Voorbeeld Preview - NENISO 2631-1:1985 ISO 2867 ISO 3449 ISO 3450 ISO 3457 1989 1992 1985 1986 ISO...

of 13/13
Nederlandse NEN-EN 791 Boorinstallaties. Veiligheidseisen Drill rigs. Safety 1e druk, december 1995 UDC 622.232.83:622.233.4/.6:622.242.3:62-78 Dit document bevat de geratificeerde Engelse versie van de Europese norm EN 791, november 1995. Deze norm heeft de status van Nederlandse norm. Toelichting Ten behoeve van de openbaarheid van normen is besloten deze geratificeerde versie ter beschikking te stellen. Zodra de officiële Engelse versie beschikbaar is, zal deze de geratificeerde versie vervangen en met een nieuw voorblad als nieuwe druk worden uitgegeven. Normcommissie 351 230 "Bouwplaatsomstandigheden" Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Neder- lands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computer- bestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldig- de vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indi- recte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-insti- tuut gepubliceerde uitgaven. Prijsklasse 48 Nederlands Normalisatie-instituut © 1995 Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 G В Delft, Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190 Voorbeeld Preview Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
 • date post

  11-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Voorbeeld Preview - NENISO 2631-1:1985 ISO 2867 ISO 3449 ISO 3450 ISO 3457 1989 1992 1985 1986 ISO...

 • Nederlandse

  NEN-EN 791 Boorinstallaties. Veiligheidseisen

  Drill rigs. Safety

  1e druk, december 1995 UDC 622.232.83:622.233.4/.6:622.242.3:62-78

  Dit document bevat de geratificeerde Engelse versie van de Europese norm EN 7 9 1 , november 1995 .

  Deze norm heeft de status van Nederlandse norm.

  Toelichting

  Ten behoeve van de openbaarheid van normen is besloten deze geratificeerde versie ter beschikking te stellen. Zodra de officiële Engelse versie beschikbaar is, zal deze de geratificeerde versie vervangen en met een nieuw voorblad als nieuwe druk worden uitgegeven.

  Normcommissie 351 2 3 0 "Bouwplaatsomstandigheden"

  Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Neder-lands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computer-bestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

  Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldig-de vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

  Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indi-recte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-insti-tuut gepubliceerde uitgaven.

  Prijsklasse 48

  Nederlands Normalisatie-instituut

  © 1995 Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 G В Delft, Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

  Dit

  do

  cum

  ent

  mag

  sle

  chts

  op

  een

  sta

  nd

  -alo

  ne

  PC

  wo

  rden

  gei

  nst

  alle

  erd

  . Geb

  ruik

  op

  een

  net

  wer

  k is

  alle

  en.

  toes

  taan

  als

  een

  aan

  vulle

  nd

  e lic

  enti

  eove

  reen

  kom

  st v

  oo

  r n

  etw

  erkg

  ebru

  ik m

  et N

  EN

  is a

  fges

  lote

  n.

  Th

  is d

  ocu

  men

  t m

  ay o

  nly

  be

  use

  d o

  n a

  sta

  nd

  -alo

  ne

  PC

  . Use

  in a

  net

  wo

  rk is

  on

  ly p

  erm

  itte

  d w

  hen

  a su

  pp

  lem

  enta

  ry li

  cen

  se a

  gre

  emen

  t fo

  r u

  s in

  a n

  etw

  ork

  wit

  h N

  EN

  has

  bee

  n c

  on

  clu

  ded

  .

 • Nederlands voorwoord

  Voor de in deze norm vermelde andere normen bestaan in Nederland de volgende equivalenten:

  Vermelde norm: Nederlandse norm : Titel:

  EN 3:1975 EN 292-1:1991

  EN 292-2:1991

  EN 294:1992

  EN 418:1992

  EN 563:1994

  prEN 953

  prEN 954-1

  prEN 982

  prEN 983

  prEN 1037 ENV 1070:1993 EN 22860:1985 EN 23164:1985

  EN 23411:1988

  EN 50081-2:1993

  EN 50082-2:1994

  EN 60204-1:1992

  EN 61310-1:1995

  IEC 651:1979 IEC 804:1985 ISO 2631-1:1985

  ISO 2867 ISO 3449 ISO 3450 ISO 3457

  1989 1992 1985 1986

  ISO 3471-1:1986 ISO 3795 ISO 3864 ISO 4253 ISO 4302 ISO 4309 ISO 4872

  1989 1984 1993 1981 1990 1978

  NEN-EN 3:1979 NEN-EN 292-1:1994

  NEN-EN 292-2:1994

  NEN-EN 294:1994

  NEN-EN 418:1993

  NEN-EN 563

  ontw.NEN-EN 953

  ontw.NEN-EN 954-1

  ontw.NEN-EN 982

  ontw.NEN-EN 983

  ontw.NEN-EN 1037 NVN-ENV 1070:1993 NEN-ISO 2860:1987 NEN-ISO 3164:1987

  NEN-ISO 3411:1992

  NEN-EN 50081-2:1994

  NEN-EN 50082-2:1995

  NEN-EN 60204-1:1995

  NEN-EN 61310-1:1995

  NEN 10651:1994 NEN 10804:1994 NEN-ISO 2631-1:1987

  Brandbestrijding. Draagbare blustoestellen Veiligheid van machines. Basisbegrippen, algemene ontwerp-beginselen. Deel 1 : Basisterminologie, methodologie Veiligheid van machines. Basisbegrippen, algemene ontwerp-beginselen. Deel 2: Technische beginselen en beschrijvingen Veiligheid van machines. Veiligheidsafstanden ter voorko-ming van het bereiken van gevaarlijke zones met de bovenste ledematen Veiligheid van machines. Noodstopvoorzieningen. Functionele aspecten, ontwerpprincipes Veiligheid van machines. Temperaturen van aan te raken oppervlakken. Ergonomische gegevens om temperatuurgrens-waarden voor hete oppervlakken vast te stellen Veiligheid van machines. Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van afschermingen (vast, beweegbaar) Veiligheid van machines. Onderdelen van besturings-systemen met een veiligheidsfunctie. Deel 1 : Algemene ontwerpbeginselen Veiligheid van machines. Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen en hun onderdelen. Hydrauliek Veiligheid van machines. Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen en hun onderdelen. Pneumatiek Veiligheid van machines. Voorkoming van onbedoeld starten Veiligheid van machines. Termen en definities Grondverzetmachines. Minimale afmetingen van toegangen Grondverzetmachines. Laboratoriumonderzoek van bescher-mende constructies tegen kantelen en vallende voorwerpen. Restvolume na vervorming Grondverzetmachines. Lichaamsafmetingen van machinisten en minimale vrije werkruimte Elektromagnetische compatibiliteit. Algemene emissienorm. Deel 2: Industriële omgeving Elektromagnetische compatibiliteit. Algemene immuniteits-norm. Deel 2: Industriële omgeving Veiligheid van machines. Elektrische uitrusting van industriële machines. Deel 1 : Algemene eisen Veiligheid van machines. Signalering, aanduidingen en bedie-ning. Deel 1 : Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen Geluidniveaumeters Integrerende, middelende geluidniveaumeters Mechanische trillingen. Beoordeling van de invloed van trillingen op het menselijke lichaam. Deel 1 : Algemene eisen

  NEN-EN-ISO 3457:1995 Grondverzetmachines. Afschermingen. Termen, definities en eisen

  NEN 3011:1986 Veiligheidskleuren en -tekens

  NEN-ISO 4872:1983 Akoestiek. Meten van luchtgeluid veroorzaakt door bouw-machines bestemd voor gebruik in de open lucht. Methode om te controleren of is voldaan aan geluideisen

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • ISO 5010:1992 ISO 6405-1:1991 ISO 6405-2:1993 ISO 6682:1986 NEN-EN-ISO 6682:1995 Grondverzetmachines. Comfortgebieden en bedienings-

  afstanden ISO 6750:1984 ISO 7000:1989 ISO 7095:1982 ISO 10570:1992 ISO 11201 Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • EUROPEAN STANDARD EN 791

  NORME EUROPÉENNE

  EUROPÄISCHE NORM November 1995

  ICS 91.220

  Descriptors: drilling equipments, percussion drilling, rotary drilling, safety of machines, dangerous machines, hazards, safety measures, operating stations, control devices, brakes, safety devices, stability, fire protection, engine noise, vibration, marking, name plates, technical notices

  English version

  Drill rigs - Safety

  Appareils de forage - Sécurité Bohrgeräte - Sicherheit

  This European Standard was approved by CEN on 1995-07-01. CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

  Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

  The European Standards exist in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

  CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

  CEN European Committee for Standardization

  Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung

  Central Secretariat: rue de Stassart,36 В-1050 Brussels

  © 1995 All rights of reproduction and communication in any form and by any means reserved in all countries to CEN and its members.

  Ref. No. EN 791:1995 E

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Page 2 EN 791: 1995

  Contents

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

  5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

  5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5

  5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3

  Foreword

  Introduction

  Scope

  Normative References

  Definitions

  List of hazards

  Safety requirements and measures

  General safety requirements Intended use of the drill rig Ergonomics Hot and cold surfaces and sharp edges Ventilating ports Hoses, pipes and fittings under pressure Materials Handling of the drill rig and its parts Access to operating positions and servicing points Isolation of energy sources

  Driving, tramming and operating position General Operator's position Underground drill rigs Visibility

  Controls, functions, systems General Starting Stopping Failure of the power supply Failure in a control circuit

  Control devices General Emergency stop and safety devices Verification

  Page

  6

  7

  7

  9

  11

  14

  15

  15 15 15 15 15 16 16 16 16 17

  17 17 17 18 19

  19 19 19 19 20 20

  20 20 21 22

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Page3 EN 791: 1995

  5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4

  5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5

  5.6.6

  5.6.7 5.6.8

  5.7 5.7.1 5.7.2 5.7.3

  5.8 5.8.1 5.8.2

  5.9

  5.10

  5.11 5.11.1 5.11.2

  5.12 5.12.1 5.12.2 5.12.3

  Stability General stability criteria Definitions for stability calculations Verification of stability Ground pressure, calculation for crawler mounted drill rigs

  Carrier brakes General General requirements for wheel mounted drill rigs Service braking system for wheel mounted drill rigs Secondary braking system for wheel mounted drill rigs Parking braking systems for wheel and crawler mounted drill rigs The service, secondary and parking braking systems on crawler mounted drill rigs Braking systems for "skid steer" wheel mounted drill rigs Verification

  Protection against moving parts General Transmission parts Moving parts involved in the working process

  Electrical installations Electric power installation Battery installation

  Hydraulic installations

  Pneumatic installations

  Lighting Working light Illumination when tramming

  Fire protection General Fire extinguishers Installation of fire extinguishers

  Page

  22 22 22 27 30

  32 32 32 33 33 33

  33

  34 34

  34 34 34 35

  37 37 37

  37

  38

  38 38 38

  39 39 39 39

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Page 4 EN 791: 1995

  5.13 5.13.1 5.13.2 5.13.3

  5.14 5.14.1 5.14.2

  5.15 5.15.1 5.15.2 5.15.3

  5.16

  5.17 5.17.1 5.17.2 5.17.3 5.17.4 5.17.5 5.17.6

  5.18

  5.18.1 5.18.2 5.18.3 5.18.4

  5.19

  6

  7

  7.1

  7.2 7.2.1 7.2.2

  Noise and vibration General Noise Vibration

  Dust and gases Dust suppression Engines and engine exhausts

  Draw-works, winches and ropes General Safety requirements Winches for operating a drill rig on slopes

  Roller and leaf chains

  Masts, derricks, feed beams and working platforms General Racking and working platforms Personnel lift for operational work Movable platforms for service, maintenance and repair Access Escape systems

  Special requirements for remotely controlled and automated drill rigs Operating position Emergency stop Control system Fire protection

  Warning devices

  Verification of safety requirements/measures

  Instructions for use - Instruction handbook

  Marking - Data plate

  Indicators Information indicators Warning signs for residual hazards

  Page

  40 40 40 40

  40 40 41

  41 41 42 43

  44

  44 44 44 45 46 46 47

  47

  47 47 47 48

  48

  48

  49

  49

  49 49 49

  7.3 Maintenance 50

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Page 5 EN 791: 1995

  Page

  7.4 Instruction handbooks for drill rigs 50 7.4.1 General 50 7.4.2 Operator's instructions 51 7.4.3 Special safety instructions in the operator's instructions 53 7.4.4 Maintenance instructions 53 7.4.5 Special safety instructions in the maintenance instructions 54 7.4.6 Spare parts list 55

  Annex A (normative) Measurement of noise and vibration 56

  Annex В (normative) Instructions for the examination and checking of blocks, 59 wire ropes and chains

  Annex С (normative) Brake test for drill rigs excluding truck and tractor 60

  mounted rigs

  Annex D (normative) Hazards related to operation modes of drill rigs 63

  Annex E (informative) Symbols and signs 65 Annex F (informative) Bibliography 83

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Page 6 EN 791: 1995

  Foreword

  This European Standard has been prepared by CEN/TC 151 "Construction equipment and building material machines - Safety" of which the secretariat is held by DIN.

  This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the Commission of the European Communities and the European Free Trade Association, and supports the essential requirements of EC Directive(s).

  This standard is a Type C-standard in the structure of A-/B-/C-standards as defined in EN 292.

  The Annex A is normative and contains "Measurement of noise and vibration", the Annex В is normative and contains "Instructions for the examination and checking of blocks, wire ropes and chains", the Annex С is normative and contains "Brake test for drill rigs excluding truck and tractor mounted drill rigs", the Annex D is normative and contains "Hazards related to operation modes of drill rigs", the Annex E is informative and contains "Symbols and signs" and the Annex F is informative and contains "Bibliography".

  This European Standard shall be given the status of a National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 1996, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by May 1996.

  According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Page 7 EN 791: 1995

  0 Introduction

  The extent to which hazards are covered is indicated in the scope of this standard.

  In addition, machinery should comply as appropriate with EN 292 for hazards which are not covered by this standard.

  Those hazards that are relevant for all mechanical, electrical, hydraulic, pneumatic and other equipment of machinery and that are dealt with in standards for common use are not covered by this standard.

  Reference to pertinent standards of this kind is made where such standards are applicable and so far as is necessary.

  1 Scope

  1.1 The general term "Drill Rig" covers several differing types of machines for use in the construction industry, water well drilling industry, mining and quarrying, for use above ground as well as underground and for tunnel construction. The differing tasks determine the choice of drilling method and type of machine. For this reason there are many possible ways to separate drill rigs into different groups, e.g. in accordance with:

  - the task; - the drilling method used; - the cutting removal method; - the type of construction work.

  The methods used for drilling can be basically differentiated in percussive and rotary drilling principles.

  Percussive drilling is a method by which the hole is produced by crushing the ground or rock at the bottom of the drill-hole by striking it with the drilling tool and removing the cuttings out of the borehole.

  Rotary drilling is a method in which the drilling tool at the bottom of the borehole is rotated and at the same time, a feed force is applied by a feed system or drill collar. The ground or rock at the bottom of the borehole is crushed or cut by pressure, shear or tensile stress produced by the different drilling tools. The cuttings are periodically or continuously removed out of the bore hole.

  Rotary percussive drillmg is performed by a piston striking directly on the bit (down the hole hammer drills) or by percussive energy transmitted via a drill string to the bit. The piston is powered by either hydraulic fluid or compressed air.

  At the same time the drill bit is rotated either continuously or intermittently.

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Page 8 EN 791: 1995

  The cuttings are continuously removed out of the borehole by a flushing medium, air or fluid which is carried to the drilling tool.

  Typical examples of drill rigs covered by this standard are:

  - Cable tool drill rig; - Pile drill rigs; - Pile top drill rig; - Raise borer; - Reverse circulation drill rig; - Rotary and rotary percussive drill rig for underground drilling; - Rotary and rotary percussive drill rig for surface drilling; - Rotary drill rig with power swivel; - Rotary spindle rig; - Rotary drill rig for underground use.

  A casing or a drilling fluid may be used to stabilize the bore hole.

  Drill rigs are stationary during drilling. They may move from one place erf work to another, under their own power. Self propelled drill rigs may include those mounted on lorries, wheeled chassis, tractors, crawlers, skid bases (pulled by winch). When drill rigs are mounted on lorries, tractors and trailers, or are wheeled based, transportation may be carried out at higher speeds and on public roads. When designing and constructing these units attention is drawn to regulations covering both the drill rig and traffic regulations.

  The questions of safety and ergonomie criteria in this standard mainly refer to the principal work, e.g. when the machine is stationary and drilling. In many cases the driver is also the operator of the drill rig.

  1.2 This standard deals with the significant hazards pertinent to mechanized drill rigs, when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer. It specifies requirements of safety concerning the design, construction, operation and maintenance. This standard applies to drill rigs for surface and underground drilling in the tunnelling, mining, construction and water well drilling industries. Casing units are also covered by this standard.

  If the base of a drill rig consists of an excavator, crane, etc. it shall be covered by its own standards to the extent the requirements of this standard are not applicable.

  NOTE 1 : If a drill rig operates with attachments other than those for drilling according to this standard, e.g. pile driving, the safety standards applying to such machines shall also be complied with.

  For drill rigs to be used in an explosive atmosphere (coal mining etc.) the relevant standards apply additionally.

  NOTE 2: CEN/TC 196 is preparing complementary standards for machines to be used in explosive atmospheres.

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang

  tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies

  blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm

  via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.

  Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op

  www.nenconnect.nl.

  Heeft u vragen?Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,

  van 8.30 tot 17.00 uur.

  Telefoon: 015 2 690 391

  E-mail: [email protected]

  ALTIJD DE ACTUELE NORMIN UW BEZIT HEBBEN?Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:

  WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

  ‘Is NEN-EN 791:1995 en de laatste versie?’

  http://www.nenconnect.nl