Trefmoment 'Vluchtelingen en migratie' (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw)

22
Els Keytsman, Vluchtelingenwerk Vlaanderen Leuven, 19 november 2015 Vluchtelingen, gisteren & vandaag

Transcript of Trefmoment 'Vluchtelingen en migratie' (Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw)

Els Keytsman, Vluchtelingenwerk Vlaanderen Leuven, 19 november 2015

Vluchtelingen, gisteren & vandaag

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Wat is een vluchteling

2

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Herkomstlanden in 2014

3

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Gastlanden in 2014

4

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Totaal aantal asielaanvragen in EU (2014)

626 065

Landen met hoogste aantal asielaanvragen

1.  Duitsland

2.  Zweden

3.  Italië

4.  Frankrijk

5.  Hongarije

5

Wat is een vluchteling

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Aantal asielaanvragen in België (2014)

17 213

Top-5 herkomstlandlanden

1.  Afghanistan - 1907

2.  Syrië -1854

3.  Irak - 1131

4.  Guinee -1095

5.  Rusland - 974

Andere - 9278

6

Wat is een vluchteling

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Aantal asielaanvragen in België (aug 2015)

4621 (+55% tav juli, +192% tav 2014)

352 niet-begeleide minderjarigen (+ 590% vorig jaar)

Voornaamste herkomstlandlanden

•  Irak - 46,7%

•  Syrië – 19,8 %

•  Afghanistan – 9,3 %

•  Somalië - 4,6%

7

Wat is een vluchteling

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Aantal asielaanvragen in België (sep 2015)

5512 (+19,3% tav augustus)

Voornaamste herkomstlandlanden

•  Irak - 40%

•  Syrië – 27,3%

•  Afghanistan – 9,5 %

•  Somalië – 3,2%

8

Wat is een vluchteling

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Wat is een vluchteling?

9

Waarom vluchten mensen?

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Wat is een vluchteling?

10

Waarom vluchten mensen?

•  Politieke mening – religie – etnie –

nationaliteit – sociale groep

•  Gewapend conflict

•  Extreme armoede – natuurrampen, droogte,

overstroming – culturele of familiale

problemen - gezinshereniging

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Wat is een vluchteling

11

Politieke redenen Religieuze redenen Etnische redenen Problemen door nationaliteit Problemen door sociale groep

Statuut vluchteling

Gewapend conflict

Economische problemen Ecologische problemen Problemen door cultuur Familiale problemen Gezinshereniging

Subsidiaire bescherming

Geen asiel

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Wat is een vluchteling

12

Conventie van Genève

•  28 juli 1951

•  Ondertekend door 150 landen

•  Na Eerste en Tweede Wereldoorlog

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Wat is een vluchteling

13

•  Je bent gevlucht uit je land en je bevindt je buiten

de grenzen van je land

•  Je hebt een gegronde vrees om vervolgd te worden

•  Je kan geen bescherming vragen in je eigen land

•  Je hebt bescherming nodig omwille van je ras,

godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of

omdat ze horen bij een bepaalde sociale groep

(LGBT, vrouwen, …)

•  Je kan aantonen dat je individueel vervolgd wordt

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Wat is een vluchteling

14

Wat als je niet individueel vervolgd wordt?

> Subsidiaire bescherming

bij reëel risico op ernstige schade:

•  Doodstraf of executie

•  Foltering of onmenselijke behandeling

•  Ernstige bedreiging van het leven als gevolg

van willekeurig geweld bij een internationaal

of binnenlands gewapend conflict

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

De asielprocedure

15

Dienst Vreemdelingenzaken opstartfase

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onderzoeksfase

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroepsfase

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

De asielprocedure

16

Erkenningspercentage vandaag: 61,2 %

Wat na afwijzing?

•  Wel of geen beroep indienen bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

—  Vreemdelingenzaken:

—  250 asielaanvragen per dag > 150

—  Pré-noodopvang

—  Reactie Vluchtelingenwerk:

—  Beleidswerk

—  Uitbreiding Startpunt

—  Infodesk

17

Knelpunten

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

—  Fedasil:

—  Capaciteit: maandelijkse afbouw opvang tot juli,

nu wekelijkse uitbreidingen 16 000 > 24 000

opvangplaatsen

—  Commerciële spelers

—  Kwaliteit van de extra opvang. Begeleiding?

—  Reactie Vluchtelingenwerk:

—  Beleidswerk

—  Infodesk

—  Openen extra opvang

—  Nieuw: samenwerking Pleegzorg

18

Knelpunten

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

—  Vlaanderen en lokaal: integratie

—  Taal & inburgering

—  Onderwijs

—  Arbeidsbemiddeling

—  Huisvesting

—  Reactie Vluchtelingenwerk:

—  Beleidswerk

—  Campagne Gastvrije Gemeente

—  Infodesk

19

Knelpunten

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012

Contact

20

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel

T 02 225 44 00 | F 02 201 03 76

[email protected]

www.vluchtelingenwerk.be

Triodos Bank: BE06 5230 8056 2922

Het  SCW  zet  zich  mee  in  voor  de  oplossingen  voor  de  opvang-­‐  en  woningnood    van  nieuwkomers    

Het  SCW  zorgt  er  mee  voor  dat  nieuwkomers  een  plaats  kunnen  opnemen  in  de  maatschappij:  arbeidsmarkt,  onderwijs,  welzijn  …    

Het  SCW  vertelt  het  volledige  verhaal  van  ‘Vlaanderen-­‐migraBeregio’    

Het  SCW  maakt  iedereen  klaar  voor  de  superdiverse  samenleving    

Het  SCW  werkt  mee  aan  het  creëren  van  een  draagvlak  voor  asielzoekers  en  vluchtelingen    

Het  SCW  werkt  acBef  aan  een  inhaalbeweging  inzake  intercultureel  organisaBe-­‐,  communicaBe-­‐  en  personeelsbeleid  

 

Het  SCW  zorgt  ervoor  dat  ‘verbondenheid  en  gastvrijheid’  geen  

verhaal  wordt/blijF  van  de  ‘intellectuele  bovenklasse’    

Het  SCW  ijvert  voor  de  rechten  van  elk  individu