VAARDIG GENOEG VOOR DE 21 EEUW? - PIAAC ... In de kenniseconomie van de 21ste eeuw impliceert een...

download VAARDIG GENOEG VOOR DE 21 EEUW? - PIAAC ... In de kenniseconomie van de 21ste eeuw impliceert een volwaardige

of 264

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VAARDIG GENOEG VOOR DE 21 EEUW? - PIAAC ... In de kenniseconomie van de 21ste eeuw impliceert een...

 • VAARDIG GENOEG VOOR DE 21STE EEUW? De eerste Vlaamse resultaten bij PIAAC

  Vakgroep Onderwijskunde

  Sebastiano Cincinnato

  Inge De Meyer

 • 3

  HOOFDSTUK 1: INLEIDING

  1.1. Onderzoek naar geletterdheid: van analfabetisme over

  functionele geletterdheid tot sleutelvaardigheden.

  De belangstelling voor geletterdheid is niet nieuw, maar de opvattingen rond het begrip zijn

  de laatste decennia sterk geëvolueerd. Tot de jaren ’90 werd geletterdheid voornamelijk

  gezien als een technische vaardigheid, met name het kunnen lezen en schrijven, die werd

  geoperationaliseerd in termen van analfabetisme en alfabetiseren. Deze dichotome begrippen

  delen een bevolking op in twee groepen: personen die de technische vaardigheden niet

  bezitten versus de groep die deze wel bezit. De negatieve connotaties bij dergelijke deficit-

  opvatting alsook de moeilijkheid tot een duidelijke afbakening van de termen zorgden ervoor

  dat de definitie verruimde naar geletterdheid en meer in het bijzonder functionele

  geletterdheid. Hierbij wordt het begrip positief omschreven en verruimd tot een brede waaier

  van vaardigheden die nodig zijn om informatie te begrijpen en te gebruiken om volwaardig te

  participeren aan de moderne samenleving. Geletterdheid wordt met andere woorden gezien

  als een basisvaardigheid op het gebied van informatieverwerking.

  In het internationale geletterdheidsonderzoek van de jaren ’90 vormt bovenstaande definitie

  het uitgangspunt van de bevraging. De International Adult Literacy Survey (IALS) beschrijft

  geletterdheid als "de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te

  gebruiken om te functioneren in de maatschappij, de eigen doelen te realiseren

  en eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen" (OECD, 2000). De focus van het

  onderzoek lag op de mate waarin volwassenen kunnen omgaan met geschreven taal en met

  numerieke en grafische gegevens in functie van hun werk- en leefomstandigheden.

  In de kenniseconomie van de 21ste eeuw impliceert een volwaardige deelname meer dan

  beschikken over informatie verwerkende vaardigheden. Volwassenen moeten in staat zijn om

  problemen op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen, zich aan te passen aan allerlei

  situaties, sociaal zijn e.d.m. Deze uitbreiding van het concept ‘functionele geletterdheid’ naar

  ‘sleutelcompetenties of sleutelvaardigheden’ wordt gereflecteerd in het recentste

  geletterdheidonderzoek. Het Programme for the International Assessment of Adult

  Competencies (PIAAC) focust nog steeds op de mate waarin volwassenen geschreven teksten

  kunnen begrijpen, evalueren en gebruiken. Het breidt het onderzoek naar deze vaardigheden

  ook uit met een test over het probleemoplossend vermogen van volwassenen en een

  bevraging van hun vaardigheden op de werkvloer. Tevens verschuift de focus van geprinte

  media naar digitale media en worden de probleemoplossende vragen ingebed in een

  ‘technologierijke omgeving’. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin volwassenen nieuwe

  technologie, communicatiemiddelen en netwerken kunnen aanwenden om informatie te

  vinden, te communiceren met anderen en om praktische taken en problemen op te lossen.

 • Hoofdstuk 1

  4

  Anders gezegd, recent onderzoek naar geletterdheid breidt niet enkel het gamma geteste

  vaardigheden uit naar analogie met de nieuwe geletterdheidvisie, maar speelt ook in op de

  opmars van de digitalisering.

  1.2. Geletterdheid en sleutelcompetenties van de Vlaamse

  bevolking.

  Tot de uitvoering van het IALS-onderzoek waren er geen concrete Vlaamse gegevens

  beschikbaar over de grootte van de groep functioneel ongeletterde volwassenen.

  Cijfergegevens uit militaire statistieken, uit alfabetiseringsprojecten en/of van de sector

  basiseducatie lieten wel extrapolaties of inschattingen toe, maar nooit werd op basis van een

  cognitieve bevraging gekeken hoeveel mensen (niet) beschikten over de basis taal- en

  rekenvaardigheden.

  Dit veranderde toen de International Adult Literacy Survey aan de hand van speciaal

  daarvoor ontwikkelde geletterdheidstaken naging hoe de vaardigheden inzake lezen,

  schrijven en rekenen verspreid waren onder de volwassen bevolking en hoe die vaardigheden

  verband hielden met sociaal-demografische variabelen en tewerkstelling (Kirsch, 1995).

  IALS werd uitgevoerd in 23 landen/regio’s in de periode 1994-1998. Vlaanderen nam deel in

  1996 en de resultaten van toen zijn nog steeds de recentste gegevens die over de geletterdheid

  van de Vlaamse beroepsbevolking beschikbaar zijn. Zij vormden tevens de basis voor het

  geletterdheidsbeleid van de voorbije jaren.

  Vlaanderen scoorde globaal genomen vrij goed in het IALS-onderzoek, maar er werd wel een

  beduidend verschil vastgesteld tussen de geteste schalen (Van Damme, 1997). Vlamingen

  scoorden veel beter op kwantitatieve vaardigheden dan in het omgaan met proza. Zo was het

  percentage Vlamingen dat gemiddeld op de hoogste niveaus van de kwantitatieve schaal

  presteerde (22,5%) meer dan de helft groter dan datzelfde percentage bij de prozaschaal

  (14,3%). De prestaties op de documentschaal bevonden zich met 17,2% hoogpresteerders

  tussen de twee andere schalen. Verder bleek uit IALS dat de grote groep goed presteerders

  niet impliceert dat er weinig mensen zijn die de basisniveaus niet halen. In Vlaanderen

  schommelden de percentages volwassenen die op het laagste niveau presteerden tussen de

  15,3% (documentschaal) en 18,4% (prozaschaal). Zelfs voor de kwantitatieve schaal, waar

  meer dan één vijfde van de respondenten het hoogste niveau haalde, situeerde nog steeds

  17,6% van de Vlaamse volwassenen zich op het laagste niveau. Deze resultaten waren

  aanleiding voor de belangrijke conclusie dat meer dan 1 op 7 volwassen Vlamingen

  onvoldoende kon lezen of schrijven om naar behoren te kunnen functioneren in de

  maatschappij. Omgezet naar concrete aantallen: tussen 15 en 18% van de Vlaamse bevolking

  ofwel zo’n 700.000 à 850.000 volwassenen.

 • Hoofdstuk 1

  5

  IALS liet niet alleen een schatting van de groep laaggeletterden toe; het inventariseerde ook

  vele variabelen die mogelijks een invloed hebben op het geletterdheidsniveau van

  volwassenen. Op die manier werd het mogelijk om de karakteristieken van de volwassenen

  die op de laagste niveaus presteerden meer in detail te bekijken en een soort profiel voor die

  groep op te stellen:

   In de groep Vlaamse volwassenen die op minstens één van de IALS-domeinen op het

  laagste niveau geletterdheidsniveau presteert, zijn vrouwen (60%) meer

  KADER 1.1 - IALS IN EEN NOTENDOP

  De International Adult Literacy Survey (IALS) is het eerste grootschalig vergelijkend onderzoek naar

  de taal- en rekenvaardigheden bij volwassenen. Tussen 1994 en 1998 werd het afgenomen in:

  Australië Italië Polen

  Canada Finland Slovenië

  Chili Groot-Brittannië Tsjechische Republiek

  Denemarken Nederland Verenigde Staten

  Duitsland Nieuw-Zeeland Vlaanderen

  Hongarije Noord-Ierland Zweden

  Ierland Noorwegen Zwitserland (Franstalige, Duitstalige

  en Italiaanse regio)

  In elk deelnemend land/regio werd een representatieve toevalssteekproef getrokken van de volwassen

  bevolking van 16 tot 65 jaar. De Vlaamse steekproef bestond uit 2261 respondenten.

  Iedere deelnemer aan IALS moest zowel een achtergrondvragenlijst als een testboekje invullen. Op

  basis van die gegevens werd op drie cognitieve domeinen gerapporteerd en konden prestaties gelinkt

  worden aan sociaaldemografische en andere achtergrondgegevens.

  In de cognitieve instrumenten werden uiteindelijk 114 speciaal voor het onderzoek ontwikkelde

  testitems opgenomen. Iedere deelnemer kreeg in zijn/haar testboekje een selectie van deze taken.

  De drie IALS-domeinen slaan terug op de soorten taken die in de instrumenten werden opgenomen:

  Prozageletterdheid Kennis en vaardigheden nodig om informatie uit doorlopende teksten zoals artikels, nieuwsberichten, gedichten en fictie te begrijpen en te gebruiken

  Documentgeletterdheid Kennis en vaardigheden nodig om informatie uit verschillende tekstformaten zoals loonlijsten, kaarten, tabellen en grafieken te vinden en te gebruiken

  Kwantitatieve geletterdheid

  Kennis en vaardigheden nodig om losse of opeenvolgende rekenkundige bewerkingen met getallen uit gedrukte materialen uit te voeren (bijv. berekenen van een fooi of bepalen van de hoeveelheid interest op een lening)

  Voor ieder domein werden de resultaten naar een schaal van 0 tot 500 punten omgezet. Vervolgens

  werden die scores gegroepeerd tot vijf opeenvolgende geletterdheidsniveaus waarbij ieder niveau het

  toepassen van bepaalde vaardigheden impliceert.

  IALS maakte het voor de deelnemende landen mogelijk om de verdeling van de eigen functionele taal-

  en rekenvaardigheden te vergelijken met die in de andere landen met elkaar te vergelijken, om inzicht

  te krijgen in welke factoren de nationale prestaties vooral beïn