TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7,...

58
Dr. Albert Schweitzer College Saliña Abou z/n, Curaçao (599-9) 461-8191 • (599-9) 461-8192 www.vpco.org PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014 - 2015 TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 VSBO

Transcript of TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7,...

Page 1: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

Dr. Albert Schweitzer College

Saliña Abou z/n, Curaçao

(599-9) 461-8191 • (599-9) 461-8192 www.vpco.org

PROGRAMMA VAN

TOETSING EN AFSLUITING

2014 - 2015

TKL,PKL,PBL Leerjaar 3

VSBO

Page 2: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

1

Voorwoord Hoe het toets systeem in schooljaar 2014-2015 is geregeld voor de VSBO TKL,PKL,PBL wordt uiteengezet in dit Programma van Toetsing en afsluiting. Het PTA bevat een programmaoverzicht van elk vak. Leerlingen ontvangen het PTA in de vorm van een boekje. De informatie staat tevens vermeld op de website van de school. De omschrijving van stof en toetsing per vak is in dit PTA met opzet beknopt gehouden om te voorkomen dat het geheel onhanteerbaar zou worden. In dit PTA is geprobeerd een eerlijk en duidelijk toetssysteem te ontwikkelen, dat past bij het karakter van onze school. Natuurlijk kan in de loop van het schooljaar blijken dat een aanpassing wenselijk is. Overigens zal niet lichtvaardig tot zulke veranderingen in het PTA worden overgegaan en kan het uitsluitend gebeuren met instemming van de schoolleiding. Met dit PTA wil de school aan leerlingen een belangrijk hulpmiddel bieden om alle leerstof en de daaraan verbonden toetsen in het derde leerjaar te overzien en hun studie doordacht en met succes aan te pakken. Wij wensen alle betrokkenen, leerlingen en leraren, toe dat dit beoogde doel ook bereikt wordt. E. Velthuizen Directeur

Page 3: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

2

1 TOELICHTING OP DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN Toelichting bij de gebruikte afkortingen in het programma van toetsing in de onderbouw: Tijdstip: P1 = Het eerste trimester

P2 = Het tweede trimester P3 = Het derde trimester P4 = Het vierde trimester T1 = De gecoördineerde proefwerkweek in het eerste trimester T2 = De gecoördineerde proefwerkweek in het tweede trimester T3 = De gecoördineerde proefwerkweek in het derde trimester

T4 = De gecoördineerde proefwerkweek in het vierde trimester Onderdeel: pw = proefwerk ov = overhoring gp = gecoördineerd proefwerk op = praktische opdracht Toetsvorm s = schriftelijk m = mondeling P = practicum v = verslag w = werkstuk Tijdsduur Is de duur van een toets of een opdracht in minuten Weging Het aantal keren dat het onderdeel meetelt voor de bepaling van het rapportcijfer (en ook uiteindelijk voor de bepaling van het overgangscijfer). Beoordelingscode Geeft de manier aan waarop de beoordeling uitgedrukt wordt. Cc = een cijfer van 1 t/m 10 afgerond op 1 decimaal achter de komma C = een cijfer van 1 t/m 10 afgerond op een geheel getal L = een beoordeling met een letter meestal Goed, Voldoende, Matig, Onvoldoende, Slecht Per vak is aangegeven op welke wijze het rapportcijfer berekend wordt. Over het algemeen geldt dat het rapport een doorlopend (voortschrijdend) gemiddelde is van alle tot dan toe gemaakte toetsen x de wegingsfactor waarbij het totaal wordt gedeeld door het totaal van de wegingsfactoren.

Page 4: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

1

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak : Administratie. en Commercie.. Niveau:...3PKL/3PBL Leerjaar: .VSBO -3. Aantal lesuren per week: 12

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iode

Tij

dst

ip

Toet

svorm

Onder

dee

l

Leerstof

Duur(

in m

inute

n)

Weg

ing R

apport

1

Weg

ing R

apport

2

Weg

ing R

apport

3

Weg

ing R

apport

4

Beo

ord

elin

gsc

ode

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

eindte

rmen

/exam

e

nei

sen

1 1 P1 S PW Methode Link Periode 1 HA/K/ 9 ,blok 21 t/m 25

Boekhouden 90 1

cc

nee HA/K/ 9 Boekhouden

2 2 P1 S PW Methode Link Periode 1 HA/K/ 9 , blok 26 en 27,

Boekhouden. 90 1

cc

nee HA/K/ 9 Boekhouden

3 3 P1 S PW Methode Link Periode 1 HA/K/1 Orientatie op

de handel en administratie , blok 1 t/m 7 45 1

cc

nee HA/K/1 Orientatie op

de handel en

aadministratie

4 4 T1 S GP Methode Link Periode 1, HA/K1, HA/K/9 135 2 cc nee HA/K/1 EN HA/K/9

5 1 P2 S PW Methode Link Periode 1 HA/K/8 Presentatie en

Promotie blok 18 t/m 20 45 1

cc

nee HA/K/ 8

PRESENTATIE EN

PROMOTIE

6 2 P2 S PW Methode Link Periode 1. Orientatie op de handel

en administratie , blok 8,9 en 10 90 1

cc

nee HA/K 1

7 3 P2 S OH Methode Link Periode 1, HA/K/6,

Goederenstroom Verkoop, blok 15 en 16 45 1

cc

nee HA/K 6

8 4 T2 S GP Methode Link Periode 1 HA/K/1, HA/K/6,

HA/K/8 135 2

cc

nee HA/K 1,6 EN 8

Page 5: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

2

9 1 P3 S PW

Methode Link Periode 1 HA/K 7,

Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode

2 , Professionele vaardigheden , blok 28 en 29

90 1

cc

nee HA/K/2 EN 7

10 2 P3 S PW

Methode Link Periode 2 HA/K/3, Klantgericht

handelenen/dienstverlening. Blok 30 en 31

45 1

cc

nee HA/K/3, periode 2

11 3 P3 S PW Methode Link Periode 2 HA/K 5,

Goederenstroom inkoop, blok 38 t/m 40 45 1

cc

nee HA/K/3, periode 2

12 4 T3 S GP PERIODE 1 HA/K/7, PERIODE 2 HA/K/2, 3 EN

5 135 2

cc

nee HA/K/7 PERIODE 1

HA/K/ 2,3 EN 5

periode 2

13 1 P4 S PW Methode Link Periode 2 HA/K 6

Goederenstroom Verkoop, blok 41 t/m 43 45

1 cc

nee HA/K /6 periode 2

14 2 P4 S PW Methode Link Periode 2, Verkoopregistratie 45 1 cc nee HA/K/7 periode 2

15 3 P4 S PW Methode Link Periode 2, Presentatie en promotie,

blok 47 en 48 45

1 cc

nee HA/K/8 periode 2

16 4 P4 S PW Methode Link Periode 2, Boekhouden blok 49

t/m 53 90

1 cc

nee HA/K/9 periode 2

17 5 T4 S GP Methode Link Periode 2 HA/K 6, HA/K 7,

HA/K8 EN 9 135

2

cc

nee HA/K/6 T/M HA/K 9

HA/K6 periode 2

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

R1 = gem. Pw x 1 + GP1 x 2/ 5

R2= gem.pw + GP2 x 2/5

Page 6: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

3

R3= gem.pw + GP2 x 2/5

R4= gem.pw + GP2 x 2/6

Eind Rapport cijfer =(Rapp. 1 (1x) + Rapp.2 (1x) + Rapp. 3 (1x)) + Rapp. 4 (1x): 4

Page 7: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Schooljaar: 2014/ 2015 Dr. Albert Schweitzer College

Vak: Administratie en Commercie Niveau: TKL Leerjaar: VSBO- 3 Aantal lesuren per week: 4 Methode: Link

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iode

Tij

dst

ip

Toet

svorm

Onder

dee

l

Leerstof

Duur(

in m

inute

n)

Weg

ing R

apport

1

Weg

ing R

apport

2

Weg

ing R

apport

3

Weg

ing R

apport

4

Beo

ord

elin

gsc

ode

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

eindte

rmen

/exam

e

nei

sen

1 1 P1 S Pw Link Periode 1 HA/K 9 (Balans) 45 2 2 2 2 cc nee HA/K 9

2 2 P1 S Oh Periode 1 HA/K 9 (Balans + Grootboek) 90 1 1 1 1 cc nee HA/K 9

3 3 P1 S Pw Link Periode 1 HA/K 1.1 + HA/K 3 45 3 3 3 3 cc nee HA/K 1 + 3 + 9

4 4 T1 S GP Link Periode 1 HA/K 9 + HA/K 1.1 + HA/K 3 135 3 3 3 3 cc nee HA/K 1 + 3 + 9

5 1 P2 PO Pw Link Periode 1 HA/K 8 -- 3 3 3 cc nee HA/K 8

6 2 P2 S Oh Link Periode 2 HA/K 1 45 1 1 1 cc nee HA/K 1

7 3 P2 S Pw Link Periode 2 HA/K 3 + HA/K 6 45 2 2 2 cc nee HA/K 3 + 6

8 4 T2 S GP Link Periode 1 HA/K 8 en Periode 2 HA/K 1 + 3 + 6 en HA/K

9 (periode 1 + 2)

135

3

3

3

cc

nee

HA/K 1 + 3 + 6 + 8 + 9

9 1 P3 S Pw Link Periode 3 HA/K 1 + 3 45 3 3 cc nee HA/K 1 + 3

10 2 P3 S Pw Link Periode 3 HA/K 5 + 8 45 2 2 cc nee HA/K 5 + 8

11 3 P3 S Oh Link Periode 2 en 3 HA/K 9 90 1 1 cc nee HA/K 9

12 4 T3 S GP Link Periode 3 HA/K 1 + 3 + 5 + 8 en Periode 2 en 3 HA/K 9

135

3

3

cc

nee

HA/K 1 + 3 + 5 + 8 + 9

13 1 P4 S Pw Link Periode 3 HA/K 6 en Periode 4 HA/K 2 + 3

45

2

cc

nee

HA/K 2 + 3 + 6

14 2 P4 S Pw Link Periode 3 HA/K 9

90

3

cc

nee

HA/K 9

15 3 T4 S GP Link Periode 3 HA/K 6 + 9 en Periode 4 HA/K 2 + 3

135

3

cc

nee

HA/K 2 + 3 + 6 + 9

►Het eindrapport cijfer (ERC) wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

►Het behaalde ERC in het 3de leerjaar, blijft doortellen voor het Schriftelijk Examen (SE-cijfer) in het 4de leerjaar.

Page 8: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer CollegeSchooljaar: 2014/ 2015

Vak: TECHNIEK Niveau:TKL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: .4

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inu

ten

)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e

ein

dte

rmen

/ex

amen

e

isen

1 1 P1 S OH Wat is techniek 45 1

cc

2 2 P1 S OH Het bouwproces en organisatie op de bouwplaats 45 1

cc

3 3 P1 S PW Het bouwproces en organisatie op de bouwplaats 90 2

cc

4 4 P1 S OH Fundering en beton 45 1

cc

5 5 P1 S PW Fundering, beton en daken 90 2

cc

6 6 P1 S PO Tekenen op schaal 90 2

cc

7 7 P1 S O Project: Maquette 90 2 cc

8 8 P1 S GP Leerstof 1 90 2 cc

9 1 P2 S OH Herkening van materialen 45 1 cc

10 2 P2 S OH Ijzererts tot staal, bauxiet tot aluminium 45 1 cc

11 3 P2 S PW Ijzererts tot staal, bauxiet tot aluminium 90 2 cc

12 4 P2 S OH Non- terrometalen en legeren 45 1 cc

13 5 P2 S PW Non- terrometalen en legeren 90 2 cc

14 6 P2 S O Project: Meten 90 2 cc

15 7 P2 S GP Leerstof 2 90 2 cc

16 1 P3 S OH Verbindingen 45 1 cc

17 2 P3 S OH Lijmen , zachtsolderen 45 1 cc

18 3 P3 S PW Lijmen , zachtsolderen 90 2 cc

19 4 P3 S OH Bewegingen en overbrengingen 45 1 cc

20 5 P3 S PW Ketting overbrengingen en verbindingen 90 2 cc

21 6 P3 S OH Pneumatiek, dioden/led inleiding en eigenschappen 45 1 cc

22 7 P3 S PW Pneumatiek, dioden/led inleiding en eigenschappen 90 2 cc

23 8 P3 S GP Leerstof 3 90 2 cc

24 1 P4 S OH De serieschakeling en de voorschakelweerstand 45 1 cc

25 2 P4 S OH Parallel schakelen 45 1 cc

26 3 P4 S PW Serieschakeling en parallel schakelen 90 2 cc

27 4 P4 S OH Spaning, stroom en weerstand 45 1 cc

28 5 P4 S PW Spaning, stroom en weerstand 90 2 cc

29 6 P4 S OH De wet van ohm 1 en 2 45 1 cc

30 7 P4 S PW De wet van ohm 1 en 2 90 2 cc

31 8 P4 S OH Magnetisme 45 1 cc

32 9 P4 S GP Leerstof 4 90 2 cc

Page 9: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Biologie Niveau: PBL Zorg & Welzijn Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S pw Cellen thema 1 alle bs boek 3-1 45 2 2 2 2 cc K1 t/m

K5,V4,K6,K13

2 2 P1 S pw Ordening thema 2 alle bs boek 3-1 45 2 2 2 2 cc K1,2,3,K5,K6,

K13,V4

3 3 P1 S gp-1 Thema 1+2 boek 3-1 alle bs

90 3 3 3

3 cc

4 4 P2 S oh Voortplanting thema 3, bs 1t/m3

25 1 1 1 1 cc

5 5 P2 S pw Voortplanting thema 3 alle bs boek

3-1 45 2 2 2 2 cc

K1t/mK3

K12,K13,V4

6 6 P2 S pw Regeling thema 4 alle bs boek 3-2 45 2 2 2 2 cc K1t/mK3,K11,

V4

7 7 P2 S gp-2 Thema 3 boek 3-1,

Thema 4 boek 3-2 90 3 3 3 3 cc

8 8 P3 S oh Zintuigen thema 5, alle plaatjes

van zintuigen 25 1 1 1 1 cc

9 9 P3 S pw Zintuigen thema 5 alle bs boek 3-2 45 2 2 2 2 cc K1t/mK3,K9,V

4

10 10 P3 S gp-3 Thema 5 boek 3-2, alle bs 90 3 3 3 3 cc

11 11 P4 S oh Stevigheid en beweging th 6, bs

1t/m4 25 1 1 1 1 cc

12 12 P4 S pw Stevigheid en beweging th 6 alle

bs 3 boek 3-2 45 2 2 2 2 cc

K1t/mK3,K8,V

4

12 12 P4 S gp-3 Thema 6 boek 3-2, alle bs 90 3 3 3 3 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapportcijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te

middelen.

N.B. SE-1 t/m SE-4 tellen mee in leerjaar 4. In klas 4 kan SE-1 of SE-2 of SE-3 of SE-4 worden

herkanst.

Page 10: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Biologie Niveau: PKL Zorg & Welzijn Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S pw Cellen thema 1 alle bs boek 3-1 45 2 2 2 2 cc K1 t/m

K5,V4,K6,K13

2 2 P1 S pw Ordening thema 2 alle bs boek 3-1 45 2 2 2 2 cc K1,2,3,K5,K6,

K13,V4

3 3 P1 S gp-1 Thema 1+2 boek 3-1 alle bs

90 3 3 3

3 cc

4 4 P2 S oh Voortplanting thema 3, bs 1t/m3

25 1 1 1 1 cc

5 5 P2 S pw Voortplanting thema 3 alle bs boek

3-1 45 2 2 2 2 cc

K1t/mK3

K12,K13,V4

6 6 P2 S pw Regeling thema 4 alle bs boek 3-2 45 2 2 2 2 cc K1t/mK3,K11,

V4

7 7 P2 S gp-2 Thema 3 boek 3-1,

Thema 4 boek 3-2 90 3 3 3 3 cc

8 8 P3 S oh Zintuigen thema 5, alle plaatjes

van zintuigen 25 1 1 1 1 cc

9 9 P3 S pw Zintuigen thema 5 alle bs boek 3-2 45 2 2 2 2 cc K1t/mK3,K9,V

4

10 10 P3 S pw Erfelijkheid thema 4 bs alle bs

boek 3-1 kgt 45 2 2 2 2 cc

K1t/mK3,K12,

K13,V4

11 11 P3 S gp-3 Erfelijkheid (reader) + Thema 5

boek 3-2 90 3 3 3 3 cc

12 12 P4 S pw Evolutie thema 5 alle bs boek 3-1

kgt 45 2 2 2 2 cc

K1t/mK3,

K13,V4

13 13 P4 S oh Stevigheid en beweging th 8, bs

1t/m4 25 1 1 1 1 cc

11 11 P4 S pw Stevigheid en beweging th 8 alle

bs 3 boek 3-2 45 2 2 2 2 cc

K1t/mK3,K8,V

4

12 12 P4 S gp-3 Evolutie (reader) + thema 8 boek

3-2 90 3 3 3 3 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapportcijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te

middelen.

N.B. SE-1 t/m SE-4 tellen mee in leerjaar 4. In klas 4 kan SE-1 of SE-2 of SE-3 of SE-4 worden

herkanst.

Page 11: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Biologie Niveau: TKL. zorg en welzijn Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 4

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S oh Cellen thema 1 boek

3-1 45 1

cc

nee K1 t/m

K5,K13,V4,K6

2 2 P1 S pw Cellen thema 1 boek

3-1 45 2

cc

nee

3 3 P1 S oh Ordening thema 2 boek

3-1 45 1

cc

nee K1 t/m3, K5,K13,

V4

4 4 P1 S pw Ordening thema 2 boek

3-1 45 2

cc

nee

5 5 T1 S Gp1 Bvj thema 1 +2 90 3 cc nee

6 1 P2 S oh Voortplanting Thema 3

boek 3-1 45 1

cc

nee K1 t/m K3, K12,

K13, V4

7 2 P2 S pw Voortplanting Thema 3

boek 3-1 45 2

cc

nee

8 3 P2 S oh Erfelijkheid thema 4

boek 3-1 45 1

cc

nee K1t/mK3,K12,K13

,V4

9 4 P2 S pw Erfelijkheid thema 4

boek 3-1 45 2

cc

nee

10 5 T2 S Gp2 Bvj Thema 3+4 90 3 cc nee

11 1 P3 S oh Evolutie 5 boek 3-1 45 1

cc nee K1 t/m K3, K13,

V4

12 2 P3 S pw Evolutie thema 5 45 2 cc nee

13 3 P3 S oh Regeling thema 6 45 1 cc nee K1t/mK3,K11,V4

14 4 P3 S pw Regeling thema 6 boek

3-2 45 2

cc

nee

15 5 P3 S oh Zintuigen 45 1 cc nee K1t/mK3,K9,V4

16 6 P3 S pw Zintuigen thema 7 boek

3-2 45 2

cc

nee

17 7 T3 S Gp3 Bvj Thema 5+6+7 90 3 cc nee

18 1 P4 S oh Stevigheid en beweging

thema 8 boek 3-2 45

1 cc

nee K1t/mK3,K8,V4

19 2 P4 S pw Stevigheid en beweging

thema 8 boek 3-2 45

2 cc

nee K1t/mK3,K8,V4

20 3 P4 S oh Gedrag thema 9 bk 3-2 45 1 cc nee K1 t/m K3, K11,

Page 12: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

V2, V4

21 4 P4 S pw Gedrag thema 9 boek

3-2 45

2 cc

nee K1 t/m K3, K11,

V2, V4

22 5 P4 S GP4 Bvj Thema 8+9 90 3 cc nee

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester wordt bepaald door alle behaalde cijfers (voor de oh, pw en gp) met de

bijbehorende weging te middelen.

Page 13: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Cultureel Artistieke Vorming Niveau: pkl/pbl

Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S Oh

Krea Arte1

Kunst en

Communicatie

540 1 1 1

1

cc Tweede

inleverdatum

1,4,6,9,10,11,1

3,14,1516,17,1

8,20 , 21

2 2 P1 P Oh

Krea Arte1

Kunst en

Communicatie

540 1 1 1

1

cc Tweede

inleverdatum

26a,26b,26c,2

6d., 28,29

3 1 P2 S Oh

Krea Arte 2

Muziek, beweging

en dans

540 1 1

1

cc Tweede

inleverdatum

1,3,

9,10,11,13,14,

1516,17,18,20

, 21

4 2 P2 P Oh

Krea Arte 2

Muziek, beweging

en dans

540 1

1

cc Tweede

inleverdatum

1,3,

9,10,11,13,14,

1516,17,18,20

, 21

5 1 P3 S Oh

Krea Arte 3

Spreken expressie en

drama

540 1

1

cc Tweede

inleverdatum

3,4,5,6,7,8

6 2 P3 P Oh

Krea Arte 3

Spreken expressie en

drama

540

1

cc Tweede

inleverdatum

3,4,5,6,7,8,11,

12

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 14: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/2015

Vak: Cultureel Artistieke Vorming Niveau:

Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S Oh

Krea Arte1

Kunst en

Communicatie

540 1 1 1

1

cc Tweede

inleverdatum

1,4,6,9,10,11,1

3,14,1516,17,1

8,20 , 21

2 2 P1 P Oh

Krea Arte1

Kunst en

Communicatie

540 1 1 1

1

cc Tweede

inleverdatum

26a,26b,26c,2

6d., 28,29

3 1 P2 S Oh

Krea Arte 2

Muziek, beweging

en dans

540 1 1

1

cc Tweede

inleverdatum

1,3,

9,10,11,13,14,

1516,17,18,20

, 21

4 2 P2 P Oh

Krea Arte 2

Muziek, beweging

en dans

540 1 1

1

cc Tweede

inleverdatum

1,3,

9,10,11,13,14,

1516,17,18,20

, 21

5 1 P3 S Oh

Krea Arte 3

Spreken expressie en

drama

540 1

1

cc Tweede

inleverdatum

3,4,5,6,7,8

6 2 P3 P Oh

Krea Arte 3

Spreken expressie en

drama

540

1

cc Tweede

inleverdatum

3,4,5,6,7,8,11,

12

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 15: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/2015

Vak: Cultureel Artistieke Vorming Niveau: TKL

Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S Oh Krea Arte1

Kunst en Communicatie

540 1 1 1

1

cc

Tweede

inleverdatum 1,4,6,9,10,11,13,

14,1516,17,18,20

, 21

2 2 P1 P Oh Krea Arte1

Kunst en Communicatie

540 1 1 1

1 cc

Tweede

inleverdatum 26a,26b,26c,26d.

, 28,29

3 1 P2 S Oh

Krea Arte 2

Muziek, beweging en

dans

540 1 1

1

cc

Tweede

inleverdatum 1,3,

9,10,11,13,14,15

16,17,18,20 , 21

4 2 P2 P Oh

Krea Arte 2

Muziek, beweging en

dans

540 1 1

1

cc

Tweede

inleverdatum 1,3,

9,10,11,13,14,15

16,17,18,20 , 21

5 1 P3 S Oh

Krea Arte 3

Spreken expressie en

drama

540 1

1

cc

Tweede

inleverdatum 3,4,5,6,7,8

6 2 P3 P Oh

Krea Arte 3

Spreken expressie en

drama

540

1

cc

Tweede

inleverdatum 3,4,5,6,7,8,11, 12

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 16: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

1

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Economie Niveau: PBL -Economie Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3 Methode: Pincode

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iode

Tij

dst

ip

Toet

svorm

Onder

dee

l

Leerstof

Duur(

in m

inute

n)

Weg

ing R

apport

1

Weg

ing R

apport

2

Weg

ing R

apport

3

Weg

ing R

apport

4

Beo

ord

elin

gsc

ode

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

eindte

rmen

/exam

e

nei

sen

1 1 P1 S Pw Basisberekeningen/Rekenvaardigdheid 45 1 cc nee Ec/k/2/3

2 2 P1 S Pw Hoe betaal ik dat/Weet je waar je geldt blijf?

Par.1.1./par1.2 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

3 3 P1 S Pw Hoe wil je betalen par 1.3/1.4 45 1 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

4 4 P1 S Pw Spaar je ergens voor?/Wat is een goede koop

2.1/2.2 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

5 5 T1 S Gp

Basisberekeningen + Hoe ga je met geld om

(hfdst 1) + Een verstandige koop ? (hfdst 2 :

par 2.1/2.2)

90 2

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

6 1 P2 S Pw Laat jij je beïnvloeden/Heb jij daar recht op

Hfdst.2. par 2.3/2.4 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

7 2 P2 S Pw Werken, wat spreek je af?/Werken, voor niets?

Hfdst.3. par.3.1/3.2 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

8 3 P2 S Pw Meer machines of meer mensen?/Heb je een

opleiding nodig? Hfdst.3. par .3.3/3.4 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

9 4 T2 S Gp Hfdst.2. par. 2.3./2.4) + Hfdst.3. 90 2 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

10 1 P3 S Pw Werken, een beroep?/Geen werk, wat nu? 45 1 cc nee Arbeid en productie

Page 17: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

2

Hfdst.4. par. 4.1/4.2 Ec/k/2/3/5

11 2 P3 S Pw Hoe zorgen we voor werk?/Hoe krijg je meer

kans op werk? Hfdst.4. par.4.3/4.4 45 1

cc

nee Arbeid en productie

Ec/k/2/3/5

12 3 P3 S Pw Wat heb je nodig om te produceren?/Wat mag dat

kosten? Hfdst.5. par. 5.1/5.2 45 1

cc

nee Consumptie + Arbeid en

productie Ec/k/2/3/4/5

13 4 T3 S Gp Hfdst.4. + Hfdst.5. par. 5.1/5.2 90 2

cc nee Arbeid en Productie +

overheid Ec/k2/3/5

14 1 P4 S Pw Hoeveel moet jij betalen?/Wie brengt jou op

ideeёn? Hfdst.5. par.5.3/5.4 45

1

cc

nee Arbeid en Productie +

overheid en bestuur

Ec/k2/3/5

15 2 P4 S Pw

Wat doet de Overheid eigenlijk?/Heeft de

overheid een huishoudboekje? Hfdst.6. par.

6.1./6.2

45

1

cc

nee Ec/k/2/3/6

16 3 P4 S Pw Niet werken en toch een inkomen?/Sociale

zekerheid: Ook voor mij? Hfdst.6. par 6.3/6.4 45

1 cc

nee Ec/k/2/3/6

17 4 T4 S Gp Hfdst.5. par. 5.3/5.4 + Hfdst.6. 90 2 cc nee Ec/k/2/3/5/6

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

Page 18: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

1

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Economie Niveau: PKL -Economie Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3 Methode: Pincode

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iode

Tij

dst

ip

Toet

svorm

Onder

dee

l

Leerstof

Duur(

in m

inute

n)

Weg

ing R

apport

1

Weg

ing R

apport

2

Weg

ing R

apport

3

Weg

ing R

apport

4

Beo

ord

elin

gsc

ode

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

eindte

rmen

/exam

e

nei

sen

1 1 P1 S Pw Basisberekeningen/Rekenvaardigheid 45 1 cc nee Ec/k/2/3

2 2 P1 S Pw Hoe betaal ik dat?/Weet jij waar je geld blijft?

hfdst 1. Par. 1.1/1.2 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

3 3 P1 S Pw Hoe wil je betalen?/Geen euro’s, is dat niet

vreemd? Hfdst.1. par.1.3/1.4 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

4 4 T1 S Gp Basisberkeninggen + Hfdst.1. Hoe ga je met

geld om? 90 2

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

5 1 P2 S Pw Rente ontvangen of rente betalen?/Kun je slapend

rijk worden? Hfdst.2. par 2.1/2.2 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

6 2 P2 S Pw Lenen, is dat duur?/Wat doet de bank met ons

geld? Hfdst.2. par. 2.3/2.4 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

7 3 P2 S Pw Weet je wat je koopt?/Sta jij in je recht? Hfdst.3.

par.3.1/3/2 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

8 4 T2 S Pw Hfdst.2. Sparen en Lenen + Hfdst.3. par.3.1 en

3.2 90 2

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

9 1 P3 S Pw Zijn we het eens?/Een huis huren of kopen?

Hfdst.3. par.3.3 en 3.4 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

Page 19: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

2

10 2 P3 S Pw Voor eigen risico?/ Wie is hiervoor

aansprakelijk? Hfdst.4. par.4.1 en 4.2. 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

11 3 P3 S Pw Is dit huis juist verzekerd?/Deukje, wie zal dat

betalen? Hfdst.4. par.4.3 en 4.4 45 1

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

12 4 T3 S Gp Hfdst.3 . Par. 3.3. en 3.4 + Hfdst.4. Verzeker je

me dat? 90 2

cc

nee Consumptie Ec/k/2/3/4

13 1 P4 S Pw Zijn we het eens?/Wat levert het op? Hfdst.5.

par.5.1 en 5.2 45

1 cc

nee Arbeid en Productie +

overheid Ec/k2/3/5

14 2 P4 S Pw Geen werk, hoe komt dat?/Weer aan de bak?

Hfdst.5. par. 5.3 en 5.4 45

1 cc

nee

Consumptie + Arbeid en

Productie Ec/k/2/3/4/5

15 3 P4 S Pw Wat is nodig om te produceren?/Wat kost dat de

producent? Hfdst.6. par 6.1 en 6.2 45

1 cc

nee Arbeid en Productie

Ec/K/5

16 4 P4 S Pw Wat kost dat de consument?/Hoe lok je de

consument? Hfdst.6. par 6.3 en 6.4 45

1 cc

nee Consumptie + Arbeid en

Productie Ec/k/2/3/4/5

17 5 T4 S Gp Hfdst.5. Werken, hoe werkt dat? + Hfdst.6

Wat is produceren? 90

2

cc

nee Consumptie + Arbeid

en Productie

Ec/k/2/3/4/5

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

Page 20: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Economie Niveau: TKL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 4 Methode: Pincode 3KGT

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iode

Tij

dst

ip

Toet

svorm

Onder

dee

l

Leerstof

Duur(

in m

inute

n)

Weg

ing R

apport

1

Weg

ing R

apport

2

Weg

ing R

apport

3

Weg

ing R

apport

4

Beo

ord

elin

gsc

ode

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

eindte

rmen

/exam

e

nei

sen

1 1 P1 S Oh Basisberekeningen (stensil) 45 1 1 1 1 cc nee Ec/k/2/3

2 2 P1 S Pw Hoe ga je met geld om ?(hfdst 1) + Basisberekeningen 45 3 3 3 3 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

3 3 P1 S Pw Sparen of lenen ? (hfdst 2) 45 2 2 2 2 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

4 4 T1 S GP Basisberekeningen + hfdst 1 + hfdst 2 90 3 3 3 3 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

5 1 P2 S Pw Vreemd geld + Interestberekening + Afronden + Procenten 45 2 2 2 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

6 2 P2 S Pw Wat koop je ervoor ? (hfdst 3) 45 3 3 3 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

7 3 P2 S Oh Verzeker je me dat ? (§ 4.1 + § 4.2) 45 1 1 1 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

8 4 T2 S GP Vreemd geld + Interestberekening + Afronden +

Procenten + hfdst 3 + § 4.1 + § 4.2

90

3

3

3

cc

nee

Consumptie Ec/k/2/3/4

9 1 P3 S Pw Verzeker je me dat ? hfdst 4) 45 2 2 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

10 2 P3 S Pw Bloktoets hfdst 1 t /m hfdst 4 90 3 3 cc nee Consumptie Ec/k/2/3/4

11 3 P3 S Pw Werken, hoe werkt dat ? (hfdst 5) 45 2 2 cc nee Arbeid en productie Ec/k/2/3/5

12 4 T3 S GP Hfdst 4 + hfdst 5 + Procenten

90

3

3

cc

nee

Consumptie + Arbeid en

Productie Ec/k/2/3/4/5

13 1 P4 S Pw Wat is produceren ? (hfdst 6)

45

2

cc

nee

Consumptie + Arbeid en productie

Ec/k/2/3/4/5

14 2 P4 S Oh Wie regelt dat ? (hfdst 7)

45

1

cc

nee

Arbeid en Productie + overheid en

bestuur Ec/k2/3/5/6

15 3 T4 S GP Hfdst 5 + hfdst 6 + hfdst 7

90

3

cc

nee

Consumptie + Arbeid en

Productie + Overheid en bestuur

Ec/k/2/3/4/5/6

►Het eindrapport cijfer (ERC) wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

►Het behaalde ERC in het 3de leerjaar, blijft doortellen voor het Schriftelijk Examen (SE-cijfer) in het 4de leerjaar.

Page 21: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: .Engels... Niveau:.... PBl...... Leerjaar: ...3.. Aantal lesuren per week: ..3.......

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S ovh Unit 1 Woordenschat boek Unit

1/schrift 15 1 1 1 cc

2 2 P1 M pw Klantengesprek 7 2 2 2 cc

3 3 P1 S pw Unit 1,2 Grammatica 45 2 2 2 cc

4 4 P1 S pw Tekstbegrip 45 2 2 2 cc

5 5 K1 S GP Tekst, woordenschat unit 1 & 2 90 3 3 3 cc

6 1 P2 S ovh Unit 3 woordenschat + Informele brief 45 1 1 1 cc

7 2 P2 S pw Unit 3 Grammatica 90 2 2 2 cc

8 3 P2 S pw Luistertoets 45 2 2 2 cc

9 4 P2 M pw Presentatie Songlyrics 10 2 2 2 cc

10 5 P2 S pw Unit 4 Grammatica 45 2 2 2 cc

11 6 K2 S GP Unit 3 & 4 + Tekst 90 3 3 3 cc

12 1 P3 S ovh Unit 5 Woordenschat 45 1 1 1 cc

13 2 P3 S pw Tekstbegrip & Unit 5 Helemaal 45 2 2 2 cc

14 3 P3 W pw Presentatie gemaakte folder 10 2 2 2 cc

15 4 P3 S pw Unit 6 Helemaal 45 2 2 2 cc

16 5 K3 S GP Unit 5 en 6 Gram, Vocab. + Tekst 90 3 3 3 cc

17 1 P4 S ovh Unit 4, 5 & 6 Vocab. 45 1 1 1 cc

18 2 P4 S pw Schrijfopdracht formele brief 45 2 2 2 cc

19 3 K4 S GP Unit 7 Helemaal + Tekstbegrip 45 3 3 3 cc

Page 22: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: .Engels... Niveau:.... PKl...... Leerjaar: ...3.. Aantal lesuren per week: ..3.......

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S ovh Unit 1 Woordenschat boek Unit

1/schrift 15 1 1 1 cc

2 2 P1 M pw Klantengesprek 7 2 2 2 cc

3 3 P1 S pw Unit 1,2 Grammatica 45 2 2 2 cc

4 4 P1 S pw Tekstbegrip 45 2 2 2 cc

5 5 K1 S GP Tekst, woordenschat unit 1 & 2 90 3 3 3 cc

6 1 P2 S ovh Unit 3 woordenschat + Informele brief 45 1 1 1 cc

7 2 P2 S pw Unit 3 Grammatica 90 2 2 2 cc

8 3 P2 S pw Luistertoets 45 2 2 2 cc

9 4 P2 M pw Presentatie Songlyrics 10 2 2 2 cc

10 5 P2 S pw Unit 4 Grammatica 45 2 2 2 cc

11 6 K2 S GP Unit 3 & 4 + Tekst 90 3 3 3 cc

12 1 P3 S ovh Unit 5 Woordenschat 45 1 1 1 cc

13 2 P3 S pw Tekstbegrip & Unit 5 Helemaal 45 2 2 2 cc

14 3 P3 W pw Presentatie gemaakte folder 10 2 2 2 cc

15 4 P3 S pw Unit 6 Helemaal 45 2 2 2 cc

16 5 K3 S GP Unit 5 en 6 Gram, Vocab. + Tekst 90 3 3 3 cc

17 1 P4 S ovh Unit 4, 5 & 6 Vocab. 45 1 1 1 cc

18 2 P4 S pw Schrijfopdracht formele brief 45 2 2 2 cc

19 3 P4 S pw Unit 7 Helemaal 45 2 2 2 cc

20 4 P4 S GP Unit 6 & 7 + Tekst 90 3 3 3 cc

Page 23: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: .Engels... Niveau:.... TKl...... Leerjaar: ...3.. Aantal lesuren per week: ..4........

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S ovh Unit 1 Woordenschat boek Unit

1/schrift 15 1 1 1 cc

2 2 P1 M pw Spreekbeurt 10 2 2 2 cc

3 3 P1 S pw Unit 1,2 Grammatica 45 2 2 2 cc

4 4 P1 S pw Tekstbegrip 45 2 2 2 cc

5 5 K1 S GP Tekst, woordenschat unit 1 & 2 90 3 3 3 cc

6 1 P2 S ovh Unit 3 woordenschat + Informele brief 45 1 1 1 cc

7 2 P2 S pw Unit 3 Grammatica + Formele brief 90 2 2 2 cc

8 3 P2 S pw Luistertoets 45 2 2 2 cc

9 4 P2 M pw Presentatie Songlyrics 10 2 2 2 cc

10 5 P2 S pw Unit 4 Grammatica 45 2 2 2 cc

11 6 K2 S GP Unit 3 & 4 + Tekst 90 3 3 3 cc

12 1 P3 S ovh Unit 5 Woordenschat 45 1 1 1 cc

13 2 P3 S pw Tekstbegrip & Unit 5 Helemaal 45 2 2 2 cc

14 3 P3 W pw Presentatie interview+gemaakte folder 10 2 2 2 cc

15 4 P3 S pw Unit 6 Helemaal 45 2 2 2 cc

16 5 K3 S GP Unit,5,6 Gram, Vocab. + Tekst 90 3 3 3 cc

17 1 P4 S ovh Unit 4, 5 & 6 Vocab. 45 1 1 1 cc

18 2 P4 S pw Schrijfopdracht Essay/ Precís 45 2 2 2 cc

19 3 P4 S pw Unit 7 Helemaal 45 2 2 2 cc

20 4 P4 S GP Unit 6 & 7 + Tekst 90 3 3 3 cc

Page 24: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok
Page 25: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

19 4 P4 S pw Book test 45 2 2 2 cc

20 5 K4 S GP

Tekstbegrip, gram en woordenschat

Unit 5,6,7 90 3 3 3 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 26: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Godsdienst Niveau: Basisvorming Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 1

Berekening rapportcijfers: Het rapport cijfer per periode, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen ofwel een voortschrijdend gemiddelde.

Aan

tal

Aan

tal p

er p

erio

de

Tijd

stip

Toet

svo

rm

On

der

dee

l

Leerstof D

uu

r(in

min

ute

n)

We

gin

g R

app

ort

1

We

gin

g R

app

ort

2

We

gin

g R

app

ort

3

We

gin

g R

app

ort

4

Beo

ord

elin

gsco

de

Her

kan

sbaa

rhei

d

cijf

er

1 1 P1 S Pw Jodendom 45 2 2 2 2 cc nee

2 2 P1 W Po Kosjer voedsel 1 1 1 1 cc nee

3 1 P2 S Pw Christendom 45 2 2 2 2 cc nee

4 2 P2 W Po Jezus Christus 1 1 1 1 cc nee

5 1 P3 S Pw Islam 45 2 2 2 2 cc nee

6 2 P3 S Po De profeet Mohammed 1 1 1 1 cc nee

7 1 P4 W Pw De Bijbel 45 2 2 2 2 cc nee

8 2 P4 S Po Bijbelverhaal 1 1 1 1 cc nee

Page 27: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer CollegeSchooljaar: 2014/ 2015

Vak:ELEKTROTECHNIEK Niveau:PKL/PBL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: .6

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inu

ten

)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e

ein

dte

rmen

/ex

amen

e

isen

1 1 P1 S OH Vaktheorie h1-h2-h3-h4-h5-h7-h8-h9 45 1

cc

2 2 P1 S PW Vaktheorie h1-h2-h3-h4-h5-h7-h8-h9 90 2

cc

3 3 P1 P PO Bordmontage licht ENKELPOLIGE

SCHAKELING. 360 2

cc

4 4 P1 P PO Pvc buis buigen 90

0 aansnijden kabel

3x2.5mm2 45 2

cc

5 5 P1 S GP Leerstof 1 90 3 cc

6 1 P2 S OH Vaktekenen teken opdr. 6 blz 26. 90 1 cc

7 2 P2 P PW Veiligheidsleer nen1010 algemeen 45 2 cc

8 3 P2 S OH Vaktheorie h5-h7-h8-h9-h10-h11-h12-h13 45 1 cc

9 4 P2 S PW Vaktheorie h5-h7-h8-h9-h10-h11-h12-h13 90 2 cc

10 5 P2 P PO Bordmontage serieschakeling 360 2 cc

11 6 P2 P PO Practicum serie schakeling 45 1 cc

12 7 P2 S GP Leerstof 2 90 3 cc

13 1 P3 S OH Vaktekenen tekenopdracht 18 serie schak in

woonkamer. 90 2 cc

14 2 P3 S PW Veiligheidsleer nen1010 aarding. 90 2 cc

15 3 P3 S OH Vaktheorie h14-h16-h17-h18-h19 45 1 cc

16 4 P3 S PW Vaktheorie h14-h16-h17-h18-h19 90 2 cc

17 5 P3 P PO Bordmontage wisselschakeling 360 2 cc

18 6 P3 S GP Leerstof 3 90 3 cc

19 1 P4 P PO

Practicum wisselschakeling/relais schak

start stop kruisschakeling/dubbelpolige

schakeling.

45 1 cc

20 2 P4 P PO Vaktek tekopdr.19-20. 180 2 cc

21 3 P4 S PW Veiligheidsleer nen 1010 aansl.ptn bepalen

vermogen per groep kunnen uitrekenen.. 90 2 cc

22 4 P4 S GP Leerstof 4 90 3 cc

Page 28: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer CollegeSchooljaar: 2014/ 2015

Vak: INSTALLATIETECHNIEK Niveau:PKL/PBL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: .6

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inu

ten

)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e

ein

dte

rmen

/ex

amen

e

isen

1 1 P1 S OH Kennismaking met de installatietechniek 45 1

cc

2 2 P1 P PO Buigmethodes van koperbuizen 45 1

cc

3 3 P1 S PW Kennismaking met de installatietechniek 90 2

cc

4 4 P1 P PO Snijmethodes van koperbuizen 90 2

cc

5 5 P1 S OH Herkennen materialen/ Gereedschapkist 45 1

cc

6 6 P1 P PO Toepassen van gereedschappen 90 2

cc

7 7 P1 S PW Herkennen materialen/ Gereedschapkist 90 2 cc

8 8 P1 P PO Opdracht buigen / snijden van koperbuizen 180 2 cc

9 9 P1 S GP Leerstof 1 90 3 cc

10 1 P2 S OH Verbindingstechniek (verbinden,knellen) 45 1 cc

11 2 P2 P PO Knelverbinding 90 2 cc

12 3 P2 S PW Verbindingstechniek (verbinden,knellen) 90 2 cc

13 4 P2 P PO Fitverbinding 90 2 cc

14 5 P2 S OH Verbindingstechniek (klemmen,fitten en lijmen) 45 1 cc

15 6 P2 P PO Lijmverbinding 90 2 cc

16 7 P2 S PW Verbindingstechniek (klemmen,fitten en lijmen) 90 2 cc

17 8 P2 P PO Buisbewerken (koper,staal,pvc) 180 2 cc

18 9 P2 S GP Leerstof 2 90 3 cc

19 1 P3 S OH Zachtsolderen(gereedschappen en vloeimiddelen) 45 1 cc

20 2 P3 P PO Toepassen van gereedschappen en veiligheid 90 2 cc

21 3 P3 S PW Zachtsolderen (gereedschappen en vloeimiddelen) 90 2 cc

22 4 P3 P PO Solderen van koperbuizen met hulpstukken 90 2 cc

23 5 P3 S OH Zachtsolderen ( Optrompen) 45 1 cc

24 6 P3 P PO Optrompen van koperenbuizen 90 2 cc

25 7 P3 S PW Zachtsolderen (Optrompen) 90 2 cc

26 8 P3 P PO Opdracht solderen / toepassen van gereedschappen 180 2 cc

27 9 P3 S GP Leerstof 3 90 3 cc

28 1 P4 S OH Basiskennis watertoevoer (Hoofdtstuk2t/m6) 45 1 cc

29 2 P4 P PO Buisbewerken (koper) 90 2 cc

30 3 P4 S PW Basiskennis watertoevoer (Hoofdstuk2t/m6) 90 2 cc

31 4 P4 S OH Basiskennis sanitaire afvoer (Hoofdstuk2t/m5) 45 1 cc

32 5 P4 P PO Buisbewerken (PVC) 180 2 cc

33 6 P4 S PW Basiskennis sanitaire afvoer (Hoofdstuk2t/m5) 90 2 cc

34 7 P4 S OH Basiskennis waterafvoer (Hoofdtstuk2 en 3) 45 1 cc

35 8 P4 P PO Opdracht reparatie 360 2 cc

36 9 P4 S GP Leerstof 4 90 3 cc

Page 29: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Mens & maatschappij 1. Niveau: PKL/PBL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof : Domein 1-2-3

Identiteit-+ Multiculturele Samenleving

Rechten en Plichten

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 s pw 1.1 Identiteit + normen & waarden 45 1 1 1 1 cc

2 2 P1 s pw 1.2 Identiteit en maatschappelijke R 45 1 1 1 1 cc

3 3 T1 s Gp 1.1 Identiteit/ Normen & waarden/ 1.2 45 2 2 2 2 cc

4 1 P2 s pw 1.3 sociale aspecten van identiteit 45 1 1 1 cc

5 2 P2 s Pw 1.4 Culturele aspecten van identiteit 45 1 1 1 cc

6 3 T2 s Gp Identiteit 1.1 t/m 1.4 45 2 2 2 cc

7 1 P3 s pw 1.5 Historische aspecten van identiteit 45 1 1 cc

8 2 P3 s pw 2.1 Multiculturele samenleving 45 1 1 cc

9 3 P3 s pw 2.2 Ontstaan en ontwikkeling van multi cul 45 1 1 cc

10 4 P3 s pw 2.3 Acculturatie processen 45 1 1 cc

11 5 T3 s GP 1.5 + 2.1 t/m 2.3 45 2 2 cc

12 1 P4 s pw 2.4 + 2.5 Overheidsbeleid 45 1 cc

13 2 P4 s W Verslag 2.5 “Jong zijn in het verleden” 45 1 Cc

14 3 P4 s Pw 3.1 Rechten en Plichten 45 1 cc

15 3 T4 s Gp 2.4+2.5+3.1 45 2 cc

Page 30: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Mens & maatschappij 1. Niveau: PKL/PBL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof : Domein 1-2-3

Identiteit-+ Multiculturele Samenleving

Rechten en Plichten

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 s pw 1.1 Identiteit + normen & waarden 45 1 1 1 1 cc

2 2 P1 s pw 1.2 Identiteit en maatschappelijke R 45 1 1 1 1 cc

3 3 T1 s Gp 1.1 Identiteit/ Normen & waarden/ 1.2 45 2 2 2 2 cc

4 1 P2 s pw 1.3 sociale aspecten van identiteit 45 1 1 1 cc

5 2 P2 s Pw 1.4 Culturele aspecten van identiteit 45 1 1 1 cc

6 3 T2 s Gp Identiteit 1.1 t/m 1.4 45 2 2 2 cc

7 1 P3 s pw 1.5 Historische aspecten van identiteit 45 1 1 cc

8 2 P3 s pw 2.1 Multiculturele samenleving 45 1 1 cc

9 3 P3 s pw 2.2 Ontstaan en ontwikkeling van multi cul 45 1 1 cc

10 4 P3 s pw 2.3 Acculturatie processen 45 1 1 cc

11 5 T3 s GP 1.5 + 2.1 t/m 2.3 45 2 2 cc

12 1 P4 s pw 2.4 + 2.5 Overheidsbeleid 45 1 cc

13 2 P4 s W Verslag 2.5 “Jong zijn in het verleden” 45 1 Cc

14 3 P4 s Pw 3.1 Rechten en Plichten 45 1 cc

15 3 T4 s Gp 2.4+2.5+3.1 45 2 cc

Page 31: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2013/ 2014

Vak: Mens& Maatschappij 1 Niveau: TKL. Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 s pw 1.1 Identiteit+ normen & waarden 45 1 1 1 1 cc

2 2 P1 s pw 1.2 Identiteit en maatschappelijke R 45 1 1 1 1 cc

3 3 T1 s GP 1.1 identiteit-N&W-1.2 Identiteit 45 2 2 2 2 cc

4 1 P2 s pw 1.3 sociale aspecten van identiteit 45 1 1 1 cc

5 2 P2 s W Verslag 1.3

“Hoe doen jongeren stoer door.......” 2 2 2

cc

6 3 P2 s pw 1.4 culturele aspecten van identiteit 45 1 1 1 cc

4 4 P2 s pw 1.5 Historische aspecten van Identiteit 45 1 1 1 cc

5 5 T2 s GP Identiteit 1.3 t/m 1.5 45 2 2 2 cc

6 1 P3 s pw 2.1 Multiculturele samenleving 45 1 1 cc

7 2 P3 s pw 2.2 Ontstaan en ontwikkeling v.

multicul. Samenl. 45 1 1

cc

8 3 P3 s pw 2.3+2.4

acculturatieprocessen+negatieve asp 45 1 1

cc

9 4 T3 s GP 2.1 t/m 2.4 Multiculturele

Samenleving 45 2 2

cc

10 1 P4 m W Presentatie:Multi culturele

samenleving 20 2

cc

11 2 P4 s Pw 3.1 Rechten en Plichten 45 1 cc

12 3 P4 s Pw 3.2 Rechten en Plichten in

arbeidssituaties 45 1

cc

13 4 T4 s GP Rechten en Plichten 3.1 +3.2 45 2 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 32: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Mens & Maatschappij 2 Niveau:PKL/PBL Leerjaar: ...3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Antilliaanse Geschiedenis

Nos Methode

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 s pw Hfd.1 Onze eerste bewoners 45 1 1 1 1 cc

2 2 P1 s pw Hfd.2 De Spaanse tijd 45 1 1 1 1 cc

3 3 T1 s Gp Hoofdstuk 1 +2 45 2 2 2 2 cc

4 1 P2 s pw Hfd.3 Kapers op de kust 45 1 1 1 cc

5 2 P2 s pw Hfd.4 De 18 e eeuw 45 1 1 1 cc

6 3 T2 s GP Hoofdstuk 3 +4 45 2 2 2 cc

7 1 P3 s pw Hfd 5 Handel in zwart goud 45 1 1 cc

8 2 P3 s pw Hfd 6 Tula 45 1 1 cc

9 3 T3 s GP Hoofdstuk 5 t/m 6 45 2 2 cc

10 1 P4 s pw Hfd.8 De 19e eeuw 45 1 cc

11 2 P4 s pw Hfd 9 De oliegiganten 45 1 cc

12 3 P4 s pw Hfd.10 -30 mei 1969 45 1 cc

13 4 T4 s GP Hoofdstuk 8 +9+10 45 2 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 33: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Mens & Maatschappij 2 Niveau:PKL/PBL Leerjaar: ...3 Aantal lesuren per week: 3

A

anta

l

Aan

tal

per

per

iode

Tij

dst

ip

Toet

svorm

Onder

dee

l

Leerstof

Antilliaanse Geschiedenis

Nos Methode

Duur(

in m

inute

n)

Weg

ing R

apport

1

Weg

ing R

apport

2

Weg

ing R

apport

3

Weg

ing R

apport

4

Beo

ord

elin

gsc

ode

Afg

etoet

ste

eindte

rmen

/exam

e

nei

sen

1 1 P1 s pw Hfd.1 Onze eerste bewoners 45 1 1 1 1 cc

2 2 P1 s pw Hfd.2 De Spaanse tijd 45 1 1 1 1 cc

3 3 T1 s Gp Hoofdstuk 1 +2 45 2 2 2 2 cc

4 1 P2 s pw Hfd.3 Kapers op de kust 45 1 1 1 cc

5 2 P2 s pw Hfd.4 De 18 e eeuw 45 1 1 1 cc

6 3 T2 s GP Hoofdstuk 3 +4 45 2 2 2 cc

7 1 P3 s pw Hfd 5 Handel in zwart goud 45 1 1 cc

8 2 P3 s pw Hfd 6 Tula 45 1 1 cc

9 3 T3 s GP Hoofdstuk 5 t/m 6 45 2 2 cc

10 1 P4 s pw Hfd.8 De 19e eeuw 45 1 cc

11 2 P4 s pw Hfd 9 De oliegiganten 45 1 cc

12 3 P4 s pw Hfd.10 -30 mei 1969 45 1 cc

13 4 T4 s GP Hoofdstuk 8 +9+10 45 2 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

Page 34: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Mens & Maatschappij.. 2 Niveau: TKL. Leerjaar: ...3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Antilliaanse Geschiedenis:

Methode “Nos Pasado.”

Methode “Elemen-taire Staatsinrichting.

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

amen

eis

en

1 1 P1 s pw Hfd.1 Onze eerste bewoners 45 1 1 1 1 cc

2 2 P1 s pw Hfd.2 De Spaanse tijd 45 1 1 1 1 cc

3 3 P1 s pw Hfd.3 Kapers op de kust 45 1 1 1 1 cc

4 4 T1 s GP Hoofdstuk 1 t/m 3 45 2 2 2 2 cc

5 1 P2 s pw Hfd.4 De 18e eeuw 45 1 1 1 cc

6 2 P2 s pw Hfd. 5 Handel in zwart goud 45 1 1 1 cc

7 3 P2 s pw Hfd. 6 Tula 45 1 1 1 cc

8 4 T2 s GP Hoofdstuk 4 t/m 6 45 2 2 2 cc

9 1 P3 s Pw Hfd. 8 De 19e eeuw 45 1 1 1 cc

10 2 P3 s Pw Hfd.9 de olie giganten 45 1 1 1 cc

11 3 P3 s Pw Hoofdstuk 10 45 1 1 1 cc

12 4 T3 s GP Hoofdstuk 8 t/m 10 45 2 2 cc

13 1 P4 s pw Staatsinrichting: Hfd 1.1 t/m1.3 45 1 1 cc

14 2 P4 s pw Staatsinrichting : Hfd 1.4+1.5 45 1 1 cc

15 3 T4 s GP Staatsinrichting 1.1 t/m 1.5 45 2 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 35: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2013/ 2014

Vak:Natuurkunde Niveau:PBL Leerjaar:3 Aantal lesuren per week:2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 p Practicum krachten 45 1 1 1 cc nee Nas1/k9

2 2 P1 s Krachten Hoofdstuk 1 45 2 2 2 cc nee Nas1/k9

3 3 P1 s Elektriciteit hoofdstuk 2 45 2 2 2 cc nee Nas1/k5

4 4 P1 s Krachten en elektriciteit 45 3 3 3 cc ja Nas1/k5 +K9

5 1 P2 p Practicum elektriciteit 45 1 1 cc nee Nas1/k5

6 2 P2 s Elektriciteit deel 2 hoofdstuk 2 45 2 2 cc nee Nas1/k5

7 3 P2 s Energie hoofdstuk 3 45 2 2 cc nee Nas1/k6

8 4 P2 s Elektriciteit en energie 45 3 3 cc ja Nas1/k95 +K6

9 1 P3 S Energie hoofdstuk 3 45 2

10 2 P3 p Practicum Licht 45 1 cc nee Nas1/k7

11 3 P3 s Licht hoofdstuk 5 45 2 cc nee Nas1/k7

12 4 P3 S Energie en licht 45 3

13 1 P4 s Licht

14 2 P4 s Schakelingen hoofdstuk 6 45 2 cc nee Nas1/k5

15 3 P4 s Licht en schakelingen 45 3 cc ja Nas1/k5 +K7

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 36: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA P2 Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak:Natuurkunde Niveau:PKL Leerjaar:3 Aantal lesuren per week:2

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 p Practicum krachten 45 1 1 1 1 nee Nask1/k9

2 2 P1 s Krachten Hoofdstuk 1 45 2 2 2 2 nee Nask1/k9

3 3 P1 s Elektriciteit hoofdstuk 2 45 2 2 2 2 nee Nask1/k5

4 4 P1 s Krachten en elektriciteit 45 3 3 3 3 ja Nask1/k5 +K9

5 1 P2 p Practicum elektriciteit 45 1 1 1 nee Nask1/k5

6 2 P2 s Elektriciteit deel 2 hoofdstuk 2 45 2 2 2 nee Nas1k/k5

7 3 P2 s Energie hoofdstuk 3 45 2 2 2 nee Nas1k/k6

8 4 P2 s Elektriciteit en energie 45 3 3 3 ja Nas1k/k95 +K6

9 1 P3 p Practicum Licht 45 1 1 nee Nas1k/k7

10 2 P3 s Energie deel 2 45 2 2 nee Nask1/ k6

11 3 P3 s Licht hoofdstuk 5 45 2 2 nee Nask1/k7

12 4 P3 s Energie en licht 45 3 3 nee Nask1/ 6/ k7

13 1 P4 s Schakelingen hoofdstuk 6 45 2 nee Nask1/k5

14 2 P4 s Licht deel 2 45 2 nee Nask1/k7

15 3 P4 s Licht en schakelingen 45 3 ja Nas1/k5 +K7

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 37: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014 / 2015

Vak:Natuurkunde Niveau:TKL Leerjaar:3 Aantal lesuren per week:3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 p Practicum krachten 45 1 1 1 cc nee Nas1/k9

2 2 P1 s Krachten Hoofdstuk 1 45 2 2 2 cc nee Nas1/k9

3 3 P1 s Licht hoofdstuk 2 45 2 2 2 cc nee Nas1/k7

4 4 P1 s Krachten en Licht 45 3 3 3 cc ja Nas1/k7 +K9

5 1 P2 s Licht deel 2

6 2 P2 p Practicum Beweging 45 1 1 cc nee Nas1/k9

7 3 P2 s Beweging hoofdstuk 3 45 2 2 cc nee Nas1/k9

8 4 P2 s Elektriciteit hoofdstuk4 45 2 2 cc nee Nas1/k5

9 5 P2 s Elektriciteit en Beweging 45 3 3 cc ja Nas1/5 +K9

10 1 P3 s Elektriciteit deel 2

11 2 P3 p Practicum magnetisme 45 1 cc nee Nas1/k5

12 3 P3 s Energie hoofdstuk 5 45 2 cc nee Nas1/k6

13 4 P3 s Elektriciteit en magnetisme

hoofdstuk 6 45 2 cc

nee Nas1/k5

14 1 P4 s Energie, elektriciteit en

magnetisme 45 3 cc

nee Nas1/k5 +K6

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 38: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014 / 2015

Vak: ...Nask 2....Nova VMBO 3 + 4 Niveau:....TKL......

Leerjaar: ..3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S pw Stoffen en deeltjes H1 45 2x 2x 2x 2x nee K4,K7, K10

2 2 P1 S pw Scheidingsmethoden H2 45 2x 2x 2x 2x nee K7,K10

3 3 T1 S GP 1 H1,H2 45 4x 4x 4x 4x

4 1 P2 S pw Schoonmaken H3 45 2x 2x 2x nee K4,K7,K8

5 2 P2 S pw Nieuwe stoffen maken H4 45 2x 2x 2x nee K4,K7,K8

6 3 T2 S GP 2 H3,H4 90 4x 4x 4x nee K4,K7,K8, K10

7 1 P3 S pw Verbranden H5 45 2x 2x nee K5,K9

8 2 P3 S pw Grondstoffen H6 45 2x 2x nee K4

9 3 T3 S Gp 3 H4, H5, H6 90 4x 4x nee K4,K5,K

10 1 P4 S oh Stoffen en deeltjes H1

Boek 4 45 1x

nee K7,K11

11 2 P4 S oh Stoffen en deeltjes H1

Boek 4 45 1x

nee K7,K11

12 3 P4 S oh Water en reinigen H1 45 1x nee K8,K11

13 4 P4 S oh Water en reinigen H1 45 1x nee K8,K11

14 5 P4 S oh Metalen H8 45 1x nee

15 6 P4 S oh Metalen H8 45 1x nee

16 7 P4 SI Internet opdracht/ Schrift en

verslagen -- 2x

nee K2,K3,K6

17 8 T4 S GP 4 H1 t/m H6 H1,H2,H8 90 4x nee K2 t/m 11

Berekening rapportcijfers: Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle

behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

Page 39: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Nederlands Niveau: PBL Leerjaar: .3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal p

er p

erio

de

Tijd

stip

Toet

svo

rm

On

der

dee

l

Leerstof D

uu

r(in

min

ute

n)

We

gin

g R

app

ort

1

We

gin

g R

app

ort

2

We

gin

g R

app

ort

3

We

gin

g R

app

ort

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e ei

nd

term

en/e

xam

enei

sen

1 2 P1 S Pw Woordenschat:BV Taal 3 Blok 1 les 1, blok2 les1en5 woordlijst1,2,3

45 1 1 1 1 Nvt Woordenschat

2 2 P1 S Pw Grammatica:BV taal 3 blok1 en 2: zinsdelen,tabellen.werw spelling, zinsbouw.

45 1 1 1 1 Nvt Taalvaardigheidt

3 1 P1 S Pw Lezen: tekstbegrip blok1stappenpl. lezen, woordensch., signaalwoorden

90 1 1 1 1 Nvt Leesvaardigheid

4 1 P1 S Gp 1 Teksten en gram. 90 1 1 1 1 Nvt leesvaardigheid

5 1 P2 M PW Lezen: fictie 15 1 1 1 Nvt Lezen: fictie

6 2 P2 S Pw Woordenschat: blok 3en 4. Woordlijst 4,5,6

45 1 1 1 Nvt Woordenschat

7 1 P2 S Pw Grammatica:BV Taal 3 les 2: meervouden en zinsbouw

45 1 1 1 Nvt Taalvaardigheid

8 1 P2 S GP2 Tekst: onderwerp, kerngedachte,signaalwoorden

90 1 1 1 Nvt Lees en taal

vaardigheid

9 1 P3 S PW Schrijfvaardigheid: brief 90 1 1 Nvt Schrijvaardigheid

10 1 P3 S Pw Grammatica:blok 4woordbouw, woordje ‘er’ als verwijzing, zinsbouw.

45 1 1 Nvt Taalvaardigheid

11 2 P3 S Pw Woordenschat: bl 5 uitdrukkingen woordlijst 7,8,9

45 1 1 Nvt Taalvaardigheid

12 1 P3 S GP3 Teksten: tekstsoorten, doel,bron, citaten, onderw en vorige vaardigh.

90 1 1 nvt Leesvaardigheden

13 1 P4 S PW Gram.:blok5 werderkerende werw, voegwrd.

45 1 nvt

14 1 P4 S PW Teksten: doelen, mening en argumenten, citaten, beweringen

90 1 Nvt Begrijpend lezen

15 1 P4 S PW Kijk en luistervaardigheid 90 1 nvt Woordenschat

16 1 P4 S GP4 Teksten: alle onderdelen die behandeld zijn

90 1 nvt

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 40: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Nederlands Niveau: PKL Leerjaar: .3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal p

er p

erio

de

Tijd

stip

Toet

svo

rm

On

der

dee

l

Leerstof D

uu

r(in

min

ute

n)

We

gin

g R

app

ort

1

We

gin

g R

app

ort

2

We

gin

g R

app

ort

3

We

gin

g R

app

ort

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e ei

nd

term

en/e

xam

enei

sen

1 2 P1 S Pw Woordenschat:BV Taal 3 Blok 1 les 1, blok2 les1en5 woordlijst1,2,3

45 1 1 1 1 Nvt Woordenschat

2 2 P1 S Pw Grammatica:BV taal 3 blok1 en 2: zinsdelen,tabellen.werw spelling, zinsbouw.

45 1 1 1 1 Nvt Taalvaardigheidt

3 1 P1 S Pw Lezen: tekstbegrip blok1stappenpl. lezen, woordensch., signaalwoorden

90 1 1 1 1 Nvt Leesvaardigheid

4 1 P1 S Gp 1 Teksten en gram. 90 1 1 1 1 Nvt leesvaardigheid

5 1 P2 M PW Lezen: fictie 15 1 1 1 Nvt Lezen: fictie

6 2 P2 S Pw Woordenschat: blok 3en 4. Woordlijst 4,5,6

45 1 1 1 Nvt Woordenschat

7 1 P2 S Pw Grammatica:BV Taal 3 les 2: meervouden en zinsbouw

45 1 1 1 Nvt Taalvaardigheid

8 1 P2 S GP2 Tekst: onderwerp, kerngedachte,signaalwoorden

90 1 1 1 Nvt Lees en taal

vaardigheid

9 1 P3 S PW Schrijfvaardigheid: brief 90 1 1 Nvt Schrijvaardigheid

10 1 P3 S Pw Grammatica:blok 4woordbouw, woordje ‘er’ als verwijzing, zinsbouw.

45 1 1 Nvt Taalvaardigheid

11 2 P3 S Pw Woordenschat: bl 5 uitdrukkingen woordlijst 7,8,9

45 1 1 Nvt Taalvaardigheid

12 1 P3 S GP3 Teksten: tekstsoorten, doel,bron, citaten, onderw en vorige vaardigh.

90 1 1 nvt Leesvaardigheden

13 1 P4 S PW Gram.:blok5 werderkerende werw, voegwrd.

45 1 nvt

14 1 P4 S PW Teksten: doelen, mening en argumenten, citaten, beweringen

90 1 Nvt Begrijpend lezen

15 1 P4 S PW Kijk en luistervaardigheid 90 1 nvt Woordenschat

16 1 P4 S GP4 Teksten: alle onderdelen die behandeld zijn

90 1 nvt

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 41: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Nederlands... Niveau:..TKL Sector: A&C, Z&W,Tech. Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: .4

Aan

tal

Aan

tal p

er p

erio

de

Tijd

stip

Toet

svo

rm

On

der

dee

l Leerstof D

uu

r(in

min

ute

n)

We

gin

g R

app

ort

1

We

gin

g R

app

ort

2

We

gin

g R

app

ort

3

We

gin

g R

app

ort

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e ei

nd

term

en/e

xam

enei

sen

1 2 P1 S PW Grammatica en spelling: bl.1 Werkwoordspelling, zinsdelen meervouden, zinsbouw

45 2 2 2 1 nvt Taalvaardigh:werkw. spelling,zinsdelen, woordbouw

2 2 P1 S OH Woordenschat BVtaal3 blok 1 en woordlijsten1,2,3

45 1 1 1 1 nvt Woordenschat.

3 1 P1 S PW Tekst:onderwerp,stappenpl. lezen, woordensch. Signaalw.

45 1 1 1 1 nvt Leesvaardigheid

4 1 P1 S GP1 Spelling, grammatica en tekst 90 1 1 1 1 nvt Lees- en taalvaardigheid

5 1 P2 S PW Schrijven: klachtenbrief 90 1 1 1 nvt Schrijfvaardigheid: brief

6 1 P2 S PW Tekst: BV Taal 3 blok 2,3 signaalwoorden, kerngedachte, hoofdgedachte, citaten

90 1 1 1 nvt Leesvaardigheid,begrijpend lezen

7 1 P2 S PW Woordenschat:BVTaal3 blok2 en woordlijsten

45 1 1 1 nvt Taalbeschouwing

8 1 P2 S PW Spelling en grammatica BV taal3 blok 2 woordbouw, zinsbouw

45 1 1 1 nvt Taalvaardigheid

9 1 P2 S GP2 Leesvaardigheid: Teksten BV taal blok 1,2,3,4, en toetsing van de vaardigheden

90 1 1 1 nvt Leesvaardigheid:begrijpend lezen

10 1 P3 S PW Het lezen van 2 boeken 45 1 1 nvt Leesvaardigheid Fictie

11 1 P3 S OH Woordenschat en woordlijsten BV taal blok 3

45 1 1 nvt Taalbeschouwing

12 1 P3 S PW Spelling en Grammatica BV Taal3

blok 3,4: zinsbouw, woordbouw, verwijzingen, voegwoorden

45 1 1 nvt Zinsbouw, woordbouw, verwijzingen

13 1 P3 S GP3 Tekst BV Taal3 blok 1,2,3 4,5 90 1 1 nvt Leesvaardigheid

14 1 P4 S PW Kijken en luisteren 90 1 nvt Kijk- en luistervaardigheid

15 1 P4 S PW Woordenschat blok4,5 uitdrukkingen

45 1 nvt Taalbeschouwing

16 1 P4 S PW Grammatica blok 5 samenstellingen, koppelteken, apostrof,trema`s

45 1 nvt Taalbeschouwing

17 1 P4 S GP4 Tekst : alle onderdelen en theorie. 90 1 nvt Leesvaardigheid

Berekening rapportcijfers: Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

Page 42: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

N.B De cijfers van schrijfvaardigheid ( klachtenbrief ) en leesvaardigheid ( fictie ) worden meegenomen naar klas 4 en tellen mee met de weging van schrijfvaardigheid en leesvaardigheid, voor het SE3 cijfer in klas 4

Page 43: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak:Papiaments Niveau: PKL/PBL Leerjaar: 3. Aantal lesuren per week: 3

A

anta

l

Aan

tal

per

per

iode

Tij

dst

ip

Toet

svorm

Onder

dee

l

Leerstof

Mosaiko deel 3

Spelling: Zonido di mi kurason Duur(

in m

inute

n)

Weg

ing R

apport

1

Weg

ing R

apport

2

Weg

ing R

apport

3

Weg

ing R

apport

4

beo

ord

elin

gsc

ode

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/exam

enei

sen

1 1 P1 s Pw Mosaiko deel 3 Hfd.1 45 1 1 1 1 Cc

2 2 P1 s Pw Spelling: hfd.1 t/m 3 (Z. d.kur)+ dictee 45 1 1 1 1 Cc

3 3 P1 m Pr Technisch lezen (Tekstsoorten) 15 1 1 1 1 Cc

4 4 T1 s Gp Leesvaardigheid + Mos 3 hfd.1 90 2 2 2 2 Cc Leesv.

5 1 P2 s Pw Mosaiko deel 3 Hfd.2 45 1 1 1 Cc

6 2 P2 s Pw Tekstanalyse (stencil) + gem. teksten 45 1 1 1 Cc

7 3 P2 s Pw Spelling hfd 4 (Z.kur) + dictee 45 1 1 1 cc

8 3 T2 s GP Schrijfvaardigheid (brief+formulier) 90 2 2 2 cc Schrijf

9 1 P3 s pw Mosaiko deel 3 Hfd 3. 45 1 1 Cc

10 2 P3 s pw Kijk-en luistertoets 45 1 1 Cc luisterv

11 3 P3 s pw Spelling (Z.d.kur) hfd.5 + dictee 45 1 1 cc

12 4 P3 s pw Gemiddelde teksten 45 1 1 cc

12 4 T3 s GP Leesvaardigheid 90 2 2 cc leesv

13 1 P4 s Pw Mosaiko deel 3 hfd.4 45 1 cc

14 2 P4 s Pw Gemiddelde teksten 45 1 cc

15 3 P4 m pw Spreekvaardigheid 30 2 cc spreek

16 4 P4 s pw Spelling hfd. 5 t/m 7 (Z.d.kur) dictee 45 1 cc

17 5 T4 s Gp Leesvaardigheid 90 2 cc

Page 44: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende weging te middelen.

Page 45: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak:Papiaments Niveau: PKL/PBL Leerjaar: 3. Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Mosaiko deel 3

Spelling : Zonido di mi kurason

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

beo

ord

elin

gsc

od

e

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

am

enei

sen

1 1 P1 s Pw Mosaiko deel 3 Hfd.1 45 1 1 1 1 Cc

2 2 P1 s Pw Spelling: hfd.1 t/m 3 (Z. d.kur)+ dictee 45 1 1 1 1 Cc

3 3 P1 m Pr Technisch lezen (Tekstsoorten) 15 1 1 1 1 Cc

4 4 T1 s Gp Leesvaardigheid + Mos 3 hfd.1 90 2 2 2 2 Cc Leesv.

5 1 P2 s Pw Mosaiko deel 3 Hfd.2 45 1 1 1 Cc

6 2 P2 s Pw Tekstanalyse (stencil) + gem. teksten 45 1 1 1 Cc

7 3 P2 s Pw Spelling hfd 4 (Z.kur) + dictee 45 1 1 1 cc

8 3 T2 s GP Schrijfvaardigheid (brief+formulier) 90 2 2 2 cc Schrijf

9 1 P3 s pw Mosaiko deel 3 Hfd 3. 45 1 1 Cc

10 2 P3 s pw Kijk-en luistertoets 45 1 1 Cc luisterv

11 3 P3 s pw Spelling (Z.d.kur) hfd.5 + dictee 45 1 1 cc

12 4 P3 s pw Gemiddelde teksten 45 1 1 cc

12 4 T3 s GP Leesvaardigheid 90 2 2 cc leesv

13 1 P4 s Pw Mosaiko deel 3 hfd.4 45 1 cc

14 2 P4 s Pw Gemiddelde teksten 45 1 cc

15 3 P4 m pw Spreekvaardigheid 30 2 cc spreek

16 4 P3 s pw Spelling hfd. 5 t/m 7 (Z.d.kur) dictee 45 1 cc

17 5 T4 s Gp Leesvaardigheid 90 2 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 46: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2013/ 2014

Vak:Papiaments Niveau: TKL Leerjaar: 3. Aantal lesuren per week: 4

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Mosaiko deel 3

Spelling : Zonido di mi kurason

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

po

rt 4

beo

ord

elin

gsc

od

e

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

am

enei

sen

1 1 P1 s Pw Mosaiko deel 3 Hfd.1 45 1 1 1 1 Cc

2 2 P1 s Pw Spelling: hfd.1 t/m 3 (Z. d.kur)+ dictee 45 1 1 1 1 Cc

3 3 P1 m Pr Technisch lezen (Tekstsoorten) 15 1 1 1 1 Cc

4 4 T1 s Gp Leesvaardigheid + Mos 3 hfd.1 90 2 2 2 2 Cc Leesv.

5 1 P2 s Pw Mosaiko deel 3 Hfd.2 45 1 1 1 Cc

6 2 P2 s Pw Tekstanalyse (stencil) + gem. teksten 45 1 1 1 Cc

7 3 P2 s Pw Spelling hfd 4 (Z.kur) + dictee 45 1 1 1 cc

8 3 T2 s GP Schrijfvaardigheid (brief+formulier) 90 2 2 2 cc Schrijf

9 1 P3 s pw Mosaiko deel 3 Hfd 3. 45 1 1 Cc

10 2 P3 s pw Kijk-en luistertoets 45 1 1 Cc luisterv

11 3 P3 s pw Spelling (Z.d.kur) hfd.5 + dictee 45 1 1 cc

12 4 P3 s pw Gemiddelde teksten 45 1 1 cc

12 4 T3 s GP Leesvaardigheid 90 2 2 cc leesv

13 1 P4 s Pw Mosaiko deel 3 hfd.4 45 1 cc

14 2 P4 s Pw Gemiddelde teksten 45 1 cc

15 3 P4 m pw Spreekvaardigheid 30 2 cc spreek

16 4 P4 s pw Spelling hfd. 5 t/m 7 (Z.d.kur) dictee 45 1 cc

17 5 T4 s Gp Leesvaardigheid 90 2 cc

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 47: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Spaans Niveau: PKL/TKL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

port

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S OH Tú Dirás, Hoofdstuk 1 en 2 , Woordenschat

20 1 1 1 1 Nee S

2 2 P1 S PW Caminos 2, Unidad 1, 2 en 3,

Grammatica 45 2 2 2 2

Nee S

3 3 P1 S PW GP 1 Tekst 90 3 3 3 3 Nee S

4 1 P2 S OH Tú Dirás, Hoofdstuk 3,

Woordenschat 20 1 1 1 1

Nee S

5 2 P2 S PW Caminos 2, Unidad 4, 5 en 6,

Grammatica 45 2 2 2 2

Nee S

6 3 P2 S PW Verslag 90 2 2 2 2 Nee S

7 4 P2 S PW GP 2 Tekst 90 3 3 3 3 Nee S

8 1 P3 S OH Tú Dirás, Hoofdstuk 4 en 5,

Woordenschat 20 1 1 1 1

Nee S

9 2 P3 S PW Verslag 90 2 2 2 2 Nee S

10 3 P3 S PW Caminos 2, Unidad 7, 8 en 9,

Grammatica 45 2 2 2 2

Nee S

11 4 P3 S PW GP 3: tekst 45 3 3 3 3 Nee S

12

1

P4

S

OH

Tú Dirás, Hoofdstuk 6, Woordenschat

20

1

Nee

S

13

2

P4

S

PW

Caminos 1, Unidad 10, 11 en 12

Grammatica

45

2

Nee

S

14

3

P4

S

PW

GP 4: tekst

45

3

Nee

S

S: Schriftelijk

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 48: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok
Page 49: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Spaans Niveau: PKL/TKL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Weg

ing

Rap

port

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 1 P1 S OH Tú Dirás, Hoofdstuk 1 en 2 , Woordenschat

20 1 1 1 1 Nee S

2 2 P1 S PW Caminos 2, Unidad 1, 2 en 3,

Grammatica 45 2 2 2 2

Nee S

3 3 P1 S PW GP 1 Tekst 90 3 3 3 3 Nee S

4 1 P2 S OH Tú Dirás, Hoofdstuk 3,

Woordenschat 20 1 1 1 1

Nee S

5 2 P2 S PW Caminos 2, Unidad 4, 5 en 6,

Grammatica 45 2 2 2 2

Nee S

6 3 P2 S PW Verslag 90 2 2 2 2 Nee S

7 4 P2 S PW GP 2 Tekst 90 3 3 3 3 Nee S

8 1 P3 S OH Tú Dirás, Hoofdstuk 4 en 5,

Woordenschat 20 1 1 1 1

Nee S

9 2 P3 S PW Verslag 90 2 2 2 2 Nee S

10 3 P3 S PW Caminos 2, Unidad 7, 8 en 9,

Grammatica 45 2 2 2 2

Nee S

11 4 P3 S PW GP 3: tekst 45 3 3 3 3 Nee S

12

1

P4

S

OH

Tú Dirás, Hoofdstuk 6, Woordenschat

20

1

Nee

S

13

2

P4

S

PW

Caminos 1, Unidad 10, 11 en 12

Grammatica

45

2

Nee

S

14

3

P4

S

PW

GP 4: tekst

45

3

Nee

S

S: Schriftelijk

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 50: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok
Page 51: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

Wiskunde

PTA Dr. Albert Schweitzer

College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Wiskunde Niveau: PBL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal p

er p

erio

de

Tijd

stip

Toet

svo

rm

On

der

dee

l

Moderne wiskunde 3 vmbo basis Deel A en B D

uu

r(in

min

ute

n)

We

gin

g R

app

ort

1

We

gin

g R

app

ort

2

We

gin

g R

app

ort

3

We

gin

g R

app

ort

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e ei

nd

term

en/

exam

enei

sen

1 1 P1 S OH Hfdst 1 Plaatsbepalen 45 1x 1x 1x 1x

2 2 P1 S Pw Hfdst 1 Plaatsbepalen 45 2x 2x 2x 2x

3 3 P1 S OH Hfdst 2 Tabellen en grafieken 45 1x 1x 1x 1x

4 4 P1 S Pw Hfdst 2 Tabellen en grafieken 45 2x 2x 2x 2x

5 5 P1 S OH Hfdst 3 Verhoudingen en procenten 45 1x 1x 1x 1x

6 6 P1 S Pw Hfdst 3 Verhoudingen en procenten 45 2x 2x 2x 2x

7 7 P1 S Pw Hoofdstuk 1, 2en 3 90 3x 3x 3x 3x

8 1 P2 S OH Hfdst 4 Statistiek 45 1x 1x 1x

9 2 P2 S Pw Hfdst 4 Statistiek 45 2x 2x 2x

10 3 P2 S OH Hfdst 5 Kijken en redeneren 45 1x 1x 1x

11 4 P2 S Pw Hfdst 5 Kijken en redeneren 45 2x 2x 2x

12 5 P2 S OH Hfdst 6 Werken met formules 45 1x 1x 1x

13 6 P2 S Pw Hfdst 6 Werken met formules 45 2x 2x 2x

14 7 P2 S Pw Hoofdstuk 4, 5 en 6 90 3x 3x 3x

15 1 P3 S OH Hfdst 7 Schattend rekenen 45 1x 1x

16 2 P3 S Pw Hfdst 7 Schattend rekenen 45 2x 2x

17 3 P3 S OH Hfdst 8 Omtrek en oppervlakte 45 1x 1x

18 4 P3 S Pw Hfdst 8 Omtrek en oppervlakte 45 2x 2x

19 5 P3 S OH Hfdst 9 Formules en terugrekenen 45 1x 1x

20 6 P3 S Pw Hfdst 9 Formules en terugrekenen 45 2x 2x

21 7 P3 S Pw Hoofdstuk 7, 8 en 9 90 3x 3x

22 1 P4 S OH Hfdst 10 Inhoud 45 1x

23 2 P4 S Pw Hfdst 10 Inhoud 45 2x

24 3 P4 S Pw Hoofdstuk 1 t/m 3 45 2x

25 4 P4 S Pw Hoofdstuk 4 t/m 6 45 2x

26 5 P4 S Pw Hoofdstuk 7 t/m 9 45 2x

27 6 P4 S Pw Hoofdstuk 1 tm 10 90 3x

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 52: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

Wiskunde

PTA Dr. Albert Schweitzer

College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Wiskunde Niveau: PKL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 3

Aan

tal

Aan

tal p

er p

erio

de

Tijd

stip

Toet

svo

rm

On

der

dee

l

Moderne wiskunde 3 vmbo basiskader Deel A en B D

uu

r(in

min

ute

n)

We

gin

g R

app

ort

1

We

gin

g R

app

ort

2

We

gin

g R

app

ort

3

We

gin

g R

app

ort

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e ei

nd

term

en/

exam

enei

sen

1 1 P1 S OH Hfdst 1 Plaatsbepalen 25 1x 1x 1x 1x

2 2 P1 S Pw Hfdst 1 Plaatsbepalen 45 2x 2x 2x 2x

3 3 P1 S OH Hfdst 2 Formules en grafieken 25 1x 1x 1x 1x

4 4 P1 S Pw Hfdst 2 Formules en grafieken 45 2x 2x 2x 2x

5 5 P1 S OH Hfdst 3 Statistiek 25 1x 1x 1x 1x

6 6 P1 S Pw Hfdst 3 Statistiek 45 2x 2x 2x 2x

7 7 P1 S Pw Hoofdstuk 1, 2en 3 90 3x 3x 3x 3x

8 1 P2 S OH Hfdst 4 Rekenen met formules 25 1x 1x 1x

9 2 P2 S Pw Hfdst 4 Rekenen met formules 45 2x 2x 2x

10 3 P2 S OH Hfdst 5 Kijken en redeneren 25 1x 1x 1x

11 4 P2 S Pw Hfdst 5 Kijken en redeneren 45 2x 2x 2x

12 5 P2 S OH Hfdst 6 Rekenen met procenten 25 1x 1x 1x

12 6 P2 S Pw Hfdst 6 Rekenen met procenten 45 2x 2x 2x

14 7 P2 S Pw Hoofdstuk 4, 5 en 6 90 3x 3x 3x

15 1 P3 S OH Hfdst 7 Vergelijkingen oplossen 25 1x 1x

16 2 P3 S Pw Hfdst 7 Vergelijkingen oplossen 45 2x 2x

17 3 P3 S OH Hfdst 8 Hellingen en tangens 25 1x 1x

18 4 P3 S Pw Hfdst 8 Hellingen en tangens 45 2x 2x

19 5 P3 S OH Hfdst 9 Schattend rekenen 25 1x 1x

20 6 P3 S Pw Hfdst 9 Schattend rekenen 45 2x 2x

21 7 P3 S Pw Hoofdstuk 7, 8 en 9 90 3x 3x

22 1 P4 S OH Hfdst 10 Graaf en tabel 25 1x

23 2 P4 S Pw Hfdst 10 Graaf en tabel 45 2x

24 3 P4 S OH Hfdst 11 Oppervlakte en Inhoud 25 1x

25 4 P4 S Pw Hfdst 11 Oppervlakte en Inhoud 45 2x

26 5 P4 S OH Hfdst 12 Grafieken 25 1x

27 6 P4 S Pw Hfdst 12 Grafieken 45 2x

28 7 P4 S Pw Hoofdstuk 10, 11 en 12 90 3x

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 53: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

Wiskunde

PTA Dr. Albert Schweitzer

College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Wiskunde Niveau: TKL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 4

Aan

tal

Aan

tal p

er p

erio

de

Tijd

stip

Toet

svo

rm

On

der

dee

l

Moderne wiskunde 3 vmbo kgt Deel A en B D

uu

r(in

min

ute

n)

We

gin

g R

app

ort

1

We

gin

g R

app

ort

2

We

gin

g R

app

ort

3

We

gin

g R

app

ort

4

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

eto

etst

e ei

nd

term

en/

exam

enei

sen

1 1 P1 S Pw Hfdst 1 Plaatsbepalen 60 2x 2x 2x 2x

2 2 P1 S Pw Hfdst 2 Verbanden en grafieken 60 2x 2x 2x 2x

3 3 P1 S Pw Hfdst 3 Statistiek 60 2x 2x 2x 2x

4 4 P1 S OH Schriftcontroles 1x 1x 1x 1x

5 5 P1 S Pw Hoofdstuk 1, 2en 3 90 3x 3x 3x 3x

6 1 P2 S Pw Hfdst 4 Rekenen met formules 60 2x 2x 2x

7 2 P2 S Pw Hfdst 5 Kijken en redeneren 60 2x 2x 2x

8 3 P2 S Pw Hfdst 6 Rekenen met procenten 60 2x 2x 2x

9 4 P2 S OH Schriftcontroles 1x 1x 1x 1x

10 5 P2 S Pw Hoofdstuk 4, 5 en 6 90 3x 3x 3x

11 1 P3 S Pw Hfdst 7 Vergelijkingen oplossen 60 2x 2x

12 2 P3 S Pw Hfdst 8 Hellingen en tangens 60 2x 2x

13 3 P3 S Pw Hfdst 9 Schattend rekenen 60 2x 2x

14 4 P3 S Pw Hoofdstuk 7, 8 en 9 90 3x 3x

15 1 P4 S Pw Hfdst 10 Graaf en tabel 60 2x

16 2 P4 S Pw Hfdst 11 Oppervlakte en Inhoud 60 2x

17 3 P4 S Pw Hfdst 12 Grafieken 60 2x

18 4 P4 S Pw Hoofdstuk 1 t/m 12 90 3x

Berekening rapportcijfers:

Het rapport cijfer per trimester, wordt bepaald door alle behaalde cijfers met de bijbehorende

weging te middelen.

Page 54: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Zorg en Welzijn Niveau: PBL/PKl Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 12

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 P1 2 O Katern 1 45 1 1 N ZW K1

2 P1 2 P 45 2 2 N

3 P1 2 O Katern 2 45 1 1 N ZW/K2/

K3/K13

4 P1 2 P 45 2 2 N

5 P1 GP Katern 1 en 2 90 2 2 J

ZW/

K1/K2/K

3/K13

Aantal weken periode 1 = 7

1 P2 2 O Katern 5 45 1 1 N ZW/K6/

K10

2 P2 2 P 45 2 2 N

3 P2 2 O Katern 6 45 1 1 N ZW/K2/

K11

4 P2 2 P 45 2 2 N

5 P2 GP Katern 5 en 6 90 2 2 J

ZW/K2

K6/K10/

K11

Aantal weken periode 2 = 8

1 P3 2 O Katern 4 45 1 1 N ZW/K5/

K13

P3 2 P 45 2 2 N

Page 55: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

2 P3 2 O Katern 7 45 1 1 N ZW/K8

P3 2 P 45 2 2 N

3 P3 2 O Katern 8 45 1 1 N ZW/ K11

2 P 45 2 2 N

4 P3 GP Katern 4 en 7 90 2 2 J ZW/K8/

K11

Aantal weken periode 3 = 9

1 P4 2 O Katern 9 45 1 1 N

ZW/K1-

2-3-5-6-

10

2 P 45 2 2 N

2 P4 2 O Katern 10 45 1 1 N ZW/K7

2 P 45 2 2 N

3 P4 GP Katern 9 90 2 2 J

ZW/K1-

2-3-5-6-

10

Aantal weken periode 4 = 6

Page 56: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

PTO/PTA Dr. Albert Schweitzer College Schooljaar: 2014/ 2015

Vak: Zorg en Welzijn Niveau: TKL Leerjaar: 3 Aantal lesuren per week: 4

Aan

tal

Aan

tal

per

per

iod

e

Tij

dst

ip

To

etsv

orm

On

der

dee

l

Leerstof

Du

ur(

in m

inute

n)

Weg

ing

Rap

po

rt 1

Weg

ing

Rap

po

rt 2

Weg

ing

Rap

po

rt 3

Beo

ord

elin

gsc

od

e

Her

kan

sbaa

rhei

d

Afg

etoet

ste

ein

dte

rmen

/ex

ame

nei

sen

1 P1 2 O Katern 1 45 1 1 N ZW K1

2 P1 2 P 45 2 2 N

3 P1 1 O Katern 2: 2.1 t/m 2.6 45 1 1 N ZW/K2/

K3/K13

4 P1 1 P 45 2 2 N

5 P1 GP Katern 1 en 2.1 t/m 2.6 90 2 2 J

ZW/

K1/K2/K

3/K13

Aantal weken periode 1 = 7

1 P2 1 O Katern 2 : 2.7 t/m 2.12 45 1 1 N ZW/K2/k

3 /K13

2 P2 1 P 45 2 2 N

3 P2 2 O Katern 4 45 1 1 N ZW/K11

4 P2 2 P 45 2 2 N

5 P2 GP Katern 2 en 4 90 2 2 J

ZW/K2

K3/K13/

k5/k11

Aantal weken periode 2 = 8

1 P3 2 O Katern 7 45 1 1 N ZW/K8/

2 P3 2 P 45 2 2 N

3 P3 1po 45 1 2 N

Page 57: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok

4 P3 GP3 KATERN 7 90 2 2 J ZWK8

Aantal weken periode 3 = 9

1 P4 2 O Katern 9 45 1 1 N

ZW/K1-

2-3-5-6-

10

2 P4 2 P 45 2 2 N

3 P4 1PO 45 2 2 N K1-2-3-

5-6-10

3 P4 GP Katern 9 90 2 2 J

ZW/K1-

2-3-5-6-

10

Aantal weken periode 4 = 6

Page 58: TKL,PKL,PBL Leerjaar 3 - VPCO … ·  · 2014-11-122 9 1 P3 S PW Methode Link Periode 1 HA/K 7, Verkoopregistratie, blok 17Methode Link Periode 2 , Professionele vaardigheden , blok