Download - De Reclame Zaterdag 10 Mei 1952

Transcript
Page 1: De Reclame Zaterdag 10 Mei 1952

De ReclameNieuws- en advertentieblad voor

Hengelo-Gld, Keyenburg, Zeihem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

Zaterdag 10 Mei 1952

21e jaargang no 32

Abonnementsprijs f 3.8O p«r )*»'

Redactie en administratie :

Drukkerij ARNOLD - Hengelo-Gld

Telef. 455

HENGELO GLDHerdenking gevallenen.Zaterdagavond vond in ons Dorpde herdenking plaats van de geval-lenen tijdens de oorlog en bezetting.Nadat door de burgemeester eenkrans was gelegd bij het monumentwerd enige ogenblikken stilte inacht genomen. Hierna zong de Ge-mengde Zangvereniging „Excelsior"het lied „Boven de Starren". Waar-mede deze plechtigheid werd be-ëindigd. Er was veel belangstelling.

Paardenkeuring. Op de alhiergehouden stamboekkeuring voorLandbouwtuigpaarden (V.L.N.) wer-den 7 paarden aangevoerd, 5 stukshiervan werden opgenomen. Vanhet Geld. type werden opgenomende paarden van de eigenaren : J.Haaring, D. J. Harmsen, en H.Riefel te Hengelo Gld en van Ha-gen te Leesten, Warnsveld.Het paard van H. Gr. Roessinkwerd in het hulpstamboek opgeno-men. Als keurmeesters fungeerdende heren Slijkhuis, Twello, Rijsen-beek, Bemmel en Rouwenhorst,Voorst.

Weekmarkt. Op de heden gehou-den weekmarkt waren 115 biggenaangevoerd. Prijzen 50 tot 62 gldper stuk. Zeer goede handel metstijgende prijzen.

Burgerlijke Standover de maand April.

Geboren : Henricus G. zn v. G. J.van der Weer en H. J. Goorkate;Gerarda B. M. d. v. J. Th. Sandersen J. M. Renricks ; Paulus H. M.zn. v. B. C. Seesing en H. W. M.Smeenk ; Hermina H. d. v. D. J.Wentink en J. Radstake ; HenricusL B. zn v. B. P. Elbers en H. J.Tomberg; Johanna H. d. v. H.Klein Zessink en G. te Slaa; Vin-centius G. W. zn v. J. R. Niesinken M. A. te Poele; Martina d. v.D. J. Maalderink en B. J. Engbers;Gerdina A. B. d. v. B. A. Luesinken H. G. Jansen; Bernardus H. znv. A. J. Besselink en H. C. Diepe-maat ; Johannes Th. H. G. zn v.H. A. Niesink en E. F. Jansen;Gerardus H. M. zn v. G. E. Wol-brink en J. M. Rouwenhorst; An-tonetta B. d. v. G. Knoef en H.W. Lenselink ; Hendrik J. zn v.H. J. Vels en G. Elsman ; Wilhel-mina H. Ch. d. v. H. J. Niesinken H. J. B. Volman; Hendrik J.zn v. G. J. Kremer en G. A. En-zerink.Overleden: Aaltjen Hemink, echt-genote van J. Groot Jebbink, oud75 jaar.

Zondagsdienst doktoren:

Hengelo Gld, Steenderen en Hum-melo : Dr Dwars Dr v. Fraassen enDr Bouwman.

Ondertrouwd: J. Heijink en B. H.Bretveld ; A. H. Aalderink en W.Zieverink; G. A. Derksen en H.C. M. v. Londen ; J. Booltink enH. Ch. Sanders; G. J. ten Bokkelen H. Radstake; H. Hemminga enH. Stege.

Gehuwd : J. Heijink en B. H. Bret-veld.

Gevonden voorwerpen.Stofbril. Zadeldekje. Doublé arm-bandje. 3 Muntbiljetten van eengulden.

Verloren voorwerpen.Bruine herenportemonnaie inhou-dende 8 gulden aan muntbiljettenen enig kleingeld. Zijden gebloktensjaal.

Stichting v. d. Landbouw.Nu de praatavonden uitgaande v/dplaatselijke Stichting v,d Landbouwweer tot het verleden behoren, eenklein overzicht over de opkomst indeze winter.Omdat dit jaar alleen de georga-niseerde landbouwers zijn uitgeno-digd, zijn er dit jaar maar 15 praat-avonden gehouden.De vorige winter 22.De belangstelling was over het al-gemeen goed te noemen, alhoewel

er wel een groot verschilwas in de verschillende buurtschap-pen, zoals het overzicht ook laatzien.In de winter 1950-'51 was de ge-middelde opkomst 10% lager danin deze voorbijgaande winter.Zowel uit de opkomst, als uit debespreking moge worden geconclu-deerd, dat de belangstelling eerdertoe dan afneemt.De totale gemiddelde opkomst was± 60°/o vorig jaar 50°/o.Van de buurtschappen was de op-komst als volgt :Noordink 76% (63%); Varssel 72°/0

(62o/o); Bekveld 7l°/0 (51o/«) ; Duns-borg 68<»/o (54%); Dorp 45% (17°/0);Gooi en Keijenburg 40°/0 (29%).De cijfers tussen haakjes zijn dievan I950/'51.Uit deze cijfers moge blijken datde praatavonden bij de heer Luitenin zeer goede handen zijn en daar-voor onze dank.

De laatste molen. Bij de afbraakvan de molen van B. J. Lebbink,werd Woensdagmiddag de as vande molenwieken uit de kap van demolen weggehaald.Dit is zeker geen gemakkelijk kar-weitje, als men bedenkt, dat zo'nas ongeveer 3' /2 ton weegt!Toch is dit zonder enige stoornisgebeurd en „zeilde" de as op eengegeven ogenblik van bovenuit dekap met een doffe slag op de grond.Velen hebben dit zeldzaam gebeu-ren van nabij gevolgd en verschei-dene fotograven en amateur-foto-

KERKDIENSTEN

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds A. v. d. Fhei, pred. te Velp,Jeugddienst

10 uur Ds Kwint.Goede Herder Kapel 10 uur de heer te

Winkel

Vrije. Herv. Kerk

Geen opgave ontvangen.

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur Ds A. M. Nortier

graven hebben dit kunnen vastleg-gen. De heer ten Have uit Vordenhad eer van z'n werk !

Herdenking 50-jarig bestaanHerv. Kleuterschool. Woensdagherdacht de Herv. Kleuterschoolhaar 50-jarig bestaan met een bij-eenkomst 's middags van de kleutersen ouders en 's avonds een feeste-lijk samenzijn van leden en oudersder leerlingen.Ds Barbas, voorzitter, opende onge-veer 2.30 uur en memoreerde enigebijzonderheden uit het 50-jarig be-staan der school, de vele moeilijk-heden welke overwonnen moestenworden en de zegeningen die deschool mocht ontvangen.Hierna werd door de leerlingen eenstukje opgevoerd en werd daarnaeen poppenkast vertoond. De kinde-ren werden ondertussen verscheidenemalen getracteerd en werd er eenverloting onder de ouderen gehouden.Omstreeks kwart voor acht 'savonds,opende Ds Barbas het samenzijnmet de ouders en vertelde ook weerenige bijzonderheden uit het bestaander school, waarna spr. de damesJansen en Harmsen een aandenkenoverhandigde en tevens aan hetechtpaar Boerman, hetwelk onderapplaus van de aanwezigen in ont-vangst werd genomen.Hierna volgde een gezellig samen-zijn, afgewisseld door verloting,2X1 is l, tractatie's, hersengymna-stiek enz. en sloot de voorz. om-streeks 10 uur deze avond.Het bestuur kan terugzien op eenzeer geslaagde dag.

Benoemd. In de vacature van mej.J. F. L. de Jagter, onderwijzeres aande Ds J. L. Piersonschool, werdper l Augustus benoemd mej. J. G.Timmermans te Appingedam.

Rijkspostspaarbank.Op de Rijkspostspaarbank werd ge-durende de maand April, alhier in-gelegd f 4.526.45 en terugbetaaldf 6.240.60. Het laatst uitgegevenboekje is no 1263.

Page 2: De Reclame Zaterdag 10 Mei 1952

Vervoer van varkens beperkt.Maatregelen tot voorkomen vanuitbreiding van de varkenspest.De Minister van Landbouw, Visserijen Voedselvoorziening heeft — tervoorkoming van uitbreiding van devarkenspest het vervoer vanvarkens aan beperkende bepalingenonderworpen. Ons land wordt daar-toe in drie gebieden verdeeld, t.w.een westelijk gebied, begrensd doorde Noordzee ten zuiden van hetNoordzeekanaal, het Noordzeeka-naal, de zuidelijke en oostelijkeoevers van het IJsselmeer. de IJssel,de Rijn stroomafwaarts, de Lek, hetZederikkanaal, de Nieuwe Merwede,het Hollandse Diep, Volkerak, Kram-mer, en de Grevelingen ; een Noor-delijk en Oostelijk gebied, be-grensd door de Noordzee ten noor-den van het Noordzeekanaal, dezuidelijke en oostelijke oevers vanhet IJsselmeer, de IJssel, de Rijnstroomopwaarts en de grens metDuitsland naar het oosten en noor-den ; een Zuidelijk gebied, datde rest van Nederland omvat.Het is verboden varkens uit eenvan deze gebieden te vervoeren naareen ander gebied. Dit verbod geldtniet ten aanzien van varkens meteen levend gewicht van tenminste75 kilogram, voor zover zij in hetgebied, waarheen het vervoer plaatsheeft, rechtstreeks naar een slach-terij worden vervoerd.

INVENTARISATIE.De grote Inventarisatie van Land-en Tuinbouw wordt dit jaar ge-houden van 6 t/m 24 Mei. Allegeregistreerden ontvangen van hunP.B.H, een oproep om op een be-paalde zitdag te verschijnen, teneindealdaar de gevraagde bedrijfsgegevenste verstrekken.Ik vertrouw op aller medewerkingom deze inventarisatie vlot te doenverlopen.Indien allen zich stipt houden aanhet tijdstip, vermeld op de oproep-kaart, kan door ons apparaat zoefficiënt mogelijk worden gewerkten brengt dit derhalve de minstekosten met zich mede.Ik maak U er voorts op attent, datde inventarisatiegegevens tevensdienen als basis voor het verstrek-ken van voeder voor de periodeJuli-Augustus 1952.Indien U ons niet tijdig van dezegegevens voorziet, schaadt U hier-mede Uw eigen belangen.

Hooigrasverkopingen.Ook dit jaar zullen in enkele delender provincie Gelderland hooigras-verkopingen plaats vinden doortussenkomst der Grondkamer en welin het algemeen in die delen, waarook in r951 verkopingen werdengehouden.A^»nvraag! :ormulieren voor het ver-kr i j j l iooibonr i rn zullen tegenbetalin i 2.50 worden uitge-geven doo.- <k- P.H.H. op nader doordeze bekend te maken data.Met nadruk wordt erop gewezen,dat indien men niet voor toewijzingvan bonnen in aanmerking is ge-komen, geen aanspraak op terug-

DEOPMIMf

Gaat U natuurlijk naar

( fotoARNOLD jWaar U ook elke gewenste

foto kunt laten maken.

Ook komen wij bij U aan

huis. De prijzen zullen Uzeker meevallen.

Wilt U er voor zorgen dat

U Uw pasfoto's vroegtijdiglaat maken.

Dit is voordeliger voor U

Vanaf Zaterdag zijn in onzeetalage foto's te bezichtigenvan de afbraak van de molenvan de heer Lebbink.

betaling van f 2.50 kan worden ge-maakt.

De Prov. Voedselcommissarisvoor Gelderland,

Ir W. Kooy.

Hoeveel radioluisteraars teltNederland.

Het aantal aangegeven radio-ont-vangtoestellen in Nederland bedroegop l Mei j.l. 1.668.000 tegen1.658.494 op l April.Op l April waren er 484.012 aan-geslotenen op het Rijksradiodistri-butiedienst tegen 484.250 op l Maart

Korte BerichtenDe 13 jarige dochter van H.

v. d. Bijl te Lemmer stapte slaap-wandelend door het raam en vielvan 5 meter hoogte op de betonnentegels. Zij brak beide armen enwerd naar het ziekenhuis gebracht.

Naar wij vernemen heeft deRegering voor dit jaar de vacantie-toeslag voor het rijkspersoneel vast-gesteld op 2 pet van de bruto jaar-wedde met een muximum van f 75voor gehuwden en f 50 voor onge-huwden. Vorig jaar ontvingen beidecategoriën maximaal f 50. Dit jaarzal er - - in tegenstelling met vorigjaar — geen salarisgrens zijn.

De steward Peter Hennekasuit Rotterdam is van het Ned. schipRijndam overboord geslagen, toenhet schip het Am. vrijheidsbeeld inde haven van New York passeerde.In een aantal sloepen en met eenhefschroefvliegtuig trachtte men dedrenkeling op te sporen, doch dezepogingen bleven zonder resultaat.

Kerknieuws Vrijz. Kerk:Nam. 5 uur

Ds N. Padtvan Ede

— De Eerste Kamer heeft z.h.s.het wetsontwerp aangenomen totvrijstelling van omzetbelasting vooradvertenties en de schorsing vanhet invoerrecht op courantenpapier.

De 7 jarige Jitse Bouma teAkkrum is Dinsdagmiddag, toen hijplotseling de weg overstak, dooreen vrachtauto overreden. Hij wasonmiddellijk dood.

De postkantoren in ons landhebben tot dusver voor een bedragvan ruim f 1.400.000.— aan rente-spaarbrieven van de woningbouw-lening 1952 verkocht. De PTT ver-koopt uitsluitend coupures van f 25.

— De Britse admiraliteit heeft be-kend gemaakt, dat het Britse Natio-nale Instituut voor Oceaanonder-zoek aan officieren van koopvaar-dijschepen zal verzoeken rapport uitte brengen over alle walvissen, diezij op hun reizen tegenkomen. Derapporten zullen in het hoofdkan-toor van het Instituut worden ver-zameld en verwerkt,

Volgen? de Vredesraad voorgeheel India, zal 28 Mei te Pekingeen voorbereidende vredesconferen-tie beginnen, waaraan personen uitalle landen van Azië en de gebiedenvan de Stille Oceaan zullen deel-nemen. Op deze conferentie zoubesloten worden tot het houden vaneen volledige vredesconferentie.

— De voorzitter van de B.E.ALord Douglas, heeft medegedeeld,dat 4 Britse firma's thans werkenaan plannen voor de productie vaneen helicopter met 40 zitplaatsenvoor de British European Airways,Lord Douglas hoopt dat binnen 5jaar een rechtstreekse helicopterver-binding tot stand zal zijn gekomentussen de stadscentra van Londenen Parijs.

Een handgranaat is geworpenin de auto van de Spaanse consulte Toulouse, Garcia Moralejo. Hijwerd niet gewond. Het dak en debekleding van de auto werden ern-stig beschadigd. Verscheidene splin-ters doorboorden de hoed van deconsul. De dader, die de granaatdoor het portierraam naar binnenwierp, wist te ontkomen. De politieheeft onmiddellijk de omgeving af-gezet, maar de naspeuringen zijntot dusver vruchteloos gebleven.

— Uit de oude Téké-moskee inInstanboel zijn enige haren van debaard van de profeet Mohammedgestolen, welke er reeds eeuwen-lang werden bewaard. De politieheeft tot dusver nog geen spoorvan de daders kunnen vinden.

Te koop een goed onderhouden

trapnaaimachine(Hayd en Neut)

bij W. J. Harmsen, D 19, Bek veld

Page 3: De Reclame Zaterdag 10 Mei 1952

meevallerOmdat wij met een van de grootste grossiers van Nederlandcontact hebben gezocht, kunnen wij U gedurende de xnaandMei een costuum aanbieden voor prijzen welkeglansrijk die van de confectie weerstaan, en toch

Teneinde i ede r in de gelegenheid te stellen h i e r v a n gebruik tete maken, reserveren wij Uw bestelling ook voor latere levering

DOE UW VOORDEEL EN MAAK HEDEN UW KEUS!

Aanbevelend B. D O Li P H IJ N voorheen Burghard

VOOR EEN

GOED VERZORGDE

^ruidsfotoNAAR FOTO M O D E R N /

fotoM O D E R NN i e u w s t a d 14Telefoon 3 0 6 9

Z U T P H E N

Wij verzorgen ook

m eigen omgeving.

VRAAGT EENS PRIJS

ATTENTIE ! ATTENTIE !De reclameprijs van onze Engelse Waszuiger vanf 18,- duurt tot 17 Mei a.s. Na die datum . f 19,50

A. W. WEG, Raadhuisstraat 12 Hengelo-G

VOOR GROOT EN KLEIN :

vanJansen &Tilanus

Sch roder

WCEK-END

* RECLAME150 gram Boterhamworst100 gram Preskop

SAMEN f O.85Koop Uw Vlees en Vleeswaren

bij de Slager, en dan natuurlijk bij

JOH. EPPINK & ZnRaadhuisstraat 10 — Telefoon 301

Gevraagd een

flinke jongenvoor lichte werkzaamhedenbij Th. J. van Aken,Klompenfabriek, alhier.

Te koop 2 roodbonte

vaarskalveren(witte stal)

bij J. G. Wagenvoort,Dunsborg B 51

Zaterdag 10 Mei, om 3 uurwordt aanbesteed

het egaliserenvan een stukje heidegrond.Te koop een

handkarook geschikt voor melkkar(nieuw), bij J. Garritsen,

B 44, Hengelo Gld

Te koop beste Frieseneurende en nieuwmelkte

koeien en vaarzenhoge prod.

tevens 3 r.b. neurendevaarzenmet lijsten,

witte handelsstal.B. BOERS,Hummelosew. 18, Hengelo

VERKRIJGBAAR BIJ:

H. J. Buunk 8 ZnTe huur gevraagd

1 ha WeilandAdres Bur. van dit blad.

Mevr. Emsbroek-Spiele „'tSelsham" Vorden, vraagtwegens huwelijk der tegen-woordige 2de MEISJE v.d., of d. en n. Aanmelden's avonds tussen 7-8 uur.

Gevraagd

ARBEIDERSFa B. H. Groot Bramel,

VORDEN

rVervaardigd van de fijnsteelastische fantasie-tricot!'t Hemdje van dit garni-tuur heeft een prachtigepasvorm. De stevige schou-derbandjes zijn ruim aan-

j gebracht, waardoor knel-len onder de armen uitge-

I sloten is. Leuk modeldirectoire met degelijk

[ elastiek, dubbel gezoomd.Verkrijgbaar in wit enzalm. Maten 44 en 46.

Tezamen voor de zeerspeciale prijs van

H.H. LandbouwersMet WRAK VEENAAR JAAP!

Ook Uw adres voorvette e n nuchtere kalveren

Jaap MeijersTelefoon 352

Te koopeen Mc Cormick-

(naaimachineolie bad, zo goed als nieuw

1 schudderFa H. J. HARMSENöZnBanninkstr. 4, Hengelo Gld

Page 4: De Reclame Zaterdag 10 Mei 1952

r

niet stukMaar dat is ook geen wonder. Wantaan P.K. vakkfeding is alles gedaanom ze sterk en duurzaam te maken,zoals dit met de modernste mid-delen mogelijk is. P.K. vakkledingis van soepele stof gemaakt, maarze is zo sterk als ijzer. Stoffen,afwerking, materialen, pasvorm,alles is enorm.

P/C.VAKKLEDINGv e r k r i j g b a a r bij:

K L E M Spalstraat 13, Hengelo

mm

IK REIS

* HIJ R E I S T

¥ WIJ R E I Z E N

PER TOURINGCAR VAN DE

DOOR BINNEN- EN BUITENLAND

Radio en Microfoonvoor explicatie tijdensde reis aanwezig.

PRINSES MARIJKESTR. 9 Z E L H E M TEL. 383

Enkele zitplaatsen overvan de reisverenigin:) Bekveld n

WUPPERDAL—SAUERLAND, DUITSLANDop 5 Juli 1952. Opgeven bijW. J. HARMSEN. BEKVELD.

Mei een advertentie in dit blad, heelt menigeen succes gehad.

EXTRA AANBIEDING van 15 22 Mei:Een pak TARWEBLOEM 36 et.

200 gram KRENTEN 38 et.200 gram ROZIJNEN 38 et.

Een pak BAKMEEL 45 et.3 pakjes VANILLESUIKER 1 2 et.

150 gram TUTTI-FRUTTI 39 et.250 gram ZUURTJES 39 et.

l fl. DULCINA SLA-OLIE 1 80 et.

Bij Uw VIVO-Kruidenier:

M. G. VOSKAMP Hummeloseweg 14

Wij hebben leuke

KINDERJURKJES

BLOUSJES

BROEKJES en

PAKJES

Fa A. JACOBS

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK

„LANDBOUWBELANG"

te Hengelo-Gld

ALGEMENE VERGADERINGOP DINSDAG 13 MEI 1952

'S AVONDS 7 UUR PRECIES, BIJ J. H. LANGELER

A g e n d a :

1 Opening.2 Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers.3 Notulen.4 Rekening en verantwoording over het boekjaar 1951

met verslag.5 Opzegging van het Lidmaatschap.6 Aanvragen subsidiën.7 Voorstel om de gemaakte winst te storten in het

reservefonds.8 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van

G. Esselenbroek, herkiesbaar.9 Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht

wegens periodieke aftreding van D. Walgemoed, her-kiesbaar.

10 Benoeming van een commissie voor het nazien derrekening en verantwoording 1952.

11 Mededelingen.12 Rondvraag.13 Sluiting.

N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een pre-sentiegeld van f 1.—. Volgens art. 40 der statuten, kunnenslechts leden der bank als gevolmachtigde optreden, dochniemand kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.

VERENIGING TER BEVORDERING VAN HETLAND-, TUINBOUW- EN LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS

OP CHR. GRONDSLAG TE VORDEN

AANGIFTE VAN LEERLINGENvan de LANDBOUWHUISHOUDSCHOOLkan plaats vinden tot en met 15 Juli a.s.;elke Dinsdagmiddag : Smidsstraat 7, Vorden

Ie 2-JARIGE PRIMAIRE OPLEIDING6 klassen lagere school en 12 jaarNa afloop hiervan verdere opleiding mogelijk

VERVOLGKLAS, 2 dagen per week2eNaaien en Kinderverzorging

3e CURSUS FIJNE KEUKEN, 12 lessen

AANVANG l SEPTEMBER 1952