Vorsten

4
Aca "rl I ill ! lll I

description

De bekende medicus Professor Bob Smalhout vertelt of het waar is dat vorstelijke personen gemiddeld ouder worden dan de 'gewone man'. Interview: Walter Wijnhoven

Transcript of Vorsten

Page 1: Vorsten

Aca"r l I

ill !

lll I

Page 2: Vorsten

í"lE^Btulg

4#nn&ri 'il ll tll,, à

t

l ' t l

lïl fll

t lI '

Page 3: Vorsten

wordt ouder op een bruine bo-terham met kaas. Maar er zijnVorstenhuizen waar elke daggedineerd wordt alsof het eenstaatsbanket betreft."

Ook geestelljk eist het leven binnen de paleismuren zijn

tol. "Een leven vol stress en ergernis, en met weinig privacy.Als u en ik ons een dag niet lekker voelen, blijven we in bed,maar voor koninklijke personen geldt 'the show must goonl'Zij moeten daarbij goed op hun woorden passen, wantéén openhartige opmerking en men heeft de ryrinisterraadop de nek. Een verkeerde beweging die wordt vastgelegddoor een persfotograaf en er zijn wekenlange discussiesover." Een zuiver representatief bestaan met weinig zinvolletaken, zoals bij de Scandinavische vorstenhuizen, noemt hijook stress-bevorderend. "En dan heb je koninklijke perso-nen die uit verveling gevaarlijke sporten beoefenen. Dat is

de echtgenoot van prinses Caroline van Monaco fataal ge-worden met zijn snelle motorboot."

Wie denkt dat vorstelijke personen steevast op de beste me-dische behandeling kunnen rekenen, komt volgens profes-

Gevaren aan het hofAan de Europese hoven houdt

men er gevaarl i jke hobby's op na.

Koning Albert van België r i jdt

graag op een zware motor en ook

de kroonpr insen Wil lem-Alexan-

der en Fel ipe van Spanje houden

van snelheid. Stefano Casiraghi ,

echtgenoot van Carol ine van

Monaco, kwam bi j het power-

boatracen om het leven in okto-

ber 1990, amper dert ig iaar oud.. .

sor Smalhout bedrogen uit. "Ronduit bizar was de operatie

van de vader van de Britse vorstin, George VI, die aan long-

kanker leed. Eén van de zalen van Buckingham Palace werd

ingericht als operatiekamer, te gek voor woorden! Als je gaat

I Er wordt vaak erg geheim-

lzinnig gedaan over ziekte enI gezondheid van vorsten.

vliegen wit je toch ook niet met alle geweld vanuit de paleis-tuin opstljgen?"

Lang niet altijd komen koninklijke patiënten bij de beste

dokters terecht. "Hun artsen worden vaak gekozen op grond

van hiërarchie. De aldus geselecteerde artsen vormen ookzelden een ingespeeld team." Hoe belangrljk dat is, blijkt uit

de medische ingrepen die prins Bernhard moest ondergaan,die naar eigen zeggen in zijn leven alzo'n 40 keer is geope-reerd. "De operalie aan zijn dikke darm in 1994 was in prin-

cipe een routine-operatie. Wanneer die volgens schema was

verlopen, was h1j 10 dagen later thuis geweest. Maar hij lag

maanden in het ziekenhuis, op intensive care en aan de be-

ademing. Toen hij eruit kwam was hij meer dood dan levend'

De vlotte, alerte en sportieve man van weleer is ook geestelijk

veranderd. Ik heb persoonlijk het idee dat wanneer prinsBernhard als anonieme ziekenfondspatiënt was behandeld

er volgens mij niets aan de hand was geweest!"De onduidelijke berichtgeving rondom de recente zieken-

huisopname van prins Bernhard heeft professor Smalhout

ronduit verbijsterd. "Die verklevingen waren het gevolg van

de eerdere operatie in 1994. Vervolgens werd gemeld dat er

Druk, druk, drukProfessor Smalhout werkt , v i j f jaar na de door hem vermaledi jde 'pensioner ing' , nog 90(!) uur per week.

" lk ben columnist , schr i j f boeken, geeÍ lezingen. In het bui tenland geef ik demonstrat ies in operat ieka-

mers, lessen aan ziekenhuispersoneel en col leges aan universiteiten, van Brazi l ië tot Siberië. Verder

heb ik een medisch adviesbureau en behandel ik kinderen met luchtwegproblemen in het Groot Zieken-

gasthuis te 's-Hertogenbosch. Tenslotte kri jg ik veel correspondentie van mensen die elders geen ge-

hoor v inden na slechte of tact loze medische behandel ing."

14 VORSTEN September 2000

Page 4: Vorsten

Privé klinieken"Ergens voelen leden van het Koninkl i jk Huis wel aan dat

ze niet a l t i jd de beste behandel ing kr i jgen. Verschi l lende

keren zouden leden van het Koninkl i jk Huis een pr ivé-

kl in iek hebben bezocht, zoals pr inses Jul iana die in een

oogkl in iek is behandeld. lk geef hen geen ongel i jk ."

'neur-ologische cornpl icat ies waren, mogeli jk een beroerte',

men vreescle voor zl jn leven. Twee dagen later lees.ie dat hi j

in bed de krant zit te lezen en Íamilie te woord staat. Waar is

die beroerte dan gebleven? Vervolsens kreeg hij ademha-

l ingsmoeil i jkheden omdat een deel van zi jn gebit in'de slok-

darm terecht zou zijn eekomen, want hij had met zijn kiezen

liggen malen. OngetwijÍèld is er iets van de gebitsprothese aÍ:

sebroken bij de behandeling, vermoedelijk door onhandig-

heid, maar dat is in zijn luchtweg gekomen en dan krijg je

aclemhalinssmoeil i jkheden. Het zott 'direct zl jn verwiiderd'

maar ook dat is niet waar, men heeÍt in plaats daarvan daeeu

gewacht. Door dit soort berichtgeving krommen de tenen

toch inje schoenen?"

Ook over de ziekte van Willern Alexander wordt volgens

Profèssor Smalhout, zelf gewend geen blad voor de mond te

nemen, te eeheimzinnig geclaan. "H!j 'zou' de ziekte van

Besnier-Boeck hebben. Zeg clat dan sewoon! Dat kan ieder-

een overkomen en daar kan hi j pr ima mee leven."

"Hier ben ik uw meerdere"ProÍèssor Smalhout weet waar hij over praat, want hlj heeÍt

de meeste leden van ous koninsshrt is onder behandeling ge-

had, waaronder Prins Bernhard. "Een prirna patiënt, iemand

met wie. je goed kon praten en lachen. Natuurl i jk had hi i be-

paalde wensen maar dat ktrn je hem niet kwali ik nemen. Le-

ven aan het Hof is een bee{e karakterbedervend, orndat

men sewend is dat elke wens als een bevel wordt beschouwd.

Ik moest hem dus even strens toespreken en zei: 'Konink-

l i jke Hoogheid, wi j zi jn beiden mil i tair. Uw rang is hoger

(desti jds inspecteur-generaal van cle koninkl i jke landmacht),

maar er is ook zoiets als f irnct ionele anciënniteit . Hier in het

ziekenhtr is ben ik functioneel gezien uw meerdere, dus doet

n wat ik zeg.' Toen drons het door. Hij haalde ziin hand on-

der de dekens vandaan, salueerde en zei: 'Aye Aye Sir'. Ik

heb nooit meer een probleem met hem gehad. Er zi in ook

artsen die steigeren van ontzag en op alles.ia zegeen' Of die

het gênant vinden dat een koninkl iyk persoon zich voor een

bepaald onderzoek moet uitkleden en dat dan maar achter-

wese laten. Dan bedri j f . je slechte seneeskunde. Ook dat is

een reden waarom zlj soms minder soed worden behandeld.

Ik heb zelf ervaren dat ze net als gewone mensen doen watje

vraagt. Het gaat alleen om de manier waarop." tÓ

Trxsr: WlrreR WrLNroveru / Foro's: BENELUX Pnrss, RBP,

Sunsr, txT

DE GESCHIEDENIS VAN

Buckingham PalaceGeen paleis is zo bekend als Bucking-ham Palace in Londefl, sinds 1837 de off i-ciële resident ie van de Br i tse soeverein, maar je

moest minstens geridderd worden of geÏnviteerd voor

de gardenparty voordat je binnen mocht. Het paleis is

nog steeds niet open voor het publ iek, maar het

slechte imago van de monarchie en de behoefte aan

extra inkomsten noopten koningin El izabeth een paar

jaar geleden een aantal State Rooms t i jdens haar zo-

mervakantie open te stel len. Dit jaar is daar de Ball-

room bi jgekomen.

Bucklngham Palace hseft 19 State Rooms (staat-

s ie-vertrekken), 52 koninkl i jke en gastenslaapka-

mers, 188 slaapkamers voor de staf, 78 badkamers

en 92 kantoren. Er werken 355 mensen. Deze op-

somming staat in schri l contrast met de stadswoning

van de hertog van Buckinghamshire die hier oor-

spronkel i jk stond en in 1762 werd gekocht door ko-

ning George l l l voor zi jn vrouw koningin Charlotte. Hi j

wi lde haar een gezel l ig Íamil iehuis bieden dichtbi j het

of f lc ië le paleis St. James' Palace. Buckingham

House werd bekend als Queen's House, en Charlotte

De ere-trap en de Íagade van Elizabeths residentie.

en George hadden het er zo naar de zin dat 14 van

hun 1 5 kinderen er werden geboren.

Zi in opvolger George lV gaf architect sir John

Nash opdracht Buckingham House drastisch te ver-

bouwen. De plannen van Nash waren zo tr iomfaal dat

de koning besloot dat het paleis het ceremonièle

centrum van het Br i tse Hof zou worden, maar hi j

maakte het niet meer mee. Pas onder koningin Victo-

r ia werd Buckingham House echt paleis.

Ds State Rooms van Buckingham Palace zi jn tot

1 oktober te bezoeken, dagel i jks van 9.30-16.15 uur.

Entree: e 10,50. Informatie en reserveringen voor cre-

di tkaart-boekingen: Londen telefoon OO44 20

73212233. Een kassa voor kaart jes en reserveringen

bevindt zich bi j het paleis in Green Park/The Mall .

\

t-i-r

September 2O0O VORSTEN 15