De Reclame Zaterdag 6 Nov. 1954 - deoldekaste.nl

of 3 /3
De Reclame Nieuws- en adrertentieblad voor Hengelo-Gld, Keyenbuxg, Is wij k, Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e. o. Zaterdag 6 Nov. 1954 24e jaargang no 5 Advertentieprijs 4 et par m.m. Postabonne's buiten de huis aan huis verspreiding f 2.50 per jaar, Redactie «n administratie l Drukkerij WOLTERS - Hengelo-Gld Telel. 455 Giro 624781 8VÖPÊÖÏL Elke tand een brillant Benoemd. De heer W. Kooiman, klerk ter secretarie alhier is benoemd tot ad j. commies 2e klasse ter secretarie der gemeente Bergschenhoek. De heer A. J. te Morsche, adj. commies 2e klasse ter secretarie alhier, is benoemd tot adj. commies Ie klas ter secretarie der gemeente Tubbergen. Marktbericht. Op de Woensdag gehouden week- markt waren 94 biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 50 gld pei stuk. Handel redelijk. Huidgenezing Huldiu ivefhel J . HTffiiaBiondheia' RUROL Uitvoering Concordia. In zaal Concordia gaf de muziek- vereniging „Concordia" Donderdag- avond haar eerste uitvoering in dit seizoen. O.l.v. de heer Helmink werden achtereenvolgens een 7-tal nummers voortreffelijk uitgevoerd. Na de pauze volgde opvoering van het 3-bedrijvige toneelspel ,,De Gouden Kooi". Zowel de muzikanten als de tone- RUTOII en ERRES Straalkachels W. LUIMES Hengelo Gld Volgt het voorbeeld van zovelen en plaatst uw advertenties „DE RECLAME PHILIPS RADIO met FM en Drukknop Zie etalage W. LUIMES Hengelo Gld KERKDIENSTEN Zondag 1 NOT. HENGELO GLD Ned. Herv. Kerk 8.30 uur de heer te Winkel 10 uur Ds Kwint, bediening H. Doop Goede Herder Kapel 10 uur. De hr te Winkel Met HflmEfl Gelei handen om trots op te zijn Vrij». Herr. Kerk Geen Dienst Zondagsdienst doktoren: Dr Dwars, Telefoon 277 bij geen gehoor : bellen 008 T. C. van Soest, Dierenarts, Telefoon 255 listen mochten een dankbaar applaus in ontvangst nemen van de vele bezoekers. Hedenavond heeft een herhaling van deze uitvoering plaats. Gevonden voorwerpen Grijze capuchon. Zilveren armband. Metalen duimstok (rolmodel). Metalen duimstok. Doublé arm- bandje. Rozenkrans in etui. Actetas met boeken. Damesportemonnaie inhoud f 1.86. Verloren voorwerpen. Linker heren glacé handschoen. Zwarte gevlamde vulpen zonder dop. Jongensbroekje (delana). Een bedrag van zes gulden. HOOFD' KIESPIJN Mijnhardt Kieipijnpoeden. Doos 50 et Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50et. Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT Wat is er deze en volgende maanden te doen? Zonder verplichtingen worden in deze rubriek aankondigingen gratis opgenomen. 6 Nov. Uitvoering „Concordia" 5 Nov» Uitvoering ,,Soli Deo Gloria" 12 Nov. Jaarverg, C.J.B.T.B. enC.B.P.B. 13 Nov. Feestavond N.V.V. 16 Nov. N.V.E.V. Visdemonstratie. 18 Nov. Feestavond Jeugdver. Varssel 23 Nov. Propaganda-avond. Bond voor Veilig Verkeer. 24 Nov. Uitvoering „Looft den Heer" 25 Nov. Nutsavond. Lezing met film „Kruger Wildpark" door J. v. Brugge 9 en 10 Dec. Uitvoering Crescendo 15 Dec. Nutsavond. Lezing over „Dieren rondom onze woning" door de hr Wigman. 16 Dec. Kerstavond N.V.E.V. 12 Jan. Prop. Feestavond Volksonderw. 20 en 21 Jan. Jubileum Jeugdver. Varssel 25 Jan. Nutsavond. Film over Rubber en motorraces en hersengymnastiek. 26 Jan. en 2 Febr. Uitvoering „Achilles" 30 Jan. Uitvoering Sancta Caecilia 16 Febr. N.V.E.V. Voorlichtingsavond 17 en 19 Febr. Uitvoering „Concordia" 23 Febr. Nutsavond. Toneel „de beste jaren van ons leven" door de Nrd. Ned. Comedie. 'sMiddags jeugdvoor- stelling ,,De avonturen van Gijsje Goochem", MODERNE VERWARMING MET DE BEDEE- OLIE- HAARDKACHEL Absoluut reukloos en veilig Geen roet, slakken, as of stof Aansluiting aan iedere schoor- steen met goede trek. Behaaglijke uitstraling met zichtbare vlam Leverbaar in bruin en zwart onafbrandbaar emaille Uit voorraad leverbaar Alleenverkoop v. Hengelo SMEDERIJ JANSEN-HENGELO GLD

Embed Size (px)

Transcript of De Reclame Zaterdag 6 Nov. 1954 - deoldekaste.nl

Page 1: De Reclame Zaterdag 6 Nov. 1954 - deoldekaste.nl

De ReclameNieuws- en adrertentieblad voor Hengelo-Gld, Keyenbuxg,

V« Is wij k, Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e. o.

Zaterdag 6 Nov. 1954

24e jaargang no 5Advertentieprijs 4 et par m.m.

Postabonne's buiten de huis aan huisverspreiding f 2.50 per jaar,

Redactie «n administratie lDrukker i j WOLTERS - Hengelo-GldTelel. 455 Giro 624781

8VÖPÊÖÏLElke tand

een brillantBenoemd.De heer W. Kooiman, klerk tersecretarie alhier is benoemd tot ad j.commies 2e klasse ter secretarie dergemeente Bergschenhoek.

De heer A. J. te Morsche, adj.commies 2e klasse ter secretariealhier, is benoemd tot adj. commiesIe klas ter secretarie der gemeenteTubbergen.

Marktbericht.Op de Woensdag gehouden week-markt waren 94 biggen aangevoerd.Prijzen 40 tot 50 gld pei stuk.Handel redelijk.

HuidgenezingHuldiu ivefhe l J . HTffiiaBiondheia'

RUROLUitvoering Concordia.In zaal Concordia gaf de muziek-vereniging „Concordia" Donderdag-avond haar eerste uitvoering in ditseizoen.O.l.v. de heer Helmink werdenachtereenvolgens een 7-tal nummersvoortreffelijk uitgevoerd.Na de pauze volgde opvoering vanhet 3-bedrijvige toneelspel ,,DeGouden Kooi".Zowel de muzikanten als de tone-

RUTOII en ERRESStraalkachels

W. LUIMESHengelo Gld

Volgthet

voorbeeldvan

zovelenen

plaatstuw

advertenties

„DE RECLAME

P H I L I P S R A D I Omet FM en Drukknop

Zie etalage

W. LUIMESHengelo Gld

KERKDIENSTENZondag 1 NOT.

HENGELO GLDNed. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel10 uur Ds Kwint, bediening H. DoopGoede Herder Kapel 10 uur. De hr te Winkel

Met HflmEfl Geleihanden om trots op te zijn

Vrij». Herr. KerkGeen Dienst

Zondagsdienst doktoren:Dr Dwars, Telefoon 277

bij geen gehoor : bellen 008

T. C. van Soest, Dierenarts,Telefoon 255

listen mochten een dankbaar applausin ontvangst nemen van de velebezoekers.Hedenavond heeft een herhalingvan deze uitvoering plaats.

Gevonden voorwerpenGrijze capuchon. Zilveren armband.Metalen duimstok (rolmodel).Metalen duimstok. Doublé arm-bandje. Rozenkrans in etui. Actetasmet boeken. Damesportemonnaieinhoud f 1.86.

Verloren voorwerpen.Linker heren glacé handschoen.Zwarte gevlamde vulpen zonderdop. Jongensbroekje (delana).Een bedrag van zes gulden.

HOOFD' KIESPIJNMijnhardt Kieipijnpoeden. Doos 50 etMijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50et.Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

Wat is er deze en volgendemaanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

6 Nov. Uitvoering „Concordia"5 Nov» Uitvoering ,,Soli Deo Gloria"12 Nov. Jaarverg, C.J.B.T.B. enC.B.P.B.13 Nov. Feestavond N.V.V.16 Nov. N.V.E.V. Visdemonstratie.18 Nov. Feestavond Jeugdver. Varssel23 Nov. Propaganda-avond. Bond voor

Veilig Verkeer.

24 Nov. Uitvoering „Looft den Heer"

25 Nov. Nutsavond. Lezing met film„Kruger Wildpark" door J. v. Brugge

9 en 10 Dec. Uitvoering Crescendo

15 Dec. Nutsavond. Lezing over „Dierenrondom onze woning" door de hrWigman.

16 Dec. Kerstavond N.V.E.V.

12 Jan. Prop. Feestavond Volksonderw.

20 en 21 Jan. Jubileum Jeugdver. Varssel

25 Jan. Nutsavond. Film over Rubberen motorraces en hersengymnastiek.

26 Jan. en 2 Febr. Uitvoering „Achilles"

30 Jan. Uitvoering Sancta Caecilia

16 Febr. N.V.E.V. Voorlichtingsavond

17 en 19 Febr. Uitvoering „Concordia"

23 Febr. Nutsavond. Toneel „de bestejaren van ons leven" door de Nrd.Ned. Comedie. 'sMiddags jeugdvoor-stelling ,,De avonturen van GijsjeGoochem",

MODERNE VERWARMINGMET DE

BEDEE-OLIE-HAARDKACHELAbsoluut reukloos en veiligGeen roet, slakken, as of stofAansluiting aan iedere schoor-steen met goede trek.

Behaaglijke uitstralingmet zichtbare vlam

Leverbaar in bruin en zwartonafbrandbaar emaille

Uit voorraad leverbaar

Alleenverkoop v. Hengelo

SMEDERIJ JANSEN-HENGELO GLD

Page 2: De Reclame Zaterdag 6 Nov. 1954 - deoldekaste.nl

Maandag 8 November a.s. hopen onze ge-liefde ouders en grootouders

G. J. WILLEMSen

J. L. D. WILLEMS-BOUWMAN

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Dien en JanGerrit en Henk

Tiny en BenRiet

Receptie van 3-5 uur in zaal Concordia.

Hengelo Gld, November 1954

Voor alle

TEXTIELZie etalage's

CfFKG|J°1£LANGELER

KERKSTR. 11, HENGELO (O)

DAMESHOEDEN en KAPJES

BRUIDSSLUIERS en BRUIDSKAPJES

rcneman~<jGrissenVORDEN

Wat een speciaalzaak U biedt,vindt U elders niet!

A.s. Zondag 2 uur

Keyenburgse Boys lMarkelo l

Entree als gewoon

KIPPENHOUDERS!Zij die eind November of December KUIKENSvan ons wensen, geeft dan even een sein.We zijn weer gestart. Ook voor latere leveringworden reeds bestellingen genoteerd.

WEENK'S B R O E D E R I JLINDE-VORDEN, Tel. 559, Kuikenbr. 9129

HAZEWIND WINDBREKERSEen kwaliteit die er tegen kan.

Kleuren Raf-Groen-Beige

Fa LENTFERINK v.h. Jacobs

C.N.V. C.N.V.

PROPAGANDA-AVONOop Dinsdag 9 November a.s.in de zaal Bakker te VordenAanvang 7.30 uur

Spreker: de heer I. RIJPSTRA, te UtrechtOnderwerp:

„Ons doel en onze weg1'Inleiding en slotwoord door de plaatselijke pred.

Ds LANGSTRAAT en Ds DUURSEMA

Verdere medewerking van het kleinkunst ensemble

je Heikneulers" uil HallenEen avond vol afwisseling

Vrij entree.Het Bestuur der Chr. B.B.Afd. Vorden—Hengelo Gld

Is U al KLANT van VOSKAMP?Wij zorgen er dagelijks voor dat U lekkeren voordelig kunt eten.Kom eens bij ons in de winkel en U zultzien dat het U wel bevallen zal.Wij hebben

elke week extra RECLAMEzodat U altijd voordelig bij ons koopt.Wij verwachten allen, ook U, die tot hedennog geen klant van ons was.

ïOSKAMP's LevensmiddelenbedrijfHummeloseweg — Tel. 289

WEER IN VOORRAAD:

VERDER:

ANTRACIET, ESS-KOLEN,

BRIKETTEN, COCES

Th. J. HARMSEN, Hengelo-GldTELEFOON 262

KolJemarkt - Lekkere hapjes!Ter gelegenheid van de Koldemarkt de geheledag, ook 's avonds

Warme Knakworst,Gebraden gehakt,

Carbonade, enz.

Slagerij Raterink, v.h. Eppink

Voor de vele blijken vandeelneming ons betoond bijhet overlijden van onze ge-liefde Moeder, Behuwd- enGrootmoeder

Catharina ToevankWed. van D. Zilvold.

betuigen wij hiermede onzehartelijke dank.

Uit aller naam:Fam. J. BoschFam. W. Luimes

Hengelo Gld, Nov. 1954

Wie heeft nog interessevoor een z.g. Gelders wa-gentje (afbraakprijs)Inlichtingen bureau dezes

Knollenplukkers gevr.R. Groot Roessink, „Vael-veldinck", Hengelo Gld

Te koop Knolgroen (an-dijvieblad) en een radio-toestel, (wisselstroom)Tramstraat 8, Hengelo Gld.

Te koop een toom biggenW. Jansen D 70, Hengelo

Voor Naaimachines enNaaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,VORDEN

Erkende NaaimachinehandelOveral aan huis te ontbieden

Damnieuws.Vrijdagavond speelde DCHhaar eerste competitiewed-strijd en wel tegen Groot-Graffel, te Warnsveld. Deuitslag werd 13—7 in hetvoordeel van DCH.

Alle drukwerkDrukkerij Wolters

Telefoon 455

Sancta Caecilia.Wegens plaatsgebrek warenwij niet in staat om in onsvorig nummer een verslagop te nemen van het con-cert van de R.K. zangver.Sancta Caecilia en het Et-tens Mannenkoor.Beide verenigingen hebbenzangminnend Hengelo eenavond van waar genot be-zorgd.

Koopt bij deAdverteerders

in dit blad

4444444444444444444444444444444

4

4

4

4

4

4

4

4

4

. .met dit zuiver wollen moquette tafel-kleed. Prachtige, levendige kleuren inhet origineel Perzisch dessin. R o y a l emaat 135 x 165 cm.

En met bon 10 van Uw *Inconé"*Kettingboekje betaalt U hiervoor

slechts *fi ?9 5037.8

Hengelose Bestuurdersbond

op Zaterdag 13 November a. s.,'B avonds 7.30 uur, in ConcordiaZaal open 7 uur

*ADRIEVAN OORSCHOT PRESENTEERT:

DE DAVERENDE CABARET-REVUE:

Je nemen een Snlpperflag"Prijzen der plaatsen:Plaatselijk georg. N.V.V.-leden f 0.75Niet-plaatselijk georg. N.V.V -leden f 1.—Niet-N.V.V.-leden f 1.25 (bel. inbegrepen)

Plaatsbespreken op de dag der uitvoering om1.30 aan de zaal.

Kaarten vanaf heden in voorverkoop bij J. Ol-denhave, Kerkstraat 13a, H. Kraassenberg,Tramstraat 8a en aan de zaal.

Voor Uw Wintergoed* DEKENS* FLANEL* ONDERGOED* BREIWOL* STOFFEN* JERSEY

Sch roderTijdens de Koldemarkt

de gehele dag

*D A N S E NJOS. MARESCH, Spalstr.

Kleine advertentiest/m 10 woorden 60 cent

Naaidozen — ScheerdozenKapdozen — Kousendozen

Zakdoeken- enBoordendozen

De grootste keuze ter plaatse

HEIJIHH HEH6ELQ 6LDTe Koop biggen, G. Pel-grum, D 15, Bekveld

Te koop 2 r.b. pinken,A. Meerbeek, Zelhemsew. 3Hengelo Gld.

Te koop een z.g.a.n. jon-gensjas, leeftijd 10 jaar.Adres bur. dezes.

Te koop 3 zware biggen,H. J. Bosch, B 104

Koldemarkt - Hengelo Gld

Woensdag 10 November a.s.

de gehele dag

DansmuziekAanvang 10 uur v.m.

het onderscheid tussen brillen en brillen.De tijd van de marktbril is voorbij. Wijgaranderen voor elk oog precies het juiste glas.

L Kohier T/K F. w,..**Telefoon 374, Hengelo-Gld

C.B.P.B.— C.J.B.T.B. Afd. Hengelo Gld

Bezoekt allen onze

Jeestavondop Vrijdag 12 Nov., 's avonds 7.30 uurin „Concordia".

Spreker: de heer R. BOS, Bondssecr. uit Ede.

Onderwerp :

De toekomst moet met bel heden gekocht wordenSlotwoord: Ds LANGSTRAAT, Vorden

Muzikale medewerking:

„Zang en Spel" - Vorden•§9*- TOEGANG VRIJ "WKomt allen en brengt anderen mede.

DE BESTUREN

Page 3: De Reclame Zaterdag 6 Nov. 1954 - deoldekaste.nl

Grote FANCY-FAIR99WONDERLAND"

Met schitterende attractie's o.a.:

ELECTRISCHE AUTOBAAN, MONTE CARLO, DIKKEBERTHA, LICHTKAST, ROULETTE, VLIEGENDE SCHOTEL,EENDENJACHT, REGISTERSPEL, GRAMOFOONPLATEN-

VERZOEKPROGRAMMA, ENZ.

10 NOVEMBER TE STEENDEREN (Concordia)

11 NOVEMBER TE BRONKHORST (School)12 en 13 NOVEMBER TE TOLDIJK (De Bremer)

Aanvang 19 uur. Fantastische prijzen. Vrij entree.

Ten bate voor het instrumentenfonds van de Muziekver. „D.S.S."

Grote Paarden-, Vee-en VarkensmarktenWoensdag 10 Nov.

(Koldemaxkt)

te Hengelo Gld.MARKTVERENIGING

BIJ VOLDOENDE DEELNAME

Keuring van ShetlandsePonyveulens en -EntersAankoop prijzen voor de Verloting

Aankoop levende have op l Dec. St Nicolaas-markt.

November-aanbieding

25 pCt kortingop het verven van wollen mantels

(donkerblauw of zwart)

bij N.V. HOEKSEMASprongstraat 10, ZUTPHEN, Telefoon K 6750-3191

Chemisch Reinigen, Verren, Stoppage, Enz.

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,wordt dezelfde dag gehaald.

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK

v.h. H. A. ALBERS, te Vorden

vraagt

FLINKE WERKKRACHTEN

FOTOSTAND AARDSwel 25 soorten in hout en chroom

Heijink, Hengelo Gld

Zo'noverallgaat

langermee!

verkrijgbaar bij:

KLEM • spalslraaiia • HENGELO Gld

S c h o o n h o u d e n 0,L Schoo l(Ruurloseweg)

Zij die in aanmerking willen komen voor hetverrichten van bovengenoemde werkzaamheden,kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de burge-meester, vóór 13 November a.s.

Vergoeding f 525.— per jaar, + 6%

Nadere inlichtingen ter secretarie