Download - MODULE WEBWINKEL

Transcript
Page 1: MODULE WEBWINKEL

www

MODULE WEBWINKELW

EBSH

OPL

ESSE

N

COPYRIGHT © DE SCHOOLWEBWINKEL

EEN WEBSHOP STARTENWEBWINKEL CMSASSORTIMENT EN NAVIGATIEONDERZOEK DOENEEN GOEDE WEBSHOP

1.2.3.4.5.

Page 2: MODULE WEBWINKEL
Page 3: MODULE WEBWINKEL

Module WebWinkelLes 1 - een webshop starten ����������������������������������������������������������������������������61.1 WatiseenWebshop?......................................................................................... 61.2 Webshopsvs.fysiekeWinkels......................................................................... 81.3 eenWebshopstarten....................................................................................... 91.4 bepalenvanjeassortiment.............................................................................111.5 WebshopplusfysiekeWinkel......................................................................... 13begrippenlijstles1................................................................................................ 14theorievragenles1............................................................................................... 16praktijkopdrachtenles1.....................................................................................22

Les 2 - webwinkeL cms ������������������������������������������������������������������������������������262.1 frontendenbackend..................................................................................... 262.2 Watiseencms?............................................................................................... 282.3 cmsvandeschoolWebWinkel........................................................................ 302.4 opmaaktalenhtmlencss............................................................................... 31begrippenlijstles2................................................................................................32theorievragenles2............................................................................................. 34praktijkopdrachtenles2.................................................................................... 38

Les 3 - assortiment en navigatie ������������������������������������������������������������������423.1 assortiment..................................................................................................... 423.2 categoriserenvanproducten...................................................................... 443.3 navigatiestructuur........................................................................................ 453.4 onlineisbooming............................................................................................ 46begrippenlijstles3............................................................................................... 48theorievragenles3............................................................................................. 50praktijkopdrachtenles3.................................................................................... 56

Les 4 - onderzoek doen ����������������������������������������������������������������������������������624.1 doelgroepbepalen......................................................................................... 624.2 marktonderzoekenenquête........................................................................ 654.3 sterkte-zWakteanalyse................................................................................ 684.4 concurrentieonderzoek...............................................................................70begrippenlijstles4................................................................................................72theorievragenles4..............................................................................................74praktijkopdrachtenles4.................................................................................... 80

Les 5 - een goede webshop ����������������������������������������������������������������������������845.1 criteriavoorgoedeWebshops.................................................................... 845.2 aantrekkelijkeWebshops.............................................................................. 855.3 Webafbeeldingen............................................................................................ 885.4 gebruiksvriendelijkeWebshops................................................................... 90begrippenlijstles5............................................................................................... 92theorievragenles5............................................................................................. 94praktijkopdrachtenles5................................................................................... 100

Page 4: MODULE WEBWINKEL

Inhoud les 1 Werkvormen OpgavenIn

leid

ing

Uitleg De SchoolwebwinkelGoede doel bespreken

KlassikaalKlassikaal

-- 15

min

Theo

rie

1�1 Wat is een webshop?1�2 Webshops vs� fysieke winkels1�3 Een webshop starten1�4 Bepalen van je assortiment1�5 Webshop plus fysieke winkel

IndividueelIndividueelIndividueelIndividueelIndividueel

1 t/m 78 t/m 1213 t/m 171819 t/m 22

60 m

in

Prak

tijk Voorbereiding

ProductkeuzeNaamkeuze

Individueel / groepIndividueel / groepIndividueel / groep

ABC 75

min

THEORIE & BEGRIPPEN BESTUDEREN EN VRAGEN BEANTWOORDEN CMS & PRAKTIJKOPDRACHTEN MAKEN TEN BEHOEVE VAN DE EIGEN WEBSHOP

VOORBEREIDINGZorg ervoor dat elke student een account heeft en dat hij/zij gekoppeld is aan zijn/haar webshop.UitleghieroveristevindenindeELOhandleidingvanDeSchoolwebwinkel.

INLEIDINGVerteldestudentenwat ‘DeSchoolwebwinkel’ inhoudenwatze indekomende lessenkunnenverwachten.Laatstudentenalvastnadenkenoverwelkgoeddoelzeeventueelkunnen gaan kiezen. Bekijk eventueel www.schoolwebwinkel.nl/mbo/goed-doel terinspiratie.Definitievekeuzemoetgemaaktwordenuiterlijkvoorles6.

INLOGGENLaatdestudenten inloggen indeELOvanDeSchoolwebwinkel. IndeELOvindendestudentendetheorie,vragenenpraktijkopdrachtenvandezelesterug.ViadeELOkunnendestudentenookbijhetCMSvanhunwebshopkomen.

DEZE LESDestudentengaannadenkenoverwaterverkochtzoukunnenworden.Enzedenkennaoverwatdenaamvandewebshopwordt.Definitievekeuzeuiterlijkvoorles3.

VOLGENDE LESDevolgende lesgaandestudentenvoorhet eerst kennismakenmethetCMSvandewebwinkel.ZorgervoordatualsdocentCMS-ervaringheeftopgedaanomdevolgendeleseengoedeuitlegtekunnengeven.

Page 5: MODULE WEBWINKEL

EEN WEBSHOP STARTEN

[ LES 1 ]

theorie + vragen ����������������������������������������������������������������������������������������� 61.1 WatiseenWebshop?.....................................................................................61.2 Webshopsvs.fysiekeWinkels.....................................................................81.3 eenWebshopstarten...................................................................................91.4 bepalenvanjeassortiment........................................................................ 111.5 WebshopplusfysiekeWinkel.....................................................................13begrippenlijst.................................................................................................... 14theorievragen................................................................................................... 16

praktijk opdrachten �������������������������������������������������������������������������������� 22voorbereiding....................................................................................................22productkeuze.....................................................................................................22naamkeuze...........................................................................................................23

Page 6: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

6

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ MBO ]

les 1 - een Webshop starten

In deze les ga je kennismaken met de wereld van de webshop. Met een webshop wordt hetzelfde bedoeld als een webwinkel. Wat moet je weten om een webshop te kunnen starten? Wat zijn de verschillen met een winkel in de winkelstraat? Ook ga je bepalen wat er in de webshop verkocht gaat worden. Wat worden je producten of diensten?

£ Bestudeer de theorie & begrippen van hoofdstukken 1�1 t/m 1�5� £ Beantwoord via de ELO de bijbehorende vragen 1 t/m 22� £ Ga daarna verder met de praktijkopdrachten A t/m C van deze les�

1.1 WAT IS EEN WEBSHOP?

WebshopishetEngelsewoordvoorwebwinkel.Hetiseenwinkelophetinternet waar jeproducten,zoalsbroekenofoorbellenkuntbestellen.Maarjekuntookdienstenviaeenwebwinkelbestellen,zoalsabonnementenvoorjetelefoonoftelevisie.Erzijnookwebshopswaarjezowelproductenalsdienstenkuntbestellen.

ONLINE

Eenwebshop iseenonlineetalagewaardienstenenproductenkunnenwordengekochtviahet internet.Tijdenshetonlinewinkelenkun jeproductentoevoegenaan een virtuele winkelwagen.Voordatjeafrekent,kunjedeproducteninjewinkelwagennogveranderen.Jekuntmeerproductentoevoegenofjuistverwijderen.

Ietsisonline(hetEngelsewoordvoor‘aandelijn’)wanneerheteenactieveverbindingheeftmeteennetwerk.Offlineiswanneerergéénactieveverbindingismeteennetwerk.

INTERNET

Elkewebshopheefteeninternetadresdatmeestalbegintmet‘www’.Bijvoorbeeld:www.voetbalshop.nl.Delaatstetweelettersnadelaatstepunt(.)zijndelandcode.VoorNederlandisdat‘.nl’,voorDuitslandisdat‘.de’envoorEngelandisdat‘.uk’.DedrieW’s(www.)staanvoorWorld Wide Web.

Hetinternetiseennetwerkvanmiljoenencomputers.VaakwordtmetinternetookhetWorldWideWebbedoeld,maardatisslechtséénvandedienstenvanhetinternet.Eenanderebekendedienstviainternetisbijvoorbeelddee-mail.

Page 7: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

7

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

Afb. ‘Een webshop waar je producten (kleding) kunt kopen’ (Bron: Superdry.nl)

Afb. ‘Een webshop waar je diensten (abonnementen) kunt kopen’ (Bron: Netflix.com)

Page 8: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

8

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ MBO ]

1.2 Webshopsvs.fysiekeWinkels

Erzijnwebwinkelsdiealleenonlinebeschikbaarzijn,datzijndepure webwinkels.Erzijnookwinkelsdiealleen fysiekaanwezigzijn.Fysiekwilzeggendat jehetkuntaanraken.Bijvoorbeeld de producten of het gebouw.Eenwebshop is op een aantalpunten niet hetzelfde als een fysieke winkel.Uiteraardzijnerookovereenkomstentusseneenwebwinkeleneenfysiekewinkel.Deverschillenkunnensomseenvoordeelzijn,maarsomsookeennadeel.Vergelijkzelfmaareenseenaantalwebwinkelsmeteenaantalfysiekewinkels.

OVEREENKOMSTEN VERSCHILLEN

Beidezijnwinkels.Beideverkopenproducten/diensten.Beidehebbenklanten.Beidehebbeneenhuisstijl.Beidehebbenrechtenenplichten.Beidehebbenpersoneel.

Verschilinlocatie.Verschilinbereikbaarheid.Verschilinbereik(aantalklanten).Verschilinwinkelinrichting.Verschilinopeningstijden.Verschilinbetalen.

VOORDELEN WEBSHOP voordelenfysiekeWinkel

Winkelen waar en wanneer je wilt zolangjeinternetverbindinghebt.Prijs(vergelijken).Productwordtthuisbezorgd.

Jekunthetproductaanraken,bekijken,passen,voelen,etc.Jehebthetproductgelijkinjebezit.Geenverzendkosten.

NADELEN WEBSHOP nadelenfysiekeWinkel

Jekunthetproductnietaanraken.Levertijdkanlangzijn.Mogelijkeverzendkosten.Kansopfraude.

Jemoethethuisuit.Productenzijnvaakduurder.Mogelijkedrukteindewinkel.Mogelijkeparkeerkosten.

Page 9: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

9

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

1.3 EEN WEBSHOP STARTEN

Voordatjeaaneenwebwinkelbegint,moetjeeenaantalvragenvoorjezelfbeantwoorden.Dit isergbelangrijkwanteenwebwinkelbeginnenklinktsimpel,maarvraagtweleengoedevoorbereiding.Entijd.Voordatjekuntbeginnenmoetjedevolgendevragengoedvoorjezelfkunnenbeantwoorden.

e Waaromwiljeeenwebwinkel? e Watwiljeverkopen? e Watwordtdenaamvanjewebwinkel? e Wiezijnjeklanten? e Hoemaakjereclame? e Watzetjeopjewebshop? e Wathebjenodig?Enwatkosthet? e Watisdeprijsvanjeproduct? e Watzijnjerechtenenplichten?

Opallevragengaanwedoorindevolgendelessen.Kortsamengevatzijndekernvragen:

e Wat gajeverkopen? e Aan wiegajeverkopen? e Hoegajeverkopen?

Eenwebshopbeginnen,moet jevergelijkenmethetbeginnenvaneenwinkel ineendrukkewinkelstraat.Dewebshopisjeonlineetalage.Endehelewereldkanhetzien.Hetisergbelangrijkomeengoedekeuzetemakenwatjeonlinegaatverkopen.Onthoudbijhetmakenvandeproductkeuzedatdewebshopwereldsterkgroeit.Jarenlangwerdgedachtdatniemandooitonlineschoenenzoukopen.Jemoetzeeerstpassenwasde gedachte. Zappos (Amerika) en Zalando (Europa) hebben de schoenenbranchebehoorlijkopdekopgezet.Zebewezendatjebinnenenkelejarentientallenmiljoenenomzetkandraaienmetdeonlineverkoopvanschoenen.

Internet gaat nietmeerweg.Weblijven spullen online kopen.Zelfs steedsmeer.Erkomendaaromooksteedsmeerwebwinkelsopdemarkt.

Page 10: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

10

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ MBO ]

Wat ga verkopeninjouweigenschoolwebwinkel?Mogelijkhedenzijn:

Zelfgemaakteproducten

Alsjeietsergleukvindtomtemaken,benjeervaakookgoedin.Wellichtisheteenideeomhetgeenjezelfgoedkuntmakenofgemaaktwordtopschool,aantebiedeninjouwwebshop.

TWEEDEHANDS PRODUCTEN

Eenandereoptieisomproductendiezijngebruiktdoorteverkopenaaniemanddiehetbestnogeenkeerwilgebruiken.Bijvoorbeeldgamesofkleding.

INGEKOCHTE PRODUCTEN

Ookkunjeervoorkiezenomeenproductergenstekopenenhetzelfmeteenweerdoorteverkopen.Jehoudtjedanbezigmethandel.Bijvoorbeeldeenhelevoorraadkerstballenkopenendezeinnovemberweerdoorverkopen.

DIENSTEN

Ofkiesjeervooromeendienstaantebiedenviadewebshop?Misschienkunjeiemandondersteunenmet jouwhulp?Bijvoorbeeld tennis rackets bespannen ofclownzijnopeenverjaardagsfeestje.

DIGITALE PRODUCTEN

Misschienisheteenideeomdigitaleproducten,zoalse-books,audio-bestanden,video-bestandenofsoftwareaantebiedeninjewebshop.

Page 11: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

11

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

1.4 BEPALEN VAN jE ASSORTIMENT

Bijeenwebshopgaathetomdeproductendiejeverkoopt,ofwelhetassortiment.Bijhetkiezenvanwatjewiltverkopen,moetjemeteenaantalzakenrekeninghouden:

KIES PRODUCTEN WAAR jE IETS MEE HEBTIets verkopenwaar je ietsmeehebt, ismisschienwel debelangrijkste redenbij hetbepalen van het assortiment van de webshop. Bij het opzetten en beheren van dewebshopzaljedagelijksbezigzijnmetproductendiejeverkoopt.Jemoetbijvoorbeeldgoedeproductomschrijvingenmaken,jemoetgoedereclamemakenvoorjeproductenenvragenbeantwoordenoverjeproducten,etc.Jezultjedusmoetenverdiepeninalleswattemakenheeftmetdeproductendiejeindewebshopgaatverkopen.Ditgaatveelmakkelijkeralsjeook‘ietshebt’metdeartikelen.

GAT IN DE MARKTHetisinteressantomproductenteverkopendielastigofnietinNederlandtekoopzijn.Weetjijeenbijzondereuitvoeringvaneenproducttekopeninhetbuitenland?Zijnermisschienonderdelenofbijbehorendeartikelendiemoeilijk tekrijgenzijn?Door jeteverdiepeninbepaaldeproductenontdekjewellichteengatindemarkt.

Afb. ‘Gat in de markt’ (Bron: Twinkel Magazine)

WAT VERKOOPT DE CONCURRENT?ErzijninNederlandduizendenwebshops.Dekansisgrootdateralwebshopszijndiejouwassortimentofeensoortgelijkassortimentaanbieden.Ditisnieterg,erzijntenslottein ieder winkelcentrum ook meerdere supermarkten. Probeer net een wat ander ofgoedkoperassortimentaantebiedendandeconcurrent.Dankunjejeonderscheiden.Wat je ook verkoopt, er zal altijd concurrentie zijn. Dit hoort bij het runnen van eenwinkel,ofhijnouonlinestaatofineenwinkelstraat.

GOEDE MARGE Eenwebshopbeginnenishartstikkeleuk,maarjemoeternatuurlijkookaanverdienen.Het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs wordt de marge genoemd.Demargenoemenweookweldebrutowinstdiejijoverhoudtaandeverkoop.Uitdebrutowinstmoetjedekostenalsreclamebetalenenjeeigeninkomstenhalen.Ditkannatuurlijk alleen als het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs groot genoeg is.Bekijkduskritischvoorwelkeprijsjedeproductenwiltverkopenenwathetjekostomhetproductteverkrijgen.

Page 12: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

12

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ MBO ]

ASSORTIMENTAlsjedeproductkeuzehebtgemaakt,ishetgoedomookeenantwoordtebedenkenopdezevraag:Wilikeenbreed-assortimentofeendiep-assortimentaanbieden?

BREED ASSORTIMENT

Met een breed assortiment heb je veel verschillende productgroepen en daar overaleenpaarproductenvanzoalsineenwarenhuis.Jeneemtdanbijvoorbeeldenkelefotocamera’s,videocamera’s,telefoons,wekkersenbabyfoonsopinjouwassortiment.Hetvoordeelisdatjevakerietsaanéénklantkanverkopen.Voorbeeldenvan bedrijvenmet een breed assortiment zijn: Bol.com,HEMAenMediaMarkt.

DIEP ASSORTIMENT

Met een diep assortiment heb je bijvoorbeeld alleen fotocamera’s. Van defotocamera’sheb jeallesoorten,matenenmerkenopvoorraad.Jehebt jedangespecialiseerdophetgebiedvan fotocamera’s.Voorbeeldenvanbedrijvenmeteendiepassortimentzijn:fotospeciaalzaken,schoenwinkels,juweliersenpizzeria’s.

Afb. ‘Breed assortiment’ (Bronnen: Bol.com en Hema.nl)

Afb. ‘Diep assortiment’ (Bronnen: Fotokonijnenberg.nl en Bloemenzaak.nl)

Page 13: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

13

[ LES 1 - EEN WEBSHOP STARTEN ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

1.5 WebshopplusfysiekeWinkel

Zoals je al hebt geleerd zijn er webwinkels die alleen online een winkel hebben, dat zijn purewebwinkels.Jehebtookwinkelsdiealleeneenfysiekewinkelhebben.Enerzijnwinkelsdiezoweleenwebwinkel(online)alseenfysiekewinkel(offline)hebben.Dezelaatste groep winkels werken multichannel of omnichannel.

multichannelofomnichannel

Winkelsdiemultichannelofomnichannelwerken,zijnaanwezigopinternetmeteenwebwinkel(online)enineengebouwmeteenechtewinkel(offline).Omnichannelwinkelszijnaanwezigopalleverkoopkanalen.

Zehebbenookeenmobielewebsite.Eenmobielewebsite laat jouwwebsite ofwebshopgoedleesbaarzienopjouwsmartphoneoftablet.Dewebsiteofwebshopisdan responsive.Verderverspreidtdezegroepwinkelsfoldersenzetadvertentiesinkrantenof tijdschriften (offline).Ook isdezegroepwinkelsactiefopdesocialmedia,zoalsTwitterofFacebook (online).Voorbeeldenzijnbijvoorbeeld:HEMA,MediaMarkt,Intertoys,CoolcatenNewYorkPizza.

Hierondereenoverzichtmetdeonderdelenwaareenomnichannelwinkelactiefis.

Afb. ‘Omnichannelstrategie’ (Bron: Rabobank)

Page 14: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

14

[ BEGRIPPENLIJST LES 1 ]

[ MBO ]

begrippenlijstles1

Webshop / Webwinkel

Webshop is hetEngelsewoord voorwebwinkel.Eenwebwinkel is een winkel, een online etalage, waarbij diensten en/of producten kunnen worden aangeschaft viahetinternet.

Internet Een internet is eennetwerk van computernetwerken.Hét internet is de benaming voor een zeer groot,de hele aarde omspannend openbaar netwerk vancomputernetwerken.

Virtuele winkelwagen Eendenkbeeldigewinkelwagenineenwebshopdiejekuntvullenmetproductenofdienstenuitdebetreffendewebshop.Als jedevirtuelewinkelwagengevuldhebt,kun je kiezen of je de inhoud van de winkelwagen daadwerkelijkwiltbestellenenbetalenofniet.

World Wide Web De Engelse term ‘world wide web’ staat voor hetwereldwijdeweb(www)ofkortweghetweb.Hetwebis een wereldwijd netwerk, bestaande uit tientallen miljoenenwebpagina’s.Hetweb ishetgrafischedeelvaninternet.

Online/Offline

Iets is online (het Engelse woord voor ‘aan de lijn’)wanneer het een actieve verbinding heeft met eennetwerk,offlinewanneerditnietzois.

Pure webwinkels Webwinkelszonderfysiekeverkooppunten.

Fysiekewinkels Winkelsmet een fysieke verkooplocatie zoals in eenwinkelstraat.

Page 15: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

15

[ BEGRIPPENLIJST LES 1 ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

Assortiment Het assortiment is de verzameling van producten ofdienstendieeenleverancieraanbiedtvoordeverkoop.

Marge Metmargewordt het verschil tussen de verkoopprijs(omzet)endeinkoopprijsbedoeld.Ookwelbrutowinstgenoemd.

Breedassortiment Eenbreedassortimentbestaatuitverschillendesoortenartikelenuitverschillendeproductgroepen.

Diepassortiment Eendiepassortimentbestaatuitsoortgelijkeartikelenvanmeerderemerkenofmetmeerderevariaties.

Omnichannel/Multichannel

Hetbedienenvanconsumentenviameerdereverkoop-kanalen.Deconsumentkanbijvoorbeeldkiezenofhijeenproductonlineofindewinkelkoopt.Deconsumentkan de kanalen door elkaar gebruiken terwijl de beleving,prijzen,eninformatieoveralhetzelfdezijn.

Responsive Als een website responsive is dan ziet de website er op verschillende apparaten met verschillendeschermgroottes goed uit. Een responsive websitepastzichautomatischaannaardeschermgroottevanbijvoorbeeldeencomputer,tabletofsmartphone.

Page 16: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

16

[ THEORIE VRAGEN LES 1 ]

[ MBO ]

theorievragenles1

1.1 wat is een webshop?

1� Bij welke webshops kun je voornamelijk producten kopen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk�

o Voetbalshop.nl o Superdry.nl n Netflix.com n Ticketmaster.nl

2� Bij welke webshops kun je voornamelijk diensten kopen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk�

n Bol.com o Vodafone.nl n Wehkamp.nl o KLM.com

3� Wat betekent ‘een virtuele winkelwagen’ in een webshop? Kies het juiste antwoord�

n Eentastbarewinkelwagen o Eenwinkelwagenopinternet n Eenwinkelwagenmeteenmuntje n Eenwinkelwagendienietbestaat

4� Webshops/websites die je opzoekt op internet beginnen vaak met www� Waar is ‘www’ de afkorting van? Kies het juiste antwoord�

n World Wide Warning o World Wide Web n Wide Web World n Web World Warning

Page 17: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

17

[ THEORIE VRAGEN LES 1 ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

5� Wat is het verschil tussen online en offline? Kies het juiste antwoord�

n Onlinekaniedereen,offlineniet n Onlineisveiligerdanoffline o Onlineheefteenactieveverbindingmeteennetwerk,offlineniet n Onlinemagvanaf18jaar,offlinemageerderdan18jaar

6� Is een advertentie in een fysieke krant on- of offline? Kies het juiste antwoord�

o Offline n Online n Beide n Geen van beide

7� Is een advertentie op Facebook on- of offline? Kies het juiste antwoord�

n Offline o Online n Beide n Geen van beide

1.2 Vergelijking met een fysieke winkel

q Geef de verschillen aan tussen een webshop en een fysieke winkel.

8� Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘locatie’ gaat�

Eenwebwinkel staat op een plek op het internet. Een fysiekewinkel staatmeestalineenwinkelstraat,iniedergevalopdevastegrond.________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 18: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

18

[ THEORIE VRAGEN LES 1 ]

[ MBO ]

9� Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘bereikbaarheid’ gaat�

Eenwebwinkel is24uurperdagbereikbaarviainternet.Eenfysiekewinkelisalleentijdensdeopeningsurenbereikbaarviadeweg.____________________________________________________________________________

10� Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘inrichting’ gaat�

De inrichting van een webwinkel wordt online gepresenteerd en is snelen flexibel te wijzigen. De inrichting van een fysieke winkel is tastbaar enwordt gepresenteerd in een tastbaar gebouw. _________________________________________________________________________________

11� Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘openingstijden’ gaat�

Eenwebwinkel ismeestal24uurperdag7dagenperweekgeopend.Eenfysieke winkel heeft vaak openingstijden van 09.00-18.00 uur en vaak ookextra koopavonden en/of koopzondagen. ________________________________________________________________________________________

12� Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘betalen’ gaat�

Het betalen in een webwinkel gaat online bijvoorbeeld via iDeal of eenbankoverschrijving,vaakwordtereerstbetaaldendaarnapasgeleverd.Ineenfysiekewinkelbetaalddeklantmeestalmetcontactgeldofmeteenpinpas.Dewinkelmoetdusookeenpinautomaathebben.________________________________________________________________________________________

1.3 een webshop starten

Ť Bekijk het filmpje over Fleur.

13� Wat wil Fleur verkopen? Kies het juiste antwoord�

n Kleding en accessoires n Kleding, schoenen en tassen n Armbanden,tassenenpanty’s o Armbandenentassen

Page 19: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

19

[ THEORIE VRAGEN LES 1 ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

14� Wie zouden de producten van Fleur willen kopen? Kies het juiste antwoord�

n Grootouders die willen verhuizen n Docentendieeenkadowillenvoordeklas o Vrouwen-meisjesdieeencadeauwillenkopen n Vrouwen die nagellak willen kopen

15� Wat heeft Fleur niet nodig om haar webshop te kunnen starten? Kies het juiste antwoord�

n Producten op voorraad n Geld n Verpakkingsmateriaal o Winkelpand

Ť Bekijk het filmpje over Bram.

16� Hoe heet het bedrijf van Bram? Kies het juiste antwoord�

o Goohoo n GoToMo n Games2Play n PlaystationGO

17� Hoe is Bram begonnen met zijn eerste webshop? Kies het juiste antwoord�

n Verkoop van speelgoed treinen n Verkoopvangebreidetruienvanzijnmoeder o Verkoopvantweedehandsgamesviamarktplaats n Verkoopvanplaycardsvoorgames

Page 20: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

20

[ THEORIE VRAGEN LES 1 ]

[ MBO ]

1.4 bepalen Van je assortiment

18� Wat is het verschil tussen een breed- en een diep assortiment� Kies het juiste antwoord�

o Eenbreedassortimentbestaatuitverschillendesoortenartikelenuitmeerdereproductgroepeneneendiepassortimentbestaatuitallemaalsoortgelijkeartikelenuitéénproductgroep.

n Eenbreedassortimentisminimaal10cmbreedeneendiepassortimentisminimaal10cmdiep.

n Eenbreedassortimentbestaatuitallemaalsoortgelijkeartikelenuitéénproductgroepeneendiepassortimentbestaatuitverschillendesoortenartikelenuitmeerdereproductgroepen.

n Eenbreedassortimentstaatindebreedte(horizontaal)indewebshopweergegeveneneendiepassortimentstaataltijdindediepte(verticaal).

1.5 webwinkel en een fysieke winkel

q ‘Clicks’ is een Engels woord in de online-wereld dat gebruikt wordt voor het aantal klikken op een website of webshop door een bezoeker of klant.

W Bekijk de afbeelding.

19� Wat wordt er met het woord ‘Ticks’ bedoeld? Kies het juiste antwoord�

n Hettikkenmetjevingeropeen‘gewone’computermonitor o Hettikkenopeentouchscreenvaneensmartphoneoftablet n Hetaantalgekochteticketsviaeensmartphoneoftablet n Hetaantalkeerdatjejesmartphoneoftablethebtaangeraakt

Page 21: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

21

[ THEORIE VRAGEN LES 1 ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

20� Wat betekent een ‘responsive website’? Kies het juiste antwoord�

n Eenwebsitespeciaalgemaaktvoor‘gewone’computermonitoren o Dateenwebsiteeropalledevices(apparaten)goeduitziet.Zowelop

‘gewone’computermonitorenalsopsmartphonesentablets. n Eenwebsitespeciaalgemaaktvoorsmartphones n Eenwebsitespeciaalgemaaktvoortablets

21� Welke bedrijven zijn zowel online als offline bekend? Kies het juiste antwoord�

o AbertHeijn,Intertoys,RabobankenHEMA n Netflix,RabobankenHEMA n Wehkamp.nl,NetflixenIntertoys n Bol.com,Wehkamp.nlenFonQ.nl

q De Negen Straatjes is een winkelbuurt in Amsterdam met veel kleine, aparte winkeltjes. De winkels werken online samen door middel van een gezamenlijke webshop: www.9straatjesonline.com.

Ť Bekijk het filmpje van De 9 Straatjes.

22� Waarom werken deze winkels op deze manier samen denk je? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk�

o Samenzijnzebeterzichtbaarenvindbaaropinternet n Zezijnopdezemanierverzekerdvanmeeromzet o Zehebbeneengroterbereikbij(potentiële)klanten o Ze kunnen de kosten delen en hebben inkoopvoordelen

£ GA VERDER MET DE PRAKTIJK OPDRACHTEN VAN DEzE LES

Page 22: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

22

[ PRAKTIJK OPDRACHTEN LES 1 ]

[ MBO ]

praktijkopdrachtenles1

Je gaat nadenken over wat er in jouw webshop verkocht zou kunnen worden. Je gaat ook nadenken over wat de naam van jouw webshop wordt.

VOORBEREIDING

A� Maak een map waar je alle komende webshop documenten kunt bewaren�

£ Maak de map aan op je school computer of op je account van school� £ Noem deze map ‘webshop’� £ zorg ervoor dat je tijdens de webshop lessen toegang hebt tot deze map�

PRODUCTKEUzE

B� Denk na over wat jij in je eigen webwinkel zouden kunnen/willen verkopen� Houd rekening met de volgende punten:

e Zijn er op school gemaakte producten / diensten om te verkopen?

e Of ga je producten inkopen en weer verkopen?

e Past de productkeuze bij jouw interesse / school / klas?

e Hoe kom je aan het product / dienst?

e Hoeveel tijd kost het om het product te maken?

e Welke materialen heb je nodig en wat kosten deze materialen?

e Kun je de producten of diensten met voldoende marge verkopen?

e Zou je veel last kunnen hebben van concurrentie?

£ Noteer de definitieve productkeuze in een document naar keuze� £ Sla dit op onder de naam ‘productkeuze’ in de map ‘webshop’�

Page 23: MODULE WEBWINKEL

MODULE WEBWINKEL

23

[ PRAKTIJK OPDRACHTEN LES 1 ]

[ DE SCHOOLWEBWINKEL ]

NAAMKEUzE

C� Denk na over hoe jij je eigen webwinkel zou willen noemen� Houd rekening met de volgende punten:

e Past de naamkeuze bij jouw interesse / school / productkeuze?

e Kunnen mensen de naam makkelijk onthouden?

e Hoe groot is de kans op spelfouten bij het typen van de naam?

e Wordt de naam niet al door iemand anders gebruikt?

£ Noteer de definitieve naamkeuze in een document naar keuze £ Sla dit op onder de naam ‘naamkeuze’ in de map ‘webshop’�

NOTITIES

\ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________