Zorg Special

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Platform van en voor professionals. Bladmanagement: Walter Wijnhoven

Transcript of Zorg Special

 • Vernieuwingin de zorgInnovatie,efficiency en kwaliteit!

  Roelf de Boer (NVZ) 'Kwaliteitscriteria voor spreiding en concentratie ziekenhuizen'

  Peter van den Berg (AMC) 'Verzekerd van de beste procesondersteuning met CareCTRL'

  Richard Janssen(Altrecht)'Footloose achter de patient aan'

  Hans Feenstra (Martini Ziekenhuis)'Minder fouten dankzij Lean Six Sigma'

  Fact. Zorg Special

 • Redactieadres Deloitte t.a.v. Walter Wijnhoven Postbus 2031 3000 CA Rotterdam [email protected] Aan dit nummer werkten mee: Frank van Attekum Mathieu van Bergen Dick Berlijn Sabine Bison Marco Dobbelmann Letty Doornbos Arlette van Dort Remko Geveke Lizzy van der Gracht Adriaan Lieftinck Martijn Ludwig Klaas Meersma Hans van MensVincent Peeters Paul Retra Ronald Sterk Marco Walhout Willem Wansink Machiel Westerdijk Franck van Wijck Walter Wijnhoven Fotografie Marcel Bekedam Bisonder Producties Ronald Sterk Vormgeving Studio MCBD Deloitte Rotterdam Druk HENK Grafimedia center, Tegelen 2011 Deloitte Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

  ColofonFact Special is een thematische uitgave van Fact, het relatiemagazine van Deloitte.

  De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan zo snel, dat het natuurlijk ondoenlijk is om alle actualiteiten in n magazine samen te vatten. Een rondje langs de velden in onze gezondheidszorgpraktijk geeft echter al een aardig inzicht in de recente ontwikkelingen. Daarom hebben we een aantal onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van onze klanten in de langdurige, curatieve en geestelijke gezondheidszorg geselecteerd, die voor bestuurders en toezichthouders actueel en interessant zijn. Het thema spreiding en concentratie van ziekenhuiszorg is zon actueel item, door de recente discussie over selectief contracteren door verschillende zorgverzekeraars. Het idee dat volume van hoog specialistische zorg een belangrijke kwaliteitsparameter is, wordt steeds breder gedragen. Volgens NVZ voorzitter Roelf de Boer is dit n van de belangrijkste themas van de komende jaren in de curatieve zorg, naast de blijvende discussie over de betaalbaarheid. Intussen lijken nieuwe verhoudingen tussen ziekenhuis(bestuur) en medisch specialisten op til, nu de huidige toelatingsovereenkomst per 1 januari 2012 komt te vervallen. Twee advocaten uit de branchegroep Zorg van AKD belichten de mogelijke veranderingen en de gevolgen daarvan voor de ziekenhuisorganisatie. De gezondheidszorg is momenteel bezig de achterstand in ICT infrastructuur, vergeleken met veel andere bedrijfstakken, in te halen. Dat vergt voor de instellingen grote investeringen. Het AMC licht toe op welke wijze zij met hun TOP-programma de ondersteunende processen snel up to date brengen. Het Martini Ziekenhuis deelt zijn ervaringen met de Lean Six Sigma methodiek als instrument om parallel te investeren in kwaliteit en efficiency, met aansprekende resultaten. Verder zorgt veranderende regelgeving ervoor dat risicos in hoog tempo overgedragen worden van overheid en zorgverzekeraars naar de instellingen. Het azM legt uit op welke wijze zij in samenwerking met het bedrijfsleven een state of the art risicomanagement gestalte heeft gegeven. Hoewel defensie een geheel andere wereld betreft, zijn er treffende parallellen met de gezondheidszorg te trekken. Dick Berlijn heeft een jarenlange transitie geleid en de focus van onze defensie versterkt in een periode van uitkering van het vredesdividend. Hij laat zien dat versterking van kerntaken belangrijk is in periodes van bezuiniging, ook in de zorgsector. In de geestelijke gezondheidszorg zien we een trend naar ambulantisering. Behandeling wordt verplaatst van de periferie terug naar de samenleving, met grote consequenties voor bedrijfsvoering en huisvesting. In de nieuwe visie op zorg en vastgoed van Altrecht zien we deze ontwikkelingen terug. Dat zorg maatwerk blijft, komt ook duidelijk naar voren in het Saartje-concept van Solis: maximale flexibiliteit voor klant en professional uitgewerkt in een innovatief zorgconcept, dat momenteel furore maakt in de WMO-zorg. Deze ronde langs de velden laat zien hoe snel de veranderingen in de zorg elkaar opvolgen en op welke wijze verschillende organisaties met de veranderingen bezig zijn. De professionals van de branchegroep gezondheidszorg van Deloitte werken dagelijks met hun klanten in de gezondheidszorg en doen dat met plezier en passie voor zorg. Adriaan Lieftinck, voorzitter branchegroep gezondheidszorg Deloitte

  Voorwoord

 • In dit nummer

  14

  4 RoelF de BoeRAls je dichtbij de patint wil blijven kun je

  niet overal locaties gaan

  sluiten

  8 dICk BeRlIjnMunitie voor de zorgsector

  10 PeteR VAn den BeRg en HuuB deteRd

  CareCTRL: Elke dag beter

  14 dot In de SteIgeRS

  15 RICHARd jAnSSenFootloose achter de patint aan

  27 oPgeRuImde tHuISHulP, een zoRg mIndeR

  Buro Saartje: nieuw en toch vertrouwd

  30 SteedS SnelleR en SlImmeR

  18 HAnS FeenStRAPilots geven frisse ideen een kans

  22 nIeuwe VeRHoudIngen In Het zIekenHuIS

  24 HAnS keIjzeR en HAnS FIoletJe gaat denken vanuit het optimale proces

 • 4

 • 5De Nederlandse ziekenhuiszorg levert veel meer op dan ze kost. Deze conclusie valt te lezen in het brancherapport Zorg voor baten van NVZ vereniging van ziekenhuizen. NVZ onderzocht hiertoe de kosten van acht veelvoorkomende behandelingen, die samen vijftien procent van de ziekenhuiskosten uitmaken. De kosten hiervan aan ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg bedroegen 15 miljard euro. Maar de baten ervan vertaald in kwaliteit van leven en verlenging van de levensduur van de patint en de vermeden arbeidsuitval bedragen 22 miljard euro. Veel meer dus dan de kosten, zegt NVZ-directeur Roelf de Boer. Je hoort altijd dat de ziekenhuiszorg dweilen met de kraan open is en dat het geld erin verdwijnt als in een bodemloze put, en daaraan wilden we een duidelijk tegenwicht bieden. Een nuttige exercitie, want de burger zegt dat zijn gezondheid het allerbelangrijkste voor hem is, maar de overheid kijkt heel eenzijdig naar de kosten van die zorg en die eenzijdigheid vonden wij onterecht. Gelukkig wordt dit ook goed opgepakt. En hoewel ik niet de illusie heb te denken dat het aan onze bevindingen ligt dat het ministerie van

  VWS als enige niet hoeft te bezuinigen gedurende deze kabinetsperiode, weet ik wel dat onze boodschap ook bij VWS heel duidelijk is overgekomen.

  Van goed naar ng beterMaar: ook wat goed is kan altijd nog beter. Het feit dat we het goed doen mag nooit een argument zijn om niet te kijken naar verbetermogelijkheden, erkent De Boer. De ziekenhuizen kunnen doelmatiger werken en de ontwikkeling van spreiding en concentratie van ziekenhuiszorg speelt daar duidelijk een rol in. Met spreiding en concentratie wordt bedoeld dat wordt nagedacht over de vraag of alle ziekenhuizen alle zorg moeten blijven leveren, of dat ze zich beter kunnen concentreren op de taken waarin ze het best zijn. In het laatste geval kunnen ze taken afstoten, of ze kunnen in fusie- of andere samenwerkingsverbanden afspreken bijvoorbeeld de complexe zorg in het ene ziekenhuis te concentreren en de spoedeisende zorg in het andere. De discussie over spreiding en concentratie van ziekenhuistaken is het verst gevorderd in de

  Spreiding en concentratie ziekenhuiszorg vraagt om duidelijke kwaliteitsindicatoren

  de ziekenhuiszorg in nederland is van goede kwaliteit en levert meer op dan ze kost. maar ze kan wel beter, de onderlinge kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen in het medisch handelen vragen om uitruil en samenwerking. deze wordt onder de noemer spreiding en concentratie van ziekenhuistaken momenteel druk bediscussieerd in zorgland. Aan dit proces van spreiding en concentratie moeten eenduidige en transparante kwaliteitscriteria ten grondslag liggen.

  Tekst

  Franck van Wijck

  Fotografie

  Sabine Bison

 • 6oncologie. Bij dit specialisme verkeert het echt in een stroomversnelling, zegt De Boer, en de gevolgen daarvan zullen binnen nu en een paar jaar voor iedereen duidelijk worden. De kern hiervan is dat de basisoncologische zorg overal aangeboden zal blijven, maar dat ziekenhuizen patinten voor de meer complexe zorgvraagstukken doorverwijzen naar centra die hierin expertise hebben opgebouwd en die hiervoor voldoen aan de kwaliteitseis van een minimum aantal ingrepen per jaar. Dit getalscriterium is echter niet de enige kwaliteitsindicator om te kunnen bepalen hoe goed een ziekenhuis is in een verrichting. Het dient vooral te gaan om uitkomstindicatoren: herstelt de patint door de behandeling en hoe goed is zijn kwaliteit van leven.

  Eenduidige kwaliteitsindicatorenOp dit moment worden langs verschillende lijnen kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. De wetenschappelijke verenigingen staan onder druk om met goede indicatoren te komen voor hun vakgebieden, erkent De Boer. Die druk komt niet alleen van de Inspectie van de Gezondheidszorg, die zich op het standpunt stelt: of het veld doet het zelf binnen een afgesproken tijd, of wij leggen het op. De druk komt ook van de zorgverzekeraars. Die gebruiken de al bestaande indicatoren, of ontwikkelen eigen indicatoren, op basis waarvan zij selectieve zorginkoop plegen. Waartoe dit kan leiden, merkten we aan het begin van dit jaar. Zorgverzekeraar Menzis bestempelde Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen toen tot topzorgaanbieder op het gebied van borstkankerzorg, terwijl concurrent CZ hetzelfde ziekenhuis juist voor deze behandeling op de zwarte lijst had gezet omdat het vond dat het niet aan de kwaliteitscriteria voldeed. De Boer zegt hierover: Kwaliteitscriteria moeten op basis van goede,

  de onderlinge kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen in het medisch handelen vragen om uitruil en samenwerking

  Als je dichtbij de patint wil blijven k