Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

download Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

of 104

Transcript of Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  1/104

  Mede gesubsidieerd door het Intelligent EnergieEuropa programma van de Europese Unie

  April 2016

   VAN DUURZAAMHEID

  WAARDEREN

  De Nederlandse vertaling van deze slides zijn zo goed mogelijk gedaan door

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  2/104

  Taxatierapporten van een hogeopstellen.

  Fouten en het verkeerd prijzen

  voorkomen.

  Tijd en kosten besparen door eekennis van belangrijke informa

  Uw concurrentievermogen verb

  competenties voor consulting u

  KUNT U

  WANNEER U AAN DEZE CURSUS DEELNEEMT

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  3/104

  U helpen de impact van duurzaaruimere vastgoedmarkt en de ctaxatieprofessionals met betremarktverschuiving te herkenne

  Ontwikkel een holistische benadbelang van gebouwen in relatie veranderingen en energie doelerelevantie voor het managen vaje klanten.

  ZAL DE CURSUS

  IN HET BIJZONDER

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  4/104

  U een aantal voordelen en mogebieden van energiezuinige/duugebouwen waarmee u de busineinpassen in gesprekken met uw

  U een overzicht geven van actuadviezen en voorschriften op hduurzaamheid voor taxatieprofrespectieve benaderingen om obetreffende energiezuinigheid

  op te nemen in taxaties.

  ZAL DE CURSUS

  IN HET BIJZONDER

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  5/104

  Deze cursus is bedoeld voortaxatieprofessionals met kennibeginnersniveau of intermediavan de impact van duurzaamhe

  vastgoedtaxaties.

  Taxatieprofessionals in mogelijuiteenlopende contexten operezeggen voor grote bedrijven ofbeoordelaar, en dat dit invloed

  de mate waarin ze in hun dagelien in gesprekken met hun betreklanten, de aanbevelingen kunndie deel uitmaken van deze curs

  OP TE MERKEN DAT

  HET IS BELANGRIJK OM

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  6/104

  Er wellicht landelijke en plaatseverschillen bestaan bij de uitvotaxaties die misschien niet in duiting komen.

  Taxaties voor complexere activinvesteringsvolumes een anderdiepgaande aanpak vragen dan omschreven wordt.

  Voor regelmatig voorkomende corporate accounts, het uitgebdiligence-proces zoals dat aanbals onderdeel van deze opleidinaangewezen is.

  OP TE MERKEN DAT

  HET IS BELANGRIJK OM

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  7/104

  1. Inleiding2. Rationale & Business Case3. Energieprestaties4. Belangrijke informatiebronnen5. Integratie in taxatiemethodes

  en -rapporten6. Conclusies

  INHOUDSOPGAVE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  8/104

  In dit gedeelte behandelen we de volgethema's/onderwerpen:

  • Overzicht van bestaande richtlijnen

  • Rol van taxatie en taxatieprofession

  • Identificatie van nieuwe uitdagingetaxatieprofessionals

  Verantwoording van de overwegingetaxatieprofessionals ten aanzien vaenergiezuinigheid en duurzaamheid

  Leerdoelen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  9/104

  Na dit gedeelte kunt u:

  • De verantwoordelijkheid/rol vantaxatieprofessionals inzake de themenergiezuinigheid en duurzaamheid b

  Leerdoelen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  10/104

  Waarom

  taxatieprofessionals

  een essentiële rolspelen bij

  marktverschuivingen

  • Taxaties vinden plaelke fase van de levvan vastgoed.

  • Taxatieprofessioninformatiemanagevastgoedmarkten dondoorzichtig zijn.

  • Argumenten die tij

  onderhandelingen ttransactiepartijen worden, zijn gewoogebaseerd op adviedoor taxateurs vanzijden.

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  11/104

  Taxateurs ‘mmarkt' niet madviezen, en d

  omvang van hdiensten beïnresultaten in vastgoedmar

  Waarom

  taxatieprofessionals

  een essentiële rolspelen bij

  marktverschuivingen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  12/104

  • Duurzaamheid waaniet zo moeilijk. Hekwantitatieve bewkwalitatieve oorde

  aanzien van nieuweverhogende eigenseen verbeterde effde markt toe te pacentrale markt nauinformatie te biede

  • Duurzaamheid waakans en GEEN bedrhet taxatieberoep!

  Het waarderen van

  duurzaamheid is geenrocket wetenschap!

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  13/104

  • Door het gebrek aavalidatie en geschivergelijkbare verkowordt van taxatiep

  gevraagd dat ze kwoordelen toepassente bepalen waarinduurzaamheidskenimpact hebben op d

  • U moet bepalen in een goed geïnformrekening mee zou hde lokale markt van

  Maar wat betekent het

   voor uw dagelijksepraktijk?

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  14/104

  • Kwalitatieve oordebij alle taxatieprojmeeste kenmerkengebouwen.

  Duurzaamheidskenvormen geen uitzohierop.

  • Maar om een transtaxatieservice te b

  dienen taxatieprofdeskundige advies ten aanzien van zovoordelen van duurontwerpen als de reen conventionele

  Maar wat betekent het

   voor uw dagelijksepraktijk?

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  15/104

  De adviezen die u

  momenteel

  hanteert tenaanzien van

  duurzaamheid

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  16/104

  RICS Red Book (2014)“Aangezien commerciële markworden voor thema's betreffebeginnen ze wellichttraditionele waarde creërendevullen, betreffende zowel voogebruikers als gedrag van de o

  Wij adviseren taxateurs daaro

  “[…] de mate te beoordelen wonroerend goed momenteel voduurzaamheidscriteria, en eestandpunt in te nemen over d

  waarde beïnvloeden, d.w.z. hogeïnformeerde opdrachtgeverekening zou houden bij het nan een besluitbetreffende de biedprijs, […]

  Duurzaamheid als eenpotentiële waarde

  creërende factor en

  risicofactor!

  Bron: Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS Valuation – Professional Standards January

  Practice Statement 4, p. 59

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  17/104

  1. Inleiding

  2. Rationale & Business Ca3. Energieprestaties4. Belangrijke informatiebronne5. Integratie in taxatiemethodes

  rapporten6. Conclusies

    nhoudsopgave

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  18/104

  Leerdoelen

  In dit gedeelte behandelen we de volgethema's/onderwerpen:

  • Erkennen van de rol en het belang vagebouwen

  • Informatie over energie- enklimaatveranderingsdoelstellingen emogelijke impact ervan op de bouws

  • Voordelen en mogelijkheden vanenergiezuinige/duurzame gebouwe

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  19/104

  Na dit gedeelte kunt u:

  • Het belang van deze ontwikkelingenbegrijpen voor in de dagelijkse prak

  • Uw klanten het belang van duurzaamtoelichten

  Leerdoelen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  20/104

  Uw (markt)

  situatie

  is aan het veranderen

  Klimaatverandering:Overstromingen, extweersomstandig-he

  van droogteMilieurisico's:Lucht-, water- enbodemvervuiling

  Bron schaarste:Energiedragers, landmaterialen

  Toenemend ecologisbewustzijn van conseindgebruikers en vewaardesystemen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  21/104

  ... zoals dat geldt voor het

  ondernemingsklimaat'

   van onze klanten...

  Beleidsregels voor Mverantwoordelijkheid

  Verplichtingen betreduurzaamheids-vers

  Verantwoorde/duur

  Vastgoedbeleggings

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  22/104

  Waarom het

  belangrijk is om de

  energieprestaties van onze gebouwen

  te verbeteren

  Volgens het IPCC nemhet volgende voor hun

  ~ 32 % van het totale energie-eindg

  ~ 19 % van de uitstoobroeikasgasse

  ~ 33 % van de uitstoo

  koolstof!

  Met een ongewijzigd scenario zo

  tegen 2050 verdubbelen!

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  23/104

  Internationale,

  Europese en

  nationalebeleidsmaatregelen

   voor gebouwen

  Steeds strengere doten aanzien van weren energiebesparing

  • Focus van het EU-beverbeteren van de

  energiezuinigheid in

  • Energieprestaties ven richtlijnen ten aaenergierendement b

  Internationaal level

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  24/104

  • Introductie vanenergieprestatiece(EPC's)

  • Financiële voordelestimulansen (d.w.z

  programma's)

  Landelijk level

  International, EU

  and nationalpolicy measures

  for buildings

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  25/104

  Een verbetering van

  één letter bij de EPC

  kan het verschil

  maken!

  Bron: Bio IntelligencIEEP, 2013, Energybuildings and their iand rents in selecteprepared for Eu

  Energy), p. 15.

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  26/104

  • In Zwitserland isduurzaam/energiezude norm aan het wornieuwbouw.

  • In de volgende jaren

  verwacht dat de huidprijsvoordelen voor dgebouwen “bruine kozullen worden op de phet conventionelegebouwenbestand!

  Bijvoorbeeld: Verschillehuursom voor MINERGflats in Zwitserland

  Risicovolle en

  toekomstbestendige

  activa beheren: Van 'groene' premies

  tot 'bruine' kortingen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  27/104

  Bron: Salvi, et. al, 2010, Der MinCenter for Corporate Respons

  UniversitätZürich

  Bijvoorbeeld: Verschillehuursom voor MINERGflats in Zwitserland

  Risicovolle en

  toekomstbestendige

  activa beheren: Van 'groene' premies

  tot 'bruine' kortingen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  28/104

  Duurzaamheid

  als criterium voor

  kredietrisicoafweging

  Bijvoorbeeld: TEGoVAbeoordeling van Europvastgoedmarkten

  4 criteriumcategorieë• Markt (landelijk, re• Locatie• Kwaliteit van de cas

  vastgoed• Object

  Subcriteria van vastgoed• Architectuur/Type b• Inrichting• Bouwkundige situatie• Toestand van het per• Ecologische duurzaam• Rentabiliteit van het

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  29/104

  Energieprestaties van een gebouw he

  invloed op financieringsvoorwaarden

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  30/104

  Optie 1

  de wortel

  Hogere hypothecaireleningen en gunstige

  rentetarieven voorenergiezuinige

  gebouwen met lagekoolstofuitstoot

  Lagere hypothleningen en ong

  rentetarieven voefficiënte gebou

  een hoge uits

  Optie 2

  het stok

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  31/104

  1. Inhoudsopgave2. Rationale & Business Case

  3.Energieprestaties4. Belangrijke informatiebronnen5. Integratie in taxatiemethodes

  en -rapporten6. Conclusies

  Table of content

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  32/104

  Leerdoelen

  In dit gedeelte behandelen we de volgethema's/onderwerpen:

  • Typisch energiegebruik van woon- ekantoorgebouwen

  • Fundamentele elementen van het bevan energieprestaties van gebouwe

  • Inhoud en belangrijke elementen vaenergieprestatiecertificaten (EPC's

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  33/104

  Na dit gedeelte kunt u:

  Kennis nemen van EPC's en ze begrij

  • Met kennis van energieprestatiekenbezoek brengen aan een werf resp. einspecteren

  Leerdoelen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  34/104

  Waarom speciaal de

  focus leggenop energie?

  • Energieverbruik/emissies die daarsamenhangen, zi'tastbare' (meetb

  duurzaamheidsk• Meest 'solide' em

  bewijs dat besch

  • Dankzij de introdEPC's zijn energionmiddellijk besc

  • Het bewustzijn vhoger dan bij andduurzaamheidsk

  • Energieverbruik verband met ope

  kosten

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  35/104

  Eengezinswoning enkantoorgebouw in Polen

  72%

  15%

  6%

  2%

  5%  

  20%

  22%

  32%

  14%

  12% 

   Voorbeelden voor

  typisch energiegebruik 

  in gebouwen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  36/104

  Wat zijn de belangrijke

  factoren die een effect

  hebben op hetenergieverbruik van

  een gebouw?

  Bouw Datum & Type

  Luchtdichtheid

  Isolatieniveau (dak, Verwarming VentilatAirconditioning (HVA

  Warmwater systeem

  Gedrag van de gebru

  Gebouwenbeheer/C

  Hernieuwbare bronn

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  37/104

  Specifieke signalen

   waaraan

  energieprestatiesherkenbaar zijn

   waar u op moet letten …

  Soort en datum van

  Isolatie van dak en

  Toestand van de bu

  het gebouw?• Extern?• Intern?• Enige zichtbare scha• Enige tekenen van vo

  Soort, ouderdom en

  ramen?

  Soort lichtreductie

  (indien aanwezig)?

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  38/104

  Soort en ouderdom• Verwarmingssystem• Verwarmings-/Koeli

  Verlichtingssysteem• Gebouwenbeheersys

  Mate van naleving v

  verordening?

  EPC?• Beschikbaar?

  • Datum?• Aanbevelingen?

  Hernieuwbare ener

  wind, grondwarmte

  Specifieke signalen

   waaraan

  energieprestatiesherkenbaar zijn

   waar u op moet letten …

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  39/104

  De energieprestaties

   van een gebouw

  kunnen beschreven worden via

  • (EPC) Energielabenz.)

  Voorbeelden van EnergCenrtificaten in

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  40/104

  Mate van naleving vavoorschriften (bijv. landelijke minimumn

  Uiteindelijkeenergievraag/Uiteinenergieverbruik uitgkWh/m² per jaar of

  Niveau van energiev

  Technische parametbuitenkant van het gHVAC-systemen

  De energieprestaties

   van een gebouw

  kunnen beschreven worden via

  V hill i b iWaarom bestaan er

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  41/104

  Verschillen in gebruigebouwen oppervlaktsystemen

  Fouten in het calcula

  model/calculatie fou

  Kwaliteit van het bou

  Echte klimaat

  Soort/intensiteit vanWijziging van tarievevoor meteropneming

  Meetfouten

  Waarom bestaan er

   verschillen tussen

  berekende vraag

  en feitelijke verbruik

  niveaus?

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  42/104

  1. Inleiding2. Rationale & Business Case3. Energieprestaties

  4. Belangrijke informatie5. Integratie in taxatiemethodes

  en -rapporten6. Conclusies

    nhoudsopgave

  L d l

  BE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  43/104

  Leerdoelen

  In dit gedeelte behandelen we de volgethema's/onderwerpen:

  • Idee van de verbrede omvang vaninformatiebehoeften en daaraan geinformatiebronnen

  • Presentatie van en toelichting over

  informatiebronnen om tegemoet teaan genoemde verbrede omvang vannaar informatie

  L d l

  BE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  44/104

  Na dit gedeelte kunt u:

  (Gebouwgebonden) informatie uit dbronnen identificeren en opvragen

  • De kwaliteit van diverse informatiebbegrijpen en beoordelen

  Leerdoelen

  “Taxateurs wordt gead

  BE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  45/104

  Uitgebreide

  informatievereisten voortaxatieprofessionals

  Taxateurs wordt geadgeschikte en voldoendeduurzaamheid te verzagelang die voor toekomvergelijkbaarheid besch

  zelfs wanneer ze de wamomenteel niet beïnvloAlleen waar marktgegeondersteunen, zoudenduurzaamheidskenmermoeten worden in een

  taxatierapport.”

  Bron: RICS, 2013, Sustainability andcommercial property valuation, RICSProfessional guidance, global, RoyalInstitution of Chartered Surveyors,London, p. 5

  EnergieverbruikAfgezien van

  BE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  46/104

  Energieverbruik

  (Drink)waterverbruik

  Risico's voor de nabij

  Flexibiliteit enAanpasbaarheid van

  Bereikbaarheid van h

  Gebruikscomfort

  En kwaliteit van de bi

   Afgezien van

  energiegegevens moet

  u om de duurzaamheidte bepalen informatie

   verzamelen over

  RICS Checklist voor duurzaamheid

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  47/104

  Inspection & Investigation

  Wat is/zijn:

  • de energiebeoordelingsklasse van hetgebouw (indien die er is)?

  • de energieprestaties van het gebouw(verbruik van niet-hernieuwbarehulpbronnen tijdens gebruik)?

  • de koolstofemissies van het gebouw?

  • de bron van beschikbare en/ofgebruikte energiebronnen van hetgebouw?

  • de gebouwvoorzieningen metbetrekking tot ouderdom, efficiëntieen verwachte levensduur?

  • het potentieel vanwat hernieuwbarebetreft?

  • de risico's die het emissies voor de nvormt?

  • het watergebruik vtijdens gebruik?

  • de waterbesparinggebouw, of de instvoorzieningen om watergebruik te b

  Locatie

  Gebouw

  Overwegingenm.b.t. de locatie

  Documentatie

  RICS Checklist voor duurzaamheid

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  48/104

  Inspection & Investigation

  Wat is/zijn :

  • de afvalverminderingsvoorzieningenvan het gebouw (bijv. afvalsorteringop het terrein voor recycling)?

  • de waarschijnlijke bestendigheid vanhet gebouw tegen de gevolgen vanklimaatverandering (bijv. schade door

  storm, kan het nog gebruikt wordenals er temperatuurveranderingenvolgen)?

  • de onbeperkte toegankelijkheid vanhet gebouw, d.w.z. vanuit buiten naarbinnen en in het gebouw zelf (bijv.voor gehandicapte gebruikers)?

  • de veiligheid van heonder extreme om(zoals brand en sto

  • de effecten die hetbouwmaterialen enbetreft heeft op de

  (daglicht/natuurlijenz)?

  • …

  Locatie

  Gebouw

  Overwegingenm.b.t. de locatie

  Documentatie

  E i i

  BE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  49/104

  Uw belangrijke

  informatiebronnen voorenergieverbruik 

  Energieprestatiecert(EPC's)

  Certificaat/label/klabetreffende groen/dbouwen (BREEAM/LE

  Documentatie betrefplanning

  Due diligence-rappor

  BE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  50/104

  Nutsbedrijven/jaarlikostenrekeningen bede nutsvoorzieningen

  Informatie vanFaciliteitenbeheer

  Aannemingsovereenken energieprestatieg

  Veldonderzoek/personderzoek

  Uw belangrijke

  informatiebronnen voorenergieverbruik 

  “Bij het instellen van h

  BE

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  51/104

  jzouden taxateurs ookmoeten vragen gegevaan te leveren(bijv. over energiepre

  Zijn klanten er niet to(of bereid) gegevens aleveren, dan zou dit bmoeten wordenals een potentiële extrisicofactor.”

  Het gebrek aan

  gegevens bij uw klant

  behandelen als eenpotentiële extra

  risicofactor

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  52/104

  1. Inleiding2. Rationale & “Business case”3. Energieprestaties4. Belangrijke informatiebronnen

  5. Integratie in taxatieme

  en -rapporten6. Conclusies

    nhoudsopgave

  INTEGRATIE IN T

  Leerdoelen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  53/104

  In dit gedeelte behandelen we devolgende/onderwerpen:

  • Definities van 'waarde' en respectiebenaderingen om overwegingen betenergiezuinigheid/duurzaamheid tein taxaties

  • Geschiktheid van verschillende taxa

  en hun inputparameters om overwebetreffende energiezuinigheid/duute integreren

  • Hoe in taxatierapporten een holistisbenadering aan te nemen voor bescgebouwen

  Leerdoelen

  Leerdoelen

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  54/104

  Na dit gedeelte kunt u:

  Een uitgebreidere lijst opstellen vangerelateerde kenmerken en eigensc

  • Beschikbare informatie/gegevens mvertalen naar specifieke taxatie-inp

  • Uitgebreide/verbeterde taxatierapvoorbereiden

  Leerdoelen

  Voor taxaties op basis va

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  55/104

  Taxaties op basis

   van marktwaarde

  Voor taxaties op basis vamoeten taxatie-inputpar'afgeleid' aangeduid word

  Wanneer er geïdentificeewordt dat duurzaamheidswaarde beïnvloeden, dan berekeningen moeten wo

  opgenomen, voor zover egeïnformeerde koper er rzou houden, als bewijs vamarktanalyse.

  Voor taxaties op basis vanI i d ij

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  56/104

  Taxaties op basis van

  Investeringswaarde

  Investeringswaarde, zijn tainputparameters specifiek investeerder; dat wil zeggevastgesteld om de verwachvoorkeuren van de investeeweerspiegelen.

  De mate waarin duurzaamhgeïntegreerd worden, is afsubjectieve investeringsdo

  (die gebaseerd zouden kunstrenge duurzaamheidseisemen rekening moeten houddie nog niet in de Marktwaazijn - maar de besluitvorminvesteerder zouden kunneen ze in berekeningen moe

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  57/104

  Energieprestaties vaneen gebouw kunnendirect gekoppeld zijn aan diverseaan waarde gerelateerde

  factoren!

  Energieprestaties van een gebouw kunnen direct gekoppeld zijn aan diverse l t d f t !

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  58/104

  gerelateerde factoren!

  Verkoopbaarheid/

  Verhuurbaarheid

  Marketing-

  snelheidVerhuurtermijn

  Niveau van

  operationelekosten

  Realiseerbaar

  huurniveau

  Verlagingen/kortingen als gevolgvan achterstand opgelopen in het

  kader vanmodernisering/renovatie

  Extra inkomsten/omzet dankzijlevering van overtollige energie

  aan derden

  Technische

  levensduur vaneen gebouw

  Praktische econ.

  levensduur vaneen gebouw

  Foto

  (van gebouw eneigenaar)

  CO2-belastinge

  Hoogte van verouderings-/afschrijvingspercentages

  Belastingen, subsidies, termijnwaarbinnen een

  stedenbouwkundige vergunningverkregen wordt, enz.

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  59/104

  Uitbreiding vankenmerken vanduurzaambouwen gekoppeldaan taxaties

  Uitbreiding van kenmerken van duurzaam bouwen gekoppeld aan taxaties

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  60/104

  Energie efficiency

  Lagere operationele-en onderhoudskosten

  Verbeterde marketability, lager

  leegstandsrisico en een hogere stabielekassstroom

  Voordelen op schade en risico voor het

  gebouw en minder risico op discontinuiteit

  Verminderdeimpact op het

  milieu

  Reductie in compensatie kosten en risico van

  Sick-Building syndroom

  Verbeterde

  functionaliteit,service,

  duurzaamheid enaanpasbaarheid

  Hogere potentiele huurinkomsten

  Gebruikers voordelen op productiviteit en

  gezondheid

  Vermindering van

  onderhoudskosten,servicekosten en

  recyclingactiviteiten

  V

  lee

  Duurzame gebouwen mogelijkheden

     R  e  s  u   l   t  e  r  e  n   d  e  e

     f   f  e  c   t  e  n

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  61/104

   Verwachte effect vanresultatenbetreffende duurzaamheid opbelangrijke taxatie-

  inputvariabelen

  Verwachte effect van resultaten betreffende duurzaamheid op belangrijtaxatie-inputvariabelen

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  62/104

  - Groei component

  + Milieu/Gezondheid impact

  + Afschrijving

  + Marketeerbaarheid

  + Andere gebouwenrisico’s

  Risico vrije voet

  STANDAARD GEBOUW DUURZAAM GEBOUW

  IMPACT OP RISICO PREMIE

  - Groei component

  + Milieu/Gezondheid impact

  + Afschrijving

     R   i  s   i  c  o   P  r  e  m   i  e

  Operationele kostengekoppeld aan

  huurders

  Kosten voor hetvinden van huurders

  Onderhoud

  Management

  Netto inkomsten

  Op

  vin

  IMPACT OP KASSTROMEN EN NETTO IN

     M  a  r   k   t   h  u  u  r

  p

  Figuur gemoderniseerd van: Ito, M., 2009, "Meerwaarde van duurzaam vastgoed", schrift gepresenteerd

  op de Tokyo Workshop 2009 over de Urban Cap en Trade richting CO2 neutrale steden

     R   i  s   i  c  o   P  r  e  m   i  e

  + Marketeerbaarheid

  + Andere gebouwenrisico’s

  Risico vrije voet

  STANDAARD GEBOUW D

  N

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  63/104

  'Vertalen' van energieBelangrijke uitdaging:als één duurzaamheidskenmerk

  Belangrijke uitdaging: 'Vertalen' van energie als één duurzaamheidskenmerk

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  64/104

  Bron: NUWEL, 2011, Nachhaltigkeiten Wertermittlung van gebouwen- voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, gepubliceerd door: CCRS, Centrum voor Corporate Responsibility enSustainabi

  Vloeroppervlak

  Warmte isolatie van hetgebouw

  Energie bron

  Type en grootte vanherwinbare energie

  verbruik

  Efficiency van deverwarming en anderegebouwen installaties

  …   F  a  c   t  o  r  e  n   d   i  e   d  e   E  n  e  r  g   i  e   P

    e  r   f  o  r  m  a  n  c  e   b  e  p  a   l  e  n

  Werkelijke huur

  Verwarmingskosten

  Energie consumptie /CO2 emissie

  Voldoen aan dewettelijke regelingen

  Label/Certificaat

  Imago /Verhuurbaarheid

  Gebouwenkarakteristieken

  Kosten van gebouwen

  componenten/materialen

  Inkomstenmethode

  Vergelijkingsmethode

  Vervangingsmethode

  Risico

  Waarderings methoden

  EnergyPerformance

  Markt aanpassingen

  • Afhankelijk van de methu een en ander op een a

  t l

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  65/104

  Taxatiemethodes

  vertalen.• Taxatiemethodes versc

  elkaar wat taxatieinputparameters/'stelschroe

  (bijv. vergelijkbare verkhuursommen, opbrengsafschrijvingspercentage

  • Het toepassen van verstaxatiemethodes hangtverschillende informatiebehoeftes.

  Daardoor bestaan er diveom energiezuinigheid en overwegingen betreffendte verwerken in het taxat

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  66/104

  “Stelschroeven”:

   Vergelijkingsmethode

  “Stelschroeven”: Vergelijkingsmethode

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  67/104

  Lagere/ hogere operationele kostenvoor de gebouwen eigenaarMinder/meer onderhoudskosten inrelatie tot energie standaarden

  Hogere ergelijkingsopbrengsten

  voor duurzame gebouwenLagere ergelijkingsopbrengstenvoor duurzame gebouwen

  Totaal aanpassingen door het feitvan hogere/lagere markt acceptatie

  Uitleg:

  … : Correctiefactoren (b.v. aanpassingen voor de locatievergunningen, layout, conditie, energetische kwaliteit etc.

  : Vergelijkbare referenties

  : Gewogen aanpassingen op de vergelijkingen

  : Marktcorrectie factor (kan alleen worden toegepast als elementen niet kunnen worden overwogen binnen de overigeparameters)

  Bron: Lorenz, D. and Lützkendorf, T., 2011, Sustainability and Property Valuation – Sysapproaches and recommendations for future action, Journal of Property Investment &

  pp. 644–676

  • Hanteer uw traditionvergelijkbare verkoop

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  68/104

  Praktische aanbevelingen

   voor vergelijkingsmethode-analyses

  e gel j ba e e oopmaar vergroot het beonderzoek om rekeninmet extra potentiële gerelateerde factoren

  • Controleer in welke mvergelijkbare verkoopgegevens bevat overenergiezuinigheid en thema's betreffende

  • Neem contact op metlokale/custom aanbietransactiegegevens eom extra informatie duurzaamheid.

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  69/104

  • Bepaal of de aan duugerelateerde eigensckwaliteitskenmerkenonder of boven het lmarktgemiddelde  liggelijk zijn.

  • Beoordeel de positiein de concurrerende duurzaamheidskenm

  pand betreft. Deze ezowel kwantitatief aberoepsmatig uitgev

  Praktische aanbevelingen

   voor vergelijkingsmethode-analyses

  • Onderzoek de mate waafwijking van het loka

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  70/104

  marktgemiddelde, aanrechtvaardigt aan vergverkoopgegevens.

  Wanneer vergelijkbare niet volstaan, onderzoevergelijkingsmateriaal lokale markt (bijv. vergmarkten/gebieden in u

  Maak gebruik van aanvupublicaties, case studieenz.

  Overweeg het bewijs tedit document aangebodte adviseren en omaanpassingen/correctievergelijkbare verkoopginputfactoren te rechtvpraktische levensduur e/afschrijvingspercentag

  Praktische aanbevelingen

   voor vergelijkingsmethode-analyses

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  71/104

  • Werk samen met ande

  vastgoedprofessionalskwantitatieve onderbokwalitatieve oordeel omarktsentiment ten aaenergiezuinigheid en oduurzaamheidskenmermogelijke waarde creë

  en risicofactoren te ve

  Praktische aanbevelingen

   voor vergelijkingsmethode-analyses

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  72/104

  “Stelschroeven”

  Investeringsmethode

  “Stelschroeven”: Investeringsmethode

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  73/104

  Veranderingen in marktparticipanten hun voorkeurenLager aandeel van operationelekosten voor huurders

  Vermindering van onderhoudskoten

  en servicekostenLagere reparatie kosten

  Meer stabiele kasstroomVerbeterde verhuurbaarheidKortere leegstands periodeImago/reputatie voordelenAndere factoren

  Verbeterde concurrentiepositieHogere energie kostenDuurzaamheids hype

  Langere economische levensduurLangere en verbeterde milieu

  aanpassingen voor de strengere weten regelgeving

  Verklaring:GI: Bruto huurinkomstenOCT: Gebouwgebonden ori Risicovrije renterp Risico Premieg Groei ratio

  d Afschrijving(ri + rp - g + d) Alle re

  Bron: Lorenz, D. and Lützkendorf, Valuation – Systematisation of exi

  for future action, Journal of Proper

  pp. 644–676

  Praktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  74/104

  aanbevelingen

   voor de benadering

  op basis van de

  investeringsmethode

  • Volg dezelfde fundamen

  Beoordeel de positie vangoed object op de concuwat de duurzaamheidskehet pand en zijn prestateigenschappen (verbruikniveau van operationele comfortniveaus, enz.) b

  • Bij wijze van nieuwe taakPraktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  75/104

  • Bij wijze van nieuwe taak informeer bij uw klanten ninformatie over het onroeobject.

  Dit omvat:• Documentatie betreff

  planning; inventarislijs

  • Energieprestatiecertif

  • Beschikbaarheid vancertificaten/labels/ra

  betreffende groen/du• Jaarlijkse overzichten/

  betreffende kosten vonutsvoorzieningen 

  aanbevelingen

   voor de benadering

  op basis van de

  investeringsmethode

  • Neem contact op met facaangezien zij gewoonlijk b

  l b ik

  Praktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  76/104

  resultaten van verbruikswoperationele kosten; (ze hook gegevens over leegsten over omzet en verblijf

  huurder!).

  • Informeer bij plaatselijkevastgoedhandelaren/makverschillen tussen energien traditionele gebouwentot absorptiesnelheden,marketingsnelheden en/o

  verkooppercentages.

  • Onderzoek of er in uw lokvergelijkbare markten) begroene/duurzame premiekortingen met betrekkingrendementen.

  aanbevelingen

   voor de benadering

  op basis van de

  investeringsmethode

  Hoe zijn in uw land 'groovereenkomsten opgeb

  Praktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  77/104

  • Wat is - indien van toeptyperend voor het delevoordelen van energiezvernieuwingen tussen vhuurders?

  • Hoe verhoudt het huuronroerend goed object

  Weerspiegelt uw keuzerisicopremie en groeirihet risico/kans-profiel(met name gezien tegeachtergrond van het berationale zoals die in degepresenteerd zijn)?

  aanbevelingen

   voor de benadering

  op basis van de

  investeringsmethode

  • Zijn er signalen dat in uvergelijkbare) markten

  Praktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  78/104

  g jgebouwen sneller verou

  • Weerspiegelt uw keuze

  afschrijvingspercentageresterende economischvoor het onroerend goeadequaat het regelgevinniet-naleving van steedmilieuvoorschriften?

  • Bestaat er in uw land ee(of is deze gepland) die verbiedt slecht presteregebouwen te verhuren?

  aanbevelingen

   voor de benadering

  op basis van de

  investeringsmethode

  • Kwantificeer de mogelijkachterstand opgelopen in

  Praktische

  b li

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  79/104

  achterstand opgelopen invan modernisering/renogevolg van slechte energdat wil zeggen, de renova

  voor energiezuinige aanpinstallaties voor hernieuenergie.

  • Denk aan het potentieel hernieuwbare energiebro

  plaatse kunnen hebben; o.a. gaan om bijkomendeuit de verhuur van dakop(zonne-energie) en/ofenergielevering.

  aanbevelingen

   voor de benadering

  op basis van de

  investeringsmethode

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  80/104

  “Stelschroeven”Benadering op basis van de vervangingswa

  Stelschroeven: Benadering op basis van de vervangingswaarde

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  81/104

  Licht hogere vervangingskosten

  Langere levensduur

  Minder onderhoudsklachten

  Verbeterde functionaliteitSpeciale technische gebouweninstallatie

  Totaal aanpassingen door hogeremarktacceptatie

  Verklaring:

  RC: Vervangingskosten

  :

  = Afschrijvingsfactor door bouwjaar (line

  D: Afschrijving door gebouwen schade, defecten, klachten

  OVC: Overige waarde bepalende omstandigheden (b.v. functmilieuzaken)

  LV: Grondwaarde

  : Marktcorrectiefactor (kan alleen worden toegepast als eniet kunnen worden overwogen binnen de overige waarde pa

  Bron: Lorenz, D. and Lützkendorf, T., 2011, Sustainability and Property Valuation – Sysapproaches and recommendations for future action, Journal of Property Investment &

  644–676

  Praktische• Onderzoek in hoeverre

  verstrekker van gegevbouwkosten informatie

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  82/104

  aanbevelingen

   voor de benaderingop basis van de

   vervangingswaarde

  bouwkosten informatievervangingskosten vooenergiezuinige/duurzagebouwtypes alsmede

  functionaliteiten en apbetreffende energiezuhernieuwbare energie.om dergelijke soort gekosten.

  • Denk aan levenscyclusk

  als een geschikt instrurenovatiemaatregelen vergelijken/in overwegdie nodig zijn als remeverschillende vormen vveroudering.

  Praktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  83/104

  • Indien uw landelijkeafschrijvingstabellen/prverwachte economische

  tabellen energiezuinige/bouwvormen nog niet wvoer dan aanpassingen ukwalitatieve basis.

  • Indien nodig, overweegkosten/batenanalyses u

  voor bepaalde soorten mbetreffendeenergiezuinigheid/instahernieuwbare energie.

  aanbevelingen

   voor de benaderingop basis van de

   vervangingswaarde

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  84/104

  Discounted Cash Flow (DCF)

  “Stelschroeven”

  Stelschroeven: Discounted Cash Flow (DCF)

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  85/104

  Veranderingen in marktparticipanten hun voorkeurenLager aandeel van operationelekosten voor huurders"green lease“

  Vermindering van onderhoudskotenen servicekosten

  Verbeterde verhuurbaarheidKortere leegstandsperiode

  Lagere uitgaven voormodernisering/ revitalisering

  Lagere gebouwen risico (wordt nogniet expliciet meegenomen in demodellering van de kasstroom)

  Meer stabiele kasstroomVerbeterde verhuurbaarheidLagere verkooprisicosImage/reputation gainsPotentieel voor het verhogen van dehuur

  Verbeterde concurrentiepositieHogere energie kosten

  Duurzaamheidshype

  Langere economische levensduurLangere en verbeterde milieuaanpassingen voor de strengere weten regelgeving

  Explanation:

  n: tijdsduur in jaren

  GIe: Bruto huurinkomsten

  OETz: Gebouwgebonden opera

  ME: Bruto huurinkomsten

  OE: Overige kosten (b.v. mode

  OI: Overige inkomsten (b.v. adgevels)

  : Bruto huurinkomsten in j

  : Bruto huurinkomsten pe

  : Gebouwgebonden opera

  : Risicovrije rente

  : Risico premie

  g: Groei ratio

  d: Afschrijving( – )

  ( +  −+): Eindwaarde van he

  • Mits u voldoende informjaarlijkse cashflows te mPraktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  86/104

  DCF u de mogelijkheid (eflexibiliteit) om via subtaan taxatie-inputparame

  transparante manierrekening te houden metspectrum van aan duurzagerelateerde voordelen/

  • Voer kwantitatieve subfuit (bijv. kosten/batenan

  gezondheid/productiviteyses, levenscycluskostenaanvullende informatiebspecificatie/aanpassing inputparameters.

  aanbevelingen

   voor DiscountedCash Flow (DCF)

  • Neem nauwgezet de keoverweging van het exiactiveringspercentage,mogelijk voordelen/ris

  Praktische

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  87/104

  mogelijk voordelen/ristermijn daarin weerspiezijn.

  • Probeer zoveel mogelijten aanzien van inkomste behandelen binnen dniet in de disconterings(verhoogt de transpara

  • Neem in overwegingsensitiviteitsanalyses/Carlo-simulatie uit te vindruk te voorkomen davan onrealistischenauwkeurigheidsniveau

  aanbevelingen

   voor DiscountedCash Flow (DCF)

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  88/104

  RICS beste voorbeelden voortaxatierapporten

  Zorg voor:

  • Een duidelijke omschrijving v

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  89/104

  RICS beste voorbeelden

   voor taxatierapporten

  • Een duidelijke omschrijving vduurzaamheid gerelateerde vkenmerken en eigenschappenwaar passend - elementen kadirect weerspiegeld zijn in headvies ten aanzien van de wa

  • Een verklaring van de meningover de relatie tussen duurzade resulterende taxatie, waatoelichting van de huidige voverbonden zijn aan dezeduurzaamheidskenmerken of

  risico's.

  • Een verklaring van de meningover de mogelijke impact vanen/of risico's voor relatieve vde loop der tijd.

  Bron: Royal Institutions of Chartered Surveyors (RProfessional Standards January 2014 Valuation Pra

  Uitgebreideomschrijvingen van

  • Locatie enmarktomstandighed

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  90/104

  omschrijvingen van

  gebouwen

  als onderdeel van verbeterde

  taxatierapporten

  • Cashflow/kwaliteit

  Fysieke kenmerkeneigenschappen

  • Prestatie-/kwalite

  Duurzaamheid zobehandeld moetenals een aanvulling

  Hoe de informatie over de fysieke kenmerken en eigenschappen van hetstructureren in taxatierapporten

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  91/104

  Hoe de informatie over de fysieke kenmerken en eigenschappen van hetstructureren in taxatierapporten

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  92/104

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  93/104

  Praktische aanbevelingenVoor taxatierapporten

  P kti h

  • Begin met eenuitgebreide/verbeterdvan het pand.

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  94/104

  Praktische

  aanbevelingen voor taxatierapporten

  • Informeer bij klanten soorten prestatie-info(bijv. over energie, wa

  • Voel u niet verplicht/Vvan uzelf alle aan duurgerelateerde informatgenereren/verzamele

  klanten de gevraagde niet kunnen aanlevereopgenomen worden intaxatierapport en behworden als een extra r

  • Maak gebruikte inforbekend en verklaar dekwaliteit/betrouwbaa

  (bijP kti h

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  95/104

  gegevens (bijv.energieverbruikswaagebaseerd op een EPC

  verricht door een exp2010).

  • Omschrijf hoe de betduurzaamheidskenmepand (of het ontbrek

  invloed hebben op de

  • Maak aanpassingen ataxatie-input paramehet taxatierapport.

  Praktische

  aanbevelingen voor taxatierapporten

  • Neem het volgende ogecompliceerdekenmerken/taxaties

  Praktische

  INTEGRATIE IN T

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  96/104

  • Risicodocumentatillustratie van aan

   gerelateerde risicmogelijkheden va

  • SensitiviteitsanalCarlosimulatie: illumanier waarop vezowel onderliggenals randvoorwaardkunnen hebben opde datum van de tlangere termijn).

  Praktische

  aanbevelingen voor taxatierapporten

  Inhoudsopgave

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  97/104

  1. Inleiding

  2. Rationale & Business Case3. Energieprestaties4. Belangrijke informatiebronnen5. Integratie in taxatiemethodes

  rapporten

  6. Conclusies

  Er bestaat geen simpelegeautomatiseerde formbij taxaties rekening gewordt met thema's op h

  i

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  98/104

  SlotwoordenDe omvang waarin en aanduurzaamheid in taxatiewordt, zijn sterk afhank

  duurzaamheid.

  De onderliggende definitie

  Soort vastgoed

  Regionale en lokale marktc

  Regionale en lokale markto

  Beschikbaarheid van vergebewijsmateriaal

  Er zijn nieuwe manieren ngerelateerde informatie tverwerken en presentere

  Energiezuinigheid en andere

  duurzaamheidskenmerken

  Te voldoen aan algemen

  beroepsverplichtingen e

  In te spelen op verander

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  99/104

  duurzaamheidskenmerken

  moeten bij het taxatieproces

  in overweging genomen

   worden om

  In te spelen op verander

  marktomstandigheden

  Onjuiste prijsbepalingen

  voorkomen (bijv. traditio

  gebouwen te hoog taxer

  duurzame gebouwen te

  Te voldoen aan verplicht

  eisen van beroepsorgani

  RICS) en rechtsgebiedenDuitsland) mandatory va

  requirements

  Nieuwe commerciële mo

  te benutten

  Wat RENOVALUE is

  Het gebruik van gebouwenwaarderingen is een essen

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  100/104

  Het projectvan de levensduur van hetis waarom wij aanmoedigeefficientie en groene ener

  behoord te starten.

  Laat zien en demonstreer case naar potentiele kopehuurders en investeerdersbelang om de markt veran

  versnellen richting bijna Cgebouwen.

  Wat RENOVALUE is

  De deskundigheid om te lade businesscase voor duu

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  101/104

  de businesscase voor duugebouwen is precies wat wtaxateurs hebben een tek

  opleiding en deskundigheconsistent energie efficieenergie elementen op te nprofessionele mening rich

  Renovalue richt zich dan ogebrek aan professionele

  kunde onder de taxateursontwikkeling van trainingpraktiserende taxateurs vwaardeer je energie efficgroene energie in je waarprofessionele mening rich

  Het project

  artners

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  102/104

  gesubsidieerd door

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  103/104

  Het uitvoerende kantoor voor kleine en mbedrijven (EASME) welke word gemanageuitvoerende kantoor voor kleine en middebedrijven (EASME).

  De inhoud v

  niet de offiDe verantw

  geuite stan

  Website

   www.renovalue.e

 • 8/17/2019 Waarderen van duurzaamheid (April 2016, Dutch)

  104/104

  ContactenTwitter@renovalueEU