De Reclame Zaterdag 10 Mei 1952 1952-05-10.… · Herdenking 50-jarig bestaan Herv. Kleuterschool....

of 4 /4
De Reclame Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keyenburg, Zeihem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o. Zaterdag 10 Mei 1952 21e jaargang no 32 Abonnementsprijs f 3.8O p«r )*»' Redactie en administratie : Drukkerij ARNOLD - Hengelo-Gld Telef. 455 HENGELO GLD Herdenking gevallenen. Zaterdagavond vond in ons Dorp de herdenking plaats van de geval- lenen tijdens de oorlog en bezetting. Nadat door de burgemeester een krans was gelegd bij het monument werd enige ogenblikken stilte in acht genomen. Hierna zong de Ge- mengde Zangvereniging „Excelsior" het lied „Boven de Starren". Waar- mede deze plechtigheid werd be- ëindigd. Er was veel belangstelling. Paardenkeuring. Op de alhier gehouden stamboekkeuring voor Landbouwtuigpaarden (V.L.N.) wer- den 7 paarden aangevoerd, 5 stuks hiervan werden opgenomen. Van het Geld. type werden opgenomen de paarden van de eigenaren : J. Haaring, D. J. Harmsen, en H. Riefel te Hengelo Gld en van Ha- gen te Leesten, Warnsveld. Het paard van H. Gr. Roessink werd in het hulpstamboek opgeno- men. Als keurmeesters fungeerden de heren Slijkhuis, Twello, Rijsen- beek, Bemmel en Rouwenhorst, Voorst. Weekmarkt. Op de heden gehou- den weekmarkt waren 115 biggen aangevoerd. Prijzen 50 tot 62 gld per stuk. Zeer goede handel met stijgende prijzen. Burgerlijke Stand over de maand April. Geboren : Henricus G. zn v. G. J. van der Weer en H. J. Goorkate; Gerarda B. M. d. v. J. Th. Sanders en J. M. Renricks ; Paulus H. M. zn. v. B. C. Seesing en H. W. M. Smeenk ; Hermina H. d. v. D. J. Wentink en J. Radstake ; Henricus L B. zn v. B. P. Elbers en H. J. Tomberg; Johanna H. d. v. H. Klein Zessink en G. te Slaa; Vin- centius G. W. zn v. J. R. Niesink en M. A. te Poele; Martina d. v. D. J. Maalderink en B. J. Engbers; Gerdina A. B. d. v. B. A. Luesink en H. G. Jansen; Bernardus H. zn v. A. J. Besselink en H. C. Diepe- maat ; Johannes Th. H. G. zn v. H. A. Niesink en E. F. Jansen; Gerardus H. M. zn v. G. E. Wol- brink en J. M. Rouwenhorst; An- tonetta B. d. v. G. Knoef en H. W. Lenselink ; Hendrik J. zn v. H. J. Vels en G. Elsman ; Wilhel- mina H. Ch. d. v. H. J. Niesink en H. J. B. Volman; Hendrik J. zn v. G. J. Kremer en G. A. En- zerink. Overleden: Aaltjen Hemink, echt- genote van J. Groot Jebbink, oud 75 jaar. Zondagsdienst doktoren: Hengelo Gld, Steenderen en Hum- melo : Dr Dwars Dr v. Fraassen en Dr Bouwman. Ondertrouwd: J. Heijink en B. H. Bretveld ; A. H. Aalderink en W. Zieverink; G. A. Derksen en H. C. M. v. Londen ; J. Booltink en H. Ch. Sanders; G. J. ten Bokkel en H. Radstake; H. Hemminga en H. Stege. Gehuwd : J. Heijink en B. H. Bret- veld. Gevonden voorwerpen. Stofbril. Zadeldekje. Doublé arm- bandje. 3 Muntbiljetten van een gulden. Verloren voorwerpen. Bruine herenportemonnaie inhou- dende 8 gulden aan muntbiljetten en enig kleingeld. Zijden geblokten sjaal. Stichting v. d. Landbouw. Nu de praatavonden uitgaande v/d plaatselijke Stichting v,d Landbouw weer tot het verleden behoren, een klein overzicht over de opkomst in deze winter. Omdat dit jaar alleen de georga- niseerde landbouwers zijn uitgeno- digd, zijn er dit jaar maar 15 praat- avonden gehouden. De vorige winter 22. De belangstelling was over het al- gemeen goed te noemen, alhoewel er wel een groot verschil was in de verschillende buurtschap- pen, zoals het overzicht ook laat zien. In de winter 1950-'51 was de ge- middelde opkomst 10% lager dan in deze voorbijgaande winter. Zowel uit de opkomst, als uit de bespreking moge worden geconclu- deerd, dat de belangstelling eerder toe dan afneemt. De totale gemiddelde opkomst was ± 60°/o vorig jaar 50°/o. Van de buurtschappen was de op- komst als volgt : Noordink 76% (63%); Varssel 72°/ 0 (62o/o); Bekveld 7l°/ 0 (51o/«); Duns- borg 68<»/o (54%); Dorp 45% (17°/ 0 ); Gooi en Keijenburg 40°/ 0 (29%). De cijfers tussen haakjes zijn die van I950/'51. Uit deze cijfers moge blijken dat de praatavonden bij de heer Luiten in zeer goede handen zijn en daar- voor onze dank. De laatste molen. Bij de afbraak van de molen van B. J. Lebbink, werd Woensdagmiddag de as van de molenwieken uit de kap van de molen weggehaald. Dit is zeker geen gemakkelijk kar- weitje, als men bedenkt, dat zo'n as ongeveer 3'/2 ton weegt! Toch is dit zonder enige stoornis gebeurd en „zeilde" de as op een gegeven ogenblik van bovenuit de kap met een doffe slag op de grond. Velen hebben dit zeldzaam gebeu- ren van nabij gevolgd en verschei- dene fotograven en amateur-foto- KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 uur Ds A. v. d. Fhei, pred. te Velp, Jeugddienst 10 uur Ds Kwint. Goede Herder Kapel 10 uur de heer te Winkel Vrije. Herv. Kerk Geen opgave ontvangen. STEENDEREN Ned. Herv. Kerk 9.45 uur Ds A. M. Nortier graven hebben dit kunnen vastleg- gen. De heer ten Have uit Vorden had eer van z'n werk ! Herdenking 50-jarig bestaan Herv. Kleuterschool. Woensdag herdacht de Herv. Kleuterschool haar 50-jarig bestaan met een bij- eenkomst 's middags van de kleuters en ouders en 's avonds een feeste- lijk samenzijn van leden en ouders der leerlingen. Ds Barbas, voorzitter, opende onge- veer 2.30 uur en memoreerde enige bijzonderheden uit het 50-jarig be- staan der school, de vele moeilijk- heden welke overwonnen moesten worden en de zegeningen die de school mocht ontvangen. Hierna werd door de leerlingen een stukje opgevoerd en werd daarna een poppenkast vertoond. De kinde- ren werden ondertussen verscheidene malen getracteerd en werd er een verloting onder de ouderen gehouden. Omstreeks kwart voor acht 'savonds, opende Ds Barbas het samenzijn met de ouders en vertelde ook weer enige bijzonderheden uit het bestaan der school, waarna spr. de dames Jansen en Harmsen een aandenken overhandigde en tevens aan het echtpaar Boerman, hetwelk onder applaus van de aanwezigen in ont- vangst werd genomen. Hierna volgde een gezellig samen- zijn, afgewisseld door verloting, 2X1 is l, tractatie's, hersengymna- stiek enz. en sloot de voorz. om- streeks 10 uur deze avond. Het bestuur kan terugzien op een zeer geslaagde dag. Benoemd. In de vacature van mej. J. F. L. de Jagter, onderwijzeres aan de Ds J. L. Piersonschool, werd per l Augustus benoemd mej. J. G. Timmermans te Appingedam. Rijkspostspaarbank. Op de Rijkspostspaarbank werd ge- durende de maand April, alhier in- gelegd f 4.526.45 en terugbetaald f 6.240.60. Het laatst uitgegeven boekje is no 1263.

Embed Size (px)

Transcript of De Reclame Zaterdag 10 Mei 1952 1952-05-10.… · Herdenking 50-jarig bestaan Herv. Kleuterschool....

 • De ReclameNieuws- en advertentieblad voor

  Hengelo-Gld, Keyenburg, Zeihem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

  Zaterdag 10 Mei 1952

  21e jaargang no 32

  Abonnementsprijs f 3.8O p«r )*»'

  Redactie en administratie :

  Drukkerij ARNOLD - Hengelo-Gld

  Telef. 455

  HENGELO GLDHerdenking gevallenen.Zaterdagavond vond in ons Dorpde herdenking plaats van de geval-lenen tijdens de oorlog en bezetting.Nadat door de burgemeester eenkrans was gelegd bij het monumentwerd enige ogenblikken stilte inacht genomen. Hierna zong de Ge-mengde Zangvereniging „Excelsior"het lied „Boven de Starren". Waar-mede deze plechtigheid werd be-ëindigd. Er was veel belangstelling.

  Paardenkeuring. Op de alhiergehouden stamboekkeuring voorLandbouwtuigpaarden (V.L.N.) wer-den 7 paarden aangevoerd, 5 stukshiervan werden opgenomen. Vanhet Geld. type werden opgenomende paarden van de eigenaren : J.Haaring, D. J. Harmsen, en H.Riefel te Hengelo Gld en van Ha-gen te Leesten, Warnsveld.Het paard van H. Gr. Roessinkwerd in het hulpstamboek opgeno-men. Als keurmeesters fungeerdende heren Slijkhuis, Twello, Rijsen-beek, Bemmel en Rouwenhorst,Voorst.

  Weekmarkt. Op de heden gehou-den weekmarkt waren 115 biggenaangevoerd. Prijzen 50 tot 62 gldper stuk. Zeer goede handel metstijgende prijzen.

  Burgerlijke Standover de maand April.

  Geboren : Henricus G. zn v. G. J.van der Weer en H. J. Goorkate;Gerarda B. M. d. v. J. Th. Sandersen J. M. Renricks ; Paulus H. M.zn. v. B. C. Seesing en H. W. M.Smeenk ; Hermina H. d. v. D. J.Wentink en J. Radstake ; HenricusL B. zn v. B. P. Elbers en H. J.Tomberg; Johanna H. d. v. H.Klein Zessink en G. te Slaa; Vin-centius G. W. zn v. J. R. Niesinken M. A. te Poele; Martina d. v.D. J. Maalderink en B. J. Engbers;Gerdina A. B. d. v. B. A. Luesinken H. G. Jansen; Bernardus H. znv. A. J. Besselink en H. C. Diepe-maat ; Johannes Th. H. G. zn v.H. A. Niesink en E. F. Jansen;Gerardus H. M. zn v. G. E. Wol-brink en J. M. Rouwenhorst; An-tonetta B. d. v. G. Knoef en H.W. Lenselink ; Hendrik J. zn v.H. J. Vels en G. Elsman ; Wilhel-mina H. Ch. d. v. H. J. Niesinken H. J. B. Volman; Hendrik J.zn v. G. J. Kremer en G. A. En-zerink.Overleden: Aaltjen Hemink, echt-genote van J. Groot Jebbink, oud75 jaar.

  Zondagsdienst doktoren:

  Hengelo Gld, Steenderen en Hum-melo : Dr Dwars Dr v. Fraassen enDr Bouwman.

  Ondertrouwd: J. Heijink en B. H.Bretveld ; A. H. Aalderink en W.Zieverink; G. A. Derksen en H.C. M. v. Londen ; J. Booltink enH. Ch. Sanders; G. J. ten Bokkelen H. Radstake; H. Hemminga enH. Stege.

  Gehuwd : J. Heijink en B. H. Bret-veld.

  Gevonden voorwerpen.Stofbril. Zadeldekje. Doublé arm-bandje. 3 Muntbiljetten van eengulden.

  Verloren voorwerpen.Bruine herenportemonnaie inhou-dende 8 gulden aan muntbiljettenen enig kleingeld. Zijden gebloktensjaal.

  Stichting v. d. Landbouw.Nu de praatavonden uitgaande v/dplaatselijke Stichting v,d Landbouwweer tot het verleden behoren, eenklein overzicht over de opkomst indeze winter.Omdat dit jaar alleen de georga-niseerde landbouwers zijn uitgeno-digd, zijn er dit jaar maar 15 praat-avonden gehouden.De vorige winter 22.De belangstelling was over het al-gemeen goed te noemen, alhoewel

  er wel een groot verschilwas in de verschillende buurtschap-pen, zoals het overzicht ook laatzien.In de winter 1950-'51 was de ge-middelde opkomst 10% lager danin deze voorbijgaande winter.Zowel uit de opkomst, als uit debespreking moge worden geconclu-deerd, dat de belangstelling eerdertoe dan afneemt.De totale gemiddelde opkomst was± 60°/o vorig jaar 50°/o.Van de buurtschappen was de op-komst als volgt :Noordink 76% (63%); Varssel 72°/0(62o/o); Bekveld 7l°/0 (51o/«) ; Duns-borg 68

 • Vervoer van varkens beperkt.Maatregelen tot voorkomen vanuitbreiding van de varkenspest.De Minister van Landbouw, Visserijen Voedselvoorziening heeft — tervoorkoming van uitbreiding van devarkenspest het vervoer vanvarkens aan beperkende bepalingenonderworpen. Ons land wordt daar-toe in drie gebieden verdeeld, t.w.een westelijk gebied, begrensd doorde Noordzee ten zuiden van hetNoordzeekanaal, het Noordzeeka-naal, de zuidelijke en oostelijkeoevers van het IJsselmeer. de IJssel,de Rijn stroomafwaarts, de Lek, hetZederikkanaal, de Nieuwe Merwede,het Hollandse Diep, Volkerak, Kram-mer, en de Grevelingen ; een Noor-delijk en Oostelijk gebied, be-grensd door de Noordzee ten noor-den van het Noordzeekanaal, dezuidelijke en oostelijke oevers vanhet IJsselmeer, de IJssel, de Rijnstroomopwaarts en de grens metDuitsland naar het oosten en noor-den ; een Zuidelijk gebied, datde rest van Nederland omvat.Het is verboden varkens uit eenvan deze gebieden te vervoeren naareen ander gebied. Dit verbod geldtniet ten aanzien van varkens meteen levend gewicht van tenminste75 kilogram, voor zover zij in hetgebied, waarheen het vervoer plaatsheeft, rechtstreeks naar een slach-terij worden vervoerd.

  INVENTARISATIE.De grote Inventarisatie van Land-en Tuinbouw wordt dit jaar ge-houden van 6 t/m 24 Mei. Allegeregistreerden ontvangen van hunP.B.H, een oproep om op een be-paalde zitdag te verschijnen, teneindealdaar de gevraagde bedrijfsgegevenste verstrekken.Ik vertrouw op aller medewerkingom deze inventarisatie vlot te doenverlopen.Indien allen zich stipt houden aanhet tijdstip, vermeld op de oproep-kaart, kan door ons apparaat zoefficiënt mogelijk worden gewerkten brengt dit derhalve de minstekosten met zich mede.Ik maak U er voorts op attent, datde inventarisatiegegevens tevensdienen als basis voor het verstrek-ken van voeder voor de periodeJuli-Augustus 1952.Indien U ons niet tijdig van dezegegevens voorziet, schaadt U hier-mede Uw eigen belangen.

  Hooigrasverkopingen.Ook dit jaar zullen in enkele delender provincie Gelderland hooigras-verkopingen plaats vinden doortussenkomst der Grondkamer en welin het algemeen in die delen, waarook in r951 verkopingen werdengehouden.A^»nvraag! :ormulieren voor het ver-kr i j j l iooibonr i rn zullen tegenbetalin i 2.50 worden uitge-geven doo.-

 • meevallerOmdat wij met een van de grootste grossiers van Nederlandcontact hebben gezocht, kunnen wij U gedurende de xnaandMei een costuum aanbieden voor prijzen welkeglansrijk die van de confectie weerstaan, en toch

  Teneinde i ede r in de gelegenheid te stellen h i e r v a n gebruik tete maken, reserveren wij Uw bestelling ook voor latere levering

  DOE UW VOORDEEL EN MAAK HEDEN UW KEUS!

  Aanbevelend B. D O Li P H IJ N voorheen Burghard

  VOOR EEN

  GOED VERZORGDE

  ^ruidsfotoNAAR FOTO M O D E R N /

  fotoM O D E R NN i e u w s t a d 14Telefoon 3 0 6 9

  Z U T P H E N

  Wij verzorgen ook

  m eigen omgeving.

  VRAAGT EENS PRIJS

  ATTENTIE ! ATTENTIE !De reclameprijs van onze Engelse Waszuiger vanf 18,- duurt tot 17 Mei a.s. Na die datum . f 19,50

  A. W. WEG, Raadhuisstraat 12 Hengelo-G

  VOOR GROOT EN KLEIN :

  vanJansen &Tilanus

  Sch roder

  WCEK-END

  * RECLAME150 gram Boterhamworst100 gram Preskop

  SAMEN f O.85Koop Uw Vlees en Vleeswaren

  bij de Slager, en dan natuurlijk bij

  JOH. EPPINK & ZnRaadhuisstraat 10 — Telefoon 301

  Gevraagd een

  flinke jongenvoor lichte werkzaamhedenbij Th. J. van Aken,Klompenfabriek, alhier.

  Te koop 2 roodbonte

  vaarskalveren(witte stal)

  bij J. G. Wagenvoort,Dunsborg B 51

  Zaterdag 10 Mei, om 3 uurwordt aanbesteed

  het egaliserenvan een stukje heidegrond.Te koop een

  handkarook geschikt voor melkkar(nieuw), bij J. Garritsen,

  B 44, Hengelo Gld

  Te koop beste Frieseneurende en nieuwmelkte

  koeien en vaarzenhoge prod.

  tevens 3 r.b. neurendevaarzenmet lijsten,

  witte handelsstal.B. BOERS,Hummelosew. 18, Hengelo

  VERKRIJGBAAR BIJ:

  H. J. Buunk 8 ZnTe huur gevraagd

  1 ha WeilandAdres Bur. van dit blad.

  Mevr. Emsbroek-Spiele „'tSelsham" Vorden, vraagtwegens huwelijk der tegen-woordige 2de MEISJE v.d., of d. en n. Aanmelden's avonds tussen 7-8 uur.

  Gevraagd

  ARBEIDERSFa B. H. Groot Bramel,

  VORDEN

  rVervaardigd van de fijnsteelastische fantasie-tricot!'t Hemdje van dit garni-tuur heeft een prachtigepasvorm. De stevige schou-derbandjes zijn ruim aan-

  j gebracht, waardoor knel-len onder de armen uitge-

  I sloten is. Leuk modeldirectoire met degelijk

  [ elastiek, dubbel gezoomd.Verkrijgbaar in wit enzalm. Maten 44 en 46.

  Tezamen voor de zeerspeciale prijs van

  H.H. LandbouwersMet WRAK VEENAAR JAAP!

  Ook Uw adres voorvette e n nuchtere kalveren

  Jaap MeijersTelefoon 352

  Te koopeen Mc Cormick-

  (naaimachineolie bad, zo goed als nieuw

  1 schudderFa H. J. HARMSENöZnBanninkstr. 4, Hengelo Gld

 • r

  niet stukMaar dat is ook geen wonder. Wantaan P.K. vakkfeding is alles gedaanom ze sterk en duurzaam te maken,zoals dit met de modernste mid-delen mogelijk is. P.K. vakkledingis van soepele stof gemaakt, maarze is zo sterk als ijzer. Stoffen,afwerking, materialen, pasvorm,alles is enorm.

  P/C.VAKKLEDINGv e r k r i j g b a a r bij:

  K L E M Spalstraat 13, Hengelo

  mm

  IK REIS

  * HIJ R E I S T

  ¥ WIJ R E I Z E N

  PER TOURINGCAR VAN DE

  DOOR BINNEN- EN BUITENLAND

  Radio en Microfoonvoor explicatie tijdensde reis aanwezig.

  PRINSES MARIJKESTR. 9 Z E L H E M TEL. 383

  Enkele zitplaatsen overvan de reisverenigin:) Bekveld n

  WUPPERDAL—SAUERLAND, DUITSLANDop 5 Juli 1952. Opgeven bijW. J. HARMSEN. BEKVELD.

  Mei een advertentie in dit blad, heelt menigeen succes gehad.

  EXTRA AANBIEDING van 15 22 Mei:Een pak TARWEBLOEM 36 et.

  200 gram KRENTEN 38 et.200 gram ROZIJNEN 38 et.

  Een pak BAKMEEL 45 et.3 pakjes VANILLESUIKER 1 2 et.

  150 gram TUTTI-FRUTTI 39 et.250 gram ZUURTJES 39 et.

  l fl. DULCINA SLA-OLIE 1 80 et.

  Bij Uw VIVO-Kruidenier:

  M. G. VOSKAMP Hummeloseweg 14

  Wij hebben leuke

  KINDERJURKJES

  BLOUSJES

  BROEKJES en

  PAKJES

  Fa A. JACOBS

  COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK

  „LANDBOUWBELANG"

  te Hengelo-Gld

  ALGEMENE VERGADERINGOP DINSDAG 13 MEI 1952

  'S AVONDS 7 UUR PRECIES, BIJ J. H. LANGELER

  A g e n d a :

  1 Opening.2 Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers.3 Notulen.4 Rekening en verantwoording over het boekjaar 1951

  met verslag.5 Opzegging van het Lidmaatschap.6 Aanvragen subsidiën.7 Voorstel om de gemaakte winst te storten in het

  reservefonds.8 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van

  G. Esselenbroek, herkiesbaar.9 Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht

  wegens periodieke aftreding van D. Walgemoed, her-kiesbaar.

  10 Benoeming van een commissie voor het nazien derrekening en verantwoording 1952.

  11 Mededelingen.12 Rondvraag.13 Sluiting.

  N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een pre-sentiegeld van f 1.—. Volgens art. 40 der statuten, kunnenslechts leden der bank als gevolmachtigde optreden, dochniemand kan meer dan éénmaal presentiegeld ontvangen.

  VERENIGING TER BEVORDERING VAN HETLAND-, TUINBOUW- EN LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS

  OP CHR. GRONDSLAG TE VORDEN

  AANGIFTE VAN LEERLINGENvan de LANDBOUWHUISHOUDSCHOOLkan plaats vinden tot en met 15 Juli a.s.;elke Dinsdagmiddag : Smidsstraat 7, Vorden

  Ie 2-JARIGE PRIMAIRE OPLEIDING6 klassen lagere school en 12 jaarNa afloop hiervan verdere opleiding mogelijk

  VERVOLGKLAS, 2 dagen per week2eNaaien en Kinderverzorging

  3e CURSUS FIJNE KEUKEN, 12 lessen

  AANVANG l SEPTEMBER 1952