Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

download Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  1/20

  1Danil 5 preek De Ontmoeting 11-1-2015

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  2/20

  2

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  3/20

  3Vluchten kan niet mee!

  Te laat!Soms realiseer je je ineens dat het te laat is!Dat je te ver bent gegaan.Als ik denk aan de gebeurtenissen van de afgelopen week danwas het te laat voor de cartoonist de jihadist en misschien ookwel voor veel toeschouwers.De cartoonist realiseerde ich te laat dat ijn humor nietbegrepen werd als een onschuldige vorm van vrijemeningsuiting."aar als een aanval in een oorlog van idee#n.Sommige vinden dat die niet weersproken maar gewroken moetworden.De jihadist realiseerde ich te laat dat de weg die hij insloeg

  onomkeerbaar en onherroepelijk is.$adat hij ijn eerste schot loste en koelbloedig een medemens

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  4/20

  %het leven benam.&an hij dat 'nooit meer!' ongedaan maken.(et al hem achtervolgen tot in de eeuwigheid.)n wij toeschouwers dichtbij en veraf realiseren ons misschienook wel te laat dat wij one vrede helemaal niet in de handhebben en ons leven ook niet."aar dat het omaar oorlog kan worden waarbij ook *ns levengevaar loopt.

  (et is deelfde ervaringals de verleiding niet kunnenweerstaan het ijs op te gaan.

  +erwijl je eigenlijk ergens wel weet dat de kans groot is dat hetijs eer waarschijnlijk nog niet dik genoeg is.

  +och doe je het je neemt het risico eenvoudig tegen beter

  weten in.,Ach het valt vast wel mee'e-

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  5/20

  )n dan / als je midden op het ijs staat' de beide oevers ijneven ver wegdan klinkt er een galmend gekraak en springen tussen jevoeten de scheuren in het ijs.

  +e laat! +och niet betrouwbaar!0e had hier niet voor moeten kieen.0e bent te ver gegaan.

  Onverantwoordelijke keuzep dit momenthet moment dat de hand op de muur schreef sheet embrand44moet koning 5elsassar hetelfde gedacht hebben6 ,nu is het telaat!-,7k ben te ver gegaan.-

  "aar je hoort hem dat niet hardop erkennen.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  6/20

  8"aar tussen de regels door hoor je het en ie je het aan allesdat hij erg geschrokken is.9e leen dat hij bleek wegtrekt stond te trillen op ijn benen endat ijn knie#n knikten 84.7k stel me voor dat hij ijn beweerders :haldee#n enwaareggers met overslaande stem riep ;4 en dat hij opaniekerig probeert de situatie onder controle te krijgen."et de inet van de beloning met een hoge positie in het rijk

  moet dat toch lukken!"aar het lukt niet! >l groter is

  dan hij.(ij begrijpt het niet eens wat die macht nu wil!)n dat maakt hem doodsbang ?4.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  7/20

  ;"aar hij geeft dat niet toe.)n als hij dan eindelijk Dani#l laat roependie kennelijk niet op dat feest uitgenodigd4 wasdoet koning 5elsassar nog steeds alsof hij Dani#l in dienst heeften via die dienaar controle over de situatie heeft,7k geef je een vorstelijke beloning als jij dit voor mij oplost-."aar Dani#l is voor hem niet te koop 1;4.Dani#l is meer in dienst van @od dan van de koning.

  (ij voelt ich helemaal niet van dee koning afhankelijk.)n geeft hem het oordeel6 mene mene tekel ufarsin6,de dagen van uw koningschap ijn geteldu bent te licht bevonden6 u verdient die eerbied niet die eenkoning toekomten uw koninkrijk is daarom verdeeld tussen anderen.-

  $ou dat is een vernietigend oordeel.0e ult het maar te horen krijgen6 het is afgelopen met je.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  8/20

  ="aar verbaend genoeg reageert koning 5elsassar n*g nietecht [email protected] erkenning van @od geen berouw geen vraag omvergeving.(ij doet net of hij het het nu nog st>>ds onder controle heeftnu hij weet wat er op de wand staat.)n beloont ijn dienaar Dani#l oals een koning dat doet!

  +erwijl hij machteloos is doet hij net alsof hij nog de macht heeft

  iemand op de derde plaats in ijn koninkrijk aan te stellen.)en koninkrijk waarvan hij net gehoord heeft dat het al tussenandere verdeeld is.

  Laat me9aarom erkent hij @od elfs dn nietB(ij is alles al kwijt!

  5egrijpen jullie hetBC

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  9/20

  ?$u hij alles kwijt is en binnenkort ijn leven al verlieen.7s het toch dwaasheid te reageren oals hij het doetdwaasheid niet te reageren op @ods oordeel!9at it er nu achter die levenshoudingBD.w.. niet alleen een verkeerde keue maken maar tot hetbittere einde aan die keue vasthouden.&oning 5elsassar wordt door de geschiedschrijver enophonbeschreven als een rebelse verwende wrede en goddeloe

  jongeman 95: 1E;4.)en mens die is gaan denken dat hij elf god is denk ik danen dat hem dus niets kan gebeuren.$et oals in @en. 3 )va als eerste ook ,als god- wilde ijn 34."aar dan veel verder op die ingeslagen weg van eva7nmiddels is hijeen mens die niemand meer boven ich duldt.

  Die niet alleen ,als @od- wil ijn maar die ijn eigen god wil ijn.Die vrij wil ijn om te doen wat hij elf wil.Faat me mijn eigen gang maar gaan.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  10/20

  1E9t het ook is."et je hoertjes drinken uit de heilige bekers van de tempelleuk!Grijheid is dan ook ijn hoogste ideaal.Daarvoor gaat hij a.h.w. de straat op.(>.&oning 5elsassar is tHpisch o-n mens als )va en Adam toenalleen v>>l verregaander.

  (ij wil aan niemand meer verantwoording aIeggen.

  ,7k doe wat ik wil en niemand kan me iets maken.-$iet omdat hij het niet beter wist!Dani#l herinnert hem eraan dat hij het elf bij was toen ijnvader $ebukadnessar keer op keer door @od vernederd werd.

  (ij had beter kunnen weten."aar dee koning 5elsassar wJl het gewoon niet weten.(ij is onverbeterlijk eigenwijs en arrogant.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  11/20

  11(ij doet niet alleen verkeerd maar hij wil het ook niet anders.Dat is diep triest dat je niet alleen de verkeerde keus maaktmaar er ook nog eens aan vasthoudt.Desnoods tot het bittere einde.)n je leert hier ook iets over @od.Sommige mensen denken misschien dat @od eindeloosgeduldig is.7n de geschiedenis met koning $ebukadnessar leert je ook over

  @ods geduld."aar hier leer je6 @od is geduldig maar niet eindeloosgeduldig.(et is niet ,@od al me wel vergeven want dat is nu eenmaalijn beroep-.1

  Als je echt niet wilt en (em tegen beter weten in tart.dan egt (ij op een dag6 $u is het genoeg!

  1 (enrich (eine via (erman Guijsje Tot hiertoe heeft de Heerons geholpen,.p. Kandora 2E1E3 p. ??

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  12/20

  12"ene mene tekel ufarsin.

  On teken aan de wand5roers en ussen.Als er vandaag hier een hand verscheenwat ou die dan voor *ns op de wand schrijvenB9elk teken aan de wand ouden wij krijgenB7k weet het wel weten jullie het ookBC)r ou staan6Lfarsin tekel mene mene.(et omgekeerde oordeel!Lfarsin6 mijn kleding is verdeeld en mijn lichaam verbroken.

  +ekel6 omdat ik jullie van gewicht vond om mijelf voor jullie opte oMeren

  "ene6 daarom al ik jullie dagen niet te tellen maken.Dat is *ns oordeel!

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  13/20

  13Als je dat beseft dan is dat geweldig.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  14/20

  1%,"ijn koninkrijk als jouw woonplaats-,"ijn Gader is ook jouw vader.-,9ordt met ons gelukkig6 onder onden onder iekte onderdood!ODan begin je je leven al als een schatrijk mens!5esef je datB9at kun je nog meer krijgen!9at is er dan meer waard!

  0eus- kruis als sHmbool van de verlossing is ons teken aan dewand.Lfarsin tekel mene mene.

  0e hoeft alleen maar op die boodschap te vertrouwen en dat aante nemen. Dat is de voorwaarde.Dat laat je ien door 0eus te volgen.D.w.. (em lief te hebben en ijn idealen voor het leven voor jeeigen leven te delen..

  +e leven oals (ij het bedoeld.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  15/20

  1Daarmee laat je ien6 ,7k hoor bij (em.ODenk daar eens rustig over na6 hoe rijk je al aan het levenbegint.C

  On grootte rii"o)r ligt voor ons dus al het ware al een brug naar @od.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  16/20

  18)n dus kieen we liever de onbegaanbare weg over deijsschotsen nst de brug.p die weg gaan we vroeger of later onherroepelijk door het ijs.)n dan ijn we te ver gegaan en dan is het laat.7n one tijd ie je dat heel vaak in ons land.Dat mensen meer in hun eigen vrijheid geloven dan in @od.

  )en tijdje geleden ag ik dat in de documentaire

  [email protected]=o4

  Daarin leren we de met een dodelijke erfelijke aandoeningbelaste Kriscilla.kennen.)en verhaal dat je aan het hart gaat.)en jonge meid nog oals veel jongeren6 gek op uipen enfeesten.

  https://www.youtube.com/watch?v=RzGF0O35s8ohttps://www.youtube.com/watch?v=RzGF0O35s8o
 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  17/20

  1;Dat is voor haar leven.De iekte is haar te machtig en e al er eker aan sterven."aar als de dood dichterbij komt wil e toch eigen baas blijven.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  18/20

  1=p de begrafenis dansen haar vrienden verder op defeestmuiek.

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  19/20

  1?"aar als je hier regelmatig in de gemeente komt weet je dat

  wel!$et oals 5elsassar het inmiddels heel goed kon weten4.Dan weet je van @ods beloften voor jou.,Alsjeblieft mijn leven voor jouw leven.-,"ijn koninkrijk als jouw woonplaats-,"ijn Gader ook jouw vader.-

  ,9ordt met ons gelukkig6 onder onden onder iekte onderdood!7n een eeuwig levenO,9il je "ij volgenB-

  9at kunnen wij die het omgekeerde oordeel al gekregenhebben dn nog eggenBSorrH wij gaan one eigen wegB$ee toch!

 • 8/10/2019 Vluchten kan niet meer - Preek Daniel 5

  20/20

  2E9at voor redding is er nog voor mensen die geen reddingwillenB

  7k ou jullie willen vragen vanmorgen69eet je van jeelf welke weg je gekoen hebtB(eb je dat dan ook echt gedaan of eg je dat alleen maar.)n ik wil jullie waarschuwen.Kas op voor de idee#n die in dee tijd regeren.Dat wij mensen ,one eigen baas ijn- en o.

  )n dat one persoonlijke vrijheid ons hoogste goed is.Die is niet waar!Die weg is niet alleen gevaarlijk maar ook onbegaanbaar.9acht niet totdat het te laat is.9ant dan is er geen uitweg meer.

  Amen