Vierdaagse 2012: 19 juli 2012

of 13 /13

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Bijlage van De Gelderlander over de Vierdaagse.

Transcript of Vierdaagse 2012: 19 juli 2012

 • De zware tweede marsdag via Wijchen en Beuningen kent al tien jaar een roze finish in Nijmegen. Ooit begonnen in de In de Betouwstraat, waar ho-mocentrum Villa Lila was gevestigd, maar sinds enkele jaren vervolmaakt in de Hertogstraat. Rode baretten, groene uniformen en eigenlijk alle andere

  kleuren lopen in de laatste kilometers op een roze wolk van feest en gezelligheid naar de finish. Steeds meer wandelaars in het legioen kleden zichook op gepaste wijze met felroze shirts, gekke roze hoedjes en buitenboord roze brillen. 36

  De nachten opHeumensoord zijnheel erg kort

  Op zoek naarde geuren vande Vierdaagse

  Marieke is 17 juli ja-rig. Als ik t thuis vier,komt bijna niemand

  30

  Kopje thee?Neuh, doe maareen koud biertje

  37

  Meeblren met22 artiesten op deHollandse avond

  Melancholie en war-me klanken vullenhet Besiendershuis

  32 35 37 38

  GESTART 40313

  UITVALLERS 908

  GEFINISHT 39405

  foto Flip Franssen

  Op kamp

  * de Gelderlander

  Zweet Hotel Eric De feesten van...

  Lopen op roze wolk

  Donderdag 19 Juli 2012

  Hollandse krakers Quatro Ventos

  4 DAAGSE NIJMEGEN 4 DAAGSE FEESTEN

 • iPad app Smartphone app Mobiele site

  Internet

  dG app te downloaden in de appstore

  dG app te downloaden in de appstore en android market; mobiele site: 4d.dg.nl

  www.dg.nl/vierdaagse

  dg.nl/likevierdaagse

  twitter.com/dg4daagse

  Verder ook nog te volgen via:

  En:

  door Colette Beckers

  Ze zwaait en krijgt applaus, hand-kusjes. Mensen kloppen op haarrijtuig. Ze is de enige koningin vande Vierdaagse. Woensdag is ze oppad met twee roze bezems aanhaar bumper. Haar rijtuig is de be-zemwagen. Anneke Bouwmeester(63) haar naam. De verpleegkundi-ge uit Duiven is inmiddels een be-kend gezicht tijdens de Vierdaagse,ze is geliefd wegens veel redenen.De belangrijkste: ze is er voor demensen, op momenten dat ze heelhard iemand nodig hebben.Even troosten hoor, zegt ze te-gen een snikkende vrouw op deachterbank van haar wagen. Zepakt met beide handen haar hoofdvast en biedt haar een dropje aan.Intussen is het in het NijmeegseWaterkwartier een gekkenhuis.Het feestje is nog lang niet afgelo-

  pen, maar op het moment dat debezemwagen langskomt lijkt datwel even zo. Een vrouw klopt opAnnekes raam: Jullie moeten uit-stappen! Als jullie voorbij zijn ishet klaar! Ze krijgt een grote glim-lach van Anneke. Maar ze rijdtdoor. Een man gaat zelfs voor de

  bezemwagen liggen. Van Nijmeeg-se Annie krijgt Anneke in de Her-togstraat een handkus. Een rozemenigte verschijnt, de slachtoffersachterin hebben er geen zin meerin. Maar ik pep ze altijd op, zegtAnneke. Het publiek fotografeerten joelt. Nou, zo staan we wel ge-noeg op de foto vandaag!, lachtde verpleegkundige. Doe de ra-men maar dicht, voor ze met eenwaterkanon komen!. De mensenvoor de wagen die niet meer ver-der kunnen, wordt gevraagd of zemee willen rijden. De meestenweigeren. Een enkeling heeft hetgeluk aan Annekes arm haar rij-tuig te mogen bestijgen. Zelf vielze in rustpost 2, waarbij ze haararm kneusde. Maar ja, ik heb nogn arm en de wandelaars hebbener ook een! Want ze doet allesvoor een ander. Daarom is zij dekoningin van de Vierdaagse.

  Anneke is de koningin van deVierdaagse in haar bezemwagen

  H et nadeel van wande-len is dat je zoveel tijdhebt om na te denken.Je loopt daar tochmaar.Alles om je heen is voer voor dehersenen.Zie je iemand voorbijkomen inzon loszittend hoog opgetrokkenminivoetbalbroekje, denk je toch:waarom? Misschien omdat het lek-ker zit, maar is dat het waard?Wat moet diegene die ochtendhebben gedacht bij het uitzoekenvan haar (!) wandelkleding?Wat loopt er toch altijd veel poli-tie mee. Raar, nu zijn ze veel aardi-ger dan tijdens welke voetbalwed-strijd dan ook. Terwijl ze met eenflinke groep zijn, normaal nietzon goed teken. Gelukkig zijn zeniet te paard.Hoe zou je aan werkervaring ko-men als je geen werk kunt vin-den, omdat je niet genoeg werker-varing hebt? Best lastig te doorbre-ken. Behalve als ze je gewoon aan-nemen wegens je persoonlijkheiden opleiding. Maar ja, wie doetdat nog?

  H een geit. Waarom zouden diebeesten door hun voorpoten zak-ken tijdens het eten? Rechtop kun-nen ze toch ook bij dat gras? Lui-heid, dat zal het dan wel zijn. Ofaandachttrekkerij. Want toegege-ven, het ziet er grappig uit.Je zult met je vriendin lopen.Loop je ven een beetje dromerigvoor je uit te kijken en dat ge-beurt nogal eens op zon wandel-dag volgt vast die onvermijdelij-ke vrouwenvraag. Waar denk jeaan? Nou, dat zal ik je vertellen.Wat zou Dick Swaab van lopersvinden? Want als wij ons breinzijn, wat is een wandelaar dan?Een combinatie van een chaoot,een mafkees en een dromer?Kan nog best kloppen.Tsja, je gedachten schieten heenen weer op zon wandeldag. Endan te bedenken dat ik samenmet mijn zus het merendeel vande wandeltijd volklets en nieteens tijd heb om veel te mijme-ren. Hoeveel onzinnige gedachtenkomen er wel niet in je op als jealleen loopt?Ik moet er niet aan denken zeg.

  door Marthe Damman

  H elemaal donker wordthet niet in het militairekamp Heumensoord;helemaal stil evenmin.Vanuit je slaapzak hoor je Engel-sen zingen (naween van de geslo-ten biertent) of het geluid van hetlostrekken van klitteband en druk-knoopjes wanneer een kamerge-noot het uniform uittrekt.De plaatsvervangend comman-dant waarschuwde dinsdagavonddat een wekker zetten verstandigis, omdat anders de ceremonileuittocht uit het kamp aan me voor-bij zou gaan. Maar na een nachtvan anderhalf uur staat vast dateen dergelijk apparaat in Heumens-oord niet nodig is: wagens en fiet-sen die over de aluminium wegpla-ten rijden, houden je bij de tijd. Alzal het een ander verhaal zijn alsje er 40 kilometer op hebt zittenen nadien enkele biertjes achter-over hebt geslagen. Op vier uurslaap per nacht kun je een weekfunctioneren zeggen de ervarings-deskundigen hier.De meeste militaire lopers van deVierdaagse nemen na thuiskomstop het kamp een (enigszins war-me) douche in de douchetent enduiken dan voor een uur of tweehun bed in. Daarna schoenen poet-sen, eten, drinken, feestvieren entegen middernacht terug naar deslaaptent.Dat laatste gaat bij sommigen dins-dagnacht wat moeizamer. Destramme spieren beginnen op tespelen. Een 20-jarige militair uitNoorwegen liep een infectie op

  aan zn linkervoet. Geen drankvoor hem, want hij slikt nu anti-biotica. Jammer, want hij had zichzo verheugd op die biertjes van an-derhalve euro, in plaats van vooreen tientje zoals hij ze gewend is.Een pizzapunt mag gelukkig wel.Ondanks dat de hamburger metaardappelkroketjes beter was danhet eten in Noorwegen, kan er te-gen het eind van de avond welweer wat bij.De jonge jongens van de Neder-landse Koninklijke Militaire Acade-mie, in korte broek, zijn s avondsal ingetapet voor de volgende wan-deling. Dat voorkomt blaren. Bui-ten de biertent waar het een druk-ke boel is, vermaken ze zich pri-ma. Alsof ze een weekje Mallorcategemoet gaan zeggen hunT-shirts: Our drinking team has amarching problem.Om een paar minuten na elvendrukt de dj in de biertent op stop.Met een portie friet met frikandelof een pizzadoos in de hand lopendonkere schimmen richting deslaaptenten. Daar zoeken anderemilitairen op slippers en in onder-broek of pyjama hun weg naar hetwc-hok. Ondanks de grote lampenzijn de talloze plassen moeilijk te

  zien. Pallets vormen loopbrugge-tjes naar slaaptenten die met eendikke laag modder omgeven zijn.Bij het passeren van collegaswordt zachtjes gegroet.In de slaaptenten vol met stapel-bedden is het licht meestal aan, enmaar met n schakelaar te bedie-nen. Binnen hangen groene hand-doeken aan gemproviseerde waslij-nen. Voor de kleine slaapcabinesin de tenten staan vaandels of vlag-gen, de enige sporen van militairegebruiken op dit uur van de dagwaarop weinigen nog in uniformlopen.Als ik net lekker lig, rond een uurof half drie, komt het kamp alweertot leven. De cameraploegen staaninmiddels voor de poort (naasteen taxi met soldaten die de bloe-metjes hebben buitengezet in Nij-megen, hoor ik later).In de eetzaal ruikt het naar gebak-ken ei en liggen dikke stapels bo-terhammen op de borden. Omklokslag half vijf verlaat de eerstegroep van de ongeveer 5.000 wan-delaars het kamp, langs saluerendehoge bazen. Ze marcheren op demaat van het ingevlogen Gebirg-musikkorps uit Duitsland, de niets welwillender dan de ander.

  De nacht bestaat

  Tandenpoetsen in het verlichte wc-hok.

  Reageren?Mail naar [email protected]

  Waar denk je aan?

  COLOFON

  VANDAAG OP DG.NL

  daagse wandelen

  REDACTIE:Sandra Bats, Colette Beckers, Joost Buijs, Marijn Flipse, Jasper van Gruijthuisen,Bas van der Hoeven, Steven de Jel, Martien Langen, Danique Maas, Maarten Reith,Camiel Schreuder, Roeland Segeren, Ronald Spaak, Laura Speelziek, Stefan ten Te-ije, Joris Jan Voermans, Simone Vos, Francine Wildenborg en Geert Willems.

  VORMGEVING:Johan van Brandenburg

  FOTOS VIDEOS OF TIPS:Stuur ze naar [email protected]

  Anneke in de bezemwagen. foto DG

  terloopsdoor Joris Jan Voermans

  Wie cht wil slapen inkamp Heumensoord moetmoe zijn, van een flinkewandeltocht bijvoorbeeld.Een korte nacht stapelbedaan den lijve ondervonden.

  De Gelderlander donderdag 19 juli 2012

  30

 • Vera van de Wijngaart vindt het zobelangrijk dat haar kinderen moe-dermelk krijgen, dat ze onderwegde moeite neemt om te kolven.De melk uit haar borsten neemt zemee in een koeltasje zodat haardochter (2) en zoontje (4) s avondshet gebruikelijke recept kunnendrinken. Het is soms moeilijk,maar geeft voldoening, zegt ze.

  NIJMEGEN Wandelschoenen altijdsaai? Loes van Driel uit Bussumweet wel beter. Ze heeft onlangs ineen Amsterdamse sportzaak kekkeroodroze stappers gekocht van hetmerk Merrett. Ik had ze in eenblad gezien en ben op zoek gegaan.Ze zien er niet alleen leuk uit, ze lo-pen ook nog eens als pantoffels.Zacht en soepel.

  Hans Wohl, de man die vorig jaarvoor het eerst de vierdaagse vanMarbella organiseerde, heeft dins-dag en woensdag meegelopen metde Nijmeegse wandelmars. Dit jaaris er weer een Marbella 4 Days Wal-king, van 11 tot 14 oktober. Voor deeerste editie in 2011 kreeg Wohl ad-vies van de Nijmeegse Vierdaagse-organisatie.

  NIJMEGEN - Het Rode Kruis heefteen handige nieuwe ambulance, ineen wat andere uitvoering. Het isnamelijk een golfkar. Het karretjedoet dienst als volwaardige ambu-lance, met een trauma-arts, een ge-specialiseerd verpleegkundige enchauffeur aan boord. Het teammaakt gebruik van de kar op deWedren, omdat het daar voor degrote ambulances moeilijk navige-ren is door de drukte bijstart/finish, legt Lars Mommers,hoofd van de medische dienst uit.De golfkar bevat alle spullen dieeen grote ambulance ook aanboord heeft, waaronder een wer-velplank, monitor en brancard.Chauffeur Martijn Koopsen vindthet wel eens wat anders, rijden inzon golfkar. Hij krijgt veel aan-dacht Ook voor trauma-arts Bar-be Pieters is het wel even wennen.Er zijn op de Wedren natuurlijkheel veel toeschouwers, in ver-band met de privacy van de pa-tint is dat soms lastig.Als de wandelaar in nood door degolfkar is opgepikt, rijden ze met-een naar de behandelpost in hetJulianapark. Vanaf daar, buiten dedrukte, kan de patint dan even-tueel met een grote ambulancenaar het ziekenhuis worden ge-bracht.

  dg.nlVoor een foto van de golfkar.

  Een medewerkster van het start-en finishbureau van de Vierdaagsekreeg het woensdag aan de stokmet collegas die vinden dat ze nietcoulant moet zijn als lopers te laatop de Wedren arriveren. De vrouwstond met een foto in deze krantmet haar vinger tegen de lippen.Ze liet stiekem wat laatkomerstoch nog finishen.

  Met een ferme gongslag heeftoud-burgemeester Gerd Prickwoensdagmorgen namens de Vier-daagse de aandelenbeurs in Amster-dam geopend. Eigenlijk was mars-leider Johan Willemstein uitgeno-digd maar die was te druk. Prick isvoorzitter van de Sponsorloop,waar al 342.500 euro voor het goe-de doel is bijeengekomen.

  Organisator MarbellaVierdaagse loopt mee

  NIJMEGEN De ANWB verwachttopdrukte voor komende vrijdag.Als tienduizenden mensen Nijme-gen intrekken om familie en beken-den te onthalen op de Via Gladiola,trekt ook een groot deel van Neder-land naar het zuiden voor vakan-tie. Mede gezien de huidige werk-zaamheden aan de A50, kunnen erlange files ontstaan.

  NIJMEGEN Suikerpatinten die deafgelopen maanden onder auspici-n van onderzoekster Maria Hop-man intensief hebben getraind, tot500 wandelkilometers, zijn duide-lijk gezonder aan de Vierdaagse be-gonnen. De insulinegevoeligheid,een belangrijke graadmeter voordiabetes, is met 35 procent verbe-terd, aldus Hopman.

  door Steven de Jel

  NIJMEGEN - De aangepaste route bijde Waalkade heeft woensdag voorextra pijntjes gezorgd bij de wan-delaars van de Vierdaagse. Veeldeelnemers meden de kinderkop-jes en liepen zo veel mogelijk opde vlakker lopende zijkant, in degoot.De wandelaars liepen vanwege deproblemen met de kadewal via La-ge Markt en Oude Haven, parallelaan de Waalkade. Als dat aan hetbegin van de Vierdaagse was, washet niet zo erg, geeft wandelaar-ster Dibi Smits (66) uit Wijchenaan. Maar zo aan het einde vande route van de tweede dag, beginje zulke kasseien wel aan je voetente voelenSamen met haar man loopt zevoor de 25e keer mee. Die had watminder geluk. De zijkant van deweg loopt een stuk aantrekkelijker,maar het is niet gezellig om achterelkaar te lopen, dus hj moet welde kinderkopjes trotseren.Ook Jennifer van t Woudt (28) uitDelft is niet te spreken over deklinkers. Dat was echt heel naar.Ik krijg zo nog meer last van mijnvoeten. De versmalling op deWaalkade, ten hoogte van caf LaPasta, heeft niet tot grote proble-men geleid. Er was genoeg ruimte,zodat alles prima doorliep.

  Golfkar isambulanceop Wedren

  Moeder kolft melklangs parcours

  Liever in degoot danop kasseien

  Tik op de vingers nacoulance bij late finish

  Loes heeft hippeschoenen gevonden

  Vierdaagse opentBeursplein 5

  ANWB voorspeltdrukke vrijdag

  Suikerpatint isgezonder na training

  niet in Heumensoord

  De biertent, de feesttent van het kamp.

  VIERDAAGSE KORT

  Een doorgaande weg naar de slaaptenten in kamp Heumensoord. Rechts de ziekenhuistenten. fotos Do Visser/De Gelderlander

  VOED ING

  daagse wandelen

  S PA ANS ZU S J E

  Vlaggen en fel licht in een slaaptent.

  Kleurrijk wandelen.

  GEDOOGBE L E I D

  N I E T SA A I S PONSOR LOOP

  VE RKE E R

  D IAB E T E S

  donderdag 19 juli 2012 De Gelderlander

  31

 • Eigenlijk zou ik samen met eenmaat van mij lopen, maar die isinmiddels al ruim twee uur bin-nen. Niet echt gezellig voor Tho-mas Rodenburgh (23) uit Noot-dorp. De oorzaak van het pro-bleem met het samenlopen wordtal snel duidelijk. Hij is twee me-ter. Die grote passen van hemhoudt ik echt niet bij.En dus zou een wandelmaatjewel gezellig zijn. Het maakt mijniet uit of ze veel wil kletsen,vaak wil stoppen of juist af en toewil zwijgen. Vrouw is koningin.Thomas loopt voor de eerste keermee met de Vierdaagse. Niet hele-maal uit vrije wil, lijkt het.Ouders van een vriend lopenvaak mee met de Vierdaagse endie vriend wilde daarom zelf ookeen keer meedoen. Hij heeft meover weten te halen. Of beter ge-zegd; zonder dat ik er erg in had,hadden ze mij al ingeschreven.Thomas waakt ervoor om te veelover zichzelf te vertellen. Danhebben we straks niets meer tevertellen, zegt hij met een lach.Omdat hij de 50 kilometer looptis hij benieuwd of er een vrouwmet hem mee wil lopen. Er lo-pen wel vrouwen mee met de 50,maar ik heb daar nog niet echtknappe dames tussen zien lopen.

  Ze is een echte doorzetter, CarlaReijersen (58) uit Huizen. Ze isklaar met het lopen van de 40 kilo-meter op dag twee en het gaat uit-stekend. Ja, het liep gewoon heelgoed. Carla heeft geen last vanpijntjes. Ze heeft dan ook welheel veel getraind. Ik heb er zon600 kilometers training opzitten.Daarom zoekt de Noord-Holland-se een loopmaat, man of vrouwmaakt niet uit, die net zo gedre-ven is als zij. Hij of zij mag me al-leen wel wat meer tot rust ma-nen. Af en toe moet Carla evengas terugnemen en gaan zitten.Maar het gaat gewoon zo soe-pel, legt ze uit.Reijersen houdt trouwens ookvan doorstappen. Goed tempohouden is het credo. Wat Carla he-lemaal niks vindt, is een loop-maatje die gaat proberen anderemensen in te halen. Dat heeft to-taal geen zin. Daar ga ik me alleenmaar aan ergeren. Dus die hoef ikniet.Een lekker frisdrankje drinken nade lange 40 kilometer vindt Carlagezellig. Als haar gezochte wandel-vriend dat ook wat lijkt, mag hijof zij mee. Als de loopmaat geenzin heeft om mee te gaan, gaat zewel wandelen met echtgenootBen.

  door Stefan ten Teije

  NIJMEGEN Immaculee Uwanyiligi-ra deed vorig jaar voor het eerstmee met de Vierdaagse. Ze is am-bassadeur van Rwanda, gestatio-neerd in Den Haag en ging opzoek naar een cht Nederlands fes-tijn, om onze cultuur beter te le-ren begrijpen.Ze was zo enthousiast, dat ze ditjaar weer loopt en zelfs plannenheeft voor een soortgelijke mars inRwanda (klein land naast Congo,Afrika). De ervaring van vorigjaar was zo intens, dat het me in-spireerde om ook in mijn land eenballetje op te werpen, zegt ze.We hebben al een route:thousand hills trail (het spoorover duizend heuvels) heet het.Het is prachtig voor toeristen diewillen fietsen of wandelen.Een mars waarbij mensen uit alle

  hoeken van de wereld samen eenroute lopen, is er nog niet inRwanda. Dat is de ultieme ma-nier om een land te leren kennenen de bewoners ervan beter te le-ren begrijpen.Uwanyiligira heeft aangeklopt bijde IML, de internationale wandel-bond. Ze hoopt voor elkaar te krij-gen dat Rwanda op de wandel-kaart komt. De Vierdaagse is hetuitgangspunt. Zoals het hier gaat,dat zou mooi zijn. De culturensmelten echt samen in de wandel-menigte.De ambassadeur is 50 jaar. Eenkleine vrouw met een sportief pet-je op haar hoofd. Ze heeft eenmp3-speler op zak, maar de mu-ziek van buiten is veel beter. Hetzal lang duren voordat een mars inRwanda de statuur heeft van deVierdaagse. Elke wandelaar is watUwanyiligira betreft meegenomen.

  Ambassadeur wil mars la Vierdaagse in Rwanda

  Thomas: Vrouwis koningin

  door Joost Buijs

  D e geur van zweet ken-nen ze bij de blaren-post in Wijchen maaral te goed. Een loperhad een keer zon zweetvoeten datik s avonds na drie keer mijn han-den wassen de geur nog steedsrook, vertelt een vrijwilligster.Masseur Henk Janssen doet hetboekje open over de lucht waar hijtijdens de Vierdaagse dagelijksmee in aanraking komt. Naastzweet hebben we ook onze eigenmiddeltjes met sterke geuren.Janssen laat het mandje met spul-len zien. Jodium en kampferspiri-tus voor blaren. Wasbenzine omoude pleisters mee weg te krijgen.En natuurlijk deze, zegt een an-dere vrijwilliger, en hij wappertmet zijn handen. De sterke geurvan pure alcohol is goed te ruiken.Daarmee ontsmetten we onzehanden, vertelt hij.

  Al dat aroma gecombineerd is vol-gens Henk Janssen de geur van deVierdaagse. Het ruikt niet erg lek-ker, maar het staat bij mij voor ple-zier en een geweldige paar dagen.

  Boven in de top drie van vierdaag-segeuren bij de lopers staat ookzweet. Dat hoort er gewoon bij,en iedereen zweet toch. Dus watmaakt dat nou uit?, zeggen de

  Doorzetter zoektmededoorzetter

  Van zweet win je

  MAN ZOEKT LOOPMAATJE

  FACEBOOK

  VROUW ZOEKT LOOPMAATJE

  daagse wandelen

  Thomas haalt de finish zeker metvrouwelijke steun. foto Steven de Jel

  Carla Reijersen houdt van doorstap-pen.

  Roze Woensdag was wat je noemt roze. Talloze wandelaars hadden zich in roze gehuld.Sommigen maakten het wel erg bont, zoals deze man. Let vooral op de netkousen en bij-passende worsten om de nek. Carnavalesk in het kwadraat. De man bewoog zich sto-cijns door het feestgedruis op de Wedren. DG Nijmegen deelde de foto op Facebook enhij ontving dan ook veel bewonderende likes. dg.nl/likevierdaagse

  Jodium op de blaren van de lopersbij de blarenpost. De geur van jo-dium en zweetvoeten wordt verdre-ven met kampferspiritus.

  Een wandelaar ruikt voor het aan-trekken van zijn sokken bij de bla-renpost nog even. Dat valt nogbest wel mee.

  Een loper spuit haar zweetoksels inmet deodorant. Een tevergeefsestrijd tegen het vele zweten. Zeker,met het mooie weer van gisteren.

  Wandelaars krijgen na het lopen een spray over de benen. De sterke men-tholgeur is niet te missen. foto Gerard Verschooten

  Wie zijn neus open zet tij-dens de Vierdaagse ruikteen arsenaal aan geuren.Zweet voert de boventoon,gelukkig is er ook friet enkampferspiritus.

  De Gelderlander donderdag 19 juli 2012

  32

 • D ries en Gerry Jonkerstaan al acht jaar opplaats 1 van cam-ping De Rijnhof.Gerry: Lekker dichtbij de douches. Iedereen heeft hierzon beetje zn vaste plek. Wij wa-ren dit jaar een dag later, dan vra-gen je buren zich meteen af of eriets aan de hand is. Het echtpaar(beiden 68) uit Hattem kampeertal een leven lang. Dries: In 2000hebben we onze De Waard-tentvervangen door deze kampeerbus.Een VW Westfalia. We zijn er halfEuropa mee doorgetoerd. Tot aande Noordkaap.Gerry: Zon bus is net wat com-fortabeler dan een tent. Vooralmet dit weer.Dries: Maar het blijft kamperen.Wij hoeven niet zon ijspaleis opwielen met badkamer en flatscr-een.Bij het paasvuur in Heerde vlam-de bijna een halve eeuw geledende liefde op. Inmiddels zijn ze 45jaar getrouwd. Gerry: Onze bu-ren hadden een transportbedrijf.Een vrachtauto reed naar Schoorlen wij mochten achterin meerij-den. Dat was onze eerste gezamen-

  lijke vakantie. Met de tent zijn weop veel plekken geweest. Tot in deEgyptische woestijn.Dries: Het gaat ons niet om heteinddoel, maar om de weg. DieChinese wijsheid is ons vakantie-motto. We genieten van het rond-trekken vanaf dat we instappen.Gerry: Vooral sinds we eenTom-Tom aan boord hebben. Diestuurt ons nog weleens het bos in.We vertrouwen er niet altijd op.Dries: Dan hakketakken we overde te nemen afslag.Gerry: Ik dacht vroeger altijd datwe teveel aan het hakketakken wa-ren. Zag ik al die rustige stellen endacht: we doen iets fout.

  Dries: Soms moet je ergens overpraten. Zoals die keer dat ik over-woog aan modelbouw te gaandoen.Gerry: Je komt nu al tijd te kort.Je moet je eigen ding doen, maarook veel samen.Dries: Zoals de Vierdaagse lopen.We hopen over vier jaar bij dehonderdste editie mee te doen. Te-gen die tijd is onze kampeerbuseen oldtimer. We kopen geen an-dere meer. Hij past bij ons.Gerry: Dries zou alleen willen datik ook eens reed. Dat doe ik niet.Daar hakketakken we dan evenover en daarna drinken we eenglas wijn onder de luifel.

  door Joris Jan Voermans

  De route van vandaag is mooi,maar zwaar. Twee dagen in de be-nen en dan de heuvels in. Maarhoeveel pijn je ook hebt, je komtmet een glimlach over de finish.Vlak voor het einde van deze der-de wandeldag kom je namelijkdoor de grijsgekleurde erehaag inde Kwakkenbergse bossen, ge-vormd door de bewoners vanwoonzorgcentrum Vijverhof.Ruim 150 ouderen zitten hier van-middag langs de kant. Muziek,spandoeken, versierde rolstoelenen rollators; alles wordt uit de kastgehaald om de wandelaars het laat-ste stuk door te helpen.De 88-jarige mevrouw Nijhuis, diesinds vijf jaar in het verzorg- enverpleeghuis van ZZG zorggroepwoont, is een van de smaakma-kers. De Vierdaagse leeft enorm.Ik sla als supporter geen jaar over.De wandelaars reageren altijd en-thousiast op de support aan deKwakkenbergweg. Ze klappen netzo hard als de mensen langs dekant, ze zwaaien en ze omhelzende bewoners.Vooral dat omhelzen bevalt mewel, lacht Nijhuis. Al zit er noggeen plakker bij, zo laat de Nij-meegse met een knipoog wetendat ze er nog geen relatie aan overheeft gehouden.Nijhuis komt uit een echte Vier-daagsefamilie. Als kind ging ze al-

  tijd al kijken, haar zoon en schoon-dochter liepen mee, haar man, dievier jaar geleden overleed, heefteen stuk of tien keer meegedaanen haar oom twintig keer.Ze is dan ook blij dat de Vierdaag-se zo leeft in de Vijverhof. De vrij-willigers, familie en begeleiderszorgen uitstekend voor ons, zodatwe niets tekort komen langs dekant. Het is een lange dag, maar degezelligheid houd je op de been.Het woonzorgcentrum pakt al ja-ren uit tijdens de Vierdaagse.Teamleider Mariette Schmidt: Ikwerk hier nu elf jaar en het is al-tijd feest geweest. De bewoners

  zijn er al weken druk mee.Zo staan er zelfgebreide Vierdaag-sevlaggetjes op de tafels in het res-taurant en worden er corsages ge-maakt ter versiering.Die helpen bovendien om alle be-woners herkenbaar te maken in demensenmassa, aldus Schmidt.Veel ouderen hier zijn demente-rend. Ze worden heel enthousiasten sommigen hebben vroeger zelfmeegelopen. Die wandelen zo metde meute mee, omdat ze denkendat dat zo hoort.De wandelaars zouden dat niet ergvinden. Dan gaan ze gewoon sa-men glimlachend de finish over.

  Goed huwelijk: af en toe hakketakkenn elk jaar samen de Vierdaagse lopen

  Met een glimlach over de finish nagrijsgekleurde erehaag in de bossenzusjes Esther en Marloes Swanen-

  burg uit Nuland. Deo spuitenheeft toch geen zin als je 40 kilo-meter loopt.Bij Dick van Veen is nog een ande-re geur opgevallen: barbecuelucht.Sommige toeschouwers bradenlekkere stukjes vlees langs de weg.

  Ruikt goed hoor.Jo van den Berk en zijn zoon Joeyhebben samen de mobiele friet-kraam Kees Kroket. Ja, bij onsruikt het altijd lekker naar eten,zegt Joey. Het duo staat niet in defrituurlucht, die verdwijnt meteendoor de afzuiger naar buiten. Jo:Het ruikt hier naar verse uitjes, sa-tsaus en beenham. Heerlijk!Langs de route krijgen de wande-laars appels uitgedeeld. De Italiaan-se Luca krijgt een een stuk fruit enneemt een hap. Hij houdt van devierdaagsegeur. I can smell the hap-piness, zegt hij in het Engels meteen grote lach. Volgens hem ruiktde positieve sfeer zoet, net als zijnappel.Wandelaars ruiken ook dingen uitde boerenomgeving. Ik herkendede geur van veestallen, zegt An-toon Roet. Hij loopt met een grotegroep oud-mariniers. We hebbenhier trouwens ook nog wel eenpaar stinkerds tussen lopen hoor,vertelt hij grappend.Deodorant haalt weinig uit tegende zweetlucht. Een vierdaagselo-per ruikt misschien niet altijdeven lekker, het drukt de pret in ie-der geval niet. Er zijn genoeg ande-re lekkere geuren als eten en degroene omgeving. Zelfs de zoetegeur van de goede sfeer is ruik-baar. Maar van vierdaagsezweetkan nu eenmaal niemand winnen.

  het nooit

  @Lindaaaa91:De vierdaagse heeft duidelijk

  ook beuningen bereikt! Hoi,weltrus-ten, ajuus. Of alle 40.000 wandelaarsnog even stil willen doen ik ben moe:)

  SUPPORTERS IN BEELD

  @lillianhelderpvv:Via deze weg een paar vrienden

  suc6 wensen op 2e dag NijmeegseVierdaagse! Volgend jaar proberen zelfmee te doen in mijn oude studenten-stad

  @Brendan2703:Als je zo kijkt valt het wel op

  dat de gemiddelde #vierdaagse loperniet echt knappers zijn. Nog geenEcht lekker wijf gezien. Hoe kan dat ?

  @Martijn_B2:Dan zit je om 9 uur s ochtends

  aan het bier xD #vierdaagse

  @Margaroffel:Wakker geworden van de gelui-

  den van de Vierdaagse, heerlijk zodichtbij wonen! Vanochtend met znvieren de tribune op, lopers aanmoedi-gen!

  @Maraaa_x:@feberoeterink hey schat, ik

  heb geen puf om naar de vierdaagsete gaan kijken :(

  @True_wordsx:Iedereen wordt blij van vierdaag-

  se muziek. Ik vind het alleen maar irri-tant want nu kan ik niet meer slapen.

  @Alissa_xxMaar ik heb zon verschrikkelijk

  hekel aan de dinsdag met de vierdaag-se echt gewoon de saaiste dag.

  @SimonKMilitairen met roze ballonnen

  Alleen tijdens de vierdaagse.

  @Kayramuurling:Jaaa hoor leukste dag van de

  vierdaagse en ik mag lekker werken -.-

  TWITTER

  @Anietjuh50:Jammer dat ik niet meer in Nij-

  megen woon. Was best wel gezellig.Maar dat was in 1976! :) #3fm

  daagse wandelen

  De tijdelijke toilethokjes zijn han-dig. Toch gaf een aantal mannelijkewandelaars de voorkeur aan eentripje naar de bosjes. Die dingenruiken.

  Het mandje met ontsmettingsmidde-len bij de blarenpost in Wijchen. Al-cohol, sterilon en jodium vullen deneusgaten van de blarenprikkers.

  Gerry en Dries Jonker in hun kampeerbus. foto Bas van der Hoeven

  Mevrouw Nijhuis gaat voor de omhelzing bij de Vijverhof eigen foto

  door Bas vander Hoeven

  OP DE CAMPING

  donderdag 19 juli 2012 De Gelderlander

  33

 • Volg de Vierdaagse op de voet!

  Internetwww.gld.nl

  met het allerlaatste nieuwsTwitter mee via #4dgld

  Radio GelderlandDe hele dag vanaf de route

  Kijk voor jouw regionale frequentie op www.gld.nl

  TV GelderlandHet 4Daagse Journaal met Harm Edens

  Dagelijks om 18.20 uur en daarna ieder uurVrijdag live intocht vanaf 14.00 uur

  BijleveldsingelDe groeten aan de achterblijvers? Kom bij ons langs!

  Dag van Groesbeek

  LIVE Wekkerradio3.00 - 6.00 uur

 • Nijmegen

  Weurt

  Malden

  HeumenMolenhoek

  Mook

  Groesbeek

  Breedeweg

  De Horst

  Vianen

  Katwijk

  Persingen

  Beek

  Berg en Dal

  Ubbergen

  Cuijk

  Beers

  Haps

  MilsbeekMiddelaar

  OeffeltGennep

  Ottersum

  Linden

  Kranenburg

  Plasmolen

  St. Agatha

  pontonbrug

  Waal

  KraaijenbergsePlassen

  Maas-W

  aal kanaal

  Maas

  MookerPlas

  Niers

  Wylerbergmeer

  A73

  N325

  Start/Finish

  R 2e

  R 1e

  R 3e

  TT

  T

  TT

  T

  T

  T

  T

  W

  W

  W

  Heumensoord

  Routekaart 96e Vierdaagse

  RVianenVi enViaVVV aaaaa nnenViaV a nn

  psapsapsaaaapsHaHaHaaaaHaa

  40km50km40km30kmVerzorgers niet fietsen,groepen elkaar niet passeren

  Militair

  Civiel}

  toiletten

  rustplek, eerste hulp,controlepunt

  verswaterpunt/waterW

  R 3e

  T

  dag

  3

  Vierdaagselopers moeten vandaagrekening houden met nattigheid.Buitjes en windvlagen komen errichting het parcours.Er is zelfs een kleine kans op on-weer. Goed aankleden, luidt hetdevies. Tijdens de buien kan het af-koelen en dat is niet best voor de

  spieren. Laagjes zijn het beste, zo-dat je ook weer wat uit kunt trek-ken als het te warm is.Durven we al vooruit te blikkenop onthaaldag vrijdag? Ja, wanthet lijkt voornamelijk droog te blij-ven. Neem slechts voor de zeker-heid een paraplu mee.

  Buitjes en windvlagen

  N iet verder vertellen: wehebben een zwartloperin huis. Twee dochterslopen met hun moederde Vierdaagse. Het was de droomvan moeders om ooit een keer inhaar leven de Vierdaagse te lopen.En eenmaal de stoute schoenenaangetrokken en zich ingeschre-ven, bleek juist moeders uitgelootte zijn.Maar ze omzeilt slim de contro-leurs en krijgt vrijdag het kruisjevan een van haar dochters. Als al-les loopt zoals het moet lopen.Het loopt allemaal nog, in ons gast-gezin. De eerste blaren zijn in hethuis gearriveerd, zelfs bij onze Ita-liaan die ook marathons loopt enelke dag als eerste binnen is. Onze bezorgdheid overhet wel en wee van de tien gasten groeit met de dag.Fransman Paul had een zware eerste dag. Tussenacht en elf uur s ochtends dacht ik: waarom doe ikdit in vredesnaam? Maar hij kwam zijn huisgeno-ten-voor-een-week tegen en die hebben m weer op-gepept. En s avonds was hij, ondanks zijn voorne-men de hele week sober te blijven, te verleiden tot

  een biertje. Het is gezellig in hotelEric. Bij het avondeten gaan deflessen wijn van hand tot hand,en zelfs bij het crisisvroege ontbijtwordt er heel wat afgekakeld.Deels gaat het aan ons voorbij,want wij zijn personeel. Tijdenshet avondeten staan wij in de keu-ken, en als onze lopers klaar zijnmet eten doen wij de afwas, zor-gen we voor koffie en thee.Het is dankbaar werk: de gasten to-nen hun blijdschap over de verzor-ging. En laten de bescheidenheidlangzaamaan varen.Zoals de twee mannen uit Enge-land, die al sinds zaterdag op de ka-mer van onze jongste zoon liggen.De tweede wandeldag heeft hen

  dorstig gemaakt. En terwijl de een op de vraag of hijwat te drinken wil twijfelt en na enig aandringenover thee begint, vraagt de ander meteen om eenkoud biertje. En dat vindt de een dan weer een goedidee. Cheers. Op de komende twee dagen.Verslaggever Eric Reijnen Rutten heeft deze week tien wan-

  delaars in huis uit Australi, Engeland, Frankrijk, Canada, Ita-li en Nederland en is officieel gastgezin van de Vierdaagse.

  De bezorgdheid groeit, de gezelligheid ook

  daagse wandelen

  HOTEL ERIC

  Een 50-kilometerloper laat bij de brug in Grave zien hoe fit hij nog is.

  Het is druk op de eerste blarenpost van de tweede dag. fotos Eveline van Elk

  Een bewoner van tehuis s Heeren Loo is een dag soldaat, net als zijn vader.

  Zwartloopster en dochter.

  WANDELWEER

  donderdag 19 juli 2012 De Gelderlander

  35

 • Het zonnetje, de wandelaars en Ro-ze Woensdag hebben veel bezoe-kers naar de Vierdaagsefeesten ge-trokken. In totaal kwamen 235.000feestvierders naar het centrum vanNijmegen.Vorig jaar waren dat er 215.000 vol-gens Teddy Vrijmoet van de Stich-ting Vierdaagsefeesten.Vooral overdag was het gisteren

  drukker dan een jaar geleden vol-gens Vrijmoet. Niet alleen door Ro-ze Woensdag, ook in de winkelstra-ten en op de Waalkade was hetdrukker. Het was meteen ook deeerste keer dat er overdag veel pu-bliek was bij De Deining, het thea-terfestival op de Waalkade. Het pu-bliek stond er echter voornamelijkvanwege de wandelaars.

  daagse feesten

  V oor veel Vierdaagselo-pers is de Nijmeegsewandelmarathon verwe-ven met hun leven. Datblijkt elke dag uit terloops opge-vangen gesprekken.Weet je nog dat we in 1992 voorhet eerst hier waren?Nee Piet, we hebben voor heteerst samen gelopen in het jaardat je moeder stierf.Ach, ik dacht dat we in dat jaarverhuisden naar de flat.Nee, we hadden toen Jessica al,maar woonden nog in De Bilt.Wat opvalt is dat vrouwen overhet algemeen een beter geheugenhebben dan mannen. Die denkendat zal allemaal wel en stoppenhun herinneringen in een grotegeheugengrabbelton.Vrouwen hebben een enormewand met luikjes in hun hoofd.Achter elk deurtje ligt een gebeur-tenis. Keurig opgeborgen metplaats, datum en vaak ook nogtijdstip.Nee Piet, dat jaar ging mijn zusnaar Curaao met haar nieuwevriend. Weet je dat niet meer?

  Piet graaft oppervlakkig in zijn ge-heugen en zegt gemakzuchtig:Ach ja, hoe kan ik dat vergeten.Die gladjanus. Die is er toch methaar geld vandoor gegaan?Nee Piet. Dat was die zogenaam-de makelaar uit Leusden. Die ventmet die rode broek en dat geverf-de haar.Ja, nu weet ik het weer. Dat jaarhebben je zus en hij toch met onsmeegelopen?Nee Piet. Dat was met die werk-schuwe portrettekenaar uit Alme-lo. Die heeft mij nog geschilderd.Tweehonderd gulden vroeg hij ervoor en het leek nergens op.Ik vond de gelijkenis anders tref-fend. Je ziel lag op het doek.Ik keek zo chagrijnig als wat.Dat bedoel ik.Ze zwijgen. De man kijkt om ofer een ober in de buurt is en zegt:Je zus heeft toch ook nog eentijdje wat gehad met een kelner?Nee Piet, dat was een Limburgsehotelier. Die zat er warmpjes bij.Helaas is hij in t harnas gestor-ven.Echt? Ik dacht op zn werk.

  door Danique Maas

  D e Roze Woensdag is intien jaar een begrip ge-worden tijdens de Nij-meegse Vierdaagse. Zo-wel wandelaars als feestgangers sie-ren de straten in uitbundige ensoms regelrecht hilarische roze out-fits. Op het podium in de Hertog-straat treden Bennie Solo, de KissKiss Club en Dries Roelvink op.

  Roelvink: Ik pas blijkbaar wel bijde gayscene. Toen ik hier vorigjaar stond, kreeg ik zulke leukereacties dat ik dacht: dit doe ik vol-gend jaar weer.De menigte gaat los als de gebrons-de zanger een Andr Hazes-med-ley inzet. Een bomvolle straatzingt uit volle borst mee met klas-siekers als Zeg maar niets meer. Uitkanonnen op het podium wordtroze confetti geschoten.Man en vrouw, jong en oud, ho-mo en hetero: iedereen feest mee.Dit is d dag van het jaar, zegt Ju-dith Eckhardt (38) uit Middelburg.We zijn hier met tien meiden omde hele week te feesten. Ieder jaarzeggen we: volgend jaar lopen wem. Maar de feesten zijn gewoon-weg t leuk om zelf te gaan wande-len, lacht Eckhardt.Een stukje verderop staat Miss Mi-

  racle, een fraai uitgedoste drag-queen. De diva trekt veel bekijksin haar witglimmend kostuummet hoogblonde pruik en lange ro-ze nepwimpers. Ze danst, ze lacht,ze gaat op de foto met wie dat wil.Mensen vermaken, daar doe ikhet voor, zegt de flamboyante da-me. Passerende wandelaars genie-ten zichtbaar van de roze wolk inhet centrum. Het geeft de laatstewandelaars net dat beetje broodno-dige energie om het parcours voorde dag te voltooien.Nijmegenaar Alex Jacobs (39) staatmet een biertje in de hand aan dekant. Hij weet precies wat RozeWoensdag zo bijzonder maakt.Op deze dag lopen ze door destraten van het centrum. Dat geeftzoveel meer sfeer en gezelligheiddan wanneer ze door de dorpen lo-pen. De intocht vrijdag is natuur-

  Voorzichtig zonnetje lokt veel meerbezoekers naar Vierdaagsefeesten

  Roze past goed bij

  @bartjebloem:Eindelijk aan de goede kant van

  de bar! #vierdaagsefeesten

  @sstance:Allemaal wilde verhalen van

  zomerfeesten en wij zitten opeen camping in frankrijk. Shit, wat eentiming.

  @katootje72:Pffff.... Nu al weer moe

  van de zomerfeesten en wemoeten nog twee dagen#vierdaagse

  @DutchDude1976:Even met de hondjes wandelen

  en dan gaan we vrolijk verder waar wegebleven waren #4daagsefeesten#rozewoensdag

  TWITTER

  @journaliz:Gezelligheid hier bij De Kaaij on-

  der de Waalbrug. Lekker vijgenbrood,heerlijke rubberen stoelen. Woeiii!#Zomerfeesten

  @ppeterz:Buienradar *check* Centjes

  *check* Stapfiets *check* ... Lets [email protected] #4DF

  @SamuelS:Mijn avond kan niet meer stuk.

  Hand gekregen van @benniesolo :)Over 20 min #BennieSoloShow in Her-togstraat.

  @_Josey:Mijn ergste nachtmerrie is zo-

  juist waarheid geworden: op RozeWoensdag vast komen te zitten in tpubliek van Thomas Berge. #Nijmegen

  @AstreepjeM:Vanavond met de bende

  van ellende naar de#4daagsefeesten!!Dat wordt knalluuh!!

  @ReggydeGroot:Overigens, wat een takkedrukte

  in centrum Nijmegen.#vierdaagsefeesten

  reageren: [email protected]

  FACEBOOK

  Geheugengrabbelton

  Roze bunny-oortjes, rozehoedjes, roze rozetten, rozeconfetti en zelfs roze bier.Voor het tiende jaar kleurthet Nijmeegse centrum rozeop de tweede wandeldag.

  basloopjedoor Bas van der Hoeven

  Laveloos ligt deze hondachtige na een nacht stappen op de stoep van caf Sjors enSjimmie op het Koningsplein in Nijmegen. Als de bands rond een uur of 0.30 uur stop-pen met de optredens buiten, splitst de feestende massa zich op. Naar huis, de kroeg inof nog even nakletsen op een plein. Sommigen blijven na een nacht stappen blijkbaarook op straat liggen. Of is het gewoon een straatartiest die er vroeg bij is?

  De Gelderlander donderdag 19 juli 2012

  36

 • Will and the People treden donder-dagavond op bij Habana, op hetstrand aan de Lentse kant van deWaal. De band werd geboekt voor-dat het nummer Lion in the morningsun uitgroeide tot een hit. Bij Haba-na verwachten ze zon aanloop datbij droog weer extra beveiligingwordt ingezet. Ook Ellen ten Dam-me treedt dan op bij Habana.

  You Made It, luidt de tekst van delaatste doeken die graffitikunste-naar Marco van de Bol aan de Waal-kade schildert. Zijn tweehonderdmeter lange werk is net op tijdklaar om de Vierdaagsewandelaarseen hart onder de riem te stekenvoor hun laatste kilometer. You Ma-de It slaat ook op de graffitikunste-naar zelf, die met zijn grote werkeen grote prestatie heeft neergezet.

  door Roeland Segeren

  NIJMEGEN Ik wil een zoen.Schud je billen, laat alles trillen.Danny van Loon trapt woensdaga-vond met zijn humoristische tek-sten af op de Zomer Muziek Fees-ten op het Joris Ivensplein in Nij-megen. Meezingen, of liever nogmeeblren, is het motto. Herkenba-re Nederlandstalige liedjes, hand-jes in de lucht en feestvieren maar.Iedereen verstaat het, dus kanmakkelijk meezingen, verklaartAry de kracht van het Nederlandslied. Ik ken deze Ed en Anita dienu bijvoorbeeld op het podiumstaan helemaal niet, maar kantoch meezingen. En het is natuur-lijk gewoon sfeermuziek.Om het kwartier volgen de arties-ten elkaar op. In een paar uur tijdbetreden niet minder dan 22 zan-gers en zangeressen het podium.Zo heb je voor ieder wat wils,weet Mieneke. En het houdt je

  goed bezig. Ik ken ze dan wel nietallemaal, maar dat is juist leuk. In-tussen staat Jan van Est op de plan-ken. Deze ken ik toevallig van TVOranje.Dat is niet helemaal toevallig: het

  Hollandse podium wordt onder-steund door Radio en TV OranjeNationaal. Een hoop bezoekerszwieren dan ook met een enormeoranje kartonnen handschoen opde maat van de feestmuziek. De

  presentator die de stroom arties-ten aan elkaar praat, deelt tussende bedrijven door zelfs oranjeT-shirts uit. Daar moet het publiekdan wel wat voor doen: Wie hethardst schreeuwt krijgt een oranjeT-shirt. Gillende dames blijkenhier beter in dan brommendemannen; de shirts belanden over-wegend bij vrouwelijke meedin-gers.Het plein kleurt op deze manierlangzaam oranje. Hoewel het me-rendeel van de bezoekers op hetplein uit Nijmegen komt, wordthet zo een feestje voor heel Neder-land. Mieneke bijvoorbeeld komtuit Venlo. Maar ik ben hier welopgegroeid hoor. Ik heb de Vier-daagse zelfs vier keer gelopen.Toch is ze blij dat ze nu gewooneen avondje kan meezingen. Alsje zelf de Vierdaagse loopt danfeest je eigenlijk niet. Met een bre-de lach: Ik wilde wel eens de an-dere kant van de medaille zien.

  Marieke Fokkink deelt maan-dagnacht grote spekjes uit aanhaar vrienden op het Faberplein inNijmegen. Ze zaten te zeuren datik geen taart op mijn verjaardaghad, dus heb ik bij een snoep-kraam maar die spekjes gehaald.Marieke, die dinsdag 27 werd,woont zeven jaar in Nijmegen enis bijna altijd tijdens de Vierdaagse-feesten jarig: op 17 juli. Ze heeft hetwel eens geprobeerd, haar verjaar-dag thuis vieren tijdens de feesten.Maar de zomerfeesten zijn een tegrote concurrent. Het heeft eigen-lijk geen zin om het thuis te doen.Ik heb het n keer geprobeerd,maar de meeste mensen gaan tochde stad in. Wat soms wel redelijklukt is om vroeg te verzamelen bijmij thuis en daarna met zijn allennaar de Vierdaagsefeesten te gaan.Marieke kiest er meestal voor haarverjaardag gewoon in het centrumvan Nijmegen te vieren. Maar ookdan is het lastig om een grotegroep bij elkaar te krijgen op nplek. De een wil toch echt die eneband zien, de ander heeft geen be-reik omdat het mobiele netwerkbezet is en die loop je daardoormis. Maar aan de andere kant ko-men er altijd wel heel veel mensennaar mijn verjaardag, ook al ken ikze dan niet.En angst heeft ze wel. Ik benbang dat mijn vrienden een keeriets achterlijks uithalen en mij eenhoed of zo opzetten waarop staatdat ik jarig ben. Dat al die mensenin de stad me dan gaan feliciteren.

  Meezingen met 22 Hollandse artiesten

  Het heeft geen zinhet thuis te vieren

  Tweehonderd meterlange graffiti is klaar

  Habana overweegtextra beveiliging

  lijk het paradepaardje. Maar watsfeer en gezelligheid betreft, doetde woensdag er niet voor onder.Als de laatste wandelaars door deHertogstraat zijn, gaat het feest opstraat echt los. De terrassen bij deViper Room en t Hoofdkantoorzijn compleet afgeladen. De sfeer,de mensen, de muziek en zelfs dezon: alles is aanwezig om deze tien-de Roze Woensdag tot een grootsucces te maken. Borrelende men-sen worden spontaan meegetrok-ken in een polonaise.Achter het podium staat BennieSolo, die deze week geen Vierdaag-se, maar een Zevendaagse loopt,zoals hij zelf zegt. En ik ben van-daag nog jarig ook! Ja, ik ben eenvierdaagsekindje. Het is me met depaplepel ingegoten. De interactiemet het publiek is ieder jaar, iede-re dag weer geweldig.

  Dries

  De Kiss Kiss Club, een van de meest bekende gayfeesten van Nederland, houdt woensdagavond een speciale Vier-daagse-editie voor een uitzinnige menigte in de Hertogstraat. fotos Flip Franssen

  DE FEESTEN VAN...

  WAALK AD E

  Marieke Fokkink.

  daagse feesten

  Danny van Loon trapt af op het Joris Ivensplein. foto Eveline van Elk

  MAR I E K E FOKK INK

  Tijdens het optreden van Dries Roelvink geniet het publiek massaal van de Nederlandstalige meezingers die de zan-ger ten gehore brengt.

  WI L L AND THE P EO PL E

  donderdag 19 juli 2012 De Gelderlander

  37

 • 2 De favoriet van zijn eigen po-dium is de Ot Azoj KlezmerBand. Dit is een hele mooie band.Ze bereiken veel verschillende cul-turen met hun balkanmuziek. Jekunt er goed op dansen. Het is na-melijk een mooi ritme, waarbij ie-dereen zich thuis kan voelen.Ot Azoj Klezmer Band is vrijdaga-vond vanaf 20.00 uur bij de Oase.

  4 DJ Yuchi speelt met het pu-bliek. Je weet nooit wat hijgaat draaien. Vaak latin, maar hethangt af van het publiek. Hij kijktwat voor een mensen er staan endaarop stemt hij zijn muziek af.Dat vind ik heel knap.DJ Yuchi/ Joost/Lalo/Galak staat opde Waalpark Latin Stage van 23.45u tot 00.30 uur.

  3 Twee totaal verschillende we-relden komen bij Jazzsteppa enJesse Lee Burn bij elkaar. Dubstepen jazz, dat is echt een leuke verras-sing. Het programma bij De Affairelijkt wel op dat van ons. Lekkermulticulti.Op donderdagavond van 23.30 tot00.30 uur staan Jazzsteppa en JesseLee Burn bij De Affaire.

  daagse feesten

  1 Habana aan de Waal en Willand The People, vindt hij deideale combinatie. Habana is eengezellige plek waar veel mensen sa-men zijn. Will and The People pastgoed bij dat strandje met hun reg-gaemuziek.Will and The People treedt donder-dagavond op bij Habana aan deWaal van 22.45 tot 23.45 uur.

  5 Heel lang geleden stond PetePhilly op de Oase, dus daar kenik hem nog van. Toen was zijn op-treden heel goed. Ik vind hem echteen geweldige zanger. Hij maaktook echt goede muziek. Dit is echteen aanrader.Pete Philly speelt donderdagavondvan 20.00 tot 21.00 uur in de Ste-venskerk.

  Bijpassende muziekbij het strandje

  Balkan band die veelculturen bereikt

  Leuke combidubstep en jazz

  Verrassende muziekop Latinstage

  Geweldige soul inStevenskerk

  door Maarten Reith

  W e wanen ons in eenoud cafeetje in eenPortugees haven-stadje. De geur vandrank en gekruide hapjes ont-breekt weliswaar hier in het Be-siendershuis maar dat deert niet.De warme fadomuziek van QuatroVentos prikkelt immers alle zintui-gen en neemt de dertig bezoekersvan dit intieme miniconcert meeop een melancholische reis rich-ting Lissabon en andere sfeervolleplekjes die Portugal rijk is.Voorafgaand aan het concert looptbandlid Lucin Matheeuwsen nogmet zijn zware contrabas onder dearm over de Waalkade, dwars te-gen de stroom Vierdaagsewande-laars in. Het Besiendershuis is van-daag alleen te voet bereikbaar enanders dan andere dagen, wanneerde Waalkade aan het begin van demiddag nog uitgestorven is, is hetnu een levendige plek waar vrolij-ke discomuziek uit de luidsprekersschalt.Eenmaal binnen in het monumen-tale gebouw wanen we ons echterin een andere wereld, ver weg vanhet feestgedruis en de vermoeidelopers. Het enige wat daarvoor no-dig is, is de bereidheid om onsmee te laten voeren door de gezon-gen levensverhalen van EmanuelPessanha en zijn orkest.Dat kost weinig moeite. Als de Nij-meegse Portugees met zijn warme,diepe en krachtige stem zingt overkoffie drinken en sigaretten rokenop een regenachtig dag in Lissa-bon, de straten nat, de cafs openen vol, in een tijd dat er nog geen

  rookverbod bestond, dan hoef jegeen woord Portugees te kunnenverstaan om dit met hem mee tebeleven.Quatro Ventos speelt deze middagvolledig akoestisch en onversterkt.Gitaar, Portugese gitaar, viool, con-trabas en zang klinken zo op hunpuurst. Fantastisch, vindt het pu-bliek dat een vrijkaartje heeft we-ten te bemachtigen. Ze prijzenzich gelukkig, want de belangstel-ling voor dit concert was zo grootdat met gemak drie keer het Be-siendershuis gevuld had kunnenworden; Quatro Ventos is populairin deze contreien.Voor een van de nummers neemtvioliste Aili Deiwiks plaats achterde piano die bij toeval voor andereartiesten klaarstaat in het Besien-dershuis. Zo kan Quatro Ventosonverwachts een nieuw lied latenhoren van hun binnenkort te ver-schijnen zesde album. Veel liede-ren op dat album zijn gebaseerdop oude Portugese mythen en le-gendes, vertelt Pessanha. Ook eenlokale legende heeft hij in een liedverwerkt: het verhaal van Marikenvan Nimwegen. Hij zingt dit induet met de Nijmeegse trouba-dour Frank Boeijen. Het is eentweetalig lied, Frank zingt Neder-lands, ik Portugees.Op deze cd is ook Rafael Faga voorhet eerst met Quatro Ventos te ho-ren. Hij heeft de plaats ingenomen

  van gitarist Wout Pennings. Faga,die studeerde aan het conservato-rium van Amsterdam, bespeelt dePortugese gitaar bijzonder subtiel.In deze akoestische setting komtdat goed tot zijn recht en wordthij niet overstemd door de swin-gende bastonen die Matheeuwsenlaat weerkaatsen via de muren.Met korte inleidingen zet Pessan-

  ha de sfeer van elk lied pakkendneer. Hij verhaalt over de terug-keer op oudere leeftijd naar je ge-boortedorp nadat je volop hebt ge-noten en alles uit het leven hebtgehaald. En over het verlangen datiemand voelt die in een anderland woont, over het gemis van jeeigen eten, je eigen muziek. Fadozingen sust voor hem deze pijn.

  Een Portugees havenstadje

  Verslaggevers gaan op zoek naar de verste stap-vriend. Iemand die soms wel duizenden kilome-ters reist om bij de Vierdaagsefeesten te zijn.

  I k slik even. 12.482 kilometer. Hoe kan ikChili in hemelsnaam overtreffen? Twee da-gen terug zat ik nog aan tafel met de he-ren van The Low Anthem, afkomstig uitProvidence, Rhode Island in Amerika. Klonkbehoorlijk ver, dacht ik toen. Maar dit wordtmoeilijk. Rond de klok van vijf ben ik al onder-

  weg. Knallen, Jasper verslaan. Een snelle reken-som leert me even daarvoor op de redactie datik vooral op zoek moet naar Australirs enNieuw-Zeelanders. Vanochtend, toen de mili-tairen over de Waalkade wandelden, zag ik ergenoeg. Nu is het zoeken naar een speld in eenhooiberg. Er zijn immers honderdduizendenmensen in de stad. Na een zoektocht van tweeuur loop ik op Waalstrand Habana tegen BoniJace Okurut aan. Hij is hier voor zijn vriendin,ze hebben elkaar ontmoet in Oeganda. Hij

  heeft een bachelor in massacommunicatie en isvooral heel erg benieuwd naar De Gelderlan-der. Mag ik jou een vraag stellen Boni? Wat isnu het meest opvallend hier? Waarom kijkenhier mensen naar mensen die wandelen? Datsnap ik niet helemaal, en zijn vrienden la-chen. Zo meteen gaat hij naar Roze Woensdag.In Oeganda is staat zelfs de doodstraf op ho-moseksulaiteit. Ik zwijg even. Misschien nietd verste stapvriend. Maar wel n die me ver-bijsterd achterlaat.

  Boni Jace: Why do people look at people who walk?

  DE PROGRAMMEUR

  Quatro Ventos met links Rafael Faga op de Portugese gitaar en rechts voor-aan bandleider Emanuel Pessanha. foto Flip Franssen

  Als programmeur Amir Fahimnia(Oase) vrij had, ging hij hierheen:

  DE VERSTE STAPVRIEND

  Naam: Boni J. OkurutLand: OegandaPlaats: JinjaAfstand: 6.267 kmdoor Sandra Bats

  Naam: Sebas, Carla enEmilianoLand: Chili, ConceptinAfstand: 12.482 kmJasper van Gruijthuijsen

  Naam: Jonathan KettleLand: CanadaPlaats: HalifaxAfstand: 5.012 kmdoor Simone Vos

  W I L L A N D T H E P E O P L E

  OT A ZO J K L E Z M E R BA N D

  J A Z Z S T E P PA

  D J Y U C H I

  P E T E P H I L LY

  Naam: S. McLaughlinLand: CanadaPlaats: Shilo ManitobaAfstand: 6.724 kmdoor Danique Maas

  Liederen vol melancholie,dat is de fado, het Portugeselevenslied. Quatro Ventosfungeert hierin als reisleideren neemt het publiek meenaar zuidelijke oorden.

  De Gelderlander donderdag 19 juli 2012

  38

 • aan de Waal DonderdagBascaf, De Bok en TweekeerBellen Big Bird 20:00 tot 00:30

  Billabong X-Static 20:00 tot 00:30

  Caf De Fuik Slamm 20:00 tot 00:30

  Caf De Sportcentrale The Moonlights 19:30 tot 00:30

  Caf Dn August Duo Blind date 19:00 tot 00:30

  Caf Faber Hotshots The Band 18:00 tot 21:00 Thirty Dancing Outdoor 21:00 tot 00:30

  Caf t Hoofdkantoor/Viper Room Bennie Solo Show 20:00 tot 00:30 The Recipe 20:00 tot 00:30 Vinzzent 22:00 tot 23:00

  Restaurant OportO Mile Lukic & Nermin Tulic 20:00 tot 00:30

  De Danssalon - Kolpinghuis Stijldansen in De Dansschool 20:00 tot23:30

  De Oase Kelfkensbos North, East, South, West i.s.m. MusicMeeting 19:30 tot 20:00 Rebel Jam (Jamaican), Boom Shaka LakSoundsystem, Soul Shakers (Belgium)20:00 tot 00:30

  Festival Valkhof Affaire Bart Constant 20:30 tot 21:15 Breton 22:00 tot 22:45 Chagall 22:15 tot 23:00 Jazzsteppa feat. Jesse Lee Burn 23:30 tot00:30 Lada! 20:45 tot 21:30 Locked Groove 20:00 tot 00:30 Molly Nilsson 21:15 tot 22:00 Orchestra of Spheres 22:45 tot 23:30 Sunday Sun 23:00 tot 00:00 Udarnik 20:00 tot 20:30

  Ganzenheuvel Home-cookin 21:30 tot 00:30

  Grote Markt Lains Workout 20:00 tot 00:30 William Smulders Quartet 14:00 tot 17:30

  Hezelstraten Kunstkramen 12:00 tot 17:00 Straatartiesten 12:00 tot 17:00

  Joris Ivensplein Band Jet Set 19:00 tot 20:15 Marvin 20:15 tot 21:30 Peter Beense 23:45 tot 00:30 Wesley Klein 21:30 tot 23:45

  Koningsplein/Caf Sjors en Sjimmie Beat It 20:00 tot 00:30 Bob &The Blue Band 14:00 tot 18:00

  Le Papillon Remixx 20:00 tot 00:30

  LUX DJ Jackmaster 19:00 tot 22:00

  Zomerscherm: Lets Get High! TakingWoodstock 22:00 tot 23:00

  Marinburgkapel LEGO bouwen 12:00 tot 17:00

  Matrixx Main Stage Brian Loui John 20:00 tot 21:00 Pure Sang 21:00 tot 22:00 Richard Villa 19:00 tot 20:00 Shermanology 23:00 tot 00:20 The Flexican ft. Mc Sef 22:00 tot 23:00

  Matrixx Red Bull Stage Daniel Sanchez 23:15 tot 00:30 El Mundo& Satori 20:30 tot 22:00 Joey Daniel 22:00 tot 23:15 Pascal Benjamin 19:00 tot 20:30

  Molenstraat/Caf Van Buren Fragment 14:00 tot 20:00 VanGrail 20:00 tot 00:30

  Stevenskerk Pete Philly 20:00 tot 21:00

  t Nimweegs Feestcaf John Keyer and Friends en Plaaten-baazs on tour 20:00 tot 00:30

  Valkhofpark Live uitzending 3FM 19:00 tot 01:00

  VillaLUX Nostalgische Vierdaagsefilms 11:00 tot17:00

  Vlaams Arsenaal Jetlag Overdrive 17:00 tot 22:00

  Waalhaven Gastenschip Orca Clemens van de Ven & vrienden 17:00tot 19:00 Eef band 20:00 tot 21:00 Eef band 23:30 tot 00:30 Het Oordeel 15:00 tot 17:00 Jaque, de straatmuziekkant 22:00 tot23:00

  Waalkade - De Deining Al Millar (VS) 17:00 tot 00:30 Asphalt Exodus (Isral) 17:00 tot 00:30 Flying Buttresses (Engeland) 17:00 tot00:30 Gajes 17:00 tot 00:30 Gentlemen (Duitsland) 17:00 tot 00:30 Quassler (Duitsland) 17:00 tot 00:30

  Waalkade Boulevard Straattheater 20:00 tot 00:00

  Waalkade Labyrinth/ Feestpaleis De Coronas 20:00 tot 00:30 Het Feestteam 20:00 tot 00:30

  Waalpark Latin Stage DJ Yuchi/Joost/Lalo/Galak 21:00 tot21:30 DJ Yuchi/Joost/Lalo/Galak 23:45 tot00:30 Rey Cabrera Y Sus Amigos 21:30 tot23:45 Silent Salsa 23:59 tot 02:00 Trio Caney 18:30 tot 21:00

  Waalstrand Habana Ellen ten Damme 21:30 tot 22:30 Rilan & The Bombardiers 20:30 tot 21:30 Will and The People 22:45 tot 23:45

  In de Vierdaagse liepen op de tweede dag veel wandelaars in het roze, vanwege rozewoensdag in Nijmegen. DeBuzz - de mobiele redactie van De Gelderlander en OmroepGelderland - wilde van de wandelaars weten of deze Roze Woensdag moet uitgroeiennaar een echte Gay Parade. Op een rustplaats net buiten Wijchen vroegen journalistenvan deBuzz het aan wandelaars. Hieronder drie reacties:

  Eigen Gay Parade voor Nijmegen?

  Quatro Ventos, het fado-ensemblerond zanger en gitarist EmanuelPessanha, bestaat sinds 1996.

  De bezetting van Quatro Ventos isin de loop der jaren enkele kerengewijzigd. Momenteel bestaat hetorkest verder uit Rafael Faga (Portu-gese gitaar), Aili Deiwiks (viool enpiano) en Lucin Matheeuwsen of

  Norbert Leurs op contrabas. Quatro Ventos heeft vijf cds en

  een dvd uitgebracht. Binnenkortverschijnt het zesde album.

  Het orkest treedt regelmatig opmet Barco de Fado, een vaartochtover de Maas met Portugese mu-ziek en Portugees eten.

  Zie ook quatroventos.nl

  Het fado-ensemble was de vierdegast in de serie miniconcerten diede Gelderlander deze week organi-seert in het Besiendershuis. SvenRatzke en Ewert and the Two Dra-gons maken de serie compleet.

  Videoverslagen van deze concertenzijn te zien op dg.nl/vierdaagse on-der feestnieuws.

  Publiek in de In de Betouwstraat voor Bascaf. foto Mariska Hofman

  daagse feesten

  Marije van den Berg (25), Gennep.Iets roze aantrekken is leuk. Veeloverdrevener hoeft het niet van mij.Een soort Gay Pride tijdens de Vier-daagse is alleen nodig als er behoef-te aan is. Ik denk dat je het vooralwaardeert als jezelf homo bent.

  Katja Schijvens (26), Veldhoven.Het is net als Roze Maandag in Til-burg. Maar daar doet echt iedereenmee. Als ze hier een groter feest wil-len, prima. Zelf heb ik een stief-broer die homo is. Heel erg gezellig.Dat vindt iedereen in de familie.

  DEBUZZ

  Quatro Ventos in het Besiendershuis

  Martijn Geelen (30), Nijmegen.Eigenlijk had ik nog wel iets rozekunnen dragen, maar dat ben ik ver-geten. Wel staan mijn vrienden mein t roze op te wachten in Nijme-gen. Ik ben er wel voor, meer rozeop woensdag.

  AGENDA VIERDAAGSEFEESTEN

  donderdag 19 juli 2012 De Gelderlander

  39

 • Badkleding verp

  licht

  !

  Ht vakantiegevoel beleeft u bij Sanadome, de bronnen van Nijmegen!

  Tot en met september kunt u bij mooi weer genieten van Summer Wellness bij Sanadome. Stelt u zich eens voor... Op een comfortabel ligbed in de zon met uitzicht op een bosrijke omgeving geniet u van een zomerse smoothie, Wellness salade of een heerlijke coupe vanille ijs met verse aardbeien.

  Ervaar het groot thermaal buitenbad met o.a. onderwater mas-sagestralen, whirlpools, bruis- en massagezitbank, jetstream enmassagedouches. Laat u in de buitenlucht verwennen met eenbehandeling in het Summer Wellness paviljoen: kies voor bijvoor-beeld een verkwikkende cold stone massage, een ontspannendedrukpunt gelaatsmassage of ga voor een verzorgende manicure.

  Zomer actie! 2e persoon 30% korting n gratis badslippersTegen inlevering van onderstaande bon ontvangt de 2epersoon 30% korting op de dag- of avondentree van hetThermenlandschap n krijgen beide personen gratisluxe badslippers t.w.v. 10,00!

  Dt is Summer Wellness bij Sanadome!

  Sanadome Summer Wellness

  De korting is geldig op een dag- en avondentree t/m 30 september 2012 voor max. 4 personen. Niet geldig in combinatie met andere acties. Het dragen van badkleding is verplicht, badslippers en badjassen worden geadviseerd. Dagelijks geopend van 09.00 tot 23.30 uur. Wij adviseren u behandelingen tijdig te reserveren.

  Weg door Jonkerbos 90 6532 SZ NijmegenTel. (024) 359 72 80 www.sanadome.nl [email protected]

  Kortingsbon2e persoon 30% korting & gratis slippers!Tegen inlevering van deze bon ontvangt de 2e persoon 30% korting op de dag- of avondentree van het Thermenlandschap n gratis luxe badslippers t.w.v. 10,00!

  2 personen dagentree (09.00-23.30 uur) van 57,00 voor 48,452 personen avondentree (17.00-23.30 uur) van 45,00 voor 38,25

  2e persoon30% korting& gratis slippers

  EmailIk blijf graag op de hoogte van de aanbiedingen en ontwikkelingen van Sanadome.

  Blauwe Sluis 1b AppelternTel: (0487) 54 18 72

  Maandag t/m Zaterdag vanaf 12.00 uur Zondag v.a. 11.00 u.www.moekemooren.nl

  HOTEL RESTAURANT PANORAMATERRAS GRAND-CAF BOWLING ZALEN REDERIJ

  KOM HEERLIJK ONTSPANNEN

  EN GENIETEN VAN HET GEWELDIGE UITZICHT OP ONS

  PANORAMA TERRAS

  28 Juli Dagtocht naar Heusden11 augustus Vijfsluizentocht met de Sluizer16 september Brunch en rondvaart

  EEN DAGJE UITOP HET WATER:

  Music MeetingWoensdag 18 julivanaf 19.30 uur in Maldensteijn m.m.v. Poli-tiekapel en Tamboerskorps Lyra, Batavorum Pipes en Drums en de Steelband van onze Mariniers. Het zal gaan swingen;het dak mag eraf! En de toegang: gratis!!

  Tuinconcert MalderburchDonderdag 19 julivanaf 15.00 uur met een tuinconcert van deSchiltwalder Blaskapelle.

  vrijdags van Feestje naar FeestjeVrijdag 20 julitrekt het legioen van zuid naar noord over de Via Maldiola naar Nijmegen langs een 10-tal feestlokaties.

  1 Caf de Blokhut met live muziek van Just-MeMatje, envoor de kleintjes is er een springkussen.

  2 Theo Klaassen, al 24 jaar het gezelligste terras van Malden, waar er gelegenheid is voor eten,drinken en amusement!!

  Beleef de Vierdaagse dit jaar gezellig in Maldenmakkelijk bereikbaar n gratis parkeren

  Het Maldense Vierdaagsefestijn wordt, naast alle feestlokaties, mede mogelijk gemaakt door:

  3 Bij de Piazza Maldiola (Kerkplein), verzorgd door Grandcaf De 10 en restaurant Le Marron, spelen disco Push Inn en dweilorkest Altied Nat.

  4 Driestroom, locatie Steenhuys met orkest Juke-box.

  5 Pizzeria La Stalla met tussen 12.00 en 16.00 uur een borrel arrangement met dj Mathijs uit Landgraaf.

  6 Wok restaurant De Molen met amusementsor-kest `de Hoemannen`.

  7 Hestia / De Linde Party X-Perts, een nieuw feestelijk terras in Malden, met dj Francesco.

  8 Cafetaria de Heikant met disc- jockey.9 Intratuin met livemuziek.10 Restaurant Santa Maria met de Schiltwal-der Blaskapelle.

  Muziek wandelt meeHet Vierdaagselegioen wordt al wandelend begeleid door de Drumguards uit Delft, muziek-korps Vijos uit Bussum en dweilorkest Da Zeik Oe uit Oss.Beleef de Vierdaagse dit jaar gezellig in Maldenmakkelijk bereikbaar n gratis parkeren

 • GRATIS GSM-PARKEREN

  ZO GEMAKKELIJK!ALTIJD

  FUNSHOPPEN

  ALTIJDLEUKTERRAS

  ALTIJDLEKKER

  ETEN

  ALTIJDVEELEVENTS

  ZATERDAG 21 JULI

  NA DE VIERDAAGSEFEEST

  EN

  IN DE BINNENSTAD

  VAN NIJMEGEN

  MEGAKORTINGEN

  HUI S VO OR DE BINNEN

  S TA D NI JMEGEN | W W

  W.CEN T RUMNI JMEGE

  N .NL

  SUPERSALE

  ALLE KORTINGEN OP WWW

  .VIERDAAGSEFEESTEN.N

  L /SUPERSALE

  Dee

  l 2 o

  ntw

  erpe

  rs

  WWW.VIERDAAGSEFEEST

  EN.NL /SUPERSALE

  PROD_DAG-R_DG_GO-C01_120719_1PROD_DAG-R_DG_GO-C02_120719_1PROD_DAG-R_DG_GO-C02R_120719_1PROD_DAG-R_DG_GO-C04_120719_1PROD_DAG-R_DG_GO-C04R_120719_1PROD_DAG-A_DG_GO-C06_120719_1PROD_DAG-R_DG_GO-C06R_120719_2PROD_DAG-R_DG_GO-C08_120719_1PROD_DAG-R_DG_GO-C08R_120719_2PROD_DAG-R_DG_GO-C10_120719_1PROD_DAG-R_DG_GO-C10R_120719_1PROD_DAG-A_DG_GO-C12_120719_1PROD_DAG-A_DG_GO-C12R_120719_1

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270