Wetgeving en beleid rond koelm Voorbeeld: impact 5kg uitstoot R134a = 43350 km autorijden....

download Wetgeving en beleid rond koelm Voorbeeld: impact 5kg uitstoot R134a = 43350 km autorijden. Presentatie

of 32

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wetgeving en beleid rond koelm Voorbeeld: impact 5kg uitstoot R134a = 43350 km autorijden....

 • Wetgeving en beleid rond

  koelmiddelproblematiek

  Sven Claeys

  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

  Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer,

  Milieu & Gezondheid

  tel: 02/553.11.29 --- fax: 02/553.11.45

  sven.claeys@lne.vlaanderen.be

  mailto:sven.claeys@lne.vlaanderen.be

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  Inhoudsopgave

  1. Regelgeving uitbating koelinstallaties

   1.1. Europese regelgeving:

  Ozonafbrekende stoffen: Verordening 1005/2009

  Gefluoreerde broeikasgassen: Verordening 842/2006 + vervanging door

  Verordening 517/2014

  1.2. Vlaamse regelgeving

  Vlarem II: Art. 5.16.3.3. ‘Koelinstallaties’

  Vlarema – Afvalstoffenregelgeving

  2. Certificering van koeltechnische bedrijven

  3. Ervaringen Milieu-inspectie

  4. Ecologiepremie

  5. Enkele bedenkingen:

   Lekkage aan koelinstallaties

   Koelmiddelkeuze & natuurlijke koelmiddelen

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  Ozonlaag afbrekende stoffen en gefluoreerde

  broeikasgassen in koeltoepassingen

  Ozonlaag

  afbrekend

  Broeikaseffect Gebruik

  CFK’s ++ ++ verboden

  HCFK’s (R22) + ++ Bijvullen

  verboden vanaf

  01/01/2015

  HFK’s - ++ Deels toegelaten

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  Broeikasgassen en hun Global Warming

  Potential (GWP)

  CO2 1

  CH4 21

  N2O

  310

  HFK’s, PFK’s en SF6

  675 - 22.800

  H2O, O3, aërosolen, CO, VOS, NOx

  Voorbeeld: impact 5kg uitstoot R134a = 43350 km autorijden

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1. Regelgeving

  • Beleid = 2-sporen beleid:

  • Stimuleren van gebruik van milieuvriendelijke alternatieven

  • reduceren van emissies van koelmiddelen indien gebruik

  niet kan worden vermeden

  • Regelgeving viseert twee categorieën van koelinstallaties:

  • Met ozonafbrekende stoffen (HCFK’s) als koelmiddel, bvb.

  R-22

  •Met gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s) als koelmiddel,

  bvb. R-134a en HFK-mengsels zoals R404A, R407C, R410A,

  R507C

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  EU-verordening 1005/2009 van 16 september 2009 betreffende

  de ozonlaag afbrekende stoffen

  CFK’s: productie, op de markt brengen en gebruik: verboden

  HCFK’s: Voor koelsector: beperkt gebruik wordt nog toegelaten

  - Sinds 1/1/2010: enkel gebruik van gerecycleerde/geregenereerde

  HCFK’s toegestaan.

  - !! gebruik = bijvulling (en dus niet: de aanwezigheid van het koelmiddel)

  - Wanneer HCFK’s worden toegevoegd, moet een etiket op de

  koelinstallatie worden aangebracht met type stof en de in het apparaat

  aanwezige hoeveelheid (art. 11.6)

  - Indien HCFK’s worden gebruikt, moet dit duidelijk in logboek genoteerd

  worden (art. 11.7)

  - Vanaf 1/1/2015 is ook gebruik van

  gerecycleerde/geregenereerde HCFK’s verboden

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  EU-verordening 1005/2009 van 16 september 2009 betreffende

  de ozonlaag afbrekende stoffen (vervolg)

  • verplichte terugwinning van ozonafbrekende stoffen (art. 22)

  • Verplichte regelmatige lekdichtheidscontrole voor koelinstallaties

  met 3 kg of meer aan koelmiddel (art 23)

  • Indien lek vastgesteld: binnen 14 dagen herstel

  • Binnen maand na lekkage: nieuwe controle op lekdichtheid

  • EU-lidstaten bepalen minimumopleidingseisen voor personeel

  betrokken bij de in deze dia vermelde activiteiten

  Koelmiddelinhoud Frequentie controle

  3 kg en meer Iedere 12 maanden

  30 kg en meer Iedere 6 maanden

  300 kg en meer Iedere 3 maanden

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  EU-verordening 842/2006 van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde

  Broeikasgassen wordt vanaf 01/01/2015 vervangen door EU-verordening 517/2014 van 16 april 2014

  Dit betekent een belangrijke aanscherping !

  Waarom aanpassing?

  • Routekaart EU: Reductiedoelstelling voor niet-CO2-broeikasgassen

  tegen 2030: - 61% tov 2005 (excl landbouw)

  • Zonder bijkomend beleid  EU-emissies F-gassen stijgen tot 104 MT CO2-eq in

  2030 (90 Mt in 2005)

  => reductie van 70 MT CO2-eq vereist

  • Alternatieven zijn (deels) beschikbaar

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  Nu Vanaf 01/01/2015

  Logboekverplichting Vanaf 3 kg koelmiddel Vanaf 5 ton CO2-equivalenten

  Lekdichtheidscontrole om de

  12 maand

  Vanaf 3 kg koelmiddel Vanaf 5 t CO2-eq

  Lekdichtheidscontrole om de 6

  maand

  Vanaf 30 kg koelmiddel Vanaf 50 t CO2-eq

  Lekdichtheidscontrole om de 3

  maand

  Vanaf 300 kg koelmiddel Vanaf 500 t CO2-eq

  lekkagedetectiesysteem Vanaf 300 kg koelmiddel Vanaf 500 t CO2-eq

  Uitzondering van deze

  voorwaarden voor hermetisch

  afgesloten systemen met

  Minder dan 6 kg koelmiddel Minder dan 10 t CO2-eq

  Tot 31/12/2016 vrijstelling van deze voorwaarden voor systemen met minder dan 3 kg koelmiddel of hermetisch afgesloten systemen met minder dan 6 kg koelmiddel

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  • “Ton CO2-eq” = aantal kg koelmiddel * aardopwarmingspotentieel van

  koelmiddel (GWP-waarde)

  • => hoe hoger GWP-waarde van het koelmiddel, hoe strenger de

  voorwaarden

  • GWP-waarde in bijlage I van EU-verordening

  (kg) 5 ton CO2-eq 50 ton CO2-eq 500 ton CO2-eq

  HFC 32 7,41 74,07 740,74

  HFC 134a 3,50 34,97 349,65

  R404A 1,27 12,75 127,50

  R507 1,25 12,55 125,47

  R410A 2,40 23,95 239,52

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  Europese regelgeving

   Opzettelijk uitstoten van F-gassen is verboden indien technisch niet noodzakelijk (=> bij koeling is dit technisch niet noodzakelijk)

   Lekkage van gassen voorkomen en zo snel mogelijk herstellen

   Installatie, onderhoud, service, herstel en buitendienststelling waarbij er een risico is op emissie van F-gassen gebeurt door gecertificeerde ondernemingen en personeel hiermee belast is ook gecertificeerd

   Lekdichtheidscontroles moeten gebeuren door gecertificeerd personeel en conform minimumeisen vastgelegd in Commissieverordening 1516/2007

   Indien lekdetectiesysteem aanwezig:

   frequentie lekdichtheidscontrole gehalveerd

   12-maandelijkse controle op goede werking ervan

   Register (logboek) noteren van

   Hoeveelheid en type F-gas in de installatie

   toegevoegde/verwijderde hoeveelheden koelmiddel,

   uitgevoerde werkzaamheden,

   Resultaten lekdichtheidscontroles + datum …

   Identiteit onderneming van uitgevoerde werkzaamheden

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  Nu (EU-verordening

  842/2006)

  Vanaf 01/01/2015

  (EU-verordening

  517/2014)

  Logboekverplichting Art 3.6 Art 6.1

  Lekdichtheidscontrole

  om de 12 maand

  Art 3.2 Art 4.3.

  Lekdichtheidscontrole

  om de 6 maand

  Art 3.2 Art 4.3.

  Lekdichtheidscontrole

  om de 3 maand

  Art 3.2 Art 4.3.

  Lekkagedetectie-

  systeem

  Art. 3.3 en 3.4. Art. 5

  Referenties in de regelgeving naar de uitbatingsvoorwaarden:

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  Terugwinning

  • Exploitanten zorgen voor regelingen voor juiste terugwinning van

  koelmiddelen door gecertificeerd personeel

  Certificering betrokken technici:

  • Uitbreiding naar sector koeltransport (in de loop van 2015)

  Verplichtingen voor leveranciers van F-gassen:

  • Verkoop van F-gassen enkel aan ondernemingen die houder zijn van

  (relevant) certificaat of die personeel in dienst hebben die over het juiste

  certificaat beschikken

  • registreren certificaatnummer van de kopers

  • registreren aangekochte hoeveelheden

  • Bewaren de info minstens 5 jaar

  • Stellen informatie ter beschikking van bevoegde overheid of Eur.

  Commissie indien hierom verzocht

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  Phasedown - Vanaf 2015: Quota-systeem voor invoerders/producenten 

  sterke afbouw tov gemiddelde van periode 2009-2012! (in CO2-eq)

 • Presentatie Energik-studiedag Koeling 25 november 2014 Sven Claeys

  1.1. Europese regelgeving

  Nieuwe EU-verordening (annex III): Sterke uitbreiding

  verbodsbepalingen voor op de markt brengen van welbepaalde

  apparatuu