SP 1972 1(1)

of 21 /21
'" . , : K.N.V. v. L. PARA ..,wil1fj---- throufj h========== the ================== aLr ================ KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART AFDELING PARACHUTESPRINGEN Jozef Israëlsplein 8 . Den Haag

Embed Size (px)

description

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Transcript of SP 1972 1(1)

Page 1: SP 1972 1(1)

'" ., :

K.N.V. v. L.PARA

..,wil1fj----

throufj h==========

the ==================•aLr ================

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAARTAFDELING PARACHUTESPRINGEN

Jozef Israëlsplein 8. Den Haag

Page 2: SP 1972 1(1)

S WIN G

T H R 0 U G H

T H E

A I Rf f f f f I I f f f i I f f Q Q f , f i i I I f f i f Q , f i i f , f f f f I f f f f f i f i f i f f i i I f f f i f , , , f f f f

HET

ORGAAN

VAN

ALLE

NEDERLANDSE

SPORT-PARA9sf' f f i f I i I , I ! , , , i f f , i , , , i f , f , , , ! , , , I f , , I 1 f I , I I , , f I , i , , i I f , , i f f , i i i i

UITGEGEVEN DOOR DE AFDELING PARACHUTESPRINGENVAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART

EDITIE JUNI ~ 1972

Redaktie~ Karst Sikkens

MedewerkersgEert Wijnandsy Frits Molhuyseny Charles Pellens~Harry Kui.pera Hein Cannegieter9 Steven B'li.e t z ,

I N HOU D

2Q voorwoord------ 11c nationaal team-------

3" doe er iets aan 12o roll-tonneaujripcord-stop-

4Q idem 13" examen instructeur _

___________ 14 v divers en. I _

____________ 15$ para-boek in 3 dagen---

equ.Lpmérrthoek-16 en Î 7 idem~r---------

5~ WK=72

6c idem

7•.Harry9s

8c para-quiz~. 18~ Bruchsal---------------

9Q merkwaardig-----------19" rigger~cursus-------

10" nationaal team --I!:--20" diversen 11--------

Page 3: SP 1972 1(1)

r./

~

VOO R W OOR D

De uitnodiging om het voorwoord te schrijven voor de nieuwe uitgavevan "SwLng through the adr" is een eervolle en tegelijk een plezierigeinvitatieo

Vererend, omdat niet iedereen deze opdracht mag vervullen, plezieriggomdat hieruit blijkt dat "Swing?! op het pun t staat herboren "C9 woz-den ,tISwing" is ontstaan als eenvoudig mededelingen st enc i.L van de ENPC inde praehistorie van. het paraspringen. in Nederland.) Er was toen ééncLub , de ENPC" Toen er meer clubs ve r-resen , ',-:erûde gedach t e geoppe cd ,één gezamenlijk orgaan uit te geven ten behoeve van alle para9só Enwat was natuurlijker dan nSwing" als lijfblad voor alle pa~a9s teintroduceren"Van eenvoudig stencil was het blad inmiddels al geprom.oveerd tot eenoff-set uitgave" De grote kring belangstellenden uit 2.ee clubs maaktehet mogelijk de uitgave in kleurendruk te laten versc.hijneno

Helaas bleef het blad niet lang bestaan, nadat de voorgaande redacteurwegens wijziging van zijn funktie~ het r-edac tï.ewe rk moest beeLnd.ï.gen ,Een opvolger werd niet gevondeno Des te verheugender lS het dat er nuweer een mogeli,jkheid schijnt t.e zijn ontstaan om het; blad te doen ui t-komen 0 Maar gij lezers 9 beseft we l , vrat er bij de uitgave van eenblad aan problemen opdoemto Er is een redaktie nodig5 bereidwilligeschrijvers moeten zich presenteren9 het orga~~ moet een een behoorliJkelay-out hebben (vakwerk)o Er zijn slechts enkeleu9 die 1;ijd en er=varing hiertoe beschikbaar willen stellen. Ik heb in mijn periode van10 jaar als redacteur erv aren , hoe groot die probLemen kunnen 'Zijn-.

En toch? we moeten een blad hebben~ dat ons c:ontact~medium i8; dat onsvo or-Li.ch t , documentatie verschaft en waar-i.n ",.ij lekker kunnen kankerentegen bestuursleden9 die het natuurlijk altijd verkeerd doen.Wij moeten in ons orgaan ons standpunt kunnen bepa16n en uiten~ repor-tages plaatsen van evenementen" Een contactblad stimuleert de bandtussen de clubs en brengt »leven in de brouwerij"oMaar dan moeten wij kunnen rekenen op u, par-a" s , Ik ve rwacht na dezewoorden beslist niets dat een ieder nu gaat schrijven en fotoYs vanwedstrijden instuurto Doch laten zij, die zich ngeroepen yoelenU

(edele uitdrukking) om een artikel te schrijven of op anä.ere wijzekunnen bijdragen aan het creeëren van een goed blad voor d.e para9s~zich hiervoor inzetten opdat 1tSwing" een waar-d.ä.g en graag gelezenblad van de parass zal wordeno

Ik wens "SwinglU een goede st ar-t toe"

FoMolhuysen

OH1 HOW I HATE TO JUMP OUT OF AN AIRP

Oh9 how I hate to jump out of anOh, how r9d love to remain onFor the hardest thing I knowIs to hear that man yell "Goto!You gotta jump out of an airplaneoSome day I~m going to murder the d.ispatcher~ ..Someday they~re gonna find him deaQ~Anel then 1911 get the other puPsThe quy that takes the airplane uPsAne spend the rest of my life in bed.,

---~---=----.~r

N:

DI

EmiI

mzgirviÏ'i

eEi:k1J

Page 4: SP 1972 1(1)

ige

inrd9

nte

nuuit-

3

NIEUWS VAN HET AFDELIlJGS-SECRETARIAAT

DOE ER IETS AAN

Er bestaat een oud gezegdemet betrekking tot het weeri"Te der-een heeft het er ovez ,maar niemand doet er J..8t'8 aan? ,Zoals vak s r; met d i.e oudegezegdes, zit er een heleboel.i.n; afgezien van enige positiefresultaat inzake beinvlcedingvan het weer door het s nr-o c.i.en v arijskristallen op wo Lk en , kunnen

I \ . • dwe er \~nogi maaz- wei.na g aan oenen laten we komen zoals he~ komt.Heel wa t and e r-e zaken die --:;8.1

invloed zijn op ons p a.ca..=i:le~eld:Jekunnen we echter wel vsrbeteren!vooropgesteld althans dat ~e ons ereven voor willen inspannen,~·{ijtet en n ie t 1'108 116t met "ij. g~Gstel .doen laten ruimte voor ve~beTerlng.zegg'811 ~ l)e:l-[: 1..1'van lY!.en~::lg· dS.T "t.sp3..ê",=--é>~~z ake r; n.i e t vc Ldo en o f l:iet:ju.j_st f'un t i.on e r-e n , kom er ó.an graag :inee v oc s: de d.r a.ad.c r,'I~k.o[~cl:ie~':.zijn er betere man i e r en el}. rnog21ijl<:r.led81î.~.

Ca, 1i maand geleden werd door ondergetekende het para-secretariaatovergenomen van de heer Canters" In alle funkties is het vaakmoeilijk om met een bepaald onderwerp/probleem te beginnen - zo ookde afdeling para. Eén van de eerste zaken die de nodige aandachtmoet krijgen is de onderlinge vers t andhoud.i.ng tussen de clubs; wan"in bepaald.e clubzaken kunnen grote verschillen z i jri , doeh wann e e rhet zaken van algemene aard zijn moeten -,dj volledig eensgezindeen oor·deel en. meri Lng kunnon vo rmen , Nae.s t persoonlijke kontaktenmoet er ook e r gen s Tl iets!} zijn waar Ln vIi.j ons kurin an HU.i t Lev en" skennis en ervaring moeten overbrengen. Vand aa.r deli\!ledergeboorte19

van S1ilINGTHROUGH THE AIR~Het beginnen met een bepaald orgaan is va~~ niet moeilijk maar omhet te kunnen volhouden met regelmat~ge edities is vaak niet zo een-v oud i.g , Eé~n v an d.e belang:rijks"te fac st t an is een regelmatigeverschijning - het zal voor kunnen komen dat de ene editie bestaatuic 18 p ag'Ln a i e , te:rvlijl het vo Lgerid e 8 pagina5s t e Lt ,.. Tevens zaler naar gestreefd worden om het orgaan de pe~f9ktioneren. De adver-tenties van de Le den zijn gratis" maar:'moch t u een s oorisor kunnen'vinden v oca: het p.l aa t s en van commez-c i.ê Le adv e r-t en t Le s dan graagalle medewerking.IT •... ·... -I, ,""\'''~4'+'") ""oe"; '~1Ç)1.·- 11';+ ,..... ';:-_,_(">'1 . bar .-~;~c> QC!n'"':-""'o..+...·~'i.,..+ n (he"v c::.Co_ •. 1N.~_U.'-' .K.L_1:_\....~ ~~ "gcoe.Lc ••Q op ,~'pac ..• u.~ W·,,'--_.v La.L._a •..e \ (,afdelingssecretariaat vormt hierop gee~ aitzondering). Immers0::1 tv' an {;e.Yl te Le den als z i.ch tbaa'r -bevJ'.'i.:s v an r~et KlJVvL Ld draaat s ch aprc~aarlde::Ljk:s e en ir:forrnatie·ott.llst.t:n 'daa.:::'Lrl l:l&d.edelingen en n i.euwsvan o,l:.s B..fclelil1g'\en wc r-d en g'ep~,:;,ü1.::·G2erd~Het is .i':'-;"'ltt:L.g .i.n r-u i.me r-e (~..:::~g Dek€r~.f.lrl':3lG. ~.? ge~(en aan de verzorgendet aak , {i~e t sn dienste van de ·'::!:ücl..t:?r Ö~} cL:~'(:::~ ..~n.G· 1:' ar-achu te s pr-Lngen

res~o-:-ct€rende lede:::.}. v an ël~-;KI,rl,,-rL ellen.i". -- ~:·2·:-j::-~·~]v e r-vu Ld , De on=zicb.t·ba:?e z ak.on , ei:.;..; Lr, l'=-e~; ;)é~a::€ v exi c . .. _,- _ ·~.rls t and d i.en en te

Page 5: SP 1972 1(1)

worden gehouden treden als regel minder voor het voetlicht en het isbegrijpelijk, dat niemand hiervan vrijwel geen kennis draagt.Wist u dat.oo.iedere drie weken aan de clubsecretariaten/afdelings~

bestuurders informatiebulletins worden verstrekt;deze bulletins allerlei informaties vermelden bestemdvoor de leden van de verenigingen zoals; clubacti-viteiten(hoogte,watersprongen enz.)= belangrijke wed~strijden - adressen van paracentra in het buitenland9zaken van algemene huishoudelijke aard~maandelijks para-artikelen zullen worden opgenomen in!lin en om de KNVvLtI;

para-artikelen in de toekomst weer in AVIA zullenworden opgenomen;dagelijks "telefonisch" vergaderd wordt met de afdelings-bestuurders of andere "para-figuren";iedere week wel één of meer vergaderingen worden gehoudenom bepaalde resultaten te bereiken;we op dit ogenblik bezig met planning op lange termijn(doch binnen korte tijd gerealiseerd moeten/zullen worden);vele interne en externe zaken van allerlei aard moetenworden opgelost;we u de nodige informatie kunnen verstrekken over allerleipara-zaken (specialisten op elk gebmed zijn ter beschikkingalle vergunningen geregisteerd moeten worden;kontakt wordt onderhouden met Rijksluchtvaartdienst, Kone

Luchtmacht, luchtvaartinstanties-bedrijven in binnen enbuitenland;de parasport acti~~muleerd wordt door de afd. para;in de maand mei ten behoeve van para-vergaderingen 1580km werd gereisd - 120 telefoongesprekken werden gevoerden cao 140 poststukken werden verzonden;we gewoon en veel actiever doorgaan?

Karst Sikkens" @i.IBij NICO ê,an de BAR~I ~-r

r

Nico en Jan zaten genoeglijk na een springdag aan de bar eenpilsje te drinken •."Vandaag vier goede sprongen gemaakt" zegt Nico "alleen de laatstesprong was wel een beetje abnormaal". Jan x s !? QX "hoe dat ZOIi - ~

beweerd Nicoltin plaats van naar beneden te vallen -schoot ik omhoog".Jan begrijpt er helemaal niets van en vraagt "was er dan zoveel ter-miek!l. "Nee" geeft Nico ten antwoord "het vliegtuig stond op z~n kop"!.

I .rt:!~

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN PARACHUTE-SPRINGENB RUN S S U M -------komt allen!!!!!!!!!!!!22, 23, 24 en 25 juni a~s~

PARADOS = Quick nap taken at anytime of the day

Page 6: SP 1972 1(1)

.) ;

ing)

;rc \lEREIDK;'}IP:OENSCHAPPENPAR_",-C:rIUT:2:S:FRnrCEN Î 972

Deze wer-eLdkemp.i.oena ch appen , ",7001: doe e Lf'd.e k e er' georg':iniseerd si.nd.s1951 ~ en voor de t'\1eede maal bu i.1:e:n Euz-cpa , Iscie:re n:"ei.l~·i6 kcnf'non ..•..tatie van de beste springers ln Q9 wereld is een speciaal eve~ementmaar- toch z.ijn er di 'tmaa.L no g me e r en 8.1J.d.e:::& ~e,iene_l 'f,,'J"FLarGDl ::"ede:re8I.j~ui tl~ijkt na.a.r de komend e -wedst~ljci:,.-. :-1et .i.s n ame Li jk &efl e:x:pj.~smenG0Een e~pi~e~0nt dat eigenliJk broodnodig was na het toch wel min ofmeer debacle van de ~\7 r.i.ge kampa cens ch appsn in Br.ed , Een apo rt; efdebacleo Het zal u mogelijk wel bekend Lijn uit de inder~iJdgenlaak1i en c ck z-ondve r-t.e Lde vez-ha.Leri da:::; ·ta2.:r-ijkê spr~~rl.ge:::vsvolledig- bu ; ten hun s chu..Ld H om z e e p" g:lngefi -b~~l d e ç~precisie maar ook 'bij de s tyI.e ç' Het r-e su I "Sa.ao: was dan \rC,ook dat n.i.eman d er' van cve~~1.1..igd.ws.s dat de u9~11-~-elfJwe r-e Ldk amp Lc en u .•it da ~':leL~i~was gelcomen , De 0 z-s akend aar-vo oc 'vJarerl t.ve e Led i.g , El1erZ'i~ds ~-!.rs,s e r ser.! v.i e s e L>

va.l Li g \vee ..rklima.a.~ \~aal:·à.oOI"' lrier~2erl vc Ll.e d.i.g n aa s v d.e bakterecb.t kwamen ~zonder.- dat ze da.ar- cok maa.r i.l:;t;,s aankonden doen cor. +eI~Yvlijl e~ v 2..ger1.s de r:egl€n::3n1:sI.i. c ck ges:':laanapr-aak .....p een o,\re:rspr1Jllg kon wo d en geITlaak-c~~o\.:rl1ierz~jd.:s

pno b Lemeri met style 6TJ. ó.a t wa.r sn meris e Lá jk e pr-c o l emen , De !j1..1..ryleá.,~r:Ldie aanwezi.g waz-en <= waz-en beslist ?l.Le~ kapabs I om ap r-angez s op d.itniveau ad ekwaa t te .juz er-en , Het systeem is namelijk zo cla.t11 :l'andenmet enige naam op het gebied van apz-Lngen , ieder zelf- ee:'1 juryliduit hun land mochten aanwijzen •. Het kwam nogal eens voor dat n.ie'teen goed jury' id wer-d geko z en maar iemand die zich erg v~rdienstelijkheeft gemaakt voor het sp:!:"ingen in zijn land" Het resul tàa"t; was eenzeer zwakke jury;>; , .Het was duidelijk dat ex' veranderingen rnoe s t.en komen en \>/el' ,~o snelmoge Ldj k , it1e1 dat ge beu r-de n i.e t omdat de FAI/CIP het niet eens wasover de mat.e wa.a r.i.n e:1 va t e1·· precies moe s t ve r-ande r en s I'o en 6cll~erbleek dat in 1972 n i.emand Ln staat '<las om 1tlKÎi s te organiseren en deUSPA zich onder voorbehoud bereid ver-kLaa.r-d.e vt e gaan or-gan Ls er enkwamen de zaken in een soo rt s t r-oozm ersnel ing tereGh't e EX' kwamenvoorstellen t.ot veranderingen en wel zeer dz-as tLache ~ te wet en s~==het aan t a.I p'r ec i.s Leap rorigen woz-dt gebraoht van 4 tot 10~--=het aantal stylespro:n.gen van 3 naa.r 5~~==het aantal apr-crigen groepspreci.sie wor-dt gebracht. van 3 naar 5 ~--=,er komt, een open manifest 9 d, 11)' c Zo bij individuele PA wordt n.ï.et

meer per land ges pr-ongen , dit "las t.ot heden het; geval, er is eenLndi.vLdueI.e loting voor alle dee Lneme-rs , dus ook vrouwen enmannen door elkaar; dit geldt eveneens voor style,

--=landen gebruiken geen eigen -,tl:iegers meer (vele landen riamenvoorheen eigen vliegers mede ) (voor·deel van open mani.f'e st ) 9

--·==>mel'1~~s:pr':'ngt van 060C uux t.o t sun s et ~---er komt een liobserving judge" die er op toeziet dat iemand die op

het goede af'spr-Lngpun t ui t het vliegtuig s t ap t ook in de bak kankomen ~ lukt dit n.i.et door een plotseling verandering in ó.e w· nd=richting dan volgt een ·::riTer~sprang§

-=-de jur~ =~ In Parijs hebben 18 l.anden een jurylid opgegeven tp~=,.;ijl er maar 1î nodig zijn = dêze ,ju.ryleden kernen erik.e Le dageneerder nae.r TaJ:lleq~ab. en moe t sn een 8..an t a.l s ty I e apr-ongencon t.r-o Le r-en en. wa.a.:rd.eren~

Page 7: SP 1972 1(1)

tDie sprongen worden ook op video-tape opgenomen zodat het v::'ij gemakkelite zien is welk jurylid IIgoed" is en we Lk e niÊ-G. Er wo r-dt dus een selectgemaakt hetgeen de kwaliteit zal verbeteren •.Het style-probleem is hier~mede nog niet opgelost. Edoch9 Sony heeft een' overvloed van video en TVmateriaal ter beschikking gesteld waardoor het mogelijk wordt iederesprong te "tapen" en vJanneer de jury het niet eens is over de punten=waardering die iemand geeft9 dan laat men de tape later nog eens af-draaieno

Het zal een nauwkeurig lezer duidelijk zijn geworden dat men mag verwachtendat hiermede een groot aantal problemen zijn aangepakt. Waarom toeh dan eenexperiment?vleI 9 omdat een aantal 9 voornamelijk Oostbloklanden niet geloven dat een de:rlijk aan t al sprongen te doen is en omdat zij niet geloven dat de ni.euwe regwerkeno De Amerikanen zijn er echter van overtuigd9 gebaseerd op de ervarindie zij er mee hebben opgedaan in een aantal ~ationalsç Een komplicatie kanechter optreden daardat nationale teams nogal chauyinistisch zijn en vaak genkel middel schuwen9 ook niet obstruktis9 om resultaten te behalen.U ziet zoiets gebeurt niet alleen bij voetballen. We zijn e~benieuwdDEr zijn nog wel meer belangrij~en interessante zaken tijdens de wed-strijden in Tahlequah. Zo wordt er ge sprong'en uit J3ELL helicopiers 9 zondertwijfel de beste vliegtuigen voor het parachutespringen ~ deze toestellenworden ter beschikking gesteld door het Amerikaanse leger. Dit heeft echterzeer veel moeite gekost (mogelijk heeft het geholpen dat Rusla.nd grati.svliegtuigen van het type AN=2 ter beschikking wilde stellen - deze zoudenper boot in Canada a.rriveren - aldaar worden geassembleerd en dan wordenovergevlogen naar Oklahoma.net transport van New-Ycrk of van S~n Frans~o is gratis = toch altijd nogca. 3000 kmoDit transport wordt geregeld door de Air National Guward(lteso Luchtmacht)oIeder team krijgt ter plaatse de beschikking over een Dodge busje. Hetslapen vindt plaats in de geboUiven v an d,e plaatselijke universi tei t ~ waar-v:men zegt dat ze zeer goed zijnoZodra het team terug is volgt een uitvoerig verslag van de ervaringen enavontureno Gaat Nederland nog iets winnen?\ve doen ons best maar we dachten niet dat een Nederlander wereldkampioenwordto Met parachutespringen is het wel iets anders als met schaatsen.Wij hebben ggen Ard Schenk ~ maar onze parachutespringende pendant heeft hetook wel iets moeilijkero Met parachutespringen zijn er zeker 15 landen diehun springers gedurende het gehele seizoen 7 dagen in de week alle facili=teiten geven om zich optimaal~ zonder financiële zorgen9 voor te bereideno

Iets wat schrilt afsteekt bij onze vooral wat faciliteiten betreft zomoeilijke training. Toch9 ondanks deze sombere maar wel real.istische vol-zinnen9 wij doen erg ons best9 we hebben de laatste tijd goede tot zeergoede resultaten behaald en we zijn blij dat we dit jaar ons hebben kunnenprepareren met zoveel steun. Dit dankzij inspanningen van de KNVvL9 vande clubs9 van zeer vele individuele sympathisanten9 die wij mogen r8=presentereno Iets waarop we trots zijno Iets waarover wij u op de hoogtezullen houdeno

INationaal Team Nederland" IHEEL PARA=MINDED NEDERLAND WENST HET TEAM ALLE SUCCES!!! N ! !!\! ! ! ! !~!!! !

./ /'

./

%2i '

SKYDIVERu Dumbkoff Likenbirdt flieger mitouten Vi;:;;S~

\

Page 8: SP 1972 1(1)

makkelilselect!

s hier=en TV

~reben=lf-

rachtenlan een

en derl.weregErvar i.n,ie kanvaak gE

onderllenecht e rLslodenlen

lnog

waarv

en

en

t hetdie

Ui=[en.

Dl=

menI

e

,..

ntCANOPY RELEASERSDeze zijn ontwikkeld om indien nodig de canopy snel kwijt te rakenvoor bv. landingen met hcge windsnelheden9 waterlandingen enzo

Doch sportspringers gebruiken deze ook om in het geval van eenernstige storing aan de hoofdkoepel ~ deze koepel af te we r-p en ,Er zijn verschillende soorten canopy-releasers ooa~ PTCH9 EFA~rocketjet1doch natuurlijk ook de meest voorkomende; de capeweIlreleaser .•Als men spreekt van capewells dan we et iedereen dat hiermede decanopy releasers - van welk merk dan ook ~ worden bedoeld.Doch de naam Capewell is niet anders dan de naam van een fabriekdie een bepaald soort releaser ontwikkeld heeft en produceert.Capewell heeft drie soorten ontwikkeld~ n.l.:old style B4 type dit is de oud ste en meest voorkomende; d.eze komt

voor op de me e s t e ha.rn as s en met een c onv er, ·:,i.onele

new stylecanopy;zonder cable release t,o,v, d.e old style een anderecoverplate en het male part (wat aan de riser zit)is anders van uitvoering; de ilcentering lipll is~6n geheel en zwaarder uitgevoerd;

met cable release, as zgn 1t shot - deze is het-zelfde als de new style alleen als de coverplateopenspringt komt er een kabelt je naar vorenwaar de duim in gehaakt kan worden om de releaserte openen,

Het male part van een riew style kan niet in een old style ~ omgekeerd. wel ~doch dan moet het centering-lipje afgevijld wordeno

Noot: hiet er af slaan ~is ook mogelijk)!

ne1,orstyle

De treksterkte van een cable-release is - zowel old als new style -5000 Ibs.Een capeweIl releaser bestaat uit d.rie deIen~---male part;--~female part;---het shot-gedeelte,Op een harnas uitgevoerd met een old style capeweIl releas er k an gemakkeli,jkeen 1t shot capewell geplaatst worden9 n,l. klinknagel eruit = aId styleeruit - 1i shot plaatsen en een nieuwe klinknagel erin,ADVIES: a. controleer regelmBtog of releasers goed openen~

b. houdt de releasers zoveel mogelijk vrij van stof en zand;c" lIsmeerIldeze eventueel met vaseline ~ gaat vooral in de

winter en bij hoge sprongen bevriezing tegenldo wordt gesprongen met een PC-achtige ko speL, wa t betekrod dat

bij een ernstige storing gescheiden moet worden9 altijd een1i shot releaser gebruiken;

e. een storing ontstaat altijd op een moment wanneer het nietverwacht wo rdt - dus ken de noodprocedures, bereid je ermentaal op voor en ga "droog" oefenen.

Harry Kuipers<>

Page 9: SP 1972 1(1)

F=================================================================1-PAR A ~ Q u I Z

~=================================================================~1.De Pioneer Para-Cammander

koepel werd voor het eerstin een internationale wed=strijd gebruikt in2

a , 1962

b" 1964co 1963

J'

6, Het glanzend uitvoeren vansommige koepels wordt uitge-voerd om

bv doek is sterkera., po:mltsitel t verminderen

a, EFA PapilIonb. Para CommanderCo Concordp.

a.Please Check Altitudeb,Parachute Club of

AmericacoPC Assembly

9. Het bolletje aan US rip=eords wordt beschouwd als

au 100% effectiefb. 50;'0 id r)CO' 80% id

10,~en hoogtemeter is ver=plicht voor sprongen hogerdan

a" 3300 ftbG 3000 ftco 3500 ft

c. kleur blijft mooier

2 •. De eers te "vling" die in pro-I 7 c Lr , Lemoigne is de ontwerperduktie kwam was de Irvin van

a. delta 11

bo eagleco havik

ao Krasbe Chronotechnaco Omnipol

4< De Mark I Para-Commanderheeft een glij-verhoud.ing van

ao 1;1b. .95~1cc L 1 z 1

5c De wereldkampioenschappenparachutespringen werden in1971 voor de

ao 10e xb. ge x

Co - x

gehouden.

KS~

Lissenwaitenhopen Fliegen

/~tJ Pr: L~ ,Ica~-~

Inzending van uw antwoorden -middels een briefkaart- uiterlijk1 augustus aan het af'd , secretariaat 0

3Q De PTCH-koepels worden in 18. PCA betekend.Tsecho-Slowakije gemaakt door~

.'.

Succes!

~I(instrument F(light R(ules)

Page 10: SP 1972 1(1)

een

1

MER K W A A R D I Ga.a ••• o ••••••

Er zijn intelligente en minder intelligente mensen, net zoals er goedeen minder goede springers zijno U bent niet ondersteboven van deze op=merkingen. Dat kan ik mij voorstellen~Ik vind het toch merkwaardig links en rechts te lezen dat springer X ofspringster Y het "Ne der-Landae hoogterecord" heeft 0

Immersg a" er bestaan binnen het springen nergepsnationale en geen wereldrecords I

géénhoogterecords9

b , een ho og-t erecor-dvan 150000 f"t is een kwestie v an fL.609009

sinds we in Nederland vliegtuigen h.ebben , die daar makk eLá jkkunnen komen.9

c" er zijn minstens 30 tot 40 mensen in Nederland die van diehoogte gesprongen hebben,

do alleen Charles Pellens heeft van meer dan 200000 ft ge~sprongen~

o<:;0 noemt iemand zi.cn nu "nationaal recordhouder~icm onze sport te

promoten of om zichzelf in de categorie van de intelligentegoede springers te plaatsen? Eerlijk gezegd vrees ik dat hij/zijterechtkomt in de andere; hierboven omschreven categorie"

Maar tochg .o ••••••••• gefeliciteerd

Port orflz is synoniem met een gezeL ..ige \I!edstrijd,met het karakter van"officieuze wereldk8...t'î1pioenschappenHcPortoroz 19'71 brach-c succes VOOrhet nationale team9 omdat we de tweede prijs groepsprecfsie van 1500meter wonnen 0 Dat is I-eden om ons te verheugen"Dat was een prestatie van vier mensen (+ een teamtrainer ) 9 ter\<Jijldatnooi t gelukt was zonder de support van zoveel andere Ned er-Landaepar-achut Ls t en , in de vorm van geld of andere st.eun,Merkwaardig is het als plotseling blijkt dat één van de deelnemerszich uitroept tot "individueel kampioen Ii Portoroz 19710De COUPE ADRIATIQUE is Portoroz9 bestaat uit groe~syrecisie van 1000meter9 van 1500 meter en van 2500 meter. Als bijnummer is er dan nogeen watersprong9die inderdaad individueel waso Uitgerekend op datnummer leverden "vi,jallen vrij matige pr-est at.Les , twee van ons werdenzelfs gediskwalificeerdoNu vraag ik mij af waarom iemand zich uitroept tot "individueel kampioenPort orêz 197111

0 Ik kan nauwelijks aannemen dat het ten doel heeft !9hetparachutespringen in Nederland"te bevorderenoooocooooHet is overigens wel komisch dat het team in Portoroz voor eigen9intern gebruik een klassement voor al~wedstrijdsprongen daar (géént ra.i.nLngs sprons-an ) opmaakte 9 dat er als volgt ui tzag~ 1" Jan \veiok9

2, Bert \o1ij1andsj3. Nanf r-ed Kz-o on ernan, 4. Jaap Hav eko t te ,MER KW A AR D I G '••••• 0 •••• 0

Bert Wijnandsc

-====================================Te koop gevraagd~Para=Commander Jv1koIlo Gaarne in-lichtingen en pri,jsopgave aanWDGoJ5VoorthuyzenHelmersflat 51Roosendaal NB

PARAGON = Message frompilots indicating allparachutists havejumpedo

================~======~:===========~

Page 11: SP 1972 1(1)

1;&1

/~-HA'T'10NAAL TEAlT OP viEG .NAAR DE

- f)1 '= Vl:~1RELDKAT~GHAPPE.N PARACHUTESPRINGEN!

v ' G ". C 0 0 ., " ~ 0 coc CO" 0 0 0 " 0 " Q " o 0 0 0 C CC" 0 e 0 0 G C 0 0 0 e G

"-' ..,.. --------VOORBEREIDINGI'Ja d.E: 'toch teleu:estellende resulta"e:n van B16d11TK- -I r'~n\' - , .• 0, , l'~,,' ~/'!Jl zn JC1;gOS..l.~V18 ga.ngen we ons a,n a ..leernst; af'v:ragen hoe d1.-1:mogelijk was , wan t demO~~C~ 0'1"0 C~ ~o~--o'~g.n h~ddan hadde~ Pan goa~eA~c-~ol. '-J._,J.J. .'-, '>.. •.••... O'-'I:;I.tJ ..\.. ,1;..1. ,,-,. ,Cl" ••.•.. ~ " :.1. "-''-' '-'ul' "1-' .', " >, ·i, ,.,.,~ , ~~ "0' ,," "~, ·t'·v ~ ..,., L'J Q" " '"'. ,_,,,,,~,,,.••..nó ""n luur erë1.Q..L:rJ.5on a.:ngeu" a ez~

teleurstellende arva.:!'ing \..re::d er- eer, ne2.e avond gesproken en de coric Lusitvan allen was t DOORGA.AlJ en d a'r h ebb en 't'lS dan ook gedaan"~1, • & --.. • ..,.. __... 4 ••• _ ~ _esu.I taten . kvamen ey.~ '::"'Y1.~9 .,''''~!) .m Lenacn beh.aa Ld.er; t,fe e en eU.ccesvo.lleT\vEEDE pl.aa t s 0 IU3&ptember br:<haald~n we d.e kroon van da i je.a1' in prnrOROlwaar de groo t s te iTlter~.cations.l€ w'edst:rijd woz-d.t gehoud,en t.us sen dewerelà.kamp,ioènscha.p:;::)E:'!:, =28n "t;l"eed.e plaats op de .;500 mete:::::'PAo \1e s tondei

, , , t -.. L"·,... ., ~. -rOOR d TTS ' R' ~ .acn 'GeI' ue s erke pl.oeg' v an '012,; J.JUl t.s r anu rna.ar- _~~.~J._ e u 'Af, i :;"s,.Land. enTsechosl.01.{akije 0 Di <; was eer. goed.e Btim"".~an s om door "te gaan",Op 21 november 19['. g::wg een '~rlë:' -~i.t naar &.11e hi,j de Y..NVvL aan ge sLot eic Lubs om kand i.d.a ten vo oz- het na ti.cna.Ls t eam '1972 op t;e ge ven , Hie'rbijwaren twee eisen gee~eldia. men mce~ in 1972 s~eeds ~9~ t99ch~kklng zijn;b , rner; ::1l0et s ty I e kUl:1.T1Srl i·rE..2...le:: -tiZ:-tI1Srl ó.e 18 secor~d.eJ,!,~

TRAIl'JINGSWEEKElIJ'.DENHet is voor velen ',.;el eens gç.ed;;e~leten nOG ee~1 :;rainingsweeker:d inelkaar 'llicI .., ~ 'j"; '" (~;Ö ' •••••r "i,"'''''l'' ·'d ...· ·-·-""·...nd f"t~ "-',-. '")')00 .....,~,..",' HO

,-,.:. C,I •••• ;:) ~.J'"ea8 .•, _.~_Q ",-"-,,,Dl:; '"'1) ._ . ..l..J' C\.gct,".IÏ,)~. ' u ••1 \.po..s ,,-~1. 1.,.u.,~, op J...LITer"um "e Z"l .. :tA 0

H.; 'j" cve r-nacht d.aar on (-1,,, -hnc,'-"Cl""",/,·-,J' \"'I":::'b',,, Le i':"" ';"1 oY\gekn'apt ó oor Q""".•••.L.( v, """.J.,J. .•. " ••• .1. .• ,'-'V'-'-'__ .t- '-'<.." __ u'V·~~~_..•. ~J..u \ \/·""' ••..A'-, v'-"'-"'"'t....••• _ 1::" •.. - v .•..:... -........" ~. -- •..Jongen.s van .i car-us j ~n Z~"J!l s . Laapz ak ,

Op za1:6rdag 0515 uur :::'co:çt de WEkker af: e!l als het weer het toelaatom 0600 uuz take=off 0 vla 2pr:"!lgen dan de gehele dag d.oor = met kortepauzes om ie't;s te eter!", :DEze pauzes komen meea ta.I vanzelf door kleinee tor.i.ngen bij he t; vliegenG Zaterda.gavond gaan 'I/ie vroeg naa.r bed(er komen geen pr-ot est en ....zant :.edereen is bekaf van ee-n dag van 5 t.ot 10:-0: ~ • _p. "Y\ '\öprong_""·i"Zondag:l1o:!'gen wee r hetzelfde -t;eeld en ~s=aYonds doo dmo e na a.r hu i.s , Ditter il.l;,':?ll~rat:i"e. cmiat vaak g;;da',::,xn: 'wordt dat hel; fijn, en gema.kkeli~jk

Op 6 êanu.a.ri 1972 volgde te Vz.anen een bespreking met; de oand i d aau-die amLed.en , waar- no gmaa.Ls eoe 0 a.s d..:.l~:"d.el.ijk werd ge s t eI d.,De k and.Ld a.t en war en sJa!'},~EIC:K9 Ton ·',oIILLEBR.b.NDTS s Tommy 1:JTi.SCHUT 5 Be r t vJJ~Nfu'''mS 9 .Den 'viOLTERINIJaap HAVEKOTTE9 Han s van SCHOOTEl\j~ Harif'z-ed KROONEr'IAl'J(nte"G aanwezig ivmreis naar àe USA);; ste'ren BLIETZ9 Pr-aras HEUVEI,NAJJS en Ferd;y THIJSSENS"

"Op 9 f'e bruaz-L "l972 volgde een brief aan alle c Lubs om de mogeli,jkheid teonderzoeken o.I' er een cerrtxura was i) dat ons in de gelegenheid kon enwilde steLl.en OD. te t::::ainer"" Er kwamwei.nig of geen reactie op ,Alleen ICARUS kon ons z.e t s ('leden = zij hadden een PILATUS gekoeht en wi,dachten uit ds nood te zijn.PECHBij de bespreking in VLan en was een trainingsschema opges t eLd over de pe:ode 19 februari t~m 23 ap::oil1972 0 Slechts ~én van de geplande '\iïeekendskon docz-gaan , Waf.; gebeurde er? De PdLa+ue ging kapot 9 op Geilenki.rchen(A~~a~+'r"o~l~+~~a+ 'n-g~ -e"n~o:r'gQn ~o~den ft~ ~et ~eld iV'Ir!?????? en Sep~1-'-" ••..•...•.•. "'; .,.,:. "v' .•... 'j) ••••••"L..~-' ••• ~4-:;'-~_ b t0.,1.. ••.•.. ~ ••..•.••• 1fV •••,. d. .•• ~.I,!:" 1.J. 'ti ~. •••••• """""" . 1 - 1:'

had ge en springterreJ..no 'roch moest er iets gebeuren want alleen met- Tconditie~raining kom je er ~iet~en einde raad trokken we naar LILLErooI' de eerste wee~ends in d~ hOOf da~ de Pilatus weer spoedig klaarzou zijn. Dit is tot heden nog niet ZO~ maar we trainen toch op Hilversw'1~ii:.; Ce s srra î e ,

Page 12: SP 1972 1(1)

[1

edla

oede

Ius.i.e

OROZ

Dnde.n

loten

am

IN

te

wij

pends

ppe

S .

10

//

i~ om ln het Tea2 :~ 2_ 'c~ rr~aiopofferinga- BL dco!z~:~TRAIN ~N.~:g~Helaas hebbe~ vc i: c :dd~ !~:7" 5sl~&:1 op t12 T-:::a.::"jl":ng~~-~

8 ~ 51- .•..,~.f'-ge~ eer .. fl':'~_.k s tukdagen en zc~ue~1s z_:~ - ~~ach t s r geyt.?r..3 ..tt: ..,.,.9::" -: '3~-c"" c :resu. t at er, :n.l-8"'S EJ:h~_,aa~€"~:. --LC: J.

hoe snel ::'e;.:a::-::~~:::.::1: :.~ ,werksn , De nz.s ....•.1r'::; _-';a·~.:...::,'.0voo~ wat s:y:e te.~2~~o

'-

~j~..)~~ -3 C '..~-3j.,) 8:: s Ó•.t, i.de J. i jk g·e-~iord.en.~'~e3..': 9.= S .het jaar t.evcr-en -vee-r -te~~_~s:.;kmcei:1jkhsde&s epeClaa:e c c sn ~.;-= .:):1geveer 40 à. SC

spr-ongen per l.eac.l~:',gemf';c.ctL<'

De stylet.l,jden tn h6' -,.' ~.e.~r!i \·a.:..~:-~~:·~'€~~nc ga.L é?L. "I/Iel. van 9 tot er).sec ond en, Ho pel 7-J..!.: l~,-~~'r~'~l,CJ'~... .: ....i c a. _":I~t S :''::', maand en h i.e r-v anafkrabbeIer.

met~r:.og' ,

~'- ".p ·~~atf.S "'a:~ ':C~9:a.nèl'2n,: Bê+~.!~J.s-;-i-. -l.'/e~-:· :·,:2.:.\'61"';;' g'ëJ..6ó.en SePI)l':; en...~ ..::"';';:."-- ~.. " er;. ,,:::'.'"'ve e l d.e ad c.en t.e r-s

h i ervan was F:;BrQchsalu Ged~.6'j~ •

~"" •.- _ ":_1 /! _~ ;.'Y':.3=r '='p s ty l s ge:I-3>..c':n1 Ïo*Jass

-,,::?.1~=....:&r3 gem.a.a,...1(t(Inser d~ 40) 2werden na e8~ oty·~:~:-_~Echte m.:.8k~e:l:1E:. ..-,!. '4'~"" .:\~ ,. ~ iprecisie b9:Te~~ a::- t e am ..-SEI..•EOTIEKoz-t na :he t- o"-g: '0 -.:::1:- ~. ,,_weinig t~~i ~~ -a~h ~- _IVIanfred !~:cc::l~ da:} s:, c' ::.,.: ~.

"0.- >-- ': '"9.:; ~ek\';'ame 3prl nger5)\i8T'à.en do c r rl~ -' a.:dE-=,1_rlt:;-2.·~;;'~~-·"lv_~_ ~~,::..!a.:.:rl'.J:ssrr~:.Xlg"ËrL (:rede::--... bek endb I J~ d e be s t.r ... ·_"""''''''_-'~,.·~ "V~T,.'. r.', -,'-.' ~., ..•, .'._~._ ~.," ~ .• ' , •..... "'"" ....., .. r-. 1" •••• ..- " .'"!E·.'"f. ·t..~,ë.:lID, c' -v •....... , __ ilo. .• - - -,-'~ Y!.::-!b),~'_;.,.;Eè:JJ:d.~4j'::;':1 J...!1 v; ••• ''::'0-

Het team gjrlg na :1...~_,2._~. _, :.,':..~'~'2C' .3.c.r.!.: sp-r'.:!':.ger.sj

r .w , ~L. Jaap Hd.'.~ei~·,:+ < ê' I<:::~2" Jan "w'e:.c k ,~lE;30 Be:r~ TJijrL3.:_::~4" r,P,on Willebrand--::s5- l' d en-'-~ e r cy lJ.tLl. ]S:;EUB

60 steven B'i i.et z7" Ben v«: ter:'ng80' 'Q'~YJS van SC1.:; .....~0eJ~

"''\: r- Î'-'•.,r ~

Op 'c!, i ITle:L j 1.. <t:fG,:,g'Qf-:' doE: (·~':.;.1Ó:'è;':.:'-....lSS ...I.Ilg cv e r d.e g\)E.:t"'loernd.e tealn1.eden'jDe keuz e .,5 .,:!~"5..1.~.. '";.~., Lr :'::;2-C~5~~~ "\-_~:~ 1t::.d.er:.. net is a lc Lj d eenbiJzondsr ~0~v~ie~~2 b~~:'3S_~g JCE ~a ~emen val~t cioch de ploeg

~:sl:~~~ml~~,i~;.~;~2!;.-'~P.~~~; ~;'~:.~~~1r~f~~~;~:?~'r1deui tspraak,.Deleden die n; e t :r:.e'3g'Dannaar de 'USA ,- vcnd sn d.e genomen beslissinggoed. en dat:k.-t~:J" ::'11d.27.·g·e~F1::t=-·{-':~ vc cr- d.c, ~~~a.lning;~.Hd e rme e- w i L ikniet zegg'e:rl da .... ~k :...::-~ ze €~2r:·é.. .iç':1 -rnaa r ~v91 ~dat er een goe de V5r.1J~s tandhcud i.ng ~rl. ee~l ge\ e: :1....g.q ~Ea,llig'e8s""; -OlJ 1161.1aanwez i g is ~ Nogs ·e:rke_. e ze 'N.i~le;.~,g'raag op eigr-n k.o s t en b:::"ij1fsn meet r-a.Lrien .' nhEt team. en ev en tue Le ·;N,?d.st:::",:!df;r~ IIk8 -oliJven sp:rtng8n.Dit .is eenenorme er·vä.!'in.g 'J,5 g.::~de- :r;.sI:.t.:a~.: -:e~,7 en t.e amge e s t l)lijk~t hieweer uitu

Hopeli.jk kULI:.6.E ,";'2 û.~ ,:;,a-:'2: maar.den me~ he s d.efi.ni.tieve t.e amnog T8el sprongen maker _~ dSZ9 gceds en Bpcr~i~ve sfeer endringen in de parawer0_& n:8~ al ·e veel negatieve geluidenbz.nner . war t dj.':' :"2 :,Y~tZ'!'::' "\~_ --:-:j::is .LT.•.;:lta..n.ëtt- ...oud~ng en 1}'e:~dereop-eau .r var • ...:ei"~ -:sam

Ik "dl e'::':lQjg,,-_ j.:éë:' .~~- L:.:;gg".~ c.a : ~.k V2T.'-:~C,·,;:;'''êL heb in dit tea.'Tlen d.a.t \~e. S·~):':"(·;.;~·~:C. n a.a.; r..7::~: ("Jr,·'·~:.=ale··",·waar-vc or .ns n i.e t s te v e e L Ls ,

Page 13: SP 1972 1(1)

r-

IJ DlPlViR:--

Ddlbi~

m

HI

abc

A

4~

ROLL of ook wel TONNEAU genoemd",~~==============================

1

m

vn]

2 5a~,

3 6

t(.

KS~

Ripcord stopEr zijn parachutisten die zo zuinig zijn en erg bang zijn om hun ripcoJna de opening te verliezen dat ze boven de onderste ripcord=pen eenloden bal bevestigena Zeer slim niet waar, je krijgt met geen paardde cable door de housing~Maar veronderstel nu eens dat diezelfde personen na hun opening be=merken dat ze een storing hebben. Geen twijfel, de koepel weg~Maar het ripcordhadle zweeft nu lekker voor je borstj reserve wordtgetrokken en men loopt nu de kans dat ripcord en pilotchute verwardraken ••De pilotchute komt echt niet vrij van het ripcord en het ripcord ookniet van de housingi de reserve koepel kan zich niet ontplooiens zezal hooguit een "horse-shollll vormen~Afgelopen jaar is dit driemaal voorgekomen bij zeer ervaren para~s~~ 0

Advies~ ~WEG MET DIE BAL! . ~~Alternatief~ Neem een retainerband.( elastiek) en bevestig d.ie ipv de bal -

Page 14: SP 1972 1(1)

peor

bal

DE EXANEI;-r;('\~.'lI'USSIEPARACHUTESPRINGENVAN DERIJKSLUCHTVAARTDIENST~

onder voorzitterschap v&~Rijksluchtvaartdienst -heeft sinds die tijd vijf

===============~==~=~=

De examencommissiede heer J <A" AALr'TOESvan L-Il'''1\-'''''""'i~>;J!:....",.."Htbestaat nu caa drie jaarmaal e en exarnen af'genomen ,

Het examen bestaat uit;a. een theoretisch gedeelte;b. een schriftelijk gedeelte;CG een pz-akt.ás ch gedeelte.Aan de theoretische kant mo e t men'""''Î he+ s""~.Ll'ng"'niihe tge en -v-~';-1v Cl...\.._ -..... l.f .iJ . l. '-" $I l..:. '" L .;...~ V

de hoogte zijn van ~iiallefacetten

In de pra.."k+.ijkkomt h'6t neerr6g1ementen~instruktie~algemene zaleen ,bekommetariëring ongeva'l l.en smateriaal"Dat is nog vrij vaag9 maar de vragen van vorige examenss die voor een geringevergoeding verkrijgen te zijn Ol~ de secreta~esse van de examencommissie9mak an toch we L duidelijk wa.t zoal de i.nhoud is"De Rrakti ~I':be. kant is nogal d.Uid.El1. kar == de c and i.da»:' moeu ea , 1 jaar hulpinstructeu.r zijn ge";lsest9~"" e w.. ~-:Uo een spr:lngvergunnl.r:gt;.eDce:n;c~ moet uitvoeren: 1 stylesprong;

5 rela~ief sprongen en1 wabe r-s pr-ong ,

Voor het praktische gedeelte bestaat een kaart9 die ingevuld en afgetekendmoet wordén",Hoe kun .ienu slagen of voorbereiden? Als ik de publikaties lees van sommigemensen~ zou ik kunnen herhalens "zorgen dat je een vriendje bent van éénvan de 7 instructeurs-examinatoren!!c Een aantal vriendjes van de examninatorenzijn het daarmee niet eens9 in de praktijk is gebleken dat dit lffi1gniet voldoende iSQ Sommige niet~vrienden zijn het daar ook niet mee eensomdat ze desondanks toch geslaag zijn. Dat is dus ook geen oplossing.,Ivaarschijnlijk blijkt uit die publikaties alleen maar dat het examenmoe.ilijker was dan men aa:nvakelijk. dach't , , 0 0 e. c e c 0 0" 0 e Q ç 0 000000000 e\)o 0

Maar hoe dan wel? De beste r-e suItaten voor het schriftelijk examenworden bereikt door~av veel para-boeken te lezen9bs "Parachutistil en lISkydiverH te lezen van de laatste maanden;code examenvragen van vorige examens maken en libesprekenl~"Het ~raktisch gedeelte moet afgelegd en afgetekend worden door éénins trukteur-examinator wiens -naam is aangegeven op de kaart metde praktische eisen~, en die zich n'et heeft bezig gehouden met depraktische opleiding van de betrokken adspirant-instrukteur" Dat

h '11 . d' !I • ~ "" k (.f' . keLi ik I) 1om e~ vrlen Jes even moel~lJK ~e ma..en o~ ma~ e .1J. a silvijancljes""Naak t de examen crmmd ssLe fouten? Ze vindt zelf van wel? maar probeertdeze zoveel mogelijk te vermijden. Kost het werk van de examencommissieveel tijd? Ja~ dat doet het, aan het laatste examen namen 22 (1) mensendeelo Vinden de leden van de commissie het plezierig lid te zijn?Nee9 dat vinden ze niet! Naken de leden van de commissie veel vrienden?Er komen géén nieuwe bij en sommige andere verdwijnen (boos). Zijn er17Pol 111c'" 1.+i.kanten" die suggestie doen voor verbeteringen? ~ geenenkele~

Page 15: SP 1972 1(1)

De examencommissie bestaat uit~J .s; Aalmoes 9 Rijksluchtvaar"tdmst 9 Voorzi tter; ~M,ejoLo,steenbergen9 _Neerstraat_ 16'1-s-Hertogen-bOsc~: .Secretares~e ~ ~wC ~AoT. Pellens 9 K~Ver-haar$ TG verschoor en E~T uHovhJnands==-LeQenH:.S~~;;~~~~b=~,;:!;:.!~~~~·~~~~~=~~=~~~,eick~-Plvo leden & ~4

..--TE KOOP;Bagagewagen met imperiaal-zganmerk PicnicoMicky(SporthuisCentrumco~ooQfl~ 280900(. .. ~- 6'71:: 00'nz euwpz-a j s I.Lc ,..)9 jo

KoSikkens070=86 38 54~==============================~=

F LIG H T

'1

GEVRAAGD i

Emblemen, vaantjes9 foto9sposters enzo tbv~vvL=PARA-STAND op be-paalde shows.tentoon-stellingen enz"Inzenden naar par-a-es e c xe tiar-LaaiJoIsraelsplein 8 Den Haag

DANK n:The weather~s right9 ths wind is down,

There are no cmds abo78v

My chute is packed s my ge az' a11 cke cked ,Now to this sport I lov6o

I climb aboard an d sett1e ba.ck ,This plane begina to roaro

The w.ings 1,ift UP9 I wat ch ths ground9

Rush pasi"ths open door.\ve start a graceful climbing +ur-n ;

The field fades out cf sightoTen thous&."1dfeet my fiua.l gc a.l,

To s ome an awf'u L heLght. 0

The time gr cwna n e az , I~malmost there 9

I knowingly check -(;1:e gr-o und ,A hundred ju.mps9 I ~ve logged before 9

vThy must my hea.rs still pcund?

It is time to gOg I reach the step ~The cold wind hits my fac6Q

I start my watch~ then fall away~At lastg I~m free in spaceo

~ ,

-----" .•....

4"l lA ,o/l ~ tf/ rrI turn at w i.Ll , ,.;iiharme outstreched~

As proof that man c an f Ly ,The fashion lazy circles~

As I rush down from the sky 0

~-?'I ~

I frolic no w in c Loud s of whLte~Sueh peaceful solitudeg

Then a11 toa Boon, I find i've reached9My opening altitudeo é

l:r

l'lychute is freed , the nylon unfurls~It blossoms high above~

'Tis then I knowas I descendg 1

/

.. Dispatcher=Der Schweinhund pusherouier und schtampenonderfingers outender Fliegerwagon (gezegde uit NWoZeeland)o

ENBLEET1 AFD o PARA 1(N'lvLvhe ont~rDt voor onze afdeling een embleem?~lerp ni~t gebonden aan vorm of kleurco~natiesoBij voorkeur de letters KNVvL gebruiheno

Inzending gaarne voor .0 -I augustus 1972 .• Succes!.

}

}

v

Page 16: SP 1972 1(1)

l.tDat cns e e r-s t e lJed~eJ..'·~la.r:"i·"'js par-abo ek ~J..I:: .i s h ebb en ""e-Vrij,:;el ai l.e :k.2~ar:.ter1 h e cben i~l me e r of rnirld.2;~·2 ma t e o ve r h st O'~B~~~en he t sport.c,'p:r:~11ge11 g"e3,:;~:::,s·\re'G.: He l aas n.i s r. a,lIsIûaal ~~ pc s.z. :'le-f"'E'~'

z i.n , De cc rz aak h.i s rvan ~~-lE.;,.G d.ar 8:1ke:ie ctarsS:l vo c r- ci6 J.a:r:.;g'''\rE:1 ~e ~:7·)I:e·~

geplá.nd.t~ H dopi:ng~9 ..van 11e t. boek -= 2.en ,:'!.'::' à~~li.jk en gE: va L b.~j "'1:2: pa cacl ubLcar-us p Laats h ad, TDGb was ·~1Y.l -= -r.:-:.~.~IY~~:3 ~ ~pC,E': t':€·~.77.: e~arld,ctc!"l.~~"':Y;J·:)'L' t.o.::;':'boek , En d at 12 gc ed , "\y··3..~.t .~ede?:·fJ l~:'ek '::.L,-~ het bo ek lS2'~:" h~~~2'l é~ :r:\;:,.

z.el f ach t er :'::.:on:3r~. hoe bi~ cnz e eport d.G vor-k Ln de steel 51~~:?6~~~_ ~E~~id -,.0.

positief effekt moe~en hebben~Inm'ddels zul~ u allemaal he~ boek wel heb~Eng Over de ~nt~~d ~CS~i.k <1.1..l8 n ie t meer ~e \lt::.r~tsllen: SCTIEl":.igs-:!"'J.v i nd en hei hie:c 2-:-:.:. ,~:'a2~2e:e·/ibeetje te t.echn.Ls ch , Lk ze€;."d.an ~~aa1.~t 2_2.8 je ni.e t wee t 11C.s a:'1:2 r.nelkaar 2i0:- d.an kleeft h.st geen er:ü""..:e12 z i.n om ov er tiet s:;.::ril1.gen, ::6pr a.t en , Sp~.:Lrlgerl is nu, ~,,"'rl;j"f.{e~~ .sST"... teG~hT.,".i3Ch8aarigelegenhs.-..:1 c f ;;:=:dat nu leuk vindt of nie~. 3~ leders ~eek die he~ boek koo9~, is ge-interesseerd in het spr~~gen •. wll nu 21ndelijk wel eens ve~s~ ~oealles werktw En dat kali. b::"J na.as t alle vs rh a.len en f'c t o "s nu da.:: ookrustig bestuderen. Overigens is vrijwe~ iedereen erg en~hous~aBt a,erhet boek. De verkoop loopt dan ook boven ve r-wacht Lng, In de eeI"S';6

maand van uitgifte ~. de maand. mei ~ ,>!ex'd.en zo~n 1000 bo sk en verkocht"Het boek is n.i.e t zozeer miJ:rt boek maar ONS bo ek j .~ het boek vaniedere sportspringer. Net als iedere demo is dit boek ons allervisitekaartje voor de buitenstaander, Door dit boek kunnen uw vr-i.endenen kennissen zich volledig informeren over de sport. Dat ik nu netde schrij"\:er van dat boek ben, is ge"\twon toeval, Ik ben de enigeschrijver=jou.rnalist die regelmatig springt, Als u schrijver wasgeiveest, had. 11 het bosk ges ch.rev en , Ik bedoel maar! :r;;n als u nu zeg t s"Naar die jongen van Cannegieter loopt er toch maar lekker vanbi.nneri" dS21 DJCet ik. 11 e:r::~n8t.i.g· t.e Leu r-s t.e Ll.en , ALe u iets in de wereldvi l.t 11e:::d.iene~~9 mag 1.7.. pu t j e s s c.he pp e r- of tirrlmernlan wor-den , ma.ar géérlschrijver" Dat w,i.stik V3-i'1. te voren) dus om het geld heb ik het nietgedaaxL Ik heb het boek geschreven omdat ik journalist ban , Hx.errne ebedoel ik dat ik als getraind ,jouTna::list ben om nieuws als n.i euws teherkennen, Toen ik dan ook ffi.i.jn eerste schucht.e r-e schreden bi,j deENPCzet t e , bleek me dat ik op een cnd erwerp Vlas gestoten) dat voL»slagen onbekend. gebled was .in de Ned e r-Land s e pers: een nieuwe s por t ,een 1100p c Lubs , een n a't r.on aa I te arD.9 n a t i.o na.Le 1<ampioer13Cnappey.ly'Vlereld<=>kempa cens.oh.apps n , ga maax dCOI4

1'j

Bcvenda.sn hs b ik tenrI1.ins-te tiJn. grote .fO"Lll:·g alles waa.r ik aar! be g.i.n ,wo.rd i~ afsc}r~:t~:le~__i.jk. E::rltI1G1....rs Las t vo or, Dat li~jkt misschien wel Lcuk,naar het- s.s ua t er-st ve rmo e.i.end en ~l::'et rUhstg~e"'verld vc or he t gezinoEnzo raakte lk con enorm en~hous~ast voor het springen. Na mijn derdesprong vrc eg a.k dan ook aan Charl es Pe Llan s na he t vouwen van m:Lj.û

ar achut.e o f er coi t .i e t s s8.rieu ..s ov ex: he t springen waa ge s ch reven ~~.j ve r-t.si ds dat er weL earl pc gi.ng wa.s gedaan~ maa.r da t geen uLtgeve:r:_ei wilde 'u.:~tgeve:1.:.

Page 17: SP 1972 1(1)

û'lW

.~---_._. ----------- ]R(~].-~;;8;~~~Lj~;0k~·!:~:L·(Jt~n. ;=;~E.i.11 Y:i.egel::;'"7 (is"ü a.~) sp( :::.g·~",t

Ivaarop ik in mijn overmoed s t e Lde s t'Dan d.o en wij het t och" ~Nu kunt u zich voorstellen (lat het schrijven van een alomvattendboek over alle merites van de parasport na dr.ie sprongen aan delijn een beet j e ingewikkeld is 0 Geen rio od s :Bert 1tl.ijnands stuurdeme een stapel bui tenlandseboeken9 ik praatte een avond met Eerten Charles ~ en ik legde o v e z-a.L mijn oor te luister"Het plan van Charles en mij was om het boek te laten uitgeven doorde KNVvLeIk zou bij een echte uitgeversmaatschappij vragen hoeveelzoiets kostte 9 z o da.t Charles het t;i.jdens een afdelingsvergade.r:-inga&1 de orde kon stellen~Ik vertelde de ui tgeverJ die he t dicrts't tij mij z a.t , de .:.~:2?beide:rs<=pers in Amsterdam, dat het een boekje van 50 pa:gina's zou wc r-den ,dat er wat fotootjes in zouden komen en da~ alles met een ke~rigkaf je er o~BeenoEen week Lat.ar- belde de directeu.:ro van d.e ul-:.geverij mij op~ of ikhet boek niet voor. hem kon maken~ Dan zou het ook in alle boek=handels ts koop liggen" Nou , dat leek me prachtig ~ geregel.d 2..11e=maa L, Het een paar vleken ZO-:.l Lk <is t eks t s tur-en , Dat was ap:1:'ilvorig jaar"Toen ik 6 staticline spr.ongen hadg probeerde ik inderdaad iets oppapier te z e t t en , maar het werd natuurlijk n r.et s 0 vlat wee t je danal van springen'? In f'eite nietsoOp de "na't i.ona.Ls " leerè_e ik ve e L, hoorde o ok ve e L, Dit en de boekenvan Eert en alle gesprekken tussendoor plus mijn eigen ervaringentijdens de eerste serie vrije valleng mondden er in uit dat ik paebegin oktober lnallesU in nu.jn ho of'd h ad , dat alles keu.rig vo or rnijl:geestesoog op een rijtje sT,ondo Het lang bebroede ei stond opbar s t en ,Op een maand agmo r-geri kroop ik ach uez- mijn typemachir~e en v i.s r- dagenlater was het boek klaaro

Dat dacht ik tenminste in mijn onschuldo Volgens afspraak stuurde ikeen doorsla.g naar .dert \'iijnands en Charles Pellens als meest ervarenspringers van NederlandQ Ik kreeg pagina~s en pagina9s veroeteringenretour., Be r t schreef ergens g li\-!aanzin!illHoe kom je aan die rion s ens " Q

Charles trachtte me door tekeningen duidelijk te maken dat ik tochecht beter nog eens keurig een grondopleiding kon volgenoWeer kroop ik achter de typemachine. Ik was zo kwaad dat ik ditmaalin drie dagen doortypen klaar was al had ik nu wel verschillendebloedblaren op mijn vingers en hingen de flarden aan mijn typema=chineD Maar het was goed: Bert had nog vijf detail-opmerkingenv maardat was d&~ ook alles.Alleen met het hoofdstuk over het militaire springen zat ik noga Ikstuurde het hoofdstuk naar de enthousiaste luitenant Knetsch van deComma.ndotroepen, Een vleek la.ter kreeg ik het hoofdstuk (ongeveer zesblaadjes) terug met een clubbel aantal pag.i.na" s ve.rbe t e.r.i.ngen, Promptkreeg ik diepe bewondering voor Preek Kn.e t.s ch , omdat hi.j bij het; lezenvan het oorspronkelijke hoofdstuk niet van woede om zoveel nonsensui t zijn vel was geapr-origen , rlaar go ed , dankzij hem kwam ook di-thoofdstuk op zijn pootjes terecht~ Ik stuurde de hele hap medionovember naar d.e Arbeiderspers, die het boek allang had opgegeveuo

Een week wach't t s ik in een zenuwkramp ar , Tenslotte belde ik dead junc t=d.i.r-ec t eur , i'lartin Ros. Hij riep uit:!lO hemeL, hebben we ,jeniet opgebelde I"Iaar het was toch goed? Het is al persklaar gemaakten is geloof 1k al op weg naar de drukkeriio"Naar-" ~ zo vroeg ik nog wat angs t i.g , "is het niet wat lang en ZO?i~

Martin Ros;19Ja."je had ons 50 pagina"s be Loof'd , Het worden er nu.1600 Haar we vinden dat er geen letter uit k an , Het is ui tstekend.o

\,janneer heb je de f'o to"s ?" c

Na enig vreugdegehuil beLde ik Tom Verschooro Hi,j zou de foto 9

maken , s

Ale. jne!•de1 .Dars t e

IomHeJ

foma~va)Tenü",e1v Li?rjde~saDeliéLalstpll;jspfil. I:nluekr,zolacwf

• Ilnkjbo,er!bo'bJl\1d

p:rpa

ClOfdEP:r1•2.3.

~~--~------••••••••••------••••••--~~~;;;;;;;;~~;;;;;;~;=;===========;;;;;;========~~~======~==~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~==~••

Page 18: SP 1972 1(1)

ndedertiooreveelIng

t's=m919

iklle,,~

oplau

rekenrenpasmij:r.

,(.agen

'de ik'varen'ingenq!!~ Q

och

maalea=maar

0 Ikn der zesromp tt lezenenst

3!1Q

jelokt

lil

ldo

Al " .'....'.~'" - . ,., '" .s u o.eze iN11J.ve~(I'.ri00(T: -....·u 1~,qi'l:r~o~':Y'ey'i. weet 1~ ~4e.i.H: SClllt"'Ce~'e:r1Ct 8.p.i.~.lr.!.git.jeerhet deze wi~t'~r "is -~e:';e:': c ,:";l;:fee;,;inci 'wa; 82 zon , Esrst moesten \;('2,

de f'oto ' g '1 d ecembe r ir~i~ .. -y. . -~;T'l'····'~.-':C~~ f-':?o'~ no z n.ist ~0él'lo TOls!".!.u.i::-:erl,:,i..jk•.•.. ~'_ ~,"'-'c~ ..., -~ ,.•.~~J.."~ # ''''c-~.-;,' -~ \I~~ ,~ • ~ 5

1 Janua:rl., Nog steeds nz.: ~ gen 1 Jf')~ -Dankz i -\d e· mede "",·'c'y·k -i "" CP u ~'~. ~ : .. ~,.,.!,",•.,.,.1 ,yc "~"., ;:J" ~ ~ ~.. "'AA

ste~m~~g va~;"~: "i(~~:î~C}~l~~la~;:t'~;:-:·r ue . riendship ;';t c~~ ~~;~m~~~o~';~=om sprongen van 7000 voet te maken ;Helaas ~ de foto 9:s war-en niet wat \','e er van gshoopt b.add en , Tens.lnde raad.dook Tom in zijn eigen archief en een paar uur later hadden we allefoto 9 s bij elkaar" Tom ",{:Lst bi,] lange na niet wat hij aan sahi tterendmateriaal de afgelopen paar jaar bij elkaar geschoten had in aa vrijeva l ,Terwijl de eerste d.rukpz-oeven be gonnon binnen. te komon , kwam d.e orga"'*'nisatie rond de "do pLng" van hei.; boek op ganga Pas toen "fim Vel tln.:wsenwerd ingeschakeld begon d.it goed te lOPEHlo Hij nam contact op met devliegbasis Soesterberg9 ma.i ooz- Bergs zOY'gde dat we een half uurFriend.sh.ip kr-egen van de :KNV'vLuz-en ~j,i;j de Luch'tmach t , legde alle v ex-«dere ccn t ac t en en st.iI)pelde alles 1.1.it,~ Chaz-Les Pe Ll.en s nam d.e or~garli<-satie van de springers op zich en stelde het springprogramma sameno

De Arbeid.erspers benaderde de kranten en t s Lev i s i e (:lie het helaas aflieten we t en ) en zo brak de grote dag aan ~ 20 april"Lage bewoLk i.ng en harde w.i.nd , De z aak moest worden afgebeld en ui tge~s t eLd, De volgende zondag ha.d het dodeli.jke orige Luk op de Leusderhe.iplaatso Uitstel van de reservedag - 27 april - kon niet meer. Alleslag vas t , Donderdags kwamen de jou.rna.Listell.; maar 'd'eex' kon er nt.e u g8=sprongen v/orden" In plaats daarvan dr aa i den W'e de schitterende kleux'en=fi.Lm't Ls this a apo r t ?" ç Zo kregen de journali sten toch een redelijkeindruk van hoe de paz-as port er ongeveer uitziet, De eerste stukken inde kranten verschenen, Sommige slecht de meeste~ zoals in de Volks=krant en in de Elzevier goed"Zo ziet u , dat h oeweL mi nafj,m vooz-o p het boek staat, er vele mensenachter s taan, Ei.genlijk alle ed erlandse sportpara 9 solvan-+; hoewel weinigenwisten "de ik INas9 heb ik met vele tientallen een praatje staan makenin het afgelopen jaar om het materiaal voor het boek voor elkaar tekrijgen. En zo is het niet zozeer mijn bo ek , maar 1.lW bo sk , ons allerboek gewor-d.en, een belangr.ijke stap geloof ik in onze stri,jdvoor meererkenning voor onze sport9 de parasport, Door het bestuderen van onsboek kunnen al uw vrienden en kennissen nu te weten komen wat u daarboven allemaal uitspookt.Mocht u het boek nog niet te pakken hebben gekregen~ u kunt het iniedere boekhandel kopen of als he t ni.et .i.n voorraad is 9 kan de boek=handel het bestellen bij de uLtgeverij De Arbeiderspers te Amsterdam"De volledige ti tel is ~"Par-achu t eapr-Lngen , Handleiding voor een enkelereis aa!.'de"~ Het kost fL, ci5950" misschien een wat hoog aand.oendeprijs, maar dat komt door de ongeveer 60 fotoPs, afgedrukt op speciaalpapier" En het is altijd nog goedkoper dan ~én enkele sprong!

Hein Cannegieters

CLUBKAMPIOENSCHAPPENENPCgehoudengOp 119 128 13 en 14 juni werden de clubkampioenschappen

de volgende resultaten werden behaald~Precisi~ st~_~1 "B'uster 3965nl 1c\ifillebrand.ts 11942 "Luys 7965m 2",\.Jeick3~Weick 8,18m 3.Thijssens

Overall1.Weick 7,54 ptn2.Thijssens 7914 ptn3" v.Jillebrand ts 7975 ptn ,

.P4,\Ri.1i1JG:!4telefoontj e van de s ec ne t ar-Ls

Page 19: SP 1972 1(1)

----_..:~="-

lP---BRUCHSAL 1972Op vrijdag 19 mei vertrok het Na t Lon a.Le-cteam , be sta.and.euit CharlesPellens9 Jaap Havekotte9 Ferdy Thijssens (Holland 1), steven Blietz9Ben \{oltering en Ton Willebrandts (Holland 2) naar Zuid-Duitslandom de nederlandse driekleur te verdedigen op een Internati.onalePrecisiewedstrijd in Bruchsalo

De wedstrijd bestond uit zes sprongen van 3300 fto Ieder team (3man)scoorde samen voor de groepsplaats in het klassement, bovendienwerd ook nog individueel geteld~Duitsland was het sterkst vertegenwoordigd en wel met 10 teams,Zeitserland met 3 teams, Nederland met 3 teams en tevens de USAmet 3 teamsG

Nadat wij s-avonds om 2200 uur waren aangekomen volgde de defini-tieve inschrijving voor de wedstrijd -daarna begaven wij onster ruste in luchtige legertenten op drijfnat gras~Op de eerste Yledstrijddag werd s-morgens een loting gedaan voor despringvolgorde van de 19 teams~Holland 1 en Holland 2 kregen de 8e en 198 plaatso Het derdeNederlandse team bestaande uit Manfred Krooneman~ Glen Bohnen enJim Wilson kregen de 18e plaats, welke zij ook in het eindklasse-ment wisten te behouderi , Vanwege de lage bewolking hadden we nogeens de gelegenheid om uitvoerig~de reglementen te bestuderenDToen de bewlking hoog genoeg was en het nagenoeg windstil was ge-worden begonnen de activiteiten uit de drie Dornierso De eerste dagwerden drie sprongen gemaakt 0 Holland 1 begon ongelukkig en sprongdie dag 19058 meter bij elkaar9 hetgeen hun nogal achter in hetklassement deed daleno Holland 2 had iets meer stabieler lucht onderde koe~el en sprong samen 9011 meter~ dit betekende op de eerste dageen tweede plaats in het algemeen klassement. Het 7th Army Teamstond n~,1 met 2946 meter.De tWBodo d.ag wist Holland 1 zich door zeer goede resultaten 'op<;e werk",.,.,Y) ~ ~.- ;! - {,,-, .,.,1 Rats 0 Holland 2 wist zich tot het laatsteogenblik waardoor een minimum verschil van 0,57m ontstond met hetDuitse Nationale Team. De spanning was duidelijk merkbaar en delaatste sprong ging dan voor Tom en Steven dan ook de mist in zodat~en de resultaten nog binnen de perken kon houden~ door een koel-bloedige 15 cm te trappeno

Onze 2e plaats was toen wel verkeken. maar de 3e plaats konden webehoudenl zodat we op 2e Pinksterdag glunderend het podium kondenbetredeno Ben Woltering veroverde de 3e plaats in de rij van 57paraplu=isteno

Dit moge uiteindelijk toch nog een zeer leerzame wedstrijs zijn ge-weest met goede resultaten~

steven Blietzo

Einduitslag per team~1~ 7th US Army team 5950 In 2. Nat"team Duitsland 14,51 m30 Holland 2 18988 m 6, ~olland 1 3690018. Paraclub Hilversum (ni.et PCI)aEinduitslagindivi}uEClg1. Lippincott US 0907m 2. Devon US 1988m 3oWoltering 2.04m7 .Pellens 3s69m 9.Havekotte 4995 m 13. Blietz 7~4620,,\l.illebrandts9~38 m 33.,Bohnen 35.86 m 440Thijssens 27,36m51.Krooneman 35986 m 56. Wilson 49j60 m~OOOOO.O.OOOQooeo~oooooooooooeooooooooe()OOO"GOOOOOOOOOOOOOOOO$oooeo

46 COUPE EUROPEENNE TE LYONTijdens ·een internationale precisiewedstrijd in Lyon(Frankrijk)behaalde een nederlarrB team eveneens goede resultateno

Tijdens een precisiewedstrijd eindigde het ENPC team <bestaandeuit de heren LUYS~ HILLEBRAND9 JANSEN en HOEFNAGELS een 5eplaats. Totaal deden 14 teams aan dit goed georganiseerde evene=ment deel. Hans Luys eindigde in het individueel klassementop de 6e plaatB (~,25 m).

,< . '\ t > ,"1!

Page 20: SP 1972 1(1)

t Charlesen Blietz9itslandanale

eam (3ma..Tl)ndien

eams,9 USA

l.efini=

Voor de

leten enllasse-e nog-en ,las ge=rste dagspronghet

ucht ondererste dagTeam

n opatsteet hetn deIn zodatkoel=

l.en wecondenIII 57

djn ge=

04m

36m

e 0 0 0 Cl ti

jk)

ie

me-

In de jaren dat h e t sportspr.inge~l ~l.ch ging onhoJikkelen werd ookLn Nederla ..nd het ge~~"1i8gE-.-voeJ_Ct. van merie en di,e iets mee r vanmateriaal afwisten.Ook we rderi de pr-ob l emen van hoe en vaa r te :reparere:rl e t.e e d s gro t e r,Om u~it deze impasse te ge r ak en lt.rST.d.. door- de vo or-zi tte:r af'd s par-a ~l\lrc;Frits NoLhuys en en Ber t '·I,'"Ljrl8.nd.e een onder-zoek ge c aan hoe diteuv e I op te Lo s s en , Dankz i.j v e Le r- rTled.evle:cki21g~ ve.r-t.r okken 5 pe r-s orren ,te we t en 0t,rp Pe11 eY11S' (l:iv'/' \ -P. ti:::. l=l.,.".,-i", ('[;!ï\iPC'\ [' 3·oh n e .. ...,(-p'-'Ill'l.v..n.~ ..1. •• _ ..•.. _ U1r .•.) S _" ....•..•..... ~-*..V\.....!..}~:.. \_ .•.~ ••• = ) » 3':) '-' _C,.J.~.\ .•.. oJ .LV,:-:

- "T"'< .....; / -~.~ '""':! r1 \ -.... T / - ".... -,- •• •• - s ~ •••JoJ:5ron.s\rel.O_ ~...Vll"~L) e1"1. hcJ{1.À.l.pe~r3 \,rG~} ns..2~:::Qe TJS .•.~ 'voor h e t vo i genvan een drieweekse cur-sus Pi:..;1~·iCrnJT~G RIGGEIt bij Stror:tg's Par-achu t;eRigge:-c School te Qu:':ncy, T':as::: L

Deze vijf mensen zouden ~rac~t6n zoveel mogelijk op te steken overh s t par achu t ema'c ez-a aa l .i.n d e r-ui.mst e z i n V;;1'l hat woor-d en dan ooknog proberen te eLagan voor' he t .F~~.li examen, P'l aa't= .~....,.,.·p"'rt':eoms'tvlas de ve r-t r-ekh a.I van de Luc h t.h av en SCll.ip!:o::" t;e:r'\1~J g8"'!,J:..Og'S·11 .wouword sn met de ~=:=J:': jumbo 7Ll7, àe Y':3:::Z ,rging aar: bo oz-d van ds:rogelwas uitstekend en het vliegen i2 d8 Jumbo is op zichze'f al eengrote be Lev en Lv,Na een v·oo:r.t:c€"f:.:-',~l..~jl~e v l.ucn t ~~2.!~.d"en :'le .")? :t=erl~8dy aa r-po r-t 1:2 NewYork van waar de reis werd vc o rrge z e t naar Bo s t on,Daar werd.en we afgeria.2.1è. doo.r de ~::lST;~~û.Ct euz- v an de s cn..co I s r·l:cvDanPoynteroHet was avond in els State:::: ,...:> ffi2 ..ELr" \TOOr Or1:3 1.~J8..S 11St mid.clerl'lac ....'t '..J

toen deze ons afzette voor o~s hotel,Cp AR ,'MOU1\T D . -" .•. ~E.tin l~'l.",,""orse rlC!.;1.ng Sl{:v·o.1. ~~~==ITegelijk~·ri.:~jè:,o;k;;~g;;~..·,.n;:;=W>ëen;:~~a;1;al boeken Ln onze han den ge d.cuk t

welke we moe s t en be e t.ud e r-en , w\f2;ijdag vro e g in de avond zoud en \"l6

wo rd en opgehaald do o r a.i v ex se :!iens en. d.i.e 01:13 me e :2: oud en noemen n aa rBloomingburg,NY om daaz- deeL ·ce nemen aan de USPA uJ.st:::-uc-Go:cscourses u.i t had. Be!.3t zo g-e:cege:::"ö.s we kc nd en dan een 'beetje aan detaal en aan de mensen wenn en , Op d.i t IGC examen hebben we nog ge~leerd - maar men heeft ook van ons geleerdlEr waren naast ons vijfen nog d er t i.g US kandidaten - a.lle NederlanderssLaagd en , vier deelnemers slaagden met lof", (Red, ~ de 5e was iemandin het be zLt van d.e ~1\..~aantekening =do ch met veel kann i.s van allerlei

, ') "' .n. , -. . . . . dpar az axon ) 0 e t ne dez-Lancs e Lns t.r-uc t.eu r s-cexamen as zwaaz; er enveelzijdige:r. Je IGC course is volledig afgestemd in het opleidenv e 1 leerlingen t ot en met clear an d pu.I à, Het examen duurde vanzaterdagmorgen tot zondagavondo

Haarid agmor-g'en wer-d begonnen op de school ~ de lesuren ,"aren van 0800tot 1800 uur en dit; drie weken ::'ang, voor de avonduren kregen weeigen studie waa.rover de volgende morgen een tentamen werd gehoudenoEr werd begonnen met net vouwen van paraohutes, welke dateerden vanvoor 1,[1;.12 tot h s den , dit alles volgens de regels gesteld door defabrikant"Deze ellende duurde ongeveer vier dagen daarna begonnen we met hetbetere werk zoals patches maken en eindigde met het bouwen van eencomplete S"'Gylernaster h ar-nas « daar-naas v ..noe s ten '\\Te allerlei repar~a=>ties uitvoeren" veranderingen" mc ó.Lf i.ca t i.e s aan koepels 9 hak en , o geri ,ringen,harrlas 811.con t a.tne r-s Qr=~~----.--------------------------------~

PA.rtJ\.C1ETE::=::Kn.ot us ed :- lang=>:haired par-achutist s 0

Uiteindeli k wer~ op 18 novembe:r cm 0900 uur begonnen met hetschrifteli k ~ïRA examen , di. t wer d gehaD.den op een FAA of'fLc Le onge~veer 30 mi 1 van Q.uLlGY.•.•1. Narwood Ai.rfield."

Page 21: SP 1972 1(1)

AdO JOll)flq:,I8: °D· r3fJ:8+S~OeX

PT8A8UOXq"[},(O)I 0 TI

l::ass~e"!:û{)dSX8'18d:~~0 c cr

radrGd

sprreuÇ Tl~\=tI o J: ~ ci~:r0oqos~91~C Jj

ad~~J3:OdNIe:

'PT.l'"8:Iq a l11H'~tis~aITad DJ·VDO ruspel

,

~==================================================~======;

i 1 1 ; i î i i i l ! i i, i JiHOdS 3:mr::U3:0H:; 13:NS H:B:3:ZtI23: SI LLI:IOdS :B:ZNO = LL3TZ n

oasOOO"O~ 00017

vsnoooç oooç0008

eCG

oae" Loooç

OOO'O~GOOG

OOO"Qç

I~ Jmfn

C')IH~2tr~~x9.t..).u.:8UlBS aSly.1ToI8pUO a-pao,,~ ap ua

dVti001L Dl\IIaI8.E:.RtiEOOi~ !lIr::~JD ue~ u'eB i.JQ31U'B~J SJ,. s r ·~.BB~ :1'lS3.I ~.aHsae~2~dsa3 ~9p~OA aT~~padx9 9p~BBT8

~·::e.JJ "78;j ixe r: l,...T1?2I =- '::':8'937 t~e::::. ~:~E:I:·. :::P':']l- :rLS8.I e~':'fre.x8q +~rq U8';Z8-;]

~ST2-I eZ9p T...-::2l.. J3tJ.~L80"pe~;. 3"9 J.t'"'OSBFl. '1~;'.p "aE2:Z1~D::::E:~~.li,-""6\1.:001\ X'eB"i.U u'BBpa2do T'::::::-:~:'~·!··1,=pl.l~ ~ae..L\.r'~..rë]tza..~ :eal~ V:80~a•.9L:[ fjt\

·~J:ee.M.21:-1lt~BU;:J.:G+2 tr r ~):9i?;:-Qili..~'B'pt~:)z do UGyI'U't1I aji~ c TOlTd1'liCSJ:'8''BTI ~~Io.xN U80~ ~xc;_ GlT ;::'"2"8 u ~·-'r!1:~2aT-:~\.. I.9C[ .IB'8plfBf .. BUO'~ BOE ::t'B1?U

c::e8i'-1 BUC' :tl{O'8r1.q ~8,+ u.RGd T.i.'BC o"·~~>':'B'"9.li..T.;r8·B s·~·8x3Y.';.~;':8+at;' 'PJ.:8i\i. 2-epxaq:sZ·~aexara~ 6p3BB~8 811aapa2 lIP XOOA ~oo - pua~aq

Êra-:s,+ TT... ap SBP\ J:Yrt~;,.O()Oë: :;:3§a~. r[00-~ ~:~e5J'Brlb. 8}[Çr ['1~ao:u: .I'B'B!Jl ap r e a sTI'; ~ÇL I 9)tYL'Bill9.?Y a e t u 8'8l'\ J8BT.{ aZ:Jfl:'<:5'c~ox+S ~O~'8u::u:rexa ç~q 'l19UI'eX8

s··q~JS~·'3f8J.d trs e2-urlapUOV'l '+Gi-I s"P$1:0i\.. ~~'8T!Ç~,xl1. e t~P,??"8'Etse~<S 'u:ee;rap81' uBBll~ Êö>:S:f, -çn ~~~ç1Te-pu'T9~ ;rL al? ·J."e'aCl }Tç";:~=a}LJf-"t]7Jle2 ~+-e7-U:8'8/1 usursxe q..eH

-=-=;.-