Stichting De Ster 2015-2016

46
Stichting De Ster 2015-2016

Transcript of Stichting De Ster 2015-2016

Page 1: Stichting De Ster 2015-2016

Stichting De Ster 2015-2016

Page 2: Stichting De Ster 2015-2016

1

Voorwoord

Voor u ligt het evaluatierapport van 2015 inclusief onze plannen voor 2016. U kunt terug zien en

lezen waar uw donaties aan zijn besteed en welke prachtige resultaten wij met kinderen hebben

bereikt. Wij hopen dat u op basis van onze resultaten en ambities besluit om ook in 2016

deelgenoot te willen zijn. De verschraling van de basiszorg en de transitie jeugdzorg hebben voor een grote verschuiving

gezorgd binnen het zorgaanbod in Nederland. Een diagnose is nu een voorwaarde om hulp te

krijgen. Laagdrempelige hulp, voor kinderen zonder diagnose, is duur en daardoor voor een grote

groep kinderen onbereikbaar.

Door ons te steunen maakt u belangrijke zorg bereikbaar voor een groep kinderen die er juist zo

goed van kan profiteren. Omgaan met lastige situaties (o.a. pesterijen en conflicten), in plaats van

er voor weglopen en er onder lijden maakt kinderen en jongvolwassenen weerbaar. De kans op

school- en maatschappelijke uitval verkleint aantoonbaar doordat kinderen belangrijke (sociale en

communicatieve) vaardigheden leren.

Door kinderen in een vroeg stadium toegankelijke en laagdrempelige zorg te bieden, voorkomt De

Ster dat diagnostiek en kostbare medische zorg nodig zijn. De vorm waarin wij hulp bieden –

tijdens een vakantieverblijf van 6 dagen – kent een aantal belangrijke voordelen. Kinderen hebben

een fantastische vakantieweek en werken gelijktijdig, haast zonder het te merken aan hun doelen.

Het streven is om elk kind te leren dat iedereen lastige situaties tegenkomt. Wij bieden bovendien

praktische tools zodat kinderen deze situaties zelfstandig leren oplossen. Een ander groot voordeel is dat de zorg efficiënt kan worden aangeboden, waardoor de kosten

aanzienlijk lager zijn en de effecten hoger zijn dan bij een regulier zorgtraject. Na het volgen van één of meer programma's, ontwikkelen kinderen een positiever zelfbeeld en zijn

zij weerbaarder. Het positieve effect van onze werkwijze wordt in verschillende wetenschappelijke

studies bevestigd: In 2015 is het effect van ons programma Sterk ID nu ook aangetoond! Kinderen

vertonen minder internaliserende problematiek, scoren beter op aandacht en concentratie en

participeren meer (vermindering teruggetrokken gedrag) dan de controle groep. Onze ambitie van 2015- meer kinderen helpen bij gelijkblijvende financieringsbehoefte- hebben wij

kunnen waarmaken. Voor 2016 is de ambitie – nog meer kinderen helpen bij een reductie van

financieringsbehoefte. Hoewel we voor 2016 aanzienlijk minder fondsen gaan aanvragen, vragen

Page 3: Stichting De Ster 2015-2016

2

wij u wel betrokken te blijven. Om de periode van verandering en groei te kunnen overbruggen

willen wij graag aan de slag met samenwerkingspartners en wij hopen dat ú daar één van bent.

Hartelijke groet,

Marieke van den Berg

Directeur/bestuurder

Page 4: Stichting De Ster 2015-2016

3

In vogelvlucht… 2015

Aantallen kinderen per programma 2015 tot nu toe:

Totaal: 394

Sterkamp: 153 kinderen

Maankamp: 38 kinderen

Sterk ID: 90 kinderen

Stay Strong: 94 kinderen

Stay Strong - keep it up weekend: 19 kinderen

Page 5: Stichting De Ster 2015-2016

4

Extra dienstverlening vanaf 2016:

De Ster poli - Deze betaalde dienst zal vanaf 2016 kosteloos aan alle cliënten worden

aangeboden. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders en vooral ook kinderen voor langere tijd bij

ons terecht kunnen.

Het initiatief BACK2SCHOOL is inmiddels volledig geïntegreerd in onze dienstverlening. Een poule

van getrainde vrijwilligers staat ouders en kinderen bij met maatwerk tips en adviezen rondom

schoolgaan en schoolvaardigheden. Dit betreft ouders en kinderen die nog géén klant bij de Ster

zijn.

Nieuwe handboeken voor vrijwilligers! We zijn ontzettend blij dat wij met behulp van het Oranje

fonds de gelegenheid hebben gekregen onze verouderde handboeken opnieuw vorm te geven. De

wijze waarop deze handboeken nu beschreven zijn maakt kennisoverdracht en dus

kwaliteitsbehoud veel makkelijker. De reacties van onze vrijwilligers zijn heel erg positief. Met deze

nieuwe handboeken zullen we onze aanvraag bij het NJI (opname database effectieve

jeugdinterventies) voortzetten.

Page 6: Stichting De Ster 2015-2016

5

Programma ontwikkeling

Sexting en Grooming

Jaarlijks worden onze programma’s geëvalueerd en aangepast op de behoeftes van onze

doelgroep. Dit jaar zijn onze Sterk ID en Stay Strong programma’s uitgebreid met workshops

rondom social media en internet. Stichting De Ster werkt voor deze workshops samen met Qpido.

Qdo is het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit. In de huidige maatschappij is de rol van het

internet en de sociale media groot. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee en vertaalt zich naar

het opgroeien en opvoeden van kinderen. Het vergroten van de weerbaarheid van kinderen ten

aanzien van deze risico’s is dus van groot belang, evenals de signalering en ondersteuning door

opvoeders.

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of

andere mobiele media. De term bestaat uit sex (de inhoud is seksueel getint) en texting (de vorm,

zoals what’s app). De impact hiervan voor slachtoffers is enorm. Er is een aantal gevallen bekend

waarbij slachtoffers geen andere uitweg zagen dan zelfmoord.

Grooming is een werkwijze van (vaak) mannen om het vertrouwen te winnen van kinderen zodat

zij uiteindelijk seksueel misbruik van hen kunnen maken via internet, maar ook via ontmoetingen

in real life. Dit zijn zowel volwassen mannen die kinderen gebruiken voor seks als jongens/mannen

die kinderen voor zich winnen en aanzetten tot prostitutieactiviteiten.

Het aansluitende lesprogramma heeft tot doel de onderwerpen uit de film bespreekbaar te maken

en kennis ten aanzien van de onderwerpen te vergroten. Daarnaast heeft het programma tot doel

de (seksuele) weerbaarheid van leerlingen ten aanzien van de risico’s van sociale media te

vergroten. Ouders en docenten worden in een voorlichtingsbijeenkomst bekend gemaakt met de

thema’s uit de film en worden handvatten meegegeven om seksueel grensoverschrijdend gedrag te

signaleren en kinderen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Het lesprogramma richt zich in

principe op kinderen/ jeugdigen en hun ouders en leerkrachten van 11 t/m 14 jaar (groep 8

basisonderwijs en groepen 1 en 2 voortgezet onderwijs).

Page 7: Stichting De Ster 2015-2016

6

Sportkompas

Het SportKompas is een methode om kinderen te koppelen aan sportverenigingen en de kwaliteit

van beweeglessen in het basisonderwijs te verbeteren. Deze methode is ontwikkeld in

samenwerking met de Universiteit van Gent en Gemeente Rotterdam. De basis is een online

systeem en de, door de Universiteit Gent, onderbouwde testbatterij. Het is op dit moment de enige

wetenschappelijk onderbouwde testbatterij die zowel ouders en kind als beweegspecialisten

ondersteunt en beleidsmakers adviseert. Voor kinderen bestaat Het SportKompas in de basis uit 16

verschillende tests. De testuitslag van de testbatterij is er voor het kind altijd een met een

positieve insteek. Door deze manier van werken leren kinderen inzien dat je bijvoorbeeld niet per

se hard hoeft te kunnen rennen om een leuke sport te kunnen vinden. Het totale pakketje aan de

motorische vaardigheden van het kind geeft hem/haar inzicht in zijn/haar talentenprofiel. Dit

profiel wordt vergeleken met de sportprofielen met honderden topsporters van ruim 40

verschillende sporten! De uitslag wordt direct gekoppeld aan sportverenigingen in de buurt. Als

ouder kun je dus direct zien waar de juiste sportverenigingen in de buurt te vinden zijn.

Op deze manier kunnen ouders en hun kinderen op een leuke manier in aanraking komen met de

sportverenigingen. Niet iedereen kan een sportvereniging betalen. In dat geval kan er een

aanvraag gedaan worden bij het JeugdSportFonds.

Page 8: Stichting De Ster 2015-2016

7

Daders en slachtoffers

Pesten blijft een belangrijk maatschappelijk probleem

Door de maatschappelijke verharding worden ook kinderen onderling harder naar elkaar toe. Een

voorbeeld hiervan is dat naast het ‘gewone’ pesten op school, er tegenwoordig ook veel wordt

gepest via internet. De gevolgen van internet pesten kunnen enorm zijn. Vooral ook omdat het

redelijk verborgen is en de omgeving (ouders) er vaak geen weet van heeft. Wij streven er naar

pesten bespreekbaar te maken.

Kinderen en jongeren die te maken hebben met pesterijen zijn niet altijd alleen slachtoffer. Wij

vinden het belangrijk om te verduidelijken dat pestgedrag bij daders ook voortkomt uit sociaal

emotionele problematiek.

Bij een aflevering van klokhuis in de week van het pesten hebben wij er bewust voor gekozen één

van onze kinderen aan het woord te laten die niet alleen slachtoffer is geweest maar ook dader.

Ecologische voetafdruk

Wij kopen bewust. We kiezen waar mogelijk voor duurzame producten en stemmen de inkopen

beter af op de benodigdheden. Ons voedingsbeleid is herzien en aangepast.

Page 9: Stichting De Ster 2015-2016

8

Wetenschappelijk onderzoek en stages

Naast klanttevredenheid blijft de wetenschappelijke toets op effectiviteit natuurlijk van groot

belang. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat onze zorg opgenomen kan worden in de database

effectieve jeugdinterventies van het NJI. Omdat wij het predicaat bewezen effectief voor onze

programma’s nastreven, blijkt aanvullend onderzoek wenselijk. We werken hier aan en verwachten

opname in de database in 2016 te kunnen realiseren.

Wij bieden een klinische en wetenschappelijke stages voor WO studenten die in samenwerking met

de UVA vorm geven aan dit onderzoek. Stagiaires worden binnen de Ster opgeleid in het uitvoeren

van screening, psychologische gespreksvoering, verslaglegging, behandeling en begeleiding

conform de STER formule en coaching.

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

In 2015 zijn de positieve resultaten bekend geworden van het effectiviteitsonderzoek naar Sterk

ID. Het is fantastisch dat ook dit programma een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van

kinderen. Op dit moment wordt gewerkt aan een wetenschappelijk artikel, wat uiteraard

gepubliceerd wordt zodat u in detail kunt lezen welke bijdrage wij aan de ontwikkeling van

kinderen leveren.

Page 10: Stichting De Ster 2015-2016

9

Klanttevredenheid

In 2014 scoorden we een dikke 8,8 met onze cliënt tevredenheid, 98% beveelt onze zorg aan. In

2015 overtreft de uitkomst van ons cliënten onderzoek onze verwachtingen:

Cliënt tevredenheid 2015: 9, 100% beveelt onze zorg aan.

Reacties van ouders en kinderen

‘Duidelijk over wat er gaat gebeuren op het kamp. Duidelijke doelstelling. Veilig gevoel voor zowel

ouder als kind.’

‘Alleen maar lof. Sterkamp is super voor je kind. Eigenlijk onmisbare input en 'bagage' die je ieder

kind gunt. Plus een superleuke tijd tijdens het kamp voor het kind zelf. Voor de leiding ook alleen

maar lof. Enthousiaste jonge mensen met een enorme 'drive' om de jeugd positief te stimuleren. Of

zoals een vriendin eens zei: "dit is zo veel beter dan 10 sessies bij een therapeut".’

‘Voor íeder kind zou het goed zijn om op Sterkamp te gaan’

‘Jip heeft een heel leuke week gehad, heeft heel erg veel geleerd en is een veel steviger, vrolijker

kind geworden!’

‘Onze dochter heeft een onvergetelijk leuke week gehad, waarbij ze geleerd heeft positief naar

gebeurtenissen te kijken. Ze past dit nu ook met succes toe en ontdekt zo steeds meer sterke

kanten van zichzelf.’

‘Wij hebben echt een andere Margot teruggekregen. Vol van zelfvertrouwen, bewuster en

mondiger.’

‘De wil en de inzet is gericht op de kinderen om echt een substantiële bijdrage in de ontwikkeling

van de kinderen te realiseren. Dit doel wordt bereikt.’

Stichting de Ster biedt met de kampen een essentiële bijdrage aan kinderen in een bepalende

periode van hun leven. Hier hebben ze veel profijt van.

Heel veel positieve aandacht voor alle kinderen! Heel professioneel! En superleuk!

Veilige omgeving. Voor íeder kind zou het goed zijn om op Sterkamp te gaan

Page 11: Stichting De Ster 2015-2016

10

Regelmatig ontvangen wij van ouders en kinderen mooie en waardevolle reacties. Afgelopen zomer

ontvingen wij een prachtig bericht van Suzanne. Susanne ging in 2011 mee op Stay Strong.

“Vroeger was het een ‘leuke schooldag’ als ik niet huilend thuis kwam”

Ik stuur jullie dit berichtje, omdat ik jullie nogmaals wil bedanken voor de hulp die jullie mij

hebben gegeven en om te vertellen hoe het met me gaat. Voordat ik naar jullie kamp ging was ik

een vrolijk, maar verlegen meisje. Ik wilde graag vriendinnen maken op school, maar dat lukte

niet. Ondanks dat ik al een aantal sociale vaardigheidstrainingen had gehad. Jullie hebben mij leren

inzien hoe ik zelfverzekerder het leven door kan gaan. Toen ik weer op school kwam kreeg ik voor

het eerst échte vriendinnen - die nu, na mijn middelbare schooltijd nog steeds mijn beste

vriendinnen zijn.

Ik werd niet meer gepest en ook leraren zeiden dat ik veranderd was. Vanaf de derde klas heb ik

een ongelofelijk leuke schooltijd gehad! Terwijl ik daarvoor een 'leuke schooldag' had gehad als ik

niet huilend thuiskwam. Ik heb op Stay Strong geen moment het gevoel gehad dat jullie mij in de

gaten hielden en dat ik werd begeleid voor een probleem. Ik heb het gewoon beleefd als een leuk

kamp met leuke begeleiders en lieve mensen om mij heen. Ik denk dat dat jullie sterk maakt.

Nu ik dit schrijf heb ik mijn propedeuse pedagogiek behaald. (wat ik een hele leuke opleiding vind)

Ik snap dat ik dit zelf heb moeten doen, maar zonder jullie hulp was ik hier niet gekomen en die

dankbaarheid is in geen woorden te beschrijven! Zoals jullie slogan vertelt hebben jullie mij weer

laten stralen!!

Page 12: Stichting De Ster 2015-2016

11

Resultaten 2015

Wat hebben wij bewerkstelligd mede dankzij uw gulle donaties? Welke behaalde successen kunnen

wij vieren? In veel opzichten was 2014 een spannend jaar in alle opzichten. Naast een bestuurs- en directie

wissel kregen wij te maken met allerlei externe veranderingen die aanpassing van onze processen

noodzakelijk maakten. Dat wij er in geslaagd zijn onze zorg zo in te richten dat de kwaliteit

geborgd blijft en de tarieven niet al te veel zijn gestegen, vinden wij het vieren waard. Wij zijn er

klaar voor om volgend jaar weer meer kinderen te gaan helpen. Concreet hebben we de volgende

mijlpalen bereikt:

1. Méér kinderen geholpen (groei van 28% ten opzichte van 2014)

2. De groei gerealiseerd zonder toename, zelfs een reductie van kosten waardoor we volgend

jaar minder fondsen hoeven aan te vragen.

3. We hebben een nieuw pand betrokken. Met uw donaties hebben we prachtige gezellige

spreekkamers kunnen inrichten.

4. Nieuw programma gerealiseerd (Keep it Up!)

5. Maar liefst 28 kinderen met korting of zelfs gratis deelname geboden.

6. De programma’s en handleidingen zijn herschreven ten bate van de effectiviteit voor onze

vrijwilligers en uiteindelijk ook opname in de database van NJI.

7. Samenwerking gemeente Amsterdam in het kader van de aanpak gezond gewicht - Victory

Camp

Page 13: Stichting De Ster 2015-2016

12

Nieuw Tarief 2016 De volgende voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2016.

1. Tarief inclusief intake en nazorg en online coaching.

2. Bekostiging vanuit het PGB (deels) mogelijk.

3. Bekostiging door zorgverzekeraars vanuit de aanvullende pakketten. Hoogte nog niet

bekend.

4. Om inschrijving laagdrempelig te maken wordt de intake niet gefactureerd indien er géén

deelname volgt.

5. Bij deelname krijgen ouders een psychologische rapportage over hun kind.

6. Psychologische rapportage van de intake is te koop indien cliënt niet mee gaat op kamp á €

175,-

7. Het gehele programma valt onder BTW vrijgestelde diensten, met uitzondering van het

verblijfsgedeelte. Dit valt onder het 6% horeca BTW tarief.

8. Mogelijkheid afbetalingsregelingen.

9. Kortingen mogelijk (minder bedeelden en 2de deelname).

10. Gratis plekken mogelijk gemaakt door fondsen en bedrijven.

11. STER poli is gratis voor al onze klanten.

12. Back 2 School is gratis voor alle geïnteresseerden.

Programmatarief Stichting De Ster 2016 á € 795,- (inclusief BTW)bestaand uit:

Intake bij deelname € 125,-

Behandeling (zie voor inhoud € 300,-

Verblijf (excl. BTW 6%) € 283,-

Nazorg en online coaching € 75,-

Ter vergelijk: Simbo vakanties (jeugdreizen organisatie) hanteert een weekprijs van € 595,- in

hoogseizoen: http://simbo.nl/jeugdvakanties/natgeo-junior/dare-to-explore-10-14/data-en-

prijzen.html

Page 14: Stichting De Ster 2015-2016

13

Programma’s 2016

In 2016 werken wij met 6 programma’s die passen bij de specifieke leeftijdsgebonden

ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren. Sterkamp, Maankamp, Stay Strong, Sterk ID,

Victory Camp en Keep it Up. Wat bieden wij cliënten in 2016?

Het tarief van Stichting De Ster voor een compleet programma inclusief

intake, psychologische screening, rapportage, behandeling, nazorg en

online coaching = € 795,-

Psychologisch consult (2 x 1 uur) Diagnostiek (1 uur) Speltherapie (4 x 1 uur minuten) Bewegingstherapie (6 x 1 uur) Sociale vaardigheidstraining (6 x 1 uur ) Individuele mentor coaching ( 6 x 1 uur)

Ter vergelijk: Reguliere kosten voor hulpverlening à € 75,- per uur

Totaal = 26 uur behandeling & begeleiding à 75 euro = € 1875,-

Page 15: Stichting De Ster 2015-2016

14

1. Sterkamp (8-12)

Sterkamp is bedoeld voor kinderen die sociale en emotionele ontwikkelingsproblemen hebben.

Deze problemen uiten zich in internaliserend of externaliserend probleem gedrag. De kinderen die

bij Sterkamp komen zitten op de basisschool zitten. Uit onderzoek van de Universiteit van

Amsterdam blijkt dat kinderen zes weken na Sterkamp beduidend minder angstig zijn in sociale

situaties. Na een half jaar is dat effect nog steeds aanwezig. Daarnaast is een positieve

verandering te zien op het gebied van sociale acceptatie, zelfvertrouwen, sociale problemen en

teruggetrokken gedrag.

Page 16: Stichting De Ster 2015-2016

15

2. Maankamp (8-12)

Maankamp is het vervolg op Sterkamp. Op Sterkamp leren zij bijvoorbeeld vrienden maken, tijdens

Maankamp wordt aandacht besteed aan vriendschappen behouden. Onderzoek van de Universiteit

van Amsterdam toont aan dat zes weken na Maankamp het zelfvertrouwen en de sociale acceptatie

sterk zijn toegenomen. Ook beoordelen de kinderen zichzelf significant positiever op het gebied van

sportieve vaardigheden, schoolvaardigheden, fysieke verschijning en gedragshouding. De sociale

angst is duidelijk afgenomen. Daarnaast laten kinderen na Maankamp minder teruggetrokken of

provocerend gedrag zien. Na een jaar zijn deze effecten nog steeds aanwezig. Stichting De Ster is

voortdurend bezig met het aanpassen van de programma’s aan de hand van de

onderzoeksresultaten.

Page 17: Stichting De Ster 2015-2016

16

3. Sterk ID (11-13)

Sterk ID is bedoeld voor jongeren die de overstap gaan maken naar de brugklas. Er is maar één

moment in de schoolcarrière van kinderen waarop je de kans krijgt om een nieuwe start te maken

en dat is het moment waarop je van school wisselt. Goed voorbereid starten in een nieuwe

omgeving maakt de kans op succes groter. Uit onderzoek komt naar voren dat tien weken na Sterk

ID de sociale angst significant is afgenomen. Bovendien voelen de jongeren zich competenter op

het gebied van sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en

schoolvaardigheden. Daarnaast is het gevoel van eigenwaarde en sociale acceptatie duidelijk

toegenomen. Ook ouders geven aan dat het provocerend of teruggetrokken gedrag zijn

afgenomen. Sterk ID wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels.

Page 18: Stichting De Ster 2015-2016

17

4. Stay Strong (12-17)

Stay Strong is voor jongeren die op de middelbare school zitten en is ontwikkeld speciaal voor

jongeren die richting puberteit gaan of er midden in zitten. Een prachtig programma waarbij, net als bij de andere behandelweken van Stichting De Ster, het plezier en het indirect leren

centraal staan. Gedurende een week gaan de jongeren samen met acteurs, psychologen en

bewegingsdeskundigen aan de slag met typische lastige situaties waar zij in de puberteit mee in

aanraking komen. Denk hierbij aan thema's als: identiteitsontwikkeling, schooldruk, opkomen voor

jezelf en grenzen aangeven, zelfvertrouwen, vrienden maken en vrienden houden, op een goede

manier met ruzies, pesten of plagen, groepsdruk, seksualiteit, lichamelijke ontwikkeling en

verzorging.

5. Victory Camp (10-17) Victory Camp is voor jongeren die lijden onder (dreigend) overgewicht. Victory Camps is gebaseerd

op dezelfde principes als Stay Strong. Een prachtig programma waarbij, net als bij de andere behandelweken van Stichting De Ster, het plezier en het indirect leren

centraal staan. Gedurende een week gaan de jongeren samen met acteurs, psychologen en

Page 19: Stichting De Ster 2015-2016

18

bewegingsdeskundigen aan de slag met typische lastige situaties waar zij in de puberteit mee in

aanraking komen. Denk hierbij aan thema's als: identiteitsontwikkeling, schooldruk, opkomen voor

jezelf en grenzen aangeven, zelfvertrouwen, vrienden maken en vrienden houden, op een goede

manier met ruzies, pesten of plagen, groepsdruk, seksualiteit, lichamelijke ontwikkeling en

verzorging. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanleren van een gezonde levensstijl.

6. Keep it up! (15-18) Keep it up is het vervolg op Stay Strong. Jongeren die behoefte hebben aan het opfrissen van de

theorieën, zin hebben in verdieping en meer persoonlijke coaching kunnen zich inschrijven voor

Keep it Up.

Page 20: Stichting De Ster 2015-2016

19

De Ster en De Toekomst

1. Het (verder) verbeteren van interne processen waardoor efficiëntie en kwalitatieve

verbeteringen mogelijk zijn en groei mogelijk wordt en onze afhankelijkheid van fondsen

kleiner wordt: Efficiëntie en groei maken het mogelijk om in de toekomst minder

afhankelijk te zijn van uw gulle giften. Echter, op dit moment is het nog niet mogelijk om

geheel zelfstandig te opereren. In de bijgevoegde begroting laten we u zien dat we een

mooie stap gemaakt hebben. In 2016 vragen we minder fondsen aan! Daar zijn we trots

op. Voor de kinderen en jongeren uit de lage SES klasse blijven we uiteraard een

beroep op uw donaties doen.

2. Verbetering van de naamsbekendheid en de vindbaarheid van de Stichting, de

positionering: In 2015 hebben we heel erg hard gewerkt aan het verbeteren van onze

naamsbekendheid en publiciteit. Dat is ons goed gelukt, met als kers op de taart: Stichting

De Ster is één van de campagne projecten voor Kinderpostzegels. En tijdens de week van

het pesten is er bij klokhuis uitgebreid aandacht besteed aan onze aanpak. In 2016 zullen

we stelselmatig en constant werken aan het vergroten van onze bekendheid zodat we onze

omzet nog verder kunnen laten groeien.

3. Nieuwe dienstverlening: Het programma Keep it Up is ontwikkeld zonder dat wij een

beroep hebben gedaan op uw donaties. We blijven ons ook in 2016 ontwikkelen. We

voeren nu gesprekken over een Sterkamp in België en over aanvullende individuele

coaching voor kinderen en gezinnen in Nederland.

4. Effectenonderzoek Stay Strong. Sterkamp, Maankamp én Sterk ID zijn inmiddels

wetenschappelijk bewezen effectief. Volgend jaar verwachten we de resultaten van Stay

Strong.

Page 21: Stichting De Ster 2015-2016

20

Begroting 2015-2016

Begroting

Verwacht resultaat Begroting

2015 2015 2016 Programmatarief 795 795 795 Aantal deelnemers 400 400 450 Omzet 318000 318000 357750 Directe uitgave/ kosten

1 Locaties 60000 60000 60000 2 Eten/ drinken 40000 40000 40000 3 Pedagogisch programma 65048 55000 55000 4 Opleidingskosten pedagogisch programma 9904 9904 9904

5 Supervisie en kwaliteitsborging psychologisch programma 36000 25000 25000

6 Logistiek en organisatie 65000 55000 55000 7 Materialen 10000 10000 10000 8 Psychologische vragenlijsten 4500 4500 5062 9 Vrijwilligersvergoedingen 17500 17500 17500

10 Kortingen minderbedeelden 25000 25000 30000 11 BTW suppletie aangifte (2012-2013) 23000

Subtotaal 332952 324904 307466 Totale directe uitgaven/ Kosten Vaste uitgaven/ kosten 11 Kantoor en opslag 22000 28000 28000

12 Kantoor en organisatiekosten (bestaand uit at/m f) 36730 36730 36730

13 Marketing en communicatie (bestaand uit a t/m b) 27500 27500 27500

14 Algemeen management 60000 60000 60000

Totale uitgaven 479182 477134 459696 Benodigde subsidie 161182 159134 101946

Page 22: Stichting De Ster 2015-2016

Sterkamp (9 - 12 jaar) Sterkamp is een onvergetelijke vakantieweek voor kin-deren die op de basisschool zitten. In een week vol ver-rassingen en leuke activiteiten gaan zij aan de slag met thema’s als vrienden maken, zelfvertrouwen en pesten.

De Ster is al 10 jaar expert op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en organiseert kindervakanties waar leren en plezier maken hand in hand gaan. De unieke aanpak van De

Ster, de SterK formule, is wetenschappelijk bewezen effectief en vooral ontzettend leuk.

In Nederland hebben 11 tot 28% van de kinderen onder de 17 jaar last van milde internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen. Ongeveer 1 tot 3% heeft serieuze gedragsproblemen. Deze problematiek is gerelateerd aan sociale problema-tiek en een gebrek aan positieve “peer” relaties. Deze groepen kinderen presteren hierdoor ook minder goed op school. De Ster werkt volgens een bewezen formule om de kinderen met milde gedragsproblematiek en sociale kwetsbaarheid te helpen hun ei- gen kracht te versterken en een potentieel risico op verergering van problemen en maatschappelijke uitval te verkleinen. De kern van de kampen is een doordacht pro-gramma vol pedagogische interventies en een combinatie van verschillende effectieve methodes. Professionals en vrijwilligers verdie- pen zich vooraf in de be-hoeften van elk kind, om in het kamp passende hulp en begeleiding te kunnen bieden. Zo worden de kinderen spelenderwijs uit de tent gelokt om nieuw gedrag te oefenen. En dat voor vergelijkbare en veelal lagere kosten dan andere hulpverleningstrajecten.

Maankamp (10 - 13 jaar) Maankamp is de vakantieweek voor kinderen die al met Sterkamp zijn mee geweest. In een week vol nieuwe uitda-gingen, gaan kinderen aan de slag met thema’s als vrien-den maken, vrienden houden en persoonlijke grenzen.

Sterk ID (11 - 12 jaar) Sterk ID is een vakantieweek voor jongeren die de over-stap van de basisschool naar de brugklas gaan maken. In een week vol activiteiten en bijzondere workshops leren zij omgaan met typische brugklassituaties.

Stay Strong (13 - 16 jaar) Stay Strong is een vakantieweek voor middelbare scholie-ren. Een week lang werken zij aan een eigen film en gaan zij aan de slag met thema’s als vrienden maken, zelfver-trouwen, pesten en groepsdruk.

Zorg voor een positief groei- en opvoedklimaat

gezinsleven, familie, buurtleven, vrienden, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, etc

Interventiepiramide (Verweij Jonker instituut)

PreventieSchool- en algemeen maatschappelijk werk,

welzijnswerk, politie, JGZ, BJZ, GGD, opvoedondersteuning, brede

scholen, etc

Aanpak van problemenAMK, jeugdbescherming,

GGZ, geïndiceerde jeugdzorg, GGD, CJG, BJZ

Juridische en klinische

interventiesStrafrecht, JJI,

residentiële jeugdhulp,

jeugdreclassering

Interventie van de Ster

De SterK formule werkt! Stichting de Ster heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onder-zoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van de interventies. Uit dat onderzoek blijkt dat kinderen zes weken na Sterkamp beduidend minder angstig zijn in sociale situa-ties. Na een half jaar is dat effect nog steeds aanwezig. Daarnaast is een positieve verandering te zien op het gebied van sociale acceptatie, zelfvertrouwen, sociale problemen en teruggetrokken gedrag. Het onderzoek laat ook zien dat het zelfvertrouwen en de sociale acceptatie zes we-ken na Maankamp sterk zijn toegenomen. Kinderen beoordelen zichzelf significant positiever op het gebied van sportieve vaardigheden, schoolvaardigheden, fysieke verschijning en gedragshouding. De sociale angst is duidelijk afgenomen. Daarnaast laten kinderen na Maankamp minder teruggetrokken of provocerend gedrag zien. Na een jaar zijn deze effecten nog steeds aanwezig. Tien weken na Sterk ID blijkt de sociale angst significant afgenomen. Jongeren voe-len zich competenter op het gebied van sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en schoolvaardigheden en hun gevoel van eigenwaarde en sociale acceptatie is duidelijk toegenomen. Ook ouders geven aan dat het provocerend of teruggetrokken gedrag zijn afgenomen.

Al meer dan 2000 kinderen geholpen

Wat is de doelgroep van de Ster? De kampen van de Ster zijn bedoeld voor kinderen die verlegen en teruggetrokken zijn en misschien gepest worden. Daarnaast richt Sterkamp zich ook op kinderen die zelf pesten of zichzelf overschreeuwen. Juist de combinatie van kinderen met verschillende problemen biedt de ideale leeromgeving om nieuw gedrag te oefenen.

Tot

aal =

25

uur

beha

ndel

ing

& b

egel

eidi

ng à

75

euro

= 1

.875

eur

o

Psychologisch consult (2 x 1 uur)

Diagnostiek (1 uur)

Speltherapie (4 uur)

Sociale vaardigheden training

(6 x 1 uur)

Bewegingstherapie (6 x 1 uur)

Individuele mentoring(6 x 1 uur)

Welke behandeling en begeleiding krijgt een kind in één week kamp?

Beoordeling door ouders en

kinderen: een 9

En 100% beveelt de Ster aan!

Bestaat dit jaar

10 jaar!

Page 23: Stichting De Ster 2015-2016

Wat zijn de kosten voor een kamp? De totale kosten van de stichting bedragen op dit moment bijna 1.200 euro per kind dat meegaat op kamp. Een aanzienlijk deel daarvan wordt gedekt door fond-sen en giften aan de stichting. Ouders betalen 795 euro om hun kind mee te laten gaan op kamp. Als zij aanvullend verzekerd zijn kunnen zij in veel gevallen nog een vergoeding krijgen van de zorgverzekeraar (therapeutische kinderkampen).

Een klein deel van de kinderen dat meegaat op kamp heeft een PGB. Zij kunnen het kamp daar volledig uit betalen. In de praktijk zijn dat één of twee kinderen per kamp. De stichting biedt voor ouders die het echt niet kunnen betalen een kortings-regeling aan. Ook streeft de stichting er naar om enkele plekken gratis beschikbaar te stellen voor kinderen die anders echt niet mee kunnen op kamp. De financiering daarvan komt van subsidies en giften.

Ter vergelijking; een kinderkamp bij Vinea of Simba kost tussen de 300 en 650 euro voor een week.

In totaal krijgt het kind voor ongeveer 1.875 euro aan behandeling en begelei-dingsactiviteiten gedurende de week en in het voor- en na traject. Dat is nog los van de kosten die gemaakt worden voor het verblijf en eten. Dat betekent dat deze interventie bijzonder kosteneffectief is.

Wat vraagt De Ster aan u?

1. Help De Ster met een tijdelijke financiering tot dat de omzet kosten-dekkend is: Prognose is in 3 jaar tijd. Graag bespreken wij met u de mogelijk-heden.

2. Help het netwerk van de Ster te verstevigen. De kampen van Stichting de Ster sluiten heel goed aan bij de gedachte achter de transformatie jeugd-zorg; laagdrempelige toegang, stimuleren van eigen kracht van kinderen. Het kan professionals in de zorg een interventie bieden om kinderen die anders niet in zorg komen aan te spreken. Er is tijd en geld nodig om de Ster op de kaart te zetten.

3. Ondersteun ouders die hun kind op kamp willen meesturen met een beperkte bijdrage. De kracht van de formule is ook de betrokkenheid van de ouders. Ouders zijn zeker bereid om te investeren in de ontwikkeling van hun kind, vooral als deze in zijn ontwikkeling achterloopt. Voor een groot deel van de ouders zou een kleine bijdrage net de ‘nudge’ kunnen zijn om hun kind een fantastisch leerzame week te geven.

4. Ondersteun die kinderen waarvan de ouders geen deelname kunnen betalen. Voor een beperkt aantal plaatsen zoekt de Ster complete finan-ciering. Omdat deze kinderen vaak ook grotere problematiek kennen, gaat het niet om grote aantallen. Voor het kind zelf betekent het echter wel een grote

STER AAN HET FIRNAMENT Het team van Stichting De Ster is ambitieus en gedreven! Een groep van 500 young professionals tussen de 21 en de 40 jaar zijn vrijwillig verbon-den aan de organisatie en begeleiden de Stervakanties. Marieke van den Berg leidt de Stichting samen met een klein team van bevlogen vas-te medewerkers. Marieke heeft 10 jaar lang leiding gegeven aan Kinder-garden (kinderopvang). Onder haar verantwoordelijkheid groeide Kinder-garden uit tot een landelijke speler in hoogwaardige kinderopvang, 27 vestigingen en een omzet van 23mln euro. ’Mijn missie is om Stichting

De Ster te laten groei-en tot een sociale on-derneming. Een organi-satie die binnen enkele jaren niet meer afhan-kelijk is van fondsen. Ik ben er van overtuigd dat dit met behulp van fondsen te realiseren moet zijn. De afgelo-pen maanden hebben wij hard gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe toekomst be-

stendige efficiënte organisatie. Hierdoor kunnen wij meer kinderen hel-pen terwijl de kosten per kind omlaag gaan. De omzet van Stichting De Ster is kostendekkend bij deelname van 700 kinderen per jaar, verdeeld over ongeveer 23 kampen in 3 schoolvakanties.’

DOEL: in 3 jaar naar een positief resultaat

-150701

-88576

-39549

8998

-160000 -140000 -120000 -100000 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000

400

500

600

700

Resultaat

€ 1.170

€ 795

€ 595

€ 375

€ 200

Feitelijke kosten voor Sterkamp

Bijdrage vanuit fondsen en subsidiesaan de stichting

Betaling door ouders

Vergoeding vanuit aanvullendeverzekering (schatting)

Netto kosten

€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

1 2 3 4

OM

ZE

T

2015-2018

Omzet en kostenomzet kosten

Sterkamp in het JEUGDJOURNAAL klik hier. Sterkamp in de SAM SAM klik hier en hier. Back2School in de Telegraaf klik hier. Sterkamp en koningin Maxima klik hier. Sterk ID bij SBS6 klik hier. Waar zijn wij dit jaar nog meer te zien? Koffie jd, Klokhuis, Campagne Pro-ject KPZ, Mensjesrechten.. Dit jaar zijn wij ook te horen! Luister hier voor onze radiospot.

DE STRALEN VAN DE STER VERGROTEN

Page 24: Stichting De Ster 2015-2016

Het bestuur van

Stichting de Ster

Baroniestraat 17

1079 PB Amsterdam

Amsterdam, 25 februari 2015

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2014 toekomen van Stichting de Ster te

Amsterdam.

Deze jaarrekening is door ons opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop

gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting.

Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het verstrekken

van een nadere toelichting.

Hoogachtend,

Prodiet Finance

1 van 8

Frank Kanen LL.M

1 van 8

Page 25: Stichting De Ster 2015-2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

€ € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris & apparatuur 8.135 11.029

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 27.923 9.289

Liquide middelen 101.644 137.338

129.567 146.627

137.702 157.656

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 83.482 116.670

83.482 116.670

Kortlopende schulden en

overlopende passiva

31 december 2014 31 december 2013

2 van 8

Overige schulden en overlopende 54.220 40.986

passiva 54.220 40.986

137.702 157.656

2 van 8

Page 26: Stichting De Ster 2015-2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

€ € € €

Baten

Bijdragen deelnemers 166.030 178.267

Subsidies en bijdragen van anderen 149.629 165.925

Intake & nazorg opbrengsten 58.366 88.204

Overige opbrengsten 2.428 2.780

376.453 435.176

Lasten

Lasten activiteiten en organisatie 409.641 419.014

409.641 419.014

Bedrijfsresultaat -33.188 16.162

Resultaat naar bestemmingsfonds -33.188 16.162

Resultaat naar overige reserves 0 0

2014 2013

3 van 83 van 8

Page 27: Stichting De Ster 2015-2016

Algemeen

Stichting De Ster, statutair gevestigd te Baroniestraat 17 te Amsterdam, is opgericht op

5 mei 2005. De stichting heeft ten doen het verlenen van laagdrempelige hulp aan minderjarigen op diverse

probleemgebieden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het ontwikkelen van programma's apart, voor ieder probleemgebied;

b. Het aanbieden van hulp in de vorm van kampen, workshops en projecten op lange termijn, waar

personen met dezelfde problematiek samenkomen;

c. Het functioneren als coach voor ieder lid van de doelgroep, door middel van het betrekken en

coördineren van alle partijen bij de methode van aanpak, die een positief effect kunnen hebben op de

ontwikkeling van de doelgroep.

Gedurende 2014 waren Sterkamp, Maankamp, Victory Camp en StayStrong de belangrijkste projecten

van de stichting. Deze interventies richten zich op kinderen van 8 tot en met 16 jaar en haar ouders die om

wat voor reden dan ook dermate onzeker zijn dat zij zich terugtrekken uit groepen of juist provocerend

gedrag gaan vertonen en eventueel (daarom) gepest worden of juist de pester zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven van het

moment van ingebruikneming. De materiële vaste activa wordt in 5 jaar afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

4 van 8

Vorderingen en overlopende activa

Bij het waarderen van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4 van 8

Page 28: Stichting De Ster 2015-2016

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald

met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en toegerekend aan het boekjaar waarop zij

betrekking hebben.

Subsidies en bijdragen van anderen

Subsidies en bijdragen van anderen worden verantwoord in het boekjaar waarop de subsidies en

bijdragen betrekking hebben.

Personeelsbestand

Gedurende het kalenderjaar 2014 waren er gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een volledig

dienstverband.

5 van 85 van 8

Page 29: Stichting De Ster 2015-2016

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2014

2014 2013

Vorderingen en overlopende activa € €

Nog te ontvangen subsidies 11.330 0

Debiteuren 9.856 5.749

Omzetbelasting 774 0

Nog te ontvangen rente 1.120 1.293

Waarborgsommen 2.210 2.210

Vooruitbetaalde bedragen 2.633 37

27.923 9.289

Liquide middelen

ABN AMRO Bank ondernemersrekening 7.644 40.091

ABN AMRO Bank deposito 94.000 97.247

Kas 0 0

101.644 137.338

2014 2013

Stichtingsvermogen € €

Bestemmingsfonds

Beginstand 1 januari 2014 115.760 99.598

Resultaat boekjaar -33.188 16.162

Eindstand 31 december 2014 82 572 115 760

6 van 8

Eindstand 31 december 2014 82.572 115.760

Algemene reserves 910 910

Stichtingsvermogen 83.482 116.670

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidies en donaties 0 0

Terug te betalen subsidie* 11.346 11.346

Loonheffing 9.680 4.449

Omzetbelasting 27.549 4.230

Overlopende passiva en nog te betalen bedragen 915 723

Crediteuren 4.730 15.480

Pensioenpremies 0 4.758

54.220 40.986

* Het bedrijf AON heeft in 2010 per abuis twee maal de toegezegde subsidie overgemaakt. Stichting de

Ster zal de toegezegde subsidie terugstorten.

6 van 8

Page 30: Stichting De Ster 2015-2016

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2014

Staat van baten en lasten

€ €

Subsidies en bijdragen van anderen 2014 2013

Stichting Kinderpostzegels 40.326 16.327

Stichting Weeshuis de Doopsgezinden 10.000 10.000

Stichting Zonnige Jeugd 10.000 10.000

Stichting R.C. Maagdenhuis 0 10.000

Stichting Aviom 0 0

Dirk Bos Fonds 0 5.000

Henriette van Lynden Stichting 0 4.000

Stichting Madurodam Steunfonds 0 0

Stichting Boschuysen 11.900 5.100

Stichting Hulp na Onderzoek 3.000 3.000

Dr. Hofstee Stichting 2.500 2.500

Ridderlijke Duitsche Orde 0 0

Stichting Dorodarte 0 0

Stichting Elise Mathilde Fonds 0 0

Stichting Gooise Run 0 21.211

Kerstpakketten.nl 0 27

Procter & Gamble 0 2.000

De Cornelia Stichting 0 25.000

Balije 0 2.500

Oranjefonds 15.038 37.500

Donaties en giften overige 85 60

Vrouwen Gilde 0 750

AVIOM 8 450 8 450

7 van 8

AVIOM 8.450 8.450

Stichting Bekhuis 250 500

REM broederschap 0 2.000

RDO 2.500 0

Telegraaf 35.074 0

B&B festival 160 0

Femmes des Europe 8.000 0

Innodura 100 0

Koek 2.000 0

Stichting Kinderprogramma's 246 0

149.629 165.925

7 van 8

Page 31: Stichting De Ster 2015-2016

Directe lasten eigen activiteiten en uitvoeringslasten eigen organisatie

Salarislasten en werk door derden 248.945 239.937

Huur en gebruik kamphuis 35.087 46.271

Verstrekkingen eten en drinken 19.691 21.409

Vervoer 9.236 13.333

Materialen 3.020 3.926

Vergoeding vrijwilligers 4.763 8.245

Kantoorartikelen 2.887 4.245

Huisvestingslasten 19.583 22.055

Verzekering en administratie 15.293 13.907

Communicatie 9.493 16.046

Overige kosten 41.643 29.640

409.641 419.014

8 van 88 van 8

Page 32: Stichting De Ster 2015-2016
Page 33: Stichting De Ster 2015-2016
Page 34: Stichting De Ster 2015-2016
Page 35: Stichting De Ster 2015-2016
Page 36: Stichting De Ster 2015-2016
Page 37: Stichting De Ster 2015-2016
Page 38: Stichting De Ster 2015-2016
Page 39: Stichting De Ster 2015-2016
Page 40: Stichting De Ster 2015-2016
Page 41: Stichting De Ster 2015-2016
Page 42: Stichting De Ster 2015-2016
Page 43: Stichting De Ster 2015-2016
Page 44: Stichting De Ster 2015-2016
Page 45: Stichting De Ster 2015-2016
Page 46: Stichting De Ster 2015-2016