... als leidraad te dienen. Daarom vormen transparantie, diversificatie en Daarom vormen...

Click here to load reader

 • date post

  25-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ... als leidraad te dienen. Daarom vormen transparantie, diversificatie en Daarom vormen...

 • 2019 Begrot ing voor echt e verander ing Het Ministerie van Financiën van de Republiek Suriname

  N O

  V 2019

  REPUBLIEK SURINAME

 • INHOUDSOPGAVE

  PAGINA'S 03, 04

  PAGINA'S 05, 06

  PAGINA'S 07?10

  PAGINA'S 11?22

  PAGINA'S 23?34

  PAGINA'S 35?42

  PAGINA'S 43, 44

  PAGINA'S 45?47

  Voorwoord van de Minister

  Hoofddoelen van de begroting 2019

  Wat is het overheidsbegroting?

  Hoe financieren we de begroting van Suriname?

  Hoe investeren we de begroting?

  Ondersteuning ontwikkelingsplan Suriname

  Conclusie

  Afkortingen en verklarende woordenlijst

 • We creëerden het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname om de diversificatie van de staatsinkomsten aan te moedigen, en een inkomstenstroom voor toekomstige generaties te genereren. Wij legden de eerste steen van het nieuwe Douanekantoor, en die modernisering zal de efficiëntie verhogen en daarmee

  economische ontwikkeling brengen. We hebben een belangrijke rol gespeeld rol in het bevorderen van duurzame groei in ons land en milieubewustzijn in de wereld. En we bleven ons land openstellen voor de wereld, hetgeen handels- en investeringsmogelijkheden brengt die ons zullen helpen Suriname vooruit te brengen.

  We hebben dit en meer bereikt. De 2019 begroting voor echte verandering laat zien dat we onze belofte hebben gehouden om het welzijn van de mensen bovenaan te plaatsen, en duurzame economische groei te creëren. Want de welvaart van onze bevolking is de maat voor ons collectieve succes, en onze gezamenlijke prioriteit is altijd het welzijn van Suriname en de Surinaamse bevolking geweest.

  Met genoegen presenteer ik u het infoblad 2019 Begroting voor echte verandering. We hebben hierin de vooruitgang van Suriname vastgelegd, hetgeen tevens zal dienen als basis voor de focus van de 2020 Begroting voor een duurzame toekomst.

  Suriname is aanzienlijk vooruit gegaan, en deze momentopname biedt tastbare bewijzen van succesvol geïmplementeerde initiatieven die het Nationaal Ontwikkelingsplan Suriname ondersteunen. Als gevolg van acties ondernomen door het ministerie van Financiën herstelt de economie gestaag met twee opeenvolgende jaren van groei. De inflatie is aanzienlijk gedaald en blijft dalen. De export en import zijn sterker en de positieve economische vooruitzichten hebben de aandacht getrokken van internationale ondernemingen, met bedrijven die in toenemende mate plannen en investeren in Suriname.

  De acties van het ministerie van Financiën die economische stabiliteit bevorderen zijn gebaseerd op drie belangrijke factoren: transparantie, diversificatie en integriteit. Hiermee hebben we het collectieve welzijn van de Surinaamse bevolking verbeterd en hebben we echte, positieve veranderingen doorgevoerd. Door capaciteitsopbouw, internationale samenwerkingen en verhoogde economische diversiteit, stimuleren we de groei in ons land. In 2019 zijn we begonnen met een verbeterde inkomstenadministratie en hervormingen van het financieel beheer.

  VOORWOORD VAN DE MINISTER

  03 04

  Gillmore Hoefdraad Minister van Financiën

 • HOOFDDOELEN VAN DE BEGROTING 2019

  De 2019 Begroting voor echte verandering plaatst het Surinaamse volk eerst. De focus van het ministerie van Financiën is het ondersteunen van economische groei die het Surinaamse volk rechtstreeks ten goede komt.

  Financiëel-technische knowhow is belangrijk, maar op zichzelf niet voldoende. Een alomvattend budget moet bepaalde waarden bevatten om als leidraad te dienen. Daarom vormen transparantie, diversificatie en integriteit de kern van de 2019 Begroting voor echte verandering.

  Terwijl de Surinaamse economie zich blijft herstellen, bevat de begroting voor 2019 de nodige maatregelen om de economische groei daadwerkelijk te bevorderen, Suriname voor buitenlandse investeringen open te stellen, en bedrijven te ondersteunen om zich te concentreren op sociale diensten, infrastructuur en ontwikkeling.

  05 06

 • WAT IS EEN OVERHEIDSBEGROTING?

  De begroting is het financiële plan van wat de regering verwacht te bereiken in het komende jaar. Dit plan geeft aan hoe de overheid de inkomsten uit de belastingen en andere bronnen zal gebruiken om openbare diensten te verzorgen, zoals veiligheid, onderwijs en volksgezondheid, alsook het ondersteunen van de sociale programma's voor de kwetsbare bevolkingsgroepen van Suriname.

  Wat is de overheidsbegrot ing van Sur inam e?

  Net als een persoon is de overheid ook beperkt in haar uitgaven op basis van de aan haar beschikbare middelen. Het is daarom van cruciaal belang om een nauwkeurige schatting te maken van de hoeveelheid middelen die geïnd zullen worden en om prioriteiten en limieten te stellen aan de uitgaven. Met andere woorden, een overheidsbegroting is het tot uitdrukking brengen van de laatste wil van het volk. De regering bereidt de begroting voor op basis van haar perceptie van de behoeften en prioriteiten van het volk, en legt deze voor aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring. Zodra de begroting is goedgekeurd, dient deze als leidraad om de activiteiten van alle overheidsinstanties die openbare middelen gebruiken te begeleiden en controleren.

  Waarom is een begrot ing nodig?

  Het opstellen van een overheidsbegroting is een moeilijke taak aangezien de informatie van meerdere stakeholders moet worden verzameld en geanalyseerd. Het prognosticeren van de inkomsten omvat het inschatten van toekomstige economische condities, zoals de verwachte nationale economische groei, de handel tussen Suriname en de rest van de wereld en de prijzen van belangrijke grondstoffen zoals olie en goud. Voor de uitgaven is het van cruciaal belang om te weten wat de totale kosten zijn om het huidige overheidsapparaat te handhaven. Dit betekent het schatten van belangrijke inputs, zoals lonen en salarissen van ambtenaren, goederen en diensten nodig om de activiteiten uit te voeren, onderhoudskosten voor wegen en andere openbare infrastructuur en de kosten van sociale programma's zoals pensioenen en subsidies. Tegelijkertijd bekijkt de overheid ook hoe ze haar dienstverlening aan de samenleving verder kan verhogen, waaronder het bouwen van nieuwe scholen, wegen, en gezondheidsfaciliteiten. Ook worden sociale programma's herzien op basis van de prioriteiten van het ontwikkelingsplan. De behoeften liggen doorgaans hoger dan de inkomsten. Hierdoor zal de overheid weloverwogen keuzes tussen projecten moet maken en zal zij moeten besluiten of deze door schuldfinanciering of andere wijzen zullen worden uitgevoerd.

  Hoe kom en begrot ingen t ot st and?

  07 08

 • 10

  De twee belangrijkste elementen van de begroting zijn de ramingen van ontvangsten en van uitgaven. De schattingen van inkomsten zijn opgesteld op basis van hoeveel de overheid verwacht te innen aan belastingen en andere bronnen van inkomsten, zoals royalty's en vergoedingen. Maar ook de beschikbare leningsmiddelen en schenkingen worden in acht genomen en ingeschat. De inkomstenraming vormt uiteindelijk het uitgavenplafond voor alle overheidsactiviteiten. Overheidsinstanties begroten op hun beurt hun uitgaven op basis van het handhaven van het huidige niveau van dienstverlening en uitbreidingsinvesteringen in infrastructuur en capaciteit.

  Wat zit er in een begrot ing?

  09

  WAT IS EEN OVERHEIDSBEGROTING?

 • De overheid genereert inkomsten uit directe belastingen, indirecte belastingen en niet-belastingmiddelen. We verwachten dat de inkomsten van onze niet-mijnbouwsector zullen blijven groeien. Toenemende inkomsten uit de niet-mijnbouwsector diversifiëren de overheidsinkomsten. Deze economische diversificatie vermindert de negatieve impact van de volatiliteit van de grondstoffenprijzen. Meer financieringsbronnen zullen afkomstig zijn van leningstrekkingen en schenkingen. Leningen worden verstrekt door multilaterale, bilaterale en commerciële instellingen. Al deze financieringsbronnen zullen de economische expansie en welvaart van Suriname ondersteunen.

  Fiscaal beleid heeft onze economie versterkt, en zal dat blijven doen. De overheidsinkomsten zullen blijven stijgen door verdere economische ontwikkeling. In 2019 genereren niet-belastingmiddelen SRD 2,641.9 miljoen (41%) van het inkomstenbudget. Belastingheffing verhoogt ook de economische diversificatie. Indirecte belastingen genereren SRD 2,047.0 miljoen (31%) van het inkomstenbudget. Directe belastingen genereren SRD 1,799.0 miljoen (28%) van het inkomstenbudget.

  HOE FINANCIEREN WE DE BEGROTING VAN

  SURINAME?

  Begrot ingsf inancier ing sam enst ell ing (Mil joen) SRD %

  Inkomsten 6,487.9 52.2%

  Leningtrekkingen 5,848.9 47.0%

  Schenkingen 103.4 0.8%

  Tot aal 12,440.2 100%

  11 12

  Inkom st en per soor t Fiscaal beleid heeft onze economie versterkt, en zal dat blijven doen. De overheidsinkomsten zullen blijven stijgen door verdere economische ontwikkeling.

  Direct e Belast ingen

  1,799.0

  Indirect e Belast ingen

  2,047.0

  Niet -Belast ingen Middelen

  2,641.928% 41%

  31%

  Inkom st en per soor t (Mil joen) SRD

  Directe Belastingen 1,799.0

  Indirecte Belastingen 2,047.0

  Niet-Belastingen Middelen 2,641.9

  Tot aal 6,487.9

 • Soor t inkom st en, gebaseerd op de Mijnsect or en Niet -Mijnsect or

  (Mil joen) SRD

  Tot aal Mijnsect or Niet -Mijnsect or

  Belasting 3,846.0 1,152.0 2,694.0

  Niet-Belasting 2,641.9 1,370.0 1