Zicht op resultaat

download Zicht op resultaat

of 15

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zicht op resultaat

 • Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

  1

  Zicht op resultaat

  Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

 • Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

  2

  Eind 2011 heeft het Prinses Beatrix Fonds besloten zich te focussen op spierziekten. Door deze strategische keuze is het fonds in staat zich duidelijk te positioneren naar de markt toe: het Prinses Beatrix Fonds staat voor spierziekten met als ultiem doel spierziekten de wereld uit. In het verlengde van deze keuze zijn onderstaande visie en missie van het Prinses Beatrix Fonds geformuleerd. Deze visie en missie zullen in combinatie met de merkwaarden deskundig, transparant, 1+1=3 en innovatief de komende jaren de leidraad vormen voor het beleid en de daaruit vloeiende activiteiten van het Prinses Beatrix Fonds. Visie: Spierziekten de wereld uit door wetenschappelijk onderzoek Missie: Wij zijn de financile motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter wetenschappelijk onderzoek en patintenzorg Het Prinses Beatrix Fonds is er voor de mensen met een spierziekte, nu en in de toekomst. Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Fonds is het genezen van alle spierziekten. Daarnaast maken we ons sterk om de huidige zorg voor mensen met een spierziekte te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek is volgens ons de sleutel tot alle oplossingen. We willen daarin een voortrekkersrol gaan spelen door actief te gaan sturen. Samenwerking met andere spelers in het spierziekten veld is daarbij cruciaal. Samen krachtig tegen spierziekten!

 • Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

  3

  Wij hebben vier merkwaarden voor ogen die nodig zijn om onze doelen te realiseren in de komende vier jaar:

  Transparant Wat we doen gebeurt goed, eerlijk, kostenefficint en in alle openheid. We hebben niets te verbergen, zelfs niet onze fouten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die op ons rekent en iedereen die ons steunt. Deskundig We weten precies waar we het over hebben. Op academisch, financieel, organisatorisch n op menselijk niveau. We houden de ontwikkelingen op alle gebieden bij, van universitaire studies tot en met de dagelijkse praktijk van leven met een spierziekte. Dat maakt ons de autoriteit op ons gebied en een geloofwaardige en betrouwbare partner. 1+1 = 3 Wat je deelt wordt meer. Of beter of makkelijker, mooier. Daarom zoeken we intern en extern altijd actief samenwerking op. Met wetenschappers, patinten (verenigingen), collega fondsen, vrijwilligers, donateurs, pers en publiek. Zodat al die kennis, middelen, creativiteit en ervaring elkaar kunnen versterken. Innovatief Om spierziekten de wereld uit te krijgen, moeten we onderzoeken, nieuwsgierig zijn, durven en uitproberen. We kijken altijd hoe iets beter kan, zonder weg te gooien wat goed is. We denken in kansen, creren onze eigen aanpak en verrassen iedereen met nieuwe ideen. Ook onszelf.

 • Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

  4

  Doelen 2012-2015: Voor deze beleidsperiode staan de onderstaande doelen centraal: 1. Breng spierziekten en het Prinses Beatrix Fonds beter in beeld Nederlanders weten beter wat spierziekten zijn en wat de impact is van een spierziekte. Het is beter zichtbaar hoe het Prinses Beatrix Fonds met onderzoek oplossingen voor spierziekten dichterbij brengt. 2. Resultaatgericht wetenschappelijk onderzoek Het fonds geeft op basis van relevantie en continuteit de prioriteiten aan met betrekking tot onderzoeksonderwerpen. De ambities en resultaten worden inzichtelijk gemaakt en actief verspreid. 3. Samen voor een betere patintenzorg Mensen met een spierziekte ervaren dat de kwaliteit van de zorg is verbeterd. Het fonds werkt actief samen met de VSN en andere partijen op het gebied van spierziekten. Uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek is gebleken dat de bekendheid (spontaan en inhoudelijk) van het Prinses Beatrix Fonds zich op een zeer laag niveau bevindt. Daarnaast is het bij het brede publiek berhaupt niet bekend wat de spierziekten en de impact van spierziekten zijn. Dit maakt dat prioriteit 1 voor de voorliggende jaren is hierin veranderingen aan te brengen. Met andere woorden, zorg er voor dat de spierziekten en de impact hiervan bekend worden. En breng daarbij een duidelijke koppeling aan naar het Prinses Beatrix Fonds.

 • Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

  5

  Deze stijging in bekendheid zal stap voor stap ook leiden tot een stijging in fondsenwerving. De meeropbrengst in fondsenwerving zal in eerste instantie voornamelijk geherinvesteerd worden in bekendheid om hiermee het vliegwiel voor het Prinses Beatrix Fonds cht op gang te brengen. Vanzelfsprekend blijven we ook ruim investeren in wetenschappelijk onderzoek en patintenzorg. Nieuw is dat we hierbij proactief te werk gaan en vooraf de prioriteiten bepalen waarop we gaan inzetten de komende periode. Door focus aan te brengen, kunnen we continuteit garanderen wat ten goede komt aan de resultaten. Ook deze plannen en resultaten zullen actief gecommuniceerd worden, waardoor de bekendheid van spierziekten en het Prinses Beatrix Fonds nog verder gestimuleerd wordt. Samengevattend en in lijn met gekozen thema Zicht op resultaat: de zichtbaarheid van spierziekten, van het fonds en de resultaten staan deze beleidsperiode centraal.

 • Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

  6

  Communicatie en fondsenwerving

  Nieuwe beleidsperiode 2012-2015: Breng spierziekten en het PBF beter in beeld

  Doelen

  Het publiek ziet de ernst/impact van spierziekten en is ervan overtuigd dat snelle oplossingen nodig zijn

  Het Prinses Beatrix Fonds wordt door het publiek, patinten en professionals herkend als de toonaangevende en betrokken organisatie voor de bestrijding van spierziekten in Nederland

  Hoe gaan we dit bereiken Uit marktonderzoek komt overduidelijk dat het brede publiek niet weet wat een spierziekte is. Laat staan dat men weet hoe ernstig een spierziekte kan zijn. Daarom zal het Prinses Beatrix Fonds beter in beeld gaan brengen wat een spierziekte is en wat de gevolgen van het hebben van een spierziekte zijn. In nauwe samenhang hiermee maken we ook het Prinses Beatrix Fonds meer zichtbaar. Beide elementen zijn randvoorwaardelijk voor een groei in fondsenwerving. Een eerste stap in de goede richting is de voorgenomen naamswijziging van het Prinses Beatrix Fonds. Door al in onze naamstelling duidelijk te maken waar het fonds voor staat, is de eerste stap al gezet. In nauwe samenhang hiermee wordt een nieuwe visuele identiteit in de vorm van een nieuwe logo met passende huisstijl ontwikkeld die de positionering van het fonds naar de toekomst toe nader zal onderbouwen en onderstrepen.

 • Meerjarenbeleid Prinses Beatrix Fonds 2012-2015

  7

  De nadruk voor wat betreft alle communicatie zal komen te liggen op het bewust maken van mensen van de ernst en de impact van spierziekten. Om dit te kunnen bereiken zal de communicatie moeten opvallen om boven het maaiveld uit te kunnen komen. Maar opvallen is niet genoeg, onze communicatie zal onze doelgroep ook moeten raken, het moet iets doen. Het zijn deze beide elementen: opvallen en emotie die er voor gaan zorgen dat niet alleen de bekendheid van spierziekten en het Prinses Beatrix Fonds stijgt. Maar ook dat de inkomsten uit fondsenwerving gaan stijgen. Want als het niets met je doet, raakt men niet betrokken en zal men ook niet gaan doneren. Een ander element dat in de communicatie en fondsenwerving centraal zal komen te staan is dat het Prinses Beatrix Fonds de afgelopen 55 jaar al veel heeft bereikt op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Alleen is het fonds vergeten dit met verve te communiceren aan zijn doelgroepen. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zullen met meer nadruk en explicieter gecommuniceerd gaan worden. Ten eerste omdat onderzoek nog altijd door donateurs beschouwd wordt als het belangrijkste argument om te doneren. Daarnaast om onze positionering als d partij die spierziekten met succes bestrijdt te onderstrepen. Niet alleen de resultaten, maar ook wat we willen bereiken met wetenschappelijk onderzoek, zal actief worden gecommuniceerd. Door concrete doelen te formuleren, wordt gerichte fondsenwerving door middel van acties gestimuleerd. De afgelopen decennia heeft het Prinses Beatrix Fonds op een vrij traditionele wijze de markt bewerkt. In deze benadering stonden de jaarlijkse collecte en de reguliere mailings centraal. Deze benadering heeft er voor gezorgd dat de basis van onze fondsenwerving niet alleen sterk particulier getint is maar bovenal sterk vergrijsd. Naar de toekomst toe zal daarom verjonging een belangrijke plaats krijgen in de aanpak. Naast de meer traditionele activiteiten zal de inzet van social media als Twitter, Facebook en YouTube een forse impuls krijgen om hiermee de jongere doelgroep ook in beeld te krijgen en te betrekken bij het fonds. Om ook de jongere doelgroep aan te spreken, zullen aansprekende evenementen en acties een volwaardige plaats krijgen in de middelenmix communicatie en fondsenwerving. Voor wat betreft fondsenwerving blijven de meer klassieke middelen als collecte en mailings van cruciaal belang. Deze middelen zijn echter vooral gent op de particuliere markt. In aanvulling op de particuliere markt zal het bewerken van de zakelijke markt de komende jaren veel aandacht krijgen. Deze markt is door het Prinses Beatrix Fonds altijd veronachtzaamd ondanks het feit dat hier aanzienlijke opbrengsten te behalen zijn. Denk hierbij in eerste instantie onder meer aan pharmaceuten en leveranciers van hulpmiddelen en dergelijke. Maar ook aan bedrijven/organisaties die zich vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-optiek in combinatie met onze koninklijke uitstraling graag aan het Prinse