoek bleek een geluk-zalige reis in terra incognita die nooit meer is geëin-digd. Het zinnetje “De mens is zijn voorstellingen” is een citaat van de schilder Bas van den Hurk uit Als in een donkere spiegel, de kunst in de moderne filosofie van Frank Vande Veire, en het staat in “Met lege handen”, het verslag van diens expositie door Marijn van Kreij op www.endlesslowlands.nl d.d. 9 april 2009. Het cruciale punt is, net als in mijn “Wat je ziet dat ben je zelf”, dat het be-grip “voorstelling” lijkt te wijzen op een soort to-neel waar we naar kunnen kijken, wat ons voorge-schoteld wordt, maar dat we daarbij niet in

kunstwerken ons laten zien (letterlijk) zijn evident en in hun evidentie worden ze ook vaak verklaard bin-nen of vanuit of naar een bepaalde, en een bepalende, kunsthistorische of kunsttheoretische context. In zijn column, jaren geleden, in De Volkskrant, schreef Koos van Zomeren over een wandeling met zijn hond in de mist in de Rhoonse Grienden bij Rotterdam: “Terwijl we (...) liepen doemde alles ron-dom ons op en verdween weer - het was alsof we een cirkel van mist met ons meedroegen.” Die metafoor bracht me op het idee dat we eigenlijk altijd zo’n cirkel met ons meedragen, een betekeniscirkel, name-lijk een cirkel waarbinnen alles wat we waarnemen en beleven in onze aanwezigheid betekenis krijgt. Dat is ook weer zo’n evidentie waarvan we ons mees-tal helemaal niet bewust zijn, maar die voor mij toen wel een soort openbaring was. Jaren later bracht dat me weer op het idee dat het betekent dat ook wijzélf binnen en met die cirkel betekenis krijgen: we zijn zelf die cirkel. De aanjager van dat idee was natuurlijk Wittgenstein, die ook stelde: “Beim Philosophieren muß man in’s alte Chaos hinabsteigen und sich dort wohlfühlen”. Die ‘oude chaos’ is de Chaos van de oude Grieken, de ‘gapende leegte’ voorafgaand aan de schepping, waarin alle elemen-

Page 21: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Just

Qu

ist

- H

arm

en E

ijzen

ga

-- 0

4 |

05

| 20

13 hadden opgehangen en “kijk: de heilige drie-een-

heid” tegen elkaar zeiden. Over evidenties, archety-pen en associaties gesproken . . . De kunst, in elk geval deze kunst, vraagt in elke op-stelling om betekenis en bevraagt daarbij ook het begrip ‘betekenis’, het begrijpen van wat ‘betekenis’ nou eigenlijk is. En als de argeloze bezoeker niet onmiddellijk of zelfs helemaal niet kan terugvallen op evidenties, kan dat hem zodanig ontwortelen dat hij niet meer weet wat hij nu eigenlijk ziet. Want dit werk vraagt naar zijn eigen betekenis, en omdat die argeloze bezoeker zelf deel is van die betekenis zoals zijn eigen voorstellingen hem die geven, vraagt dit werk hem naar de evidenties achter zijn voorstellingen: hij zal moeten afdalen in de oude chaos, de chaos waarin alleen nog maar betekenissen in de kiem aanwezig zijn, en hopelijk werkt dat bevrijdend en maakt het hem ontvan-kelijk voor zijn eigen verbeelding. © Harmen Eijzenga

rekening brengen dat we zelf niet alleen deel uit-maken van die voorstelling, maar dat we daardoor ook zelf die voorstelling zijn, dat elke voorstelling ons zodoende vooral iets van onszelf zegt, en dat ons daarmee gewezen wordt – of beter: dat we onszelf wijzen – op de evidenties die ons tot die voorstelling hebben gebracht. Maar er is meer. Elke expositie is zelf een onderdeel van het werk van de kunstenaar, een “pleisterplaats voor zijn werk en zijn werken” heb ik dat wel eens genoemd. Voor mij is de naam van de huidige reeks tentoonstellingen van presentatieruimteCAESUUR, De schilder, het werk & het atelier, dan ook een verwijzing naar de drie-eenheid van schilder, werk en atelier, die in een tentoonstelling tot uitdrukking komt. Het geldt in elk geval voor de tentoonstelling van Just Quist, het is in feite een werk in uitvoering, waarin de handeling van het inrichten zelf van wezenlijk belang is, omdat die handeling (die performance, zou je kun-nen zeggen) de leegte van de expositieruimte beteke-nis geeft, een betekenis waarin de werken, ieder voor zich en in samenhang met elkaar, ook betekenis, con-text, krijgen, en van welke context ook de bezoeker, de waarnemer deel uitmaakt. Zoals aan onszelf (aan Just en mij) ook duidelijk werd toen we de drie werken naast elkaar op de groene wand in Caesuur

Page 22: 13 caesuur catalogus Just Quist

Basisschool Vlissingen – 12/02/’13

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JU

ST

QU

IST

– tafel –

02 | 0

6 | 20

13

Page 23: 13 caesuur catalogus Just Quist
Page 24: 13 caesuur catalogus Just Quist

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

JUS

T Q

UIS

T

04

| 0

5 | 2

013

– 0

8 |

06

| 20

13

In Middelburg, Zeeland, is er op voorstel van de schilder Giel Louws, een initiatief opgezet onder de titel ‘DE SCHILDER, HET WERK & HET

ATELIER’, ontstaan uit liefde voor de schilder-kunst en uit nieuwsgierigheid naar de he-dendaagse schilder. Het hart van het programma is team-CAESUUR, o.m. geïnspireerd door kunste-naarsinitiatief Kipvis, kunstmagazine de-creet, buro beeldende kunst Vlissingen, lost painters en anderen. teamCAESUUR bestaat uit kunstenaars, denkers en andere vrije geesten. In de loop van elke expositie is er een reflec-tiemoment, de tafel, waarin de kunstenaar zich verhoudt tot een daartoe door ons uit-genodigd publiek en enkele eveneens door ons voorgedragen ‘tafel’gasten: bijeenkom-sten gemodereerd door Harmen Eijzenga.

correspondentieadres Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nl | [email protected] k.v.k. middelburg 41114392 | ing 26 69 559