1 CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team · CAB training & coaching - In 7...

of 23 /23
1 CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

Embed Size (px)

Transcript of 1 CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team · CAB training & coaching - In 7...

 • 1

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  http://cabcoaching.nl/

 • 2

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  In 7 Stappen een Succesvol Team

  Inhoudsopgave

  Inleiding ................................................................................. 3

  Over Christine ......................................................................... 4

  Stap 1: creëer duidelijkheid over doelstellingen ............................ 5

  Stap 2: schep duidelijkheid over taak- en rolverdeling ................... 8

  Stap 3: verbeter interne communicatie ....................................... 12

  Stap 4: van horen naar luisteren ............................................... 16

  Stap 5: vol vertrouwen ............................................................ 18

  Stap 6: vergroten van conflictvaardigheid ................................... 20

  Stap 7: successen vieren .......................................................... 22

  Slotwoord .............................................................................. 23

  http://cabcoaching.nl/

 • 3

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Inleiding

  Deze quote hangt prominent in mijn kantoor. Hij dient als mooie reminder.

  Samenwerken is een proces. Het begint met bij elkaar komen, dan volgt er een

  heel proces van bij elkaar blijven en echt samen te gaan werken. Zodra dat lukt,

  dan heb je met elkaar succes. Dat gaat over het algemeen niet vanzelf. Een team

  bestaat uit allemaal individuen met eigen karakters, kwaliteiten en

  eigenaardigheden. Dat maakt het soms lastig en tegelijkertijd ook zo boeiend.

  Is het één of meer van de volgende situaties herkenbaar?

  de productiviteit van het team is te laag

  door reorganisatie en/of fusie is er (nog) geen samenwerking

  er is veel onzekerheid onder de teamleden

  het team heeft last van verandermoeheid

  de hoeveelheid klachten van klanten is te hoog

  er heerst veel ontevredenheid op de werkvloer

  de omzet moet omhoog

  de teamleden wantrouwen elkaar en de leidinggevenden

  er wordt wel gekletst, maar niet goed gecommuniceerd

  Met dit e-boek geef ik handvatten om het proces naar een succesvol

  samenwerkend team te vergemakkelijken.

  Working Together

  Coming Together Is A Beginning, Keeping Together

  Is Progress, Working Together Is Success.

  http://cabcoaching.nl/

 • 4

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Over Christine

  Voordat ik verder ga met dit e-boek wil ik mij – voor diegenen die

  mij nog niet kennen – voorstellen.

  Ik ben Christine van Alten-den Boer oprichter van CAB training

  & coaching. Ruim 20 jaar werkzaam geweest in de financiële

  dienstverlening. Begonnen als allround medewerker van een

  assurantiekantoor, doorgegroeid tot duizendpoot en na 7 jaar

  vennoot geworden van een goed lopend bedrijf.

  Met ons bedrijf heb ik de nodige veranderingen meegemaakt. Door

  wetswijzigingen en ook door eigen keuzes om kwalitatief te groeien en uit te

  breiden zijn we o.a. een fusie aangegaan. Deze veranderingen scheppen nieuwe

  kansen, maar zorgen ook voor de nodige onzekerheid en spanningen voor de

  mensen binnen de organisaties.

  Wat ik regelmatig als lastig en soms zelfs als frustrerend ervaren heb is dat ik

  voor mijn gevoel steeds minder aan mijn gewone werk toekwam. Ik was veel

  bezig met alle veranderingen in goede banen te leiden en oplossingen te zoeken

  voor problemen.

  Op zoek naar oplossingen ben ik gerichte opleidingen en trainingen gaan volgen

  op het gebied van coaching, training en groepsdynamica. Ik kreeg steeds meer

  specifieke kennis over effectief werken met teams en het coachen van individuele

  teamleden. Op het gebied van personeelsmanagement hoefde ik niet langer te

  watertrappelen.

  Wanneer een team zich ontwikkelt en succesvol samenwerkt, geeft dat iedereen

  binnen de organisatie enorm veel energie en voldoening.

  Met de volgende 7 stappen wil ik mijn opgedane kennis graag met je delen,

  zodat jij geïnspireerd van jouw team een Succesvol Team maakt.

  http://cabcoaching.nl/

 • 5

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 1: creëer duidelijkheid over doelstellingen

  De basis voor het goed functioneren van het team wordt gevormd door het doel

  van dit team. Zonder doel is een team stuurloos en ontbreekt er draagvlak.

  Menig teamlid zal zich dan afvragen: “waar doe ik het allemaal voor?”

  Het is belangrijk voor een succesvolle

  samenwerking dat er inzicht is in het doel

  van die samenwerking en dat daar

  overeenstemming over bestaat. In de

  praktijk blijkt dat dit niet altijd even helder

  is voor de teamleden. Zorg ervoor dat de

  doelen niet te abstract zijn. Bijvoorbeeld:

  “we streven naar een betere service”. Dit

  impliceert meer een wens dan een duidelijk doel. Wanneer de doelen concreter

  zijn zal dit effectiever werken. Bijvoorbeeld: “Onze service willen wij verbeteren

  door vragen van cliënten die per e-mail gesteld worden binnen 24 uur te

  beantwoorden”. Een handige manier om het doel concreet te maken is gebruik te

  maken van de SMART-criteria: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en

  tijdgebonden.

  Specifiek

  Omschrijf het doel concreet. Het moet een waarneembaar resultaat, gedrag of

  actie beschrijven waaraan je een getal, percentage of bedrag kunt koppelen.

  Een heldere doelstelling geeft antwoord op de 5 W-vragen:

  Wat willen we bereiken?

  Wie gaan het doen?

  Waar gaat het gebeuren?

  Wanneer gaat het gebeuren?

  Waarom willen we dit doel bereiken?

  http://cabcoaching.nl/

 • 6

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Wanneer de doelstelling preciezer geformuleerd is en een duidelijk verband

  tussen de doelstelling en de activiteiten die gevraagd wordt, is het gemakkelijker

  voor de teamleden om er invulling aan te geven.

  Meetbaar

  Hoe weten we of het doel bereikt is? Waar aan kunnen we dat meten? Hoeveel

  moeten we doen? Er moet een procedure of systeem zijn om te kunnen bepalen

  of en in welke mate het beoogde doel is bereikt. Als het mogelijk is kan een

  nulmeting een prima manier zijn om de startsituatie te bepalen.

  Acceptabel

  Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen? Zijn de betrokkenen bereid

  zich te verbinden aan de doelstelling? Je kunt draagvlak vergroten door het team

  actief te betrekken bij het formuleren van de doelstelling.

  Realistisch

  Is het doel haalbaar? Hebben de betrokken teamleden voldoende middelen,

  kennis en capaciteit om de doelstelling te kunnen halen? Een doel moet

  overigens niet te gemakkelijk, maar ook niet moeilijk zijn. Er moet uitdaging in

  zitten, maar mag niet onrealistisch zijn. In sommige gevallen kan het goed zijn

  om de doelstelling op te splitsen in kleinere subdoelstellingen. Die tussentijdse

  resultaten geven energie en motivatie om de volgende subdoelstelling te halen.

  Tijdgebonden

  Wanneer beginnen we? Wanneer moet doel bereikt zijn? Met name korte-

  termijndoelen moeten een duidelijke start- en einddatum hebben.

  http://cabcoaching.nl/

 • 7

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Valkuilen bij doelstelling

  Te uitdagende doelstellingen zijn mogelijk niet haalbaar en werken

  demotiverend.

  De doelstelling wordt door hogerhand opgelegd en geformuleerd. De kans is

  groot dat het team zich niet gecommitteerd voelt aan het doel.

  Teveel doelen stellen. Wanneer er meerdere doelen tegelijk gerealiseerd

  moeten worden raken teamleden het overzicht kwijt en is men geneigd om te

  beginnen met het meest gemakkelijke doel.

  Te korte termijn. Veel doelen zijn opgesteld voor de korte termijn. Het is

  echter ook belangrijk om lange termijndoelen te formuleren.

  http://cabcoaching.nl/

 • 8

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 2: schep duidelijkheid over taak- en rolverdeling

  In een team is het wenselijk dat er taakomschrijvingen zijn. Dat schept

  duidelijkheid over wie wat doet en welke bevoegdheden bij die taak horen.

  Onduidelijkheid over de taakomschrijving leidt heel vaak tot misverstanden. Voor

  je het weet ontstaat er veel discussie, irritatie en extra tijdsdruk door inefficiënt

  werken.

  Bij het vaststellen van taak- en

  rolverdeling is het goed om rekening

  te houden met de kwaliteiten en

  voorkeuren van individuele teamleden.

  Wanneer je daarop zoveel mogelijk

  aan kunt sluiten, creëer je een

  mogelijkheid waarbij de medewerkers

  datgene kunnen doen waar ze goed in

  zijn en gemotiveerd van raken. Dat

  komt bovendien het behalen van de targets van het team ten goede. Daarbij is

  het van belang om een bepaalde diversiteit van mensen en kwaliteiten in een

  team te hebben.

  Bij het vaststellen van een taak- en rolverdeling kan het verhelderend zijn om

  rekening te houden met deze kwaliteiten. De DISC methode geeft inzicht in de

  gedragsstijlen van de betrokken teamleden. DISC staat voor de afkorting van de

  gedragsstijlen Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Elk persoon

  heeft “zijn eigen manier van doen” oftewel een gedragsstijl waar hij of zij de

  voorkeur aan geeft. En uit die gedragsstijlen komen de individuele kwaliteiten en

  talenten tot uitdrukking.

  http://cabcoaching.nl/

 • 9

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Dominante (rode) gedragsstijl

  Mensen met een dominante gedragsstijl zijn daadkrachtig, resultaatgericht en

  zullen persoonlijke uitdagingen aangaan. Ze spreken vaak vrij snel, duidelijk en

  met luid volume. Het zijn personen die meestal innovatief zijn, houdt er niet van

  om tijd te verliezen en kunnen onder stress daardoor ongeduldig en egoïstisch

  overkomen. De ideale werkomgeving voor deze mensen ligt bijvoorbeeld in

  projecten met concrete resultaten. Vrijheid, zonder controle en zonder te veel

  details.

  Interactieve (gele) gedragsstijl

  Mensen met een interactieve gedragsstijl zijn meestal praters, optimistisch,

  inspirerend en enthousiast. Vertrouwen wekken en netwerken zijn sterke

  eigenschappen. Ze spreken vaak geanimeerd, vriendelijk en gebruiken meestal

  veel woorden. Het zijn teamspelers met veel ideeën. Ze blijken vaak een

  creatieve probleem-oplosser te zijn die graag ondersteuning en aanmoediging

  biedt. Onder stress kunnen deze personen ongeorganiseerd en te optimistisch

  raken. De ideale werkomgeving ligt vooral in veel contact met mensen, een

  democratische leidinggevende en bewegingsvrijheid.

  http://cabcoaching.nl/

 • 10

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stabiele (groene) gedragsstijl

  Mensen met een stabiele gedragsstijl houden van betrouwbaarheid, overzicht en

  harmonie. Ze houden zich graag aan de regels, zijn servicegericht en loyale

  teamspelers. Ze spreken meestal op zachte, rustige en vriendelijke toon. Ze

  hebben graag een logische stap-voor-stap benadering. Onder stress kunnen deze

  personen afhaken en zich terugtrekken en zelfs inflexibel zijn. De ideale

  werkomgeving is er één met praktische procedures en systemen, taken die op

  tijd afgerond kunnen worden en met langdurige relaties.

  Consciëntieuze (blauwe) gedragsstijl

  Mensen met een consciëntieuze gedragsstijl zijn vaak perfectionistisch,

  voorzichtig en analytisch. Ze spreken veelal rustig en weloverwogen, het lijkt

  soms wat monotoon en koel. Ze hebben hoge kwaliteit- en werkstandaarden. Ze

  zijn over het algemeen objectief en realistisch met oog voor de details. Onder

  stress kunnen ze te kritisch en wat pessimistisch worden. De ideale

  werkomgeving is samenwerking binnen en klein team met gestructureerde

  procedures. Specialistische en inhoudelijke taken hebben vaak de voorkeur.

  Gedrags- en communicatiestijlen ontdekken in 3 fases:

  Fase 1: indirect (introvert) of direct (extravert)

  Begin eerst met bepalen of iemand meer indirect of direct is

  Indirect (introvert) Direct (extravert)

  Zijn vaak beschouwend Zijn vaak expressief

  Is meer een luisteraar Praat duidelijk, luide toon

  Wacht tot ander initiatief neemt,

  reactief

  Trekt initiatief naar zich toe

  Hebben een rustig tempo Hebben vaak een hoog tempo

  Bescheiden handdruk Stevige handdruk

  Wat op de achtergrond Aanwezig

  http://cabcoaching.nl/

 • 11

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Fase 2: taakgericht of mensgericht

  Kijk daarna of iemand meer taakgericht of meer mensgericht is

  Taakgericht Mensgericht

  Wil kennis, feiten en argumenten Wil contact met mensen

  Zijn wat formeler in de omgang Zijn meestal zeer informeel in de

  omgang

  Gaat graag in discussie Gaat discussie of conflict uit de

  weg

  Beslist op basis van feiten Beslist op basis van emotie

  Zijn vaak direct en zakelijk Zijn vaak erg persoonlijk en

  vriendelijk

  Richt zich eerst op afronden van

  de taak, dan pas op mensen

  Richt zich eerst op bouwen van

  persoonlijke relaties, dan pas op

  de taak

  Fase 3: combineer de uitkomsten

  Door de uitkomsten van fase 1 en 2 te combineren kom je tot één van de vier

  DISC communicatiestijlen:

  Direct + Taakgericht = Dominante stijl

  Direct + Mensgericht = Interactieve stijl

  Indirect + Mensgericht = Stabiele stijl

  Indirect + Taakgericht = Consciëntieuze stijl

  De DISC methode baseert zich op het idee dat iedereen de 4 gedragsstijlen in

  zich heeft en dat 1 à 2 de in hoge mate aanwezig zijn.

  Met inzicht in de gedragsstijlen van de teamleden is het voor de leidinggevende

  eenvoudiger om de teamleden op de posities te plaatsen die bij hen past en waar

  zij zich erkend zullen voelen. En een goede mix in een team zorgt ervoor dat de

  teamleden elkaar versterken.

  http://cabcoaching.nl/

 • 12

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 3: verbeter interne communicatie

  communicatie en samenwerking vormen de bloedsomloop binnen elke

  organisatie. Communicatie is voor organisaties een kernfunctie.

  Goed kunnen samenwerken betekent niet per definitie goede vrienden met elkaar

  te hoeven zijn. Wel is het van belang dat men op een constructieve en

  respectvolle manier kan overleggen, evalueren en elkaar kan aanspreken op wat

  goed gaat en wat er te verbeteren valt oftewel feedback geven. Over dit

  onderwerp heb ik een apart e-boek geschreven. Win Win met Feedback

  Mogelijke oorzaken van een verstoorde interne communicatie zijn o.a.:

  Onuitgesproken teleurstellingen

  Onuitgesproken verwachtingen

  Onduidelijkheid over takenpakket

  Onduidelijkheid over rolverdeling

  Onvoldoende kennis van het effect van eigen verbale én non verbale

  communicatie

  Onvoldoende écht luisteren naar elkaar

  http://cabcoaching.nl/http://cabcoaching.nl/wp-content/uploads/2014/09/Ebook-Win-Win-met-Feedback-met-cover..pdf

 • 13

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Een belangrijk doel van interne communicatie is het opstellen en beschikbaar

  stellen van informatie en instructies om organisatorische en/of persoonlijke

  doelen te verwezenlijken. Goede interne communicatie draagt bij aan een

  positieve, ondersteunende houding van de medewerkers bij de strategische koers

  van de organisatie. En het creëert betrokkenheid. Niet alleen betrokkenheid bij

  het bedrijf en de doelstellingen, maar ook betrokkenheid bij de teamleden

  onderling.

  Drie belangrijke functies van interne communicatie zijn:

  1. Taak informatie

  Interne communicatie is bij uitstek het instrument voor het informeren over

  praktische zaken binnen de organisatie, zoals taakinformatie en welke procedures

  er gevolgd moeten worden. In veel organisaties werken meerdere mensen aan

  verschillende taken en de kans is groot dat er allerlei werkprocessen door elkaar

  heen lopen. Goed vastgelegde en toegankelijke taakinformatie bijvoorbeeld op

  het intranet van het bedrijf, zorgt ervoor dat iedereen weet wat er gedaan moet

  worden en dit op elk gewenst moment terug kan vinden.

  2. Kennis vernieuwen

  Kennis wordt steeds belangrijker in organisaties en medewerkers, met name in

  de financiële dienstverlening. De interne communicatie leent zich ook uitstekend

  voor het delen van informatie zoals vakinhoudelijke wijzigingen en

  wetswijzigingen. Hiervoor zijn communicatiemiddelen zoals: intranet, interne

  nieuwsbrieven, naslagwerken en protocollen. Maar denk ook aan intervisies

  waarbij de medewerkers onderling situaties uit de praktijk bespreken. Het

  houden van kleine (interne) workshops kan ook een bijdrage leveren aan het

  uitwisselen van kennis.

  3. Verbinding creëren

  Voor organisaties is het belangrijk – en soms zelfs een grote uitdaging – om

  goede medewerkers te behouden en aan zich te binden. Medewerkers zijn vaak

  op zoek naar verbinding met de organisatie en met elkaar. Een community waar

  http://cabcoaching.nl/

 • 14

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  men zich thuis voelt en trots op kan zijn en die motiveert. Met de juiste interne

  communicatie wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

  Een gezond communicatie-klimaat en interne communicatie.

  Voor het verkrijgen van een gezond communicatie-klimaat, is het van belang om

  aan de volgende elementen te voldoen:

  Geloofwaardigheid van de communicatie. De organisatie kan alleen optimaal

  fungeren als medewerkers vertrouwen hebben in het management. Dit

  vertrouwen wordt mede opgebouwd via interne communicatie. Het

  management moet bijvoorbeeld, integer, reëel en consistent zijn.

  Support van teamwork. In principe zou iedereen op de hoogte moeten zijn

  van elkaars werkzaamheden en taken. Niet tot in detail, maar wel in grote

  lijnen. Hier is een cruciale rol weggelegd voor de manager. Het is zijn of haar

  taak om te zorgen dat de interactie goed verloopt.

  Stimuleren van open communicatie door ruimte te bieden voor een dialoog in

  een veilige omgeving, waarbij de ander niet ‘afgestraft’ wordt.

  In het vorige hoofdstuk heb ik de gedragsstijlen volgens de DISC methode

  uitgelegd. Deze gedragsstijlen zijn uiteraard ook van toepassing op de

  communicatie. Met inzicht in de gedragsstijlen is het eenvoudiger om op de juiste

  wijze te communiceren met die personen.

  Ben je in gesprek met iemand die de dominante gedrags- en communicatiestijl

  heeft, dan kun je de eigen stijl aanpassen door:

  Wees direct en straal zelfvertrouwen uit

  Houd gepaste afstand en geef een stevige handdruk

  Maak direct oogcontact

  Benadruk het resultaat en kom direct ter zake

  http://cabcoaching.nl/

 • 15

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Ben je in gesprek met iemand die de interactieve gedrags- en communicatiestijl

  heeft, dan kun je de eigen stijl aanpassen door:

  Wees enthousiast en vriendelijk

  Houd niet teveel afstand en maak oogcontact

  Praat over kansen en niet over alleen maar risico’s

  Geef deze persoon ruimte om zelf te kunnen kiezen

  Ben je in gesprek met iemand die de stabiele gedrags- en communicatiestijl

  heeft, dan kun je de eigen stijl aanpassen door:

  Rustig en vriendelijk met een zacht volume te spreken

  Maak vriendelijk oogcontact

  Leg dingen uit en laat ze zien. Maak dingen voorspelbaar

  Houd lijn in het verhaal en spring niet van de hak op de tak

  Ben je in gesprek met iemand die de consciëntieuze gedrags- en

  communicatiestijl heeft, dan kun je de eigen stijl aanpassen door:

  Wat afstand te houden, niet te veel handgebaren te gebruiken

  Maak direct oogcontact

  Wees zakelijk en kom met feiten aan om dingen toe te lichten

  Geef geen feedback waar anderen bij staan

  Valkuil

  Communiceren wordt nog vaak verward met informeren. Informatie verwijst

  alleen naar het concrete materiaal: de boodschap. Bij communicatie zijn er

  echter drie essentiële elementen: de zender, de ontvanger en de boodschap.

  Deze drie elementen vormen het communicatieproces. Wees alert bij het

  opstellen van de interne communicatie dat het uitgangspunt rekening houdt met

  de drie elementen.

  http://cabcoaching.nl/

 • 16

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 4: van horen naar luisteren

  Communicatie bestaat uit zenden en ontvangen. Oftewel communicatie

  bestaat uit praten en luisteren. Het lijkt zo gemakkelijk als je het over praten en

  luisteren hebt, want dat doen we toch iedere dag? Op de werkvloer met collega’s

  en cliënten, thuis met de partner en de kinderen, bij de sportclub. Hoe komt het

  dan toch dat het zo vaak misloopt in communicatie? Dat het lijkt alsof je elkaar

  niet begrijpt? Dat je het gevoel dat de ander gewoon niet luistert, terwijl je toch

  duidelijk bent geweest! Of toch niet?

  Een aanname doen blijkt regelmatig de oorzaak van miscommunicatie.

  Stel in een gesprek met een collega of medewerker heb je één en ander verteld

  over een offerte en tussendoor heb je een enkele vraag gesteld. Je gaat er

  automatisch vanuit dat de ander actie gaat ondernemen. En dat blijkt dan helaas

  niet te gebeuren. Je bent als zender er vanuit gegaan dat de ontvanger wel

  begrepen heeft dat hij actie moest ondernemen. De ontvanger heeft je wel

  gehoord, maar dat betekent niet automatisch dat hij je ook begrepen heeft. Als

  zender kun je deze miscommunicatie voorkomen door te checken of de ander

  begrepen heeft wat van hem wordt verwacht.

  Er bestaan verschillende

  luisterniveaus. Als het luisterniveau

  zich verdiept, gebeurt dat ook met de

  concentratie voor de ander en neemt de

  kwaliteit van het gesprek toe.

  1. Cosmetisch luisteren. Het lijkt

  alsof er geluisterd wordt, maar er

  wordt helemaal niet geluisterd. De

  ander blijkt in gedachten verzonken en hoort niet wat er gezegd wordt. Dit

  gebeurt regelmatig tijdens vergaderingen.

  http://cabcoaching.nl/

 • 17

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  2. Selectief luisteren. Hierbij is de luisteraar betrokken bij het gesprek. Echter

  deze persoon wordt afgeleid door de eigen gedachten. De ander luistert naar

  het verhaal, maar pikt alleen de informatie op die voor hem interessant is. De

  luisteraar is in dat geval meer met de eigen gedachten bezig waardoor een

  deel van de informatie langs hem heengaat.

  3. Inhoudelijk luisteren. De luisteraar let nu op feitelijkheden in het verhaal

  en stelt vragen waarop wellicht een concreet antwoord komt. Een dergelijke

  conversatie zal voor een praktisch doel heel effectief zijn, maar er wordt over

  het algemeen nog geen warme band opgebouwd met de gesprekspartner.

  4. Empatisch luisteren. Dit gaat nog een stap verder dan inhoudelijk luisteren.

  De luisteraar verplaatst zich in het referentiekader van de ander. Hij luistert

  niet alleen naar de inhoud, maar probeert het gevoel van de ander te

  begrijpen. De luisteraar toont begrip, vraagt door en informeert naar

  gevoelens van de ander. Dit betekent overigens niet dat je alleen maar

  empatisch kunt luisteren wanneer je het met elkaar eens bent. Maar je dringt

  wel door tot de kern van de zaak.

  Wat kun je als zender doen om het luisterniveau van de gesprekspartner

  te beïnvloeden?

  Vraag de aandacht van de ander en praat niet door wanneer de ander

  bijvoorbeeld naar zijn smartphone staat te kijken.

  Let op de lichaamshouding. Is deze houding open of zit de ander defensief

  met de armen over elkaar? Zo ja, besteed daar aandacht aan.

  Wees to the point. Heb je een vraag aan de ander gesteld en wordt van hem

  actie verwacht, benoem dat dan ook. Ik verwacht van jou ………….

  Betrek de ander bij het gesprek door vragen te stellen waarbij de interesse

  van hem gepeild wordt. Wat vind jij van ….?

  Stel jezelf empatisch op richting de gesprekspartner.

  http://cabcoaching.nl/

 • 18

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 5: vol vertrouwen

  Een heel belangrijke en tegelijkertijd vaak ook lastige succesfactor is vertrouwen.

  Vertrouwen is de sleutel tot het slagen van zowel zakelijke als privé relaties.

  In veel organisaties ligt het gebrek aan vertrouwen op de loer. Dit

  wanvertrouwen is overigens van alle tijden. Toch blijkt dat de crisis en de vele

  veranderingen, reorganisaties en fusies in veel gevallen het gebrek aan

  vertrouwen voedt. Alle reden dus om zorgvuldig met vertrouwen om te gaan en

  dit bewust te vergroten.

  Om vertrouwen op te kunnen bouwen is de belangrijkste voorwaarde dat je als

  leidinggevende en organisatie de ander vertrouwen kunt geven. Allereerst

  betekent dit dat je jezelf en de organisatie vertrouwt en dit ook uitstraalt. Dat is

  de basis om geloofwaardigheid en vertrouwen op te kunnen bouwen.

  http://cabcoaching.nl/

 • 19

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Andere onmisbare voorwaarden voor het opbouwen van vertrouwen zijn:

  Integriteit. Dat betekent doen wat je zegt. Het betekent ook gedane

  toezeggingen, afspraken en verplichtingen nakomen. Integriteit gaat niet over

  goed of fout, maar over waarden en normen, die samen met gewoonten, de

  cultuur van het team en de organisatie vormen.

  Creëren van meer betrokkenheid. Gevoel van betrokkenheid wordt

  vergroot wanneer teams zich bijvoorbeeld gezamenlijk buigen over een

  probleem en dit gezamenlijk oplossen. Het team heeft het gevoel nodig dat ze

  autonoom zijn en controle hebben op wat hen in de dagelijkse gang van

  zaken bezighoudt en raakt.

  Geef erkenning. Vertrouwen groeit wanneer teamleden merken dat hun

  inspanningen gewaardeerd worden. Bijkomend voordeel van erkenning geven

  is dat het de werkstress verlaagt. Erkenning geven kan op verschillende

  manieren: een financiële beloning, een taart en minstens zo belangrijk en

  voordelig: een compliment.

  Door invulling te geven aan bovengenoemde punten groeit het vertrouwen

  binnen het team en de organisatie.

  http://cabcoaching.nl/

 • 20

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 6: vergroten van conflictvaardigheid

  Deze stap klinkt in eerste instantie misschien negatief, maar dat is het niet.

  Conflicten op de werkvloer komen namelijk regelmatig voor. En vaak zijn mensen

  goed in het vermijden van deze conflicten, maar dat betekent niet dat ze er niet

  zijn. En wanneer conflicten niet opgelost en uitgesproken worden blijft er iets

  broeien en dat komt de communicatie en samenwerking niet ten goede.

  Helaas krijgt conflictvaardigheid meestal pas de aandacht wanneer het kwaad al

  is geschied en de situatie (bijna) onhoudbaar is geworden. Dat is jammer, want

  het kost veel energie en de samenwerking en communicatie komen in het

  gedrang.

  Met de volgende 3 stappen wordt

  de conflictvaardigheid in het team

  vergroot.

  1) Herkennen van conflicten

  Algemene Symptomen:

  Teamleden vallen elkaar – vaak op subtiele wijze - persoonlijk aan

  Teamleden tonen weinig geduld naar elkaar toe

  Teamleden kunnen het niet eens worden over voorstellen en ideeën

  Teamleden spreken negatief over bekwaamheden van anderen

  Teamleden uiten argumenten met (te) grote vurigheid

  Teamleden verwijten elkaar dat ze het eigenlijke probleem niet begrijpen

  http://cabcoaching.nl/

 • 21

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  2) Erkennen van het belang van conflicten

  Een team bestaat uit verschillende mensen met verschillende karakters,

  kwaliteiten, opvattingen en eigenaardigheden. Dat leidt ongetwijfeld zo nu en

  dan tot frustraties en zelfs conflicten. Dat mag er zijn en moet zeker niet uit alle

  macht vermeden worden. Wel is het belangrijk dat het conflict erkend wordt en

  gezamenlijk en bewust naar een oplossing wordt gezocht. Daarvoor zijn aspecten

  als vertrouwen, communicatie en luisteren essentieel.

  3) Oplossen van het conflict

  Bij het constructief oplossen van het conflict is het belangrijk wanneer iemand die

  geen onderdeel is van het conflict een begeleidende rol heeft. Deze facilitator kan

  een leidinggevende zijn of een teamlid.

  In het proces van conflictoplossing wordt het volgende gehanteerd:

  Gezamenlijk referentiekader. Bepaal met elkaar de objectieve normen en

  waarden. Stel het teambelang boven individueel belang.

  Werkwijze en spelregels. Spreek de do’s en don’ts af. Leg de nadruk op

  het doel.

  Onderscheid feiten en emoties. Respecteer zowel feiten als emoties in het

  gesprek. Vraag naar de argumenten achter de emotie.

  Creëer een win-win situatie. Zoek naar oplossingen waarin beide partijen

  hun belangen verenigd zien.

  Het op een juiste en respectvolle wijze oplossen van conflicten draagt bij aan het

  individuele en team succes.

  http://cabcoaching.nl/

 • 22

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Stap 7: successen vieren

  Succes vieren? Dat is voor veel mensen best lastig. We zijn een volk dat niet zo

  snel te koop loopt met behaalde successen. We hanteren al snel de norm: “doe

  maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Dat is jammer, want we laten hiermee

  een krachtig middel liggen. Succes vieren genereert succes.

  Wat levert succes vieren zoal op:

  Succes vieren werkt inspirerend

  en motiverend

  Het is een vorm van reflectie

  Het versterkt het teamgevoel

  Het stimuleert om nieuwe

  uitdagingen aan te gaan

  Het verlaagt stress

  Het stimuleert bevlogenheid

  Draagt bij aan trots zijn op de organisatie

  Vooral in teamsporten is goed te zien wat succes vieren met het team doet. Denk

  maar aan het Nederlands hockeyteam en het Nederlands elftal tijdens WK 2014.

  Het vieren van doelpunten werkt enorm stimulerend.

  Grote en kleine successen vieren is een bevestiging dat het team het goed heeft

  gedaan. Het versterkt het teamgevoel en mensen komen in de “winning mood”

  en dat smaakt naar meer. Geniet met volle teugen van het succes!

  http://cabcoaching.nl/

 • 23

  CAB training & coaching - In 7 Stappen een Succesvol Team

  Slotwoord

  Hoe nu verder?

  Vind je de materie in dit boek interessant en wil je graag met jouw team doorgroeien naar een succesvol team? Dan heb ik iets voor jou en jouw team!

  Power Workshop “Samen naar de Maan” Verhoog de teamspirit.

  Een interactieve workshop waarbij het team op ludieke wijze veel leert op het

  gebied van samenwerken en communiceren. Een power workshop zonder droge theorie en met ervaringsleren en actie door samen aan een opdracht te werken.

  KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER

  DEZE POWER WORKSHOP

  http://cabcoaching.nl/http://cabcoaching.nl/power-workshop/http://cabcoaching.nl/power-workshop/