Themavoormiddag eindeloopbaan en pensioen

of 85/85
Randstad Themavoormiddag Annelies Gielen Advocaat - Senior Associate Barbara Heylen Advocaat - Senior Associate Eindeloopbaan en pensioen Leuven - 13 april 2016

Embed Size (px)

Transcript of Themavoormiddag eindeloopbaan en pensioen

 • Randstad Themavoormiddag

  Annelies Gielen Advocaat - Senior Associate

  Barbara Heylen Advocaat - Senior Associate

  Eindeloopbaan en pensioen

  Leuven - 13 april 2016

 • Deel I : Eindeloopbaan

  2

 • Eindeloopbaan

  3

  Maintien des finances publiques sur le long terme

  Accord de gouvernement 2014

  create better opportunities for older workers by calling on the social partners to

  Adapt work place and labour market practices

  EU 2020 strategy white paper on pensions

  Uitdagingen... De effectieve leeftijd bij het einde van de loopbaan bedraagt in Belgi

  59,3 jaar tegenover 61,7 jaar in

  Duitsland en 62,8 jaar

  In Nederland

  Regeerakkoord 2014

  La Belgique

  compte un quart

  dinvalides de plus

  quil y a 4 ans express.be 1.8.2015

  Werklozen ouder dan 50 solliciteren, maar lopen op een muur

  deredactie.be 25.06.2015

 • Programma

  Werkgelegenheidsplan oudere werknemers (cao nr. 104)

  Outplacement

  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (cao nr.

  103)

  Alternatieven?

  4

 • Collectieve

  arbeidsovereenkomst 104:

  Werkgelegenheidsplan

  oudere werknemers

  5

 • CAO n 104

  Context

  Regeerakkoord december 2011:

  Ondernemingen moeten een concreet en aangepast plan maken om de

  oudere werknemers aan het werk te houden

  Via sociaal overleg

  Regeerakkoord december 2011:

  Doelstelling Belgi in kader van EU 2020 strategie = arbeidsparticipatie-

  graad van 50% voor oudere werknemers van 55-65 jaar tegen 2020

  Wat?

  Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

  Doel = aantal oudere werknemers in onderneming behouden / verhogen

  6

 • CAO n 104

  Wie zijn de oudere werknemers?

  Werknemers van 45 jaar en ouder

  Op welke ondernemingen is dit van toepassing?

  Ondernemingen die meer dan 20 werknemers tewerkstellen

  Sociaal overleg

  Zonder afbreuk aan de bevoegdheden van het CPBW:

  Voorlegging aan de OR of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging

  of, bij ontstentenis, aan het CPBW of, bij ontstentenis, aan de

  werknemers

  Indien >20 en

 • CAO n 104

  Periodiciteit?

  Ieder jaar of plan met meerjarenmaatregelen

  Actiegebieden:

  Enuntiatieve en niet-limitatieve lijst

  Ondernemingsspecifieke maatregelen in n of meerdere gebied(en):

  1. Selectie / Indienstneming

  2. Ontwikkeling van competenties / kwalificaties toegang tot opleidingen

  3. Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding

  4. Interne mutatie functie aangepast aan de evolutie van de

  mogelijkheden/ competenties

  5. Aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden

  6. Gezondheid van de werknemer / preventie

  7. Systeem van erkenning van verworven competenties

  8

 • CAO n 104

  Kansen ?

  Formaliteit of effectief instrument voor leeftijdsbewust

  personeelsbeleid ?

  Feedback HR?

  Eerste vraag: verhoging van loon / vakantiedagen

  Noden: Hoe mensen overtuigen van het nut? HR vormen op

  pedagogisch/persuasief vlak

  Gesprek eindeloopbaan: diverse profielen

  Meerderheid: vertrekdatum

  Demotie - aan de kant zetten

  Wens tot behoud van de huidige situatie / carriremogelijkheden

  9

 • CAO n 104

  In praktijk

  Leeftijdsneutrale vacatures

  Jobcoach om oudere werknemers te begeleiden bij indiensttreding

  Peter- en meterschap (kennisoverdracht van oudere werknemers aan

  jongere werknemers)

  Competentieontwikkeling

  analyse + opstellen competentieprofielen bepalen nood tot opleiding,

  competentieontwikkeling, doelgerichte opleidingen

  Interne mutaties

  functioneringsgesprekken aangepaste functie mogelijk binnen

  onderneming

  10

 • CAO n 104

  Focusgroepen

  Leeftijdsgedifferentieerde teams (oudere werknemers als mentor van

  jongere werknemers)

  Aanpassing arbeidstijd (aangepaste arbeidstijd, flexibele arbeid, deeltijdse

  arbeid, tijdskrediet,...)

  Rotatiesysteem (wisselende functies binnen onderneming)

  Herverdeling van taken

  Flexibiliteit

  Aanpassen werkomgeving (ergonomie, hulpmiddelen voor bepaalde fysieke

  taken,...)

  ...

  11

 • Outplacement

  12

 • Historiek

  1992 CAO nr. 51 betreffende outplacement kader

  De wet van 5/09/2001 en CAO nr. 82 betreffende outplacement

  voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen

  2014 Harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden

  Drempel op 30 weken

  13

 • Definitie

  Geheel van diensten en advies inzake begeleiding

  Individueel of in groep

  Door een derde

  Om de werknemer de kans te geven

  Zo snel mogelijk werk bij een nieuwe werkgever te vinden

  Een professionele activiteit te ontwikkelen als zelfstandige

  14

 • Het algemene stelsel

  Toepassingsgebied

  Onafhankelijk van de leeftijd

  Eveneens voor de publieke sector (contractuelen)

  Drempel op 30 weken

  Buiten herstructurering

  Beindiging met een opzeggingstermijn

  60 uur outplacementbegeleiding

  Wordt aangerekend op het sollicitatieverlof (gedurende de volledige

  opzeggingstermijn 2 halve dagen of 1 gehele dag / week)

  Schriftelijk aanbod door de werkgever binnen de 4 weken vanaf de aanvang

  van de opzegging

  15

 • Het algemene stelsel

  Ontslag met onmiddellijke ingang

  60 uur outplacementbegeleiding

  Ter waarde van: 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar dat het

  ontslag voorafgaat

  minimum 1800 EUR en maximum 5500 EUR (website FOD: excl. BTW)

  Toerekening: 4 weken loon wordt van de opzeggingsvergoeding afgetrokken

  geen maximum voorzien voor de aftrek

  Schriftelijk aanbod door de werkgever binnen de 15 dagen na de

  beindiging van de arbeidsovereenkomst

  Werknemer moet instemmen binnen de 4 weken: enkel bij formeel

  akkoord van werknemer moet werkgever de outplacementkost betalen

  aan het outplacementbureau

  16

 • Het algemene stelsel

  Gedeeltelijk gepresteerde opzegging + uitbetaling saldo

  Letterlijke lezing van de wet: dubbel recht op outplacement

  Niet in lijn met de geest van de wet

  Wel: bij verbreking het recht op outplacementbegeleiding (resterende uren)

  opnieuw bevestigen

  Wat met de aftrek van 4 weken loon?

  Pragmatische oplossing situatie gedeelte outplacementbegeleiding opgenomen

  gedurende de opzeggingstermijn (bijv. 10 uren opgenomen / 50 resterende

  uren), vervolgens ontslagen mits betaling saldo opzeggingsvergoeding

  [50/60 * (bedrag 4 weken loon)] kan in mindering worden gebracht van het

  saldo opzeggingsvergoeding

  Bevestigd op de website FOD WASO

  17

 • Het algemene stelsel

  Welke verandering voor het HR-beleid sinds 1 januari 2016?

  01/01/2016: vier weken loon mogen (in elk geval)

  afgetrokken worden van de opzeggingsvergoeding

  Welk standpunt kunnen HR verantwoordelijken aannemen ten aanzien

  van deze wijziging?

  De wet voorziet in de mogelijkheid tot aftrek, maar niet in de verplichting

  Gezien de harmonisering van de regels inzake de opzegging is outplacement meer dan ooit een middel om te onderhandelen met het oog op de

  ondertekening van een akkoord

  18

 • Hoe zit het met uw praktijk?

  In welke gevallen wordt het maximum bedrag van 5.500 EUR

  overschreden?

  Quid indien outplacement geregeld wordt door de sector?

  Wordt de aftrek van 4 weken loon toegepast?

  Wat gebeurt er indien het maandloon van de werknemer hoger is dan het

  maximale bedrag van 5.500 EUR?

  Informatiecampagne is noodzakelijk: wens om te genieten van het

  subsidiaire regime en niet van het algemeen stelsel

  ... ?

  19

 • Het subsidiaire stelsel van 45 jarigen en +

  Toepassingsgebied

  45 jaar / 1 jaar

  Uitgesloten:

  Tewerkstellingscel

  Pensioengerechtigden

  Publieke sector

  Werknemers die niet minstens een halftijdse functie hebben

  Werknemer die niet beschikbaar moeten zijn op de arbeidsmarkt

  Wat met de aangepaste beschikbaarheid? Groep van 10, oktober 2015 vanaf 60

  jaar geeft de RVA kennis aan de werknemer van zijn type beschikbaarheid

  (actief/aangepast/niet beschikbaar) en op basis hiervan vraagt de werknemer

  outplacement aan zijn werkgever

  Kost?

  Niets voorzien, ten koste van de werkgever

  Onder voorbehoud van sectorale tussenkomst

  20

 • Outplacement samengevat

  Ontslag

  Minstens 30 weken

  Tot 31/12/15:

  Indien weigering,

  volledige vergoeding

  Sinds 1/1/16:

  Automatische aftrek

  ongeacht de keuze

  Ontslag

  45 jaar en ouder

  Subsidiair regime

  geen invloed op de

  opzeggingsvergoeding

  in geval van termijn,

  mogelijkheid om de

  outplacement procedure

  uit te stellen

  Outplacement

  Vrijwillig en/of

  onderhandeld

  Geregeld door CAO nr. 51

  Informatie en overleg

  Blijft een

  onderhandelingsinstrument

  21

  Vergoeding Termijn

 • Sancties voor de werkgever wanneer hij geen

  aanbod doet

  Onder het algemeen stelsel

  Niet aftrekbaarheid van de 4 weken loon:

  Werkgever biedt geen outplacement procedure aan zelfs indien hiervoor in

  gebreke gesteld

  Voorstel inzake outplacement is niet conform de voorwaarden en de

  toepasselijke modaliteiten het belang van het naleven van de

  communicatiemodaliteiten

  Outplacement aangeboden maar niet gemplementeerd

  Quid in geval van ontslag met opzeggingstermijn?

  Onder het subsidiaire stelsel

  Bijdrage ten gunste van de RVA

  Voor het bijzondere regime van de 45 jarigen en +

  Maximum 1,800.00 EUR

  In theorie: strafrechtelijke sanctie

  22

 • Sanctie voor de werknemer in geval van

  weigering van het aanbod

  Onder het subsidiaire stelsel

  Werknemer van minstens 45 jaar die een aanbod (om mee te werken aan)

  outplacement weigert

  Schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen: 4 tot 52 weken

  Waarschuwing door de directeur van het werkloosheidsbureau als

  alternatief mogelijk

  Onder het algemene stelsel

  Wat met andere werknemers?

  Momenteel geen rechtsgrond

  Gevolgen van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid voor

  werknemers als gevolg van het SWT vanaf 1/1/2015?

  23

 • Sanctie voor de werknemer in geval van

  weigering van het aanbod

  Impact van de zesde staatshervorming Regios zijn in principe bevoegd

  Sancties inzake outplacement + sancties beschikbaarheid

  arbeidsmarkt

  Wanneer? 1 juli 2014 MAAR overgangsperiode:

  Op de site van de RVA: de RVA blijft voorlopig haar bevoegdheden

  uitoefenen, conform het principe van de continuteit, belast met de

  uitvoering van deze materie tot op het ogenblik waarop de regios

  operationeel gezien deze bevoegdheid kunnen uitoefenen

  Momenteel vooropgestelde data:

  Waals Gewest: 1 januari 2016

  Vlaams Gewest: 1 april 2016

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: geen datum

  24

 • Vrezen de werknemers in de praktijk een

  sanctie of wensen zij outplacement?

  Actuele cijfers: 75% van de werknemers koos (in 2014 en

  2015) voor cash

  In het kader van de onderhandelingen worden soms andere

  voordelen besproken in plaats van een outplacement:

  Bedrijfswagen

  Groepsverzekering

  ... ?

  25

 • In aantocht: maatregelen voor het bevorderen

  van de inzetbaarheid

  Ten laatste op 1 januari 2019: CAO in elke bedrijfstak

  Recht op een geheel van maatregelen voor de werknemer

  met een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding van

  minimum 30 weken:

  2/3de van de opzeggingstermijn/opzeggingsvergoeding (minimum 26 weken)

  1/3de maatregelen om de inzetbaarheid te verhogen (gentegreerde

  outplacement)

  26

 • Stelsel van werkloosheid met

  bedrijfstoeslag

  27

 • SWT: Stand van zaken in 10 vragen

  1. Wanneer heeft een werknemer recht op SWT?

  2. Kan een werknemer eisen om ontslagen te worden?

  3. Kan de opzeggingstermijn ingekort worden?

  4. Moet er een overeenkomst gesloten worden?

  5. Kunnen beschermde werknemers toetreden tot SWT?

  6. Wat kost SWT?

  7. Moet de SWTer in Belgi verblijven?

  8. Wat is de aangepaste beschikbaarheid?

  9. Mag een SWTer werken?

  10. Moet een SWTer vervangen worden?

  28

 • 1. Wanneer heeft een werknemer recht op SWT?

  Voorwaarden

  Ontslag door werkgever

  Leeftijd

  Loopbaan

  Recht op werkloosheidsuitkeringen

  De eindleeftijd van een beroepsloopbaan blijft lager dan in de

  ons omringende landen

  Oudere werknemers langer aan het werk houden vereist

  aanpassing van de SWT regelgeving

  Generatiepact (1/1/2006) Di Rupo (1/1/2012) Michel I (1/1/2015):

  aanpassingen aan leeftijd en loopbaan

  29

 • 1. Wanneer heeft een werknemer recht op SWT? (vervolg)

  30

  SWT Leeftijd Loopbaan

  2014 Vanaf 2015 2014 Vanaf 2015

  CAO nr. 17

  60 62 Man 35

  Vrouw 28

  Man 40

  Vrouw 31 (... 40)

  58 jaar / 35 jaar

  (lange loopbaan)

  58

  (60 sinds 1/1/2015) Man 38

  Vrouw 38 58 jaar / 35 jaar

  (zwaar beroep)

  58 58

  (60)

  35

  58 jaar / 35 jaar

  (ernstige lich. probl.)

  58 58 35

  56 jaar / 40 jaar 56 58

  (60)

  40

  56 jaar / 33 jaar 56 58

  (60)

  33

  Ondernemingen in

  moeilijkheden

  53

  => 55 (2018)

  55

  (... 60)

  20 of 10 jaar

  Ondernemingen in

  herstructurering

  55

  (maar uitz.)

  55

  (... 60)

  20 of 10 jaar

 • 2. Kan een werknemer eisen om ontslagen te worden?

  SWT is geen recht voor werknemers, maar enkel gevolg van

  ontslag door werkgever ! Werknemer die vereiste leeftijd & beroepsverleden heeft, kan geen ontslag

  eisen

  ! Let op: bepalingen sector- of ondernemings-cao

  Procedure:

  Collectief overleg

  Individueel overleg

  Motiveringsplicht niet van toepassing

  Recht op sollicitatieverlof

  31

 • 3. Kan de opzeggingstermijn ingekort worden?

  Normale opzegtermijn/-vergoeding moet in principe nageleefd

  worden

  Verkorte termijn arbeiders (bepaalde PCs)?

  Inkorting bij onderneming in moeilijkheden/herstructurering

  32

 • 4. Moet er een overeenkomst gesloten worden?

  Niet verplicht om een overeenkomst te sluiten

  Wel aan te raden (bv. discussie over berekening

  bedrijfstoeslag)

  33

 • 5. Kunnen beschermde werknemers toetreden tot SWT?

  Wet 19 maart 1991

  In principe enkel ontslag ingeval van:

  dringende reden erkend door arbeidsrechtbank => geen SWT

  economische of technische reden erkend door PC => SWT kan, maar zware

  procedure

  Ontslag waarbij wet 19 maart 1991 niet wordt nageleefd:

  afstand van bescherming?

  Afstand van beschermingsvergoeding?

  34

 • 6. Wat kost SWT?

  35

  Bedrag cao nr. 17: nettoreferteloon werkloosheidsuitkering 2

  Hogere bedrijfstoeslag kan overeengekomen worden

  (individuele overeenkomst, cao)

  Wordt betaald tot aan pensioen (65j) voor zover er (theoretisch)

  recht is op werkloosheidsuitkeringen

  ! Werkhervatting

  Verhoging werkgeversbijdragen (Programmawet 26/12/2015)

  SWTs ingegaan na 31 december 2015 n met ontslag betekend na 10

  oktober 2015: verhoogde bijdragen (www.socialsecurity.be: periode 4)

  SWTs ingegaan na 31 december 2015, maar ontslag betekend voor 10

  oktober 2015 + SWTs ingegaan voor 31 december 2015: oude bijdragen

  (www.socialsecurity.be: periode 1,2 of 3)

  http://www.socialsecurity.be/http://www.socialsecurity.be/

 • 6. Wat kost SWT? (vervolg)

  Algemeen (profitsector)

  Afwijkende bijdragen tijdens periode erkenning als

  onderneming in moeilijkheden of herstructurering

  36

  Leeftijd bij

  aanvang SWT

  % forfait

  < 52 125,00% 50,00 EUR

  > 52 en < 55 118,75% 50,00 EUR

  > 55 en < 58 62,50% 50,00 EUR

  > 58 en < 60 62,50% 50,00 EUR

  > 60 31,25% 37,60 EUR

 • 7. Moet de SWTer in Belgi verblijven?

  SWTer moet zijn hoofdverblijfplaats in Belgi hebben +

  effectief in Belgi verblijven

  Max. 4 weken per jaar verblijven in het buitenland

  Vrijstelling?

  Vanaf 60 jaar mag men langer dan 4 weken in het buitenland verblijven

  indien:

  gewoon ontslag: ontslag voor 1 januari 2015

  Ontslag in kader van erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering:

  begindatum van erkenning voor 9 oktober 2014

  Wel verplicht om hoofdverblijf in Belgi te behouden (= grootste gedeelte

  van het jaar effectief in Belgi verblijven)

  37

 • 8. Wat is de aangepaste beschikbaarheid?

  Tot aan Generatiepact 2005: werkloze met bedrijfstoeslag =

  bevoorrechte werkloze

  Werkloosheidsuitkering 60% tot aan 65 jaar

  Vrijgesteld van vele verplichtingen (geen controlekaart, niet ingeschreven

  zijn als werkzoekende, niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, niet

  actief zoeken naar werk, enz.)

  Generatiepact 2005: aantal privileges vallen weg voor jongere

  werklozen met bedrijfstoeslag

  Michel I:

  Oorspronkelijk: bijna alle werklozen met bedrijfstoeslag zijn verplicht zich in

  te schrijven als werkzoekende en moeten beschikbaar blijven voor de

  arbeidsmarkt

  Teruggeschroefd na fel protest: aangepaste beschikbaarheid

  38

 • 8. Wat is de aangepaste beschikbaarheid? (vervolg)

  Aangepaste beschikbaarheid

  Ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende

  Passend werk of een passende dienstbetrekking aanvaarden

  Medewerking verlenen aan aangepaste begeleiding (individueel actieplan)

  Vrijgesteld van: verplichting actief te zoeken naar werk

  Tot 65 jaar

  Aanvragen van een vrijstelling is mogelijk

  Aan te vragen bij werkloosheidsbureau

  Aanvraagtermijn

  39

 • 8. Wat is de aangepaste beschikbaarheid? (vervolg)

  Vrijstellingen

  40

  Type SWT Voorwaarden

  Algemeen stelsel 60 jaar 42 jaar beroepsloopbaan of ontslag voor 1/1/2015

  Algemeen stelsel 62 jaar 43 jaar beroepsloopbaan of ontslag voor 1/1/2015

  Stelsel medische redenen Geen specifieke voorwaarden

  SWT 58 jaar/33 jaar loopbaan (bouwsector,

  20 jaar nacht, zwaar beroep), SWT zwaar

  beroep, SWT 40 jaar loopbaan

  Ofwel ontslag voor 1/1/2015

  Ofwel 60 jaar ofwel 40 jaar beroepsloopbaan

  Vanaf 2017 eventueel: 62 jaar of 42 jaar

  Onderneming in moeilijkheden/herstr.

  Erkenning gelegen tussen 9 oktober 2014

  en 31 december 2014

  Ofwel 60 jaar ofwel 38 jaar beroepsloopbaan

  Onderneming in moeilijkheden/herstr. Ofwel 60 jaar ofwel 38 jaar beroepsloopbaan

  Indien begindatum erkenning na 31/12/2014:

  Ondernemings-cao moet uitdrukkelijk vermelden dat ze

  gesloten werd conform de cao nr. 117

 • 9. Mag een SWTer werken?

  Werkhervatting

  Verlies werkloosheidsuitkering

  Behoud bedrijfstoeslag

  Toegelaten arbeid in het kader van de werkloosheid

  Vanaf 1/1/2015: er mag geen nevenactiviteit meer aangevat worden tijdens

  SWT

  Uitzonderingen

  Vanaf 1/1/2015: SWTer mag geen activiteiten verrichten die betrekking

  hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit

  in meer dan beperkte mate doen toenemen

  Uitzonderingen

  41

 • 10. Moet een SWTer vervangen worden?

  42

  Verplichting werkloze in SWT op basis van bijzondere regeling

  (niet algemene regeling cao nr. 17) te vervangen door volledig

  uitkeringsgerechtigde werkloze

  Gemiddeld zelfde aantal arbeidsuren

  Vrijstelling

  Automatisch: 62 jaar op ogenblik einde AO

  Vrijstelling indien geen vervanger

  Wordt verleend door directeur werkloosheidsbureau

  Er is geen vervanger te vinden van zelfde functieniveau of niveau van

  andere functie die is vrijgekomen

  Bewijs te leveren via attest VDAB/ACTIRIS/FOREM

 • 10. Moet een SWTer vervangen worden? (vervolg)

  Vrijstelling

  Vrijstelling ingeval van structurele vermindering personeelsbestand

  Wordt verleend door Minister van Werk

  Na advies van de adviescommissie SWT

  Bewijs te leveren door werkgever

  Structurele vermindering personeelsbestand (bijv. via RSZ-aangiften)

  Door vrijstelling kan ontslag van niet-SWTer vermeden worden

  Vrijstelling in geval van onderneming in moeilijkheden of herstructurering

  Wordt verleend door Minister van Werk

  Voorwaarde: opzeggingstermijn of periode gedekt door

  opzeggingsvergoeding verstrijkt gedurende periode van toepassing cao +

  periode van erkenning

  Ook vrijstelling mogelijk voor lopende SWT (Minister beslist na advies

  commissie)

  43

 • 10. Moet een SWTer vervangen worden? (vervolg)

  Termijn om over te gaan tot vervanging:

  Periode tussen:

  1ste dag van 4e maand voor de maand waarin SWT aanvangt

  En 1ste dag van 3e maand die volgt op de maand waarin SWT aanvangt

  Bijv.: SWT begint op 15 mei 2016 vervanger moet in dienst genomen

  worden tussen 1 januari 2016 tot en met 1 augustus 2016

  In geval van einde AO: 30 dagen om nieuwe vervangen aan te werven

  Duur van de vervangingsplicht

  Minstens 36 maanden

  44

 • 10. Moet een SWTer vervangen worden? (vervolg)

  Sancties

  Forfaitaire compensatoire vergoeding aan RVA

  14,91 EUR per dag waarop niet vervangen werd

  Kan worden uitgebreid tot volledige termijn SWT (tot 65 jaar) in geval van

  manifeste onwil om te vervangen

  Strafsancties: sanctie niveau 2 (Sociaal Strafwetboek)

  Ofwel strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 EUR

  Te verhogen met zgn. opdecimes = x 6

  Te vermenigvuldigen met het aantal niet vervangen SWTers

  Ofwel administratieve geldboete van 25 tot 250 EUR

  45

 • Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

  46

 • Principes

  De werknemer kan zijn arbeidsovereenkomst geheel of

  gedeeltelijk schorsen:

  Evenwicht werk/privleven;

  Realisatie van persoonlijke projecten;

  Minder werken naar aanloop van het pensioen.

  Twee aspecten

  1) Recht op schorsing indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn

  CAO n 103

  Op heden geen wijzigingen, maar CAO n 118 werd toegevoegd

  2) Recht op uitkeringen

  KB 12 december 2001

  Gewijzigd bij KB 30 december 2014

  47

 • Recht op schorsing CAO n103

  Schorsing of tijdelijke vermindering van prestaties

  Vormen

  Ongeacht de leeftijd van de werknemer

  Volledig tijdskrediet (schorsing van prestaties)

  1/2 loopbaanvermindering

  1/5 loopbaanvermindering

  > Basisrecht zonder motief

  > Aanvullend recht met motief

  Vanaf de leeftijd van 55 jaar (maar uitzonderingen)

  Landingsbaan (1/2 loopbaanvermindering)

  Landingsbaan (1/5 loopbaanvermindering)

  48

 • Recht op uitkeringen KB 21 december 2001

  Tijdskrediet zonder motief : recht op uitkeringen werd

  afgeschaft

  Tijdskrediet met motief met uitkeringen

  Tot 4 jaar om te zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar; het

  verlenen van palliatieve verzorging; verlenen van bijstand of

  verzorging aan een zwaar ziek gezins-of familielid; zorg dragen

  voor een gehandicapt kind tot 21 jaar of het verlenen van bijstand of

  verzorging aan een minderjarig zwaar ziek kind

  Tot 3 jaar voor het volgen van een opleiding

  Landingsbanen: 60 jaar (maar uitzonderingen: vanaf 55 jaar)

  49

 • SWT CAO nr. 17

  50

  Stelsel tot en met 31 december 2014 Stelsel vanaf 1 januari 2015

  Basis = tijdskrediet zonder motief

  Beperkt tot maximaal 12 maanden volledige

  schorsing met uitkeringen gedurende de

  volledige loopbaan

  12 maanden volledige schorsing

  24 maanden 1/2e arbeidsvermindering

  60 maanden 1/5e arbeidsvermindering

  combinatie

  Basis = tijdskrediet zonder motief

  het recht op schorsing blijft

  het recht op uitkeringen is

  afgeschaft

  Tijdskrediet zonder motief

 • 51

  Stelsel tot en met 31 december 2014 Stelsel vanaf 1 januari 2015

  Bijkomend recht = tijdskrediet met motief

  48 maanden met uitkeringen voor de

  volgende motieven :

  om verzorging te verlenen aan een

  gehandicapt kind dat een gezins- of

  familielid is;

  om bijstand of verzorging te verlenen

  aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of

  aan een minderjarig zwaar ziek kind

  dat als een gezinslid wordt beschouwd

  Bijkomend recht = tijdskrediet met motief

  48 maanden met uitkeringen voor de

  volgende motieven:

  om verzorging te verlenen aan een

  gehandicapt kind dat een gezins- of

  familielid is;

  om bijstand of verzorging te verlenen

  aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of

  aan een minderjarig zwaar ziek kind

  dat als een gezinslid wordt beschouwd

  Tijdskrediet met motief

 • SWT CAO nr. 17

  52

  Stelsel tot en met 31 december 2014 Stelsel vanaf 1 januari 2015

  36 maanden met uitkeringen voor de

  volgende motieven:

  om voor zijn kind te zorgen van

  minder dan 8 jaar

  om palliatieve verzorging te verlenen

  om verzorging te verlenen aan een

  zwaar ziek gezins- of familielid

  om een opleiding te volgen

  geen pro rata berekening voor deeltijdse arbeid;

  en maximum 48 maanden in totaal

  sectorale of ondernemingscao noodzakelijk

  48 maanden met uitkeringen voor de

  volgende motieven :

  om voor zijn kind te zorgen van

  minder dan 8 jaar

  om palliatieve verzorging te verlenen

  om verzorging te verlenen aan een

  zwaar ziek gezins- of familielid

  Wat met het recht op onderbreking voor de

  12 bijkomende maanden?

  36 maanden met uitkeringen voor het

  volgende motief:

  om een opleiding te volgen

  de controle op de motieven en de

  loopbaanvoorwaarden is verstrengd

  uitkeringen RVA beperkt tot de duur voorzien in

  cao nr. 103

  Tijdskrediet met motief

 • Onbeperkte vermindering van prestaties (tot het pensioen)

  Toegankelijk vanaf:

  25 jaar beroepsloopbaan;

  24 maanden ancinniteit (3/4-tijds voor voltijds en halftijds TK of 4/5-

  tijds voor 1/5-tijds TK)

  Vormen

  1/2e tijdskrediet

  1/5e tijdskrediet

  Recht zonder motief

  Minimumduur

  3 maanden 1/2e TK

  6 maanden indien 1/5e TK

  53

  Landingsbanen - principes

 • SWT CAO nr. 17

  54

  Stelsel tot en met 31 december 2014 Stelsel vanaf 1 januari 2015

  Minstens 55 jaar of meer op de

  gewenste aanvangsdatum

  Uitzonderingen : 50 jaar

  Vermindering van prestaties tot

  halftijds regime: zwaar beroep en

  knelpuntberoep

  Vermindering van prestaties tot

  4/5de:

  hetzij zwaar beroep

  hetzij loopbaan van 28 jaar

  (sector-cao)

  Onderneming in moeilijkheden/

  herstructurering

  het recht op schorsing blijft

  het recht op uitkeringen is gewijzigd:

  Eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015:

  60 jaar

  Uitzonderingen : 55 jaar

  Onderneming in moeilijkheden/

  herstructurering

  Lange loopbaan : loopbaan van 35

  jaar

  Werknemer werd tewerkgesteld:

  5 jaar in een zwaar beroep (in

  de 10 jaar vr de aanvraag)

  7 jaar in een zwaar beroep (in

  de 15 jaar vr de aanvraag)

  20 jaar in stelsel van

  nachtarbeid

  Landingsbanen

 • SWT CAO nr. 17

  55

  Stelsel tot en met 31

  december 2014 Stelsel vanaf 1 januari 2015

  Uitzonderingen: 55 jaar (vervolg)

  Werknemer werd tewerkgesteld:

  door een werkgever die valt onder het PC voor het

  Bouwbedrijf + attest van de arbeidsgeneesheer dat de

  ongeschiktheid om de beroepsactiviteit te blijven

  uitoefenen bevestigt

  Verhoging van de leeftijd volgens de volgende stappen:

  56 jaar(1 januari 2016)

  57 jaar (1 januari 2017)

  58 jaar (1 januari 2018)

  60 jaar (1 januari 2019)

  MAAR: mogelijkheid voorzien dat de verhoging niet plaats

  vindt bij NAR-cao voor de periode 2015-2016

  Landingsbanen

  Tijdskrediet en landingsbanen

 • Gevolgen en alternatieve

  pistes

  56

 • Gevolg = vergrijzing van de

  werknemerspopulatie hoe benaderen?

  Wijziging van het vocabularium strijden tegen stigmatisering

  Cao nr. 104 ontwikkeling van een plan voor het tewerkstellen van

  oudere werknemers is stigmatiserend

  Een loopbaan niet noodzakelijk op een verticale wijze

  benaderen:

  Horizontale evolutie

  Demotie: aan de kant zetten?

  Niet mr betalen, maar beter betalen

  Cafetariaplan

  Pensioenplan

  Andere verdeling van het budget voor het wagenpark

  Aanvullende dekking gezondheidszorg: risico weigering

  verzekering?

  57

 • Gevolg = vergrijzing van de

  werknemerspopulatie hoe benaderen?

  Welzijn en gezondheid:

  ergonomie / gezondheidsonderzoek?

  Verbetering van de werkomgeving

  Gericht opleiding geven en strijden tegen neiging tot isoleren

  Versterking van het erkenningsdynamisme

  Verworven ervaring waarderen

  Coaching

  Studie: kennis van de medewerkers

  58

 • Loopbaangesprek

  Telewerk

  Vermijden van stress / vermoeidheid door verplaatsingen

  Hybride werktijd

  Behoud van het voltijdse regime

  Vergoeding aan 90%

  Verhoging van het aantal vakantiedagen

  59

  Gevolg = vergrijzing van de

  werknemerspopulatie hoe benaderen?

 • Deel II : Pensioen

  Wet van 18 december 2015

  60

 • 1. Inleiding

  61

 • 1. Inleiding

  Nieuwe wetgeving

  Akkoord van de Groep van tien dd. 16 oktober 2015

  Ministerraad/kernkabinet akkoord integraal uitvoeren

  Aangekondigde maatregelen in regeerakkoord

  Wet van 18 december 2015 tot waarborging van de

  duurzaamheid en het sociale karakter van de

  aanvullende pensioenen en de versterking van het

  aanvullend karakter ten opzichte van de rustpensioenen

  62

 • Nieuwe wetgeving

  W e t v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 5

  Waarborging duurzaamheid en

  sociaal karakter

  Herziening WAP

  rendementsgarantie

  Minimale overlijdensdekking

  voor slapers

  Versterking aanvullend

  karakter t.o.v. rustpensioen

  Link opname aanvullend

  pensioen en (opname)

  wettelijk pensioen

  63

  1. Inleiding

 • 2. Link aanvullend pensioen en

  wettelijk rustpensioen

  64

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  WAP WAPBL WAPZ

  I. Begrip pensionering

  II. Moment van uitbetaling prestaties

  III. Geen aanvullende pensioenopbouw in geval van professionele activiteiten na pensionering

  IV. Begrip pensioenleeftijd

  WAP WAPBL

  V. Verbod gunstige vervroegingsmaatregelen

  65

 • I. Begrip pensionering

  66

  Voordien: (contractuele) pensioenleeftijd in pensioenreglement of overeenkomst

  Normale vervroegde uitgestelde pensioenleeftijd

  60 jaar 65 jaar

  Wet van 18 december 2015 invoegen begrip pensionering Pensionering = de effectieve ingang van het rustpensioen m.b.t. de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties

  WAPZ WAPBL rustpensioen als zelfstandige

  WAP rustpensioen als werknemer

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  WAPZ WAPBL WAP

  Verworven prestaties/reserves worden vereffend bij

  pensionering van de aangeslotene

  DUS nieuw principe = opname aanvullend pensioen op

  moment opname (vervroegd) wettelijk rustpensioen

  loskoppeling van contractuele pensioenleeftijd in

  pensioenreglement/-overeenkomst

  67

 • II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  68

  Opname wettelijk pensioen

  Verhoging wettelijke pensioenleeftijd (Wet 10 augustus 2015)

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  69

  Opname wettelijk pensioen

  Verstrengde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen

  overgangsmaatregelen

  Steeds meer WNs/ZS zullen in de toekomst pas later met

  (vervroegd) wettelijk pensioen kunnen

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  70

  Gevolgen voor opname aanvullend pensioen?

  Verplichte vereffening bij pensionering ook bij pensionering

  VOOR de normale pensioenleeftijd

  Wat indien pensionering valt NA de normale pensioenleeftijd

  Pensioentoezegging (= pensioenovereenkomst/-reglement) blijft verder van

  kracht tot aan de pensionering (tenzij ze wordt opgeheven) in principe

  geen uitbetaling vr pensionering (zie verder uitzondering)

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  71

  Uitzondering

  Pensionering NA wettelijke pensioenleeftijd of NA voldoen

  voorwaarden vervroegd wettelijk pensioen

  Prestaties/reserves mogen uitbetaald worden op wettelijke

  pensioenleeftijd of moment waarop voldaan aan voorwaarden

  vervroegd pensioen

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  72

  Uitzondering

  Vo o r w a a r d e : moet duidelijk voorzien zijn in pensioen-

  reglement/-overeenkomst

  Passieve aangeslotenen: geen probleem

  Actieve aangeslotenen

  Pensionering in pensioenreglement/-overeenkomst vaak gekoppeld aan

  moment beindiging activiteiten voor werkgever/vennootschap

  Quid art. 13 WAP verdere pensioenopbouw zolang in dienst?

  Quid art. 40 1 WAPBL pensioenovereenkomst blijft van kracht tot aan

  pensionering (cf. MvT: zelfde logica als art. 13 WAP)

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  73

  Overgangsmaatregelen

  SWT op 55 jaar of ouder in kader van herstructureringsplan

  bestaande op 1 oktober 2015 (ON in

  moeilijkheden/herstructurering) opname vanaf 60 jaar

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • II. Uitbetaling aanvullend pensioen

  74

  Overgangsmaatregelen

  Voorwaarde : voor zover pensioenreglement/-overeenkomst

  van kracht op 1 januari 2016 het toelaat

  toegelaten indien eindleeftijd van 60 jaar in pensioenreglement/-

  overeenkomst

  toegelaten indien vervroegde eindleeftijd voorzien in pensioenreglement/-

  overeenkomst met eindleeftijd van 65 jaar

  maar zelden toegelaten tijdens actieve dienst

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  III. Geen aanvullende pensioen opbouw bij arbeid na

  pensionering

  Geen verdere opbouw wettelijke pensioenrechten

  (KB 28 mei 2013)

  Niet langer aangesloten bij de pensioentoezegging of de

  solidariteitstoezegging

  Verbod niet van toepassing op gepensioneerden van vr 1

  januari 2016 in zoverre het reglement of de

  pensioenovereenkomst in verdere opbouw voorzag (art. 63/6

  WAP art. 55/4 WAPBL niet voorzien in WAPZ)

  75

 • Voor nieuwe pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten

  (na 1 januari 2016)

  Pensioenleeftijd = de op het ogenblik van de invoering van

  de pensioentoezegging/pensioenovereenkomst in voege

  zijnde wettelijke pensioenleeftijd

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  IV. Begrip pensioenleeftijd

  WAP WAPZ WAPBL

  76

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  77

  Een bestaande pensioentoezegging/pensioenovereenkomst:

  Bij wijziging van de pensioenleeftijd wettelijke pensioenleeftijd

  Voor nieuwe werknemers / nieuw aangesloten bedrijfsleiders vanaf

  1 januari 2019 wettelijke pensioenleeftijd

  Geen verband meer tussen (contractuele) pensioenleeftijd en

  uitbetaling van de prestaties

  Waarom pensioenleeftijd?

  In DB plannen: voor de bepaling van verworven prestaties & verworven

  reserves; voor de financiering; ...

  In alle plannen: voor projecties, plan design, ...

  IV. Begrip pensioenleeftijd

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  V. Verbod gunstige vervroegingsmaatregelen (art. 27 4 WAP)

  Waarover gaat het?

  Regelingen die aanzetten tot vervroegd pensioen of die de effecten

  ervan op het aanvullend pensioen milderen

  Bijkomende voordelen toekennen omwille van uittreding (bijv.

  omwille van SWT) of (vervroegde) pensionering

  Voorbeelden

  toekenning bijkomende bijdragen in vaste bijdragen/DC plan of cash

  balance plan of toekenning van bijkomende diensttijd in vaste prestatie/DB

  plan (future service)

  lagere reductie van prestatie op eindleeftijd in vaste bijdrage/DB plan dan

  de gewone actuarile reductie (vaak 6% per jaar vervroeging)

  Vaak voorbehouden aan actieve aangeslotenen (cf. discussie FSMA)

  78

 • Bijkomende

  diensttijd

  2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  V. Verbod gunstige vervroegingsmaatregelen (art. 27 4 WAP)

  Voorbeeld future service

  DC-plan DB-plan

  79

  Bijkomende premie

  SWT/ Pensioen 65

  Loon

  Diensttijd SWT/ Pensioen 65

  Bijdragen

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  V. Verbod gunstige vervroegingsmaatregelen (art. 27 4 WAP)

  Voorbeeld gunstige reductieregels

  80

  SWT/ Vervroegd

  pensioen

  Verworven prestatie op eindleeftijd

  Actuarile reductie MR/FR 6%

  0%-reductie

  Lineaire reductie 2%

  65

  VRES

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  V. Verbod gunstige vervroegingsmaatregelen (art. 27 4 WAP)

  Verbod zijn vanaf 1 januari 2016 a b s o l u u t n i e t i g !

  Mogen geen uitwerking meer hebben vanaf 1 januari 2016 houden a.h.w.

  op te bestaan zelfs indien nog vermeld in pensioenreglement/-overeenkomst

  Geen dynamisch beheer

  Verbod mag niet tot gevolg hebben dat de verworven reserves

  op 31 december 2015 dalen

  Verbod geldt NIET voor bepalingen die voorzien in een verdere

  opbouw tijdens periode gedekt door de opzeggingsvergoeding!

  81

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  V. Verbod gunstige vervroegingsmaatregelen (art. 27 4 WAP)

  Overgangsmaatregel

  Verbod geldt niet voor aangeslotenen die 55 jaar of ouder

  zijn/worden in 2016 mogen verder genieten van gunstige

  vervroegingsmaatregel

  MAAR nieuwe maatregelen (+overgangsmaatregelen) over

  uitbetaling aanvullend pensioen zijn van toepassing

  DUS zullen minder effect hebben

  82

 • 2. Link aanvullend pensioen wettelijk pensioen

  V. Verbod gunstige vervroegingsmaatregelen (art. 27 4 WAP)

  Einde discussie omtrent toepassing voor passieve

  aangeslotenen

  Gunstige vervroegingsmaatregelen veelal voorbehouden voor

  actieve aangeslotenen discussie met FSMA omtrent

  uitbreiding naar passieve aangeslotenen

  Wet van 18 december 2015 pensioenreglement/-

  overeenkomst kan bepalen welke aangeslotenen van deze

  bepalingen genieten

  MvT: mogen voorbehouden worden voor actieve populatie

  83

 • Contact

  85

  Annelies Gielen

  Advocaat Senior Associate

  [email protected]

  T +32 3 285 97 98

  Barbara Heylen

  Advocaat Senior Associate

  [email protected]

  T +32 2 761 47 73

  www.socialelections.be