Trends 2013 2023 pensioenen

of 18 /18
Trends in Pensioen 2013-2023 AxyWare Mei 2013

Embed Size (px)

description

In dit document wordt de lezer aan de hand van 10 trends meegenomen in een aantal mogelijke ontwikkelingen rondom pensioenen.

Transcript of Trends 2013 2023 pensioenen

  • 1. Trends in Pensioen 2013-2023AxyWareMei 2013

2. Inhoud1. Inleiding2. 10 key trends pensioenen 2013-20233. Kritieke Succes Factoren4. Colofon5. Disclaimer 3. InleidingIn dit document zijn 10 ontwikkelingen die spelen in de nederlandse pensioenwereldvertaald naar statements en scenarios die een beeld geven van een mogelijketoekomst.Deze statements zijn bewust scherp en uitdagend weergegeven, met als doel om hetgedachtenproces te prikkelen en de implicaties van trends en mogelijke scenariosvoor betrokkenen in pensioenland inzichtelijk te maken.Veel leesplezier! 4. 10 key trends pensioenen1. De deelnemer is boos!2. Pensioen is hot?!3. Pensioen is dood4. Nieuw pensioenstelsel5. Consolidatietendens zet door6. Druk van buitenaf7. Commoditisering8. Veranderende rollen9. Verandering van binnenuit10. Overregulering 5. De deelnemer is boos!Na alle publiciteit rondom banken, woekerpolissen, de huizenmarkt, de hypotheekaftreken pensioenen is duidelijk geworden dat ook de laatste zekerheid, het pensioen, nietlanger zeker is. Men vertrouwt pensioenfondsen sinds de berichtgeving over kortingenbijna evenveel als verzekeraars.De gemiddelde consument is hoger opgeleid, assertiever dan ooit en beschikt over veel(dis)informatie. Vanuit een door de media gevoed wantrouwen bekijkt en controleert deconsument zijn pensioen. De invloed van (online) media in dit proces is verstrekkend.Vermeende misstanden leiden snel tot claims en / of een moeilijk in te dammen stroomvan negatieve publiciteit via pers of social media. Dit alles vraagt om totale beheersingvan kwaliteit, responsiviteit en moderne communicatie.Fondsen moeten zich pro-actief willen verantwoorden: actief transparant zijn. 6. Pensioen is hot?!De andere kant van de medaille met negatieve publiciteit is dat pensioen van lowinterest naar high involvement promoveert. Niet eerder heeft pensioen zich inzoveel belangstelling mogen verheugen. Er is meer pensioenbewustzijn en eengroeiende wil om zelf verantwoordelijkheid te nemen.Dit biedt een belangrijke kans voor zowel werkgever, pensioenfonds en alle anderespelers om goodwill en toegevoegde waarde te creren. De politiek, overheid en debonden hebben inmiddels ruimschoots bewezen hier niet de geschikte partij voor tezijn. Wie pakt de handschoen op?De eerste uitdaging daarbij is om de negatieve bias in de media te doorbreken doorde feiten en perspectieven inzichtelijk te maken. Maar dan wel op individueel niveau,want dat is de crux. De doelgroep projecteert algemene berichtgeving nu op de eigensituatie en trekt niet altijd de juiste conclusiesMet de huidige stand van technologie is dit toch eenvoudig oplosbaar?! De bankenhebben dit alvast begrepen... 7. Pensioen is dood....... lang leve Life Planning!n van de fundamentele veranderingen is het einde van pensioendenken. Er ontstaateen andere manier van denken over toekomstvoorzieningen en risicomanagement.Resultaat: een convergentie tussen pensioen, vermogens opbouw, verzekeren en zorg!Een nieuw paradigma dus. Hoewel kreten als Financial Planning en Employee Benefits aljaren bestaan, beginnen de geesten er nu rijp voor te worden.Er komt meer behoefte aan advies en begeleiding. Wel blijft het gat tussen de behoefteen de betalingsbereidheid van de consument. In dit gat ligt een belangrijke rol ndankbare kans voor zowel werkgever als uitvoerder. Een deel van de oplossing ligt inieder geval in de inzet van technologie: het automatiseren van advies. 8. Nieuw pensioenstelselTerwijl politiek, pensioenfondsen, verzekeraars, vakbonden en dergelijke eindeloospolderen over het huidige stelsel, is een paradigm shift allang gaande.Maatschappelijke (individualisering, autonomie, nieuwe solidariteit), economische (aandeelZZPers, kosten pensioen) en internationale (Europese wetgeving, concurrentieverhoudingen)ontwikkelingen maken dat het huidige stelsel niet meer past bij de huidige entoekomstige realiteit. Het is onbeheersbaar aan het worden. Noch een DB ambitie, noch(C) DC model waarin nu veel energie gestoken wordt, gaan uitkomst bieden. Eenherziening van het stelsel zelf is aan de orde.Naast de huidige pijlers ontstaan een 4e en 5e pijler. De 4e pijler betreft de eigen woningdie niet langer als extraatje gezien kan worden, maar actief ingezet gaat worden alsvoorziening. De 5e pijler betreft de pensioendatum en vorm (part-time?) zelf. DeNederlander heeft zich er al lang bij neergelegd dat hij of zij moet werken tot zijn 70e endat noch vadertje staat, noch de baas of wie dan ook voor hem gaan zorgen.Geist worden duidelijkheid, zelfbeschikking en een eind aan de verspilde kosten diebeter aangewend kunnen worden om pensioen op te bouwen.Wellicht moet de belastingdienst maar een pensioenrekening per inwoner gaanbijhouden 9. Consolidatietendens zet doorDe consolidatie van fondsen, uitvoerders en verzekeraars zet door onder de druk vande diverse ontwikkelingen. Drijfveren zijn vooral toenemende eisen en druk op dekosten. Schaalvergroting is de klassieke strategie om (tijdelijk?) stand te houden.De vraag is echter of deze consolidatie wel brengt wat er mee wordt beoogd. Dekosten van integraties, exponentieel toenemende complexiteit (bijv. door enormeorganisaties en legacyproblematiek) en afnemende beheersbaarheid en transparantiemaken dat twijfelachtig. Hoe dichtbij staan die reuzen bij hun deelnemer?Een simpel feit: het aantal uitvoerders waaruit een pensioenfonds kan kiezen neemt af- een kwantitatieve verschraling van het aanbod. Valt daarmee tevens de noodzaakweg om snel te verbeteren? Verplichtstelling i.c.m. met een gering aantal aanbiedersis geen recept voor effiency en verbeteringUiteindelijk kunnen alleen individuele keuzevrijheid en marktwerking de deelnemertevreden stellen. 10. Druk van buitenafNiet de gevestigde orde, maar echte nieuwkomers zullen het spel uiteindelijkveranderen. Er staan diverse buitenlandse partijen over onze grens te kijken en zienpotentieel. Denk aan vermogensbeheerders die uitvoering er als service bij doen ofgespecialiseerde uitvoerders met een low cost bulk oplossing.Langzamerhand wordt het steeds moeilijker om op ons Nederlandse eilandje te blijvenzitten. Europese politieke ontwikkelingen en de activiteiten van internationale spelersmaken dat het huidige pensioenbastion afbrokkelt.Deze ontwikkeling versnelt de transitie naar (C)DC en / of een nieuw stelsel verder.Nieuwe toetreders en internationale politiek blijken tevens nuttig als tegenwicht voorde beperkte keuzevrijheid waarop de sector nu drijft. 11. CommoditiseringAls gevolg van de toenemende transparantie, concentratie en nieuwe toetrederswordt de uitvoering van pensioenen (zowel vermogensbeheer als administratie)steeds nadrukkelijker een pure commodity. Het besef dat er onnodig veel kosten zittenin de uitvoering (en de gevolgen daarvan) groeit en leidt tot actie vanuit werkgevers,deelnemers en politiek.Operational Excellence en Cost Focus zijn een randvoorwaarde. Traditioneleorganisaties met hun kostbare structuren, legacy en verworvenheden zijn niet langerte verantwoorden. Alleen continue innovatie en een (h)echte verbinding met dedeelnemer leiden tot zichtbare toegevoegde waarde voor de deelnemer. En dus eenduurzaam bestaansrecht. 12. Veranderende rollenDe veranderende spelregels in pensioenland brengen veranderende rollen met zich mee: Werknemers dwingen vanuit hun toegenomen pensioenbewustzijn en behoefte aanautonomie verandering af. Werkgevers gaan hogere eisen stellen aan hun uitvoerders en zoeken een nieuwebalans tussen bedrijfsbelangen, zorgplicht en veranderende eisen van hun werknemers. Pensioenfondsen vernieuwen en verantwoorden zich en proberen hun toegevoegdewaarde actief aan te tonen. Bonden stappen uit hun collectieve referentiekader van de vorige eeuw faciliteren dewens voor individualisering en autonomie. De achterban verandert en eist verandering,eenvoud en niet een woud van uitzonderingen en overgangsbepalingen. Actuarieel adviseurs krijgen meer discussie analoog aan die in de accountancy en gaandisciplines strikter scheiden. Ook hier geldt: de rol wordt anders , deels hoogwaardigeren waarschijnlijk groter. Financieel adviseurs zullen een rol krijgen in dit spel waarbij zij het gat in kennis enpersoonlijk contact kunnen helpen overbruggen. De politiek en overheid blijven kaders scheppen en toezien, maar krijgen ook meer oogvoor de effectiviteit van hun bemoeienis. 13. Vernieuwing van binnenuitEen gevolg van de turbulentie in deze sector is dat de eisen aan medewerkers op alleniveaus enorm toenemen. Deze moeten goed kunnen omgaan met toenemendecomplexiteit, snelheid van veranderingen en grotere verantwoordelijkheden - enrisicos. De tijd dat pensioenen het domein waren van de 50-plusser die een veiligehaven zocht zijn reeds ver achter ons.Boven alles moet de medewerker de deelnemer oprecht willen begrijpen en centraalstellen. Er ontstaat een nieuwe generatie medewerkers, met gerichte opleiding encompetenties. Dit helpt om discussie en besluitvorming over vraagstukken overgeneraties heen evenwichtiger te maken en draagvlak te vergroten.De hamvraag is: (hoe) gaat de huidige medewerker veranderen?Een deel van het antwoord is in ieder geval: die gaat vervangen worden doortechnologie - en ook het uittreden van een generatie draagt hieraan bij.De vernieuwing speelt zich af tegen een achtergrond van een beperkt aanbod vangoede kandidaten en het mindere imago van de sector. Het vak moet sexy worden,want de bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden hebben hun beste tijd gehad 14. OverreguleringDe pensioenwereld gaat gebukt onder een tsunami van initiatieven en regels vanuit depolitiek en toenemende druk vanuit de toezichthouder. De hiervoor benodigde tijd,energie en middelen gaan ten koste van de aandacht voor de deelnemer. De sectorwordt gedwongen tot een interne orintatie die de beoogde veranderingen juist in deweg staat. Vadertje staat regelt voor ons dat alles beter wordt. Goed bedoeld, maareffectief?Regelgeving en toezicht lijken wel doelen op zich te zijn en... Hebben politici welvoldoende kennis van zaken? Wie houdt eigenlijk toezicht op de toezichthouder?Dit alles leidt niet tot echte oplossingen, werkt kostprijsverhogend en vergroot decomplexiteit onnodig. Er komt dan ook een tegenbeweging: de deelnemer is beter afmet de tucht van de markt eist zelfbeschikking.Ook de beweging om ZZPers aan een pensioen te helpen mist zijn doel: deze voorzietnamelijk niet in de behoefte van de doelgroep. Die willen namelijk een flexibele eigentoekomstvoorziening. Mogen we binnenkort ook nog een basisstelsel voorpensioenen verwachten? 15. Kritieke Succes Factoren1. Klantbeleving (interactie, responsiviteit, zelfbeschikking)2. Vertrouwen verdienen3. Verantwoording afleggen (actief transparant zijn)4. Snelheid en pro-activiteit5. Reductie van complexiteit6. Aanpassingsvermogen7. Legacy management8. Operational Excellence (t.b.v. klanttevredenheid en kostenoptimalisatie)9. De juiste medewerkers aan boord10. Inzet technologie 16. ColofonDit document is een initiatief van AxyWare.AxyWare B.V.Jeroen ElbertseMobiel 06-12276895E-mail [email protected] dank aan:Gerard van de Kuilen, Wim Impens, Wim Verweij, Richard Schoones, Denis Slootmanen Hans van Velp. 17. DisclaimerDit document is bedoelt als discussiestuk waarin mogelijke ontwikkelingen enscenarios verkend worden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten wordenontleend. AxyWare is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelen van derdennaar aanleiding van de inhoud hiervan. De inhoud is gebaseerd op eigen research enervaringen en input van experts uit de sector en is niet bedoeld om eenwetenschappelijk en empirisch onderbouwd werk te zijn.Citeer of leen gerust uit dit document, maar wees dan s.v.p. sportief en vermeld debron - en plaats de boodschap wel in het juiste verband. Indien u opbouwende kritiekof vragen heeft verwelkomen wij die graag ([email protected]).Wij willen graag een levend document dat door u aangescherpt wordt! 18. Tot slotIn order to see, you dont need eyes you need vision(Faithless)