snel compleet inzicht

of 13 /13
snel compleet inzicht

Transcript of snel compleet inzicht

snel compleet inzicht

¾ Interactief rekenprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling.

¾ Alle facetten in een programma: ruimtegebruik, parkeren, bewoners, duurzaamheid en financiën.

¾ Eerst rekenen dan pas tekenen.

¾ Snel en eenvoudig scenario’s ontwikkelen.

Een nieuwe manier van werken

Duurzame gebiedsontwikkeling inzichtelijk

Uitleglocaties nemen af en gebiedsontwikkeling verschuift van weiland naar binnenstedelijk. Complexe verhoudingen tussen belanghebbenden en een veranderende markt vragen om een nieuwe, slimme, integrale benadering.

Eerst rekenen dan tekenen

Stedenbouwkundige schetsen of tekeningen maken voordat er goed programmatisch is gerekend, kost veel tijd en geld. Oneindige cycli van tekenen en rekenen zorgen voor onduidelijkheid. Door het bundelen van kennis in Citymaker kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid duidelijk worden vastgesteld. Daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een mooi plan.

Completer en sneller

Alle kennis die komt kijken bij gebiedsontwikkeling wordt door Citymaker slim gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om snel verschillende integrale scenario’s te bepalen. Dit zorgt ervoor dat er goed inzicht wordt verkregen in de potenties en risico’s van een gebied.

Transparantie

Met Citymaker wordt een betere afstemming van belangen mogelijk. Dit omdat de resultaten van keuzes of eisen ten aanzien van programma, financiën en duurzaamheid direct zichtbaar zijn en kunnen worden vergeleken. Hierdoor ontstaat voor alle belanghebbenden onderling begrip en dus betere communicatie.

Waarom Citymaker? Behoefte aan nieuwe werkwijze: slimmer, sneller, completer

Gemeenten

¾ Duidelijkheid bieden over de ambitie van nieuwe ontwikkelingen

¾ Gebied afstemmen op bewoners

¾ Inzicht geven in een sociaal cultureel programma

¾ Gelijkwaardige communicatie met ontwikkelaar

¾ Inzicht geven in de grondopbrengsten

¾ Duurzaamheidsambitie doorrekenen

Woningcorporaties

¾ De potentie van bestaand gebied in kaart brengen

¾ Renoveren, of slopen en herontwikkelen

¾ In nieuw gebied de problemen van bestaand gebied meenemen

¾ Gebied afstemmen op bewoners

¾ Inzicht geven in een sociaal programma

Projectontwikkelaars

¾ Snel duidelijkheid geven over de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen

¾ In een fractie van de tijd en tegen lagere kosten veel varianten maken

¾ Het ontwikkelingsproces beter en sneller sturen

¾ De stedenbouwkundige ontwerpfase efficiënter laten verlopen

¾ Snel inzicht bieden in de opbouw van het plan

Gebruikers van Citymaker

Wat is Citymaker?Citymaker is een rekenprogramma dat je stap voor stap op een overzichtelijke manier meeneemt in het bepalen van een programma van eisen voor een plangebied. Citymaker berekent aan de hand van referentie gebieden en karakters wat er op een gebied past. Vervolgens kunnen deze basisplannen geheel naar wens worden aangepast. Achter de Citymaker zit een slimme module voor ruimtegebruik, hierdoor is het mogelijk om voor alle planonderdelen zeer precies ruimtebehoefte te bepalen. Planonderdelen zoals wonen, winkelen en voorzieningen kunnen tegen elkaar worden uitgewisseld en worden gemixt. Automatisch worden de parkeeraantallen bepaald maar ook de gevolgen van de ruimte-behoefte van dat parkeren. Simultaan aan het bepalen van het programma worden ook energie, financiën, afval, water en bewoners doorgerekend.

Onderdelen Citymaker Alle facetten van gebiedsontwikkeling in één programma

Bewoners

Bewoners staan in de Citymaker centraal, aan de hand van gemeentelijke basisinformatie of referentie gebieden kan een inschatting worden gegeven van het aantal inwoners en hun leeftijdsopbouw. Op het moment dat je weet voor wie een gebied wordt ontwikkeld kan veel beter bepaald worden wat de wensen zijn qua wonen maar ook qua voorzieningen. Citymaker rekent automatisch door wat de benodigde maatschappelijke functies zijn die bij de betreffende bewonersopbouw nodig zijn. Zoals onderwijs, culturele functies maar ook speelplekken en sportgelegenheden.

Programma

Binnen de Citymaker kan je kiezen uit verschillende woningtypes, variërend van vrijstaande villa’s tot dek appartementen. Er is een keuze uit standaard 20 verschillende programma onderdelen variërend van zwembad tot kleinschalige detailhandel. Wonen, parkeren en divers programma kunnen gemixt worden gestapeld. Ieder onderdeel van het programma heeft zijn eigen kenmerken waaronder verschillend grond- en ruimtegebruik, daglicht, vormfactoren parkeerkengetallen en bezoekers. Deze kenmerken zijn van tevoren allemaal bepaald maar zijn natuurlijk, indien nodig, per gebruiker geheel aan te passen.

Parkeren

Aan alle programma onderdelen zijn parkeerkengetallen gekoppeld, deze zijn natuurlijk naar wens aan te passen. Door het koppelen van de parkeerkengetallen aan alle functies is er gelijk inzicht in het benodigde aantal parkeerplaatsen. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van dubbelgebruik. Binnen de Citymaker kan je spelen met parkeren in de openbare ruimte, eigen terrein, maaiveld parkeerterreinen, ondergrondse en bovengrondse parkeergarages, en een combinatie daarvan. De Citymaker zorgt ervoor dat de parkeerbalans altijd sluitend is. Hierin is Citymaker uniek. Citymaker rekent automatisch uit wat de consequentie is van de parkeeroplossing die je kiest, qua kosten maar ook qua ruimtegebruik. Bijvoorbeeld bovengronds parkeren is natuurlijk goedkoper dan ondergronds parkeren maar gaat wel ten koste van uitgeefbaar gebied, waardoor je minder programma kwijt kan. Maar doordat er minder programma wordt gemaakt hoeft je dus ook minder parkeerplaatsen te realiseren. Citymaker rekent het gelijk door.

Bestaand gebied

Gebiedsontwikkeling speelt zich vaker af in bestaand gebied. Deze verschuiving maakt een nieuw te ontwikkelen gebieden een stuk ingewikkelder, je krijgt te maken met meerdere eigenaren, bestaande gebouwen, bestaande infrastructuur en bewoners. In de Citymaker is een groot deel ingeruimd om te werken met bestaand gebied en programma. Doordat je op een overzichtelijk manier laat zien wat de consequenties zijn van behoud, sloop, renovatie en herbestemming krijg je vat op het ontwikkelen van inpassingsgebieden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van gebiedsontwikkeling. Citymaker maakt duurzaamheid meetbaar. Per onderdeel rekent het programma gelijk uit wat het energieverbruik is, voor zowel bestaand als nieuwbouw programma. Je kan binnen Citymaker spelen met terugbrengen van de CO2 uitstoot, door een zwaardere epc norm te hanteren of te kiezen voor duurzame opwekking, met onder andere zonnepanelen en warmte/koude opslag. Voor ieder onderdeel wordt aangegeven wat de meer investering is en wat de terugverdientijd is. Zo kan er snel een afweging gemaakt worden welke besparende maatregelingen wenselijk zijn. Daarnaast rekent de Citymaker uit wat het waterverbruik is en hoeveel afval het gebied produceert. Doordat alles in eenheden en percentages wordt uitgerekend, maakt de Citymaker duurzaamheid meetbaar en krijg je gelijk inzicht in je duurzaamheids ambities.

Financiële haalbaarheid

De toets op financiële haalbaarheid gebeurt in planontwikkeling vaak te laat. Er zijn al mooie ontwerpen gemaakt in combinatie met torenhoge ambities en doelstellingen zonder de financiële consequenties te overzien. Dit leidt vaak tot teleurstellingen, vertragingen en een nieuwe ontwerpopgave. De Citymaker geeft direct inzicht in de financiële consequenties voor de grond- en de vastgoedexploitatie. Het vertaalt karaker, ruimtegebruik en programma naar kosten en opbrengsten op basis van regionale kengetallen. Kenmerken als bodemgesteld en het huur- en verkoopprijsniveau kunnen vooraf locatiespecifiek worden ingevuld, maar ook tijdens het invullen van de Citymaker nog verder worden gespecificeerd. Ambities en keuzes worden daarmee direct financieel vertaald en zijn daarmee gelijk ingebed in het programma van eisen voor een gebied.

Schermen Citymaker selectie van de onderdelen

Keizerrijk Architecten levert de ontwerpervaring. Zij kennen als geen ander de stedenbouwkundige typologie en de effecten van keuzes op groen, water, parkeren, enzovoort. Bovendien zijn zij de oprichters van Citymaker.

Stadkwadraat en Sumcity zijn bureaus met specialisten in planeconomie en werken voor alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkelingen. Stadkwadraat en Sumcity hebben de planeconomische module ontwikkeld. In deze module wordt de grondexploitatie en de vastgoedexploitatie doorgerekend.

Stipo verzorgt als team voor stedelijke ontwikkeling de kennis over ‘mensen en meters’: alle demografische input en de vertaling naar (sociaal maatschappelijke) voorzieningen. Die module geeft zicht op wat er nodig is voor een wijk met een bepaalde omvang. En met welke bewoners er rekening moet worden gehouden en wat dat betekent voor een plangebied.

Techniplan verzorgt als specialist in duurzame gebouwen en gebiedsontwikkelingen de module voor duurzaamheid en energie-advies: energieverbruik verminderen, slim ontwerpen en duurzame vormen van energieopwekking.

Procap levert als bureau met adviseurs en projectmanagers in ruimtelijke projecten de proceservaring: zij zorgen ervoor dat projecten tot stand komen en resultaten worden gerealiseerd.

Koppeling kennis

De Citymakergroep bestaat uit een samenwerking van zes bedrijven. Met elkaar hebben de partners een enorme kennis en ervaring. Al deze kennis en ervaring is gebundeld in de Citymaker, hierdoor is Citymaker uniek in veelzijdigheid en integraliteit. In plaats van adviseurs die langs elkaar werken en elkaar niet begrijpen ontstaat er bij Citymaker juist door koppeling van kennis nieuwe informatie en inzichten.

Citymakergroep Een synergie van expertise

Werkwijze Citymaker Snel duidelijkheid

Van vliegende start tot complex programma van eisen

Citymaker wordt ingezet als dienst. Met de belanghebbenden zullen in korte workshopsessies de opgaven worden behandeld. Citymaker is inzetbaar in verschillende projectfases en voor verschillende producten.

Voor elke opgave een passend team

Per workshopsessie zullen twee experts aanwezig zijn. Per vraag wordt bekeken wie van de Citymakerpartners het beste kan aanschuiven voor een workshop of specifieke vraag van een opdrachtgever.

Heldere projectopbouw

Bij een nieuwe werkwijze hoort ook een heldere projectopbouw. Citymaker wil af van lange onoverzichtelijke projecten waarbij het voor de opdrachtgever onduidelijk is hoelang het gaat duren en wat het gaat kosten. De Citymakergroep heeft een menukaart samengesteld waarin duidelijk wordt aangegeven welk producten worden geleverd tegen welke prijs in welke tijd.

Producten Citymaker ¾ Training

¾ Workshop

¾ Project start up

¾ Plantoets

¾ Haalbaarheidsanalyse

¾ Startdocument

¾ Functioneel Programma van Eisen

¾ Project

¾ Brainstormsessies

¾ Waardebepaling gronden

¾ Duurzaamheidscan

¾ Op maat gemaakte Citymaker

¾ Kostenbesparend, door snel een breed gedragen en haalbaar programma van eisen samen te stellen wordt veel tijd bespaard. Hierdoor worden kosten in de initiatiefase, maar zeker ook in de vervolgfases bespaard.

¾ Volledig. Het is uniek in Nederland dat een tool deze veelzijdigheid heeft: alle planaspecten komen aan bod.

¾ Doordat Citymaker rekent in plaats van tekent kunnen heel snel veel verschillende varianten worden getest (out of de box denken).

¾ Interdisciplinair en integraal: naast een rekentool is Citymaker vooral ook een proces- en communicatietool.

¾ Communicerende vaten: wijzigingen worden gelijk in alle disciplines doorgerekend en alle kennis continu gebundeld, aan welke ‘knop’ je ook draait.

¾ Up-to-date gegevens: getallen worden jaarlijks geactualiseerd.

¾ Duurzaamheid is een integraal onderdeel van Citymaker.

¾ Aanpasbaarheid: het werken van grof naar fijn, de mogelijkheid tot fine-tunen met gebiedsspecifieke informatie.

¾ Keer het planproces om: begin met de Citymaker en voer daarna pas de relevante onder-zoeken uit.

¾ Betere kwaliteit doordat je doelgericht naar een eindproduct kan werken, in plaats van een trail and error proces.

Bijzondere eigenschappen van Citymaker

¾ Tel: 020 - 7891729 ¾ Mail: [email protected] ¾ Site: www.citymaker.nl

Contact